Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 661

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 11. §)
Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta
devīto, desmito un vienpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – dienests) administrē nodokļu maksātāja vienotajā nodokļu kontā (turpmāk – konts) ieskaitītos maksājumus, kārtību, kādā tos novirza konkrēta nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu saistību (turpmāk visi kopā – maksājumu saistība) segšanai, un maksājumu veikšanas kārtību kontā;

1.2. izņēmuma gadījumus likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta astotajā daļā noteiktajai kārtībai, kādā kontā saņemtie maksājumi tiek novirzīti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmajā daļā minēto maksājumu saistību segšanai;

1.3. kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem budžetā tiek ieskaitīti kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi, kas nav maksājami kontā.

2. Maksājuma identifikators šo noteikumu izpratnē ir dienesta paziņotais unikālais numurs, kas obligāti norādāms maksājuma rīkojuma mērķa laukā, veicot šo noteikumu 5. punktā noteiktos maksājumus valsts budžetā.

II. Maksājumu veikšana kontā

3. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmajā daļā noteiktos maksājumus kontā iemaksā līdz termiņam, kas norādīts konkrētajā nodokļa likumā vai citā normatīvajā aktā, ar kuru nosaka konkrēto maksājumu. Dienests savā tīmekļvietnē publicē informāciju par kontu, kurā veicami likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmajā daļā noteiktie maksājumi.

4. Maksājumus, kas saistīti ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem maksājumiem, kontā iemaksā, ievērojot attiecīgajā normatīvajā aktā noteikto aprēķināšanas un maksāšanas kārtību.

5. Persona, norādot maksājuma identifikatoru, iemaksā kontā šādu maksājumu, kas veikts:

5.1. izpildot piespiedu izpildes līdzekli, kas noteikts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26. panta trešajā daļā;

5.2. izpildot dienesta rakstveida pieprasījumu atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26. panta 1.1 daļai vai izpildot dienesta lēmumu par drošības naudas novirzīšanu akcīzes nodokļa parāda segšanai;

5.3. maksātnespējas procesa ietvaros, izņemot maksājumus, kas radušies pēc šā procesa pasludināšanas, vai tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros, izņemot maksājumus, kas radušies pēc šā procesa ierosināšanas un nav iekļauti tiesas apstiprinātajā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā vai tā grozījumos;

5.4. par pievienotās vērtības nodokli, kuru aprēķina un iemaksā tiesu izpildītājs par reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē;

5.5. par pievienotās vērtības nodokli, kuru iemaksā persona, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā ir reģistrēta Latvijā (kā identifikācijas valstī) īpašo pievienotās vērtības nodokļa režīmu (ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma) izmantošanai;

5.6. izmaksājot finanšu nodrošinājumu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam;

5.7. Eiropas Savienības dalībvalstij iesniegtā vienotā instrumenta, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī un kas noteikts Komisijas 2011. gada 18. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1189/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2010/24/ES par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem, II pielikumā, vai valstij, ar kuru noslēgts un Saeimā apstiprināts starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai valstij, kura ratificējusi konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā, iesniegtā savstarpējās palīdzības prasījuma piedziņā izpildes rezultātā;

5.8. par akcīzes nodokli, kas nodrošināts ar akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu;

5.9. akcīzes nodokļa marku saņemšanai;

5.10. par Muitas likuma 1. panta 4. punktā noteiktajiem maksājumiem;

5.11. to galvojuma saistību izpildei, kuras persona uzņemas atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmās daļas 3. punktam un 28. panta piektās daļas 2. punktam;

5.12. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu novirzot uz ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 263; 5.5. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5.1 Norādot maksājuma identifikatoru, iemaksā kontā šādu maksājumu, kas veikts:

5.1 1. par dabas resursu nodokli par Latvijā pastāvīgi pirmo reizi reģistrētiem transportlīdzekļiem, kuru persona iemaksā kontā ar valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" starpniecību, izmantojot tās sniegto maksājumu pakalpojumu;

