Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 394

Rīgā 2018. gada 3. jūlijā (prot. Nr. 31 12. §)
Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
91. panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. speciālo aviācijas darbu veikšanas prasības gaisa kuģu ekspluatantam, uz kuru neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – regula Nr. 2018/1139);

1.2. speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtību Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 491)

2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas lietoti šādās regulās:

2.1. regulas Nr.  2018/1139 3. pantā;

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 5. oktobra Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.  216/2008 (turpmāk – regula Nr.  965/2012), 2. pantā un I pielikumā.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 491)

3. Šo noteikumu prasības neattiecas uz:

3.1. bezpilota gaisa kuģu lidojumiem;

3.2. nekomerciāliem speciāliem aviācijas darbiem, kuri veikti ar gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju;

3.3. sacensību lidojumiem un aviācijas skatēm, kurās lidojumi veikti ar gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, ar nosacījumu, ka samaksa vai cita veida atlīdzība, kas saņemta par minēto lidojumu veikšanu, nepārsniedz tiešo lidojumu izmaksu apmēru;

3.4. izpletņlēcēju izlaišanu, planieru vilkšanu vai akrobātiskajiem lidojumiem, kuri veikti ar gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, un ko veic mācību organizācija, kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Latvijas Republika, un tā atbilst Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, prasībām, vai organizācija, kas izveidota, lai popularizētu aviācijas sportu, ar nosacījumu, ka jebkāda veida samaksa vai cita atlīdzība, kas saņemta par šo lidojumu veikšanu, nepārsniedz tiešo lidojumu izmaksu apmēru.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 491 redakcijā)

4. Speciālos aviācijas darbus Latvijas Republikas teritorijā var veikt gaisa kuģu ekspluatants, kurš atbilst:

4.1. regulas Nr. 965/2012 III un VIII pielikuma prasībām;

4.2. šo noteikumu II nodaļas prasībām.

5. Speciālos aviācijas darbus atkarībā no to mērķa, veikšanas nosacījumiem un tehnoloģijas iedala šādās grupās:

5.1. lauksaimniecība;

5.2. būvniecība;

5.3. fotografēšana;

5.4. topogrāfiskā uzmērīšana;

5.5. novērošana un patrulēšana;

5.6. avioreklāma;

5.7. izpletņlēcēju izlaišana;

5.8. planieru vilkšana;

5.9. akrobātisko lidojumu veikšana.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 491)

6. Paaugstināta riska speciālie aviācijas darbi ir:

6.1. speciālie aviācijas darbi, kurus plānots veikt, lidojot ar gaisa kuģi zemāk par Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (turpmāk – regula Nr. 923/2012), pielikuma SERA.3105. punktā noteikto minimālo augstumu;

6.2. helikoptera ārējai piekarei piestiprinātas kravas transportēšana, ja to veic virs ciemiem, pilsētām un cilvēku pulcēšanās vietām (piemēram, pludmalēm);

6.3. speciālie aviācijas darbi, kuru laikā zem helikoptera piekarē atrodas uzdevumu speciālists (piemēram, transportējot uzdevuma speciālistu uz apgabaliem, kurus citādi būtu grūti sasniegt, arī evakuējot, noceļot cilvēkus no kalniem, kuģa utt.);

6.4. avioreklāmas vilkšana ar gaisa kuģi;

6.5. speciālie aviācijas darbi, kuru laikā ir nepieciešams izlaist no gaisa kuģa vai uzņemt tajā personas, kas nav gaisa kuģa apkalpes locekļi (piemēram, izsēdināt elektrolīniju darbiniekus uz elektrolīniju stabiem);

6.6. speciālie aviācijas darbi, kas saistīti ar bīstamu izstrādājumu transportēšanu;

6.7. citi speciālie aviācijas darbi, kurus gaisa kuģu ekspluatants, veicot riska novērtējumu, ir identificējis kā paaugstināta riska darbības.

7. Civilās aviācijas aģentūra veic gaisa kuģu ekspluatanta uzraudzību saskaņā ar uzraudzības programmu. Uzraudzības programmas gaitā Civilās aviācijas aģentūra:

7.1. veic gaisa kuģu ekspluatanta plānotus un neplānotus auditus un inspekcijas;

7.2. sastāda 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka gaisa kuģu ekspluatanta darbība neatbilst deklarācijā un tai pievienotajos dokumentos noteiktajām prasībām un tas varētu pazemināt drošības līmeni vai apdraudēt lidojumu drošību;

7.3. sastāda 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, ja konstatē, ka gaisa kuģu ekspluatanta darbība neatbilst deklarācijā un tai pievienotajos dokumentos noteiktajām prasībām un tas būtiski pazemina drošības līmeni vai ievērojami apdraud lidojumu drošību.

