Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/14

Rīgā 2020. gada 1. oktobrī (prot. Nr. 41, 3. p.)
Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15. panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) lietošanas kārtību;

1.2. dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma (turpmāk – uzglabāšanas pakalpojums) saņemšanas kārtību;

1.3. vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) un dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotāja (turpmāk – sistēmas lietotājs) tiesības, pienākumus un atbildību;

1.4. kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju;

1.5. uzglabāšanas pakalpojuma pārtraukšanas un ierobežošanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā persona iesniedz pieteikumu krātuves lietošanas tiesību iegūšanai un kādā tiek noslēgts uzglabāšanas pakalpojuma līgums;

1.7. kārtību, kādā sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu, un saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darba diena – jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, kas nav noteikta par svētku dienu Latvijas Republikā, un darba diena, kas pārcelta, pamatojoties uz Darba likuma 133.pantu;

2.2. degvielas gāze – dabasgāzes daudzums, kas nepieciešams dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, lai nodrošinātu dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves;

2.3. jaudas produkts – sistēmas operatora piedāvātais uzglabāšanas pakalpojums atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem jaudas produkta veidiem;

2.4. krājumi – dabasgāzes daudzums, kuru saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma līgumu uzglabā krātuvē;

2.5. krātuves cikls – laika periods no dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē sezonas sākuma līdz dabasgāzes izņemšanas no krātuves sezonas beigām;

2.6. krātuves neizmantotā jauda – sistēmas lietotāju rezervētā, krājumu uzglabāšanai neizmantotā krātuves tehniskās jaudas daļa;

2.7. krātuves pieejamā jauda – krātuves tehniskās jaudas daļa, kas nav piešķirta un ir pieejama sistēmas lietotājiem rezervēšanai, ņemot vērā krātuves viengabalainību un krātuves vadīšanas prasības, un šo noteikumu IV nodaļā noteikto krātuves jaudas produktu rezervēšanas kārtību;

2.8. krātuves tehniskā jauda – krātuves spēja nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo dabasgāzes daudzumu, ko sistēmas operators var piedāvāt sistēmas lietotājiem krātuves ciklā;

2.9. pretendents – persona, kura iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu krātuves lietošanas tiesību iegūšanai;

2.10. pretplūsmas jauda – dabasgāzes pārvades sistēmas jauda krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas pretējam virzienam, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;

2.11. tirdzniecības paziņojums – sistēmas lietotāja paziņojums sistēmas operatoram atbilstoši standarta saziņas protokolam par dabasgāzes daudzuma nodošanu dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājam vai saņemšanu no dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāja;

2.12. uzglabāšanas pakalpojuma līgums – starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, pamatojoties uz kuru sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājam uzglabāšanas pakalpojumu.

(Grozīts ar SPRK padomes 31.10.2022. lēmumu Nr. 1/36)

3. Sistēmas operators sniedz uzglabāšanas pakalpojumu, kas ir savietojams ar dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu, nodrošinot vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret sistēmas lietotājiem.

4. Sistēmas operatoram, lai nodrošinātu efektīvu un drošu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un saņemt no sistēmas lietotāja informāciju, kas sistēmas operatoram nepieciešama šajos noteikumos noteikto darbību veikšanai.

5. Sistēmas lietotājs, sazinoties ar sistēmas operatoru šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, informāciju un dokumentus sistēmas operatoram iesniedz pēc izvēles latviešu vai angļu valodā. Šajos noteikumos noteiktajiem dokumentiem, kas nosūtīti elektroniski, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

6. Sistēmas lietotājam ir pienākums ievērot šajos noteikumos un uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteikto krātuves lietošanas kārtību, izpildīt sistēmas operatora norādījumus, kas nepieciešami uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanai, sniegt sistēmas operatoram informāciju, kas nepieciešama uzglabāšanas pakalpojuma saņemšanai, kā arī neizmantot uzglabāšanas pakalpojumu veidā, kas ierobežo, kropļo vai kavē konkurenci, piemēram, ar jaudas slēptu uzkrāšanu.

II. Informācijas par krātuvi publicēšana

7. Sistēmas operators krātuves tehniskās jaudas prognozi nākamajam krātuves ciklam paziņo katru gadu līdz 4.novembrim ar publikāciju savā tīmekļvietnē.

8. Provizorisko krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā provizorisko krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros un provizorisko krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, sistēmas operators katru gadu paziņo ar publikāciju savā tīmekļvietnē šādā kārtībā:

8.1. pirmo reizi paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms krātuves jaudas rezervēšanas nākamajam krātuves ciklam uzsākšanas;

8.2. turpmāk līdz 30.aprīlim paziņojumu par nākamo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00;

8.3. no 1.maija līdz krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienai saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu paziņojumu par esošo krātuves ciklu publicē katru dienu līdz plkst.13.00.

9. Sistēmas operators krātuves tehnisko jaudu un krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, paziņo katru gadu līdz 21.maijam ar publikāciju savā tīmekļvietnē. Krātuves pieejamo jaudu esošajam krātuves ciklam sistēmas operators aprēķina kā krātuves tehniskās jaudas un sistēmas lietotāju rezervētās krātuves jaudas esošajam krātuves ciklam starpību.

10. Sistēmas operators savā tīmekļvietnē katru dienu līdz plkst.13.00 publicē šādu informāciju par esošo krātuves ciklu:

10.1. krātuves tehnisko jaudu (kWh);

10.2. krājumus (kWh);

10.3. krātuves pieejamo jaudu, tajā skaitā krātuves pieejamo jaudu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros un krātuves pieejamo jaudu divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros (kWh);

10.4. krātuves neizmantoto jaudu (kWh);

10.5. pretplūsmas jaudu gāzes dienā D (kWh);

10.6. maksimālo dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves gāzes dienā D.

11. Krātuves cikla dabasgāzes iesūknēšanas sezona sākas attiecīgā gada 1.maijā un beidzas attiecīgā gada 14.oktobrī. Krātuves cikla dabasgāzes izņemšanas sezona sākas attiecīgā gada 15.oktobrī un beidzas nākamā gada 30.aprīlī.

11.1 Sistēmas operators objektīva un pamatota iemesla dēļ, tajā skaitā, ja šo noteikumu 82.11punktā minētais kompetento valsts pārvaldes iestāžu noteiktais regulējums noteic sistēmas operatora pienākumu krātuves cikla izņemšanas sezonas laikā atļaut sistēmas lietotājiem iesūknēt dabasgāzi krātuvē, izņemšanas sezonas laikā var iesūknēt dabasgāzi krātuvē. Sistēmas operators ne vēlāk kā divas dienas pirms dabasgāzes iesūknēšanas jaudas pieejamības nodrošināšanas sākuma savā tīmekļvietnē publicē informāciju par dabasgāzes iesūknēšanas jaudas pieejamības sākuma laiku.

(SPRK padomes 31.10.2022. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā; sk. 82.12 punktu)

III. Uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas kārtība

12. Pretendents iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu (1.pielikums). Pretendents pieteikumam pievieno:

12.1. dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

12.2. pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarots pārstāvis;

12.3. dokumentu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts, un kas izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;

12.4. gada pārskatu par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

12.5. informāciju par pretendentam saskaņā ar Enerģijas identifikācijas kodu sistēmu piešķirto identifikācijas kodu;

12.6. (svītrots ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr.  1/14).

13. Ja šo noteikumu 12.punktā noteiktajos dokumentos minētā informācija latviešu vai angļu valodā bez maksas ir pieejama oficiālā izdevumā vai publiskā reģistrā, pretendentam ir tiesības attiecīgos dokumentus neiesniegt, pieteikumā precīzi norādot tīmekļvietni, kurā attiecīgā informācija ir pieejama.

14. Ja pretendents vienlaikus ar pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu iesniedz pieteikumu par dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanu (saskaņā ar dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem), šo noteikumu 12.punktā noteiktos dokumentus var nepievienot, ja vien katram pieteikumam pievienojamie dokumenti neatšķiras.

15. Sistēmas operators šo noteikumu 12.punktā minēto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē piecu darba dienu laikā no saņemšanas dienas un, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus vai papildu informāciju.

16. Ja sistēmas operators ir pieprasījis pretendentam iesniegt papildu informāciju vai dokumentus, pretendents tos iesniedz desmit darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents neiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus norādītajā termiņā, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

17. Šo noteikumu 12. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju pretendents sistēmas operatoram var iesniegt elektroniski.

18. Ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 12. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju, sistēmas operators piecu darba dienu laikā no visu dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta to pretendentam. Sistēmas operators dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līguma paraugu publicē savā tīmekļvietnē.

19. Pretendents iesniedz sistēmas operatoram parakstītu uzglabāšanas pakalpojuma līgumu divos eksemplāros desmit darba dienu laikā no uzglabāšanas pakalpojuma līguma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents desmit darba dienu laikā no uzglabāšanas pakalpojuma līguma nosūtīšanas dienas nav iesniedzis sistēmas operatoram parakstītu uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

20. Sistēmas operators trīs darba dienu laikā no pretendenta parakstītā uzglabāšanas pakalpojuma līguma saņemšanas dienas paraksta uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un nosūta vienu eksemplāru pretendentam.

21. Par atteikumu noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu sistēmas operators informē pretendentu, nosūtot paziņojumu uz pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi vienas darba dienas laikā pēc pretendenta pieteikuma izvērtēšanas. Motivētu rakstveida atteikumu noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu sistēmas operators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā termiņā nosūta pa pastu uz pretendenta pieteikumā norādīto adresi.

IV. Krātuves jaudas produkta rezervēšanas kārtība

22. Lai nodrošinātu sistēmas lietotājiem krātuves jaudas rezervēšanu, sistēmas operators šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajos termiņos piedāvā sistēmas lietotājiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktos jaudas produktus.

23. Sistēmas lietotājs jaudas produktu rezervē saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto rezervēšanas veidu.

24. Ja šo noteikumu 2.pielikumā noteiktais krātuves jaudas rezervēšanas veids ir izsoles procedūra:

24.1. sistēmas operators līdz katra kalendārā gada 10.janvārim publicē savā tīmekļvietnē ar regulatoru saskaņotu informāciju par visām krātuves jaudas izsolēm jaudas produktiem, kuru izmantošanas perioda sākums ir nākamais krātuves cikls, norādot krātuves jaudas izsoļu norises laiku un krātuves jaudas produktus, uz kuriem krātuves jaudas izsoles attiecas;

24.2. sistēmas operators krātuves jaudas izsoles nolikumu, kurā norāda izsoles ietvaros jaudas produktam attiecīgā krātuves ciklā maksimāli pieejamo krātuves jaudas apjomu un kurš saskaņots ar regulatoru, vai informāciju par krātuves jaudas izsoles atcelšanu, ja iestājas kāds no šo noteikumu 24.1punktā noteiktajiem apstākļiem, publicē savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms noteiktā izsoles sākuma;

24.3. sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par attiecīgā jaudas produkta ietvaros piešķirto krātuves jaudas apjomu un tam piemērojamo prēmiju ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc krātuves jaudas izsoles noslēguma, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājam attiecīgu paziņojumu;

24.4. pēc jaudas produkta piešķiršanas paziņojuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par piešķirto jaudas produktu šajos noteikumos, uzglabāšanas pakalpojuma līgumā un izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem un jaudas produkta piešķiršanas paziņojumā noteikto prēmiju.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

24.1 Izsoles krātuves jaudas rezervēšanai notiek saskaņā ar šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicēto informāciju, izņemot, ja:

24.11. krātuves pieejamā jauda nākamajam krātuves ciklam ir mazāka par 5% no krātuves tehniskās jaudas prognozes nākamajam krātuves ciklam, kas paziņota saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu;

24.12. nav apstiprināti vai noteikti krātuves jaudas produktu tarifi nākamajam krātuves ciklam vai

24.13. jaudas produkta rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms ir 0 kWh.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

25. Ja šo noteikumu 2.pielikumā noteiktais krātuves jaudas rezervēšanas veids ir no izsoles procedūras atšķirīga procedūra:

25.1. sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par attiecīgā jaudas produkta ietvaros piešķirto krātuves jaudas apjomu ne vēlāk kā stundas laikā pēc tirdzniecības paziņojuma saņemšanas vai šo noteikumu 2.pielikuma 4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājam attiecīgu paziņojumu;

25.2. pēc jaudas produkta piešķiršanas paziņojuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatoru par piešķirto jaudas produktu šajos noteikumos un uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem.

26. Pēc jaudas produkta piešķiršanas sistēmas operatoram nav pienākuma atcelt krātuves jaudas rezervāciju pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma.

27. Sistēmas lietotājs pēc sistēmas operatora pieprasījuma iesniedz:

27.1. piecu darba dienu laikā dabasgāzes daudzuma iesūknēšanas grafiku, kurā norāda katrā iesūknēšanas sezonas gāzes mēnesī prognozēto iesūknējamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes iesūknēšanas daudzumu vienā gāzes dienā D –, vai dabasgāzes daudzuma izņemšanas grafiku, kurā norāda katrā izņemšanas sezonas gāzes mēnesī prognozēto izņemamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes izņemšanas daudzumu vienā gāzes dienā D;

27.2. 24 stundu laikā dabasgāzes daudzuma iesūknēšanas grafiku, kurā norāda nākamajās divās nedēļās prognozēto iesūknējamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes iesūknēšanas daudzumu vienā gāzes dienā D –, vai dabasgāzes daudzuma izņemšanas grafiku, kurā norāda nākamajās divās nedēļās prognozēto izņemamās dabasgāzes daudzumu – vidējo minimālo un maksimālo dabasgāzes izņemšanas daudzumu vienā gāzes dienā D.

28. Sistēmas lietotāja krātuves cikla beigās esošie krājumi tiek pārnesti uz nākamo krātuves ciklu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto krājumu pārnešanas kārtību attiecīgajam jaudas produktam.

V. Krātuves jaudas produkta izmantošana

29. Sistēmas lietotājs šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā rezervētos jaudas produktus izmanto saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto attiecīgā jaudas produkta izmantošanas kārtību.

30. Sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē dabasgāzes novietošanai krātuvē un izņemšanai no krātuves pieejamā dabasgāzes daudzuma grafiku esošajam krātuves ciklam un to atjauno stundas laikā pēc jaunu sistēmas lietotāju tirdzniecības paziņojumu apstrādes.

31. Sistēmas lietotājs, kas ir rezervējis jaudas produktu un esošajā krātuves ciklā vēlas novietot krātuvē vai izņemt no krātuves noteiktu dabasgāzes daudzumu, iesniedz sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumos darbībām virtuālajā tirdzniecības punktā noteiktajos termiņos un atbilstoši standarta saziņas protokolam, norādot atbilstošo jaudas produkta kodu. Tirdzniecības paziņojumā norādītais dabasgāzes daudzums tiek sadalīts vienmērīgi pa visām gāzes dienas stundām.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

32. Sistēmas lietotājs var iesniegt tirdzniecības paziņojumus dabasgāzes novietošanai krātuvē sistēmas lietotāja rīcībā esošās krātuves neizmantotās jaudas apjomā un dabasgāzes izņemšanai no krātuves sistēmas lietotāja krājumu daudzumā, kas tiek glabāti tirdzniecības paziņojumā norādītā jaudas produkta ietvaros. Ja sistēmas lietotāja tirdzniecības paziņojumā norādītais dabasgāzes daudzums pārsniedz sistēmas lietotāja rīcībā esošo krātuves neizmantoto jaudu vai krājumu daudzumu, sistēmas operators piemēro mazākā dabasgāzes daudzuma noteikumu.

