Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 295

Rīgā 2018. gada 22. maijā (prot. Nr. 25 20. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

2. Atbalstu aizdevuma veidā piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum").

3. Aizdevumu piešķir fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk – aizņēmējs), kas atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. tā ražo vai plāno uzsākt ražot Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot īscirtmeta atvasāju sugas, piemēram, apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.), baltalksni (Alnus incana), klūdziņprosu (Panicum virgatum) un miežubrāli (Phalaris arundinacea L.);

3.2. tā ievēro Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013) 1. panta 1. punkta prasības;

3.3. tā saimniecisko darbību ir reģistrējusi Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā;

3.4. tai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3.5. tās īpašumā vai lietošanā esošā zemes platība ir deklarēta un apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai (ieskaitot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. Šo prasību nepiemēro jaunajam lauksaimniekam un aizņēmējam, kas uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu;

3.6. tās ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas, neskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada ienākumu deklarāciju vai uzņēmuma gada pārskatu par pēdējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada ir vismaz 285 euro no hektāra vai vismaz 200 euro no hektāra, ja saimniecība atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir sertificēta bioloģiska saimniecība. Prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

3.6.1. jaunajam lauksaimniekam un aizņēmējam, kurš uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu;

3.6.2. aizņēmējam, kurš gūst ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, bet kura īpašumā vai nomā nav zemes platības (piemēram, cūkkopības saimniecība);

3.6.3. par jaunierīkotu ilggadīgo stādījumu platību pirmos trīs gadus;

3.6.4. par zālāju platību pirmos trīs gadus pēc kārtas, sākot no gada, kad aizņēmējs Lauksaimniecības datu centrā pirmo reizi ir reģistrējis savā ganāmpulkā gaļas šķirnes liellopus.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 102)

4. Ja aizņēmējs salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanās periodu ir papildus deklarējis zemes platību un tā ir apstiprināta tiešo maksājumu saņemšanai, šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas aprēķina, neieskaitot papildus pieteikto platību.

5. Šo noteikumu izpratnē jaunais lauksaimnieks ir aizņēmējs, kas lauksaimniecisko darbību ir uzsācis pēdējo 18 mēnešu laikā vai plāno to uzsākt un atbilst šādām prasībām:

5.1. ja aizņēmējs ir fiziska persona:

5.1.1. tas aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā nav vecāks par 40 gadiem;

5.1.2. tam ir augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai tas ir apguvis lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā;

5.1.3. tam nav piederējis vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu saimniecībā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

5.1.4. tas līdz aizdevuma izsniegšanai saimniecisko darbību ir reģistrējis Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā;

5.2. ja aizņēmējs ir juridiska persona, tās dalībniekam – fiziskai personai, kas atbilst šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētajām prasībām, – saimniecībā pieder vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu;

5.3. aizņēmējs apliecina, ka vismaz 60 procentu kopējo saimniecības ieņēmumu (neto apgrozījuma) tiks gūti no lauksaimniecības produktu ražošanas.

6. Šo noteikumu izpratnē aizņēmējs, kas uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu, ir aizņēmējs, kas lauksaimniecisko darbību ir uzsācis pēdējo 18 mēnešu laikā vai plāno to uzsākt un atbilst šādām prasībām:

6.1. ja aizņēmējs ir fiziska persona:

6.1.1. tas aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecāks par 40 gadiem;

6.1.2. tam ir augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai tas ir apguvis lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā;

6.1.3. tam nav piederējis vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu saimniecībā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

6.1.4. tas līdz aizdevuma izsniegšanai ir reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;

6.2. ja aizņēmējs ir juridiska persona, tās dalībniekam – fiziskai personai, kas atbilst šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā minētajām prasībām, – saimniecībā pieder vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu;

6.3. aizņēmējs apliecina, ka vismaz 60 procentu kopējo saimniecības ieņēmumu (neto apgrozījuma) tiks gūti no lauksaimniecības produktu ražošanas.

7. Lai saņemtu aizdevumu, aizņēmējs sabiedrībā "Altum" iesniedz aizdevuma pieteikumu un neatkarīga vērtētāja izsniegtu iegādājamās zemes novērtējumu.