8. Civilās aviācijas aģentūra:

8.1. 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu sastāda šādos gadījumos:

8.1.1. ja gaisa kuģu ekspluatants pēc divu rakstisku pieprasījumu saņemšanas nenodrošina Civilās aviācijas aģentūras inspektoru piekļuvi ar speciālo aviācijas darbu veikšanu saistītajiem objektiem un telpām;

8.1.2. ja speciālo aviācijas darbu deklarācijā, tai pievienotajos dokumentos, kā arī atļaujas pieteikumā paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai un tam pievienotajos dokumentos ir sniegta apzināti nepatiesa informācija;

8.1.3. ja atļauja paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai tiek izmantota prettiesiskā veidā;

8.1.4. ja gaisa kuģu ekspluatantam nav atbildīgā vadītāja;

8.2. 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu sastāda par citām neatbilstībām, kuras pēc to atklāšanas uzreiz nav klasificējamas kā 1. līmeņa neatbilstības.

9. Ja Civilās aviācijas aģentūra ir sastādījusi:

9.1. 2. līmeņa neatbilstības ziņojumu, – gaisa kuģu ekspluatantam sešu mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža jānovērš konstatētā neatbilstība. Ja gaisa kuģu ekspluatants minētajā termiņā nenovērš konstatēto neatbilstību, tā tiek klasificēta kā 1. līmeņa neatbilstība;

9.2. 1. līmeņa neatbilstības ziņojumu, – gaisa kuģu ekspluatantam aizliegts veikt speciālos aviācijas darbus.

10. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Prasības gaisa kuģu ekspluatantam speciālo aviācijas darbu veikšanai

11. Šīs nodaļas prasības attiecas uz gaisa kuģu ekspluatantiem, kas speciālo aviācijas darbu veikšanai ekspluatē regulas Nr.  2018/1139 I pielikumā minētos gaisa kuģus.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 491 redakcijā)

12. Gaisa kuģu ekspluatants pirms speciālo aviācijas darbu sākšanas novērtē riskus, kas saistīti ar veicamo darbu sarežģītību, lai noteiktu iespējamos apdraudējumus.

13. Pamatojoties uz riska novērtējumu, gaisa kuģu ekspluatants izstrādā ekspluatācijas procedūras (1. pielikums), kas atbilst veicamajiem speciālajiem aviācijas darbiem, to izpildes kārtībai un izmantotajiem gaisa kuģiem, un iesniedz tās apstiprināšanai Civilās aviācijas aģentūrā. Ekspluatācijas procedūrām tiek pievienota riska novērtējuma dokumentācija.

14. Civilās aviācijas aģentūra 20 darbdienu laikā pēc gaisa kuģu ekspluatanta iesniegto ekspluatācijas procedūru saņemšanas tās izskata un apstiprina, ja tajās ir iekļauta visa nepieciešamā informācija un to izstrāde ir balstīta uz riska novērtējuma rezultātiem.

15. Ja ekspluatācijas procedūrās nepieciešamas izmaiņas, ekspluatants ievēro šo noteikumu 13. punktā minētās prasības. Visas izmaiņas ekspluatācijas procedūrās apstiprina Civilās aviācijas aģentūra.

16. Gaisa kuģu ekspluatants, kura galvenā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republika un kuram ir apstiprinātas ekspluatācijas procedūras, pirms speciālo aviācijas darbu uzsākšanas Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

16.1. deklarāciju (2. pielikums);

16.2. lidojumu veikšanas rokasgrāmatu (3. pielikums).

17. Pēc šo noteikumu 16. punktā minēto dokumentu saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra:

17.1. 10 darbdienu laikā informē gaisa kuģu ekspluatantu par dokumentu saņemšanu;

17.2. iekļauj gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzības programmā;

17.3. veic gaisa kuģu ekspluatanta uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 7. un 9. punktā noteikto kārtību.

