Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Talsos 2016. gada 29. septembrī
Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāju, kapsētu pārziņu un kapavietas nomnieka tiesības un pienākumus.

2. Lietotie termini:

2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Talsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un virsapbedījumiem;

2.5. kaps – vieta, kurā tiek apbedīts mirušais;

2.6. kapavieta – zemes teritorija kapsētā ar noteiktām robežām viena vai vairāku mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai;

2.7. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta trīs gadus pēc kārtas;

2.8. kapavietas nomnieks – fiziska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par ģimenes kapavietas izveidošanu un kopšanu;

2.9. kapsētas apsaimniekotājs – Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalde vai juridiska persona, kura saskaņā ar līgumu, veic kapsētas apsaimniekošanu;

2.10. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda saistošajos noteikumos un amata aprakstā paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.11. kapliča ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;

2.12. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmatas (arī elektroniskā formātā), apbedījumu vietu shēmas, par ko atbild kapsētas apsaimniekotājs;

2.13. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā;

2.14. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.15. bezpiederīgo mirušais mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai citas personas, un kura apbedīšanu organizē Talsu novada Sociālais dienests.

3. Jaunas kapsētas tiek veidotas atbilstoši Talsu novada teritorijas plānojumam.

4. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas zemes gabala reģistrēšanu zemesgrāmatā un kapsētas apsaimniekošanu.

5. Talsu novadā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Kapsētas statusu nosaka vai maina Talsu novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Talsu novada dome nosaka slēgto kapsētu izmantošanas veidu (kapsētas, sabiedriskās lietošanas parki, skvēri, dārzi, u.c.).

7. Kapsētu apsaimniekotājs pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu kapsētās.

8. Talsu novada pašvaldības kapsētas vai to daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju vai konfesiju pieprasījuma, vai citu juridisko personu pieprasījuma var nodot šo organizāciju apsaimniekošanā. Mirušo reģistrācijas grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar līgumu, kuram pievieno apbedīšanas vietas shēmu.

9. Kapsētu apsaimniekotājs, ar kuru Talsu novada pašvaldība noslēgusi apsaimniekošanas līgumu, pārrauga Talsu novada administratīvajā teritorijā esošās atsevišķās kapavietas, pasaules karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Latvijas karavīru un nacionālo partizānu, Talsu novada administratīvajā teritorijā apbedīto citu valstu karavīru brāļu kapus un karu upuru kapus. Veido apbedīto reģistru (pielikums Nr. 1).

10. Objektu (pieminekļu un citu objektu), kuru augstums no kapavietas virsmas pārsniedz 1,2 m, uzstādīšana jāsaskaņo ar Talsu novada būvvaldi. Strīdus par kapakmeņu, pieminekļu, piemiņas plākšņu, apmaļu un citu objektu atbilstību šiem noteikumiem izskata Talsu novada būvvalde.

II. Kapsētu kārtības noteikumi

11. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziņa norādījumi.

12. Kapsētās aizliegts:

12.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;

12.2. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;

12.3. iebraukt ar automašīnām vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atļauja. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transportlīdzekļu izmēriem;

12.4. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās.

III. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

13. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi:

13.1. nodrošināt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;

13.2. informēt par šo noteikumu neievērošanu Talsu novada pašvaldības policiju;

13.3. nodrošināt kapsētu sektoru un rindu nospraušanu dabā;

13.4. uzturēt apbedīto reģistru (reģistra paraugs pielikumā Nr. 1);

13.5. veikt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem projektiem, kuros būtu apzīmēti zemes gabali (iecirkņi) apbedīšanai, gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums, zaļo stādījumu izvietojums, funkcionālo ēku un iekārtu (kapliča, sabiedriskā tualete, ūdensvads, iežogojums u.c.) izvietojums;

13.6. nodrošināt kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu (iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, atkritumu vietas ierādīšanu, atkritumu izvešanu un tīrību laukumos pie konteineriem);