8. Aizņēmējs un Lauku atbalsta dienests pēc sabiedrības "Altum" pieprasījuma sniedz informāciju par jebkuru atbalstu, ko aizņēmējs saņēmis, atbilstoši regulas Nr. 1408/2013 6. panta 1. punkta nosacījumiem, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecības nozarē.

9. Maksu par aizdevuma pieteikuma izskatīšanu sabiedrībai "Altum", kā arī maksu par papildu pakalpojumiem un aizdevuma līguma grozījumiem sedz aizņēmējs atbilstoši sabiedrības "Altum" noteiktajam pakalpojumu cenrādim.

10. Pamatojoties uz šo noteikumu 7. punktā minētajiem dokumentiem un izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus, sabiedrība "Altum" triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt aizdevumu.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

11. Sabiedrība "Altum" aizdevumu finansēšanai piesaista valsts aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes valsts budžeta likumprojektā kārtējam gadam iekļauj valsts aizdevumu pieprasījumus, kā arī par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību atbilstoši šādiem nosacījumiem:

11.1. valsts aizdevuma mērķis ir īstenot valsts atbalsta programmu;

11.2. valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;

11.3. valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

11.4. valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz finanšu institūcijas prasījuma tiesībām, kas rodas no aizdevumiem, kuri izsniegti atbilstoši šiem noteikumiem.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

12. Aizdevumu piešķir:

12.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai ražotu lauksaimniecības produktus, izņemot īscirtmeta atvasāju sugas, piemēram, apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.), baltalksni (Alnus incana), klūdziņprosu (Panicum virgatum) un miežubrāli (Phalaris arundinacea L.). Ja tiek iegādātas pļavas un ganības un netiek mainīts to lietošanas veids, piecu gadu laikā pēc zemes iegādes ir nodrošināts minimālais liellopu blīvums – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz hektāru (1. pielikums);

12.2. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai ražotu lauksaimniecības produktus, un uz tās esošu būvju iegādei, ja būvju kadastrālā vērtība nepārsniedz 30 procentu no zemes kadastrālās vērtības;

12.3. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai ražotu lauksaimniecības produktus, ja tajā esošā nekoptā, aizaugusī un dabiski apmežotā platība divu gadu laikā tiek rekultivēta, lai nodrošinātu lauksaimniecības produktu ražošanu, kā arī citu ar lauksaimniecisko darbību nesaistītu objektu kopējā platība nepārsniedz 30 procentu no kopējās zemes platības;

12.4. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai ražotu lauksaimniecības produktus, ja zemes iegādes darījums noticis ne agrāk kā trīs mēnešus pirms šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 102)

12.1 Tās īpašuma daļas iegādi, kas neatbilst šo noteikumu 12.2. un 12.3. apakšpunkta nosacījumiem, aizņēmējs finansē no saviem līdzekļiem.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

13. Aizdevumu nepiešķir:

13.1. meža zemes iegādei;

13.2. aizņēmējam, kura finanšu stāvoklis neatbilst sabiedrības "Altum" aizdevuma nosacījumiem;

13.3. zemes iegādei no šādām savstarpēji saistītām personām:

13.3.1. aizņēmēja radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātā, vai ar aizņēmēju svainībā esošām personām līdz otrajai pakāpei, izņemot gadījumu, ja no attiecīgajām personām tiek izpirkta mantojuma daļa;

13.3.2. likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 18. punktā minētajām personām.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 102; sk. 31. punktu)

14. Aizņēmējs, noslēdzot aizdevuma līgumu ar sabiedrību "Altum" par aizdevuma saņemšanu, apliecina šādu nosacījumu ievērošanu:

14.1. aizņēmējs līdz pilnīgai līguma saistību izpildei neiznomā tā īpašumā esošo un par šo atbalstu iegādāto zemi, izņemot gadījumu, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

14.1.1. aizņēmējs – fiziska persona – nodibina zemnieku saimniecību vai kapitālsabiedrību, kurā tam pieder vairāk nekā 50 procentu pamatkapitāla;

14.1.2. šo noteikumu 14.1.1. apakšpunktā minētā juridiskā persona turpina aizdevuma pieteikumā minēto lauksaimniecisko darbību;

14.2. jaunais lauksaimnieks un aizņēmējs, kas uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu, atbalsta pamatsummu sāk atmaksāt ne vēlāk kā trešajā darbības gadā;

