Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 580

Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 21. §)
Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Latvijas Republikā īsteno Kioto protokola projektu mehānismus, tai skaitā Kioto vienību piešķiršanu projektu īstenotājiem;

1.2. izsniedz apliecinājumu Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

2. Kioto protokola projektu mehānismu īstenošana šo noteikumu izpratnē ietver darbības, kas saistītas ar Kioto protokolā minēto kopīgi īstenojamo projektu ierosinājuma iesniegumu (turpmāk – projekta ierosinājuma iesniegums) un projektu iesniegumu sagatavošanu, iesniegšanu, vērtēšanu un apstiprināšanu, projektu ieviešanu un uzraudzību Latvijā, kā arī prasības, kas jāievēro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – atbildīgā ministrija), izsniedzot apliecinājumus projektu īstenotājiem, kas īsteno kopīgi īstenojamos projektus ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

3. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrēta juridiska persona, kura iesniedz kopīgi īstenojamā projekta ierosinājuma iesniegumu vai projekta iesniegumu.

4. Projekta īstenotājs ir Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrēta juridiska persona, kura īsteno kopīgi īstenojamo projektu valstī, kas noslēgusi starptautisku vienošanos par šādu projektu īstenošanu, vai valstī, pavalstī vai reģionālajā struktūrā, kas saistīta ar Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, kā arī jaunattīstības valstīs un valstīs, kas iekļāvušās pārejas procesā uz tirgus ekonomiku.

5. Projekta iesniedzējs, kas vienlaikus ir operators vai gaisa kuģa operators likuma "Par piesārņojumu" izpratnē, nevar iesniegt projekta ierosinājuma iesniegumu un projekta iesniegumu, un tam atbilstoši netiek piešķirtas emisijas samazināšanas vienības par siltumnīcefekta gāzu emisiju tiešu vai netiešu samazināšanu no likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētajām darbībām un 4. pielikuma I daļā minētajiem avotiem.

6. Ja projekta aktivitātes ir saistītas ar hidroelektroenerģijas ražošanu ar ražošanas jaudu, kas pārsniedz 20 MW, projekta īstenotājs projekta veikšanas laikā nodrošina starptautisko kritēriju un pamatnostādņu ievērošanu, tostarp to kritēriju un pamatnostādņu ievērošanu, kuras iekļautas Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas 2000. gada novembra ziņojumā "Dambji un attīstība. Jauns satvars lēmumu pieņemšanai". (Ziņojums elektroniski pieejams atbildīgās ministrijas tīmekļvietnē.)

7. Šo noteikumu ietvaros projekta iesniedzējs vai projekta īstenotājs iesniedzamos dokumentus iesniedz rakstveidā papīra formā vienā eksemplārā (oriģinālu vai projekta iesniedzēja vai projekta īstenotāja apliecinātu kopiju) vai elektroniska dokumenta veidā, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi, noformēšanu un apriti. Dokumentus papīra formā iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu, pievienojot identiski aizpildītus dokumentus elektroniskā veidā elektroniskajā datu nesējā (kompaktdiskā (CD) vai zibatmiņā). Dokumentus elektroniska dokumenta formā nosūta parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

II. Projekta ierosinājuma iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un izskatīšana kopīgi īstenojamā projekta veikšanai Latvijas Republikā

8. Projekta iesniedzējs projekta ierosinājuma iesniegumu iesniedz atbildīgajā ministrijā. Projekta ierosinājuma iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un iesniedz atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem.

9. Atbildīgā ministrija 14 dienu laikā pēc projekta ierosinājuma iesnieguma saņemšanas izvērtē to, kā arī sagatavo un nosūta atzinumu projekta iesniedzējam. Projekta ierosinājuma iesniegumu izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

9.1. projekta ieceres atbilstība Kioto protokola 6. pantam;

9.2. projekta mērķa un aktivitāšu atbilstība nacionālajā, Eiropas Savienības un starptautiskajā līmenī izvirzītajiem mērķiem un nosacījumiem attiecībā uz klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām;

9.3. projektā plānoto aktivitāšu saderīgums ar Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbību;

9.4. projektā plānotais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums projekta īstenošanas laikā;

9.5. projekta ietvaros iegādājamo pamatlīdzekļu atdeve, ņemot vērā emisijas samazinājuma vienību vērtību, aptuvenu projekta kopējo budžetu un atmaksāšanās periodu.