13.7. pie kapsētas izvietot informācijas stendu ar kapu apsaimniekotāja adresi, tālruņa numuru un kārtības noteikumiem;

13.8. kapsētas apsaimniekotājs ir atbildīgs par to, lai kapsētu kārtības noteikumi būtu izvietoti redzamā vietā;

13.9. katru gadu sastādīt aktu par neuzraudzītām kapavietām un rakstiski brīdināt kapavietas nomnieku par iespējamo kapavietas nomas līguma vienpusēju pārtraukšanu, ja kapavieta nav uzraudzīta 3 gadus. Kapsētas apsaimniekotājs par līguma pārtraukšanu un kapa kopiņas nolīdzināšanu 30 dienas iepriekš rakstiski informē kapavietas nomnieku. Kapavietas brīvo platību piešķir citiem tikai saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu;

13.10. iznomāt kapliču bēru ceremonijai.

14. Kapsētu apsaimniekotāja norīkots kapsētas pārzinis nodrošina:

14.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai un apbedījumu kartēšanu, mirušo reģistrācijas grāmatas aizpildīšanu un kapsētas apsaimniekotāja informēšanu par grāmatā reģistrētajiem;

14.2. kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas un kapsētas teritorijas ikdienas uzturēšanu;

14.3. citus kapsētas īpašnieka noteiktos pakalpojumus.

IV. Kapavietas noma

15. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot līgumu par kapavietu ar kapsētas apsaimniekotāju (līguma paraugs pielikumā Nr. 2).

16. Līgumu par kapavietu var noslēgt, pamatojoties uz:

16.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;

16.2. pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas nomas tiesību pārņemšanu;

16.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu apbedīto reģistrā;

16.4. iesniegumu par kapavietas izveidošanu (maksimālais ģimenes kapavietu skaits ir līdz 5 vietām vienkopus).

17. Kapsētas apsaimniekotājs noslēdz ar mirušā radinieku beztermiņa līgumu par kapavietu. Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt iznomāto kapavietu, veicot šo darbu pats vai algojot kapa vietas kopēju.

18. Noslēdzot līgumu par kapavietu, kapavietas nomniekam jāizvēlas un jānorāda viens no radiniekiem, kas būs kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs.

19. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam, kā arī apbedīt savus piederīgos, viņa nomātajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā. Daļēji slēgtās kapsētās gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus, kapu apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par kapavietas piešķiršanu.

20. (Svītrots ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

21. Līgums par kapavietu izbeidzas, ja:

21.1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu;

21.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

21.3. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;

21.4. kapavieta atzīta par neuzraudzītu.

22. Pārtraucot līgumu par kapavietu 21.1., 21.2., 21.4. punktos noteiktajos gadījumos, kapsētas īpašnieks vai apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.

V. Kapavietas kopšana

23. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām, un to zari nedrīkst sniegties pār kapavietas robežai.

24. Koki, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki par 1,50 m.

25. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu.

26. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, materiālus no plastmasas un citus nepiemērotus materiālus.

27. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros vai citā apsaimniekotāja norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā. Aizliegts patvarīgi veidot atkritumu kaudzes kapsētās un to pieguļošajās teritorijās.

28. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

29. Izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapavietas nomnieka un kapsētas apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.

30. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

VI. Apbedīšanas kārtība

31. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.

32. Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapu rakšanas pakalpojumu sniedzēju izvēlas un par apbedīšanu un kapa rakšanu atbilstoši šiem noteikumiem atbild bēru rīkotājs.

33. Talsu novada pašvaldība veic bezpiederīgo apbedīšanu Eglaines, Pūckalna kapos un Maķu kapos.

34. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – l m, dziļumam – 1,5 līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

35. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām jābūt 0,5 m.

36. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

37. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

38. Kaps nedrīkst būt tuvāk par l m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

39. Pašvaldības kapsētu kapu pārzinim kapavieta pašvaldības kapsētās jāierāda atbilstoši šādiem noteiktiem izmēriem:

  Kapavieta Platums, m Garums, m Laukums, m2
39.1. Vienvietīga 1,75 3,0 5,25
39.2. Divvietīga 3,0 3,0 9,0
39.3. Trīsvietīga 4,5 3,0 13,5
39.4. Četrvietīga 6,5 3,0 19,5
39.5. Piecvietīga 7,5 3,0 22,5

(Talsu novada domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

40. Izraktā (liekā) kapu grunts jānovieto ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

41. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot Veselības inspekcijas atļauju.

42. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to kapsētas apsaimniekotāju un kapavietas nomnieku.

43. Aizliegta mirstīgo atlieku ekshumācija no Brāļu kapiem pārapbedīšanai citā vietā, izņemot gadījumu, kad tiek ekshumētas visas mirstīgās atliekas.

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

44. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

VIII. Noslēguma jautājums

45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Talsu novada domes 2011. gada 13. oktobra saistošie noteikumi Nr. 25 "Talsu novada kapsētu uzturēšanas un kārtības noteikumi".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 1
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
N.P.K. Mirušā uzvārds, vārds un personas kods Mirušā vecāku uzvārdi, vārdi un dzimtie uzvārdi Miršanas gads, mēnesis, diena, stunda Miršanas vieta Dzimšanas gads, mēnesis, diena Pēdējā dzīvesvieta Paziņotāja uzvārds un vārds, telefona nr. Apbedīšanas laiks, vieta un kapavietas numurs Piezīmes (papildus ziņas, ko vēlas norādīt paziņotājs)
1.                  
2.                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 2
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

(Pielikums grozīts ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

Līgums par kapavietu Nr.___

Talsu novada pašvaldība

20__.gada "__"_______________    
    (Vieta)

__________________________________, reģ.Nr. ______________________, turpmāk tekstā – APSAIMNIEKOTĀJS, tās vadītāja__________________personā, no vienas puses, un ____________________________________________personas kods___________________, dzīvojošs_________________________________________________________________, no otras puses, turpmāk saukts NOMNIEKS, saskaņā ar LR Civillikumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Talsu novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi", noslēdz šādu līgumu:

1. APSAIMNIEKOTĀJS nodod NOMNIEKAM izmantošanai zemes gabalu – kapavietu ______________________________ pagasta/pilsētas ___________________________ kapsētā  ___________ m² kopplatībā ar Nr.________, kura robežas iezīmētas apbedījumu vietu shēmā un NOMNIEKAM dabā ierādītas un zināmas ar mērķi veikt apbedījumus un vietas rezervēšanu saskaņā ar "Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumiem".

2. Kapavietas kopšana:

2.1. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām, un to zari nedrīkst sniegties pār kapavietas robežai.

2.2. Koki, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki par 1,50 m.

2.3. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu.

2.4. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, materiālus no plastmasas un citus nepiemērotus materiālus.

2.5. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros vai citā apsaimniekotāja norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā. Aizliegts patvarīgi veidot atkritumu kaudzes kapsētās un to pieguļošajās teritorijās.

2.6. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

2.7. Izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapavietas nomnieka un kapsētas apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.

2.8. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

3. NOMNIEKS apņemas:

3.1. Ievērot Talsu novada pašvaldības saistošos noteikumus "Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".

3.2. (Svītrots ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

3.3. Izmantot zemi tikai šajā līgumā norādītiem mērķiem un atbilstoši nosacījumiem.

4. Šis līgums ir beztermiņa un ir saistošs visiem pušu un saistību pārņēmējiem.

5. Šo līguma tekstu Pusēm ir tiesības grozīt, papildināt, to noformējot rakstveidā kā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. Noslēgtais līgums izbeidzas, ja:

6.1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu;

6.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

6.3. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;

6.4. kapavieta atzīta par neuzraudzītu.

