Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 337

Rīgā 2018. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 29 16. §)
Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 17. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka klasiskās skrepi slimības (turpmāk – skrepi) uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību aitu un kazu sugas dzīvniekiem (turpmāk – dzīvnieks) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (turpmāk – regula Nr. 999/2001).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar skrepi – atbilstoši regulas Nr. 999/2001 3. panta 1. punkta "h" apakšpunktā minētajam skaidrojumam;

2.2. kontroles paraugs – stabilizētas asinis, kas paņemtas no aitu sugas dzīvnieka skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas vai skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā, lai laboratoriski noteiktu priona proteīna gēna alēles pie 136., 154. un 171. pozīcijas (turpmāk – priona proteīna genotips);

2.3. patoloģiskā materiāla paraugs – galva vai galvas smadzenes, kas no nogalinātā dzīvnieka vai dzīvnieka līķa paņemtas skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā;

2.4. pilnvarotais veterinārārsts – praktizējošs veterinārārsts, kuru Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) pilnvarojis īstenot transmisīvās sūkļveida encefalopātijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas (turpmāk – skrepi uzraudzība, kontrole un apkarošana) pasākumus;

2.5. skrepi rezistentu aitu selekcija – ģenētiski novērtētu aitu sugas dzīvnieku izlase izturībai pret transmisīvās sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju;

2.6. skrepi diagnoze – laboratoriski apstiprināta diagnoze saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 3.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

3. Dienests veic šādas darbības:

3.1. pilda regulas Nr. 999/2001 3. panta 1. punkta "e" apakšpunktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas un dalībvalsts pienākumus attiecībā uz nenozīmīga skrepi riska, kontrolēta skrepi riska un rezistences pret transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (turpmāk – rezistence pret skrepi) I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusa piešķiršanu novietnēm;

3.2. izstrādā skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas programmas pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 6., 12. un 13. pantā, III pielikuma A nodaļas II apakšnodaļā un VII pielikuma A un B nodaļā noteiktajām prasībām;

3.3. sadarbībā ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju izstrādā skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 6.a panta 1. punktā un VII pielikuma C nodaļā noteiktajām prasībām;

3.4. paziņo Eiropas Komisijai par skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas ieviešanu un katru gadu līdz 31. martam sniedz informāciju par iepriekšējā gadā īstenotās programmas rezultātiem saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 6.a panta 3. punktā un VII pielikuma C nodaļas 5. daļā noteiktajām prasībām.

4. Kontroles paraugu ņem praktizējošs veterinārārsts. Kontroles paraugu laboratoriskai izmeklēšanai uz valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) vai citu akreditētu laboratoriju nosūta praktizējošs veterinārārsts, dzīvnieku īpašnieks, turētājs vai dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pārstāvošā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija. 

5. Institūts vai cita akreditēta laboratorija kontroles paraugu laboratoriski izmeklē, ievērojot regulas Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II apakšnodaļas 8. punktā noteiktās prasības.

6. Kontroles paraugā noteikto priona proteīna genotipu klasificē atbilstošā klasē. Priona proteīna genotipu klases un novērtējums, kā arī aitu sugas dzīvnieku izmantošanas nosacījumi norādīti šo noteikumu 1. pielikumā.

7. Pilnvarotais veterinārārsts ņem patoloģiskā materiāla paraugu un nosūta laboratoriskai izmeklēšanai uz institūtu. Institūts paraugu laboratoriski izmeklē, ievērojot regulas Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 3.2. apakšpunktā noteiktās prasības.

8. Institūts kontroles parauga vai patoloģiskā materiāla parauga laboratorisko izmeklējumu rezultātus nosūta:

8.1. dienestam un tā attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija dienestam, – elektroniski;

8.2. Lauksaimniecības datu centram (turpmāk – datu centrs) – elektroniski;

8.3. personai, kas nosūtījusi paraugu, – rakstveidā (elektroniski vai papīra formā).

9. Ja dzīvnieku īpašnieks, turētājs vai praktizējošs veterinārārsts skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas īstenošanas laikā ņemto kontroles paraugu nosūta laboratoriskai izmeklēšanai uz citu akreditētu laboratoriju, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs divu nedēļu laikā pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas nosūta tos šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijai, kas pārstāv attiecīgo dzīvnieku īpašnieku vai turētāju.

10. Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pārstāvošā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minēto laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas reģistrē tos datu centra datubāzē.

11. Institūts un dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pārstāvošā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija vismaz septiņus gadus pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu iegūšanas uzglabā tos saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 III pielikuma B nodaļas III apakšnodaļas 2. punktā noteiktajām prasībām.

12. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus par kontroles paraugu ņemšanu skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas īstenošanas laikā un to nosūtīšanu laboratoriskai izmeklēšanai.

13. Zemkopības ministrija no tai kārtējā gada valsts budžetā piešķirtā finansējuma sedz šādas izmaksas, kas saistītas ar skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu un skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas programmu:

13.1. pilnvarotajam veterinārārstam:

13.1.1. transporta izdevumus, ja ņemts patoloģiskā materiāla paraugs;

13.1.2. darba samaksu par vizīti un dokumentu noformēšanu, dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu, dzīvnieka līķa daļēju sekciju un patoloģiskā materiāla parauga ņemšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu institūtam;

13.2. institūtam – izmaksas, kas saistītas ar kontroles paraugu vai patoloģiskā materiāla paraugu laboratorisko izmeklēšanu.

14. Ja ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar skrepi:

14.1. dzīvnieku īpašnieks, turētājs vai praktizējošs veterinārārsts, izmantojot jebkuru saziņas veidu, par to informē attiecīgo dienesta teritoriālo struktūrvienību;

14.2. dienests kontroles pasākumus īsteno saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 12. pantā un VII pielikuma A nodaļā noteiktajām prasībām.

15. Ja dienesta teritoriālā struktūrvienība saņem informāciju, ka ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar skrepi, tā nekavējoties informē par to pilnvaroto veterinārārstu vai dienesta inspektoru, izmantojot jebkuru saziņas veidu.