14.3. jaunais lauksaimnieks piecu gadu laikā pēc zemes iegādes sasniedz šo noteikumu 3.6. un 5.3. apakšpunktā minētos minimālos ieņēmumus;

14.4. aizņēmējs, kas uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu, piecu gadu laikā pēc zemes iegādes sasniedz šo noteikumu 3.6. un 6.3. apakšpunktā minētos minimālos ieņēmumus;

14.5. aizņēmējs visā aizdevuma pastāvēšanas laikā iegādāto zemi izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, tā ir pieteikta tiešo maksājumu saņemšanai un netiek pārveidota par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. Ja aizņēmējs iegādātajā lauksaimniecībā izmantojamajā zemes platībā nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, tas atmaksā saņemto aizdevumu un šo noteikumu 22. punktā minēto kredītprocentu likmju pieauguma kompensāciju par attiecīgo zemes platību;

14.6. aizdevuma darbības laikā aizņēmējs iegādāto zemi nepārdod un nedāvina bez sabiedrības "Altum" rakstiskas piekrišanas. Zemi var pārdot, lai iegādātos līdzvērtīgu vai ražošanai izdevīgākā vietā esošu platību vai tad, ja nav iespējama aizdevuma atmaksa sabiedrībai "Altum". Neparedzētos gadījumos (īpašnieka pēkšņas darbnespējas dēļ un citos gadījumos), saskaņojot ar sabiedrību "Altum", aizdevuma līguma saistības var nodot aizņēmēja pirmās pakāpes radiniekiem vai mantiniekiem, kas turpinās ražošanu un nodrošinās aizdevuma līguma saistību izpildi;

14.7. šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētā zemes platība tiešo maksājumu saņemšanai tiek pieteikta divu gadu laikā pēc zemes iegādes.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 102)

15. Valsts aizdevuma summa ir 100 000 000 euro.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

16. Viens aizņēmējs vai viens vienots uzņēmums var saņemt aizdevumu ne vairāk kā 1 000 000 euro apmērā. Aizdevuma nodrošinājums ir iegādātās zemes platība.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 102)

17. Zemes iegādei nepieciešamā finansējuma apmērs var pārsniegt neatkarīga vērtētāja noteikto iegādājamās zemes novērtējumu ne vairāk kā trīs reizes. Ja zemes iegādei nepieciešamā finansējuma apmērs pārsniedz neatkarīga vērtētāja noteikto zemes novērtējumu, aizdevumu piešķir, ja aizņēmējs sniedz papildu nodrošinājumu.

18. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

19. Aizdevuma termiņš nepārsniedz 30 gadus.

20. Ja aizņēmējs nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, sabiedrība "Altum" ir tiesīga restrukturizēt aizdevumu, pagarinot aizdevuma termiņu līdz diviem gadiem, kā arī mainīt maksājumu apmēru un periodiskumu.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

21. Aizdevuma procentu likmi veido šo noteikumu 11. punktā minētā valsts aizdevuma procentu likme, kurai pieskaita sabiedrības "Altum" aizdevumu administrēšanas un riska izmaksu piecenojumu 2,2 procentu apmērā. Aizdevumam, par kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumiem Nr. 381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" pieteikums sabiedrībā "Altum" iesniegts līdz 2016. gada 30. jūnijam, administrēšanas un riska izmaksu piecenojums ir 2,5 procenti.

22. Ja, palielinoties valsts aizdevuma procentu likmei, aizdevuma procentu likme pārsniedz četrus procentus gadā, aizdevumiem, par kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumiem Nr. 381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" pieteikums sabiedrībā Altum iesniegts līdz 2016. gada 5. februārim un kuru aizdevuma termiņš nav pagarināts, pārsniedzot 20 gadus, starpību starp četriem procentiem un faktisko aizdevuma procentu likmi vienādās daļās sedz Zemkopības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijai kredītprocentu likmju pieauguma kompensācijai akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" un aizņēmējs no saviem līdzekļiem.

23. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, sabiedrība "Altum" ievēro šādus nosacījumus:

23.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

23.2. pirms lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu pārbauda, vai aizņēmēja atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo de minimis apmēru. Saņemto de minimis atbalstu vērtē viena vienota uzņēmuma līmenī;

23.3. de minimis atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendents veic regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības, kā arī ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

23.4. atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu, ievērojot regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 376)

24. Pretendents, kurš darbojas vienā vai vienlaikus vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst regulā Nr.  1408/2013 noteiktajā jomā:

24.1. nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr.  1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu;

24.2. ja šo noteikumu 23.4. apakšpunktā paredzētais atbalsts kumulējas, sniedz informāciju sabiedrībai "Altum" par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

25. Subsīdijas ekvivalentu euro aizņēmējam aprēķina saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 4. panta 3. punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem, faktiski samaksāto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē). Aizņēmējiem aprēķina arī riska likmi, kuras procentuālo apmēru nosaka atbilstoši sabiedrības "Altum" piešķirtajam aizņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (2. pielikums).

26. Sabiedrība "Altum" katru ceturksni līdz pirmā mēneša pēdējai darbdienai iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par aizņēmējiem, kas saņēmuši atbalstu iepriekšējā ceturksnī (3. pielikums).

27. Sabiedrība "Altum" uzskaita de minimis atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 6. panta 3. punktā minētajiem nosacījumiem, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecības nozarē.

28. Sabiedrība "Altum" uzglabā informāciju par sniegto atbalstu atbilstoši regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam.

28.1 Ja ir pārkāptas regulas Nr.  1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu par periodu no valsts atbalsta izmaksas līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

29. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem un aizdevumu līgumu noslēdz līdz regulas Nr.  1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 102)

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumus Nr. 381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 89. nr.; 2013, 1., 122., 209. nr.; 2014, 16., 121. nr.; 2015, 80. nr.; 2016, 24., 129., 215. nr.).

31. Šo noteikumu 13.3.2. apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 18. punktā minētajām personām ir piemērojams, ja aizdevums izsniegts pēc 2021. gada 26. februāra.

(MK 11.02.2021. noteikumu Nr. 102. redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 295
Liellopu vienību noteikšanas koeficients

Nr.
p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops, līdz sešiem mēn.

0,400

3.

Jaunlops, no sešiem līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis, 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele, 24 mēn. un vecāka

1,000

6.

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas, tai skaitā mežacūkas

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,150

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,150

12.

Zirgs, 24 mēn. un vecāks

1,000

13.

Zirgs, līdz 24 mēn.

0,800

14.

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

15.

Trusis

0,020

16.

Šinšilla

0,008

17.

Lapsa

0,056

18.

Nutrija

0,059

19.

Ūdele

0,022

20.

Briedis (staltbriedis)

0,606

21.

Dambriedis

0,437

22.

Muflons

0,369

23.

Tītars

0,069

24.

Zoss

0,059

25.

Pīle

0,039

26.

Fazāns

0,018

27.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

28.

Strauss

0,350

29.

Dējējvista

0,014

30.

Broilers

0,007

31.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)

0,114

32.

Lama, alpaka

0,219

33.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

34.

Bišu saime

0,133

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 295
Riska likmes

Aizdevuma rezerves bāzes punkti

Nr.
p.k.

Novērtējuma kategorija

Nodrošinājums

liels

vidējs

mazs

1.

Spēcīga (AAA-A)

60

75

100

2.

Laba (BBB)

75

100

220

3.

Apmierinoša (BB)

100

220

400

4.

Vāja (B)

220

400

650

5.

Slikta/finansiālās grūtības (CCC un zemāka)

400

650

1000

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 295
Pārskats par aizdevumu saņēmušajiem saimnieciskās darbības veicējiem

Informācija par saimnieciskās darbības veicēju

Informācija par projektu

Informācija par aizdevumu

saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

reģistrācijas numurs

darba vietu skaits

saimnieciskās darbības veicēja tips*

projekta īstenošanas reģions

sektors (pēc NACE 2)

projekta apjoms

lēmums par aizdevuma piešķiršanu (datums)

piešķirtā aizdevuma apmērs

aizdevuma termiņš

subsīdiju ekvivalents euro

           
           
           

Piezīme. * Ja sabiedrības "Altum" rīcībā ir attiecīga informācija, papildus norāda saimnieciskās darbības veicēja tipu – sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 295Pieņemts: 22.05.2018.Stājas spēkā: 25.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 24.05.2018. OP numurs: 2018/101.15
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299180
{"selected":{"value":"19.02.2021","content":"<font class='s-1'>19.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.02.2021","iso_value":"2021\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-18.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2019","iso_value":"2019\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2019.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2018","iso_value":"2018\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2018.-28.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.02.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"