Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 496

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 50. §)
Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma
14. panta 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno, novērtē un finansē valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu – remigrācijas atbalsts (turpmāk – remigrācijas atbalsta pasākums).

2. Remigrācijas atbalsta pasākuma ietvaros paredzēto finansējumu var saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, zemnieku un zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, kā arī saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā.

3. Remigrācijas atbalsta pasākumu īsteno plānošanas reģioni sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

4. Noteikumos lietoti šādi termini:

4.1. remigrants – persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un šo noteikumu ietvaros atbilst šādām prasībām:

4.1.1. tā ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais, ja ģimenē ir vismaz viens bērns), ja tie atgriežas vai pārceļas, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu;

4.1.2. tā veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vai pēc remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā;

4.1.3. tai kopš atgriešanās no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ne ilgāk kā gadu ir deklarēta vai reģistrēta dzīvesvieta Latvijā;

4.2. remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks – remigrants, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs vai plāno uzsākt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā;

4.3. remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs – remigrants, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs un ir noslēdzis līgumu ar plānošanas reģionu par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu;

4.4. projekta iesniegums – remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka rakstiski sagatavots iesniegums remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai;

4.5. piesaistītās investīcijas – remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka ieguldījums saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā;

4.6. ilgstoša prombūtne – prombūtne, kas ir ilgāka par trim gadiem kopš ārvalsts adreses norādīšanas Iedzīvotāju reģistrā.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

5. Ja remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks ir persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, un ziņas par prombūtni, kas ir ilgāka par trim gadiem, nav iespējams saņemt no Iedzīvotāju reģistra, minētā persona iesniedz šo noteikumu 27. punktā minētajai vērtēšanas komisijai dokumentus, kas prombūtni apliecina.

6. Ja deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adrese pēc atgriešanās no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes nav norādīta, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam ir pienākums līdz brīdim, kad ar viņu slēdz individuālu līgumu par finansējuma saņemšanu, norādīt deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi Latvijā.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

7. Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – regula Nr. 717/2014) (attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – regula Nr. 1408/2013).

7.1 Līgumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var noslēgt līdz regulas Nr. 1407/2013 8. pantā minētajam termiņam vai regulas Nr. 717/2014 8. pantā minētajam termiņam, vai regulas Nr. 1408/2013 8. pantā minētajam termiņam saskaņā ar to regulu, ar kuru tiek piešķirts atbalsts.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

8. Plānošanas reģions uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, regulu Nr. 717/2014 un regulu Nr. 1408/2013.

9. Plānošanas reģions un remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs datus par de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus atbilstoši regulas Nr. 1407/2013  6. panta 4. punktam, regulas Nr. 717/2014  6. panta 4. punktam un regulas Nr. 1408/2013  6. panta 4. punktam.

10. Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējumu izmaksā šādā kārtībā:

10.1. pēc projekta iesniegumā norādīto attiecināmo izmaksu rašanās remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks iesniedz plānošanas reģionā izmaksas pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu;

10.2. ja šo noteikumu 27. punktā minētā vērtēšanas komisija apstiprina pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu, finansējumu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendāra gada pēdējai darbdienai.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

II. Remigrācijas atbalsta saņemšanas nosacījumi

11. Šo noteikumu izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 2. pantā noteiktajām definīcijām.

12. Atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

12.1 Atbalstu nepiešķir, ja, ievērojot informāciju, kas Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietota tās pēdējās datu aktualizācijas datumā pirms remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ir konstatēts, ka remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam Latvijā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

13. Fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013  3. panta 2. punktā, regulas Nr. 717/2014  3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst regulas Nr. 1407/2013  2. panta 2. punktā, regulas Nr. 717/2014  2. panta 2. punktā un regulas Nr. 1408/2013  2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

14. Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, iesniedzot projekta iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai, projekta iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

15. Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot regulas Nr. 1407/2013  5. panta 1. un 2. punktā, regulas Nr. 717/2014  3. panta 2. punktā un 5. panta 1., 2. un 3. punktā un regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā un 5. panta 1., 2. un 3. punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

16. Ja remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks darbojas arī regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši regulas Nr. 1407/2013  1. panta 2. punktam, regulas Nr. 717/2014  1. panta 2. un 3. punktam un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam.

17. Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks ievēro nozaru un darbību ierobežojumus, kas minēti regulas Nr. 1407/2013 1. pantā, regulas Nr. 717/2014 1. pantā vai regulas Nr. 1408/2013 1. pantā. Projekta iesniegumu nevar iesniegt arī šādās darbībās un nozarēs:

17.1. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde (izņemot gaisa kondicionēšanu);

17.2. ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (izņemot otrreizējo pārstrādi);

17.3. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (izņemot automobiļu un motociklu remontu);

17.4. finanšu un apdrošināšanas darbības;

17.5. operācijas ar nekustamo īpašumu;

17.6. valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana;

17.7. azartspēles un derības;

17.8. tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana;

17.9. ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība;

17.10. sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;

17.11. alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

III. Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējums un attiecināmās izmaksas

18. Remigrācijas atbalsta pasākuma kopējais finansējums vienam gadam ir 200 000 euro. Finansējuma sadalījumu starp plānošanas reģioniem nosaka ikgadējos līgumos starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un plānošanas reģioniem.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

19. Viens remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks remigrācijas atbalsta pasākuma finansējumu var saņemt vienu reizi, un saņemtā remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmērs:

19.1. nepārsniedz 10 000 euro;

19.2. nepārsniedz remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

19.3. tiek nodrošināts ar piesaistītajām investīcijām vismaz 50 % apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

20. Šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētajām investīcijām var izmantot šādus resursus:

20.1. savus resursus finanšu līdzekļu veidā, kas saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā tiks ieguldīti pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus) pēc projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, bet līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai. Pamatlīdzekļiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

20.1.1. pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;

20.1.2. pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;

20.2. ieguldījumu pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus), ja:

20.2.1. ieguldījums veikts ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un ir vai līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;

20.2.2. pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;

20.3. ārējo finansējumu (tai skaitā finansējumu un garantijas), kas piesaistīts no kredītiestādēm un ieguldīts saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

21. Remigrācijas atbalsta pasākuma attiecināmajās izmaksās ietver šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (zemesgabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas) un nemateriālie ieguldījumi (patenti, licences, preču zīmes, firmas zīmes, koncesijas un datorprogrammas), kas atbilst šādiem nosacījumiem:

21.1.1. tie nepieciešami saimnieciskās darbības mērķa sasniegšanai, darījumos izmantojot ekonomiski izdevīgāko pieeju;

21.1.2. tos izmanto vienīgi remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības veikšanas vietā;

21.1.3. ne mazāk kā trīs gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas tos iekļauj remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja bilances aktīvu sadaļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;

21.2. apgrozāmie līdzekļi līdz 20 % apmēram no kopējām paredzētajām izmaksām remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma ietvaros – izejvielu, materiālu iegādei, kā arī citām izmaksām, kas nepieciešamas saimnieciskās darbības mērķa sasniegšanai (izņemot izmaksas atlīdzībām, apmācību un konsultāciju izdevumiem).

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

22. Par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tās izmaksas, kas radušās no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

IV. Projekta iesnieguma saturs

23. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā (vārdu skaits nepārsniedz 900) latviešu  valodā un elektroniski vai papīra formā iesniedz vērtēšanai plānošanas reģionā, kurā remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks veic vai pēc remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību.

24. Projekta iesniegums satur vispārīgu informāciju par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieku: pilns nosaukums (juridiskai personai) vai vārds, uzvārds (fiziskai personai), reģistrācijas numurs vai personas kods, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka kontaktinformācija – tālrunis un e-pasta adrese. Iesniedzot projekta iesniegumu, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks apliecina projekta iesniegumā norādītās informācijas patiesumu.

25. Projekta iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

25.1. saimnieciskās darbības apraksts, ietverot šādus apakšpunktus –saimnieciskās darbības mērķis, saimnieciskās darbības pamatmodelis, peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros, pieprasītais remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmērs;

25.2. saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs un pamatojums;

25.3. aprēķins un pamatojums par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

25.4. remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

26. Projektu iesniegumus vērtē konkursa kārtībā. Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji ir noteikti šo noteikumu pielikumā.

27. Vērtēšanas komisiju piecu cilvēkā sastāvā izveido plānošanas reģions un apstiprina plānošanas reģiona attīstības padome. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus, atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajai formulai aprēķina katra projekta iesnieguma vērtēšanas rezultātu un sarindo projektu iesniegumus iegūto rezultātu secībā.