5.1 2. par pievienotās vērtības nodokli, kuru persona iemaksā kontā par darījumiem, kas veikti īpašo pievienotās vērtības nodokļa režīmu (ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma) ietvaros, ar Eiropas Savienības dalībvalsts starpniecību saskaņā ar normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 263 redakcijā; 5.1 2. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. 29.1 punktu)

6. Persona, veicot maksājumu kontā, maksājuma rīkojumā norāda identifikācijas datus (fiziskā persona – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, juridiskā persona – nosaukumu un reģistrācijas numuru) un maksājuma identifikatoru, ja veic šo noteikumu 5. punktā minēto maksājumu. Ja persona veic maksājumu kontā par trešo personu vienotā euro maksājumu telpā, maksājuma rīkojumā (laukā, kas paredzēts informācijai par gala maksātāju) papildus norāda gala maksātāja identifikācijas datus (fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru).

III. Kontā saņemto maksājumu novirzīšana maksājumu saistību segšanai un izņēmuma gadījumi

7. Kontā saņemtos maksājumus novirza maksājumu saistību segšanai atbilstoši maksājumu saistību segšanas secībai. Maksājumu saistības sarindo to segšanas secībā (turpmāk – saistību rinda), ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš vai maksāšanas termiņš:

7.1.1. maksājumu saistības vietu saistību rindā nosaka atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam;

7.1.2. maksājumu saistības vietu saistību rindā nosaka atbilstoši maksāšanas termiņam, ja pienākums veikt attiecīgo maksājumu izriet no dienesta lēmuma vai cita dokumenta, kas nav nodokļu deklarācija;

7.2. maksājuma veids. Ņemot vērā maksājuma veidu, maksājuma saistības vietu saistību rindā nosaka šādā secībā:

7.2.1. nodoklis, nodeva vai cits valsts noteiktais maksājums;

7.2.2. nokavējuma nauda;

7.2.3. soda nauda;

7.3. aprēķināšanas pamatojums. Ņemot vērā aprēķināšanas pamatojumu, maksājuma saistības vietu saistību rindā nosaka šādā secībā:

7.3.1. maksājumu saistība, kas izveidojusies saskaņā ar nodokļu deklarāciju;

7.3.2. maksājumu saistība, kas noteikta ar lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem;

7.3.3. maksājumu saistība, kas noteikta ar nodokļu kontroles rēķinu;

7.3.4. maksājumu saistība, kuras samaksas termiņš ir sadalīts termiņos vai atlikts;

7.3.5. (svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 421);

7.3.6. maksājumu saistība, kuras samaksas termiņš noteikts ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

7.3.7. maksājumu saistība, kas noteikta ar Eiropas Savienības dalībvalsts iesniegto vienoto instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī un kas noteikts Komisijas 2011. gada 18. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1189/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2010/24/ES par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem, II pielikumā, vai ar valsts, ar kuru noslēgts un Saeimā apstiprināts starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai ar valsts, kura ir ratificējusi konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā, savstarpējās palīdzības prasījumu piedziņā;

7.4. šo noteikumu 7.2.2. un 7.2.3. apakšpunktā minētās maksājumu saistības sarindo pēc attiecīgās maksājumu saistības pamatsummas, ar kuru saistībā tās ir aprēķinātas;

7.5. maksājumu saistības sarindo, sākot ar vecāko nesegto maksājumu saistību.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 421)

8. Konstatējot divas vai vairākas šo noteikumu 7.2.1. apakšpunktā minētās maksājumu saistības ar vienādu šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā norādīto kritēriju, šo noteikumu 7.2.1. apakšpunktā minētos maksājumus sarindo, ievērojot šo noteikumu pielikumā norādīto maksājumu saistību prioritāšu sarakstu.

