Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 562

Rīgā 2018. gada 4. septembrī (prot. Nr. 41 8. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" 10.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti", 10.1.2. atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" un 10.1.3. atbalsta mērķa "Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" 11.1.1. atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" 12.1.1. atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" (turpmāk – atbalsta mērķi) projektu iesniegumu atlases otro kārtu;

1.2. Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) tehniskās palīdzības atbalsta mērķu īstenošanai maksimāli pieejamo finansējumu;

1.3. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.4. prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un celt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu, līdzfinansējot šo noteikumu 12., 16., 20., 32. un 39. punktā minētās atbalstāmās darbības.

3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķa grupa ir Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, kā arī Iepirkumu uzraudzības birojs un republikas pilsētu pašvaldības.

4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķus īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un noteiktajos termiņos elektroniski iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

6. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim ir 69 881 917 euro, ko veido Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums 59 399 628 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 10 482 289 euro apmērā, no tiem:

6.1. 10.1.1. atbalsta mērķim "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" ir pieejami 1 347 306 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 1 145 210 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 202 096 euro apmērā;

6.2. 10.1.2. atbalsta mērķim "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" ir pieejami 5 676 469 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 4 824 998 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 851 471 euro apmērā;

6.3. 10.1.3. atbalsta mērķim "Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju" ir pieejami 14 367 020 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 12 211 967 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 2 155 053 euro apmērā;

6.4. 11.1.1. atbalsta mērķim "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" ir pieejami 24 459 671 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 20 790 720 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 668 951 euro apmērā;

6.5. 12.1.1. atbalsta mērķim "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" ir pieejami 24 031 451 euro, ko veido Kohēzijas fonda līdzfinansējums 20 426 733 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 604 718 euro apmērā.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 798 redakcijā)

6.1 (Svītrots ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 798)

7. Katra atbalsta mērķa ietvaros maksimālais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet nacionālais publiskais finansējums – 15 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

7.1 (Svītrots ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 798)

8. Finansējuma saņēmējiem, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu sasniegšanu, aprēķinātais maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim ir norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumā (pielikums).

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 285)

II. Kārtība, kādā īsteno Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības 10.1.1. atbalsta mērķi "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti", 10.1.2. atbalsta mērķi "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" un 10.1.3. atbalsta mērķi "Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju"

9. Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības ietvaros tiek īstenots:

9.1. 10.1.1. atbalsta mērķis "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti";

9.2. 10.1.2. atbalsta mērķis "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem";

9.3. 10.1.3. atbalsta mērķis "Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju".

10. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

10.1. rezultāta rādītāji:

10.1.1. pilnībā ieviesto izvērtējumu ieteikumu īpatsvars – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 85 %;

10.1.2. Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanā iesaistīto personu skaits – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 40 personas;

10.2. iznākuma rādītāji:

10.2.1. prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 9 prioritārie virzieni;

10.2.2. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 60 personas.

11. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Finanšu ministrija.

12. Ar šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītas šādas atbalstāmās darbības:

12.1. Kohēzijas politikas fondu izvērtēšana, tai skaitā izvērtēšanas plānošana, organizēšana un kvalitātes uzraudzība, izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzība, izvērtēšanas rezultātu publiskošana un informēšana par izvērtēšanas procesu;

12.2. izvērtēšanas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā ar izvērtēšanas tematiku saistītu pasākumu organizēšana;

12.3. pētījumu, tai skaitā starpvalstu pētījumu, ar ko pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu, ex-ante nosacījumu izpildi un Eiropas Komisijas specifisko ieteikumu ieviešanu valstī (ja ieteikumu ieviešana tiek veicināta ar Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem), izstrāde, kvalitātes uzraudzība un rezultātu publiskošana;

12.4. nacionālās rīcībpolitikas, Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījumu un citu finanšu avotu ieguldījumu izvērtēšana Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kontekstā.

13. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

13.1. uzraudzības komitejas apstiprinātajā Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plānā un ikgadējos Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plānos iekļauto ar izvērtēšanu saistīto pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo darbību izmaksas, tai skaitā:

13.1.1. izmaksas, kas saistītas ar lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu veikšanu, izvērtējumu ziņojumu sagatavošanu un publiskošanu;

13.1.2. izvērtēšanai nepieciešamo datu iegūšanas izmaksas;

13.1.3. izmaksas, kas saistītas ar izvērtēšanas kvalitātes uzraudzību;

13.1.4. tulkošanas izmaksas;

13.1.5. izvērtējumos izteikto ieteikumu ieviešanas un ieviešanas uzraudzības izmaksas, tai skaitā ar ieteikumu ieviešanu saistītu politikas un attīstības plānošanas un metodisko dokumentu izstrādes izmaksas, kas pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu;

