Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 148

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 36. §)
Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35. panta trešo daļu,
likuma "Par mērījumu vienotību"
6. panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru;

1.3. taksometru radītā vides piesārņojuma ierobežojumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu plānošanas reģionos;

1.4. Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjomu;

1.5. īpašās metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras taksometru skaitītājiem pirms to ievietošanas tirgū un nodošanas lietošanā;

1.6. metroloģiskās prasības un to kontroles kārtību taksometru skaitītājiem, kuri nodoti lietošanā pārvadātājiem.

2. Noteikumi neattiecas uz attāluma signālģeneratoriem.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. taksometra skaitītājs – mērierīce, kas darbojas kopā ar signālģeneratoru un kopā ar to veido mērinstrumentu. Šī mērierīce nosaka brauciena ilgumu un aprēķina nobraukumu, pamatojoties uz signālu, kas saņemts no signālģeneratora, kā arī pēc veiktajiem papildaprēķiniem uzrāda maksu par braucienu. Būtiskās prasības taksometru skaitītājiem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību;

3.2. braukšanas maksa – kopējā naudas summa par braucienu, kuru veido taksometra nolīgšanas maksa, brauciena garums vai brauciena ilgums vai taksometra nolīgšanas maksa, brauciena garums un brauciena ilgums kopā;

3.3. papildmaksa – maksa par atsevišķi no pārvadājuma sniegtu pakalpojumu;

3.4. pārvadātāja noteiktā maksa (tarifs) (turpmāk – tarifs) – vienības likme euro taksometra pakalpojuma nolīgšanai vienam kilometram un vienai minūtei. Tarifs vienam kilometram un vienai minūtei vienlaikus nevar būt vienāds ar "0";

3.5. pārslēgšanās ātrums – ātruma vērtība, kas iegūta, izdalot laika tarifa vērtību ar attāluma tarifa vērtību;

3.6. normālais aprēķina režīms "S" (viena tarifa lietošana) – braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots ar laika tarifa lietošanu, ja nav sasniegts pārslēgšanās ātrums, un attāluma tarifa lietošanu, ja pārslēgšanās ātrums ir pārsniegts;

3.7. normālais aprēķina režīms "D" (dubultā tarifa lietošana) – braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots ar vienlaicīgu laika tarifa un attāluma tarifa lietošanu visā brauciena laikā;

3.8. darbības pozīcijas – dažādi režīmi, kuros taksometra skaitītājs izpilda dažādas funkcijas. Darbības pozīcijas atšķiras ar šādām norādēm:

3.8.1. "brīvs" – darbības režīms, kurā braukšanas maksas funkcija ir izslēgta;

3.8.2. "aizņemts" – darbības režīms, kurā braukšanas maksas funkcija ir aktivizēta, pamatojoties uz iespējamo taksometra nolīgšanas maksu, attāluma tarifu vai brauciena ilgumu vai arī uz taksometra nolīgšanas maksu, attāluma tarifu un brauciena ilgumu kopā;

3.8.3. "norēķins" – darbības režīms, kurā ir norādīta maksa par braucienu un izslēgta vismaz braukšanas maksas funkcija, kas pamatojas uz laiku.

II. Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

4. Plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālo atļauju (licenci) (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) izsniedz, ja pārvadātājs atbilst šādām prasībām:

4.1. pārvadātājs ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta;

4.2. pārvadātājam nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību;

4.3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā pārvadātājam, kā arī pārvadātāja likumiskajiem pārstāvjiem nav nenomaksātu administratīvo sodu ceļu satiksmē vai autopārvadājumu jomā;

4.4. plānošanas reģions vai republikas pilsēta (turpmāk – institūcija) pēdējā gada laikā nav pieņēmusi lēmumu par pārvadātāja speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, izņemot gadījumus, kad speciālā atļauja (licence) anulēta saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu.

5. Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru var veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti katram pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim.

