Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 1. oktobra lēmumu "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/10

Rīgā 2018.gada 28.maijā (prot. Nr.20, 3.p.)
Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) lietošanas kārtību;

1.2. uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanas kārtību;

1.3. dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) un dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotāja (turpmāk – sistēmas lietotājs) tiesības, pienākumus un atbildību;

1.4. kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp sistēmas operatoru un dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru, kā arī sistēmas operatoru un sistēmas lietotājiem;

1.5. uzglabāšanas pakalpojuma pārtraukšanas un ierobežošanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā persona iesniedz pieteikumu krātuves lietošanas tiesību iegūšanai un kādā tiek noslēgts uzglabāšanas pakalpojuma līgums;

1.7. kārtību, kādā sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu, un saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darba diena – jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, kas nav noteikta par svētku dienu Latvijas Republikā, un darba diena, kas pārcelta, pamatojoties uz Darba likuma 133.pantu;

2.2. degvielas gāze – dabasgāzes daudzums, kas nepieciešams dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, lai nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē;

2.3. jaudas produkts – sistēmas operatora piedāvātais uzglabāšanas pakalpojums atbilstoši šo noteikumu III nodaļā noteiktajiem jaudas produkta veidiem;

2.4. krājumi – dabasgāzes daudzums, kuru saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu uzglabā krātuvē;

2.5. krātuves cikls – laika periods no dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē sezonas sākuma līdz dabasgāzes izņemšanas no krātuves sezonas beigām;

2.6. krātuves neizmantotā jauda – sistēmas lietotāju rezervētā, krājumu uzglabāšanai neizmantotā krātuves tehniskās jaudas daļa;

2.7. krātuves pieejamā jauda – krātuves tehniskās jaudas daļa, kas nav piešķirta un attiecīgā brīdī pieejama sistēmas lietotājiem rezervēšanai, ņemot vērā krātuves viengabalainību un krātuves vadīšanas prasības;

2.8. krātuves tehniskā jauda – krātuves spēja nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo dabasgāzes daudzumu, ko sistēmas operators var piedāvāt sistēmas lietotājiem;

2.9. pretplūsmas jauda – pārvades sistēmas jauda krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas pretējam virzienam, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;

2.10. tirdzniecības paziņojums – sistēmas lietotāja paziņojums sistēmas operatoram par dabasgāzes daudzuma nodošanu citam tirgus dalībniekam virtuālajā tirdzniecības punktā;

2.11. uzglabāšanas pakalpojuma līgums – starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, pamatojoties uz kuru sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājam uzglabāšanas pakalpojumu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

3. Sistēmas operators sniedz uzglabāšanas pakalpojumu, kas ir savietojams ar dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu, nodrošinot vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret sistēmas lietotājiem.

4. Sistēmas operatoram, lai nodrošinātu efektīvu un drošu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un saņemt no sistēmas lietotājiem informāciju, kas sistēmas operatoram nepieciešama šajos noteikumos noteikto darbību veikšanai.

5. Sistēmas lietotājs, sazinoties ar sistēmas operatoru šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, informāciju un dokumentus sistēmas operatoram iesniedz pēc izvēles latviešu vai angļu valodā. Šajos noteikumos noteiktajiem dokumentiem, kas nosūtīti elektroniski, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

6. Sistēmas lietotājiem ir pienākums ievērot šajos noteikumos un uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteikto krātuves lietošanas kārtību, izpildīt sistēmas operatora norādījumus, kas nepieciešami uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanai, sniegt sistēmas operatoram informāciju, kas nepieciešama uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanai, kā arī neizmantot uzglabāšanas pakalpojumu veidā, kas ierobežo, kropļo vai kavē konkurenci, piemēram, ar jaudas slēptu uzkrāšanu.

II. Informācijas par krātuvi publicēšana

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

7. Sistēmas operators krātuves tehniskās jaudas prognozi nākamajam krātuves ciklam paziņo katru gadu līdz 4.novembrim ar publikāciju savā tīmekļvietnē.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

8. Provizorisko krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā provizorisko krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai un provizorisko krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai, sistēmas operators katru gadu paziņo ar publikāciju savā tīmekļvietnē šādā kārtībā:

8.1. pirmo reizi paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas;

8.2. turpmāk līdz 30.aprīlim paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00;

8.3. no 1.maija līdz krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienai saskaņā ar šo noteikumu 8.1punktu paziņojumu par esošo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

8.1 Sistēmas operators krātuves tehnisko jaudu un krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai, paziņo katru gadu līdz 21.maijam ar publikāciju savā tīmekļvietnē. Krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam sistēmas operators aprēķina kā krātuves tehniskās jaudas un sistēmas lietotāju rezervētās krātuves jaudas esošajam krātuves ciklam starpību.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

9. Sistēmas operators savā tīmekļvietnē katru dienu līdz plkst.13.00 publicē šādu informāciju par esošo krātuves ciklu:

9.1. krātuves tehnisko jaudu (kWh);

9.2. krājumus (kWh);

9.3. krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai (kWh);

9.4. krātuves neizmantoto jaudu (kWh);

9.5. pretplūsmas jaudu gāzes dienā D (kWh);

9.6. maksimālo dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves gāzes dienā D.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