13.1.6. tādu pētījumu izstrādes izmaksas, kas pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu, ex-ante nosacījumu izpildi un Eiropas Komisijas specifisko ieteikumu ieviešanu, šo pētījumu kvalitātes uzraudzības un rezultātu publiskošanas izmaksas, tai skaitā ar pētījumiem saistītu politikas un attīstības plānošanas un metodisko dokumentu izstrādes izmaksas;

13.1.7. nacionālās rīcībpolitikas, Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījumu un citu finanšu avotu ieguldījumu izvērtēšanas izmaksas Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kontekstā;

13.1.8. maksājumi par dalību starptautiskos pētījumos, izvērtējumos un projektos par Eiropas Savienības fondu jautājumiem;

13.2. izvērtēšanas kapacitātes stiprināšanas pasākumu un ar izvērtēšanas tematiku saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas;

13.3. komandējumu izmaksas (dalības maksa, dienas nauda, ceļa un bagāžas pārvadāšanas izmaksas, citi transporta izdevumi (maksa par transporta izdevumiem atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai), izdevumi par naktsmītni (maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai), apdrošināšanas izmaksas, kā arī citas komandējuma izmaksas) dalībai ar izvērtēšanas tematiku saistītās darba grupās, semināros, konferencēs un mācībās;

13.4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

13.5. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 13.4. un 13.7. apakšpunktā minētā atlīdzība;

13.6. izvērtēšanas rezultātu publicitātes izmaksas, tai skaitā informatīvo materiālu sagatavošana un izdošana par Eiropas Savienības fondu izvērtēšanu;

13.7. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 12. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs veic šo noteikumu 12. punktā minētās darbības;

13.8. aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek izmaksāta šo noteikumu 13.7. apakšpunktā minētā atlīdzība, ne vairāk kā 3 000 euro vidēji vienai pilna darba laika slodzei visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas darbinieku skaitam, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

13.9. ar izvērtēšanas ieteikumu uzraudzības vadību saistītās izmaksas, tai skaitā informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādes un uzturēšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 285)

14. Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

14.1. rezultāta rādītāji:

14.1.1. iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 85 %;

14.1.2. iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par Eiropas Savienības fondiem ir pieejama pietiekamā apjomā, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 75 %;

14.2. iznākuma rādītājs – atbalstītie ikgadējie obligātie publicitātes pasākumi – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 9 pasākumi.

15. 10.1.2. atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā, īstenošanā un pēcuzraudzībā iesaistītās institūcijas, kas nodrošina šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

15.1. Ekonomikas ministrija;

15.2. Finanšu ministrija;

15.3. Izglītības un zinātnes ministrija;

15.4. Kultūras ministrija;

15.5. Labklājības ministrija;

15.6. Satiksmes ministrija;

15.7. Tieslietu ministrija;

15.8. Veselības ministrija;

15.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

15.10. Valsts kanceleja;

15.11. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

16. Ar šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

16.1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi;

16.2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi.

17. Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

17.1. Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu (tai skaitā semināri, konferences) izdevumi un komunikācijas plānošanas un īstenošanas izmaksas, kuras attiecināmas uz revīzijas iestādes funkciju izpildi, saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2015.–2023. gadam un komunikācijas aktivitāšu iepirkumu plānu vai revīzijas iestādes apstiprināto komunikācijas un publicitātes pasākumu plānu, tai skaitā:

17.1.1. Eiropas Savienības fondu tīmekļvietnes www.esfondi.lv uzturēšanas un attīstīšanas izmaksas, t. sk. tīmekļvietnes sasaiste ar Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam, domēna lietošanas tiesības;

17.1.2. reprezentatīvo materiālu iegāde, ja attiecīgais iepirkums veikts elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros vai ārpus sistēmas, ja pasūtītāja vajadzībām atbilstošu preci nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai pasūtītājs var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu;

17.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

17.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla un šo noteikumu 17.4.1. apakšpunktā minēto darbinieku obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām;

17.4. izmaksas, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu par Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodu, tai skaitā nodrošinot publicitāti un atbalstu komunikācijas jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu:

17.4.1. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs veic šo noteikumu 16. punktā minētās darbības;

17.4.2. aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek izmaksāta šo noteikumu 17.4.1. apakšpunktā minētā atlīdzība, ne vairāk kā 3 000 euro vidēji vienai pilna darba laika slodzei visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas darbinieku skaitam, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

17.4.3. kompetences paaugstināšana (ārzemju un iekšzemes apmācības) un dalība Eiropas Savienības vai reģionālajās Kohēzijas politikas komunikācijas darba grupās, tai skaitā komandējumu izmaksas (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai) darbiniekiem, kuriem tiek izmaksāta šo noteikumu 17.4.1. apakšpunktā minētā atlīdzība.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 732)

18. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

18.1. rezultāta rādītāji:

18.1.1. darbinieku mainība – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 16 %;

18.1.2. audita dienu skaits, kas patērēts vidēji viena projekta revīzijai, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 50 darbadienas (rādītājs attiecināms tikai uz šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju);

18.1.3. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kuras paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 51 persona;

18.2. iznākuma rādītāji:

18.2.1. darbinieku skaits, kuru algas tiek līdzfinansētas no tehniskās palīdzības, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 51 pilna laika slodze;

18.2.2. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kuras piedalījušās apmācībās, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 51 persona;

18.2.3. izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 1 sistēma (rādītājs attiecināms tikai uz šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju);

18.3. specifiskais iznākuma rādītājs – izstrādāto pētījumu un plānošanas dokumentu skaits (tiek uzskaitīta tikai faktiskā vērtība, bet sasniedzamā vērtība netiek noteikta). Specifiskais iznākuma rādītājs ir nosakāms tikai šo noteikumu pielikuma tabulas 1. punktā, 7.1. apakšpunktā, 8., 9. un 10. punktā, 11.1. apakšpunktā, 12. un 13. punktā minētajiem 10.1.3. atbalsta mērķa finansējuma saņēmējiem.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 285)

19. 10.1.3. atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu revīzijas iestāde, kas nodrošina šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

19.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

19.2. Finanšu ministrija;

19.3. Valsts kase;

19.4. Iepirkumu uzraudzības birojs;

19.5. Labklājības ministrija;

19.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

19.7. Daugavpils pilsētas pašvaldība;

19.8. Jēkabpils novada pašvaldība;

19.9. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība;

19.10. Jūrmalas pilsētas dome;

19.11. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija;

19.12. Rēzeknes pilsētas dome;

19.13. Rīgas valstspilsētas pašvaldība;

19.14. Valmieras novada pašvaldība;

19.15. Ventspils valstspilsētas pašvaldība;

19.16. Ekonomikas ministrija;

19.17. Satiksmes ministrija;

19.18. Izglītības un zinātnes ministrija;

19.19. Kultūras ministrija;

19.20. Tieslietu ministrija;

19.21. Veselības ministrija.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216; MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 798)

20. Ar šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

20.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

20.2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

20.3. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

20.4. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas, nodrošināšana;

20.5. Eiropas Savienības fondu plānošana;

20.6. horizontālo principu politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;

20.7. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveide vai attīstīšana, sasaiste un uzturēšana, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana, tai skaitā:

20.7.1. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes, drošības pasākumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros;

20.7.2. Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā:

20.7.2.1. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam attīstīšana;

20.7.2.2. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam sasaistes, uzturēšanas, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana;

20.7.3. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes un attīstības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā;

20.8. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 732)

21. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

21.1. maksa par pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti:

21.1.1. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas, tai skaitā atlīdzība pieaicinātajiem ekspertiem;

21.1.2. lai pārliecinātos par Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu attiecināmību un deklarējamo izdevumu atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu vadības jomā, tādu pakalpojumu izmaksas, kas saistīti ar izvērtējumu, pārbaudēm, attiecīgā Eiropas Savienības fonda finanšu kontroli, audita un revīzijas nodrošināšanu (tai skaitā juridiskie pakalpojumi, iepirkumi, tehniskā ekspertīze, arī tulkošanas izmaksas);

21.1.3. citi pakalpojumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu sasniegšanai nepieciešamo dokumentu izstrādi (tai skaitā tulkošanas izmaksas);

21.1.4. izmaksas, kas saistītas ar to pētījumu un plānošanas dokumentu sagatavošanu, ar kuriem pamato Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi (izmaksas ir attiecināmas tikai šo noteikumu pielikuma tabulas 1. punktā, 7.1. apakšpunktā, 8., 9. un 10. punktā, 11.1. apakšpunktā, 12. un 13. punktā minētajiem 10.1.3. atbalsta mērķa finansējuma saņēmējiem);

21.2. projekta īstenošanas vietā veicamajām pārbaudēm nepieciešamā specifiskā aprīkojuma un apģērba iegādes izmaksas;

21.3. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu pasākumu organizēšanu un apmeklēšanu:

21.3.1. iestādes organizēto konferenču, semināru, apmācību, komiteju, darba grupu un citu pasākumu izdevumi;

21.3.2. iestādes darbinieku apmeklēto apmācību (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas un citi apmācību pasākumi), tai skaitā ar apmācībām saistīto komandējumu (iekšzemes (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai), ārvalstu), izdevumi, kuru saturs atbilst iestādē identificētajām darbinieku mācību vajadzībām un nepārsniedz 10 % no institūcijai maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības attiecināmā finansējuma apmēra. Kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas ir attiecināmas, ja, projekta īstenošanas laikā beidzot apmācības, ir iegūts apmācības apliecinošs dokuments (ja tādu paredz apmācību organizētāji);