33. Sistēmas lietotāja tirdzniecības paziņojumā dabasgāzes daudzuma novietošanai vai izņemšanai no krātuves norādītā krātuves jauda nav izmantojama citām šajos noteikumos noteiktajām darbībām līdz tirdzniecības paziņojuma izpildei. Sistēmas lietotāja tirdzniecības paziņojumā dabasgāzes daudzuma izņemšanai no krātuves norādītais dabasgāzes daudzums nav izmantojams citām šajos noteikumos noteiktajām darbībām līdz tirdzniecības paziņojuma izpildei.

33.1 Sistēmas lietotājs, iesniedzot jaunu tirdzniecības paziņojumu ne vēlāk kā 30 minūtes līdz gāzes dienas beigām, gāzes dienas laikā var koriģēt tirdzniecības paziņojumā norādīto dabasgāzes daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves atlikušajām gāzes dienas stundām, kas sākas no stundas, kuras laikā tiek iesniegts jaunais tirdzniecības paziņojums. Sistēmas lietotāja jaunajā tirdzniecības paziņojumā norādīto dabasgāzes daudzumu novietošanai vai izņemšanai no krātuves sadala vienmērīgi pa atlikušajām stundām, ievērojot iepriekšējās stundās krātuvē novietoto vai izņemto dabasgāzes daudzumu. Sistēmas operators jauno tirdzniecības paziņojumu noraida, ja ar jauno tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes daudzums tiek palielināts un tas pārsniedz dabasgāzes daudzumu, ko var novietot vai izņemt no krātuves gāzes dienas atlikušajās stundās, vai ja ar jauno tirdzniecības paziņojumu dabasgāzes daudzums tiek samazināts un tas ir mazāks par atbilstoši tirdzniecības paziņojumam iepriekšējās stundās krātuvē novietoto vai izņemto dabasgāzes daudzumu.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā; sk. 82.1 punktu)

34. Sistēmas operators izvērtē saņemtos tirdzniecības paziņojumus saskaņā ar šo noteikumu 30.punktā noteikto grafiku un atbilstoši šo noteikumu 33.1punktā noteiktajam, ievērojot, vai jaudas produkts tiek piedāvāts ar konstantu vai atslēdzamu jaudu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

35. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja iesniegtā tirdzniecības paziņojuma apstrādes, izmantojot standarta saziņas protokolu, nosūta sistēmas lietotājam apstiprinājumu par krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu, bet pārslodzes gadījumā, ja nepieciešams, izmantojot standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju par izmaiņām krātuvē novietojamajā vai no krātuves izņemamajā dabasgāzes daudzumā.

36. Sistēmas lietotājs var labot jau apstiprināto krātuvē novietojamo vai no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu par gāzes dienu D līdz nākamās dienas plkst.17.00 šādos gadījumos:

36.1. sistēmas lietotājs veic dabasgāzes kā ārpussavienības preces transportēšanu, un labojums ir nepieciešams, lai krātuvē novietotais vai izņemtais dabasgāzes daudzums atbilstu dabasgāzes pārvades sistēmā pārvadītajam dabasgāzes kā ārpussavienības preces daudzumam;

36.2. ja tiek veikta dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas vai izejas punktā, izņemot izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei ar dabasgāzi, noteiktā piešķīruma koriģēšana. Krātuvē novietojamā vai no krātuves izņemamā dabasgāzes daudzuma labojumu ir iespējams veikt daudzumā, ar kādu tiek novērsta sistēmas lietotājam nebalansa veidošanās dabasgāzes pārvades sistēmā.

37. Sistēmas lietotājs krājumus starp sistēmas lietotāja rīcībā esošajiem jaudas produktiem sadala saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto krājumu pārvietošanas kārtību, iesniedzot sistēmas operatoram pieteikumu par jaudas produkta piemērošanu krājumiem atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai pieteikuma formai. Sistēmas operators ne vēlāk kā līdz gāzes dienas D+1 plkst.17.00 elektroniski informē sistēmas lietotāju par apstiprinātajām vai noraidītajām izmaiņām sistēmas lietotāja krājumiem piemērotajos jaudas produktos gāzes dienā D.

VI. Krātuvē novietotās dabasgāzes un jaudas produkta nodošanas kārtība

38. Sistēmas lietotājs, vienojoties ar citu sistēmas lietotāju, ir tiesīgs nodot citam sistēmas lietotājam tā rīcībā esošo krātuvē novietoto dabasgāzi vai jaudas produktu. Sistēmas lietotājs, nododot tā rīcībā esošo krātuvē novietoto dabasgāzi, ievēro šo noteikumu 2.pielikumā noteikto krājumu, kas uzglabāti attiecīgā jaudas produkta ietvaros, pārvietošanas kārtību.

39. Sistēmas lietotājs, kurš nodod tā rīcībā esošo krātuvē novietoto dabasgāzi vai jaudas produktu, un sistēmas lietotājs, kurš saņem krātuvē novietoto dabasgāzi vai attiecīgo jaudas produktu, informē sistēmas operatoru atbilstoši standarta saziņas protokolam, iesniedzot sistēmas operatoram šādu informāciju:

39.1. jaudas produkta veids atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

39.2. nodotās vai saņemtās dabasgāzes daudzums (kWh) vai jaudas produkta apjoms (kWh/ jaudas produkta izmantošanas periodā);

39.3. dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas un saņemšanas laiks, kas nav agrāks par nākamo gāzes dienu pēc pieteikuma nosūtīšanas;

39.4. abu sistēmas lietotāju enerģijas identifikācijas kodi.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

40. Sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas pieteikuma saņemšanu atbilstoši standarta saziņas protokolam.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

41. Sistēmas operators 39.punktā noteiktajos pieteikumos minēto darījumu apstiprina vienas stundas laikā pēc otra saskanīgā pieteikuma saņemšanas, ja abos pieteikumos par darījumu norādītā informācija ir vienāda.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

42. Dabasgāze vai jaudas produkts sistēmas lietotājam, kuram tas tiek nodots, ir pieejams izmantošanai ar visām tiesībām, kas ar to saistītas, no pieteikumā norādītās saņemšanas gāzes dienas sākuma, ja saņemts sistēmas operatora darījuma apstiprinājums.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

43. Pieteikumu par krātuvē novietotas dabasgāzes, kas nav Eiropas Savienības prece, nodošanu sistēmas lietotāji, kas ir darījuma puses, iesniedz sistēmas operatoram tikai par dabasgāzi, par kuru ir izpildītas īpašās procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

44. Nododot rīcībā esošo jaudas produktu, sistēmas lietotājs nodod citam sistēmas lietotājam tiesības izmantot jaudas produktu. Jaudas produkta izmantošanas termiņā saistības pret sistēmas operatoru, tajā skaitā saistība norēķināties par rezervēto jaudas produktu, ir sistēmas lietotājam, kurš sākotnēji rezervējis jaudas produktu.

45. (Svītrots ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

46. Sistēmas operators atsaka apstiprināt krātuvē novietotas dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu citam sistēmas lietotājam, ja:

46.1. informācija par darījuma noslēgšanu ir saņemta tikai no viena sistēmas lietotāja (vienas darījuma puses);

46.2. sistēmas lietotāju iesniegtā informācija nesakrīt vai ir nepilnīga;

46.3. darījumā iesaistītajai pusei, kas saņem dabasgāzi, nav rezervēts jaudas produkts attiecīgajā daudzumā.

47. Sistēmas operators par atteikumu apstiprināt darījumu elektroniski informē abas darījuma puses divu stundu laikā pēc šo noteikumu 40. un 41.punktā noteikto pieteikumu saņemšanas un trīs dienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā noteikto pieteikumu saņemšanas.

VII. Dabasgāzes daudzuma noteikšanas kārtība

48. Sistēmas operators nosaka sistēmas lietotājam katrai gāzes dienai D krātuvē novietoto dabasgāzes daudzumu, izņemto dabasgāzes daudzumu un krājumu daudzumu.

49. Iesūknēšanas sezonas laikā krātuvē novietoto dabasgāzes daudzumu gāzes dienā D nosaka saskaņā ar šādu formulu:

Qnov D = Qpiešķ D – Qdeg D ,

kur

Qnov D – krātuvē novietotais dabasgāzes daudzums attiecīgajā gāzes dienā D (kWh);

Qpiešķ D – attiecīgajā gāzes dienā D sistēmas lietotājam piešķirtais dabasgāzes daudzums novietošanai krātuvē (kWh);

Qdeg D – degvielas gāzes daudzums sistēmas lietotāja dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai (kWh) attiecīgajā gāzes dienā D. Ja sistēmas lietotāja dabasgāze tiek iesūknēta, izmantojot virtuālo pretplūsmu, degvielas gāzes daudzums ir vienāds ar nulli.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14; grozījums par punkta papildināšanu ar vārdiem '"Iesūknēšanas sezonas laikā" stājas spēkā 01.05.2022., sk. 82.2 punktu)

50. Dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu atbilstoši sistēmas operatora attiecīgā krātuves cikla iesūknēšanas sezonai noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam dabasgāzes iesūknēšanai krātuvē un faktiski uzskaitītajam degvielas gāzes patēriņam dabasgāzes izņemšanai no krātuves par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas lietotājs. Sistēmas operators vismaz vienu mēnesi pirms iesūknēšanas sezonas sākuma publicē savā tīmekļvietnē dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās degvielas gāzes patēriņa koeficientu un tā noteikšanas metodiku.

(SPRK padomes 31.10.2022. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā)

51. No krātuves izņemtais dabasgāzes daudzums gāzes dienā D ir vienāds ar attiecīgajā gāzes dienā D sistēmas lietotājam piešķirto dabasgāzes daudzumu izņemšanai no krātuves.

52. Sistēmas lietotāja krājumu daudzumu gāzes dienā D nosaka saskaņā ar šādu formulu:

Qkr D = Qkr D–1 + Qnov D – Qizņ D ,

kur

Qkr D – sistēmas lietotāja krājumu daudzums gāzes dienā D (kWh);

Qkr D-1 – sistēmas lietotāja krājumu daudzums gāzes dienā D-1 (kWh);

Qizņ D – sistēmas lietotāja no krātuves izņemtais dabasgāzes daudzums gāzes dienā D (kWh).

53. Sistēmas operators katru dienu līdz plkst.14.00 (plkst.12.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.11.00 UTC vasaras laika periodā), izmantojot standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju par dabasgāzes daudzumu, kas gāzes dienā D-1 novietots krātuvē, izņemts no krātuves, nodots citam sistēmas lietotājam vai saņemts no cita sistēmas lietotāja, un par krājumu daudzumu gāzes dienas sākumā.

54. Sistēmas operators 14 dienu laikā pēc iesūknēšanas sezonas beigām nosaka faktisko degvielas gāzes patēriņu dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai.

54.1 Sistēmas operators 10 dienu laikā pēc izņemšanas sezonas beigām nosaka faktisko degvielas gāzes patēriņu dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai attiecīgās izņemšanas sezonas laikā.

(SPRK padomes 31.10.2022. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā)

55. Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai ir mazāks nekā iesūknēšanas sezonas laikā saņemtais daudzums no sistēmas lietotāja, sistēmas operators atdod neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūknētajam daudzumam iesūknēšanas sezonas laikā.

55.1 Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 11.1punktu ir mazāks nekā iesūknēšanas laikā no sistēmas lietotāja saņemtais degvielas gāzes daudzums, sistēmas operators atdod neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūknētajam daudzumam iesūknēšanas laikā.

(SPRK padomes 31.10.2022. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā)

56. Ja sistēmas lietotāja rīcībā nav grupētās jaudas produkta, divu gadu grupētās jaudas produkta vai atslēdzamās jaudas produkta atbilstošā apjomā, kad sistēmas operators veic neizmantotās degvielas gāzes atdošanu sistēmas lietotājam, tad šo degvielas gāzes daudzumu sistēmas operators uzglabā bez maksas līdz brīdim, kad sistēmas lietotāja rīcībā ir pietiekama krātuves jauda degvielas gāzes daudzuma novietošanai. Sistēmas lietotājs norāda savā rīcībā esošo krātuves jaudas produktu, kura ietvaros ir novietojama neizmantotā degvielas gāze.

57. Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums iesūknēšanas sezonas laikā ir lielāks nekā sistēmas lietotāju nodotais degvielas gāzes daudzums iesūknēšanas sezonas laikā, papildu norēķini starp sistēmas lietotājiem un sistēmas operatoru netiek veikti.

57.1 Sistēmas operators izņemšanas sezonas laikā sadala mēnesī faktiski patērēto dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu starp sistēmas lietotājiem proporcionāli to tirdzniecības paziņojumos norādītajam dabasgāzes daudzumam, kura izņemšanu nodrošinājusi dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbība.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 31.10.2022. lēmumu Nr. 1/36)

57.2 Sistēmas lietotājs dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai kalendārajā mēnesī nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu nodod sistēmas operatoram krātuvē vai pārvades virtuālajā tirdzniecības punktā līdz nākamā mēneša 14.datumam.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2022., sk. 82.2 punktu)

57.3 Sistēmas operators faktiski patērēto dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu gāzes dienā D publicē savā tīmekļvietnē nākamajā darba dienā.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

57.4 Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 11.1punktu ir lielāks nekā iesūknēšanas laikā sistēmas lietotāja nodotais degvielas gāzes daudzums, sistēmas lietotājs nenodoto degvielas gāzi nodod sistēmas operatoram krātuvē vai pārvades virtuālajā tirdzniecības punktā 10 dienu laikā pēc sistēmas operatora paziņojuma saņemšanas par izmantoto degvielas gāzes daudzumu proporcionāli faktiski iesūknētajam dabasgāzes daudzumam iesūknēšanas laikā krātuvē.

(SPRK padomes 31.10.2022. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā)

VIII. Krātuves pārslodzes vadība

58. Ja līdz gāzes dienas D-1 plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudas fizisku pārslodzi:

58.1. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam un proporcionāli to rezervētajai krātuves jaudai, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;

58.2. dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes iesūknēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam pieejamās jaudas ietvaros un proporcionāli to rezervētajai neizmantotajai krātuves jaudai.

59. Ja pēc gāzes dienas D-1 plkst.15.00 sistēmas operators konstatē jaudas fizisku pārslodzi:

59.1. dabasgāzes izņemšanas no krātuves laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam, vispirms nodrošinot sistēmas lietotāju, kurš nodrošina dabasgāzes apgādi nodrošināmajiem lietotājiem, tikai nodrošināmā dabasgāzes daudzuma apmērā;

59.2. dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē laikā, sistēmas operators pārslodzes vadības un jaudas ietvaros, kas pieejama dabasgāzes novietošanai glabāšanā, sadala dabasgāzes iesūknēšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā un prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam.