6. Institūcija var pieņemt šādus lēmumus:

6.1. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu uz četru gadu termiņu, darbības apturēšanu vai anulēšanu;

6.2. par licences kartītes izsniegšanu, darbības apturēšanu vai anulēšanu;

6.3. par atteikumu izsniegt:

6.3.1. speciālo atļauju (licenci);

6.3.2. licences kartīti.

7. Šo noteikumu 6.1. un 6.3.1. apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanai institūcija izveido licencēšanas komisiju vismaz trīs locekļu sastāvā.

8. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), pārvadātājs iesniedz institūcijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

8.1. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;

8.2. paziņojumu par pārvadājumu tarifiem.

9. Institūcija izvērtē pārvadātāja atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām un atbilstības gadījumā pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

10. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu institūcija paziņo pārvadātājam un institūcijas tīmekļvietnē publicē šādu informāciju:

10.1. pārvadātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā);

10.2. speciālās atļaujas (licences) numurs;

10.3. datums, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu;

10.4. datums, kad speciālā atļauja (licence) stājas spēkā;

10.5. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš.

11. Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība kādai no šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām, institūcija atsaka speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un par atteikumu paziņo pārvadātājam.

12. Speciālās atļaujas (licences) darbību aptur, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par saimnieciskās darbības apturēšanu līdz paziņojuma saņemšanai par saimnieciskās darbības atjaunošanu. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu institūcija paziņo pārvadātājam.

13. Speciālo atļauju (licenci) var anulēt, ja:

13.1. konstatēta pārvadātāja neatbilstība šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;

13.2. pārvadātājs veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru laikā, kad tā speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta;

13.3. pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic autovadītājs, kurš nav reģistrēts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā (turpmāk – taksometru vadītāju reģistrs), vai starp pārvadātāju un autovadītāju nav noslēgts darba līgums;

13.4. atkārtoti gada laikā anulētas licences kartītes saskaņā ar šo noteikumu 29. punktu;

13.5. atkārtoti gada laikā pārvadātājs administratīvi sodīts par šo noteikumu prasību neievērošanu.

14. Institūcija anulē speciālo atļauju (licenci), ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

15. Ja pārvadātāja speciālo atļauju (licenci) anulē vai tās darbība tiek apturēta, tiek anulēta vai apturēta arī visu piešķirto licences kartīšu darbība.

16. Ja pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu vai tās darbības apturēšanu, institūcija valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk – transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs) ievada datumu, ar kuru lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu stājies spēkā.

17. Institūcija publicē informāciju par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām speciālajām atļaujām (licencēm) un pārvadātāju paziņotajiem tarifiem un nodrošina informācijas aktualizēšanu institūcijas tīmekļvietnē.

18. Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājam ir jābūt derīgai speciālai atļaujai (licencei) un saskaņā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datiem transportlīdzeklim jāatbilst šādām prasībām:

18.1. transportlīdzeklis reģistrēts pārvadātāja turējumā vai īpašumā, ja transportlīdzeklim cita persona nav reģistrēta kā turētājs;

18.2. ja transportlīdzeklis, kas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u. c.), pirmo reizi reģistrēts pēc 2008. gada 31. decembra, tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nepārsniedz 150 g, bet, ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pirms 2008. gada 31. decembra, tā motora tilpums kubikcentimetros nepārsniedz 2000 cm3.

19. Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs iesniedz institūcijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumu pārvadātājs var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai atsevišķi speciālās atļaujas (licences) darbības laikā.

20. Institūcija izvērtē transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām un atbilstības gadījumā pieņem lēmumu piešķirt licences kartīti.

21. Ja konstatēta transportlīdzekļa neatbilstība kādai no šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām, institūcija atsaka izsniegt licences kartīti un par atteikumu paziņo pārvadātājam.

22. Lēmumu par licences kartītes piešķiršanu institūcija paziņo pārvadātājam un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norāda šādu informāciju:

22.1. pārvadātāja nosaukums;

22.2. pārvadātāja reģistrācijas numurs;

22.3. speciālās atļaujas (licences) numurs;

22.4. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš;

22.5. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, bet iepriekš Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim – agregātu numuru salīdzināšanas izziņas numurs.