10. Krātuves cikla dabasgāzes iesūknēšanas sezona sākas attiecīgā gada 1.maijā un beidzas attiecīgā gada 14.oktobrī. Krātuves cikla dabasgāzes izņemšanas sezona sākas attiecīgā gada 15.oktobrī un beidzas nākamā gada 30.aprīlī.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

III. Krātuves jaudas rezervēšanas kārtība

11. Lai nodrošinātu sistēmas lietotājiem krātuves jaudas rezervēšanu, sistēmas operators piedāvā sistēmas lietotājiem šādus jaudas produktus:

11.1. grupētās jaudas produktu (produkta kods IPGK1YP);

11.2. tirgus produktu (produkta kods IPGKMP);

11.3. divu gadu grupētās jaudas produktu (produkta kods IPGK2YP);

11.4. krājumu pārcelšanas produktu (produkta kods INTP).

(Grozīts ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4; sk. 92.1 punktu)

12. Sistēmas operators krātuves jaudu piešķir, ņemot vērā sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumus saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu, kas iesniegti laika periodā no iepriekšējās darba dienas plkst.9.00 līdz attiecīgās darba dienas plkst.8.59. Ja sistēmas lietotājs noteiktajā periodā ir iesniedzis vairākus jaudas produkta pieteikumus, sistēmas operators izskata pēdējo iesniegto jaudas produkta pieteikumu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

12.1 Ja jaudas produkta piešķiršanas brīdī šo noteikumu 12.punktā noteiktajā laika periodā iesniegtajos sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumos norādītais rezervējamais krātuves jaudas apjoms nepārsniedz jaudas produkta rezervēšanai noteikto krātuves pieejamo jaudu, visiem sistēmas lietotājiem jaudas produkts tiek piešķirts pieprasītajā apjomā.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

12.2 Ja jaudas produkta piešķiršanas brīdī šo noteikumu 12.punktā noteiktajā laika periodā iesniegtajos sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumos norādītais rezervējamais krātuves jaudas apjoms pārsniedz jaudas produkta rezervēšanai noteikto krātuves pieejamo jaudu:

12.21. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam jaudas produkts tiek piešķirts proporcionāli sistēmas lietotāja pieteikumā norādītās rezervējamās krātuves jaudas īpatsvaram jaudas produkta rezervēšanai šo noteikumu 23.1., 23.21. un 26.1.apakšpunktā noteiktajā krātuves pieejamās jaudas apjomā;

12.22. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz krātuves cikla beigām jaudas produkts tiek piešķirts proporcionāli sistēmas lietotāja pieteikumā norādītās rezervējamās krātuves jaudas īpatsvaram krātuves pieejamās jaudas apjomā.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

12.3 Ja sistēmas lietotāja jaudas produkta pieteikumā norādītais rezervējamais krātuves jaudas apjoms pārsniedz jaudas produkta rezervēšanai noteikto krātuves pieejamo jaudu, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir pieprasījis jaudas produktu jaudas produkta rezervēšanai noteiktās krātuves pieejamās jaudas apjomā.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

13. Krātuves jaudas rezervēšanai sistēmas lietotājs jaudas produktu var pieprasīt, iesniedzot sistēmas operatoram pieteikumu atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai pieteikuma formai par šo noteikumu 11.1.–11.3.apakšpunktā noteiktajiem jaudas produktiem.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

14. Šo noteikumu 12.2punktā noteiktajā gadījumā sistēmas operators ne vēlāk kā stundas laikā pēc šo noteikumu 12.punktā noteiktā sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām elektroniski informē sistēmas lietotāju par pieteiktā jaudas produkta samazinājumu, nosūtot attiecīgu paziņojumu. Sistēmas lietotājs apstiprina vai noraida samazināto jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu, ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc sistēmas operatora elektroniskā paziņojuma saņemšanas nosūtot attiecīgu paziņojumu sistēmas operatoram. Ja sistēmas operators noteiktajā laikā nesaņem sistēmas lietotāja paziņojumu, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir apstiprinājis samazināto jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

15. Sistēmas operators elektroniski informē sistēmas lietotāju par jaudas produkta piešķiršanu, ne vēlāk kā divu stundu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā noteiktā sistēmas lietotāju jaudas produkta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām nosūtot attiecīgu paziņojumu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

16. Pēc jaudas produkta piešķiršanas paziņojuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par piešķirto jaudas produktu šajos noteikumos un uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem (turpmāk – tarifi).

17. Pēc jaudas produkta piešķiršanas sistēmas operatoram nav pienākuma atcelt krātuves jaudas rezervāciju pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma.

18. Sistēmas lietotājs katru gadu sistēmas operatora noteiktajā termiņā iesniedz:

18.1. dabasgāzes daudzuma iesūknēšanas grafiku, kurā norāda katrā iesūknēšanas sezonas gāzes mēnesī prognozēto iesūknējamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes iesūknēšanas daudzumu vienā gāzes dienā D;

18.2. dabasgāzes daudzuma izņemšanas grafiku, kurā norāda katrā izņemšanas sezonas gāzes mēnesī prognozēto izņemamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes izņemšanas daudzumu vienā gāzes dienā D.

19. Ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros produkta darbības pirmajā krātuves ciklā, krājumi tiek pārnesti uz divu gadu grupētās jaudas produkta darbības otro krātuves ciklu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, sk. 92.1 punktu)

20. Ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās jaudas produkta ietvaros, kuram beidzas izmantošanas periods, ir krājumi (neattiecas uz krājumu pārcelšanas produktu):

20.1. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis attiecīgo jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu;

20.2. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, sk. 92.1 punktu)

21. Lai nodrošinātu sistēmas lietotājiem krātuves jaudas rezervēšanu, sistēmas operators var piemērot krātuves jaudas izsoles procedūru, ja ir saņemta regulatora atļauja pašam noteikt tarifus, piemērojot izsoles procedūru. Sistēmas operators izsoles nolikumu, kas saskaņots ar regulatoru, publicē savā tīmekļvietnē.

IV. Jaudas produktu izmantošana

22. Grupētās jaudas produkta ilgums ir viens krātuves cikls, un tas ietver krātuves jaudas izmantošanu rezervētajā apjomā, dabasgāzes novietošanu krātuvē un dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežotā daudzumā grupētās jaudas produkta ietvaros rezervētās krātuves jaudas izmantošanai.

23. Grupētās jaudas produkts pieejams sistēmas lietotājiem rezervēšanai visu krātuves ciklu par attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību:

23.1. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam krātuves pieejamās jaudas grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai apmērā;

23.2. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz krātuves cikla beigām krātuves pieejamās jaudas apmērā.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

23.1 Divu gadu grupētās jaudas produkta ilgums ir divi secīgi krātuves cikli, un tas ietver krātuves jaudas izmantošanu rezervētajā apjomā divus krātuves ciklus, dabasgāzes novietošanu krātuvē un dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežotā daudzumā divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros rezervētās krātuves jaudas izmantošanai par krātuves jaudas rezervēšanas brīdī attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

23.2 Divu gadu grupētās jaudas produkts diviem secīgiem krātuves cikliem pieejams sistēmas lietotājiem rezervēšanai ne vairāk kā 2 000 000 (divu miljonu) MWh apmērā:

23.21. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam, ņemot vērā krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai;

23.22. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz krātuves cikla beigām, ņemot vērā krātuves pieejamo jaudu.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

24. Dabasgāzi novietojot krātuvē vai izņemot no krātuves, grupētās jaudas produkts un divu gadu grupētās jaudas produkts ir konstantās jaudas produkts.

(Grozīts ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4)

25. Tirgus produkta ilgums ir viens krātuves cikls, un tas ietver krātuves jaudas izmantošanu rezervētajā apjomā, dabasgāzes novietošanu krātuvē un dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežotā daudzumā tirgus produkta ietvaros rezervētās krātuves jaudas izmantošanai.

26. Tirgus produkts pieejams sistēmas lietotājiem rezervēšanai no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas dienas līdz attiecīgā gada 31.augustam par attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību:

26.1. no krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas līdz attiecīgā gada 31.maijam krātuves pieejamās jaudas grupētās jaudas produkta un tirgus produkta rezervēšanai apmērā;

26.2. no attiecīgā gada 1.jūnija līdz 31.augustam krātuves pieejamās jaudas apmērā.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

27. Dabasgāzi novietojot krātuvē vai izņemot no krātuves, tirgus produkts ir atslēdzamās jaudas produkts.

27.1 Krājumu pārcelšanas produkts ietver dabasgāzes izņemšanu no krātuves neierobežoti atlikušo krājumu daudzumā atbilstoši šo noteikumu 20.2.apakšpunktā noteiktajam. Dabasgāzi izņemot no krātuves, krājumu pārcelšanas produkts ir atslēdzamās jaudas produkts.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā, sk. 92.1 punktu)

28. Sistēmas lietotājs var veikt dabasgāzes novietošanu krātuvē un izņemšanu no krātuves pretēji krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas virzienam, izmantojot virtuālās pretplūsmas produktu. Virtuālās pretplūsmas produkts ir atslēdzamās jaudas produkts, kas pieejams sistēmas lietotājam, iesniedzot pārvades sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu par dabasgāzes novietošanu krātuvē un izņemšanu no krātuves pretēji krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas virzienam.

29. Sistēmas lietotājs, kam piešķirts grupētās jaudas produkts un divu gadu grupētās jaudas produkts, krātuves jaudas izmantošanai rezervētajā apjomā virtuālās pretplūsmas produktu izmanto neierobežotā daudzumā bez maksas. Sistēmas lietotājs, kam piešķirts tirgus produkts, krātuves jaudas izmantošanai rezervētajā apjomā virtuālās pretplūsmas produktu izmanto neierobežotā daudzumā par virtuālās pretplūsmas produkta tarifu. Sistēmas lietotājs, kam piešķirts krājumu pārcelšanas produkts, dabasgāzes izņemšanai no krātuves rezervētajā apjomā virtuālās pretplūsmas produktu izmanto par attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

30. Sistēmas lietotājs krājumus, kas tiek uzglabāti grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, var pārvietot uz jebkuru no minētajiem jaudas produktiem. Sistēmas lietotājs krājumus, kas tiek uzglabāti tirgus produkta ietvaros, nevar pārvietot uz citiem jaudas produktiem.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

31. Sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē dabasgāzes novietošanai krātuvē un izņemšanai no krātuves pieejamā dabasgāzes daudzuma grafiku krātuves ciklam un to atjauno stundas laikā pēc jaunu sistēmas lietotāju tirdzniecības paziņojumu apstrādes.