IX. Uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana vai ierobežošana

60. Sistēmas operatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma sistēmas lietotājiem ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves šādos gadījumos:

60.1. dabasgāzes pārvades sistēmā vai krātuvē ir bojājumi, kas var izraisīt avāriju vai avārijas situāciju, vai notikusi avārija, vai izveidojusies avārijas situācija;

60.2. saskaņā ar Enerģētikas likumu izsludināta enerģētiskā krīze;

60.3. dabasgāzes pārvades sistēmā ir novirzes no normālā darba režīma vai dabasgāzes fizikāli ķīmiskās īpašības neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem un sistēmas operators ir lūdzis pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves;

60.4. dabasgāzes plūsmas spiediens neatbilst spiedienam, kas nepieciešams uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai;

60.5. nepieciešams veikt neatliekamus remontdarbus bojājumu vai avārijas seku likvidēšanai vai avārijas situācijas novēršanai dabasgāzes pārvades sistēmā vai krātuvē;

60.6. nepieciešams veikt tehniskās uzturēšanas, remonta, pieslēgšanas, atslēgšanas vai demontāžas pasākumus, un šādus darbus nav iespējams veikt, neierobežojot vai nepārtraucot dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē vai izņemšanu no krātuves.

61. Šo noteikumu 60.punktā noteiktajos gadījumos sistēmas operators nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā publicē, norādot publikācijas laiku, paziņojumu sistēmas operatora tīmekļvietnē par dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē vai izņemšanas no krātuves pārtraukumu vai ierobežojumu, iemesliem un prognozēto dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē vai izņemšanas no krātuves atjaunošanas laiku, vienlaikus nosūtot attiecīgu elektronisku paziņojumu sistēmas lietotājiem un regulatoram.

62. Sistēmas operators, ievērojot šīs nodaļas noteikumus, var samazināt gāzes dienā noteikto dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves daudzumu laika periodā, kurā krātuvē veic apkopes, uzturēšanas un atjaunošanas darbus (turpmāk – apkopes darbi). Sistēmas operators veic apkopes darbus tā, lai pēc iespējas nekavētu krātuves izmantošanu un nesamazinātu dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudu.

63. Sistēmas operators katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.septembrim savā tīmekļvietnē publicē informāciju par plānotajiem apkopes darbiem, to raksturojumu, iespējamo ilgumu un izmaiņām dabasgāzes daudzumā, ko iespējams novietot krātuvē vai izņemt no krātuves, par laika periodu no attiecīgā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.septembrim. Sistēmas operators atjauno publicēto informāciju atkarībā no apkopes darbu izpildes gaitas.

64. Ja apkopes darbi ietekmē dabasgāzes daudzumu, ko var novietot krātuvē vai izņemt no krātuves, sistēmas operators informē sistēmas lietotājus ne vēlāk kā 42 dienas pirms plānoto apkopes darbu sākuma, elektroniski nosūtot sistēmas lietotājiem informāciju par apkopes darbu apmēru, ilgumu un izmaiņām dabasgāzes daudzumā, ko iespējams novietot krātuvē vai izņemt no krātuves.

65. Par neplānotu apkopes darbu veikšanu, kas var ietekmēt dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudu, sistēmas operators elektroniski informē sistēmas lietotājus un regulatoru pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz plkst.18.00 (plkst.16.00 UTC ziemas laika periodā un plkst.15.00 UTC vasaras laika periodā) iepriekšējā dienā pirms neplānoto apkopes darbu veikšanas, norādot arī konkrētajā gāzes dienā pieejamo dabasgāzes daudzumu novietošanai krātuvē un izņemšanai no krātuves.

66. Sistēmas operators šo noteikumu 11.punktā noteiktās iesūknēšanas sezonas laikā var veikt pāreju no iesūknēšanas režīma uz izņemšanas režīmu neplānotu dabasgāzes pārvades sistēmas vai blakus esošas dabasgāzes pārvades sistēmas remontdarbu dēļ. Sistēmas operators nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms krātuves darbības režīma maiņas publicē attiecīgu paziņojumu sistēmas operatora tīmekļvietnē, norādot publikācijas laiku, vienlaikus informējot sistēmas lietotājus un regulatoru par krātuves darbības režīma maiņu.

67. Sistēmas operators nesedz sistēmas lietotājiem zaudējumus, kas radušies šo noteikumu 60. un 62.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad plānotie apkopes darbi tiek veikti atbilstoši termiņiem, kas publicēti saskaņā ar šo noteikumu 64. un 65.punktu.

67.1 Ja sistēmas operators ierobežo dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē šo noteikumu 60. un 62.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja apkopes darbi tiek veikti termiņos, kas publicēti saskaņā ar šo noteikumu 64. un 65.punktu, vai ierobežo dabasgāzes izņemšanu no krātuves gāzes dienas laikā šo noteikumu 60.punktā noteiktajos gadījumos, sistēmas operators dabasgāzes iesūknēšanas vai izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem sadala saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā "Krātuves pārslodzes vadība" noteikto pārslodzes vadības kārtību.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

X. Saistību izpildes nodrošinājums

68. Uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā sistēmas lietotājs nodrošina līgumsaistību izpildi, izmantojot atbilstošu sistēmas lietotāja kredītreitingu vai saistību izpildes nodrošinājumu. Sistēmas lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus saistību izpildes nodrošinājuma veidus (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kas atbilst šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju).

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

69. Sistēmas lietotājs, ja izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar kredītreitingu, pēc pirmā pilnā kalendārā gada kopš uzglabāšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas līdz attiecīgā gada 1.maijam un 15.oktobrim iesniedz sistēmas operatoram atjauninātu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu. Sistēmas lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt sistēmas operatoru par visām izmaiņām sistēmas lietotāja kredītreitingā. Sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt atjauninātu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

70. Ja sistēmas lietotājs ir izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar kredītreitingu, sistēmas operators ir tiesīgs uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju) no uzglabāšanas pakalpojuma līguma izrietošo prasību segšanai, ja:

70.1. sistēmas operatoram ir pamats uzskatīt, ka sistēmas lietotājs pilnībā vai daļēji nespēj vai nespēs segt saistības, kas izriet no uzglabāšanas pakalpojuma līguma;

70.2. sistēmas lietotājam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

70.3. saskaņā ar šo noteikumu 71.punktā noteiktajiem kritērijiem sistēmas lietotājam nav atbilstoša kredītreitinga;

70.4. sistēmas lietotājs divas reizes divpadsmit mēnešu laikā ir kavējis uzglabāšanas pakalpojuma līgumā noteiktos maksājumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

71. Sistēmas lietotāja kredītreitings uzskatāms par atbilstošu, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

71.1. "Standard & Poor’s" ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;

71.2. "Fitch Ratings" ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;

71.3. "Moody’s" ilgtermiņa reitings Baa3 vai augstāks;

71.4. (svītrots no 01.05.2022. ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14).

72. Ja sistēmas lietotājs vai saistītais komersants nepiekrīt sistēmas operatora konstatējumam par sistēmas lietotāja vai saistītā komersanta kredītreitinga neatbilstību, sistēmas lietotājs vai saistītais komersants piecu darba dienu laikā var iesniegt atbilstošus pierādījumus, lai sistēmas operators objektīvi novērtētu sistēmas lietotāja kredītspēju.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

73. Sistēmas lietotājs iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu sistēmas operatoram septiņu darba dienu laikā no sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas dienas.

