Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 4. augusta lēmumu "Noteikumi ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/11

Rīgā 2018.gada 7.jūnijā (prot. Nr.22, 4.p.)
Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo daļu,
trešās daļas 1.punktu un piekto daļu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un nolikumu, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) rīko izsoli un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā.

II. Izsoles izsludināšana un rīkošana

2. Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu izsludina izsoli par konkrētu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – izsludināšanas lēmums). Regulators izsludināšanas lēmumu pieņem vismaz mēnesi pirms izsoles norises.

3. Regulators izsludināšanas lēmumā norāda šādu informāciju:

3.1. izsoles priekšmetu: radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, termiņu un teritoriju, uz kādu tās piešķir, lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus;

3.2. izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumus, izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs;

3.3. kritērijus izsoles dalībniekam un izsoles uzvarētājam;

3.4. izsoles priekšmeta sākumcenu (turpmāk – sākumcena);

3.5. reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku;

3.6. nodrošinājuma naudas apmēru un tās iemaksas termiņu;

3.7. valsts budžeta kontu nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma iemaksai;

3.8. izsoles norises vietu, datumu un laiku;

3.9. derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta atvēršanai iesniegšanas kārtību un termiņu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

4. Regulatora padome ar atsevišķu lēmumu apstiprina izsoles komisijas sastāvu, izsoles vadītāju un izsoles komisijas sekretāru. Izsoles komisija sastāv no trīs izsoles komisijas locekļiem, no kuriem viens ir izsoles komisijas priekšsēdētājs. Izsoles komisija rīko izsoli un nodrošina izsoles norisi.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

5. Izsoles komisija izvērtē šo noteikumu 8.punktā minētā izsoles pretendenta (turpmāk – pretendents) iesniegtos dokumentus un pretendenta atbilstību šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pretendenta apstiprināšanu par izsoles dalībnieku. Izsoles komisija pieņem lēmumu, ja par to nobalso vismaz divi izsoles komisijas locekļi.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

6. Izsoles komisijas sekretārs kārto izsoles lietvedību, protokolē izsoles komisijas sēdi, tai skaitā izsoles gaitu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

7. Izsoles vadītājs vada izsoli.

III. Pretendents un izsoles dalībnieks

8. Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad šo noteikumu 16.punktā un izsludināšanas lēmumā noteiktajā kārtībā ir iesniegusi reģistrācijas iesniegumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

9. Izsoles dalībnieks ir pretendents, kuru izsoles komisija saskaņā ar šo noteikumu 46.punktu ir apstiprinājusi dalībai izsolē izsoles priekšmeta iegūšanai un kurš atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. tas ir iesniedzis šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā noteiktos dokumentus atbilstoši šo noteikumu prasībām;

9.2. tas atbilst kritērijiem, kas ir noteikti izsludināšanas lēmumā;

9.3. tas ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēts komersants;

9.4. tas ir samaksājis nodrošinājuma naudu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu un izsludināšanas lēmumu;

9.5. tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietoto informāciju (ārvalstīs reģistrētam komersantam – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā);

9.6. tas neatrodas likvidācijas stadijā, tam nav pasludināts maksātnespējas process vai ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta;

9.7. nav konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi dalībai izsolē.

10. Katrs pretendents vai izsoles dalībnieks ieceļ ne vairāk kā divus pārstāvjus tā turpmākai pārstāvībai izsolē. Pretendenta vai izsoles dalībnieka pārstāvis izsolē var būt tā likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis. Pretendents vai izsoles dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (pilnvaru).

11. Pretendents vai izsoles dalībnieks sniedz izsoles komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. Pārstāvja darbība (tai skaitā pārstāvja sniegto ziņu patiesums) izsolē ir saistoša pretendentam un izsoles dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisija saņem no pretendenta vai izsoles dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu (pilnvaru vai atsaukumu).

12. Jebkāda vienošanās starp pārstāvjiem, pretendentiem, izsoles dalībniekiem vai citām personām attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos izsolē vai attiecībā uz šo noteikumu izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža. Aizliegtā vienošanās šo noteikumu izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp pārstāvjiem, pretendentiem vai izsoles dalībniekiem, ar izsoli saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas aizliegtas darbības, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

IV. Reģistrācijas iesniegums

13. Pretendents izsoles komisijai iesniedz aizpildītu, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums) un šo noteikumu 14.punktā noteiktos dokumentus. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

14. Reģistrācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama reģistrācijas iesnieguma sastāvdaļa:

14.1. ārvalstīs reģistrēts komersants – izziņu no komercreģistra par reģistrēšanas datumu komercreģistrā un par to, ka komersants neatrodas likvidācijas stadijā vai šim komersantam nav pasludināts maksātnespējas process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

14.2. (svītrots ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2);

14.3. aizpildītu deklarāciju par atbilstību (2.pielikums); deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē – http://www.sprk.gov.lv;

14.4. pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (3.pielikums); ārvalstīs reģistrēts komersants iesniedz izziņu no komercreģistra par pārstāvības tiesībām;

14.5. dokumentu, kas apliecina nodrošinājuma naudas iemaksu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu un izsludināšanas lēmumu;

14.6. ārvalstīs reģistrēts komersants – izziņu, ka ārvalstīs reģistrētam komersantam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā.

15. Ārvalstīs reģistrēts komersants iesniedz šo noteikumu 14.1., 14.4. un 14.6.apakšpunktā noteiktās izziņas, kas satur aktuālo informāciju, t.i., tās nav vecākas par divām nedēļām, skaitot no izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles datuma.

16. Reģistrācijas iesniegumu sagatavo elektroniski un iesniedz šifrētā veidā, izņemot pavadtekstā norādīto informāciju, kas netiek šifrēta. Pretendents saglabā reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju. Pretendents ir atbildīgs par to, ka reģistrācijas iesniegums ir atverams un lasāms. Reģistrācijas iesniegumu nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi, pavadtekstā norādot:

16.1. pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruni;

16.2. izsoles nosaukumu;

16.3. atzīmi, ka reģistrācijas iesniegumu neatver līdz izsludināšanas lēmumā norādītajam izsoles norises datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un laiku.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

17. Regulators, saņemot reģistrācijas iesniegumu, vienas darba dienas laikā elektroniski informē pretendentu par tā reģistrāciju dalībai izsolē vai atteikumu, minot iemeslu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

18. Izsoles komisija izsolei iesniegto reģistrācijas iesniegumu, kas saņemts pirms vai pēc izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu un neatver.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

19. Regulators neizsniedz, ja vien to neparedz normatīvie akti, pretendenta un izsoles dalībnieka iesniegtos dokumentus, izņemot šo noteikumu 18.punktā noteiktajā gadījumā.

20. Pretendents vai izsoles dalībnieks nekavējoties paziņo izsoles komisijai par jebkādām izmaiņām reģistrācijas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties paziņo, ja atklāj, ka reģistrācijas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

21. Pretendents vai izsoles dalībnieks elektroniski iesniedz izsoles komisijai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu. Pretendents vai izsoles dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi..

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

22. Pretendents vai izsoles dalībnieks dokumentu iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, iesniedzējs, pretendents vai izsoles dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

23. Pretendents vai izsoles dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Nodrošinājuma nauda

24. Pretendents veic nodrošinājuma naudas iemaksu, kas ir sākumcenas apmērā. Ja ir vairāki izsoles priekšmeti, nodrošinājuma nauda ir lielākās noteiktās sākumcenas apmērā. Pretendents maksājumā norāda saņēmēju – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija –, iemaksas mērķi – nodrošinājuma nauda – un attiecīgās izsoles nosaukumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

25. Regulators samaksāto nodrošinājuma naudu, ja nav iesniegts reģistrācijas iesniegums, atmaksā maksātājam 10 darba dienu laikā pēc izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles datuma.

26. Izsoles dalībniekam, kas netiek atzīts par izsoles uzvarētāju, Regulators nodrošinājuma naudu atmaksā, izņemot šo noteikumu 31.punktā noteiktajos gadījumos, izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas.

27. Izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda veido daļu no izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma. Regulators izsoles uzvarētājam nodrošinājuma naudu neatmaksā, izņemot gadījumu, ja iemaksātā nodrošinājuma nauda pārsniedz izsoles uzvarētāja izteikto visaugstāko piedāvājumu, tad šo naudas summas starpību izsoles uzvarētājam atmaksā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

28. Gadījumā, ja Regulatora padome izsoles rezultātu neapstiprina, Regulators izsoles dalībniekam nodrošinājuma naudu atmaksā, izņemot šo noteikumu 31.punktā noteiktajos gadījumos, uz izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādīto norēķinu kontu 10 darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

29. Ja pretendents netiek atzīts par izsoles dalībnieku, Regulators atmaksā, izņemot šo noteikumu 31.punktā noteiktajos gadījumos, pretendentam nodrošinājuma naudu reģistrācijas iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

30. (Svītrots ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

31. Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, kā arī izslēdz no dalības izsolē pretendentu vai izsoles dalībnieku, kurš:

31.1. ir iemaksājis nodrošinājuma naudu, bet nav ieradies uz izsoli;

31.2. neiesniedz pirmajā izsoles kārtā piedāvājumu par izsoles priekšmeta sākumcenas un izsoles cenas soļa kopsummu (turpmāk – piedāvājums), izņemot šo noteikumu 49.punktā noteikto gadījumu;

31.3. atsauc kādu savu piedāvājumu vai atsakās parakstīties izsoles protokolā par kādu savu izteikto visaugstāko piedāvājumu;

31.4. ir izslēgts no dalības izsolē, pamatojoties uz šo noteikumu 39. un 48.punktu, 61.1., 61.4. un 61.5.apakšpunktu un 70.punktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

VI. Sazināšanās ar izsoles komisiju

32. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoles norisi saistītu jautājumu, iesniedz to izsoles komisijai valsts valodā rakstveidā personīgi vai nosūta pa pastu uz Regulatora adresi vai elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi termiņā, lai izsoles komisija saņemtu šo jautājumu ne vēlāk kā divas darba dienas pirms izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles datuma.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

33. Persona, iesniedzot vai nosūtot jautājumu izsoles komisijai, norāda attiecīgās izsoles nosaukumu, kā arī personas vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru), kura šo jautājumu iesniedz, un šīs personas kontaktinformāciju (pasta un elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru).

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

34. Izsoles komisija saņemto rakstveida jautājumu par izsoles norisi un atbildi uz saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam divu darba dienu laikā pēc saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms izsoles sākuma dienas.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

35. Izsoles komisija vienlaicīgi publisko iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, izsoles komisija nenorāda personu, kura ir iesniegusi attiecīgo jautājumu, un konkrētās atbildes saņēmēju.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

VII. Ierobežotas pieejamības informācija

36. Izsoles komisija izmanto iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar izsoli saistītām darbībām. Par pretendenta un izsoles dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga izsoles komisija.

37. Regulators līdz izsoles beigām neizpauž šādu informāciju:

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;

37.2. pretendents;

37.3. iesniegtā reģistrācijas iesnieguma saturs;

37.4. izsoles dalībnieku izteiktie piedāvājumi.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

38. Pretendenta vai izsoles dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez pārējo izsoles dalībnieku piekrišanas iegūt informāciju, kas nav atklāta un īpaši attiecas uz pārējo pretendentu vai izsoles dalībnieku stratēģiju un taktiku izsolē un summām, kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, uzskatāma par informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumu.

39. Ja izsoles dalībnieks vai pretendents pārkāpj šo noteikumu 38.punktā noteikto informācijas izpaušanas ierobežojumu un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles vai pretendentu neapstiprināt kā izsoles dalībnieku.

VIII. Izsoles norise

40. Izsole notiek, ja ir iesniegts vismaz viens reģistrācijas iesniegums. Izsole sastāv no šādiem posmiem: izsoles atklāšana, pretendenta atbilstības pārbaude šiem noteikumiem un izsludināšanas lēmumam, pretendenta apstiprināšana par izsoles dalībnieku, vairāksolīšana, ja ir vismaz divi izsoles dalībnieki, vai darbības saskaņā ar šo noteikumu 49.punktu.

41. Izsole radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesību piešķiršanai sākas izsludināšanas lēmumā norādītajā vietā, datumā un laikā, piedaloties izsoles komisijai, izsoles vadītājam, izsoles sekretāram, pretendentam un Regulatora personālam, kas nodrošina izsoles procesu.

42. Ja pēc šo noteikumu 41.punktā noteiktā datuma nepieciešams izsoli turpināt, izsoli var turpināt darba dienās laikā no pulksten 9.00 līdz 17.00. Izsoles vadītājs informē pretendentu vai izsoles dalībnieku par izsoles norises laiku un vietu.

43. Izsole notiek valsts valodā. Ja pretendentam vai izsoles dalībniekam izsoles laikā nepieciešams lietot svešvalodu, pretendents vai izsoles dalībnieks nodrošina sev tulku un atbild par tulkojuma precizitāti. Ja pretendentam vai izsoles dalībniekam izsoles laikā nepieciešams tehniskā personāla atbalsts, tas nodrošina sev tehnisko personālu un atbild par tehniskā personāla darbību precizitāti. Pretendents vai izsoles dalībnieks informē izsoles komisiju par sava tehniskā personāla klātbūtni izsolē.

44. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, paziņo izsoles komisijas sastāvu, raksturo izsoles priekšmetu, sākumcenu un informē pretendentu par plānoto izsoles norisi.

45. Izsoles komisija atver reģistrācijas iesniegumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti, izmantojot atvēršanas brīdī pretendenta izsoles komisijai iesniegto atšifrēšanas atslēgu. Ja, atverot reģistrācijas iesniegumu, rodas tehniskas problēmas, pretendentam ir tiesības izsoles komisijai iesniegt saglabāto reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju, izmantojot datu nesēju. Atverot reģistrācijas iesniegumu, izsoles komisija pārliecinās, vai:

45.1. reģistrācijas iesniegums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;

45.2. pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem;

45.3. ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas noteikta šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā;

45.4. ir saņemta pretendenta iemaksātā nodrošinājuma nauda saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu un izsludināšanas lēmumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

46. Izsoles komisija izvērtē pretendenta iesniegto reģistrācijas iesniegumu. Izsoles komisija var izsludināt izsoles pārtraukumu, lai veiktu pretendenta pārbaudi. Izsoles vadītājs informē pretendentu vai izsoles dalībnieku par turpmāko izsoles norises laiku un vietu. Izsoles komisija pieņem lēmumu par katra pretendenta atzīšanu par izsoles dalībnieku. Izsoles komisija dalībai izsolē kā izsoles dalībnieku izsoles priekšmeta iegūšanai neapstiprina to pretendentu, kurš nav ieradies uz izsoli vai neatbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem, vai pārkāpj šo noteikumu 39. un 48.punktā noteiktos nosacījumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

46.1 Izsoles komisija reģistrācijas iesniegumu uzskata par nederīgu, izsolē neiesniegtu šādos gadījumos:

46.11. nav ievērots šo noteikumu 16.punkts;

46.12. reģistrācijas iesniegumu vai tam pievienotos dokumentus nevar atvērt un lasīt.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

47. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikts, ka izsoles dalībnieki nevar būt saistītie komersanti, un izsoles komisija konstatē, ka divi vai vairāki pretendenti izsludināšanas lēmuma izpratnē ir saistītie komersanti, izsoles komisija nosaka termiņu, kas nav ilgāks par stundu, lai pretendenti, kas ir saistītie komersanti, izlemj, kurš turpinās piedalīties izsolē. Ja pretendenti, kas ir saistītie komersanti, nevienojas par dalību izsolē, izsoles komisija no dalības izsolē izslēdz tos pretendentus, kas ir saistīti komersanti un nav vienojušies.

48. Izsoles komisija dalībai izsolē neapstiprina vai no dalības izsolē izslēdz pretendentu vai izsoles dalībnieku, kurš nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus vai izsludināšanas lēmumā noteikto un kura rīcība  tādējādi var ietekmēt izsoles rezultātu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

49. Ja izsolē piedalās tikai viens izsoles dalībnieks, vairāksolīšana nenotiek, un vienīgais izsoles dalībnieks ir izsoles uzvarētājs. Ja izsludināšanas lēmumā ir norādīts viens izsoles priekšmets, vienīgais izsoles dalībnieks iegūst to par izsludināšanas lēmumā noteikto sākumcenu. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti vairāki izsoles priekšmeti un izsoles uzvarētājam ir tiesības iegūt vairākus izsoles priekšmetus, vienīgais izsoles dalībnieks brīvi izvēlas vienu vai vairākus izsoles priekšmetus, nepārsniedzot izsludināšanas lēmumā noteikto izsoles uzvarētājam iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu, un samaksā izsludināšanas lēmumā noteikto sākumcenu par katru izvēlēto izsoles priekšmetu atsevišķi. Izsoles dalībnieks ar parakstu izsoles protokolā apliecina savu piekrišanu un apsolās izpildīt šajos noteikumos un izsludināšanas lēmumā noteikto.

50. Ja izsolē piedalās vismaz divi izsoles dalībnieki, notiek vairāksolīšana elektroniski. Ja izsoles gaitā rodas tehniskas problēmas, izsoli var turpināt rakstveidā, un izsoles vadītājs par to informē izsoles dalībniekus.

51. Izsoles vadītājs pēc izsoles dalībnieku apstiprināšanas apmāca pārstāvjus darbībai ar izsoles programmatūru, kā arī informē par izsoles programmatūras lietošanas instrukcijas pieejamību. Pārstāvis pēc apmācības rakstveidā apliecina, ka ir iepazinies un izprot, kā strādāt ar izsoles programmatūru (5.pielikums). Izsoles sekretārs izsoles dalībniekam izsniedz piešķirto lietotājvārdu un paroli.

51.1 Izsoles vadītājs informē izsoles dalībniekus par piedāvājuma izteikšanas kārtību, izsoles kārtas un starpkārtu ilgumu un par kārtību pārtraukuma pieprasīšanai. Izsoles komisija ir tiesīga mainīt izsoles kārtas un starpkārtas ilgumu, informējot izsoles dalībniekus.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

52. Izsoles sekretārs izsoles dalībniekam ierāda telpu, kurā ir dators ar izsolei nepieciešamo programmatūru.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

53. Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles kārtas piedāvājuma paaugstināšanas solis izsoles priekšmetam ir ne mazāks par 10% no izsludināšanas lēmumā norādītās sākumcenas attiecīgajam izsoles priekšmetam. Izsoles dalībnieks izsoles kārtās cenas piedāvājumu nosaka, noapaļotu pilnos tūkstošos. Katras nākamās izsoles kārtas sākumcena ir iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums attiecīgajam izsoles priekšmetam. Ja vairāksolīšana notiek par vairākiem izsoles priekšmetiem un tikai viens izsoles dalībnieks kārtā ir izteicis piedāvājumu par konkrētu izsoles priekšmetu, nākamajā kārtā šis izsoles dalībnieks par šo izsoles priekšmetu var izteikt to pašu piedāvājumu, nepiemērojot augšupejošu soli.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

54. Izsole notiek pa kārtām. Izsoles pēdējā kārta ir kārta, kurā neviens izsoles dalībnieks neizsaka nevienu piedāvājumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

55. Izsoles dalībnieks iesniedz piedāvājumu tikai izsoles kārtā. Izsoles dalībnieks piedāvājumu iesniedz elektroniskā formātā, izmantojot izsoles programmatūru, rakstveida izsoles gadījumā – rakstveidā.

56. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti vairāki izsoles priekšmeti, izsoles dalībnieks izsoles kārtā ir tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par izsoles priekšmetiem, kas nepārsniedz izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs. Ja izsoles dalībnieks iesniedz vairākus piedāvājumus, tas katru piedāvājumu norāda atsevišķi.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

57. Izsoles dalībnieks, izmantojot izsoles programmatūru, iepazīstas ar informāciju par iepriekšējā izsoles kārtā visu izsoles dalībnieku izteiktajiem piedāvājumiem un nākamās izsoles kārtas sākuma laiku. Pēc katras izsoles kārtas beigām izsoles dalībnieks var iepazīties ar citu izsoles dalībnieku, neidentificējot izsoles dalībnieku, visās izsoles kārtās izteikto piedāvājumu. Kārtējā izsoles kārtā izsoles dalībnieks, izmantojot izsoles programmatūru, var pārbaudīt mazāko iesniedzamā piedāvājuma vērtību.

58. Rakstveida izsoles gadījumā izsoles dalībnieks izsaka piedāvājumu, iesniedzot to rakstveidā izsoles vadītājam. Izsoles dalībnieks piedāvājumā norāda izsoles priekšmetu, par kuru izsaka piedāvājumu, piedāvāto cenu gan ar vārdiem, gan ar cipariem, izsoles kārtas numuru, datumu un laiku. Ja izsoles dalībnieks piedāvājumā ir norādījis ar vārdiem un cipariem atšķirīgu cenu, izsoles komisija ņem vērā cenu, kas norādīta ar vārdiem. Izsoles dalībnieks, ja izsaka piedāvājumu par vairākiem izsoles priekšmetiem, iesniedz piedāvājumu par katru izsoles priekšmetu atsevišķi.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

59. Rakstveida izsoles gadījumā izsoles vadītājs kārtējo izsoles kārtu slēdz un izsoles dalībniekiem sniedz šādu informāciju:

59.1. izsoles kārtā izteiktos piedāvājumus;

59.2. izsoles kārtā izteikto visaugstāko piedāvājumu par katru izsoles priekšmetu;

59.3. izsoles kārtas statusu – slēgta, pārtraukta;

59.4. nākamās izsoles kārtas sākumcenu katram izsoles priekšmetam, izsoles soli un sākuma laiku.

60. Ja kārtējā izsoles kārtā neviens izsoles dalībnieks neiesniedz augstāku piedāvājumu, izsoles komisija izsoli pabeidz. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko piedāvājumu, ar parakstu izsoles protokolā apliecina izteiktā piedāvājuma atbilstību nosolītajam. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā, par to protokolā izdara ierakstu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

61. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš:

61.1. izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles kārtas sākumcenas un izsoles soļa kopsummu, vai izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas nav noapaļots pilnos tūkstošos, izņemot šo noteikumu 65.punktā noteikto gadījumu;

61.2. izsaka piedāvājumu, neievērojot šo noteikumu 56.punktā noteikto kārtību;

61.3. izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai nepiedalās šajā izsoles kārtā;

61.4. atsauc savu piedāvājumu, ko ar parakstu apliecina izsoles protokolā;

61.5. atsakās parakstīties izsoles protokolā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

62. Izsoles dalībnieks, kurš ir izslēgts no turpmākās dalības izsolē, ar parakstu protokolā apliecina izteikto piedāvājumu atbilstību nosolītajam. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā, par to protokolā izdara ierakstu.

63. Izsoles dalībnieks, kurš atsakās parakstīties protokolā par izteikto piedāvājumu atbilstību nosolītajam, atsakās arī no izsoles priekšmeta.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

64. (Svītrots ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

64.1 Izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu, nepārsniedzot izsludināšanas lēmumā noteikto iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu vienam izsoles uzvarētājam. Ja izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstākos piedāvājumus, pārsniedzot iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu, tas iegūst izsoles priekšmetu pēc šādiem principiem:

64.11. tiek ņemts vērā maksimālais izsoles priekšmetu skaits, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs;

64.12. prioritārais un obligāti iegūstamais izsoles priekšmets ir tas, par kuru izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstāko piedāvājumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

64.2 Ja izsoles dalībnieks saskaņā ar šiem noteikumiem nevar iegūt izsoles priekšmetu, par kuru ir izteicis visaugstāko piedāvājumu, vai atsakās no tā, izsoles dalībnieks ar nākamo augstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu iegūst šo izsoles priekšmetu. Ja šāda izsoles dalībnieka nav, izsoles priekšmets paliek neizsolīts.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

65. Ja, noslēdzot izsoli, divi vai vairāki izsoles dalībnieki piedāvā vienādus visaugstākos piedāvājumus par vienu un to pašu izsoles priekšmetu un nākamajā kārtā neizsaka jaunu piedāvājumu, izsoli turpina ar papildu izsoles kārtu rakstveidā, kurā šie izsoles dalībnieki iesniedz brīvi izvēlētu paaugstināšanas soli. Šajā gadījumā izsolē uzvar un konkrēto izsoles priekšmetu iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš ir iesniedzis visaugstāko brīvi izvēlēto paaugstināšanas soli.

66. (Svītrots ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

67. Izsoles beigās izsoles vadītājs paziņo, ka vairāksolīšana ir beigusies, kā arī nosauc izsoles priekšmeta visaugstāko piedāvājumu un izsoles dalībnieku, kurš to nosolījis.

68. Izsoles dalībniekam ir tiesības pieprasīt vienu pārtraukumu katrā izsoles norises dienā, norādot pārtraukuma laiku un ilgumu. Izsoles komisija nekavējoties lemj par pārtraukuma ilgumu un nosaka pārtraukumu ne ātrāk kā pirms nākamās neuzsāktās izsoles kārtas. Izsoles komisija var izsludināt pārtraukumu pēc savas iniciatīvas.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

69. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta vai izsoles dalībnieka sniegtās ziņas. Izsoles komisija ir tiesīga jebkurā laikā no izsoles dalībnieka vai pretendenta rakstveidā pieprasīt sniegt papildu informāciju par atbilstību šiem noteikumiem vai izsludināšanas lēmumam. Izsoles dalībnieks vai pretendents papildu informāciju iesniedz izsoles komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no izsoles komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

70. Izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no dalības izsolē, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem un tas ietekmē vai var ietekmēt izsoles uzvarētāja noteikšanu:

70.1. ja izsoles komisija atklāj pierādījumus par šo noteikumu 12.punktā noteikto vienošanos;

70.2. izsoles dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet izsoles dalībnieks par to nav paziņojis izsoles komisijai;

70.3. izsoles dalībnieks atsakās sniegt izsoles komisijai šo noteikumu 69.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildu informāciju.

IX. Izsoles rezultātu paziņošana un apstiprināšana

71. Regulatora padome 10 darba dienu laikā no izsludināšanas lēmumā noteiktās izsoles pabeigšanas dienas apstiprina izsoles rezultātu, lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu un izsoles uzvarētājam piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

72. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Regulators par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē izsoles uzvarētāju.

73. Ja Regulators konstatē, ka izsoles uzvarētājs nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus un tas ir ietekmējis izsoles rezultātu, Regulatora padome izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāja noteikšanu var atzīt par spēkā neesošu, kā arī atzīt, ka izsole ir noslēgusies bez rezultāta. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu, kas samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 24.punktu, un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu.

74. Ja izsolē nav uzvarētāja, Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta.

X. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

75. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā no izsoles uzvarētāja noteikšanas saskaņā ar šo noteikumu 71.punktu, ja tas nav elektronisko sakaru komersants, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.

(SPRK padomes 30.01.2020. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

76. Izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda ir daļa no izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma. Izsoles uzvarētājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 71.punktā noteiktā lēmuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas saskaņā ar izsludināšanas lēmumu samaksā par iegūto izsoles priekšmetu atlikušo visaugstākā piedāvājuma summas daļu, kuru nesedz nodrošinājuma nauda. Izsoles uzvarētājs maksājumā norāda, par kuru iegūto izsoles priekšmetu veic samaksu. Izsoles uzvarētājs veic samaksu par katru izsoles priekšmeta daļu, ko tas ir ieguvis. Izsoles uzvarētājs nosūta elektroniski paziņojumu par naudas iemaksu uz e-pasta adresi: izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

77. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šo noteikumu 75. vai 76.punktā noteiktos nosacījumus, Regulatora padome var anulēt piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

78. Ja Regulators pēc radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas konstatē, ka izsoles uzvarētājs izsoles laikā neatbilda šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem, Regulators var lemt par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

79. Regulators to nodrošinājuma naudu, ko neatmaksā saskaņā ar šiem noteikumiem, un izsoles uzvarētāja samaksāto par iegūto izsoles priekšmetu pārskaita uz valsts budžeta kontu.

XI. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

80. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda tam noteiktos specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

81. Par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un šo noteikumu un citu pienākumu un saistību izpildi atbild elektronisko sakaru komersants, kuram Regulatora noteiktajā kārtībā ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

82. Ja Regulators konstatē, ka nav ievērota tālāknodošanas kārtība un principi, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

XII. Noslēguma jautājums

83. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 7.jūnija lēmumam Nr. 1/11
Reģistrācijas iesniegums
izsolei radiofrekvenču spektra joslas __________________ lietošanas tiesību piešķiršanai

Parakstot šo reģistrācijas iesniegumu, apliecinu, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums 
 
 
2. Komersanta juridiskā adrese 
 
 
3. Komersanta reģistrācijas datums, vienotais reģistrācijas numurs un valsts 
 
 
4. Komersanta norēķinu konta numurs 
 
 
5. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā divas personas): 
vārds un uzvārds 
pārstāvības pamats 
amats 
adrese 
telefona numurs 
e-pasts 
  
Datums  
   
Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 7.jūnija lēmumam Nr. 1/11

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

Deklarācija par atbilstību
izsolei radiofrekvenču spektra joslas __________________ lietošanas tiesību piešķiršanai

Parakstot šo deklarāciju, apliecinu, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

 

(komersanta nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)

(turpmāk – komersants), kuru pārstāv ________________________________________ (turpmāk – pārstāvis). Pārstāvis paziņo: pārstāvis, kurš ir norādīts reģistrācijas iesniegumā, ir iepazinies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt noteikumus un izsludināšanas lēmumā noteikto, saskaņā ar kuriem notiek izsole, un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo izsoli.

 Paziņoju un apņemos ievērot šādus nosacījumus:

(a) komersants ir tiesīgs piedalīties izsolē, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) komersants neatrodas likvidācijas stadijā vai tam nav pasludināts maksātnespējas process, vai arī nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī uz deklarācijas iesniegšanas brīdi tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē ievietoto informāciju (ārvalstīs reģistrētam komersantam – attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā);

(c) visa komersanta iesniegtā informācija reģistrācijas iesniegumā un tā pielikumos vai jebkura cita informācija, kas iesniegta izsoles komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs; ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos izsoles komisijai;

(d) komersants izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā pārstāvis izpildīs noteikumus, saskaņā ar kuriem notiek izsole, un izsludināšanas lēmumā paredzēto;

(e) komersanta pārstāvis nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt izsoles rezultātu, vienojoties ar citu izsoles pretendentu vai dalībnieku, vai jebkuru citu personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar citu pretendentu vai izsoles dalībnieku;

(f) komersanta pārstāvis nemēģinās iegūt vai meklēt ziņas par cita izsoles pretendenta vai dalībnieka sniegto informāciju reģistrācijas iesniegumā un izsoles komisijai;

(g) komersanta pārstāvis nav vienojies ar citu izsoles pretendentu vai dalībnieku, tā pārstāvjiem vai citu personu, un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par izsoles rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) komersants atzīs un pilnībā atbildēs par tā pārstāvju darbībām izsolē.

Datums  
   
Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 7.jūnija lēmumam Nr. 1/11
PILNVARA
   

Izdošanas vieta, izdošanas datums

  

Nr.___

 

,

(komersanta nosaukums)

 

,

(reģistrācijas numurs)

 

(juridiskā adrese)

(turpmāk – Komersants) ar šo pilnvaro

 (turpmāk – Pārstāvis)

(vārds, uzvārds, personas kods1)

 

pārstāvēt Komersantu izsolē radiofrekvenču spektra joslas

 

lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā, tai skaitā piedalīties izsolē, ar tiesībām izteikt viedokli, iesniegt un saņemt dokumentus, parakstīt dokumentus, pārstāvēt Komersanta intereses, kā arī izteikt cenu piedāvājumu un apliecināt (garantēt) izteiktās cenas piedāvājuma apmaksu.

Komersants atbild par Pārstāvja veiktajām darbībām saistībā ar izsoli, kā arī izteiktajiem piedāvājumiem.

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu un veikt pilnvarojumu: 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

______________________________
1dati nepieciešami, lai nekļūdīgi identificētu pārstāvi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 7.jūnija lēmumam Nr. 1/11
REĢISTRĀCIJAS LAPA

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 30.01.2020. lēmumu Nr. 1/2)

5. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 7.jūnija lēmumam Nr. 1/11
Apliecinājums
 

,

 

(komersanta nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)

   
Pārstāvis 
 

(vārds, uzvārds)

apliecinu, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmuma Nr. 1/11 "Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" 51.punktu:

1. Esmu individuāli apmācīts darbam ar izsoles programmu radiofrekvenču spektra joslas ______________________________________________ lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā (turpmāk – izsole, kā arī esmu saņēmis un iepazinies ar izsoles programmas lietošanas instrukciju.

2. Man individuāli ir sniegta skaidra un saprotama izsoles programmas lietošanas instrukcija un izprotu, kā strādāt ar izsoles programmu.

3. Esmu saņēmis lietotājvārdu un paroli, lai reģistrētos izsoles programmā.

4. Apņemos savu lietotājvārdu un paroli neizpaust citām personām. Esmu atbildīgs par darbību, kuru veikusi cita persona, izmantojot manu lietotājvārdu un paroli, izņemot, ja esmu informējis izsoles komisiju, ka citas personas rīcībā ir mans lietotājvārds un parole.

5. Nekavējoties informēšu izsoles komisiju, ja konstatēšu, ka manu lietotājvārdu un paroli izmanto cita persona.

6. Apņemos izsoles programmu lietot izsoles programmas paredzētiem mērķiem un saskaņā ar izsoles programmas lietošanas instrukciju.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles programmu, un izprotu izsoles programmas lietošanas instrukciju.

Datums  
   
Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/11Pieņemts: 07.06.2018.Stājas spēkā: 13.06.2018.Zaudē spēku: 11.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 12.06.2018. OP numurs: 2018/116.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
299586
{"selected":{"value":"05.02.2020","content":"<font class='s-1'>05.02.2020.-10.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.02.2020","iso_value":"2020\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2020.-10.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2018","iso_value":"2018\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2018.-04.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.02.2020
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)