16. Pilnvarotais veterinārārsts vai dienesta inspektors paņem no dzīvnieka patoloģiskā materiāla paraugu un nosūta to laboratoriskai izmeklēšanai uz institūtu skrepi diagnozes noteikšanai.

17. Ja institūts laboratoriski izmeklē patoloģiskā materiāla paraugu, bet laboratoriski nevar apstiprināt iegūto pozitīvo izmeklējumu rezultātu, patoloģiskā materiāla paraugu nosūta uz Eiropas Savienības references laboratoriju skrepi diagnozes noteikšanai.

18. Ja ir apstiprināta skrepi diagnoze, dienests:

18.1. īsteno apkarošanas pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 13. pantā un VII pielikuma B nodaļā noteiktajām prasībām;

18.2. nekavējoties informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

19. Nogalināto dzīvnieku vai dzīvnieka līķi (vesels šāda dzīvnieka ķermenis un visas ķermeņa daļas, tostarp jēlāda un āda), par kuru pastāv aizdomas par saslimšanu ar skrepi vai kuram ir noteikta skrepi diagnoze, vai kurš ir nogalināts skrepi apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā, likvidē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 12. pantā noteiktajām prasībām kā minētās regulas 8. panta "a" apakšpunkta "i" un "ii" apakšpunktā noteikto pirmās kategorijas materiālu.

20. Dienests apstrādā dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi), lai identificētu dzīvnieku īpašnieku vai turētāju, novietnei piešķirtu un saglabātu šo noteikumu 21. vai 39. punktā minēto statusu, kā arī paziņotu dzīvnieku īpašniekam vai turētājam par minētā statusa anulēšanu. Fiziskās personas datus uzglabā vienu gadu pēc šo noteikumu 21. vai 39. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām.

2. Pasākumi, kas īstenojami, lai novietnei piešķirtu un saglabātu nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusu

21. Lai dienests novietnei piešķirtu nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusu, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā:

21.1. iesniegumu par nenozīmīga skrepi riska statusa piešķiršanu novietnei (2. pielikums), ja ir izpildītas šo noteikumu 29. vai 30. punktā un 31. punktā minētās prasības;

21.2. iesniegumu par kontrolēta skrepi riska statusa piešķiršanu novietnei (3. pielikums), ja ir izpildītas šo noteikumu 34. vai 35. punktā un 36. punktā minētās prasības.

22. Dienests:

22.1. novērtē novietnes atbilstību attiecīgi šo noteikumu 29. vai 30. punktā un 31. punktā vai šo noteikumu 34. vai 35. punktā un 36. punktā minētajām prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

22.1.1. piešķirt novietnei nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusu un reģistrēt to datu centra datubāzē saskaņā ar šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām;

22.1.2. nepiešķirt novietnei nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusu un rakstiski sniegt pamatotu atteikumu;

22.2. pēc nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusa piešķiršanas novietnei reizi gadā veic tajā pārbaudi un izvērtē novietnes atbilstību šo noteikumu 32. vai 37. punktā minētajām prasībām.

23. Ja dienestam nav pieejami nepieciešamie laboratorisko izmeklējumu rezultāti vai informācija par to, ka dzīvnieki, dzīvnieku sperma, olšūnas vai embriji ievesti atbilstoši prasībām, kādas noteiktas to ievešanai Latvijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai valsts, kas nav dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), dienests par to paziņo dzīvnieku īpašniekam vai turētājam.

24. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz dienestā testēšanas pārskata kopiju par novietnē veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem skrepi noteikšanai vai veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju.

25. Dienests novietnei piešķirto nenozīmīga skrepi riska statusu reģistrē datu centra datubāzē ar apzīmējumu "nenozīmīgs" un piešķirto kontrolēta skrepi riska statusu – ar apzīmējumu "kontrolēts".

26. Datu centrs savas tīmekļvietnes publiskajā sadaļā uztur aktuālu sarakstu par novietnēm, kurām piešķirts un saglabāts nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statuss, norādot novadu, pagastu un novietnes numuru.

27. Dienests anulē novietnei piešķirto nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statusu triju darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

27.1. nav izpildītas šo noteikumu 32. vai 37. punktā minētās prasības;

27.2. dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē ieved dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus, kas neatbilst šo noteikumu 33. vai 38. punktā minētajām prasībām;

27.3. novietnē dzīvniekam laboratoriski ir apstiprināta skrepi diagnoze vai novietne ir epidemioloģiski saistīta ar kādu citu novietni, kurā dzīvniekam laboratoriski ir apstiprināta skrepi diagnoze;

27.4. nav izpildītas regulas Nr. 999/2001 12. un 13. pantā un VII pielikuma A un B nodaļā noteiktās skrepi apkarošanas prasības, ja ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar skrepi vai ir apstiprināta skrepi diagnoze;

27.5. novietnē netur dzīvniekus.

28. Dienests atjauno novietnei piešķirto nenozīmīga skrepi riska statusu vai kontrolēta skrepi riska statusu, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

28.1. ir izpildījis attiecīgi šo noteikumu 29. vai 30. punktā un 31. punktā vai šo noteikumu 34. vai 35. punktā un 36. punktā minētās prasības;

28.2. ir iesniedzis attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu par nenozīmīga skrepi riska statusa piešķiršanu novietnei (2. pielikums) vai iesniegumu par kontrolēta skrepi riska statusa piešķiršanu novietnei (3. pielikums).

2.1. Prasības nenozīmīga skrepi riska statusa piešķiršanai un saglabāšanai

29. Dienests novietnei piešķir nenozīmīga skrepi riska statusu, ja ir izpildītas šo noteikumu 29.1. vai 29.2. apakšpunktā minētās prasības:

29.1. ja aitu sugas dzīvnieku novietnē vismaz septiņus gadus pēc šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas nav apstiprināta skrepi diagnoze un novietnei saskaņā ar šo noteikumu 39. un 47. punktu ir piešķirts rezistences pret skrepi I līmeņa statuss;

29.2. ja:

29.2.1. novietne, kurā tur dzīvniekus, vismaz septiņus gadus pēc šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

29.2.2. novietnē turētie dzīvnieki vismaz septiņus gadus pēc šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "f" un "i" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

29.2.3. dzīvnieki, dzīvnieku sperma, olšūnas un embriji novietnē ir ievesti saskaņā ar šo noteikumu 31. punktā minētajām prasībām.

