Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 30. augustā
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 30. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 4. §),
ar precizējumiem 2018. gada 27. septembra sēdē (prot. Nr. 16, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta (11) daļu, (3) daļu un (4) daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka apmēru, kādā Tērvetes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts par tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:

2.1. nekustamais īpašums atrodas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekas ar nodokli,

2.2. nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai,

2.3. šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu šajā nekustamajā īpašumā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.

3. Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic saimniecisku darbību, dome piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.

Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem, iesniedz ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un iesniegumu atbalsta saņemšanai.

4. Noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par atvieglojuma pieprasītāja īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:

4.1. nekustamais īpašums atrodas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekas ar nodokli,

4.2. juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Tērvetes novada administratīvajā teritorijā vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē Tērvetes novada pašvaldības centrālā administrācija.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:

Nr. Kategorija Atvieglojuma apmērs/ īpaši nosacījumi Pienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums Pienākums būt deklarētam Tērvetes novadā vismaz vienu gadu Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
6.1. Fiziskai personai ar pirmās grupas invaliditāti 90 % Ir nepieciešams katru taksācijas gadu
6.2. Maznodrošinātai personai (maznodrošinātas ģimenes loceklim) 90 % Nav nepieciešams
6.3. Vientuļai fiziskai personai ar otrās grupas invaliditāti (persona, kurai nav laulātā un pilngadīga/u bērna/u) 70 % Ir nepieciešams katru taksācijas gadu
6.4. Vientuļajam nestrādājošam pensionāram (persona, kurai nav laulātā un pilngadīga/u bērna/u) 70 % Ir nepieciešams katru taksācijas gadu

7. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām noteikumu 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām sekojošā apmērā un kārtībā:

Nr. Kategorija Atvieglojuma apmērs/ īpaši nosacījumi Pienākums juridiskai personai reģistrēt juridisko adresi, fiziskai personai – deklarēt dzīvesvietu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
7.1. Juridiskai personai un fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām ēkām, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība 25 % Atvieglojums netiek piemērots ēkām ar saimnieciskās darbības formu – azartspēļu organizēšana Ir nepieciešams katru taksācijas gadu
7.2. Juridiskai personai un fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība 50 % pirmos divus gadus, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā.

Atvieglojums netiek piemērots ēkām ar saimnieciskās darbības formu – azartspēļu organizēšana

Ir nepieciešams katru taksācijas gadu

8. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo noteikumu pamata vai uz vairāku 6. vai 7. punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

9. Ja nekustamais īpašums, par kuru nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

10. Atvieglojumus piešķir par vienu taksācijas gadu.

11. Atvieglojumu piešķir:

11.1. uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai

11.2. uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu.

12. Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām.

13. Ja atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata, nodokļu maksātājam iesniegums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15. decembrim.

14. Atvieglojumu nepiešķir:

14.1. kamēr nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecībā uz nekustamo īpašumu, par kuru tiek lūgts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums,

14.2. ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gadā ir saukts pie administratīvās atbildības par Tērvetes novada domes spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpšanu,

14.3. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,

14.4. par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi,

14.5. ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas kārtība

15. Ja nodokļa atvieglojuma saņemšanai ir nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums, tas ir iesniedzams pašvaldības centrālajā administrācijā, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu, ja vien šie dokumenti neatrodas pašvaldības vai citas valsts pārvaldes iestādes rīcībā.

16. Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniedzis precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, kā arī apliecina, ka piešķir pašvaldībai tiesības iepazīties ar minēto personu (šajos noteikumos paredzētajos gadījumos – arī minēto personu bērnu un citu radinieku) personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā ieskatīties valsts datu bāzēs un reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamus datus.

17. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

IV. Piešķirtā atvieglojuma atcelšanas kārtība

18. Atvieglojumu atceļ pašvaldības centrālā administrācija, ja:

18.1. ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā ir bijusi par pamatu atvieglojuma piešķiršanai,

18.2. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar noteikumu 6. vai 7. punktu,

18.3. nodokļa maksātājs neatbilst noteikumu 2. vai 3. punkta prasībām,

18.4. ir konstatēts vismaz viens no noteikumu 14. punktā minētajiem gadījumiem.

19. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 18.1. punktu, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.

20. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 18.2.–18.4. punktu, tad nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad ir iestājies attiecīgs nosacījums piešķirtā atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.

21. Saistošo noteikumu 18.2. punktu un 20. punktu nepiemēro gadījumā, ja nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamats ir personas invaliditāte: atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros netiek pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.

V. Noslēguma jautājumi

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Tērvetes novada domes 2010. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas noteikumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Tērvetes novadā".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Saistošo noteikumu Nr. 22 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā regulē Tērvetes novada domes 2010. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas noteikumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Tērvetes novadā", kuru nosacījumus ir nepieciešams aktualizēt un pārskatīt gan saistībā ar izmaiņām normatīvo aktu regulācijā, gan arī saistībā ar izmaiņām sociālajā un ekonomiskajā vidē.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka apmēru, kādā Tērvetes novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām, un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Prognoze uz pašvaldības budžetu – tiek plānots pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni 900 EUR gadā.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek uzlabota uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus paredzēts piešķirt uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja iesniegumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tērvetes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 30.08.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192 (6278), 28.09.2018. OP numurs: 2018/192.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
301911
01.01.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva