Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Daugavpilī 2017.gada 14.decembrī (prot. Nr.41, 16.§)
Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.692

PRECIZĒTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2018.gada 22.februāra lēmumu Nr.63

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus (turpmāk – energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi), pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Pieteikumus izskata Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisija (turpmāk – Komisija).

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības gadskārtējā budžeta ietvaros.

4. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenotājs, kas saņēmis līdzfinansējumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, reizi gadā trīs gadus pēc projekta pabeigšanas sniedz Domei informāciju par attiecīgā objekta enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

5. Līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem piešķir, ja:

5.1. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai,

5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2000.gadam un dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 300 m2;

5.3. vienai personai pieder ne vairāk kā 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;

5.4. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 50% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

5.5. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ir izstrādāta tehniskā dokumentācija.

6. Priekšrocība līdzfinansējuma saņemšanai ir ēkām, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Daugavpils cietokšņa apbūve" teritorijā, un ēkām, kurām ir piešķirts vietējās vai valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss.

III. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

7. Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

8. Piesakoties pašvaldības atbalstam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts noteikumu 7.punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

9. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

10. Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

11. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

12. Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktam.

13. De minimis atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām – 2021.gada 30.jūnijam.

IV. Pieteikumu iesniegšana un reģistrācijas kārtība

14. Visi pieteikumi līdzfinansējuma piešķiršanai tiek reģistrēti atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Par reģistru kārtošanu un pieteikumu izskatīšanu atbildīga Komisija.

15. Gadījumā, ja pieteikums līdzfinansējuma piešķiršanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums netiek reģistrēts.

16. Līdzfinansējuma piešķiršanai jāiesniedz:

16.1. pieteikums;

16.2. izraksta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokola apliecināta kopija par to, ka pieņemts lēmums piedalīties energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos, kurus atbalsta ne mazāk kā 2/3 no dzīvokļu īpašnieku kopskaita;

16.3. tehniskās dokumentācijas un būvdarbu izmaksu aprēķina, kas apstiprināts ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, apliecinātas kopijas;

16.4. dokumentus, kas apliecina, ka energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi tiks veikti ar iespējami mazāku finanšu līdzekļu izlietojumu, nodrošinot būvdarbu veicēju atlases atklātību;

16.5. gadījumā, ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, pieteikumam pievieno personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju. Pilnvarojums var tikt ietverts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokolā;

16.6. noteikumu 7.punktā minētajiem dzīvokļu īpašniekiem – normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.

V. Līdzfinansējuma apjoms un izmaksas kārtība

17. Līdzfinansējums tiek piešķirts:

17.1. 80% apmērā no tehniskās dokumentācijas un energosertifikāta kopējām izmaksām, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos;

17.2. 70% apmērā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma siltumpatēriņa un karstā ūdens regulējumu un uzskaiti (datorprogrammas, datu nolasīšanas ierīču iegāde), uzstādot dzīvokļu īpašumos esošajiem sildķermeņiem impulsa raidītājus un nodrošinot atsevišķa dzīvokļa īpašuma patērētā siltuma un kārstā ūdens daudzuma uzskaiti, vai stāvvadu un apkures radiatoru nomaiņai, izveidojot mājā divcauruļu apkures sistēmu, uzstādot siltuma skaitītāju katram dzīvoklim;

17.3. 30% apmērā no:

17.3.1. bēniņu pārseguma siltināšanas faktiskajām izmaksām, ja jauns jumta segums uzbūvēts pēdējo desmit gadu laikā;

17.3.2. faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās;

17.3.3. karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas, tajā skaitā cauruļvadu nomaiņas, faktiskajām izmaksām;

17.3.4. jumta seguma atjaunošanas faktiskajām izmaksām;

17.3.5. dzīvojamās mājas gala sienu siltināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN.

18. Līdzfinansējums tiek piešķirts ar Komisijas lēmumu.

19. Līdzfinansējuma summa tiek pārskaitīta 30 darba dienu laikā pēc visu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas, iesniedzot Komisijai būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apliecinātu kopiju.

VI. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

20. Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Daugavpils pilsētas domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

VII. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošos noteikumus Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

22. Pieteikumus, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā pieteikumu reģistrēšanas laikā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktam grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Līdz ar to tiek pieņemti jauni saistošie noteikumi.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumos tiek mainīts pašvaldības līdzfinansējuma apjoms šādām aktivitātēm:

– 70% apmērā pasākumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma siltumpatēriņa un karstā ūdens regulējumu un uzskaiti, uzstādot dzīvokļu īpašumos esošajiem sildķermeņiem impulsa raidītājus un nodrošinot atsevišķa dzīvokļa īpašuma patērētā siltuma un kārstā ūdens daudzuma uzskaiti, vai stāvvadu un apkures radiatoru nomaiņai, izveidojot divcauruļu apkures sistēmu, uzstādot siltuma skaitītāju katram dzīvoklim;

– 30% apmērā no:

– bēniņu pārseguma siltināšanas faktiskajām izmaksām;

– faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās;

– karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas darbiem, tajā skaitā cauruļvadu nomaiņas izdevumus;

– jumta seguma atjaunošanas darbiem;

– mājas gala sienu siltināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros, līdzekļus programmas izpildei paredzot iepriekšējā gada līmenī.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPieteikumus izskatīs un lēmumus pieņems Mājokļu komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 14.12.2017.Stājas spēkā: 03.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 02.03.2018. OP numurs: 2018/45.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
297497
03.03.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)