30. Novietnei, kurā atrodas vairāku dzīvnieku īpašnieku vai turētāju dzīvnieki, nenozīmīga skrepi riska statusu piešķir, ja visi novietnē esošo dzīvnieku īpašnieki vai turētāji ir izpildījuši šo noteikumu 29.1. vai 29.2. apakšpunktā minētās prasības.

31. Novietnei nenozīmīga skrepi riska statusu piešķir, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus novietnē ir ievedis atbilstoši šādām prasībām:

31.1. dzīvnieki ievesti no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "c" apakšpunkta "ii" vai "iv" apakšpunktā noteiktajām prasībām. Novietnē ievestie aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

31.2. dzīvnieku embriji vai olšūnas ir ievestas saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "g" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

31.3. dzīvnieku sperma ir ievesta saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "h" apakšpunktā noteiktajām prasībām.

32. Novietne saglabā nenozīmīga skrepi riska statusu, ja tajā nav apstiprināta skrepi diagnoze vai ja tā dienesta veiktās epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā, lai atklātu iespējamās inficētās un epidemioloģiski saistītās novietnes, nav saistīta ne ar vienu citu novietni, kurā ir apstiprināta skrepi diagnoze, un ir ievērota vismaz viena no šādām prasībām:

32.1. novietnē, kurai piešķirts rezistences pret skrepi I līmeņa statuss:

32.1.1. turētie aitu sugas dzīvnieki katru gadu izlases veidā ir laboratoriski izmeklēti priona proteīna genotipa noteikšanai atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajam izmeklējamo aitu skaitam;

32.1.2. tiek ievērotas šo noteikumu 50. punktā minētās prasības;

32.2. novietne un tajā turētie dzīvnieki atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "a", "b" "e", "f" un "i" apakšpunktā noteiktajām prasībām. Novietnē atrodas dzīvnieki, kas tur ir dzimuši, un dzīvnieku sperma, olšūnas un embriji ir iegūti šajā novietnē vai ievesti no citas novietnes saskaņā ar šo noteikumu 33. punktā minētajām prasībām.

33. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss, drīkst ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus, ievērojot šādas prasības:

33.1. dzīvniekus ieved no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "c" apakšpunkta "ii" vai "iv" apakšpunktā noteiktajām prasībām. Novietnē ievestie aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

33.2. dzīvnieku embrijus vai olšūnas ieved saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "g" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

33.3. dzīvnieku spermu ieved saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. apakšpunkta "h" apakšpunktā noteiktajām prasībām.

2.2. Prasības kontrolēta skrepi riska statusa piešķiršanai un saglabāšanai

34. Dienests novietnei piešķir kontrolēta skrepi riska statusu, ja ir izpildītas šādas prasības:

34.1. novietne, kurā tur dzīvniekus, vismaz trīs gadus pēc šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

34.2. novietnē turētie dzīvnieki vismaz trīs gadus pēc šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "f" un "i" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

34.3. dzīvnieki, dzīvnieku sperma, olšūnas un embriji novietnē ir ievesti saskaņā ar šo noteikumu 36. punktā minētajām prasībām.

35. Novietnei, kurā atrodas vairāku dzīvnieku īpašnieku vai turētāju dzīvnieki, kontrolēta skrepi riska statusu piešķir, ja visi novietnē esošo dzīvnieku īpašnieki vai turētāji ir izpildījuši šo noteikumu 34. punktā minētās prasības.

36. Novietnei kontrolēta skrepi riska statusu piešķir, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus novietnē ir ievedis, ievērojot šādas prasības:

36.1. dzīvnieki ir ievesti no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "c" apakšpunkta "ii" vai "iv" apakšpunktā noteiktajām prasībām. Novietnē ievestajiem aitu sugas dzīvniekiem ir alanīna, leicīna un arganīna aminoskābes saturošs (ALRR/ALRR) priona proteīna genotips;

36.2. dzīvnieku embriji vai olšūnas ir ievestas saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "g" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

36.3. dzīvnieku sperma ir ievesta saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "h" apakšpunktā noteiktajām prasībām.

37. Novietne saglabā kontrolēta skrepi riska statusu, ja tā dienesta veiktās epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā, lai atklātu iespējamās inficētās un epidemioloģiski saistītās novietnes, nav saistīta ne ar vienu citu novietni, kurā ir apstiprināta skrepi diagnoze, un ir ievērotas šādas prasības:

37.1. novietne, kurā tur dzīvniekus, atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

37.2. novietnē turētie dzīvnieki ir laboratoriski izmeklēti saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "f" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

37.3. novietnē turētie dzīvnieki atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "i" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

37.4. novietnē atrodas dzīvnieki, kas tur ir dzimuši, un dzīvnieku sperma, olšūnas un embriji ir iegūti šajā novietnē vai ievesti no citas novietnes saskaņā ar šo noteikumu 38. punktā minētajām prasībām.

38. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss, drīkst ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus, ievērojot šādas prasības:

38.1. dzīvniekus ieved no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kas atbilst regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "c" apakšpunkta "ii" vai "iv" apakšpunktā noteiktajām prasībām. Novietnē ievestie aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

38.2. dzīvnieku embrijus vai olšūnas ieved saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "g" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

38.3. dzīvnieku spermu ieved saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.3. apakšpunkta "h" apakšpunktā noteiktajām prasībām.

3. Pasākumi, kas īstenojami, lai novietnei piešķirtu un saglabātu rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu

39. Lai dienests novietnei piešķirtu rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu par rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusa piešķiršanu aitu sugas dzīvnieku novietnei (5. pielikums). Attiecīgā līmeņa statusu piešķir, ja ir izpildītas šo noteikumu 47., 48. vai 49. punktā minētās prasības.

40. Ja datu centra datubāzē nav reģistrēti kontroles vai patoloģiskā materiāla paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultāti, dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 39. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa dzīvnieku īpašniekam vai turētājam testēšanas pārskata kopiju par novietnē veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem priona proteīna genotipa noteikšanai.

41. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs iesniedz dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā šo noteikumu 40. punktā minētā testēšanas pārskata kopiju.

42. Dienests novērtē novietnes atbilstību šo noteikumu 47., 48. vai 49. punktā minētajām prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

42.1. piešķirt novietnei rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu un reģistrēt to datu centra datubāzē saskaņā ar šo noteikumu 43. punktā minētajām prasībām;

42.2. nepiešķirt novietnei rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu un rakstiski sniegt pamatotu atteikumu.

43. Dienests novietnei piešķirto rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu reģistrē datu centra datubāzē ar apzīmējumu "skrepi rez1", "skrepi rez2" vai "skrepi rez3".

44. Datu centrs savas tīmekļvietnes publiskajā sadaļā uztur aktuālu sarakstu par novietnēm, kurām piešķirts un saglabāts rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statuss, norādot novadu, pagastu un novietnes numuru.

45. Dienests anulē novietnei piešķirto rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu triju darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

45.1. nav izpildītas šo noteikumu 50., 51. vai 52. punktā minētās prasības;

45.2. novietnē dzīvniekam laboratoriski ir apstiprināta skrepi diagnoze vai novietne ir epidemioloģiski saistīta ar kādu citu novietni, kurā dzīvniekam laboratoriski ir apstiprināta skrepi diagnoze, kas noteikta saskaņā ar regulas Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

45.3. nav izpildītas regulas Nr. 999/2001 12. un 13. pantā un VII pielikuma A un B nodaļā noteiktās skrepi apkarošanas prasības, ja ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar skrepi vai ir apstiprināta skrepi diagnoze;

45.4. novietnē netur dzīvniekus.

46. Dienests atjauno novietnei piešķirto rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

46.1. ir izpildījis šo noteikumu 47., 48. vai 49. punktā minētās prasības;

46.2. ir iesniedzis attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu par rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa piešķiršanu aitu sugas dzīvnieku novietnei (5. pielikums).

3.1. Prasības rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusa piešķiršanai un saglabāšanai

47. Dienests novietnei piešķir rezistences pret skrepi I līmeņa statusu, ja novietnē:

47.1. turētie aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

47.2. aitu sugas dzīvnieki ir ievesti no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kurā visi aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

47.3. aitu sugas pēcnācēji ir iegūti no teķiem un aitu mātēm, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei.

48. Dienests novietnei piešķir rezistences pret skrepi II līmeņa statusu, ja novietnē:

48.1. turētie teķi atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

48.2. turētās aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

48.3. aitu sugas pēcnācēji ir iegūti no:

48.3.1. teķiem, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

48.3.2. aitu mātēm, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

48.4. aitu sugas dzīvnieki ir ievesti no novietnes, kurai piešķirts rezistences pret skrepi I līmeņa vai II līmeņa statuss, vai no novietnes, kurā visi teķi atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei, bet aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei.

49. Dienests novietnei piešķir rezistences pret skrepi III līmeņa statusu, ja novietnē:

49.1. turētie teķi un aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

49.2. aitu sugas pēcnācēji ir iegūti no teķiem un aitu mātēm, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

49.3. aitu sugas dzīvnieki ir ievesti no novietnes, kurai piešķirts rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statuss, vai no novietnes, kurā visi teķi un aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei.

50. Novietne saglabā rezistences pret skrepi I līmeņa statusu, ja novietnē:

50.1. turētajiem aitu sugas dzīvniekiem īsteno skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu;

50.2. turētie visi aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

50.3. aitu sugas dzīvniekus ieved no tāda paša statusa novietnes vai no novietnes, kurā visi aitu sugas dzīvnieki atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

50.4. turētie aitu sugas dzīvnieki katru gadu izlases veidā ir laboratoriski izmeklēti priona proteīna genotipa noteikšanai atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajam izmeklējamo aitu skaitam.

51. Novietne saglabā rezistences pret skrepi II līmeņa statusu, ja novietnē:

51.1. turētajiem aitu sugas dzīvniekiem īsteno skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu;

51.2. turētie teķi atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

51.3. turētās aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

51.4. aitu sugas dzīvnieku pēcnācējus iegūst no:

51.4.1. teķiem, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

51.4.2. aitu mātēm, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

51.5. aitu sugas dzīvniekus ieved no novietnes, kurai piešķirts rezistences pret skrepi I līmeņa vai II līmeņa statuss, vai no novietnes, kurā visi teķi atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei, bet aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei.

52. Novietne saglabā rezistences pret skrepi III līmeņa statusu, ja novietnē:

52.1. turētajiem aitu sugas dzīvniekiem īsteno skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu;

52.2. turētie teķi un aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

52.3. aitu sugas dzīvnieku pēcnācējus iegūst no teķiem un aitu mātēm, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

52.4. aitu sugas dzīvniekus ieved no novietnes, kurai piešķirts rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statuss, vai no novietnes, kurā visi teķi un aitu mātes atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei.

53. Kopsavilkums par šo noteikumu 3.1. apakšnodaļā minētajām prasībām, kas jāievēro, lai aitu sugas dzīvnieku novietnei piešķirtu un saglabātu rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu, norādīts šo noteikumu 6. pielikumā.

3.2. Skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas īstenošanas pasākumi

54. Datu centrs sadarbībā ar dienestu izveido un uztur datubāzi, kas atbilst regulas Nr. 999/2001 VII pielikuma C nodaļas 1. daļas 2. punktā noteiktajām prasībām.