10. Ja atbildīgās ministrijas atzinumā ir iebildumi par projekta ierosinājuma iesniegumu, projekta iesniedzējs 14 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas precizē projekta ierosinājuma iesniegumu un atkārtoti iesniedz to izvērtēšanai. Atbildīgā ministrija atkārtoti iesniegto projekta ierosinājuma iesniegumu izvērtē 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

11. Ja atbildīgās ministrijas atzinumā ir iebildumi par atkārtoti iesniegto projekta ierosinājuma iesniegumu, atbildīgā ministrija izbeidz projekta ierosinājuma iesnieguma izskatīšanu un septiņu dienu laikā par to paziņo projekta iesniedzējam.

12. Ja atbildīgās ministrijas atzinumā nav iebildumu par iesniegto projekta ierosinājuma iesniegumu, projekta iesniedzējs 90 dienu laikā pēc atbildīgās ministrijas atzinuma saņemšanas sagatavo un iesniedz atbildīgajā ministrijā projekta iesniegumu.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un apstiprināšana kopīgi īstenojamā projekta veikšanai Latvijas Republikā

13. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodoloģiju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu. Projekta iesniegumā iekļauj:

13.1. projekta aktivitāšu aprakstu;

13.2. projekta tehnoloģijas un finanšu aprakstu;

13.3. bāzes scenārija aprakstu;

13.4. papildināmības aprakstu;

13.5. monitoringa aprakstu;

13.6. aprakstu par projekta atbilstību ilgtspējīgai attīstībai.

14. Projekta iesniegumu iesniedz atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem. Par projekta iesnieguma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 12. un 13. punktā minētajām prasībām.

15. Projekta iesnieguma bāzes scenārija aprakstā identificē visas no konkrētiem siltumnīcefekta gāzu emisiju avotiem iespējamās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas varētu rasties, ja netiktu īstenots konkrētais projekts. Bāzes scenārija aprakstā iekļauj:

15.1. siltumnīcefekta gāzu emisiju un, ja attiecināms, enerģijas patēriņa aprēķinus, kas veikti, pamatojoties uz konkrēto projektu vai izmantojot līdzvērtīgu projektu aprēķinu metodes;

15.2. aprakstu par izmantotajiem pieņēmumiem, metodoloģiju, parametriem un datu ieguves avotiem.

16. Projekta iesnieguma papildināmības aprakstā, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomā, iekļauj informāciju par:

16.1. projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, kas atbilst normatīvo aktu prasībām klimata pārmaiņu, energoefektivitātes un vides aizsardzības jomā;

16.2. projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, kas normatīvajos aktos klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomā nav noteiktas kā obligāti īstenojamas;

16.3. projekta īstenošanā izmantojamajām tehnoloģijām un praksi, kas attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ir līdzvērtīga vai labāka par atbilstošajā tautsaimniecības nozarē vai sektorā izmantotajām tehnoloģijām un praksi;

16.4. projekta finansēšanas avotiem un pamatojumu, kāpēc šāda projekta īstenošanai nav pieejams publiskais finansējums.

17. Projekta iesnieguma monitoringa aprakstā iekļauj informāciju par:

17.1. procedūrām ar projektu saistīto datu iegūšanai un glabāšanai, lai novērtētu vai izmērītu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu konkrētajam projektam noteiktā laikposmā, kā arī projekta bāzes scenārijam;

17.2. siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūrām;

17.3. ja attiecināms, metodi un procedūru enerģijas patēriņa rādītāju noteikšanai – pirms un pēc projekta īstenošanas.

18. Ja projekta iesniedzējs uzskata, ka projekta iesniegumā daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi, norādot iemeslus, kuru dēļ attiecīgā informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.

19. Septiņu dienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas atbildīgā ministrija savā tīmekļvietnē publicē projekta iesnieguma kopsavilkumu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 2. punktam un norāda termiņu, līdz kuram jebkurš sabiedrības pārstāvis var iesniegt priekšlikumus par projekta iesniegumu, nosūtot tos uz atbildīgās ministrijas elektroniskā pasta adresi. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis no projekta iesnieguma kopsavilkuma publicēšanas datuma atbildīgās ministrijas tīmekļvietnē.

20. Atbildīgā ministrija septiņu dienu laikā pēc priekšlikumu iesniegšanas termiņa beigām informē projekta iesniedzēju par saņemtajiem priekšlikumiem. Projekta iesniedzējs izvērtē saņemtos priekšlikumus un 14 dienu laikā iesniedz atbildīgajā ministrijā atbildes uz priekšlikumiem un, ja nepieciešams, arī precizētu projekta iesniegumu.

21. Pēc atbildīgās ministrijas saskaņojuma par šo noteikumu 20. punktā minēto prasību izpildi projekta iesniedzējs projekta iesniegumu vai precizēto projekta iesniegumu 14 dienu laikā iesniedz šo noteikumu 22. punktā minētajām prasībām atbilstošā inspicēšanas institūcijā (sertificēta iestāde, kurai ir tiesības veikt siltumnīcefekta gāzu validāciju un verifikāciju) validācijas veikšanai. Ja projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā projekta iesniegumu vai precizēto projekta iesniegumu inspicēšanas institūcijā neiesniedz, atbildīgā ministrija ir tiesīga izbeigt projekta iesnieguma izskatīšanu, septiņu dienu laikā par to paziņojot projekta iesniedzējam.

22. Validācijas pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 23. punktā minētajām prasībām veic inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartā LVS EN ISO 14065:2016 "Siltumnīcefekta gāzes. Prasības siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas institūcijām akreditācijas vai citu atzīšanas formu izmantošanai (ISO 14065:2013)" noteiktajām prasībām un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai kas ir akreditēta citu Eiropas Savienības dalībvalstu atbilstošās akreditācijas institūcijās.

23. Inspicēšanas institūcija veic projekta iesnieguma validāciju un sagatavo validācijas pārskatu, kurā apraksta:

23.1. projekta iesniegumā iekļauto siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma aprēķinu pamatotību un pareizību, kā arī to, vai projekta īstenošanas laikā plānotais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums ir uzskatāms par papildu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu atbilstoši šo noteikumu 16.1. apakšpunktam;

23.2. projekta bāzes scenārija atbilstību attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola ietvaros apstiprinātajiem nosacījumiem un kopīgi īstenojamā projekta statusam, kā arī normatīvo aktu prasībām klimata un vides aizsardzības jomā;

23.3. projekta monitoringa apraksta atbilstību attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola ietvaros apstiprinātajiem nosacījumiem un kopīgi īstenojamā projekta statusam, kā arī normatīvo aktu prasībām klimata un vides aizsardzības jomā.

24. Inspicēšanas institūcija pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstveidā sagatavo un nosūta projekta iesniedzējam validācijas pārskatu. Projekta iesniedzējs validācijas pārskatu iesniedz atbildīgajā ministrijā.

25. Pēc validācijas pārskata saņemšanas projekta iesniedzējs izmaiņas projekta iesniegumā var veikt tikai tad, ja ir saņemta atbildīgās ministrijas rakstiska piekrišana.

26. Ja validācijas pārskatā nav konstatētas neatbilstības attiecībā uz projekta iesniegumu, atbildīgā ministrija 14 dienu laikā sagatavo projekta iesniegumu izskatīšanai projektu uzraudzības padomē (turpmāk – padome).

27. Padomi izveido, ja atbildīgajā ministrijā ir iesniegts projekta ierosinājuma iesniegums. Padomes sastāvā iekļauj divus atbildīgās ministrijas pārstāvjus un pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas. Padomes sastāvu apstiprina ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu. Padome darbojas saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātu nolikumu.