74. Sistēmas operators atzīst garantiju par pienācīgu saistību izpildes nodrošinājumu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

74.1. garantiju ir izdevis finanšu pakalpojumu sniedzējs, kuram vai kura grupai ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā kredītreitings ir vismaz Baa1 saskaņā ar aģentūru "Moodys’s" vai BBB+ saskaņā ar aģentūru "Standard&Poor’s", vai BBB+ saskaņā ar aģentūru "Fitch Ratings";

74.2. garantiju ir izdevis saistītais komersants, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 71.punktam;

74.3. garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

75. Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā, ja sistēmas lietotājs ir izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar saistību izpildes nodrošinājumu.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

75.1 Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā uzglabāšanas pakalpojuma līguma darbības laikā, ja sistēmas operators ir pieprasījis sistēmas lietotājam, kurš izvēlējies nodrošināt līgumsaistību izpildi ar kredītreitingu, saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu 70.punktu. Ja sistēmas lietotājs šo noteikumu 73.punktā noteiktajā laikā neiesniedz sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

76. Saistību izpildes nodrošinājuma apmēru sistēmas operators nosaka un piemēro divu mēnešu šo noteikumu 24.4.apakšpunktā noteiktās maksas apmērā par krātuves ciklu par sistēmas lietotāja visiem rezervētajiem jaudas produktiem katrā krātuves ciklā.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

76.1 Sistēmas operators pēc saistību izpildes nodrošinājuma šo noteikumu 76.punktā noteiktajā apmērā izmantošanas no uzglabāšanas pakalpojuma līguma izrietošo prasību segšanai nosūta sistēmas lietotājam brīdinājumu par dabasgāzes iesūknēšanas krātuvē, izņemšanas no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanas ierobežošanu vai pārtraukšanu. Ja sistēmas lietotājs brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav mazāks par desmit darba dienām, neatjauno saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

77. Ja sistēmas lietotāja saistības uzglabāšanas pakalpojuma līguma ietvaros pārsniedz summu, par kādu ir iesniegts saistību izpildes nodrošinājums, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt sistēmas lietotājam palielināt saistību izpildes nodrošinājuma summu un septiņu dienu laikā iesniegt sistēmas operatoram jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst šo noteikumu 76.punkta nosacījumiem. Ja sistēmas lietotājs norādītajā termiņā neiesniedz jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

78. Izbeidzot uzglabāšanas pakalpojuma līgumu, sistēmas operators piecu darba dienu laikā atmaksā sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izmantota sistēmas lietotāja neizpildīto saistību segšanai, vai atdod sistēmas lietotājam iesniegtās finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 71.punktam, garantijas oriģinālu.

XI. Noslēguma jautājumi

79. Pretendentu pieteikumus krātuves lietošanas tiesību iegūšanai, kuri sistēmas operatoram iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, sistēmas operators izvērtē un uzglabāšanas pakalpojuma līgumu noslēdz saskaņā ar šiem noteikumiem.

80. Sistēmas lietotājam, kuram šo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā esošs uzglabāšanas pakalpojuma līgums, tas ir spēkā, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Ja uzglabāšanas pakalpojuma līguma, kas noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nosacījumi ir pretrunā ar šiem noteikumiem, tiek piemēroti šie noteikumi.

81. Sistēmas lietotāja 2020./2021.gada krātuves cikla beigās jaudas produkta ietvaros, kuram beidzas izmantošanas periods, esošie krājumi uz nākamo krātuves ciklu tiek pārcelti šādi:

81.1. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis grupētās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu;

81.2. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas nepārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas tirgus produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis atslēdzamās jaudas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto atslēdzamās jaudas produkta tarifu;

81.3. attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas pārsniedz 5% no kopējās rezervētās jaudas attiecīgā jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

82. Sistēmas operators un sistēmas lietotāji līdz 2021.gada 30.aprīlim attiecībā uz krātuves jaudas produktiem, kas rezervēti, un dabasgāzes daudzumu, kas novietots krātuvē 2020./2021.gada krātuves ciklā, jaudas produktu izmantošanu, krātuvē novietotās dabasgāzes un jaudas produktu nodošanu un jaudu fizisku pārslodzes vadību veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu Nr. 1/10 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi".

82.1 Šo noteikumu 33.1punktu piemēro no 2022./2023.gada krātuves cikla sākuma.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

82.2 Grozījumi šo noteikumu 49.–50.punktā un 71.4.apakšpunktā stājas spēkā 2022.gada 1.maijā. Šo noteikumu 57.1 un 57.2punkts stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

82.3 Izmaksas, kas sistēmas operatoram radušās līdz 2022.gada 30.aprīlim, izņemšanas sezonā nodrošinot saskaņā ar šo noteikumu 57.3punktu publicēto dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu, sistēmas operators ietver izmaksās, kas nepieciešamas uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma efektīvai sniegšanai.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

82.4 Sistēmas lietotājiem, kuri līdz 2022.gada 30.aprīlim nodrošina līgumsaistību izpildi ar šo noteikumu 71.4.apakšpunktā noteikto kredītreitingu, sistēmas operators pieprasa septiņu dienu laikā no grozījumu šo noteikumu 71.4.apakšpunktā stāšanās spēkā iesniegt sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu šo noteikumu 76.punktā noteiktajā apmērā. Ja sistēmas lietotājs norādītajā termiņā neiesniedz jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, sistēmas operators var ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, izņemšanu no krātuves vai krātuvē novietotās dabasgāzes vai jaudas produkta nodošanu.

(SPRK padomes 16.12.2021. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

82.5 Sistēmas operators var atļaut sistēmas lietotājiem 2021./2022.gada krātuves cikla izņemšanas sezonas laikā iesūknēt dabasgāzi krātuvē 2021./2022.gada krātuves ciklam rezervētā jaudas produkta ietvaros. Sistēmas operators ne vēlāk kā divas darba dienas pirms iesūknēšanas publicē savā tīmekļvietnē iesūknēšanas sākuma datumu.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.6 Dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, kas nodrošina dabasgāzes iesūknēšanas procesu saskaņā ar šo noteikumu 82.5punktu, nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu nosaka atbilstoši sistēmas operatora 2021./2022.gada krātuves cikla iesūknēšanas sezonai noteiktajam degvielas gāzes patēriņa koeficientam, un to par saviem līdzekļiem nodrošina sistēmas lietotājs.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.7 Sistēmas operators 10 dienu laikā pēc 2021./2022.gada krātuves cikla beigām nosaka faktisko degvielas gāzes patēriņu dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 82.5punktu.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.8 Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 82.5punktu ir lielāks nekā sistēmas lietotāju nodotais degvielas gāzes daudzums iesūknēšanas laikā, sistēmas lietotājs nenodoto degvielas gāzi nodod sistēmas operatoram krātuvē vai pārvades virtuālajā tirdzniecības punktā līdz 2022.gada 25.maijam proporcionāli faktiski iesūknētajam dabasgāzes daudzumam iesūknēšanas laikā krātuvē.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.9 Ja sistēmas operatora patērētais degvielas gāzes daudzums dabasgāzes iesūknēšanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 82.5punktu ir mazāks nekā iesūknēšanas laikā saņemtais daudzums no sistēmas lietotāja, sistēmas operators atdod neizmantoto degvielas gāzi sistēmas lietotājam proporcionāli faktiski iesūknētajam daudzumam iesūknēšanas laikā.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.10 Sistēmas lietotāja 2021./2022.gada krātuves cikla beigās jaudas produkta ietvaros, kuram beidzas izmantošanas periods, esošie krājumi uz nākamo krātuves ciklu tiek pārnesti šādi:

82.101. krājumi, kas uzglabāti krātuvē, veicot dabasgāzes iesūknēšanu saskaņā ar šo noteikumu 82.5punktu, attiecīgā daudzumā tiek pārnesti uz krātuves jaudas produktu, kura ietvaros tie tika uzglabāti 2021./2022.gada krātuves ciklā un kuru sistēmas lietotājs ir rezervējis 2022./2023.gada krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā. Sistēmas lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar 2022./2023.gada krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu un jaudas produkta piešķiršanas paziņojumā noteikto prēmiju;

82.102. sistēmas operators 2022.gada 2.maijā informē sistēmas lietotāju par krājumu daudzumu, kuram sistēmas lietotājs nav rezervējis jaudas produktu 2022./2023.gada krātuves ciklam;

82.103. sistēmas lietotājs 2022.gada 3.maijā informē sistēmas operatoru par:

82.103.1. krājumu daudzumu, kuru pārnes uz krātuves jaudas produktu, ko sistēmas lietotājs ir rezervējis 2022./2023.gada krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā līdz 2022.gada 2.maijam notikušajās krātuves jaudas izsolēs un par ko sistēmas lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar 2022./2023.gada krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu un jaudas produkta piešķiršanas paziņojumā noteikto prēmiju;

82.103.2. krājumu daudzumu, kuram pēc 2022.gada 3.maija nākamajā notiekošajā krātuves jaudas izsolē sistēmas lietotājs attiecīgā apjomā rezervēs jaudas produktu;

82.104. šo noteikumu 82.103.2.apakšpunktā minētie krājumi tiek pārnesti uz krātuves jaudas produktu, kura ietvaros tie tika uzglabāti 2021./2022.gada krātuves ciklā, daudzumā, kādā sistēmas lietotājs pēc 2022.gada 3.maija nākamajā notiekošajā krātuves jaudas izsolē ir rezervējis attiecīgo jaudas produktu 2022./2023.gada krātuves ciklam. Sistēmas lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar 2022./2023.gada krātuves ciklam noteikto attiecīgā jaudas produkta tarifu un jaudas produkta piešķiršanas paziņojumā noteikto prēmiju;

82.105. šo noteikumu 82.102.apakšpunktā minētie krājumi tiek pārnesti uz krājumu pārcelšanas produktu, daudzumā, kādā tie nav pārnesti uz nākamo krātuves ciklu saskaņā ar šo noteikumu 82.103.1.apakšpunktu un kādā sistēmas lietotājs pēc 2022.gada 3.maija nākamajā notiekošajā krātuves jaudas izsolē nav rezervējis krātuves jaudas produktu 2022./2023.gada krātuves ciklam. Sistēmas lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar 2022./2023.gada krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu;

82.106. sistēmas operators, nosakot pēc 2022.gada 3.maija nākamās notiekošās krātuves jaudas izsoles ietvaros jaudas produktam maksimāli pieejamo krātuves jaudas apjomu, ņem vērā krājumus, kuriem sistēmas lietotāji rezervēs jaudas produktu.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.11 Ja kompetentā valsts pārvaldes iestāde izsludina kādu no Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulā (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 noteiktajiem krīzes līmeņiem dabasgāzes apgādes nozarē, tajā skaitā enerģētisko krīzi, Noteikumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar attiecīgo kompetento valsts pārvaldes iestāžu noteikto regulējumu attiecīgā krīzes līmeņa gadījumā.

(SPRK padomes 31.03.2022. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

82.12 Ja dabasgāze tiek iesūknēta krātuvē no 2022.gada 15.oktobra līdz dienai, kad spēkā stājas grozījumi, ar kuriem šie Noteikumi ir papildināti ar 11.1punktu, dabasgāzes pārsūknēšanas agregātu darbībai, kas nodrošina dabasgāzes iesūknēšanas procesu, nepieciešamo degvielas gāzes daudzumu nosaka un par to norēķinās saskaņā ar šo noteikumu 50., 54.1, 55.1 un 57.4punktu.

(SPRK padomes 31.10.2022. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā)

83. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu Nr. 1/10 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 105.nr.; 2019, 257.nr.; 2020, 52.nr.).

84. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šo noteikumu V, VI un VIII nodaļā noteiktās prasības piemēro no 2021.gada 1.maija.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 1. oktobra lēmumam Nr. 1/14
Pieteikums Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas tiesību iegūšanai

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

20___. gada ____________

Nr. _________

 
  
Adresāts: ,vienotais reģistrācijas numurs  ,
 /sistēmas operatora nosaukums/    
 juridiskā adrese: _________________
Pretendents:______________________________
/
nosaukums/
 Enerģijas identifikācijas kods: 
 Juridiskā adrese: 
 Tālruņa numurs: 
 E-pasta adrese: 
 Faksa numurs: 
 Bankas rekvizīti: 
 PVN maksātāja reģistrācijas numurs: 

Ar šo lūdzu piešķirt tiesības lietot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu atbilstoši Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (turpmāk – krātuves lietošanas noteikumi).

Informācija par pārstāvi

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis, e-pasts, fakss

Persona, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu un noslēgt uzglabāšanas pakalpojuma līgumu 
  
 

Tālrunis

E-pasts

Kontaktinformācija, kuru sistēmas operators jebkurā diennakts laikā var izmantot saziņai ar sistēmas lietotāju  

Pievienotie dokumenti

1.

Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.*
   
2.Pārstāvību apliecinošs dokuments, ja pieteikumu paraksta persona, kura nav pretendenta pārvaldes institūcijas loceklis.*
   
3.Dokuments, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts.*
   
4.Gada pārskats par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.*
   
5.Informācija par pretendenta kredītreitingu, kuru ir piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra.*
   

(atzīmēt ar „x" atbilstošo)

* Ja dokuments ir pieejams oficiālā izdevumā vai valsts publiskā reģistrā, norāda tīmekļvietni

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem.

Pretendents apliecina, ka apņemas pēc sistēmas operatora pieprasījuma iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju).

Personas, kura iesniedz pieteikumu, kontaktinformācija

    

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(amats)

(tālrunis, e-pasts, fakss)

    
Pieteikuma pieņemšana (aizpilda sistēmas operators) 
Reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas datums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 1. oktobra lēmumam Nr. 1/14
Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas produkti, to rezervēšanas un izmantošanas kārtība

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

1. Grupētās jaudas produkts (produkta kods IPGK1YP)

1.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks: atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicētajai informācijai, sākot krātuves jaudas rezervēšanu ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.martā un beidzot to ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.jūnijā.

1.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: izsoles procedūra.

1.3. Jaudas produkta rezervēšanai izmantotā izsoles procedūra: izsole, kurā izmanto vienotas prēmijas noteikšanu.

1.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: neierobežoti krātuves pieejamās jaudas apmērā, no kuras atņemta krātuves pieejamā jauda divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanai saskaņā ar šā pielikuma 2.1. un 2.4.apakšpunktā noteikto.

1.5. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

1.6. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: viens krātuves cikls.

1.7. Jaudas produkts ietver:

1.7.1. krātuves jaudas izmantošanu lietotāja rīcībā esošā grupētās jaudas produkta apjomā;

1.7.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: neierobežoti, nodrošinot krājumu novietošanu daudzumā, ko iespējams uzglabāt ar sistēmas lietotāja rīcībā esošo jaudas produktu;

1.7.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: neierobežoti, nodrošinot krājumu izņemšanu, kas tiek uzglabāti ar jaudas produktu;

1.7.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu krātuves jaudas izmantošanai lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: bez maksas.

1.8. Dabasgāzes novietošana glabāšanai krātuvē un izņemšana no krātuves: konstantās jaudas produkts.

1.9. Krājumu pārvietošana krātuvē: standarta grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros.

1.10. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

1.11. Krājumu pārnešana uz nākamo krātuves ciklu: attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāts grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

2. Divu gadu grupētās jaudas produkts (produkta kods IPGK2YP)

2.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks: atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicētajai informācijai, sākot krātuves jaudas rezervēšanu ne vēlāk kā attiecīgā gada 15.martā un beidzot to ne vēlāk kā sestajā darba dienā pēc krātuves tehniskās jaudas un krātuves pieejamās jaudas esošajam krātuves ciklam publicēšanas dienas saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.

2.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: izsoles procedūra.

2.3. Jaudas produkta rezervēšanai izmantotā izsoles procedūra: izsole, kurā izmanto vienotas prēmijas noteikšanu.

2.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: 4 000 000 000 (četri miljardi) kWh uz diviem secīgiem krātuves cikliem. Ja, beidzoties jaudas produkta rezervēšanas laikam, jaudas produkta ietvaros ir rezervēts krātuves jaudas apjoms, kas ir mazāks par 4 000 000 000 (četriem miljardiem) kWh, nerezervēto krātuves jaudas apjomu iekļauj grupētās jaudas produkta rezervēšanai pieejamās krātuves jaudas apjomā.