55. Aitu sugas dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, īstenojot skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu, nodrošina, ka novietnē turētie aitu sugas dzīvnieki atbilst šādām prasībām:

55.1. tie ir identificēti un reģistrēti datu centra datubāzē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību;

55.2. teķim, pirms to izmanto pēcnācēju iegūšanai, ir noteikta priona proteīna genotipu klase, ja vien tas nav dzimis vecākiem, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei;

55.3. teķus vai teķu spermu, kas atbilst R4 vai R5 priona proteīna genotipu klasei, aizliegts izmantot pēcnācēju iegūšanai. Teķus pārvieto uz kautuvi tūlītējai nokaušanai vai kastrē sešu mēnešu laikā pēc genotipa noteikšanas;

55.4. aitu māti, kas atbilst R4 vai R5 priona proteīna genotipu klasei, aizliegts izmantot pēcnācēju iegūšanai. To pārvieto uz kautuvi tūlītējai nokaušanai;

55.5. aitu sugas pēcnācējus iegūst no teķiem un aitu mātēm, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei (izņemot šo noteikumu 56. punktā minētos gadījumus).

56. Lai novietnei saglabātu:

56.1. rezistences pret skrepi II līmeņa statusu, pēcnācēju iegūšanai var izmantot aitu mātes, kas atbilst R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei;

56.2. rezistences pret skrepi III līmeņa statusu, pēcnācēju iegūšanai var izmantot teķus un aitu mātes, kas atbilst R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei.

4. Noslēguma jautājumi

57. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, kas savā novietnē ieved dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus no Latvijas teritorijā esošajām aitu vai kazu novietnēm:

57.1. šo noteikumu 33. punktā minētos nosacījumus piemēro ar 2025. gada 1. jūliju;

57.2. šo noteikumu 38. punktā minētos nosacījumus piemēro ar 2021. gada 1. jūliju.

58. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 337
Priona proteīna genotipu klases un novērtējums, aitu sugas dzīvnieku izmantošanas nosacījumi atbilstoši genotipu klasei
Nr. p. k.Priona proteīna genotips1Priona proteīna genotipu klasesPriona proteīna genotipu novērtējumsAitu izmantošanas nosacījumi
1.ARR/ARR vai ALRR/ALRRR1RezistentsIzmantot ciltsdarbam un audzēšanai
2.ARR/ARQ vai ALRR/ALRQR2Daļēji rezistentsIzmantot ciltsdarbam un audzēšanai
3.ARR/ARH vai ALRR/ALRH
4.ARR/AHQ vai ALRR/ALHQ
5.ARQ/ARQ vai ALRQ/ALRQR3MazrezistentsIzmantot ciltsdarbam (atbilstoši ciltsdarba programmai) vai audzēšanai, ja ir maza attiecīgās šķirnes aitu populācija (mazāk nekā 50 000 konkrētās šķirnes dzīvnieku)
6.ARQ/AHQ vai ALRQ/ALHQ
7.ARH/ARH vai ALRH/ALRH
8.ARQ/ARH vai ALRQ/ALRH
9.AHQ/AHQ vai ALHQ/ALHQ
10.ARR/VRQ vai ALRR/VLRQR4Uzņēmīgs pret skrepiNeizmantot ciltsdarbam un audzēšanai
11.ARQ/VRQ vai ALRQ/VLRQR5Ļoti uzņēmīgs pret skrepiNeizmantot ciltsdarbam un audzēšanai
12.AFRR/ALRR
 
Piezīme. 1 Priona proteīna genotipu alēlēs esošo aminoskābju kodi un to atšifrējums:
A – alanīns,
R – arginīns,
H – histidīns,
Q – glutamīns,
V – valīns,
L – leicīns,
F – fenilalanīns (genotipu, kas satur fenilalanīnu, neizmanto ciltsdarbam un audzēšanai, jo tas palielina risku saslimt ar skrepi atipisko formu).
Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 337
Iesniegums
par nenozīmīga skrepi riska statusa piešķiršanu novietnei
1. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs  
   
(fiziskai personai – vārds un uzvārds, juridiskai personai – nosaukums (drukātiem burtiem))
2. Dzīvnieka īpašnieka vai turētāja personas kods (fiziskai personai)
3. Oficiālā elektroniskā adrese* vai e-pasta adrese 

4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

LV            

5. Ganāmpulka reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

LV0       

6. Novietnes reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

LV          
7.  Aitu vai kazu sugas dzīvnieku turēšanas mērķis novietnē (atzīmēt atbilstošo):
    produkcijas iegūšana
    vaisla
    vaisla un spermas, olšūnu un embriju iegūšana
8.  Novietnē tiek turēti (atzīmēt atbilstošo):
    tikai aitu sugas dzīvnieki
    tikai kazu sugas dzīvnieki
    aitu un kazu sugas dzīvnieki
9.  Novietnē turētajiem aitu vai kazu sugas dzīvniekiem (atzīmēt atbilstošo):
    nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
    ir apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze (norādīt datumu) 

10. Informāciju aizpilda dzīvnieku īpašnieks vai turētājs par novietni, kurā tiek turēti aitu sugas dzīvnieki (atzīmēt atbilstošo):

Nr.
p. k.
Prasību izpildePiezīmes
1.Novietnei piešķirts rezistences pret
skrepi I līmeņa statuss

Aizpilda 11. punktā esošo tabulu
 

11. Informāciju aizpilda dzīvnieku īpašnieks vai turētājs par novietni, kurā tiek turēti aitu vai kazu sugas dzīvnieki (turpmāk – dzīvnieki) (atzīmēt atbilstošo):

Nr. 
p. k.
Prasību izpildeNav zināmsPiezīmes
1.Dzīvnieki vismaz septiņus gadus ir identificēti 
2.Identifikācijas dati ir saglabāti vismaz septiņus gadus no dzīvnieku dzimšanas brīža 
3.Pārvietošanas dati ir saglabāti vismaz septiņus gadus no dzīvnieku dzimšanas brīža 
4.Dzīvnieki atrodas novietnē kopš dzimšanas 
5.Dzīvnieki ievesti no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss  
6.Dzīvnieki ievesti no novietnes, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss 
7.Dzīvnieki ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
8.Ievestajiem aitu sugas dzīvniekiem ir ALRR/ALRR vai ARR/ARR priona proteīna genotips 
9.Dzīvnieki ievesti no spermas sagatavošanas centra
Aizpilda tabulas
9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktu
 