21.3.3. komandējumu izmaksas, kas saistītas ar pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, sanāksmju, darba grupu un citu pasākumu izmaksas, kuri nav uzskatāmi par apmācībām (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai);

21.4. Eiropas Savienības fondu plānošanas izmaksas;

21.5. sludinājumu izmaksas, tai skaitā paziņojums par atlases uzsākšanu vai pārtraukšanu, darba sludinājumu izmaksas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības fondiem;

21.6. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas ieviešanas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi, drošības pasākumi, tai skaitā:

21.6.1. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanas, drošības pasākumu un sasaistes nodrošināšanas izdevumi Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros;

21.6.2. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam attīstīšanas izmaksas;

21.6.3. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam uzturēšanas, drošības pasākumu, tehnisko resursu izmaksas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi;

21.6.4. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas attīstīšanas izmaksas Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā.

21.7. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs veic šo noteikumu 20. punktā minētās darbības;

21.8. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

21.9. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 21.7. un 21.8. apakšpunktā minētā atlīdzība;

21.10. administratīvās izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 21.7. un 21.8. apakšpunktā minētā atlīdzība (nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar darba vietas telpu pielāgošanu, kosmētiskais un kapitālais remonts, kā arī atjaunošana un pārbūve):

21.10.1. aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek izmaksāta šo noteikumu 21.7. apakšpunktā minētā atlīdzība, ne vairāk kā 3 000 euro vidēji vienai pilna darba laika slodzei visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas darbinieku skaitam, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

21.10.2. transporta izmaksas (maksa par transporta izdevumiem atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, autostāvvietu izmantošana un citas nepieciešamās izmaksas). Projektam nepieciešamās izmaksas par transportlīdzekļu nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, kuras kopā pārsniedz 1 900 euro mēnesī vai 5 700 euro ceturksnī, saskaņo ar sadarbības iestādi;

21.10.3. pamatkapitāla un par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējumu iegādātā inventāra uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā nepieciešamā uzturēšanas materiāla un rezerves daļu iegāde.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 732)

22. Šo noteikumu 13.2., 17.1., 21.1., 21.3.1. un 21.4. apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanas izmaksas var ietvert arī šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

22.1. ēdināšanas izdevumi:

22.1.1. kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi) līdz dienai, kad vadošā iestāde izstrādā vienas vienības izmaksu metodiku;

22.1.2. pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

22.1.3. vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

22.2. lektoru izmaksas;

22.3. transporta izmaksas (piemēro atbilstoši šo noteikumu 21.10.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem);

22.4. komandējumu izmaksas, tai skaitā dalības maksa (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai);

22.5. tulkošanas izmaksas;

22.6. citas izmaksas, tai skaitā telpu un biroja tehnikas noma, kancelejas piederumi pasākumu (tai skaitā semināru, konferenču) organizēšanai.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216)

23. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu atsevišķu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 13.4. un 13.7. apakšpunktā minētajām izmaksām.

24. Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu atsevišķu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 17.2. un 17.4.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

25. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu atsevišķu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 21.7. un 21.8. apakšpunktā minētajām izmaksām.

26. Finanšu ministrija šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā atbalsta mērķa ietvaros iesniedz vienu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu – Finanšu ministrijas kā revīzijas iestādes īstenojamie pasākumi.

27. Šo noteikumu 19.7. līdz 19.15. apakšpunktā minētās pašvaldības, ja nepieciešams, var pieprasīt avansa maksājumu līdz 30 % no pašvaldībai aprēķinātā maksimāli pieejamā finansējuma apmēra (pielikums) laikposmam no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 285)

28. Šo noteikumu 19.5. un 19.6. apakšpunktā minētās institūcijas nodrošina tikai šo noteikumu 20.5. un 20.6. apakšpunktā minētās darbības izpildi.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 216 redakcijā)

III. Kārtība, kādā īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības 11.1.1. atbalsta mērķi "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli"

29. Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības ietvaros tiek īstenots 11.1.1. atbalsta mērķis "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli".

30. Šo noteikumu 29. punktā minētā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

30.1. rezultāta rādītāji:

30.1.1. darbinieku mainība – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 16 %;

30.1.2. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kuras paaugstinājušas kompetenci pēc atbalsta saņemšanas, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 477 personas;

30.2. iznākuma rādītāji:

30.2.1. darbinieku skaits, kuru algas tiek līdzfinansētas no tehniskās palīdzības – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 202 pilna laika slodzes;

30.2.2. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kuras piedalījušās apmācībās, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 477 personas.

