Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.39

Daugavpilī 2010.gada 11.novembrī
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra sēdē (prot. Nr.23, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
27.2 panta piekto daļu
(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Pieteikumus izskata Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisija (turpmāk – Komisija).

(Daugavpils pilsētas domes 11.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā, kas grozīta ar 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

3. Līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumiem izpilde notiek apstiprinātā pašvaldības gadskārtējā budžeta ietvaros.

4. Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenotājs, kas saņēmis līdzfinansējumu, Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā noteiktā kārtībā, reizi gadā trīs gadus pēc projekta pabeigšanas sniedz informāciju par attiecīgā objekta enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas.

II. Līdzfinansējuma nosacījumi

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

5. Līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem piešķirt pie nosacījuma, ja:

5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir centralizētā apkure, ierīkots individuālais siltummezgls ar siltumenerģijas skaitītāju;

5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2000.gadam un dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 300 m2.

5.3. vienai personai pieder ne vairāk kā 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem;

5.4. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

5.5. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veikta energosertifikācija un izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts.

5.6. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā parāda apmērs par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 15%.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 12.05.2016. noteikumiem Nr. 19)

5.1 Priekšrocība līdzfinansējuma saņemšanai ir ēkām, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Daugavpils cietokšņa apbūve" teritorijā.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

5.2 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5.3 Piesakoties pašvaldības atbalstam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts noteikum 5.2 punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5.4 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5.5 Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finansu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5.6 Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5.7 Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktam.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5.8 De minimis atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām – 2021.gada 30.jūnijam.

(Daugavpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

III. Pieteikumu iesniegšana un reģistrācijas kārtība

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, izņemot 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.apakšpunktā minētajiem darbiem.

(Daugavpils pilsētas domes 12.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar 09.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

7. Visi pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Par reģistru kārtošanu un pieteikumu izskatīšanu atbildīga Komisija.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

8. Gadījumā, ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek reģistrēts.

9. Līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz:

9.1. pieteikums;

9.2. izraksta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokola apliecināta kopija par to, ka pieņemts lēmums piedalīties energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, kurus atbalsta ne mazāk kā 65% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita vai ne mazāk kā 75% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita – noteikumu 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.apakšpunktā minēto darbu veikšanai;

9.3. energosertifikāta apliecināta kopija (nav jāiesniedz, ja līdzfinansējums tiek pieprasīts 9.1, 11.4., 11.5., 11.6., 11.7. punktā noteiktajā gadījumā);

9.4. tehniskā projekta vai cita būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā dokumenta (arī būvdarbu izmaksu aprēķina) apliecināta kopija;

9.5. gadījumā, ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, pieteikumam pievieno personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju. Pilnvarojums var tikt ietverts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces protokolā;

9.6. noteikumu 5.2 punktā minētajiem dzīvokļu īpašniekiem – normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 23.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 09.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

9.1 Daļēju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmās izmaksas ir bēniņu pārseguma siltināšana namīpašumos, kuros jauns jumta segums uzbūvēts pēdējo desmit gadu laikā.

(Daugavpils pilsētas domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā, kas grozīta ar 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

IV. Līdzfinansējuma apjoms un izmaksas kārtība

10. Līdzfinansējuma apjoms tiek piešķirts, ievērojot efektīvāko ieguldījumu atmaksāšanās principu, ilgtspējības, maksimāla enerģijas ietaupījuma un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas principus, lai iespējami īsā laika posmā tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums. Līdzfinansējuma apjoms tiek noteikts pēc publiskā iepirkuma.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

11. Līdzfinansējums tiek piešķirts sekojoši:

11.1. 80% apmērā no tehniskā projekta un energosertifikāta kopējām izmaksām, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos.

11.2. 60% apmērā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma siltumpatēriņa un karstā ūdens regulējumu un uzskaiti, uzstādot dzīvokļu īpašumos esošajiem sildķermeņiem impulsa raidītājus un nodrošinot atsevišķa dzīvokļa īpašuma patērētā siltuma un kārstā ūdens daudzuma uzskaiti;

11.3. 60% apmērā no bēniņu pārseguma siltināšanas faktiskajām izmaksām;

11.4. 30% apmērā no faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās;

11.5. 50% apmērā karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas darbiem;

11.6. 25% apmērā jumta seguma atjaunošanas darbiem;

11.7. 30% apmērā, ja vienlaicīgi ar jumta seguma atjaunošanas darbiem tiek veikta arī dzīvojamās mājas bēniņu siltināšana.

(Daugavpils pilsētas domes 12.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar 09.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

11.1 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

11.2 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

12. Līdzfinansējums tiek piešķirts ar Komisijas lēmumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

13. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)

14. Līdzfinansējuma summa tiek pārskaitīta 30 darba dienu laikā pēc visu energoefektivitātes pasākumu veikšanas, iesniedzot Komisijai būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akta apliecinātu kopiju un dzīvokļu īpašnieku kopības protokola kopiju vai pilnvarotās personas apliecinājumu par to, ka nav pretenziju par izpildītajiem darbiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 28.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 54; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

15. Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Daugavpils pilsētas domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

VI. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošos noteikumus Nr.25 “Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

17. Tiesiskajām attiecībām, kas uzsāktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.25 “Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” nosacījumus.

(Daugavpils pilsētas domes 13.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

18. Pieteikumus, kas iesniegti līdz 2016.gada 1.maijam, izskata atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā pieteikumu reģistrēšanas laikā.

(Daugavpils pilsētas domes 12.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 39Pieņemts: 11.11.2010.Stājas spēkā: 02.12.2010.Zaudē spēku: 03.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 01.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
222008
{"selected":{"value":"18.02.2017","content":"<font class='s-1'>18.02.2017.-02.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2017","iso_value":"2017\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2017.-02.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2016","iso_value":"2016\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2016.-17.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2016","iso_value":"2016\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2016.-03.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2016","iso_value":"2016\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2016.-27.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-08.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2014","iso_value":"2014\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2014.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2013","iso_value":"2013\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2013.-04.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2012","iso_value":"2012\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2012.-23.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2011","iso_value":"2011\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2011.-30.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2011","iso_value":"2011\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2011.-09.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2011","iso_value":"2011\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2011.-02.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2010","iso_value":"2010\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2010.-02.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)