9.1.spermas sagatavošanas centrs ir atzīts un uzraudzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību 
9.2.spermas sagatavošanas centrā ievestie dzīvnieki iepriekšējo septiņu gadu laikā ir ievesti no novietnēm, kurās:    
a) dzīvnieki ir identificēti 
b) dzīvnieku identifikācijas dati ir saglabāti no to dzimšanas brīža 
c) dzīvnieku pārvietošanas dati ir saglabāti no to dzimšanas brīža 
d) nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
e) pilnvarotais veterinārārsts vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors ir veicis pārbaudes 
9.3.spermas sagatavošanas centrā nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
9.4.spermas sagatavošanas centrā tiek nodrošināti biodrošības pasākumi, kas paredz, ka dzīvnieki, kas ievesti no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statuss, nav saskarē ar dzīvniekiem, kas ir no novietnes ar zemāku skrepi riska statusu 
10.Ir bijuši dzīvnieki, kas ir vecāki par 18 mēnešiem un nobeigušies
Aizpilda tabulas 10.1. apakšpunktu
 
10.1.tabulas 10. punktā minētie dzīvnieki ir laboratoriski izmeklēti, nosakot transmisīvās sūkļveida encefalopātijas priona proteīnu 
11.Ir bijuši dzīvnieki, kas ir vecāki par 18 mēnešiem un kam novērotas nīkuļošanas vai neiroloģiskas klīniskās pazīmes
Aizpilda tabulas 11.1. apakšpunktu
 
11.1.tabulas 11. punktā minētie dzīvnieki ir laboratoriski izmeklēti, nosakot transmisīvās sūkļveida encefalopātijas priona proteīnu 
12.Novietnē iegūst aitu vai kazu sugas dzīvnieku embrijus vai olšūnas
Aizpilda tabulas 12.1. apakšpunktu
 
12.1.novietnē embriji vai olšūnas ir iegūtas no donora dzīvniekiem, kas izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas 
13.Novietnē ir ievesti aitu vai kazu sugas dzīvnieku embriji vai olšūnas
Aizpilda tabulas 13.1. apakšpunktu
 
13.1.novietnē ievestie embriji vai olšūnas ir:    
a) no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss 
b) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
c) no novietnes, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss 
d) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvnieki ir identificēti 
e) no Latvijā esošas novietnes, kurā ir iespējams izsekot donora dzīvnieku pārvietošanu no to dzimšanas brīža 
f) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvniekiem netika apstiprināta skrepi diagnoze 
g) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvniekiem embriju vai olšūnu iegūšanas brīdī netika novērotas skrepi klīniskās pazīmes 
h) ar vienu ALRR vai ARR alēli 
14.Novietnē iegūst dzīvnieku spermu
Aizpilda tabulas 14.1. apakšpunktu
 
14.1.novietnē sperma ir iegūta no donora dzīvniekiem, kas izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas 
15.Novietnē ir ievesta dzīvnieku sperma
Aizpilda tabulas 15.1. apakšpunktu
 
15.1.novietnē ievestā dzīvnieku sperma ir:    
a) no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss 
b) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
c) no novietnes, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss 
d) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvnieki ir identificēti 
e) no Latvijā esošas novietnes, kurā ir iespējams izsekot donora dzīvnieku pārvietošanu no to dzimšanas brīža 
f) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvniekiem spermas iegūšanas brīdī netika novērotas skrepi klīniskās pazīmes 
g) ar vienu ALRR vai ARR alēli 
16.Novietnē ir vairāki ganāmpulki ar dažādiem skrepi riska statusiem
Aizpilda tabulas 16.1. apakšpunktu
 
16.1.katrā ganāmpulka novietnē turētajiem dzīvniekiem ir paredzētas savas ganības 
17.No novietnes dzīvnieki tiek pārvietoti uz citu ganību teritoriju, kurā ganās cita ganāmpulka aitu vai kazu sugas dzīvnieki 
  
(datums**) 
   
(vārds, uzvārds) (paraksts**)

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu (vārda, uzvārda, personas koda, oficiālās elektroniskās adreses vai e-pasta adreses) apstrādi veic atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 337 "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība" 20. punktam.  

   

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

Novietnei piešķirt/nepiešķirt statusu 
(atzīmēt atbilstošo) 
  
  
(datums**) 
 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīmes.

1. * Dokumentus nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja iesniedzējam ir aktivizēts e-adreses konts.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 337
Iesniegums par
kontrolēta skrepi riska statusa piešķiršanu novietnei
1. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs  
   
(fiziskai personai – vārds un uzvārds, juridiskai personai – nosaukums (drukātiem burtiem))
2. Dzīvnieka īpašnieka vai turētāja personas kods (fiziskai personai)
3. Oficiālā elektroniskā adrese* vai e-pasta adrese 

4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

LV            

5. Ganāmpulka reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

LV0       

6. Novietnes reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

LV          
7.  Aitu vai kazu sugas dzīvnieku turēšanas mērķis novietnē (atzīmēt atbilstošo):
    produkcijas iegūšana
    vaisla
    vaisla un spermas, olšūnu un embriju iegūšana
8.  Novietnē tiek turēti (atzīmēt atbilstošo):
    tikai aitu sugas dzīvnieki
    tikai kazu sugas dzīvnieki
    aitu un kazu sugas dzīvnieki
9.  Novietnē turētajiem aitu vai kazu sugas dzīvniekiem (atzīmēt atbilstošo):
    nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
    ir apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze (norādīt datumu) 

10. Informāciju aizpilda dzīvnieku īpašnieks vai turētājs par novietni, kurā tiek turēti aitu vai kazu sugas dzīvnieki (turpmāk – dzīvnieki) (atzīmēt atbilstošo):

Nr. 
p. k.
Prasību izpildeNav zināmsPiezīmes
1.Dzīvnieki vismaz trīs gadus ir identificēti 
2.Identifikācijas dati ir saglabāti vismaz trīs gadus no dzīvnieku dzimšanas brīža 
3.Pārvietošanas dati ir saglabāti vismaz trīs gadus no dzīvnieku dzimšanas brīža 
4.Dzīvnieki atrodas novietnē kopš dzimšanas 
5.Dzīvnieki ievesti no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss  
6.Dzīvnieki ievesti no novietnes, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss 
7.Dzīvnieki ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
8.Ievestajiem aitu sugas dzīvniekiem ir ALRR/ALRR vai ARR/ARR priona proteīna genotips 
9.Dzīvnieki ievesti no spermas sagatavošanas centra
Aizpilda tabulas
9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktu
 
9.1.spermas sagatavošanas centrs ir atzīts un uzraudzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību    
9.2.spermas sagatavošanas centrā ievestie dzīvnieki iepriekšējo triju gadu laikā ir ievesti no novietnēm, kurās:    
a) dzīvnieki ir identificēti 
b) dzīvnieku identifikācijas dati ir saglabāti no to dzimšanas brīža 
c) dzīvnieku pārvietošanas dati ir saglabāti no to dzimšanas brīža 
d) nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
e) pilnvarotais veterinārārsts vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors ir veicis pārbaudes 
9.3.spermas sagatavošanas centrā nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
9.4.spermas sagatavošanas centrā tiek nodrošināti biodrošības pasākumi, kas paredz, ka dzīvnieki, kas ievesti no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska vai kontrolēta skrepi riska statuss, nav saskarē ar dzīvniekiem, kas ir no novietnes ar zemāku skrepi riska statusu 
10.Ir bijuši dzīvnieki, kas ir vecāki par 18 mēnešiem un nobeigušies
Aizpilda tabulas 10.1. apakšpunktu
 
10.1.tabulas 10. punktā minētie dzīvnieki ir laboratoriski izmeklēti, nosakot transmisīvās sūkļveida encefalopātijas priona proteīnu 
11.Ir bijuši dzīvnieki, kas ir vecāki par 18 mēnešiem un kam novērotas nīkuļošanas vai neiroloģiskas klīniskās pazīmes
Aizpilda tabulas 11.1. apakšpunktu
 
11.1.tabulas 11. punktā minētie dzīvnieki ir laboratoriski izmeklēti, nosakot transmisīvās sūkļveida encefalopātijas priona proteīnu 
12.Novietnē iegūst aitu vai kazu sugas dzīvnieku embrijus vai olšūnas
Aizpilda tabulas 12.1. apakšpunktu
 
12.1.novietnē embriji vai olšūnas ir iegūtas no donora dzīvniekiem, kas izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas 
13.Novietnē ir ievesti aitu vai kazu sugas dzīvnieku embriji vai olšūnas
Aizpilda tabulas 13.1. apakšpunktu
 
13.1.novietnē ievestie embriji vai olšūnas ir:    
a) no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss 
b) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
c) no novietnes, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss 
d) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvnieki ir identificēti 
e) no Latvijā esošas novietnes, kurā ir iespējams izsekot donora dzīvnieku pārvietošanu no to dzimšanas brīža 
f) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvniekiem netika apstiprināta skrepi diagnoze 
g) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvniekiem embriju vai olšūnu iegūšanas brīdī netika novērotas skrepi klīniskās pazīmes 
h) ar vienu ALRR vai ARR alēli 
14.Novietnē iegūst dzīvnieku spermu
Aizpilda tabulas 14.1. apakšpunktu
 
14.1.novietnē sperma ir iegūta no donora dzīvniekiem, kas izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas 
15.Novietnē ir ievesta dzīvnieku sperma
Aizpilda tabulas 15.1. apakšpunktu
 
15.1.novietnē ievestā dzīvnieku sperma ir:    
a) no novietnes, kurai piešķirts nenozīmīga skrepi riska statuss 
b) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no trešās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
c) no novietnes, kurai piešķirts kontrolēta skrepi riska statuss 
d) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvnieki ir identificēti 
e) no Latvijā esošas novietnes, kurā ir iespējams izsekot donora dzīvnieku pārvietošanu no to dzimšanas brīža 
f) no Latvijā esošas novietnes, kurā donora dzīvniekiem spermas iegūšanas brīdī netika novērotas skrepi klīniskās pazīmes 
g) ar vienu ALRR vai ARR alēli 
16.Novietnē ir vairāki ganāmpulki ar dažādiem skrepi riska statusiem
Aizpilda tabulas 16.1. apakšpunktu
 
16.1.katrā ganāmpulka novietnē turētajiem dzīvniekiem ir paredzētas savas ganības 
17.No novietnes dzīvnieki tiek pārvietoti uz citu ganību teritoriju, kurā ganās cita ganāmpulka aitu vai kazu sugas dzīvnieki 
  
(datums**) 
   
(vārds, uzvārds) (paraksts**)

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu (vārda, uzvārda, personas koda, oficiālās elektroniskās adreses vai e-pasta adreses) apstrādi veic atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 337 "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība" 20. punktam.  

   

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

Novietnei piešķirt/nepiešķirt statusu 
(atzīmēt atbilstošo) 
  
  
(datums**) 
 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīmes.

1. * Dokumentus nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja iesniedzējam ir aktivizēts e-adreses konts.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 337
Izmeklējamo aitu sugas dzīvnieku skaits priona proteīna genotipu atbilstības kontrolei
Nr. 
p. k.
Aitu sugas dzīvnieku skaits novietnēIzmeklējamo aitu sugas dzīvnieku skaits (gadā)
1.1–201
2.21–503
3.51–1005
4.101–1507
5.151–20010
6.201–30015
7.301–40017
8.401 un vairāk20
Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 337
Iesniegums
par rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusa piešķiršanu aitu sugas dzīvnieku novietnei
1. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs  
   
(fiziskai personai – vārds un uzvārds, juridiskai personai – nosaukums (drukātiem burtiem))
2. Dzīvnieka īpašnieka vai turētāja personas kods (fiziskai personai)
3. Oficiālā elektroniskā adrese* vai e-pasta adrese 

4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā

LV            

5. Ganāmpulka reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

LV0       

6. Novietnes reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra reģistrā

LV          
7.  Aitu vai kazu sugas dzīvnieku turēšanas mērķis novietnē (atzīmēt atbilstošo):
    produkcijas iegūšana
    vaisla
    vaisla un spermas, olšūnu un embriju iegūšana
8.  Novietnē tiek turēti (atzīmēt atbilstošo):
    tikai aitu sugas dzīvnieki
    aitu un kazu sugas dzīvnieki
9.  Novietnē turētajiem aitu vai kazu sugas dzīvniekiem (atzīmēt atbilstošo):
    nav apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze 
    ir apstiprināta klasiskā skrepi diagnoze (norādīt datumu) 

10. Novietnē turētajiem aitu sugas dzīvniekiem, kurus izmanto pēcnācēju iegūšanā, īsteno rezistences pret skrepi selekcijas programmu (atzīmēt atbilstošo):

  jā

  nē

11. Lūdzu novietnei piešķirt/atjaunot šādu statusu (atzīmēt atbilstošo):

11.1.     rezistences pret skrepi I līmeņa statusu (atzīmēt tabulā atbilstošo informāciju)

Nr.
p. k.
Prasību izpildeNav zināmsPiezīmes
1.Novietnē ir tikai tādi aitu sugas dzīvnieki, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei 

11.2.     rezistences pret skrepi II līmeņa statusu (atzīmēt tabulā atbilstošo informāciju)

Nr.
p. k.
Prasību izpildeNav zināmsPiezīmes
1.Novietnē ir tikai tādi pēcnācēji, kuri iegūti no teķiem, kas atbilst R1 priona proteīna genotipu klasei 
2.Novietnē pēcnācēju iegūšanai izmanto tikai tādus sieviešu kārtas aitu sugas dzīvniekus, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei 

11.3.     rezistences pret skrepi III līmeņa statusu (atzīmēt tabulā atbilstošo informāciju)

Nr.
p. k.
Prasību izpildeNav zināmsPiezīmes
1.Novietnē ir tikai tādi pēcnācēji, kuri iegūti no teķiem, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei 
2.Novietnē pēcnācēju iegūšanai izmanto tikai tādus sieviešu kārtas aitu sugas dzīvniekus, kas atbilst R1, R2 vai R3 priona proteīna genotipu klasei 
  
(datums**) 
   
(vārds, uzvārds) (paraksts**)

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu (vārda, uzvārda, personas koda, oficiālās elektroniskās adreses vai e-pasta adreses) apstrādi veic atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 337 "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība" 20. punktam.  

   

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

Novietnei piešķirt/nepiešķirt/atjaunot/neatjaunot rezistences pret skrepi _________ līmeņa statusu
(atzīmēt atbilstošo)
  
  
(datums**) 
 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīmes.

1. * Dokumentus nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja iesniedzējam ir aktivizēts e-adreses konts.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 337
Kopsavilkums par prasībām, kas jāievēro, lai aitu sugas dzīvnieku novietnei piešķirtu un saglabātu rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa statusu
Nr.
p. k.
PrasībasNovietnes statuss
I līmeņaII līmeņaIII līmeņa
1.Piešķir statusu, ja:   
1) novietnē dzīvnieki atbilst prionu proteīna genotipu klasei1:   
a) visi dzīvnieki2R1
VAI   
b) teķiR1R1, R2, R3
c) aitu mātesR1, R2, R3R1, R2, R3
2) novietnē pēcnācēji iegūti no dzīvniekiem, kas atbilst prionu proteīna genotipu klasei1:   
a) teķiR1R1R1, R2, R3
b) aitu mātesR1R1, R2, R3R1, R2, R3
3) novietnē ievesti aitu sugas dzīvnieki:   
a) no novietnes, kurai piešķirts/saglabāts statuss

I līmeņa

I un II līmeņaI, II un III līmeņa
VAI   
b) kas atbilst prionu proteīna genotipu klasei1:   
1) visi dzīvnieki2R1
VAI   
2) teķiR1R1, R2, R3
3) aitu mātesR1, R2, R3R1, R2, R3
2.Saglabā statusu, ja:   
1) novietnē dzīvnieki atbilst prionu proteīna genotipu klasei1:   
a) visi dzīvnieki2R1
VAI   
b) teķiR1R1, R2, R3
c) aitu mātesR1, R2, R3R1, R2, R3
2) novietnē pēcnācējus iegūst no dzīvniekiem, kas atbilst prionu proteīna genotipu klasei1:   
a) teķiR1R1R1, R2, R3
b) aitu mātesR1R13, R2, R3R13, R2, R3
3) novietnē ieved aitu sugas dzīvniekus:   
a) no novietnes, kurai piešķirts/saglabāts statuss

I līmeņa

I un II līmeņaI, II un III līmeņa
VAI   
b) kas atbilst prionu proteīna genotipu klasei1:   
1) visi dzīvnieki2R1
VAI   
 2) teķiR1R1, R2, R3
3) aitu mātesR1, R2, R3R1, R2, R3
4) izlases veidā veic aitu sugas dzīvnieku prionu proteīna genotipu atbilstības kontroli4
5) īsteno skrepi rezistentu aitu selekcijas programmu:   
a) dzīvnieki ir identificēti un reģistrēti datu centra datubāzē
b) pēcnācējus iegūst no dzīvniekiem, kas atbilst R1 prionu proteīna genotipu klaseiJā, vai aitu māte
R2, R3
Jā, vai teķis/ aitu māte
R2, R3
Piezīmes.

1 Priona proteīna genotipu klases noteiktas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 337 "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība" 1. pielikumā.

2 Visi dzīvnieki, tostarp iegūtie aitu sugas pēcnācēji un nākamās paaudzes pēcnācēji.

3 Izmanto, lai iegūtu augstāka līmeņa rezistences pret skrepi statusu.

4 Priona proteīnu genotipu atbilstības kontroles vajadzībām izmeklējamo aitu sugas dzīvnieku skaits gadā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 337 "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība" 4. pielikumā.

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 337Pieņemts: 19.06.2018.Stājas spēkā: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 21.06.2018. OP numurs: 2018/123.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299785
01.07.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)