18. Gaisa kuģu ekspluatants, kura galvenā uzņēmējdarbības vieta nav Latvijas Republika, Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz dokumentus, kas apliecina gaisa kuģu ekspluatanta kompetenci veikt speciālos aviācijas darbus, kā to noteikusi citas valsts civilās aviācijas uzraugošā iestāde.

19. Lai saņemtu atļauju paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai, gaisa kuģu ekspluatants ne vēlāk kā 30 dienas pirms minēto darbu uzsākšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

19.1. pieteikumu atļaujas saņemšanai (4. pielikums);

19.2. ekspluatācijas procedūras (1. pielikums);

19.3. riska novērtējuma dokumentāciju.

20. Civilās aviācijas aģentūra pēc šo noteikumu 19. punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu izsniegt vai atteikt izsniegt atļauju paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai.

21. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt izsniegt atļauju paaugstināta riska aviācijas darbu veikšanai, ja:

21.1. šo noteikumu 19. punktā minētā dokumentācija ir nepilnīga un gaisa kuģu ekspluatants to nav precizējis Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā laikā;

21.2. pieteikumā norādītajiem gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļiem vai funkciju speciālistiem nav atbilstošas kvalifikācijas konkrētu speciālo aviācijas darbu veikšanai;

21.3. gaisa kuģim, ar kuru plānots veikt paaugstināta riska speciālos aviācijas darbus, izgatavotājs ir noteicis ekspluatācijas ierobežojumus.

22. Civilās aviācijas aģentūra atļauju paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai izsniedz uz nenoteiktu laiku.

23. Gaisa kuģu ekspluatantam ir šādi pienākumi:

23.1. nekavējoties informēt Civilās aviācijas aģentūru par izmaiņām šo noteikumu 13., 16. un 19. punktā minētajos dokumentos;

23.2. glabāt šo noteikumu 13., 16. un 19. punktā minētos dokumentus vismaz trīs gadus pēc tam, kad tie zaudējuši spēku.

24. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu apturēt atļauju paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai līdz sešiem mēnešiem, ja gaisa kuģu ekspluatantam ir sastādīts 2. līmeņa neatbilstības ziņojums, kas tieši saistīts ar paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanu.

25. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt atļauju paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veikšanai, ja:

25.1. gaisa kuģu ekspluatants šo noteikumu 24. punktā minētajā laikā nav novērsis konstatētās neatbilstības;

25.2. gaisa kuģu ekspluatantam ir sastādīts 1. līmeņa neatbilstības ziņojums.

III. Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība Latvijas Republikā

26. Gaisa kuģu ekspluatants pirms konkrētā speciālā aviācijas darba uzsākšanas saņem gaisa telpas izmantošanas atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu atsevišķām darbībām.

27. Gaisa kuģa lidojumus speciālo aviācijas darbu veikšanai, izņemot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto gadījumu, veic, ievērojot regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA.5005. punktā minētos vizuālo lidojumu noteikumus vai SERA.5015. punktā minētos instrumentālo lidojumu noteikumus.

28. Gaisa kuģu ekspluatants speciālos aviācijas darbus veic saskaņā ar šo noteikumu 13. punktā minēto ekspluatācijas procedūru.

29. Gaisa kuģu ekspluatants nodrošina, ka, veicot šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto speciālo aviācijas darbu, netiek aizskarts cilvēka privātums.

IV. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumus Nr. 557 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 108. nr.; 2008, 113. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 394
Ekspluatācijas procedūrās iekļaujamā informācija

1. Ekspluatācijas joma un tās sarežģītība.

2. Informācija par gaisa kuģi un tā aprīkojumu.

3. Lidojumu apkalpes sastāvs, nepieciešamā kvalifikācija un pieredze.

4. Funkciju speciālista kvalifikācija, nepieciešamās apmācības un pienākumi.

5. Gaisa kuģa veiktspēja.

6. Standarta ekspluatācijas procedūras, ieskaitot sadarbību ar funkciju speciālistu.

7. Rīcība nestandarta un (vai) avārijas situācijās.

8. Lidlaukā vai ekspluatācijas vietā nepieciešamais aprīkojums.

9. Uzglabājamā dokumentācija un glabāšanas periods.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 394
Deklarācija par speciālo aviācijas darbu veikšanu
Gaisa kuģu ekspluatants