32. Sistēmas lietotājs, kurš vēlas novietot krātuvē vai izņemt no krātuves noteiktu dabasgāzes daudzumu, iesniedz pārvades sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos nominācijas un renominācijas iesniegšanai noteiktajos termiņos un atbilstoši standarta saziņas protokolam, norādot atbilstošo jaudas produkta kodu.

(SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma 1/17 redakcijā)

33. Sistēmas operators izvērtē saņemtos tirdzniecības paziņojumus saskaņā ar šo noteikumu 31.punktā noteikto grafiku, piemērojot principu "pirmais atnāca, pirmais saņēma" un šo noteikumu 24., 27. un 27.1punktā noteikto.

(Grozīts ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4)

34. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja iesniegtā tirdzniecības paziņojuma apstrādes, izmantojot standarta saziņas protokolu, nosūta sistēmas lietotājam apstiprinājumu par krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu, bet pārslodzes vadības gadījumā, ja nepieciešams, izmantojot standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju par izmaiņām krātuvē novietojamā dabasgāzes daudzumā.

35. Sistēmas lietotājs var labot jau apstiprināto krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu par gāzes dienu D līdz nākamās dienas plkst.17.00 šādos gadījumos:

35.1. sistēmas lietotājs veic dabasgāzes kā ārpussavienības preces transportēšanu, un labojums ir nepieciešams, lai krātuvē novietotais vai izņemtais dabasgāzes daudzums atbilstu dabasgāzes pārvades sistēmā pārvadītajam dabasgāzes kā ārpussavienības preces daudzumam;

35.2. ja tiek veikta dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas vai izejas punktā, izņemot izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei ar dabasgāzi, noteiktā piešķīruma koriģēšana. Krātuvē novietojamā vai no krātuves izņemamā dabasgāzes daudzuma labojumu ir iespējams veikt daudzumā, ar kādu tiek novērsta sistēmas lietotājam nebalansa veidošanās pārvades sistēmā.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

36. (Svītrots ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4)

V. Krātuvē novietotās dabasgāzes un jaudas produktu nodošanas kārtība

37. Sistēmas lietotājs, vienojoties ar citu sistēmas lietotāju, ir tiesīgs nodot citam sistēmas lietotājam krātuvē novietoto dabasgāzi vai savus rezervētos jaudas produktus.

38. Sistēmas lietotājs, kurš nodod rezervēto jaudas produktu vai krātuvē novietoto dabasgāzi, un sistēmas lietotājs, kurš saņem attiecīgo jaudas produktu vai krātuvē novietoto dabasgāzi, iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai pieteikuma formai.

39. Ja sistēmas lietotāju pieteikumi par dabasgāzes, kura ir Eiropas Savienības prece, nodošanu vai sistēmas lietotāja rezervēto jaudas produktu nodošanu saņemti līdz plkst.15.00 (plkst.13.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.12.00 UTC vasaras laika periodā), sistēmas operators līdz plkst.17.00 (plkst.15.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.14.00 UTC vasaras laika periodā) elektroniski informē attiecīgo sistēmas lietotāju par tam nodoto dabasgāzi vai jaudas produktu.

40. Ja sistēmas lietotāju pieteikumi par dabasgāzes, kura ir Eiropas Savienības prece, nodošanu vai sistēmas lietotāja rezervēto jaudas produkta nodošanu saņemti pēc plkst.15.00 (plkst.13.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.12.00 UTC vasaras laika periodā), sistēmas operators līdz nākamās dienas plkst.17.00 (plkst.15.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.14.00 UTC vasaras laika periodā) elektroniski informē attiecīgo sistēmas lietotāju par tam nodoto dabasgāzi vai jaudas produktu.

41. Dabasgāze vai jaudas produkts sistēmas lietotājam, kuram tie tiek nodoti, ir pieejami nākamajā dienā pēc sistēmas operatora paziņojuma saņemšanas.

42. Pieteikumu par dabasgāzes, kura nav Eiropas Savienības prece, nodošanu sistēmas lietotājs, kas ir darījuma puse, iesniedz sistēmas operatoram tikai par dabasgāzi, par kuru ir izpildītas muitas procedūras.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

43. Nododot rezervēto jaudas produktu, sistēmas lietotājs nodod citam sistēmas lietotājam tiesības izmantot jaudas produktu. Saistības pret sistēmas operatoru, tajā skaitā saistība norēķināties par rezervēto jaudas produktu, ir sistēmas lietotājam, kurš sākotnēji rezervējis jaudas produktu.

44. Līdz ar darījuma apstiprināšanu sistēmas lietotājs, kurš ir saņēmis attiecīgo krātuves jaudu vai dabasgāzes daudzumu, iegūst tiesības to izmantot.