2.5. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

2.6. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: divi secīgi krātuves cikli.

2.7. Jaudas produkts ietver:

2.7.1. krātuves jaudas izmantošanu lietotāja rīcībā esošā divu gadu grupētās jaudas produkta apjomā;

2.7.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: neierobežoti, nodrošinot krājumu novietošanu daudzumā, ko iespējams uzglabāt ar sistēmas lietotāja rīcībā esošo jaudas produktu;

2.7.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: neierobežoti, nodrošinot krājumu izņemšanu, kas tiek uzglabāts ar jaudas produktu;

2.7.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu krātuves jaudas izmantošanai lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: bez maksas.

2.8. Dabasgāzes novietošana glabāšanai un izņemšana no krātuves: konstantās jaudas produkts.

2.9. Krājumu pārvietošana krātuvē: grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros.

2.10. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

2.11. Krājumu pārnešana:

2.11.1. jaudas produkta darbības pirmā krātuves cikla beigās krājumi tiek pārnesti uz divu gadu grupētās jaudas produkta darbības otro krātuves ciklu;

2.11.2. jaudas produkta darbības otrā krātuves cikla beigās attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāts divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

3. Atslēdzamās jaudas produkts (produkta kods IPGKAP)

3.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks: atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā publicētajai informācijai, sākot krātuves jaudas rezervēšanu ne vēlāk kā attiecīgā gada 1.jūlijā un beidzot to ne vēlāk kā attiecīgā gada 29.septembrī.

3.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: izsoles procedūra.

3.3. Jaudas produkta rezervēšanai izmantotā izsoles procedūra: izsole, kurā izmanto vienotas prēmijas noteikšanu.

3.4. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: neierobežoti krātuves pieejamās jaudas apmērā.

3.5. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

3.6. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: viens krātuves cikls.

3.7. Jaudas produkts ietver:

3.7.1. krātuves jaudas izmantošanu lietotāja rīcībā esošā atslēdzamās jaudas produkta apjomā;

3.7.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: neierobežoti, nodrošinot krājumu novietošanu daudzumā, ko iespējams uzglabāt ar rīcībā esošo jaudas produktu;

3.7.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: neierobežoti, nodrošinot krājumu izņemšanu, kas tiek uzglabāts ar jaudas produktu;

3.7.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu krātuves jaudas izmantošanai lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: par virtuālās pretplūsmas tarifu.

3.8. Dabasgāzes novietošana glabāšanai un izņemšana no krātuves: atslēdzamās jaudas produkts.

3.9. Krājumu pārvietošana krātuvē: atslēdzamās jaudas produkta ietvaros.

3.10. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

3.11. Krājumu pārnešana uz nākamo krātuves ciklu: attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāti atslēdzamās jaudas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

4. Krājumu pārcelšanas produkts (produkta kods INTP)

4.1. Krātuves jaudas rezervēšanas laiks esošajam krātuves ciklam: otrajā dienā pēc iepriekšējā krātuves cikla beigām saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu.

4.2. Krātuves jaudas rezervēšanas veids: saskaņā ar šā pielikuma 1.11.1., 2.11.2. un 3.11.apakšpunktā noteikto krājumu pārnešanas kārtību.

4.3. Rezervēšanai pieejamais krātuves jaudas apjoms: neierobežoti krājumu daudzumā krātuves cikla beigās saskaņā ar šā pielikuma 1.11.1., 2.11.2. un 3.11.apakšpunktu.

4.4. Krātuves jaudas piešķiršanas kārtība: saskaņā ar šā pielikuma 1.11.1., 2.11.2. un 3.11.apakšpunktu.

4.5. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: viens krātuves cikls.

4.6. Jaudas produkts ietver:

4.6.1. krātuves jaudas izmantošanu rīcībā esošā krājumu pārcelšanas produkta apjomā;

4.6.2. dabasgāzes novietošanu krātuvē: nav iespējama;

4.6.3. dabasgāzes izņemšanu no krātuves: krājumu daudzumā, kas tiek uzglabāts ar krājumu pārcelšanas produktu;

4.6.4. virtuālās pretplūsmas izmantošanu dabasgāzes izņemšanai no krātuves rezervētajā lietotāja rīcībā esošās jaudas apjomā: par virtuālās pretplūsmas tarifu.

4.7. Dabasgāzes izņemšana no krātuves: atslēdzamās jaudas produkts.

4.8. Krājumu pārvietošana krātuvē: krājumu pārcelšanas produkta ietvaros.

4.9. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu.

4.10. Krājumu pārnešana uz nākamo krātuves ciklu: attiecībā uz krājumu daudzumu krātuves cikla beigās, kas tiek uzglabāts krājuma pārcelšanas produkta ietvaros, tiek uzskatīts, ka sistēmas lietotājs ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu nākamajam krātuves ciklam attiecīgajā krājumu daudzumā, par kuru norēķinās ar sistēmas operatoru saskaņā ar nākamajam krātuves ciklam noteikto krājumu pārcelšanas produkta tarifu.

5. Virtuālās pretplūsmas produkts

5.1. Jaudas rezervēšanas laiks esošajam krātuves ciklam:

5.1.1. grupētās jaudas produkta izmantošanas laikā;

5.1.2. atslēdzamās jaudas produkta izmantošanas laikā.

5.2. Dabasgāzes novietošanas krātuvē un izņemšanas no krātuves jaudas rezervēšanas veids: iesniedzot sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu.

5.3. Rezervēšanai pieejamais jaudas apjoms:

5.3.1. iesūknēšanas sezonā – atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai informācijai par rezervēšanai pieejamo jaudas apjomu, kas nav mazāks par kopējo saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu apstiprināto sistēmas lietotāju krātuvē novietojamo dabasgāzes daudzumu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros attiecīgajā gāzes dienā, no kura atņemtas 27,7 GWh/dienā. Rezervēšanai pieejamais jaudas apjoms nav mazāks par 0;

5.3.2. izņemšanas sezonā – atbilstoši sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētajai informācijai par rezervēšanai pieejamo jaudas apjomu, kurš nav mazāks par kopējo saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu apstiprināto sistēmas lietotāju no krātuves izņemamo dabasgāzes daudzumu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros attiecīgajā gāzes dienā.

5.4. Jaudas piešķiršanas kārtība: tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā.

5.5. Jaudas produkta izmantošanas ilgums: gāzes diena, kurai veikta jaudas produkta rezervēšana.

5.6. Jaudas produkts ietver: dabasgāzes novietošanu krātuvē un izņemšanu no krātuves pretēji krātuves faktiskā tehnoloģiskā režīma plūsmas virzienam.

5.7. Dabasgāzes novietošana glabāšanai: konstantās vai atslēdzamās jaudas produkts atkarībā no tirdzniecības paziņojumā norādītā jaudas produkta.

5.8. Krājumu pārvietošana krātuvē: neattiecas.

5.9. Norēķināšanās par jaudas produktu: saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu.

5.10. Krājumu pārnešana uz nākamo krātuves ciklu: neattiecas.

(Grozīts ar SPRK padomes 16.12.2021. lēmumu Nr. 1/14)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/14Pieņemts: 01.10.2020.Stājas spēkā: 07.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 06.10.2020. OP numurs: 2020/193.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Konsultāciju dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
317767
{"selected":{"value":"02.11.2022","content":"<font class='s-1'>02.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.11.2022","iso_value":"2022\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2022","iso_value":"2022\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2022.-01.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2022","iso_value":"2022\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2022.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2021","iso_value":"2021\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2021.-01.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2020","iso_value":"2020\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2020.-20.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.11.2022
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"