Nosaukums/vārds, uzvārds

Juridiskā adrese
Tālrunis
E-pasts
Informācija par ekspluatējamajiem gaisa kuģiemĪpašnieks

Gaisa kuģa tips, reģistrācijas zīme un numurs, gaisa kuģa galvenā atrašanās vieta

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas nosaukums

Informācija par gaisa kuģa apkalpes locekļiem

Vārds, uzvārds

Apliecība (licence)

Medicīnas sertifikāts

tips

Nr.

kvalifikācija,

derīgums

Nr.

derīgums

      
      
      
Informācija par ekspluatācijuEkspluatācijas (speciālo aviācijas darbu) veids
Darbības sākuma datums
Darbības vieta
Pasūtītājs un kontaktinformācija
Plānotās lidojuma augstuma robežas
Pacelšanās un nosēšanās vieta, lidlauks

Ekspluatācijas īss apraksts

 

Pievienotie dokumentiInformācija par paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu atļauju (attiecīgā gadījumā pievienot atļauju) 
Lidojumu veikšanas rokasgrāmata, ekspluatācijas procedūras un riska novērtējuma dokumentācija 
Gaisa kuģa reģistrācijas apliecība* 
Lidojumderīguma sertifikāts* 
Ar civilās aviācijas darbību saistītās obligātās apdrošināšanas dokumenti 
Cits 
PaziņojumiVisi lidojumi tiks veikti saskaņā ar lidojumu veikšanas rokasgrāmatu un ekspluatācijas procedūrām 
Visiem ekspluatētajiem gaisa kuģiem ir derīgs lidojumderīguma sertifikāts 
Visi gaisa kuģa apkalpes locekļi ir izgājuši apmācību, kā noteikts lidojumu veikšanas rokasgrāmatā 
Visas izmaiņas ekspluatācijā, kuras ietekmē šajā deklarācijā ietverto informāciju, tiks paziņotas kompetentajai iestādei 

Ekspluatants apliecina, ka šajā deklarācijā ietvertā informācija ir pareiza

 
     

vārds, uzvārds

 

paraksts

 

datums

Piezīme:

* Dokumentus neiesniedz, ja ekspluatējamais gaisa kuģis ir reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 394
Lidojumu veikšanas rokasgrāmatā iekļaujamā informācija