23. Licences kartīti piešķir uz laiku, kas nepārsniedz:

23.1. izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

23.2. termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam.

24. Pārvadātājs viena mēneša laikā pēc piešķirtās licences kartītes derīguma termiņa sākuma aprīko transportlīdzekli atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajām prasībām un iesniedz institūcijā iesniegumu par licences kartītes izsniegšanu periodam, kurā veiks pasažieru komercpārvadājumus.

25. Licences kartīti izsniedz uz pārvadātāja iesniegumā pieprasīto termiņu, kas nepārsniedz:

25.1. periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums;

25.2. periodu, par kuru veikts institūcijas noteiktais maksājums par licences kartītes izsniegšanu;

25.3. taksometram piešķirtās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu.

26. Institūcija izsniedz licences kartīti un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā papildus informācijai par pārvadātāja transportlīdzeklim piešķirto licences kartīti ievada informāciju par licences kartītes numuru un derīguma termiņu. Licences kartīti kārtējam periodam, kuru pieprasījis pārvadātājs, iesniedzot šo noteikumu 24. punktā minēto iesniegumu, institūcija izsniedz, ja izpildītas šo noteikumu 25. punktā minētās prasības un iesnieguma iesniegšanas dienā pārvadātājam nav nesamaksātu reģistrētu sodu par pārkāpumiem autopārvadājumu jomā.

27. Pārvadātājam aizliegts veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par transportlīdzeklim izsniegtu licences kartīti.

28. Institūcija aptur transportlīdzeklim piešķirtās licences kartītes darbību uz laiku līdz konstatēto trūkumu novēršanai, ja:

28.1. pārvadātājs veic pasažieru komercpārvadājumus ar transportlīdzekli, par kuru transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par šim transportlīdzeklim izsniegtu licences kartīti;

28.2. transportlīdzeklim nav derīgas atļaujas piedalīties ceļu satiksmē.

29. Institūcija var anulēt transportlīdzeklim piešķirto licences kartīti, ja:

29.1. atkārtoti gada laikā konstatēts, ka pārvadātājs veic pasažieru komercpārvadājumus ar transportlīdzekli, par kuru transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par šim transportlīdzeklim izsniegtu licences kartīti;

29.2. atkārtoti gada laikā konstatēts, ka pārvadātājs ar transportlīdzekli ir pārkāpis šajos noteikumos noteikto kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru;

29.3. transportlīdzeklim trīs mēnešus pēc kārtas nav izsniegta licences kartīte.

30. Institūcija anulē licences kartīti, ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu licences kartītes anulēšanai.

31. Ja pieņemts lēmums par licences kartītes anulēšanu vai tās darbības apturēšanu, institūcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā papildus informācijai par piešķirto licences kartīti ievada datumu, ar kuru minētais lēmums stājies spēkā. Ja piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš ir beidzies vai pieņemts lēmums par tās anulēšanu vai darbības apturēšanu:

31.1. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzeklim neveic valsts tehnisko apskati kā taksometram;

31.2. ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē līdz taksometru numura nomaiņai pret vispārējās izmantošanas numura zīmēm.

III. Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru

32. Pasažieru komercpārvadājumus veic ar transportlīdzekli, kas atbilst normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteiktajām prasībām un kam ir:

32.1. taksometra pazīšanas zīme – īpaša izgaismota zīme, kas nostiprināta uz transportlīdzekļa jumta. Pazīšanas zīme ir ieslēgta, ja taksometrs ir brīvs, un izslēgta, ja tas ir aizņemts. Prasības pazīšanas zīmes noformējumam (paraugs) attēlotas pielikumā;

32.2. taksometra numura zīme;

32.3. gaismas kontrolsignāls, kas ir piestiprināts taksometra salonā aiz priekšējā stikla un ieslēdzas vai izslēdzas reizē ar pazīšanas zīmi;

32.4. taksometra skaitītājs, kas:

32.4.1. atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;

32.4.2. atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību;

32.4.3. pēc uzstādīšanas taksometrā ir verificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm;

32.5. POS terminālis (elektroniskā ierīce, kas dod iespēju par pakalpojumu norēķināties ar maksājumu karti);

32.6. transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa novietota vizītkarte ar autovadītāja fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, pārvadātāja nosaukumu, juridisko adresi un tālruņa numuru. Autovadītāja vizītkartes minimālie izmēri (milimetros) – platums 90 mm, augstums 50 mm;

32.7. ārpusē uz transportlīdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm (neizmantojot durvju stikloto daļu) norādīti tarifi – taksometra maksimālā nolīgšanas maksa, maksimālā maksa par vienu kilometru un maksimālā braukšanas un stāvēšanas maksa par minūti. Informāciju izvieto ar transportlīdzekļa pamatkrāsu kontrastējošas krāsas burtiem un cipariem, kuru augstums ir ne mazāks par 40 milimetriem. Informāciju par pārvadātāja noteiktajiem tarifiem izvieto transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē;

32.8. uz abām priekšējām durvīm (neizmantojot durvju stikloto daļu) norādīts pārvadātāja nosaukums;

32.9. transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē novietota valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" izsniegta taksometra vadītāja reģistrācijas apliecība.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 850; 32.7. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

33. Saskaņā ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas aizvest pasažieri līdz pasažiera nosauktajai vietai, bet pasažieris – samaksāt par braucienu. Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad tiek uzsākts pārvadājums. Par taksometra izmantošanu pasažieris maksā brauciena beigās.

34. Taksometrā aizliegts:

34.1. pārvadāt lietas, kas var nodarīt kaitējumu pasažierim, autovadītājam vai transportlīdzeklim un kuru izmēri un novietojums traucē autovadītājam vadīt taksometru;

34.2. smēķēt taksometra salonā.

35. Dzīvniekus pārvadā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un dzīvnieku labturības prasības pārvadāšanas laikā.

36. Pasažieris taksometru var nolīgt:

36.1. taksometru stāvvietā, izvēloties jebkuru taksometru neatkarīgi no to rindas kārtības;

36.2. apturot taksometru jebkurā vietā ārpus stāvvietas;

36.3. izmantojot sakaru līdzekļus, tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

36.1 Nolīgstot taksometru, pasažieris pirms brauciena uzsākšanas vienojas ar pārvadātāju par tarifiem, kas tiks piemēroti braukšanas maksas aprēķinā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 850 redakcijā)

37. Autovadītājs pasažieri uzņem taksometrā un izlaiž no tā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, ja nepieciešams, sniedzot palīdzību pasažierim ar kustību traucējumiem.

38. Autovadītājam ir tiesības neuzņemt taksometrā vai izsēdināt no tā pasažieri, ja:

38.1. pasažieris izvēlas braucienu pa ceļu, kura stāvoklis nenodrošina transportlīdzekļu drošu kustību;

38.2. pasažiera apģērbs (bagāža) var nosmērēt vai sabojāt salona sēdekļus (bagāžas nodalījumu), pasažieris atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai izturas rupji un agresīvi;

38.3. pirms brauciena vai brauciena laikā atklājas, ka ir pārkāptas šo noteikumu 34.1. apakšpunktā minētās prasības.

39. Autovadītājam ir aizliegts:

39.1. veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja nav noslēgts darba līgums ar pārvadātāju, izņemot gadījumu, ja autovadītājs vienlaikus ir arī individuālais komersants, kas saņēmis licenci;

39.2. veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja taksometra skaitītājs nav ieslēgts, taksometra skaitītājā laiks un datums neatbilst reālajam, taksometra skaitītājs uzrāda citas kļūdas, taksometra skaitītājs nedarbojas, ir bojāts vai ir bojāts tā plombējums;

39.3. taksometru izmantot ārpus autovadītāja darba laika;

39.4. uzņemt taksometrā citus pasažierus, ja tam nepiekrīt taksometrā esošie pasažieri, kā arī pašam vai ar citu personu starpniecību (kuras nepiedalīsies braucienā) uzaicināt un komplektēt pasažierus, norādot brauciena virzienu vai galapunktu.