45. Sistēmas operators atsaka apstiprināt jaudas produkta vai dabasgāzes nodošanu citam sistēmas lietotājam, ja:

45.1. informācija par darījuma noslēgšanu ir saņemta tikai no viena sistēmas lietotāja (vienas darījuma puses);

45.2. sistēmas lietotāju iesniegtā informācija nesakrīt vai ir nepilnīga;

45.3. darījumā iesaistītajai pusei, kas saņem dabasgāzi, nav rezervēts jaudas produkts attiecīgā daudzumā.

46. Sistēmas operators par atteikumu apstiprināt darījumu elektroniski informē abas darījuma puses divu stundu laikā pēc šo noteikumu 39. un 40.punktā noteikto pieteikumu saņemšanas un trīs dienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā noteikto pieteikumu saņemšanas.

VI. Dabasgāzes daudzuma noteikšanas kārtība

47. Sistēmas operators nosaka sistēmas lietotājam katrai gāzes dienai D krātuvē novietoto dabasgāzes daudzumu, izņemto dabasgāzes daudzumu un krājumu daudzumu.

48. Krātuvē novietoto dabasgāzes daudzumu gāzes dienā D nosaka saskaņā ar šādu formulu:

Qnov D = Qpiešķ D – Qdeg D,

kur

Qnov D – krātuvē novietotais dabasgāzes daudzums attiecīgajā gāzes dienā D (kWh);

Qpiešķ D – attiecīgajā gāzes dienā D sistēmas lietotājam piešķirtais dabasgāzes daudzums novietošanai krātuvē (kWh);

Qdeg D – degvielas gāzes daudzums sistēmas lietotāja dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai (kWh) attiecīgajā gāzes dienā D. Ja sistēmas lietotāja dabasgāze tiek iesūknēta, izmantojot virtuālo pretplūsmu, degvielas gāzes daudzums ir vienāds ar nulli.

49. Dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu atbilstoši sistēmas operatora noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas lietotājs. Sistēmas operators vismaz vienu mēnesi pirms iesūknēšanas sezonas sākuma publicē savā tīmekļvietnē degvielas gāzes patēriņa koeficientu un tā noteikšanas metodiku.

50. No krātuves izņemtais dabasgāzes daudzums gāzes dienā D ir vienāds ar attiecīgajā gāzes dienā D sistēmas lietotājam piešķirto dabasgāzes daudzumu izņemšanai no krātuves.

51. Sistēmas lietotāja krājumu daudzumu gāzes dienā D nosaka saskaņā ar šādu formulu:

Qkr D = Qkr D-1 + QnovD – QizņD,

kur

Qkr D – sistēmas lietotāja krājumu daudzums gāzes dienā D (kWh);

Qkr D-1 – sistēmas lietotāja krājumu daudzums gāzes dienā D-1 (kWh);

Qizņ D – sistēmas lietotāja no krātuves izņemtais dabasgāzes daudzums gāzes dienā D (kWh).

52. Sistēmas operators katru dienu līdz plkst.14.00 (plkst.12.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.11.00 UTC vasaras laika periodā), izmantojot standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju par dabasgāzes daudzumu, kas gāzes dienā D-1 novietots krātuvē, izņemts no krātuves, nodots citam sistēmas lietotājam vai saņemts no cita sistēmas lietotāja, un par krājumu daudzumu gāzes dienas sākumā.

53. Iesūknēšanas sezonas beigās sistēmas operators nosaka faktisko degvielas gāzes patēriņu dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai.

54. Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai ir mazāks nekā iesūknēšanas sezonas laikā saņemtais daudzums no sistēmas lietotāja, sistēmas operators atdod neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūknētajam daudzumam iesūknēšanas sezonas laikā.

55. Ja sistēmas lietotājs nav rezervējis krātuves jaudu, kad sistēmas operators veic neizmantotās degvielas gāzes atdošanu sistēmas lietotājam, tad šo degvielas gāzes daudzumu sistēmas operators uzglabā bez maksas līdz brīdim, kad sistēmas lietotājam ir pietiekama rezervētā krātuves jauda, kurā novietot šo degvielas gāzes daudzumu.

56. Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums iesūknēšanas sezonas laikā ir lielāks nekā sistēmas lietotāju nodotais degvielas gāzes daudzums iesūknēšanas sezonas laikā, papildu norēķini starp sistēmas lietotājiem un sistēmas operatoru netiek veikti.

VII. Uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana vai ierobežošana

57. Sistēmas operatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma sistēmas lietotājiem ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves šādos gadījumos:

57.1. dabasgāzes pārvades sistēmā vai krātuvē ir bojājumi, kas var izraisīt avāriju vai avārijas situāciju, vai notikusi avārija, vai izveidojusies avārijas situācija;

57.2. saskaņā ar Enerģētikas likumu izsludināta enerģētiskā krīze;

57.3. dabasgāzes pārvades sistēmā ir novirzes no normālā darba režīma vai dabasgāzes fizikāli ķīmiskās īpašības neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem un dabasgāzes pārvades sistēmas operators ir lūdzis pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves;

57.4. dabasgāzes plūsmas spiediens neatbilst spiedienam, kas nepieciešams uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai;

57.5. nepieciešams veikt neatliekamus remontdarbus bojājumu vai avārijas seku likvidēšanai vai avārijas situācijas novēršanai dabasgāzes pārvades sistēmā vai krātuvē;

57.6. nepieciešams novērst apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai, mantai vai videi vai kaitējuma (tai skaitā zaudējumu) rašanos krātuves tehniskajām iekārtām vai aprīkojumam;

57.7. nepieciešams veikt tehniskās uzturēšanas, remonta, pieslēgšanas, atslēgšanas vai demontāžas pasākumus un šādus darbus nav iespējams veikt, neierobežojot vai nepārtraucot dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves.