7. Šis līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros valsts valodā, ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

8. Jebkuri strīdi starp APSAIMNIEKOTĀJU un NOMNIEKU izšķirami pusēm vienojoties. Ja tas nav iespējams, tad LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

NOMNIEKS   APSAIMNIEKOTĀJS
     
(Vārds, uzvārds)    
     
tālrunis      
e-pats      
     

 

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 3
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
Kapavietu izmēri un nomas maksas apmēri
Talsu novada pašvaldības kapsētām

(Pielikums svītrots ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 29.09.2016. lēmumam Nr. 484
Talsu novada pašvaldības kapsētu saraksts

Atvērtās kapsētas

N.p.k. Zemes vienības
kadastra apzīmējums
Nosaukums Platība, ha Administratīvā teritorija
1. 88420090097 Annužu kapsēta 0.7 Abavas pagasts, Talsu novads
2. 88420100060 Kalnu kapsēta 1.5 Abavas pagasts, Talsu novads
3. 88420020046 Veģu kapsēta 0.5 Abavas pagasts, Talsu novads
4. 88420070179 Valgales kapsēta 1.8 Abavas pagasts, Talsu novads
5. 88420150028 Briņķu kapsēta 2.3 Abavas pagasts, Talsu novads
6. 88420040088 Kāroņu kapsēta 1.1 Abavas pagasts, Talsu novads
7. 88370050060 Pareizticīgo kapsēta 1.1 Ārlavas pagasts, Talsu novads
8. 88370030080 Amuļu kapsēta 0.8 Ārlavas pagasts, Talsu novads
9. 88370090070 Giļu kapsēta 1.1 Ārlavas pagasts, Talsu novads
10. 88370090082 Tiļkalnu kapi 0.5 Ārlavas pagasts, Talsu novads
11. 88460020080 Sēņu kapsēta 0.68 Balgales pagasts, Talsu novads
12. 88460070106 Galtenes kapi 0.4 Balgales pagasts, Talsu novads
13. 88460040080 Dursupes kapi 1.0 Balgales pagasts, Talsu novads
14. 88460050036 Balgales kapi 0.9 Balgales pagasts, Talsu novads
15. 88540050060 Eglaines kapi Anša Lerha-Puškaiša ielā 6.0 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
16. 88540050097 Liepu kapi 1.78 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
17. 88540080115 Ģibuļu kapi 0.61 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
18. 88540030028 Cīruļu kapi 0.4 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
19. 88540150029 Garsilu kapi 0.14 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
20. 88540130077 Gaviļnieku kapi 0.1 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
21. 88540180038 Dižruņķu kapi 0.2 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
22. 88540160037 Vērtnieku kapi 2.7 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
23. 88540050099 Talsciema vecie kapi 0.48 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
24. 88540050098 Talsciema kapi (neglabā, brīva zeme) 0.7 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
25. 88540120214 Spāres kapi 3.94 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
26. 88540090241 Maķīšu kapi 3.1 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
27. 88540140042 Lieknieku kapi 1.32 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
28. 88540070056 Labdzeņu kapi 0.4 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
29. 88540190061 Kalešu kapi 0.5 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