40. Autovadītājam ir pienākums:

40.1. uzsākot pasažiera komercpārvadājumu, paziņot par tarifiem, kas tiks piemēroti braukšanas maksas aprēķinā, un ieslēgt taksometra skaitītāju;

40.2. ja pakalpojumu piedāvā un akceptē, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, tajā skaitā tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, viedierīci lietot tikai tiešsaistē ar taksometra skaitītāju;

40.3. braukšanas maksas aprēķinā izmantot normālo aprēķina režīmu "D";

40.4. pēc brauciena fiksēt taksometra skaitītāja rādījumu un paziņot to pasažierim;

40.5. norēķinoties ar pasažieri, izsniegt čeku.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 850)

41. Ja taksometru nolīgst vairāki pasažieri braucienam uz vienu un to pašu vietu (kolektīvs brauciens), autovadītājs izsniedz čeku tam pasažierim, kurš norēķinās par braucienu. Ja pasažieri izmanto taksometru braucienam uz dažādām vietām, par braucienu samaksā pēdējais pasažieris.

42. Čekā norāda šādus rekvizītus:

42.1. pārvadātāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs (ja pārvadātājs ir persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā) un juridiskā adrese;

42.2. dokumenta nosaukums – čeks –, tā numurs, datums un izdrukāšanas laiks. Čekus numurē augošā secībā, un numerācija nedrīkst atkārtoties viena kalendāra gada laikā;

42.3. taksometra nolīgšanas tarifs (euro);

42.4. attāluma tarifs par kilometru (euro);

42.5. laika tarifs par minūti (euro centi);

42.6. nobrauktie kilometri;

42.7. brauciena sākuma un beigu laiks (minūtēs);

42.8. papildmaksa (euro);

42.9. kopējā summa (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa;

42.10. reģistrēto darījumu kopsumma par braucienu naudas izteiksmē;

42.11. norēķinu veids;

42.12. autovadītāja vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs taksometru vadītāju reģistrā;

42.13. taksometra numura zīme;

42.14. ja pārvadātājs ir persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, papildus jānorāda:

42.14.1. piemērotā pievienotās vērtības nodokļa likme;

42.14.2. pievienotās vērtības nodokļa summa.

43. Pārvadātājs nodrošina:

43.1. iespēju taksometrā veikt bezskaidras naudas norēķinu, izmantojot POS termināli (elektronisko ierīci, kas dod iespēju par pakalpojumu norēķināties ar maksājumu karti) vai tiešsaistē izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni;

43.2. ja izsaukums pieņemts šo noteikumu 36.3. apakšpunktā minētajā kārtībā, – taksometru, kas piemērots personām ar kustību traucējumiem, un autovadītāju, kurš apmācīts sniegt pakalpojumu šādām personām. Pieņemot pasūtījumu uz noteiktu laiku, pārvadātājs reģistrē pasūtījuma pieņemšanas laiku un paredzamo taksometra piebraukšanas laiku.

(43.1. apakšpunktā minētā prasība stājas spēkā 01.01.2019.; sk. 89. punktu)

44. Pasažierim ir pienākums brauciena beigās samaksāt autovadītājam saskaņā ar taksometra skaitītāja rādījumu un papildmaksu, ja saņemti citi pakalpojumi.

45. Ja tehnisku bojājumu dēļ pārvadājumu pakalpojums tiek pārtraukts, pārvadātājs nodrošina pasažiera nogādāšanu vajadzīgajā vietā vai, ja pasažieris vēlas, brauciena sākumpunktā.

46. Autovadītājs pēc pilnvarotās kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma:

46.1. iesniedz pārbaudei pārvadājumu veikšanai nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā noteiktā kārtībā apliecinātu darba līguma izrakstu, kas noslēgts ar pārvadātāju, izņemot gadījumu, ja autovadītājs vienlaikus ir arī individuālais komersants, kas saņēmis licenci, ko izsniegusi attiecīgā institūcija;

46.2. nodrošina iespēju nolasīt taksometra skaitītāja summāros rādītājus.

