Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 386

Rīgā 2019. gada 20. augustā (prot. Nr. 35 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma
14. panta 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 160., 226. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "(izņemot Rīgu)".

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Līgumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var noslēgt līdz regulas Nr. 1407/2013 8. pantā minētajam termiņam vai regulas Nr. 717/2014 8. pantā minētajam termiņam, vai regulas Nr. 1408/2013 8. pantā minētajam termiņam saskaņā ar to regulu, ar kuru tiek piešķirts atbalsts."

3. Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. ja šo noteikumu 27. punktā minētā vērtēšanas komisija apstiprina pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu, finansējumu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendāra gada pēdējai darbdienai."

4. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Atbalstu nepiešķir, ja, ievērojot informāciju, kas Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietota tās pēdējās datu aktualizācijas datumā pirms remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ir konstatēts, ka remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam Latvijā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro."

5. Aizstāt 13. punktā vārdus un skaitļus "regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā".

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, iesniedzot projekta iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai, projekta iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

7. Aizstāt 15. punktā vārdus un skaitļus "regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā".

8. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Remigrācijas atbalsta pasākuma kopējais finansējums vienam gadam ir 200 000 euro. Finansējuma sadalījumu starp plānošanas reģioniem nosaka ikgadējos līgumos starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un plānošanas reģioniem."

9. 19. punktā:

aizstāt 19.1. apakšpunktā skaitli "9000" ar skaitli "10 000";

aizstāt 19.3. apakšpunktā vārdu "norādītā" ar vārdu "pieprasītā".

10. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētajām investīcijām var izmantot šādus resursus:

20.1. savus resursus finanšu līdzekļu veidā, kas saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā tiks ieguldīti pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus) pēc projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, bet līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai. Pamatlīdzekļiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

20.1.1. pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;

20.1.2. pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;

20.2. ieguldījumu pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus), ja:

20.2.1. ieguldījums veikts ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un ir vai līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;

20.2.2. pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;

20.3. ārējo finansējumu (tai skaitā finansējumu un garantijas), kas piesaistīts no kredītiestādēm un ieguldīts saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas."

11. Papildināt 21.1.3. apakšpunktu aiz vārda "sadaļā" ar vārdiem "vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē".

12. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Projekta iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

25.1. saimnieciskās darbības apraksts, ietverot šādus apakšpunktus -saimnieciskās darbības mērķis, saimnieciskās darbības pamatmodelis, peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros, pieprasītais remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmērs;

25.2. saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs un pamatojums;

25.3. aprēķins un pamatojums par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

25.4. remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam."

13. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Rīgas plānošanas reģions var noteikt papildu teritoriālos kritērijus, kas projektu iesniegumu vērtēšanā var dot priekšroku projektu iesniegumiem Rīgas plānošanas reģiona noteiktās teritorijās."

14. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Vērtēšanas komisija izdod administratīvo aktu par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmējiem, ar kuriem tiks slēgts individuāls līgums par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu. Līgumu noslēdz ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc administratīvā akta stāšanās spēkā. Šo noteikumu izpratnē atbalsta sniegšanas brīdis ir līguma noslēgšana starp remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēju un plānošanas reģionu par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu."

15. Papildināt 30. punktu aiz vārda "adresi" ar vārdiem "un tās vēsturiskajiem datiem".

16. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:

31.1. pieprasīt valsts un pašvaldību iestādēm to rīcībā esošo informāciju, kas apliecina remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām. Ja vērtēšanas komisija no valsts un pašvaldību iestādēm saņēmusi informāciju, kas liecina, ka remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks neatbilst kādai no šajos noteikumos minētajām prasībām, vērtēšanas komisija projekta iesniegumu nevērtē;

31.2. pieprasīt remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam iesniegt papildu informāciju par projekta iesniegumu, lai pārliecinātos par tā atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem un prasībām;

31.3. samazināt projekta iesniegumā norādīto piesaistīto investīciju apjomu, prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī pieprasīto remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru, ja kāds (vai daļa) no tiem nav pamatots."

17. Svītrot 34.2. apakšpunktu.

18. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 496

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

 

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma - punktu skala

A

Saimnieciskās darbības apraksts

(īpatsvars kopējā vērtējumā - 0,1)

 

Saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti:

a) saimnieciskās darbības mērķis;

b) saimnieciskās darbības pamatmodelis;

c) peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

d) vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros

 
Nav ietverts un pamatots neviens no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

Kritērijs ir izslēdzošs

Ietverti un pamatoti viens līdz divi no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

1

Ietverti un pamatoti trīs no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

2

Ietverti un pamatoti visi A kritērijā norādītie saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti

3

B Saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs

(īpatsvars kopējā vērtējumā - 0,3)

 
Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai - piesaistīto investīciju apmērs nav pamatots vai ir mazāks par 50 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

Kritērijs ir izslēdzošs

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 50 % līdz 74 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

1

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 75 % līdz 99 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

2

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 100 % un vairāk no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

3

C Aprēķins par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

(īpatsvars kopējā vērtējumā - 0,5)

 
Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai - remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav pamatots vai ir mazāks nekā 100 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

Kritērijs ir izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 100 % līdz 124 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 125 % līdz 149 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 150 % un lielāks attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

3

D Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam

(īpatsvars kopējā vērtējumā - 0,1)

Kritērijs nav izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā nav bērnu

0

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir viens vai divi bērni

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir trīs vai četri bērni

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir pieci bērni vai vairāk

3

Rezultātu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Rezultāts = Apunktu skaits x 0,1 + Bpunktu skaits x 0,3 + Cpunktu skaits x 0,5 + Dpunktu skaits x 0,1"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr. 496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 386Pieņemts: 20.08.2019.Stājas spēkā: 24.08.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 23.08.2019. OP numurs: 2019/172.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
308903
24.08.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)