31. 11.1.1. atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā, izvērtēšanā, īstenošanā un pēcuzraudzībā iesaistītās institūcijas, kas nodrošina šo noteikumu 29. punktā minētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

31.1. Ekonomikas ministrija;

31.2. Izglītības un zinātnes ministrija;

31.3. Kultūras ministrija;

31.4. Labklājības ministrija;

31.5. Satiksmes ministrija;

31.6. Tieslietu ministrija;

31.7. Veselības ministrija;

31.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

31.9. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

31.10. Valsts kanceleja.

32. Ar šo noteikumu 29. punktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

32.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

32.2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

32.3. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;

32.4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

32.5. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas, nodrošināšana;

32.6. Eiropas Savienības fondu plānošana;

32.7. atbalsta instrumenti datu ieguvei.

33. Šo noteikumu 29. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

33.1. maksa par pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti:

33.1.1. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas, tai skaitā atlīdzība pieaicinātajiem ekspertiem;

33.1.2. lai pārliecinātos par Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu attiecināmību un deklarējamo izdevumu atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu vadības jomā, tādu pakalpojumu izmaksas, kas saistīti ar izvērtējumu, pārbaudēm, attiecīgā Eiropas Savienības fonda finanšu kontroli, audita un revīzijas nodrošināšanu (tai skaitā juridiskie pakalpojumi, iepirkumi, tehniskā ekspertīze, arī tulkošanas izmaksas);

33.1.3. citi pakalpojumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu atbalsta mērķu sasniegšanai nepieciešamo dokumentu izstrādi (tai skaitā tulkošanas un konsultantu izmaksas);

33.2. projekta īstenošanas vietā veicamajām pārbaudēm nepieciešamā specifiskā aprīkojuma un apģērba iegādes izmaksas;

33.3. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu pasākumu organizēšanu un apmeklēšanu:

33.3.1. iestādes organizēto konferenču, semināru, apmācību, komiteju, darba grupu un citu pasākumu izdevumi;

33.3.2. iestādes darbinieku apmeklēto apmācību (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas un citi apmācību pasākumi), tai skaitā ar apmācībām saistīto komandējumu (iekšzemes (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai), ārvalstu), izdevumi, kuru saturs atbilst iestādē identificētajām darbinieku mācību vajadzībām un nepārsniedz 10 % no iestādei maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības attiecināmā finansējuma apmēra. Kvalifikācijas paaugstināšanas (pilnveidošanas) izmaksas ir attiecināmas, ja, projekta īstenošanas laikā beidzot apmācības, ir iegūts apmācības apliecinošs dokuments (ja tādu paredz apmācību organizētāji);

33.3.3. komandējumu izmaksas, kas saistītas ar pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, sanāksmju, darba grupu un citu pasākumu izmaksas, kuri nav uzskatāmi par apmācībām (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai);

33.4. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu plānošanu;

33.5. sludinājumu izmaksas, tai skaitā paziņojuma par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu vai pārtraukšanu un darba sludinājumu izmaksas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības fondiem;

33.6. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 32. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs veic šo noteikumu 32. punktā minētās darbības;

33.7. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

33.8. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 33.6. un 33.7. apakšpunktā minētā atlīdzība;

33.9. administratīvās izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 33.6. un 33.7. apakšpunktā minētā atlīdzība (nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar darba vietas telpu pielāgošanu, kosmētiskais un kapitālais remonts, kā arī atjaunošana un pārbūve):

33.9.1. aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek izmaksāta šo noteikumu 33.6. apakšpunktā minētā atlīdzība, ne vairāk kā 3 000 euro vidēji vienai pilna darba laika slodzei visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas darbinieku skaitam, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

33.9.2. transporta izmaksas (maksa par transporta izdevumiem atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, autostāvvietu izmantošana un citas nepieciešamās izmaksas). Projektam nepieciešamās izmaksas par transportlīdzekļu nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, kuras kopā pārsniedz 1 900 euro mēnesī vai 5 700 euro ceturksnī, saskaņo ar sadarbības iestādi;

33.9.3. pamatkapitāla un par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējumu iegādātā inventāra uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā nepieciešamā uzturēšanas materiāla un rezerves daļu iegāde;

33.10. izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo datu iegūšanu, lai nodrošinātu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas monitoringu.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216)

34. Šo noteikumu 33.1., 33.3.1. un 33.4. apakšpunktā noteikto darbību un pasākumu organizēšanas izmaksas var ietvert arī šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

34.1. ēdināšanas izdevumi:

34.1.1. kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi) līdz dienai, kad vadošā iestāde izstrādā vienas vienības izmaksu metodiku;

34.1.2. pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

34.1.3. vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

34.2. lektoru izmaksas;

34.3. transporta izmaksas (piemēro atbilstoši šo noteikumu 33.9.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem);

34.4. tulkošanas izmaksas;

34.5. citas izmaksas, tai skaitā telpu un biroja tehnikas noma, kancelejas piederumi pasākumu (tai skaitā semināru, konferenču) organizēšanai.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216)

35. Šo noteikumu 29. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 33.6. un 33.7. apakšpunktā minētajām izmaksām.