28. Katrs plānošanas reģions nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu un informāciju par to norāda plānošanas reģiona oficiālajā tīmekļvietnē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nevar būt īsāks par mēnesi no dienas, kad plānošanas reģions paziņojis projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

28.1 Rīgas plānošanas reģions var noteikt papildu teritoriālos kritērijus, kas projektu iesniegumu vērtēšanā var dot priekšroku projektu iesniegumiem Rīgas plānošanas reģiona noteiktās teritorijās.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

29. Vērtēšanas komisija izdod administratīvo aktu par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējiem, ar kuriem tiks slēgts individuāls līgums par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu. Līgumu noslēdz ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc administratīvā akta stāšanās spēkā. Šo noteikumu izpratnē atbalsta sniegšanas brīdis ir līguma noslēgšana starp remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēju un plānošanas reģionu par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

30. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz vērtēšanas komisijai Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas par Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai personas, kurai piešķirts repatrianta statuss, kā arī minētās personas ģimenes locekļa deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi un tās vēsturiskajiem datiem.

(Grozīts ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386)

31. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:

31.1. pieprasīt valsts un pašvaldību iestādēm to rīcībā esošo informāciju, kas apliecina remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām. Ja vērtēšanas komisija no valsts un pašvaldību iestādēm saņēmusi informāciju, kas liecina, ka remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks neatbilst kādai no šajos noteikumos minētajām prasībām, vērtēšanas komisija projekta iesniegumu nevērtē;

31.2. pieprasīt remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam iesniegt papildu informāciju par projekta iesniegumu, lai pārliecinātos par tā atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem un prasībām;

31.3. samazināt projekta iesniegumā norādīto piesaistīto investīciju apjomu, prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī pieprasīto remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru, ja kāds (vai daļa) no tiem nav pamatots.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

VI. Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja uzraudzība

32. Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja uzraudzību triju gadu periodā pēc remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma piešķiršanas veic remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma piešķīrējs – plānošanas reģions.

33. Uzraudzības periodā remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma līdzekļiem iegūtos aktīvus un izveidoto infrastruktūru izmanto tikai atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības aprakstam, kā arī tos neatsavina vai nepatapina.

34. Plānošanas reģions pieprasa atmaksāt piešķirtos remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma līdzekļus pilnā apmērā, ja remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējs ir sniedzis nepatiesu informāciju par saņemto de minimis atbalstu vai atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām vai uzraudzības periodā:

34.1. neturpina saimniecisko darbību;

34.2. (svītrots ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 386);

34.3. iegūtos aktīvus vai izveidoto infrastruktūru izmanto tādam saimnieciskās darbības mērķim, kas nav norādīts projekta iesniegumā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 496
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

 

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

A

Saimnieciskās darbības apraksts

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,1)

 

Saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti:

a) saimnieciskās darbības mērķis;

b) saimnieciskās darbības pamatmodelis;

c) peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

d) vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros

 
Nav ietverts un pamatots neviens no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

Kritērijs ir izslēdzošs

Ietverti un pamatoti viens līdz divi no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

1

Ietverti un pamatoti trīs no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

2

Ietverti un pamatoti visi A kritērijā norādītie saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti

3

B

Saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,3)

 
Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai – piesaistīto investīciju apmērs nav pamatots vai ir mazāks par 50 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

Kritērijs ir izslēdzošs

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 50 % līdz 74 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

1

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 75 % līdz 99 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

2

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 100 % un vairāk no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

3

C

Aprēķins par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,5)

 
Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai – remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav pamatots vai ir mazāks nekā 100 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

Kritērijs ir izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 100 % līdz 124 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 125 % līdz 149 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 150 % un lielāks attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

3

D

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,1)

Kritērijs nav izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā nav bērnu

0

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir viens vai divi bērni

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir trīs vai četri bērni

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir pieci bērni vai vairāk

3

Rezultātu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Rezultāts = Apunktu skaits x 0,1 + Bpunktu skaits x 0,3 + Cpunktu skaits x 0,5 + Dpunktu skaits x 0,1

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 496Pieņemts: 07.08.2018.Stājas spēkā: 15.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 14.08.2018. OP numurs: 2018/160.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300955
{"selected":{"value":"24.08.2019","content":"<font class='s-1'>24.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.08.2019","iso_value":"2019\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2018","iso_value":"2018\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-23.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2018","iso_value":"2018\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2018.-15.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.08.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)