30. 88580070102 Sila kapsēta 1.9 Īves pagasts, Talsu novads
31. 88580050063 Dūmciema kapsēta 1.1 Īves pagasts, Talsu novads
32. 88640020130 Krievraga kapsēta 0.22 Ķūļciema pagasts, Talsu novads
33. 88640030185 Ķūļciema pareizticīgo kapi 0,33 Ķūļciema pagasts, Talsu novads
34. 88640030185 Ķūļciema kapsēta 0.9 Ķūļciema pagasts, Talsu novads
35. 88640040058 Dzedru kapsēta 0.3 Ķūļciema pagasts, Talsu novads
36. 88680050017 Nodenu kapi 1.92 Laidzes pagasts, Talsu novads
37. 88680060059 Rocežu kapi 1.28 Laidzes pagasts, Talsu novads
38. 88700170061 Pūckalna kapi
Rezevēta vieta kapiem
2.29 Laucienes pagasts, Talsu novads
88700170090 0.9
88700170062 1.4
39. 88700050126 Garlenes kapi 1.01 Laucienes pagasts, Talsu novads
40. 88700100068 Tuņņu kapi 0.8 Laucienes pagasts, Talsu novads
41. 88700130039 Klopenes kapi 1.5 Laucienes pagasts, Talsu novads
42. 88700060031 Oktes kapi 1.0 Laucienes pagasts, Talsu novads
43. 88700030011 Maķu kapi 1.66 Laucienes pagasts, Talsu novads
44. 88720080023 Ķīļu kapsēta 0.4 Lībagu pagasts, Talsu novads
45. 88720040153 Ozoliņu kapsēta 0.3 Lībagu pagasts, Talsu novads
46. 88720010006 Sukturu kapsēta 3.3818 Lībagu pagasts, Talsu novads
46. 88720080023 Bungu kapsēta 3.19 Lībagu pagasts, Talsu novads
47. 88720140023 88720140046 Bungu kapsēta
Bungu kapi
3.19 4.0 Lībagu pagasts, Talsu novads
48. 88720170071 Lībagu kapsēta 1.0 Lībagu pagasts, Talsu novads
49. 88720190023 Ratnieku kapsēta 0.2 Lībagu pagasts, Talsu novads
50. 88740020113 Lubes kapi 3.0 Lubes pagasts, Talsu novads
51. 88740040031 Mārciema kapi 0.4 Lubes pagasts, Talsu novads
52. 88740010049 Dižgalu kapi 1.06 Lubes pagasts, Talsu novads
53. 88130010069 Meža kapi 8.1481 Sabile, Talsu novads
54. 88860010081 Jaunie (Kalna) kapsēta 2.9 Strazdes pagasts, Talsu novads
55. 88860050048 Annasciema kapsēta 0.4 Strazdes pagasts, Talsu novads
56. 88010060076 Jaunie kapi Miera ielā 2.5 Talsi, Talsu novads
57. 88010070012 Antiņu kapi Saules ielā 1.42 Talsi, Talsu novads
58. 88010070008 Friča Blumbaha iela 12 2.66 Talsi, Talsu novads
59. 88170060025 Meža 1 – kapi 1.9725 Valdemārpils, Talsu novads
60. 88920090277 Frītagu kapi 2.85 Valdgales pagasts, Talsu novads
61. 88920010050 Sumbru kapsēta 0.6931 Valdgales pagasts, Talsu novads
62. 88920020028 Kalna kapsēta 0.39 Valdgales pagasts, Talsu novads
63. 88940060059 Upesgrīvas kapi 0.57 Vandzenes pagasts, Talsu novads
64. 88940070065 Stebuļu kapi 0.15 Vandzenes pagasts, Talsu novads
65. 88940020036 Krauju kapsēta 0.5 Vandzenes pagasts, Talsu novads
66. 88940030117 Dārtes kapsēta 0.8 Vandzenes pagasts, Talsu novads
67. 88940050326 Uguņu kapsēta 1.3 Vandzenes pagasts, Talsu novads
68. 88940120110 Klānu kapsēta 1.33 Vandzenes pagasts, Talsu novads
69. 88940090133 Lādzeres 0.15 Vandzenes pagasts, Talsu novads
70. 88940100344 Dižkuģnieku kapsēta 0.73 Vandzenes pagasts, Talsu novads
71. 88940110116 Kalniņu kapsēta 1.7 Vandzenes pagasts, Talsu novads
72. 88940100345 Mazkuģnieku kapsēta 0.2 Vandzenes pagasts, Talsu novads
73. 88960040236 Jaunpagasta kapi 2.0 Virbu pagasts, Talsu novads