28. Padome izskata projektu iesniegumus, sniedz atbildīgajai ministrijai viedokli par kopīgi īstenojamā projekta statusa piešķiršanu un par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

29. Atbildīgā ministrija, pamatojoties uz padomes viedokli, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, atbildīgā ministrija piešķir projektam kopīgi īstenojamā projekta statusu, nosaka tam maksimāli pieejamo emisijas samazināšanas vienību apjomu un rezervē to no kopējā valstij piederošā noteiktā daudzuma.

30. Atbildīgā ministrija septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 29. punktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Minēto lēmumu projekta iesniedzējs var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

31. Ja projekta iesniedzējs konstatē, ka projektā plānotās aktivitātes nav iespējams veikt atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam, tas iesniedz atbildīgajā ministrijā iesniegumu, norādot apstākļus, kas kavē projekta ieviešanu. Ja atbildīgā ministrija piekrīt izmaiņām projekta iesniegumā, tā par to rakstveidā vienojas ar projekta iesniedzēju un informē par to padomi, kā arī publicē savā tīmekļvietnē informāciju par izmaiņām projekta iesniegumā.

IV. Kopīgi īstenojamā projekta ieviešana un uzraudzība Latvijas Republikas teritorijā

32. Kopīgi īstenojamā projekta īstenotājs nodrošina:

32.1. projekta ieviešanu atbilstoši projekta iesniegumam un normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā;

32.2. projekta ietvaros samazināto siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu atbilstoši monitoringa aprakstam;

32.3. ja attiecināms, projekta enerģijas patēriņa rādītāju aprēķināšanu pirms un pēc projekta īstenošanas.

33. Atbildīgā ministrija nodrošina apstiprinātā projekta uzraudzību tā ieviešanas laikā.

34. Atbildīgajai ministrijai ir tiesības nepiešķirt projekta īstenotājam emisijas samazināšanas vienības, ja kopīgi īstenojamā projekta ieviešanas laikā tiek konstatēti tiesību aktu pārkāpumi vai ar atbildīgo ministriju nesaskaņotas atkāpes no projekta iesnieguma.

35. Projekta īstenotājs projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas perioda (t. i., laikposmā līdz brīdim, kad ēka un teritorija, kurā īstenotas kopīgi īstenojamā projektā plānotās aktivitātes, ir pieņemta ekspluatācijā) sagatavo pārskatu par projekta īstenošanu (turpmāk – pārskats) iepriekšējā kalendāra gadā. Pārskatu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam un katru gadu līdz 15. aprīlim iesniedz atbildīgajā ministrijā, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minētos nosacījumus.

36. Projekta īstenotājs pirms pārskata iesniegšanas atbildīgajā ministrijā iesniedz to verifikācijai inspicēšanas institūcijā. Projekta īstenotājs izvēlas tādu inspicēšanas institūciju, kas nav veikusi konkrētā projekta iesnieguma validāciju un nav saistīta ar projekta īstenotāju.

37. Verifikācijas ietvaros inspicēšanas institūcija pārbauda, vai pārskats satur pilnīgu, pareizu un patiesu informāciju par projekta īstenošanu, siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa rezultātiem un to atbilstību projekta iesniegumam.

38. Projekta īstenotāja pienākums ir nodrošināt inspicēšanas institūcijai visu verifikācijai nepieciešamo informāciju un pieeju tehnoloģiskajām iekārtām.

39. Inspicēšanas institūcija pēc pārskata saņemšanas sagatavo un rakstiski nosūta projekta īstenotājam verifikācijas ziņojumu par pārbaudes rezultātiem (turpmāk – verifikācijas ziņojums). Projekta īstenotājs verifikācijas ziņojumu iesniedz atbildīgajā ministrijā.

40. Atbildīgā ministrija viena mēneša laikā pēc verifikācijas ziņojuma un pārskata saņemšanas izvērtē tos un sagatavo atzinumu par pārskata atbilstību verifikācijas ziņojumam un normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā. Atbildīgā ministrija sagatavoto atzinumu nosūta projekta īstenotājam.

41. Ja atbildīgās ministrijas atzinumā ir iebildumi par pārskatu, projekta īstenotājs viena mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas precizē pārskatu, nodrošina tā verifikāciju un atkārtoti iesniedz to atbildīgajā ministrijā izvērtēšanai. Atbildīgā ministrija atkārtoti iesniegto pārskatu un verifikācijas ziņojumu izvērtē 14 dienu laikā pēc to saņemšanas.

