Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 714

Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 18. §)
Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
6. panta 16. un 17. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. preču iznīcināšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā iesniedz iesniegumu par atteikšanos no precēm par labu valstij, iesniegumā norādāmās ziņas un tam pievienojamos dokumentus.

2. Ārpussavienības preces, kas atzītas par valstij piekritīgu mantu, iznīcina saskaņā ar valstij piekritīgās mantas iznīcināšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

II. Preču iznīcināšana saskaņā ar muitas iestādes lēmumu

3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 952/2013), 197. pantu iznīcina:

3.1. ārpussavienības preces, par kurām Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir informācija, ka uz tām attiecas regulas Nr. 952/2013 198. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "iv" punktā minētie aizliegumi un ierobežojumi un ar konkrētajām precēm nav pieļaujama cita rīcība, kā vien to iznīcināšana;

3.2. ārpussavienības preces, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā, brīvajā zonā vai kādā citā muitas procedūrā un par kurām preču īpašnieks, valdītājs, muitas atļaujas turētājs vai tā pilnvarotā persona (turpmāk – persona) ir iesniegusi pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestam un informējusi, ka uz tām attiecas regulas Nr. 952/2013 198. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "iv" punktā minētie aizliegumi un ierobežojumi un ar konkrētajām precēm nav pieļaujama cita rīcība, kā vien to iznīcināšana;

3.3. pasta komersanta rīcībā esošās ārpussavienības preces, kas ir neizsniegtie pasta sūtījumi, aizliegtie priekšmeti vai pasta sūtījumi pēc uzglabāšanas termiņa beigām, kuras ir jāiznīcina saskaņā ar pasta jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4. Persona saskaņā ar šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktu iesniedz:

4.1. informāciju par preču veidu, Kombinētās nomenklatūras kodu, daudzumu (bruto un neto svars), vērtību;

4.2. muitas deklarācijas vai ieraksta deklarētāja reģistra numuru, ja uz precēm attiecas muitas deklarācija vai ieraksts deklarētāja reģistros;

4.3. regulas Nr. 952/2013 145. pantā noteiktās pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numuru, ja preces ir pagaidu uzglabāšanā;

4.4. preču uzskaites un ievedamo preču transporta pavaddokumentus, ja precēm piemērota brīvās zonas procedūra;

4.5. informāciju par preču iznīcināšanas iemeslu un iznīcināšanas vietu;

4.6. informāciju par preču iepakojuma materiālu;

4.7. regulas Nr. 952/2013 163. pantā noteiktos pavaddokumentus;

4.8. attiecīgās kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kurš nosaka, ka ar konkrētajām precēm nav pieļaujama cita rīcība, kā vien to iznīcināšana, izņemot šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās preces.

5. Persona šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju un ar to saistītos dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot Muitas likuma 13. panta pirmajā daļā minēto Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

6. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 4. punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par preču iznīcināšanu vai par atteikumu preces iznīcināt saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 197. pantu. Valsts ieņēmumu dienests personai lēmumu paziņo Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Lēmumu par preču iznīcināšanu Valsts ieņēmumu dienests izdod, ietverot tajā tikai Administratīvā procesa likuma 67. panta otrās daļas 8. punktā minēto informāciju.

7. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atteikt preču iznīcināšanu saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 197. pantu, ja persona nav sniegusi šo noteikumu 4. punktā minētās ziņas vai dokumentus.

8. Valsts ieņēmumu dienests lēmumā par preču iznīcināšanu norāda, vai personai atļauts preces iznīcināt patstāvīgi vai tikai muitas amatpersonas klātbūtnē.

9. Persona trīs darbdienu laikā pēc preču iznīcināšanas pabeigšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aktu par preču iznīcināšanu (pielikums).

10. Ja preces iznīcina dažādās vietās, persona aktu par preču iznīcināšanu aizpilda atsevišķi par katrā iznīcināšanas vietā iznīcinātajām precēm.

11. Ja šajā un III nodaļā minētajā preču iznīcināšanā piedalās muitas amatpersona, aktu par preču iznīcināšanu (pielikums) divos eksemplāros sastāda muitas amatpersona. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, bet otru nodod personai.

III. Preču iznīcināšana, noformējot muitas deklarāciju

12. Lai precēm piemērotu muitas procedūru – ievešana pārstrādei, kas pieteikta kā pārstrādes darbība – iznīcināšana (turpmāk – preču iznīcināšana), persona muitas iestādē iesniedz muitas deklarāciju pārstrādes atļaujas saņemšanai, izņemot gadījumu, kad piemēro preču iznīcināšanu šo noteikumu 13. punktā minētajām precēm vai arī preces iznīcina saskaņā ar galapatēriņa procedūru atbilstoši regulas Nr. 952/2013 254. pantam.

13. Lai piemērotu preču iznīcināšanu precēm, kas minētas Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2015/2446), 71-02. pielikumā, persona iesniedz pieteikumu Savienības Muitas kodeksa Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

14. Persona šo noteikumu 12. punktā minētajai muitas deklarācijai pievieno regulas Nr. 952/2013 163. pantā noteiktos preču pavaddokumentus.

15. Persona preces iznīcina, nepiedaloties muitas amatpersonai, izņemot gadījumus, kad muitas iestāde ir paziņojusi, ka preci atļauts iznīcināt tikai muitas amatpersonas klātbūtnē.

16. Persona pēc preču iznīcināšanas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2015/2446 175. pantu sagatavo izpildes dokumentu un kopā ar atkritumu pārstrādes uzņēmuma izziņu par preču iznīcināšanas pabeigšanu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

IV. Atteikšanās no precēm par labu valstij

17. Iesniegumu par atteikšanos no precēm par labu valstij un ar to saistītos dokumentus persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

18. Iesniegumā par atteikšanos no precēm par labu valstij norāda:

18.1. preču īpašnieka vai valdītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts (fiziskai personai), vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (juridiskai personai), kā arī kontakttālruņa numuru;

18.2. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (juridiskai personai), kā arī pilnvaras izdevēju, pilnvaras numuru un izdošanas datumu;

18.3. preču saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi (juridiskai personai);

18.4. preču veidu, Kombinētās nomenklatūras kodu, daudzumu (bruto un neto svars), vērtību, muitas deklarācijas vai ieraksta deklarētāja reģistra numuru, ja uz precēm, no kurām atsakās par labu valstij, attiecas muitas deklarācija vai ieraksts deklarētāja reģistros.

19. Iesniegumam par atteikšanos no precēm par labu valstij pievieno attiecīgās kompetentās iestādes dokumentu, ja precēm ir nepieciešama kontrole vai atļauja, vai atzinumu par to atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām.

20. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši regulas Nr. 952/2013 199. pantam pieņem rakstisku lēmumu par atļauju atteikties no precēm par labu valstij.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 714
Akts Nr._________ par preču iznīcināšanu
   
(datums) (preces iznīcināšanas vieta – adrese, komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
 
(preces iznīcināšanas veids)
 
Tika iznīcinātas 
 (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods;
 
juridiskai personai – komersanta nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs)

piederošās preces, kuras norādītas 20____. gada ____.__________________

Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā Nr. ___________________________ vai

muitas deklarācijā Nr. ___________________________

Nr.
p.k.
Ziņas par preci
veids,
Kombinētās nomenklatūras kods
daudzumsvērtība
bruto svarsneto svars
     
     
     
     
     
Kopā 

Preces iznīcināšanā radušos lūžņu vai atkritumu veids un daudzums, kam piemērojama nākamā muitas procedūra

 
 
 

Preces iznīcināšanu apliecina

 
(muitas amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 
(muitas amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 
(atkritumu pārstrādes uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 
(citas valsts iestādes amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 
(preces īpašnieka, tā pilnvarotās personas, saņēmēja vai valdītāja vārds, uzvārds, paraksts)
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 714Pieņemts: 21.11.2018.Stājas spēkā: 01.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 30.11.2018. OP numurs: 2018/236.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303366
01.12.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)