9. Ja maksājumu saistība rodas ar nodokļu deklarāciju, kas iesniegta, kavējot normatīvajā aktā noteikto iesniegšanas termiņu, tad tajā aprēķinātos maksājumus sarindo atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam. Ja nodokļu deklarācijā, kas iesniegta, kavējot normatīvajā aktā noteikto iesniegšanas termiņu, aprēķinātie maksājumi atbilstoši šā punkta pirmajam teikumam būtu ierindojami saistību rindā periodā, kurā iepriekš sarindotās maksājumu saistības ir jau segtas, tad aprēķinātos maksājumus sarindo pirms attiecīgajā periodā nesegtajām maksājumu saistībām.

10. Ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniedz precizētu nodokļu deklarāciju, tad tajā aprēķinātos maksājumus sarindo atbilstoši nodokļu deklarācijas (kuru precizē) vietai saistību rindā. Ja precizētajā nodokļu deklarācijā aprēķinātie maksājumi atbilstoši šā punkta pirmajam teikumam būtu ierindojami saistību rindā periodā, kurā iepriekš sarindotās maksājumu saistības ir jau segtas, tad aprēķinātās maksājumu saistības sarindo pirms attiecīgajā periodā nesegtajām maksājumu saistībām.

11. Nokavējuma naudas aprēķinu saistību rindā iekļauj datumā, kurā aktualizē informāciju dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, datumā, kurā kontā ieskaitītos maksājumus novirza maksājumu saistību segšanai, un mēneša pēdējā datumā. Nokavējuma naudas aprēķinu par attiecīgo periodu saistību rindā iekļauj no iepriekšējā nokavējuma naudas aprēķina iekļaušanas saistību rindā datuma vai pirmās aprēķināšanas dienas līdz nākamajam nokavējuma naudas aprēķina iekļaušanas saistību rindā datumam.

12. Maksājumu saistību, kas noteikta ar dienesta lēmumu vai tiesas nolēmumu, ar kuru papildus nosaka, atceļ (pilnībā vai daļā) vai groza maksājumu saistības apmēru (turpmāk – atcelšanas lēmums), saistību rindā iekļauj, ievērojot šo noteikumu 7., 8., 9. un 10. punktu:

12.1. ja atcelšanas lēmuma spēkā stāšanās datumā atceltās vai grozītās maksājumu saistības ir segtas un:

12.1.1. ar atcelšanas lēmumu ir palielināts budžetā iemaksājamās summas apmērs, – atbilstoši maksāšanas termiņam, kas izriet no atcelšanas lēmuma;

12.1.2. ar atcelšanas lēmumu ir samazināts budžetā iemaksājamās summas apmērs, – atbilstoši atcelšanas lēmuma spēkā stāšanās datumam;

12.2. ja atcelšanas lēmuma spēkā stāšanās datumā atceltās vai grozītās maksājumu saistības nav segtas, ņem vērā atceltajai vai grozītajai maksājumu saistībai noteikto vietu saistību rindā.

13. Ja dienests atceļ lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu vai lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, tad ar šo lēmumu pagarinātās un nesamaksātās maksājumu saistības iekļauj saistību rindā atbilstoši nodokļu deklarācijai vai dokumentam, ar kuru izveidojusies attiecīgā maksājumu saistība, ievērojot šo noteikumu 7., 8., 9. un 10. punktu.

14. Kontā ieskaitītos maksājumus novirza maksājumu saistību segšanai, sākot ar saistību rindas vecāko nesegto maksājumu saistību, atbilstoši saistību rindai šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja maksājums valsts budžetā ir saņemts līdz maksājumu saistības maksāšanas termiņa beigām, tad dienests saņemto maksājumu attiecina ar datumu, kurā iestājas maksājumu saistības maksāšanas termiņš. Ja maksājums valsts budžetā ir saņemts pēc maksājumu saistības maksāšanas termiņa, tad dienests šo maksājumu attiecina ar datumu, kurā maksājums ir saņemts valsts budžetā.