IV. Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjoms

47. Pārvadātājs nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām piekļuvi datiem par Latvijas teritorijā pārvadātāja piedāvātajiem un sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, kas veikti, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

48. Datus par Latvijas teritorijā piedāvātajiem un pārvadātāju sniegtajiem pakalpojumiem glabā vismaz piecus gadus.

49. Informāciju par pieņemtajiem un atteiktajiem pieprasījumiem nedrīkst dzēst vai labot, kā arī nedrīkst veikt labojumus autovadītāju un transportlīdzekļu sarakstā ar atpakaļejošu datumu.

50. Pārvadātājs reizi ceturksnī sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par iepriekšējos trijos mēnešos veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot tikai elektronisko sakaru līdzekļus tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, un par kuriem samaksa veikta tikai bezskaidrā naudā, šādā apmērā:

50.1. pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs;

50.2. autovadītāja vārds, uzvārds, personas kods;

50.3. stundu skaits mēnesī, kad autovadītājs bijis tiešsaistes režīmā, t. i., bijis gatavs saņemt, akceptēt vai atteikt pasūtījumu un veicis pārvadājumu;

50.4. katrā mēnesī braucienos izmantoto taksometru numuri;

50.5. katrā mēnesī pasažieriem aprēķinātā summa par braucieniem;

50.6. katrā mēnesī pasažieru komercpārvadājumu piedāvātāja aprēķinātā atlīdzība (komisija) par pārvadātāja veiktajiem braucieniem.

V. Īpašas metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras taksometru skaitītājiem

51. Šajos noteikumos taksometra skaitītājiem noteiktās metroloģiskās prasības ievēro un taksometra skaitītāju atbilstību minētajām prasībām pārbauda persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic taksometru skaitītāju metroloģisko kontroli.

52. Taksometra skaitītājs ir konstruēts tā, lai aprēķinātu nobraukumu un noteiktu braukšanas ilgumu.

53. Taksometra skaitītājs ir konstruēts tā, lai darbības režīmā "aizņemts" aprēķinātu un uzrādītu braukšanas maksu, kas pakāpeniski pieaug saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārvadātāja paziņoto tarifu.

54. Taksometra skaitītājs darbības režīmā "norēķins" uzrāda galīgo brauciena maksu.

55. Taksometra skaitītāja konstrukcija nodrošina normālos aprēķina režīmus "S" un "D". Aprēķina režīmu iestatīšanai jābūt konstruktīvi aizsargātai.

56. Izmantojot piemērotas un aizsargātas saskarnes (interfeisus), taksometra skaitītājā nodrošina šādas informācijas pieejamību:

56.1. darba režīms "brīvs", "aizņemts" vai "norēķins";

56.2. summatora dati (šo noteikumu 73. punktā noteiktie lielumi);

56.3. vispārīga informācija (attāluma signālģeneratora konstante, iestatīšanas datums, taksometra identifikācija, reālais laiks, tarifa identifikācija);

56.4. brauciena maksa (kopējā summa, braukšanas maksa, braukšanas maksas aprēķins, papildmaksa, datums, brauciena sākuma un beigu laiks, nobraukums);

56.5. tarifi (tarifu rādītāji).

57. Ja nepieciešams, taksometra skaitītājam pieslēgtā signālģeneratora konstanti var regulēt, nodrošinot šāda regulējuma aizsardzību.

58. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību taksometra skaitītājam piemēro mehāniskās vides klasi M3.

59. Izmanto tikai tādu taksometra skaitītāju, kuram ir norādīti ražotāja noteiktie taksometra skaitītāja ekspluatācijas nosacījumi:

59.1. klimatiskās vides minimālais temperatūras diapazons ir 80 °C;

59.2. mērīšanas līdzeklim paredzētā līdzstrāvas energoapgādes avota raksturlielumu robežvērtības.