I. Vispārīgā informācija

1. Lidojumu veikšanas rokasgrāmatas administrēšana un kontrole.

2. Gaisa kuģu ekspluatanta organizācijas struktūra un pienākumi.

3. Ekspluatanta īstenotās lidojumu pārraudzības sistēmas apraksts.

4. Organizācijas vadības sistēmas apraksts.

5. Lidojumu apkalpes sastāvs un tā noteikšanas metode.

6. Ekspluatācijas personāla pienākumu veikšanai nepieciešamo licenču, kvalifikācijas un kompetenču apraksts.

7. Apkalpes locekļu veselībai noteiktās prasības.

8. Lidojumu un pienākumu veikšanas laika ierobežojumi un atpūtas prasības.

9. Gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras.

10. Informācija, instrukcijas un vispārīgās norādes par bīstamo kravu transportēšanu.

11. Drošības instrukcijas, vadlīnijas, procedūras, apmācība un atbildība.

12. Rīcība nelaimes gadījumos un incidentos, ziņojumu sniegšanas kārtība.

13. Aeronavigācijas pakalpojumi un procedūras.

14. Operatīvās nomas un līzinga apraksts.

II. Gaisa kuģa ekspluatācijas jautājumi saistībā ar gaisa kuģa tipu

1. Vispārīga informācija, ieskaitot izmantojamo mērvienību aprakstu.

2. Ekspluatācijas ierobežojumu apraksts.

3. Standarta ekspluatācijas procedūras.

4. Rīcība nestandarta un (vai) avārijas situācijās.

5. Gaisa kuģa veiktspēja.

6. Pirmslidojuma fāzes un lidojuma plānošanai nepieciešamie dati un instrukcijas.

7. Instrukcijas un dati masas un līdzsvara aprēķināšanai.

8. Procedūras un noteikumi, kas jāievēro, iekraujot, izkraujot un nostiprinot kravu gaisa kuģī.

9. Gaisa kuģa konfigurācijas noviržu saraksts.

10. Obligāto iekārtu saraksts.

11. Izdzīvošanas un avārijas aprīkojums, tostarp skābeklis.

12. Avārijas evakuācijas procedūras.

13. Gaisa kuģa sistēmu, vadības ierīču un rādījumu apraksts un ekspluatācijas instrukcijas.

III. Informācija un instrukcijas par maršrutu, ekspluatācijas vietu un izmantojamiem lidlaukiem

1. Instrukcijas un informācija, kas attiecas uz sakariem, navigāciju un lidlaukiem vai ekspluatācijas vietām.

2. Minimālais lidojuma līmenis, absolūtais augstums.

3. Operacionālais minimums izlidošanas, galamērķa un rezerves lidlaukiem.

4. Sakaru iekārtas un navigācijas līdzekļi.

5. Skrejceļa vai nolaišanās un pacelšanās zonu dati un lidlauka vai ekspluatācijas vietas aprīkojums.

6. Nolaišanās, aiziešanas uz otro apli un izlidošanas procedūras, tostarp trokšņu slāpēšanas procedūras.

7. Sakaru atteices procedūras.

8. Meklēšanas un glābšanas tehniskie līdzekļi un iekārtas teritorijā, pāri kurai gaisa kuģim jālido.

9. Aeronavigācijas kartes, kurām ir jāatrodas gaisa kuģī saistībā ar lidojuma veidu un maršrutu, pa kuru jālido, tostarp šo karšu derīguma pārbaudes metode.

10. Aeronavigācijas informācija un MET dienestu pieejamība.

11. Sakaru vai navigācijas procedūras maršrutā.

12. Lidlauka vai ekspluatācijas vietas apraksts.

13. Īpaši lidlauka vai ekspluatācijas vietas ierobežojumi.

IV. Apmācību apraksts

1. Apmācību programmu un pārbaužu apraksts visiem darbiniekiem, kuriem uzticēti operatīvie pienākumi saistībā ar lidojuma sagatavošanu un veikšanu.

2. Apmācību programmu un pārbaužu plāna saturs.

3. Apmācību un pārbaužu veikšanas procedūras, tai skaitā procedūras, ko piemēro, ja personāls nesasniedz vai neuztur vajadzīgos standartus.

4. Uzglabājamā dokumentācija un glabāšanas periods.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 394
Pieteikums paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu atļaujas saņemšanai

Application for High Risk Specialised Operations

Gaisa kuģa ekspluatanta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese:

Name of operator, registered office, phone, e-mail address:

 

Ekspluatanta kontaktpersona (vārds, uzvārds/amats/e-pasta adrese/tālruņa numurs):

Operator’s contact person (name, surname/position/e-mail address/phone):

 

Paaugstināta riska speciālo aviācijas darbu veids:

Type of high risk specialized operation:

 

Paredzētā darbības vieta un sākuma datums:

Place of activity and start date:

 

Gaisa kuģa tips(-i), reģistrācija(-as) un galvenā bāze:

Type(s) of aircraft, registration(s) and main base:

 

Pārvaldības sistēmas apraksts, tostarp organizācijas struktūra. Atsauce uz lidojumu veikšanas rokasgrāmatu:

Description of the management system, including organisational structure. Reference to the operations manual:

 

Riska novērtējuma dokumentācija un saistītās standarta ekspluatācijas procedūras. Atsauce uz dokumentiem:

Risk assessment documentation and related standard operating procedures. Reference to the documents:

 

Apkalpes locekļu un funkciju speciālistu veiktā apmācība, lai viņi varētu pildīt savus uzdevumus, kā arī vajadzīgā kvalifikācija un amats personām, kas apmāca apkalpes locekļus un funkciju speciālistus. Atsauce uz dokumentiem:

Training of crew members and function specialists to enable them to complete their tasks as well as the required qualifications and position for training personnel. Reference to the documents:

 

Esmu pārbaudījis visu kompetentajai iestādei nosūtīto informāciju un to atzinis par atbilstīgu piemērojamām prasībām.

I have checked all information sent to the competent authority and found it compliant with applicable requirements.

 

Atbildīgā persona:

Responsible person:

 

Vārds, uzvārds:

Name, surname:

 

Paraksts:

Signature:

 

Datums:

Date:

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 394Pieņemts: 03.07.2018.Stājas spēkā: 06.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 05.07.2018. OP numurs: 2018/133.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300150
{"selected":{"value":"25.10.2019","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2019","iso_value":"2019\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-24.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)