15. Šo noteikumu 5. punktā minēto maksājumu, kas iemaksāts, ievērojot šo noteikumu 6. punktu, novirza konkrētās ar maksājuma identifikatoru noteiktās maksājumu saistības segšanai, neievērojot šo noteikumu 14. punktā minēto vispārējo kontā ieskaitīto maksājumu novirzīšanas kārtību.

16. Dienests saņemto maksājumu novirza maksājumu saistību segšanai šo noteikumu 14. punktā minētajā vispārējā kontā ieskaitīto maksājumu novirzīšanas kārtībā šādos gadījumos:

16.1. persona, veicot šo noteikumu 5. punktā norādīto maksājumu, mērķa laukā nav norādījusi maksājuma identifikatoru vai norādījusi to kļūdaini;

16.2. dienestā nav uzskaitīta šo noteikumu 5. punktā norādītā maksājumu saistība.

17. Ja persona, veicot maksājumu par trešo personu vienotā euro maksājumu telpā, maksājuma rīkojumā nav norādījusi vai norādījusi kļūdainu informāciju par gala maksātāju, kontā saņemto maksājumu novirza maksājuma veicēja maksājumu saistību segšanai šo noteikumu 14. punktā minētajā vispārējā kārtībā.

18. Pārmaksāto nodokļa summu novirza maksājumu saistību segšanai, ievērojot šo noteikumu III nodaļu:

18.1. ar pārmaksas apstiprināšanas datumu, ja maksājumu saistība izveidojusies pirms pārmaksas apstiprināšanas datuma;

18.2. ar maksājumu saistības maksāšanas termiņu, ja maksājumu saistība izveidojusies pēc pārmaksas apstiprināšanas datuma.

IV. To nodokļu ieskaitīšana budžetā, kas netiek maksāti kontā

19. Nodokļu maksājumus, kas maksājami valsts budžetā, bet kas nav noteikti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmajā daļā, ieskaita valsts budžetā šādā secībā:

19.1. pamatparāds;

19.2. nokavējuma nauda;

19.3. soda nauda.

20. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem piemērojama šāda nodokļu maksājumu ieskaitīšanas secība:

20.1. nodokļa maksājumi, kas nav samaksāti noteiktajā termiņā (nodokļa maksājuma pamatparāds, nokavējuma nauda, soda nauda);

20.2. nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātie maksājumi, kuriem maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš:

20.2.1. soda nauda;

20.2.2. nodoklis;

20.3. nodoklis, kuram maksājuma veikšanas brīdī nav beidzies noteiktais samaksas termiņš (kārtējais nodokļa maksājums).

21. Ja nodokļu maksātājs veic šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētos maksājumus, iemaksātā summa ir sadalāma proporcionāli starp nokavētā maksājuma pamatparādu, soda naudu, kas noteikta uz maksājuma datumu, un nokavējuma naudas summu, kas noteikta uz datumu, kad maksājumu ieskaita pašvaldību budžetā.

22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kuri nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kuriem ir piešķirts nodokļu parādu samaksas termiņa pagarinājums vai attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ieskaita attiecīgajā budžetā saskaņā ar lēmumos norādītajiem termiņiem un summām.

23. Ja nodokļu maksātājs veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kuriem ir atcelts lēmums par nodokļu parādu samaksas termiņa pagarināšanu vai lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, šos maksājumus ieskaita attiecīgajā budžetā atbilstoši šo noteikumu 20. un 21. punktam.

24. Nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kas piedzīti bezstrīda kārtībā, ieskaita lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu norādīto nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 20. punktā minēto ieskaitīšanas kārtību, bet nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma summu sadalot proporcionāli starp lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu norādītā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāda, soda naudas un nokavējuma naudas summu, kas noteikta uz lēmuma pieņemšanas datumu.