60. Maksimāli pieļaujamās kļūdas taksometra skaitītājam (izņemot jebkuras kļūdas, kuras rada taksometra skaitītāja izmantošana taksometrā) ir šādas:

60.1. patērētais laiks ± 0,1 %, maksimāli pieļaujamā kļūda – 0,2 s;

60.2. nobraukums ± 0,2 %, maksimāli pieļaujamā kļūda – 4 m;

60.3. braukšanas maksas aprēķināšana ± 0,1 %, minimālā vērtība (ieskaitot noapaļošanu) ir braukšanas maksas rādījuma pēdējais zīmīgais cipars.

61. Maksimāli pieļaujamās kļūdas taksometra skaitītājam, kurš uzstādīts taksometrā, ir šādas:

61.1. patērētais laiks ± 0,2 %;

61.2. nobraukums ± 2 %;

61.3. braukšanas maksas aprēķināšana ± 0,1 %, minimālā vērtība (ieskaitot noapaļošanu) ir braukšanas maksas rādījuma pēdējais zīmīgais cipars.

62. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību taksometra skaitītājiem piemēro elektromagnētisko klasi E3.

63. Izmantojot taksometra skaitītāju atbilstības novērtēšanas procedūras B + F vai B + D, vai H1, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību, ievēro maksimāli pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas šo noteikumu 60. punktā.

64. Maksimāli pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas šo noteikumu 60. punktā, ievēro arī elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē.

65. Ja spriegums pazeminās zem ražotāja norādītās apakšējās robežas, taksometra skaitītājam:

65.1. jāturpina darboties nekļūdīgi vai jāatsāk nekļūdīga darbība, nezaudējot datus, kas ir iegūti pirms īslaicīga sprieguma zuduma (piemēram, dzinēja atkārtotas palaišanas gadījumā);

65.2. jāpārtrauc mērīšana un jāatgriežas režīmā "brīvs" (sprieguma zudumam saglabājoties ilgākā laikposmā).

66. Taksometra skaitītāja un attāluma signālģeneratora saderības nosacījumus nosaka taksometra skaitītāja ražotājs.

67. Ja ir paredzēta papildmaksa par papildu pakalpojumiem (informāciju par papildu pakalpojumiem ievada taksometra vadītājs ar manuālu komandu), šo papildmaksu neiekļauj norādītajā braukšanas maksā.

68. Taksometra skaitītājam var paredzēt papildu darba režīmu, kas reālā laikā ļauj norādīt tikai kopējo nobraukumu un braukšanas ilgumu, ja braukšanas maksa tiek aprēķināta, izmantojot aprēķina režīmu "D".

69. Taksometra skaitītāja konstruktīvie risinājumi nodrošina, ka visi pasažierim paredzētie rādījumi ir atbilstoši identificējami un skaidri salasāmi gan dienas gaismā, gan nakts apstākļos.

70. Taksometra skaitītājā ir konstruktīvie elementi, kas nepieļauj ieprogrammētu funkciju uzstādījumu maiņu, kā arī brīvu datu ievadīšanu, kas var ietekmēt maksājamo summu vai pret krāpnieciskām darbībām vērstus pasākumus.

71. Taksometra skaitītājā pieejamās datu saglabāšanas ierīces neietekmē iespēju saglabāt šo noteikumu 70. punktā minētos taksometra skaitītāja uzstādījumus.

72. Nosacījumi, kas normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un metroloģiskās kontroles kārtību noteikti programmatūras identifikācijai, marķējumam un aizsardzībai, ir piemērojami arī tarifiem.

73. Taksometra skaitītāju aprīko ar summatoru, kura iestatījumus nevar mainīt. Summators (summētajās vērtībās ietver arī rādījumus, kas saglabāti, zūdot energoapgādei) paredzēts šādu rādījumu noteikšanai:

73.1. kopējais taksometra nobraukums;

73.2. kopējais nobraukums režīmā "aizņemts";

73.3. kopējais braucienu skaits režīmā "aizņemts";

73.4. kopējā naudas summa, kas ir saņemta kā piemaksa;

73.5. kopējā naudas summa, kas ir saņemta režīmā "norēķins".

74. Ja taksometra skaitītājs ir atvienots no energoapgādes avota, taksometra skaitītāja atmiņā summētās vērtības saglabājas vienu gadu tā, lai šīs vērtības var nolasīt un nodot citam informācijas avotam.