58. Šo noteikumu 57.punktā noteiktajos gadījumos sistēmas operators nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā elektroniski informē sistēmas lietotājus par dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē vai izņemšanas no krātuves pārtraukumu vai ierobežojumu, iemesliem un prognozēto dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē vai izņemšanas no krātuves atjaunošanas laiku, vienlaikus publicējot attiecīgu paziņojumu sistēmas operatora tīmekļvietnē.

(Grozīts ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4)

59. Ja līdz iepriekšējās dienas plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudu fizisku pārslodzi:

59.1. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam, un proporcionāli to rezervētajai krātuves jaudai, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;

59.2. dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes iesūknēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam pieejamās jaudas ietvaros un proporcionāli to rezervētajai pieejamai krātuves jaudai.

(Grozīts ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4)

59.1 Ja pēc iepriekšējās dienas plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudu fizisku pārslodzi:

59.11. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;

59.12. dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības un jaudas ietvaros, kas pieejama dabasgāzes novietošanai glabāšanā, sadala dabasgāzes iesūknēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

60. Sistēmas operators, ievērojot šīs nodaļas noteikumus, var samazināt gāzes dienā noteikto dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves daudzumu laika periodā, kurā krātuvē veic apkopes, uzturēšanas un atjaunošanas darbus (turpmāk – apkopes darbi). Sistēmas operators veic apkopes darbus tā, lai pēc iespējas nekavētu krātuves izmantošanu un nesamazinātu dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudu.

61. Sistēmas operators katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.septembrim savā tīmekļvietnē publicē informāciju par plānotajiem apkopes darbiem, to raksturojumu, iespējamo ilgumu un dabasgāzes daudzumu, ko iespējams novietot krātuvē vai izņemt no krātuves, izmaiņām par laika periodu no attiecīgā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.septembrim. Sistēmas operators atjauno publicēto informāciju atkarībā no apkopes darbu izpildes gaitas.

62. Ja apkopes darbi ietekmē dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves, sistēmas operators informē sistēmas lietotājus ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānoto apkopes darbu sākuma, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājiem informāciju par apkopes darbu apmēru, ilgumu un izmaiņām dabasgāzes daudzumā, ko iespējams novietot krātuvē vai izņemt no krātuves.

63. Par neplānotu apkopes darbu veikšanu, kas var ietekmēt dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudu, sistēmas operators elektroniski informē sistēmas lietotājus pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz plkst.18.00 (plkst.16.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.15.00 UTC vasaras laika periodā) iepriekšējā dienā pirms neplānoto apkopes darbu veikšanas, norādot arī konkrētajā gāzes dienā pieejamo dabasgāzes daudzumu novietošanai krātuvē un izņemšanai no krātuves.

64. Sistēmas operatoram nav pienākuma pagarināt dabasgāzes iesūknēšanas vai izņemšanas sezonu, ja sistēmas operators neplānotas krātuves apkopes dēļ pārtraucis dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves.

65. Sistēmas operators nesedz sistēmas lietotājiem zaudējumus, kuri radušies šo noteikumu 57. un 60.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad plānotie apkopes darbi tiek veikti atbilstoši termiņiem, kas publicēti saskaņā ar šo noteikumu 62. un 63.punktu.

VIII. Uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas kārtība

66. Persona, kura vēlas saņemt uzglabāšanas pakalpojumu (turpmāk – pretendents), iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu (1.pielikums). Pretendents pieteikumam pievieno:

66.1. dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

66.2. pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarots pārstāvis;

66.3. dokumentu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts, un kas izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;

66.4. gada pārskatu par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

66.5. informāciju par pretendenta kredītreitingu, kuru piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra (nav jāiesniedz, ja plāno sniegt saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu IX nodaļu).

67. Ja šo noteikumu 66.punktā noteiktajos dokumentos minētā informācija latviešu vai angļu valodā bez maksas ir pieejama oficiālā izdevumā vai publiskā reģistrā, pretendentam ir tiesības attiecīgos dokumentus neiesniegt, pieteikumā precīzi norādot tīmekļvietni, kurā attiecīgā informācija ir pieejama.

68. Ja pretendents vienlaikus ar pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu iesniedz pieteikumu par dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanu (saskaņā ar dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem), šo noteikumu 66.punktā noteiktos dokumentus var nepievienot, ja vien katram pieteikumam pievienojamie dokumenti neatšķiras.

69. Sistēmas operators šo noteikumu 66.punktā minēto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē piecu darba dienu laikā no saņemšanas dienas un, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus vai papildu informāciju.

70. Ja sistēmas operators ir pieprasījis pretendentam iesniegt papildu informāciju vai dokumentus, pretendents tos iesniedz desmit darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents neiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus norādītajā termiņā, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

71. Šo noteikumu 66. un 70.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju pretendents sistēmas operatoram var iesniegt elektroniski.

72. Ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 66. un 70.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju, sistēmas operators piecu darba dienu laikā no visu dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta to pretendentam. Sistēmas operators dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līguma paraugu publicē savā tīmekļvietnē. Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumā sistēmas operators sistēmas lietotājam piešķir enerģijas identifikācijas kodu (EIK), ja sistēmas lietotājam tāds jau nav piešķirts.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

73. Pretendents iesniedz sistēmas operatoram parakstītu uzglabāšanas pakalpojuma līgumu divos eksemplāros desmit darba dienu laikā no uzglabāšanas pakalpojuma līguma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents desmit darba dienu laikā no uzglabāšanas pakalpojuma līguma projekta nosūtīšanas dienas nav iesniedzis sistēmas operatoram parakstītu uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

74. Sistēmas operators trīs darba dienu laikā no pretendenta parakstītā uzglabāšanas pakalpojuma līguma saņemšanas dienas paraksta uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta vienu eksemplāru pretendentam.

75. Sistēmas operators un sistēmas lietotājs uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā var vienoties par grozījumiem līgumā, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Sistēmas operators par to desmit dienu laikā informē regulatoru, iesniedzot attiecīgās vienošanās kopiju.

76. Par atteikumu noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu sistēmas operators informē pretendentu, nosūtot paziņojumu uz pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vienas darba dienas laikā pēc pretendenta pieteikuma izvērtēšanas. Motivētu rakstveida atteikumu noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu sistēmas operators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā termiņā nosūta pa pastu uz pretendenta pieteikumā norādīto adresi.

IX. Saistību izpildes nodrošinājums

77. Sistēmas operators izvērtē šo noteikumu 66.5.apakšpunktā noteikto informāciju, lai noteiktu nepieciešamību pieprasīt pretendentam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (finanšu pakalpojumu sniedzēja garantijas vai drošības depozīta veidā) pirms uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā.

78. Sistēmas lietotājs ne retāk kā reizi gadā iesniedz sistēmas operatoram aktualizētu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu. Sistēmas lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt sistēmas operatoru par izmaiņām sistēmas lietotāja kredītreitingā.

79. Sistēmas operators ir tiesīgs pirms uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas vai uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (finanšu pakalpojumu sniedzēja garantijas vai drošības depozīta veidā) no uzglabāšanas pakalpojuma līguma izrietošo prasību segšanai, ja:

79.1. sistēmas operatoram ir pamats uzskatīt, ka sistēmas lietotājs pilnībā vai daļēji nespēj vai nespēs segt saistības pret sistēmas operatoru;

79.2. sistēmas lietotājam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

79.3. saskaņā ar šo noteikumu 80.punktā noteiktajiem kritērijiem sistēmas lietotājam nav atbilstoša kredītreitinga;

79.4. sistēmas lietotājs vismaz divas reizes divpadsmit mēnešu laikā ir kavējis uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktos maksājumus.

80. Sistēmas lietotāja kredītreitings ir atbilstošs, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

80.1. "Standard & Poor’s" ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;

80.2. "Fitch Ratings" reitings BBB- vai augstāks;

80.3. "Moody’s" ilgtermiņa reitings Baa3 vai augstāks;

80.4. "Creditreform" reitings riska klasei II vai labāks vai līdzvērtīgs citas vispārzināmas kredītaģentūras vai reitingu aģentūras reitings.

81. Ja sistēmas lietotājs nepiekrīt sistēmas operatora konstatējumam par sistēmas lietotāja kredītreitingu, sistēmas lietotājs piecu darba dienu laikā var iesniegt sistēmas operatoram pierādījumus savai kredītuzticamībai.

82. Sistēmas lietotājs var izvēlēties saistību izpildes nodrošinājuma veidu – drošības depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju.

83. Sistēmas lietotājs saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz sistēmas operatoram septiņu darba dienu laikā no sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas dienas.

84. Finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju sistēmas operators atzīst par pienācīgu saistību izpildes nodrošinājumu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

84.1. garantiju ir izdevis finanšu pakalpojumu sniedzējs, kuram vai kura grupai ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā kredītreitings ir vismaz Baa1 saskaņā ar "Moodys’s" aģentūru vai BBB+ saskaņā ar "Standard&Poor’s" aģentūru, vai BBB+ saskaņā ar "Fitch Ratings" aģentūru. Ja finanšu pakalpojumu sniedzējam vai tā grupai kaut viena šajā punktā norādītā kredītreitingu aģentūra ir piešķīrusi ilgtermiņa aizņemšanās reitingu, tad tiek pieņemts, ka šāda finanšu pakalpojumu sniedzēja vai tā grupas izdotā garantija ir piemērota;

84.2. garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama.

85. Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā, ja sistēmas operators ir pieprasījis sistēmas lietotājam saistību nodrošinājumu.

86. Saistību izpildes nodrošinājuma apmēru sistēmas operators nosaka un piemēro divu mēnešu maksas apmērā par krātuves ciklu par sistēmas lietotāja rezervētajiem jaudas produktiem katrā krātuves ciklā.

87. Ja sistēmas lietotāja saistības uzglabāšanas pakalpojuma līguma ietvaros pārsniedz summu, par kādu ir iesniegts saistību izpildes nodrošinājums, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt un septiņu dienu laikā saņemt no sistēmas lietotāja jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst šo noteikumu 86.punkta nosacījumiem.

88. Izbeidzot uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, sistēmas operators piecu darba dienu laikā atmaksā sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izlietota sistēmas lietotāja neizpildīto saistību segšanai, vai atdod sistēmas lietotājam viņa iesniegtās finanšu pakalpojumu sniedzēja garantijas oriģinālu.

X. Noslēguma jautājumi

89. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 13.aprīļa lēmumu Nr. 1/17 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 80.nr.).

90. Pretendentu pieteikumus krātuves lietošanas tiesību iegūšanai, kuri sistēmas operatoram iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, sistēmas operators izvērtē un uzglabāšanas pakalpojuma līgumu noslēdz saskaņā ar šiem noteikumiem.

91. Sistēmas lietotājam, kuram šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā esošs uzglabāšanas pakalpojuma līgums, tas ir spēkā, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Ja uzglabāšanas pakalpojuma līguma, kas noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nosacījumi ir pretrunā ar šiem noteikumiem, tiek piemēroti šie noteikumi.

92. Ja sistēmas lietotājam šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir krājumi, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis šo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteikto grupētās jaudas produktu 2018./2019.gada krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar 2018./2019.gada krātuves ciklam noteikto grupētās jaudas produkta tarifu.

92.1 Šo noteikumu 11.4.apakšpunktu un 19., 20. un 27.1punktu piemēro no 2020./2021.gada krātuves cikla beigām.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

92.2 Sistēmas lietotāja 2019./2020.gada krātuves cikla beigās esošie krājumi uz nākamo krātuves ciklu tiek pārcelti šādi:

92.21. ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis grupētās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto grupētās jaudas produkta tarifu;

92.22. ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti tirgus produkta ietvaros:

92.22.1. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas šā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis tirgus produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar sistēmas operatora tīmekļvietnē pirmajā iesūknēšanas sezonas pirmdienā publicēto no nākamās gāzes dienas sākuma piemērojamo tirgus produkta tarifu;

92.22.2. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas šā produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis grupētās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto grupētās jaudas produkta tarifu;

92.23. ja sistēmas lietotājam krātuves cikla beigās ir krājumi, kas tiek uzglabāti divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros produkta darbības pirmajā krātuves ciklā, krājumi tiek pārnesti uz divu gadu grupētās jaudas produkta darbības otro krātuves ciklu un par tiem norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar jaudas rezervēšanas brīdī attiecīgajam krātuves ciklam noteikto tarifu vērtību.

(SPRK padomes 12.03.2020. lēmuma Nr. 1/4 redakcijā)

93. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 28.maija lēmumam Nr. 1/10
Pieteikums Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas tiesību iegūšanai

Pieteikums Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas tiesību iegūšanai

20____.gada___________________________

Nr._____________

Adresāts:

,

vienotais reģistrācijas numurs

,

juridiskā adrese: 
 /dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora nosaukums/    
 
Pretendents:   
 /nosaukums/  
 EIK *  
 Juridiskā adrese:  
 Tālrunis:  
 E-pasts:  
 Fakss:  
 Bankas rekvizīti:  
 PVN maksātāja reģistrācijas numurs:  

Piezīme
* Norāda, ja pretendentam ir piešķirts EIK.

Lūdzu piešķirt tiesības lietot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu atbilstoši Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (turpmāk – krātuves lietošanas noteikumi).

Kontaktinformācija, kuru dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators jebkurā diennakts laikā var izmantot saziņai ar dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotāju

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

    

Pievienotie dokumenti

1.Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
 

*

 
   
2.Pārstāvību apliecinošs dokuments, ja pieteikumu paraksta persona, kura nav pretendenta pārvaldes institūcijas loceklis.
 

*

 
   
3.Dokuments, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts.
 

*

 
   
4.Gada pārskats par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
 

*

 
   
5.Informācija par pretendenta kredītreitingu, ko ir piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra (nav jāiesniedz, ja plāno sniegt saistību izpildes nodrošinājumu).
 

*

 
   
(atzīmēt ar "x" atbilstošo)

* Ja dokuments ir pieejams oficiālā izdevumā vai valsts publiskā reģistrā, norāda tīmekļvietni

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar krātuves lietošanas noteikumiem.

Pretendents apliecina, ka apņemas pēc dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora pieprasījuma iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju).

Personas, kura iesniedz pieteikumu, kontaktinformācija

    

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(amats)

(tālrunis, e-pasts, fakss)

Pieteikuma pieņemšana (aizpilda dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators)

Reģistrācijas numurs____________________________________

Reģistrācijas datums____________________________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 28.maija lēmumam Nr. 1/10
Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgums Nr._________

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 12.03.2020. lēmumu Nr. 1/4)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/10Pieņemts: 28.05.2018.Stājas spēkā: 01.06.2018.Zaudē spēku: 07.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 30.05.2018. OP numurs: 2018/105.15
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
299307
{"selected":{"value":"14.03.2020","content":"<font class='s-1'>14.03.2020.-06.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2020","iso_value":"2020\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2020.-06.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2019","iso_value":"2019\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2019.-13.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-23.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.03.2020
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"