IV. Kārtība, kādā īsteno Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības 12.1.1. atbalsta mērķi "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju"

36. Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības ietvaros tiek īstenots 12.1.1. atbalsta mērķis "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju".

37. Šo noteikumu 36. punktā minētā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

37.1. rezultāta rādītāji:

37.1.1. darbinieku mainība – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 16 %;

37.1.2. projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu attiecīgajā kalendāra gadā – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 50 %;

37.1.3. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kuras paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 472 personas;

37.2. iznākuma rādītāji:

37.2.1. darbinieku skaits, kuru algas tiek līdzfinansētas no tehniskās palīdzības, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 197 pilna laika slodzes;

37.2.2. Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kuras piedalījušās apmācībās, – plānotā vērtība 2023. gada 31. decembrī – 472 personas.

38. 12.1.1. atbalsta mērķa ietvaros projekta iesniedzējs ir Eiropas Savienības fondu plānošanā, uzraudzībā, izvērtēšanā, īstenošanā un pēcuzraudzībā iesaistītās institūcijas, kas nodrošina šo noteikumu 36. punktā minētā Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības atbalsta mērķa sasniegšanu:

38.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

38.2. Finanšu ministrija.

39. Ar šo noteikumu 36. punktā minētā atbalsta mērķa sasniegšanu saistītās atbalstāmās darbības ir:

39.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

39.2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

39.3. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;

39.4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

39.5. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas, nodrošināšana;

39.6. Eiropas Savienības fondu plānošana;

39.7. Eiropas Savienības fondu finanšu kontrole.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216)

40. Šo noteikumu 36. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

40.1. maksa par pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti:

40.1.1. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas, tai skaitā atlīdzība pieaicinātajiem ekspertiem;

40.1.2. lai pārliecinātos par Eiropas Savienības fondu projektu izdevumu attiecināmību un deklarējamo izdevumu atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu vadības jomā, tādu pakalpojumu izmaksas, kas saistīti ar izvērtējumu, pārbaudēm, attiecīgā Eiropas Savienības fonda finanšu kontroli, audita un revīzijas nodrošināšanu (tai skaitā juridiskie pakalpojumi, iepirkumi, tehniskā ekspertīze, arī tulkošanas izmaksas);

40.1.3. citi pakalpojumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu sasniegšanai nepieciešamo dokumentu izstrādi (tai skaitā tulkošanas izmaksas);

40.2. projekta īstenošanas vietā veicamajām pārbaudēm nepieciešamā specifiskā aprīkojuma un apģērba iegādes izmaksas;

40.3. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu pasākumu organizēšanu un apmeklēšanu:

40.3.1. iestādes organizēto konferenču, semināru, apmācību, komiteju, darba grupu un citu pasākumu izdevumi;

40.3.2. iestādes darbinieku apmeklēto apmācību (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas un citi apmācību pasākumi), tai skaitā ar apmācībām saistīto komandējumu (iekšzemes (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai), ārvalstu), izdevumi, kuru saturs atbilst iestādē identificētajām darbinieku mācību vajadzībām un nepārsniedz 10 % no iestādei maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības attiecināmā finansējuma apmēra. Kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas ir attiecināmas, ja, projekta īstenošanas laikā beidzot apmācības, ir iegūts apmācības apliecinošs dokuments (ja tādu paredz apmācību organizētāji);

40.3.3. komandējumu izmaksas, kas saistītas ar pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, sanāksmju, darba grupu un citu pasākumu izmaksas, kuri nav uzskatāmi par apmācībām (maksa par transporta izdevumiem, maksa par naktsmītni un dienas nauda atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai);

40.4. izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu uzraudzības komitejas un tās apakškomiteju ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju (izmaksas attiecināmas tikai Finanšu ministrijas projektā);

40.5. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu plānošanu;

40.6. sludinājumu izmaksas, tai skaitā paziņojums par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu vai pārtraukšanu, darba sludinājumu izmaksas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības fondiem;

40.7. amatpersonu un darbinieku atlīdzība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas nodrošina šo noteikumu 39. punktā minēto atbalstāmo darbību izpildi. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja aizvietotājs veic šo noteikumu 39. punktā minētās darbības;

40.8. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzība ne vairāk kā 26 500 euro gadā, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām. Piemaksas par projekta vadības personāla aizvietošanu var iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās;