25. Nodokļu administrācija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par kontiem, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem ir veicama tās administrēto nodokļu iemaksa.

V. Noslēguma jautājumi

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 2000. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 145./147. nr.; 2006, 206. nr.; 2010, 55. nr.; 2012, 143. nr.; 2014, 216. nr.; 2017, 193. nr.).

27. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā noteiktos maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies līdz 2020. gada 31. decembrim un kuri nav segti līdz 2020. gada 31. decembrim, saistību rindā iekļauj ar 2021. gada 1. janvāri.

28. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmās daļas 5. punktā noteiktos maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies līdz 2024. gada 31. decembrim un kuri nav segti līdz 2024. gada 31. decembrim, saistību rindā iekļauj ar 2025. gada 1. janvāri.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

29. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmās daļas 5. punktā noteiktos (kārtējos un nokavētos) maksājumus no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim ieskaita budžetā atbilstoši kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

29.1 Šo noteikumu 5.1 2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 263 redakcijā)

30. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 661

(Pielikums grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 263)

Maksājumu saistību prioritāšu saraksts
Budžetu ieņēmumu klasifikācijas grupaBudžetu ieņēmumu klasifikācijas kodsMaksājumu saistībaMaksājumu saistības prioritāte
1.3.2.2.0.0.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1
1.1.1.1.1.0.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis2
2.0.9.3.5.0.Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva3
1.0.7.2.0.0.
7.2.1.0.
7.2.2.0.
7.2.3.0.
Mikrouzņēmumu nodoklis4
1.0.7.1.0.0.Patentmaksas5
1.9.5.5.3.1.Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu6
1.9.5.5.3.9.Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai7
1.9.5.5.3.2.Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm8
1.9.5.5.3.3.Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu9
1.9.5.5.3.6.Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem10
1.9.5.5.3.5.Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi11
1.9.5.5.3.4.Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu12
1.9.5.5.3.8.Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem13
1.7.6.1.1.0.Ievedmuitas nodoklis14
1.7.6.1.2.0.Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm15
1.7.6.1.3.0.Antidempinga maksājumi16
1.7.6.1.4.0.Kompensācijas maksājumi17
1.7.6.2.0.0.Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi18
1.5.5.1.3.0.Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam19
1.8.5.4.2.0.Izložu nodoklis20
1.8.5.4.1.0.Azartspēļu nodoklis21
1.6.5.2.1.0.Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem22
1.6.5.2.2.0.Akcīzes nodoklis alum23
1.6.5.2.3.0.Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm24
1.6.5.2.4.0.Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem25
1.65.2.6.0.Akcīzes nodoklis dabasgāzei26
1.6.5.2.7.0.Akcīzes nodoklis naftas produktiem27
1.6.5.3.1.0.Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)28
1.6.5.3.2.0.Akcīzes nodoklis alum (importējot)29
1.6.5.3.3.0.Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (importējot)30
1.6.5.3.4.0.Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)31
1.6.5.3.6.0.Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)32
1.6.5.3.7.0.Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)33
1.2.1.2.1.0.Uzņēmumu ienākuma nodoklis34
1.5.5.1.1.0.Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis35
1.5.5.1.4.0.Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādi36
1.5.5.1.6.0.(Svītrots no 01.07.2021. ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 263; sk. grozījumu 2. punktu)
1.5.5.1.5.0.(Svītrots no 01.07.2021. ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 263; sk. grozījumu 2. punktu)
1.8.5.4.4.0.Elektroenerģijas nodoklis39
1.8.5.4.7.0.Subsidētās elektroenerģijas nodoklis40
2.0.9.3.7.0.Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva41
Citas iepriekš neklasificētas maksājumu saistības42
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 661Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.12
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
302687
{"selected":{"value":"11.08.2023","content":"<font class='s-1'>11.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.08.2023","iso_value":"2023\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2023","iso_value":"2023\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-10.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-16.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.08.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"