42. Ja atbildīgajai ministrijai nav iebildumu par atkārtoti iesniegto pārskatu, tā viena mēneša laikā pieņem lēmumu par emisijas samazināšanas vienību piešķiršanu un paziņo par to projekta īstenotājam.

43. Ja atbildīgajai ministrijai ir iebildumi par atkārtoti iesniegto pārskatu, tā 14 dienu laikā pieņem lēmumu par emisijas samazināšanas vienību nepiešķiršanu un paziņo par to projekta īstenotājam.

44. Ja atbildīgā ministrija pieņem lēmumu par emisijas samazināšanas vienību piešķiršanu un pārskaitīšanu, tā izdod rīkojumu par emisijas samazināšanas vienību piešķiršanu un pārskaitīšanu par pārskata perioda ietvaros verificēto emisiju samazinājumu, kas radies noteiktā gada laikā no kopīgi īstenojamā projekta īstenošanas. Kopējais emisijas samazināšanas vienību apjoms nedrīkst pārsniegt lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto emisijas samazināšanas vienību apjomu.

45. Pamatojoties uz atbildīgās ministrijas rīkojumu par emisijas samazināšanas vienību piešķiršanu un pārskaitīšanu, emisijas samazināšanas vienības pārskaita uz projekta īstenotāja kontu, kas atvērts atbilstoši šo noteikumu 46. punktam.

46. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – likuma "Par piesārņojumu" 32.4 panta trešajā daļā noteiktais administrators –, pamatojoties uz projekta īstenotāja iesniegumu, normatīvajos aktos par darbībām emisijas reģistrā noteiktajā kārtībā atver projekta īstenotājam kontu.

V. Kopīgi īstenojamā projekta vai tīras attīstības mehānisma projekta īstenošana ārpus Latvijas Republikas teritorijas

47. Ja kopīgi īstenojamo projektu plānots īstenot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, projekta iesniedzējs pieprasa atbildīgajai ministrijai apliecinājumu, ka Latvijas Republika atbilst Kioto protokola nosacījumiem attiecībā uz kopīgi īstenojamā projekta veikšanu. Projekta iesniedzējs, pieprasot minēto apliecinājumu, iesniedz atbildīgajā ministrijā plānotā projekta kopsavilkumu, tai skaitā norādot plānotās projekta aktivitātes un iegūstamo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, īstenojot projektu.

48. Pēc šo noteikumu 47. punktā minētā projekta iesniedzēja pieprasījuma atbildīgā ministrija izsniedz apliecinājumu, ka Latvijas Republika atbilst Kioto protokola nosacījumiem attiecībā uz kopīgi īstenojamā projekta veikšanu. Apliecinājumā norāda šādu informāciju:

48.1. datums, kurā Latvijas Republika ir ratificējusi Kioto protokolu;

48.2. apstiprinājums, ka Latvijas Republika atbilst Kioto protokola nosacījumiem attiecībā uz kopīgi īstenojamā projekta veikšanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

48.3. apstiprinājums, ka projekta īstenotājs ir reģistrēts Latvijas Republikā.

49. Kopīgi īstenojamā projekta īstenotājs katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz atbildīgajā ministrijā pārskatu par kopīgi īstenojamā projekta īstenošanu un projekta rezultātu uzraudzību iepriekšējā kalendāra gadā (4. pielikums).

50. Ja tīras attīstības mehānisma projektu plānots īstenot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, projekta īstenotājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms projekta īstenošanas uzsākšanas informē par to atbildīgo ministriju, iesniedzot projekta kopsavilkumu par tīras attīstības mehānisma projekta ietvaros īstenojamā projekta mērķi, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. Kopsavilkumu iesniedz rakstveidā papīra formā vienā eksemplārā vai elektroniska dokumenta veidā, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

51. Tīras attīstības mehānisma projekta īstenotājs katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz atbildīgajā ministrijā pārskatu par tīras attīstības mehānisma projekta īstenošanu un projekta rezultātu uzraudzību iepriekšējā kalendāra gadā (4. pielikums).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 580
Projekta ierosinājuma iesniegums

1. Vispārīga informācija

1.1.Informācija par projekta iesniedzēju
1.1.1.Projekta iesniedzēja nosaukums 
1.1.2.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
1.1.3.Juridiskā adreseIela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Pasta indekss
1.1.4.Tālrunis 
1.1.5.E-pasts 

2. Projekta ierosinājuma kopsavilkums

2.1.Īss projekta apraksts
 
2.2.Sākotnējā informācija par projekta atbilstību ilgtspējīgai attīstībai un sasniedzamo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu
(siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums projekta īstenošanas laikā (tonnas))
 
2.3.Sākotnējais plāns negatīvas ietekmes uz ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņām mazināšanai
 

3. Informācija par projektu

3.1.Projekta apraksts, t. sk. plānotās aktivitātes un nepieciešamais finansējuma apjoms
 
3.2.Projekta īstenošanas vieta, adrese 
3.3.Projekta īstenošanas laika grafiks
 

4. Tehnoloģiskā un finanšu informācija

4.1.Īss tehnoloģijas apraksts
 
4.2.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma aprēķins, ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodoloģiju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu
(siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums projekta īstenošanas laikā (tonnas))
 
4.3.Sākotnējais projekta finanšu plāns
(finansējuma apjoms projekta īstenošanai, pamatlīdzekļu atdeve, ieskaitot emisijas samazinājuma vienību vērtību un atmaksāšanās periodu)
 

5. Papildināmība

5.1.Pamatojums vides un finanšu papildināmībai, juridiskai papildināmībai
 

6. Monitorings. Galvenie monitoringa elementi

 

7. Konsultācijas ar ieinteresētajām personām projekta sagatavošanas fāzē

7.1.Lēmumi attiecībā uz informācijas publicēšanu par projekta ierosinājumu un informācijas pieejamības nodrošināšanu projekta ierosinājuma dokumentācijai
 
7.2.Sabiedrības informēšanas pasākumi
 
 
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 580
Projekta iesniegums

1. Vispārīga informācija

1.1.Informācija par projekta iesniedzēju
1.1.1.Projekta iesniedzēja nosaukums 
1.1.2.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
1.1.3.Juridiskā adreseIela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Pasta indekss
1.1.4.Tālrunis 
1.1.5.E-pasts 

2. Projekta iesnieguma kopsavilkums

2.1.Īss projekta apraksts
 
2.2.Īss apraksts par projekta ietekmes jomām un procesiem
 
2.3.Vērtējums projekta ietekmei uz vidi un klimata pārmaiņām, kā arī sasniedzamo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu
(siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums projekta īstenošanas laikā (tonnas))
 
2.4.Apraksts par plānotajiem vai īstenotajiem pasākumiem, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un klimata pārmaiņām
 
2.5.Projekta ierosinājuma iesnieguma apstiprināšanas datums
 

3. Informācija par projektu

3.1.Projekta apraksts, t. sk. plānotās aktivitātes un nepieciešamais finansējuma apjoms
 
3.2.Projekta īstenošanas vieta, adrese 
3.3.Projekta īstenošanas laika grafiks
 

4. Tehnoloģiskā un finanšu informācija

4.1.Īss tehnoloģijas apraksts
 
4.2.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma aprēķins, ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodoloģiju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu
(siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums projekta īstenošanas laikā (tonnas))
 
4.3.Sākotnējais projekta finanšu plāns
(finansējuma apjoms projekta īstenošanai, pamatlīdzekļu atdeve, ieskaitot emisijas samazinājuma vienību vērtību un atmaksāšanās periodu)
 

5. Bāzes scenārija apraksts

 

6. Papildināmības apraksts

 

7. Monitoringa apraksts

 

8. Projekta atbilstība ilgtspējīgai attīstībai

8.1.Ietekmes uz vidi novērtējums (ja attiecināms) un tā rezultāti, t. sk. potenciālās siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaiņas, kuras var attiecināt uz projekta iesniegumu
 
8.2.Ietekme uz attīstību vietējā un nacionālā mērogā
 
8.3.Ietekme uz klimatu un vidi vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā
 
8.4.Ietekme uz sociālo vidi
 
8.5.Pāreja uz efektīvām un klimatam un videi draudzīgām tehnoloģijām
 

9. Konsultācijas ar ieinteresētajām personām

9.1.Informācija par publikācijām, kas saistītas ar projekta iesniegumu, un pieejamības nodrošināšana projekta iesnieguma dokumentācijai
 
9.2.Informācija par sabiedrības informēšanas pasākumiem
 
9.3.Kopsavilkums par sabiedrības sniegto viedokli
 
 
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 580
Pārskats par projekta īstenošanu

1. Vispārīga informācija

1.1.Informācija par projekta īstenotāju
1.1.1.Projekta īstenotāja nosaukums 
1.1.2.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
1.1.3.Juridiskā adreseIela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Pasta indekss
1.1.4.Tālrunis 
1.1.5.E-pasts 

2. Informācija par projektu

2.1.Projekta apraksts, t. sk. īstenotās aktivitātes
 
2.2.Lēmuma par projekta apstiprināšanu numurs un datums 
2.3.Pārskata periods(dd.mm.gggg.–dd.mm.gggg.)

3. Informācija par bāzes scenāriju (ja bāzes scenārijā ir notikušas izmaiņas, nepieciešams detalizēts apraksts un skaidrojums)

 

4. Projekta siltumnīcefekta gāzu emisijas

4.1.Projekta robežu apraksts
 
4.2.Projekta siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus apstiprinošs detalizēts apraksts
 
4.3.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma apjoms pārskata periodā_________ (CO2 ekv. tonnas/gadā)

5. Izmantotās tehnoloģijas apraksts

5.1.Tehnoloģiju, iekārtu un to tehnisko rādītāju apkopojums
 
5.2.Detalizēts apraksts par izmaiņām salīdzinājumā ar projekta iesniegumu
 
5.3.Tehniskā dokumentācija (mērījumu izpildes dokumentācijas rezultāti)
 

6. Finanšu pārskats

6.1.Investīciju un ekspluatācijas izmaksas pārskata periodā
 
6.2.Valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības vai citu finanšu avotu finansiāls atbalsts pārskata periodā
 

7. Kopsavilkums sabiedrībai

7.1.Īss apraksts par siltumnīcefekta gāzu emisiju bāzes scenāriju, projekta robežām un izmantotajām tehnoloģijām
 
7.2.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma apjoms pārskata periodā_________ (CO2 ekv. tonnas/gadā)
 
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 580
Pārskats par ārpus Latvijas kopīgi īstenojamā projekta vai tīras attīstības mehānisma projekta īstenošanu un projekta rezultātu uzraudzību iepriekšējā kalendāra gadā

1. Vispārīga informācija

1.1.Informācija par projekta īstenotāju
1.1.1.Projekta īstenotāja nosaukums 
1.1.2.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
1.1.3.Juridiskā adreseIela, mājas numurs
Pilsēta, novads
Pasta indekss
1.1.4.Tālrunis 
1.1.5.E-pasts 

2. Informācija par projektu

2.1.Projekta apraksts, t. sk. īstenotās aktivitātes
 
2.2.Lēmuma par projekta apstiprināšanu numurs un datums 
2.3.Projekta īstenošanas vieta, adrese 
2.4.Pārskata periods(dd.mm.gggg.–dd.mm.gggg.)

3. Projekta siltumnīcefekta gāzu emisijas

3.1.Projekta robežu apraksts
 
3.2.Projekta siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus apstiprinošs apraksts
 
3.3.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma apjoms pārskata periodā_________ (CO2 ekv. tonnas/gadā)

4. Izmantotās tehnoloģijas apraksts

4.1.Tehnoloģiju, iekārtu un to tehnisko rādītāju apkopojums
 

5. Finanšu pārskats

5.1.Investīciju un ekspluatācijas izmaksas pārskata periodā
 
 
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 580Pieņemts: 11.09.2018.Stājas spēkā: 18.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 17.09.2018. OP numurs: 2018/184.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
301644
18.09.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"