75. Taksometra skaitītāja konstrukcija nodrošina, ka šo noteikumu 74. punktā minētajos gadījumos summēto rādījumu vērtības nevar izmantot pasažieru maldināšanai.

76. Automātiska tarifa maiņa ir pieļaujama šādu iemeslu dēļ:

76.1. braukšanas attālums;

76.2. braukšanas ilgums;

76.3. diennakts laiks;

76.4. datums;

76.5. nedēļas diena.

77. Ja taksometra pareiza darbība ir atkarīga no transportlīdzekļa īpatnībām, taksometru aprīko ar ierīcēm, kas nodrošina taksometra savienojumu ar transportlīdzekli, kurā tas uzstādīts.

78. Pēc taksometra skaitītāja uzstādīšanas taksometrā nodrošina iespēju testēt taksometra skaitītāju, atsevišķi testējot laika un nobraukuma attāluma mērīšanas precizitāti un aprēķinu pareizību.

79. Taksometra skaitītāja konstrukcija un tā montāžas instrukcija nodrošina aizsardzību pret ļaunprātīgiem mēģinājumiem pārveidot mērsignālu, kas nosaka nobraukto attālumu, ja skaitītājs uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai.

80. Taksometra skaitītāju lieto, ievērojot būtiskās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskajām prasībām un to metroloģiskās kontroles kārtību.

81. Taksometra skaitītāja konstrukcija ir tāda, ka noteiktos ekspluatācijas apstākļos viena gada laikā ir nodrošināta tā ekspluatācija maksimāli pieļaujamās kļūdas robežās bez regulēšanas.

82. Taksometra skaitītājs ir aprīkots ar pulksteni, kas satur informāciju par diennakts laiku un datumu. Abus šos lielumus var lietot automātiskai tarifa maiņai. Pulkstenis atbilst šādām prasībām:

82.1. hronometrāžas precizitāte – 0,02 %;

82.2. pieļaujamā pulksteņa korekcija – ne vairāk par divām minūtēm nedēļā;

82.3. korekcija pārejai no vasaras laika uz ziemas laiku tiek veikta automātiski;

82.4. korekcijas (automātiskas un manuālas) brauciena laikā nav pieļaujamas.

83. Nobraukums un ceļā pavadītais laiks taksometra skaitītājā tiek norādīts šādās mērvienībās:

83.1. attālums – kilometros;

83.2. patērētais laiks – sekundēs, minūtēs vai stundās, ievērojot nepieciešamo izšķiršanas spēju.

VI. Noslēguma jautājumi

84. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumus Nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 106. nr.; 2013, 199. nr.; 2016, 247. nr.).

85. Šo noteikumu 13.3., 32.9., 42.12. apakšpunktā, 47. un 50. punktā noteiktās prasības stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

86. Pārvadātājiem, kuriem licences kartītes piešķirtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētā prasība par transportlīdzekļa reģistrāciju pārvadātāja turējumā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

87. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētā prasība attiecībā uz transportlīdzekli stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 850 redakcijā)

88. Šo noteikumu 32.6. apakšpunktā minēto prasību par autovadītāja vizītkarti piemēro līdz 2018. gada 31. maijam.

89. Ja licences darbības teritorijā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās pašvaldība nav noteikusi obligātu prasību pārvadātājiem nodrošināt iespēju taksometros veikt bezskaidras naudas norēķinus, izmantojot POS termināli (elektronisko ierīci, kas dod iespēju par pakalpojumu norēķināties ar maksājumu karti), šo noteikumu 32.5. un 43.1. apakšpunktā minētā prasība stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 6. marta
noteikumiem Nr. 148
Taksometra pazīšanas zīmes paraugs

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 148Pieņemts: 06.03.2018.Stājas spēkā: 21.03.2018.Zaudē spēku: 01.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2018. OP numurs: 2018/57.5
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
297820
{"selected":{"value":"01.03.2019","content":"<font class='s-1'>01.03.2019.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2019","iso_value":"2019\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2019.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2018","iso_value":"2018\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2018.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2019
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"