40.9. obligāto veselības pārbaužu, veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 40.7. un 40.8. apakšpunktā minētā atlīdzība;

40.10. administratīvās izmaksas darbiniekiem, kuriem tiek maksāta šo noteikumu 40.7. un 40.8. apakšpunktā minētā atlīdzība (nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar darba vietas telpu pielāgošanu, kosmētiskais un kapitālais remonts, kā arī atjaunošana un pārbūve):

40.10.1. aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek izmaksāta šo noteikumu 40.7. apakšpunktā minētā atlīdzība, ne vairāk kā 3 000 euro vidēji vienai pilna darba laika slodzei visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas darbinieku skaitam, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu;

40.10.2. transporta izmaksas (maksa par transporta izdevumiem atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, autostāvvietu izmantošana un citas nepieciešamās izmaksas). Projektam nepieciešamās izmaksas par transportlīdzekļu nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, kuras kopā pārsniedz 1 900 euro mēnesī vai 5 700 euro ceturksnī, saskaņo ar sadarbības iestādi;

40.10.3. pamatkapitāla un par Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējumu iegādātā inventāra uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā nepieciešamā uzturēšanas materiāla un rezerves daļu iegāde.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216)

41. Šo noteikumu 40.1., 40.3.1., 40.4. un 40.5. apakšpunktā minēto darbību un pasākumu organizēšanas izmaksas var ietvert arī šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

41.1. ēdināšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 40.4. apakšpunktā minēto ikgadējo tikšanos nodrošināšanu):

41.1.1. kafijas pauze – ne vairāk kā 7 euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi) līdz dienai, kad vadošā iestāde izstrādā vienas vienības izmaksu metodiku;

41.1.2. pusdienas – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

41.1.3. vakariņas – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam (ja plānotie izdevumi pārsniedz noteikto limitu, šādi izdevumi pirms to veikšanas elektroniski jāsaskaņo ar sadarbības iestādi);

41.2. lektoru izmaksas;

41.3. transporta izmaksas (piemēro atbilstoši šo noteikumu 40.10.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem);

41.4. tulkošanas izmaksas;

41.5. citas izmaksas, tai skaitā telpu un biroja tehnikas noma, kancelejas piederumi pasākumu (tai skaitā semināru, konferenču) organizēšanai.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 216)

42. Šo noteikumu 36. punktā minētā atbalsta mērķa ietvaros netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 40.7. un 40.8. apakšpunktā minētajām izmaksām.

43. Finanšu ministrija iesniedz vienu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu. Projekta iesniegumu Finanšu ministrija iesniedz kā vadošā iestāde.

V. Daļlaika noslodzes principi izmaksu attiecināšanai no tehniskās palīdzības projekta

44. Šo noteikumu 13.4., 13.5., 13.7., 13.8., 17.2., 17.3., 17.4.1., 17.4.2., 21.7., 21.8., 21.9., 21.10.1., 33.6., 33.7., 33.8., 33.9.1., 40.7., 40.8., 40.9. un 40.10.1. apakšpunktā minētajām izmaksām var piemērot daļlaika noslodzes principu.

45. Šo noteikumu 13.4., 13.5., 13.7., 17.2., 17.3., 17.4.1., 21.7., 21.8., 21.9., 33.6., 33.7., 33.8., 40.7., 40.8. un 40.9. apakšpunktā noteiktajām izmaksām var attiecināt tikai to amata pienākumu daļu, ko darbinieks vai ierēdnis veicis atbilstoši amata aprakstam saistībā ar Eiropas Savienības fondu funkciju nodrošināšanu.

46. Ja tiek veiktas izmaiņas darbinieka vai ierēdņa amata aprakstā, palielinot vai samazinot darbinieka iesaistīšanos Eiropas Savienības fondu funkciju nodrošināšanā, minētās izmaiņas operatīvi atspoguļo darba laika uzskaites sistēmā noteiktajā proporcijā.

47. Daļlaika noslodzes principu var piemērot, ja vismaz 30 % no darbinieka vai ierēdņa amata pienākumiem ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu funkciju nodrošināšanu.

48. Šo noteikumu 13.8., 17.4.2., 21.10.1., 33.9.1. un 40.10.1. apakšpunktā minētajām izmaksām piemēro proporcionālu aprēķinu, ņemot vērā darbinieka un ierēdņa noslodzi projektā. Šo noteikumu 13.8., 17.4.2., 21.10.1., 33.9.1. un 40.10.1. apakšpunktā minētās izmaksas var attiecināt tikai uz darbinieku skaitu, kas nepārsniedz projektā apstiprināto darbinieku skaitu.

VI. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu attiecināmības nosacījumi

49. Šo noteikumu 31. punktā minēto institūciju sadarbības partneri (ja attiecināms), kas nodrošina tikai šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minētās darbības (turpmāk – sadarbības partneri), ir šādi:

49.1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

49.2. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

49.3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

50. Šo noteikumu 32.3. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai nepieciešamās darbības un finansējumu plāno Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par padotībā esošām iestādēm Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā, paredzot to kā atsevišķu projekta darbību.

51. Ar katru sadarbības partneri projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

52. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas no 2019. gada 1. janvāra. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 13.1., 13.5., 13.7., 17.1., 21.1., 21.3., 21.7., 21.9., 21.10., 33.1., 33.3., 33.6., 33.8., 33.9., 40.1., 40.3., 40.4., 40.7., 40.9. un 40.10. apakšpunktā, ir attiecināmas arī tad, ja tās saistītas ar Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas nodrošināšanu un Eiropas Savienības 2007.–2013. gada plānošanas perioda slēgšanas procesa nodrošināšanu, tai skaitā dokumentācijas arhivēšanu, uzglabāšanu, kā arī projektu pēcpārbaužu veikšanu.

53. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu ietvaros ir attiecināmas izmaksas par saistībām, kas radušās līdz 2023. gada 31. decembrim un par kurām veikta samaksa atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 285)

54. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā izmaksas nav attiecināmas, ja tās nav minētas šo noteikumu 13., 17., 21., 33. un 40. punktā, tās neatbilst šo noteikumu 12., 16., 20., 32. un 39. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām vai šo noteikumu 13., 17., 21., 22., 33., 34., 40. un 41. punktā minētos ierobežojumus, izņemot gadījumu, kad tās elektroniski ir saskaņotas ar vadošo iestādi.

55. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās izmaksas nav attiecināmas, ja tās nav iekļautas komunikācijas aktivitāšu iepirkumu plānā vai revīzijas iestādes apstiprinātajā komunikācijas un publicitātes pasākumu plānā, kas attiecas uz revīzijas iestādes funkciju izpildi.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 732 redakcijā)

56. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

56.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi, iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

56.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 4. septembra
noteikumiem Nr. 562

(Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim
Nr.

p. k.

Iesaistītās institūcijasMaksimāli pieejamais finansējuma apmērs projektu iesniegumu atlases brīdī (euro) dalījumā pa darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķiem
ESFESFESFERAFKF
10.1.1.10.1.2.10.1.3.11.1.1.12.1.1.
1.Ekonomikas ministrija0343 50001 865 0830
2.Finanšu ministrija, kopā:1 347 306705 0003 632 40508 986 432
2.1.ES fondu administrēšana1 347 306690 780008 986 432
2.2.Revīzijas iestāde014 2203 632 40500
3.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra0939 8007 248 2666 602 21215 045 019
4.Valsts kase00779 44800
5.Iepirkumu uzraudzības birojs00957 73200
6.Valsts kanceleja0168 88101 163 4210
7.Labklājības ministrija, kopā:01 199 239363 2002 275 6120
7.1.ES fondu administrēšana01 199 23970 0002 275 6120
7.2.horizontālās politikas koordinēšana00293 20000
8.Izglītības un zinātnes ministrija0614 104206 9354 296 3230
9.Veselības ministrija0167 310176 7331 412 7880
10.Tieslietu ministrija0235 86732 670512 0950
11.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā:0770 837386 9764 230 8540
11.1.ES fondu administrēšana0770 837162 0004 230 8540
11.2.horizontālās politikas koordinēšana00224 97600
12.Kultūras ministrija0314 14422 192414 7140
13.Satiksmes ministrija0217 787106 8681 686 5690
14.Daugavpils pilsētas pašvaldība0060 90700
15.Jēkabpils novada pašvaldība0065 00000
16.Jelgavas valstspilsētas pašvaldība0065 00000
17.Jūrmalas pilsētas dome0032 76900
18.Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija0049 91800
19.Rēzeknes pilsētas dome0011 24600
20.Rīgas valstspilsētas pašvaldība0065 00000
21.Valmieras novada pašvaldība0063 25500
22.Ventspils valstspilsētas pašvaldība0040 50000
 KOPĀ1 347 3065 676 46914 367 02024 459 67124 031 451
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 562Pieņemts: 04.09.2018.Stājas spēkā: 14.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.09.2018. OP numurs: 2018/182.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
301568
{"selected":{"value":"08.10.2022","content":"<font class='s-1'>08.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.10.2022","iso_value":"2022\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-07.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2021","iso_value":"2021\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2021.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2020","iso_value":"2020\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2020.-13.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2020","iso_value":"2020\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-15.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2019","iso_value":"2019\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2019.-26.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2018","iso_value":"2018\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2018.-30.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.10.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"