Daļēji slēgtas kapsētas

N.p.k. Kadastra Nr.
Kadastra apzīmējums
Nosaukums Platība, ha Administratīvā teritorija
1. 88420030104 Sventu kapsēta 0.1 Abavas pagasts, Talsu novads
2. 88370100038 Krumaļu kapi 0.6 Ārlavas pagasts, Talsu novads
3. 88370070071 Kapi aiz Veldrēm 0.1 Ārlavas pagasts, Talsu novads
4. 88540090219 Bāļu kapi 0.8 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
5. 88540070055 Rūmnieku kapi 0.15 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
6. 88540110024 Dižputniņu kapi 0.1 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
7. 88130040048 Strautu kapsēta 0.41 Sabile, Talsu novads
8. 88010080106 Vācu kapi Brīvības ielā 0.4851 Talsi, Talsu novads
9. 88860020045 Gravu kapsēta 0.2 Strazdes pagasts, Talsu novads
10. 88860010082 Vecā kapsēta 1.1 Strazdes pagasts, Talsu novads
11. 88940100337 Odriņu kapi 0.51 Vandzenes pagasts, Talsu novads

Slēgtas kapsētas

N.p.k. Kadastra Nr.
Kadastra apzīmējums
Nosaukums Platība, ha Administratīvā teritorija
1. 88420040089 Līvenu kapsēta 0.2 Abavas pagasts, Talsu novads
2. 88420040199 Veckapsēta 0.1 Abavas pagasts, Talsu novads
3. 88420130160 Pareizticīgo kapsēta 0.2 Abavas pagasts, Talsu novads
4. 88420100057 Laiņu kapsēta 0.3 Abavas pagasts, Talsu novads
5. 88420160046 Pedoles kapsēta 1.0 Abavas pagasts, Talsu novads
6. 88420100059 Stirnīšu kapsēta 0.3 Abavas pagasts, Talsu novads
7. 88370060082 Siliņu kapi 1.0 Ārlavas pagasts, Talsu novads
8. 88460070081 Galtenes meža kapi 0.18 Balgales pagasts, Talsu novads
9. 88460070082 Emkalnu kapi 0.3 Balgales pagasts, Talsu novads
10. 88460060104 Salu kapi 0.3 Balgales pagasts, Talsu novads
88460060105 0.4
11. 88460090126 Kaplāžu vecie kapi 0.71 Balgales pagasts, Talsu novads
12. 88540090269 Barona kapliča 0.2 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
13. 88540030033 Šlīpu kapi 0.2 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
14. 88540010039 Krūziņu kapi 0.4 Ģibuļu pagasts, Talsu novads
15. 8858 002 0049 Gobu kapi 0.24 Īves pagasts, Talsu novads
16. 88680130005 Ebreju kapi 0.7 Laidzes pagasts, Talsu novads
17. 88680080016 Strautu kapi 0.4 Laidzes pagasts, Talsu novads
18. 88700110305 Timmu kapi 0.22 Laucienes pagasts, Talsu novads
19. 88700160082 Ozoliņu kapi 0.3 Laucienes pagasts, Talsu novads
20. 88700050163 Melku kapsēta 0.13 Laucienes pagasts, Talsu novads
21. 88010080107 Varoņu kapi Brīvības ielā 0.248 Talsi, Talsu novads
22. 88170030056 Vecie kapi 0.3721 Valdemārpils, Talsu novads
23. 88940110110 Pašvaldības zeme 0.4 Vandzenes pagasts, Talsu novads
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 29.09.2016.Stājas spēkā: 02.11.2016.Publicēts: Talsu Novada Ziņas, 20, 01.11.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
301121
{"selected":{"value":"14.05.2019","content":"<font class='s-1'>14.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.05.2019","iso_value":"2019\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2016","iso_value":"2016\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2016.-13.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.05.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva