Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku".
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 162

Rīgā 2018. gada 18. janvārī
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu un
likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Kredītu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrs);

1.2. reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas reģistra dalībniekam, reģistra dalībniekam ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – ierobežots reģistra dalībnieks) un Valsts kasei kārtību;

1.3. kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) izsniedzamas reģistrā iekļautās ziņas;

1.4. kārtību, kādā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas;

1.5. maksas par reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību;

1.6. statistikas pārskatu iesniegšanas kārtību.

2. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase, Komisija un respondents, t.sk. kredītiestāde, kā arī krājaizdevu sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, naudas tirgus fonds un cits komersants, kas nav kredītiestāde (tālāk tekstā – nebanka), elektroniski veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.i., reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase iekļauj reģistrā ziņas, kā arī aktualizē, labo un anulē reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Komisija pieprasa reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam, Valsts kasei un Komisijai, un kredītiestāde un nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus drošības sistēmā, izmantojot programmatūru un veicot pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā.

3. Drošības sistēmai ir divi veidi:

3.1. paaugstinātās drošības sistēma;

3.2. nebanku statistikas sistēma (adrese: https://stat.bank.lv).

4. Drošības sistēmā informācijas apmaiņu saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt interaktīvi, tīmekļa pakalpju veidā vai failu veidā. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu failu veidā saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt, izmantojot failu apmaiņas servisu (adrese: sftp.bank.lv).

5. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu veic reģistra un kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros.

6. Nebanku statistikas sistēmā informācijas apmaiņu veic nebanku sniedzamās statistikas ietvaros.

6.1 Paaugstinātās drošības sistēmā visus pieteikumus un paziņojumus sniedz latviešu valodā, bet gadījumos, kad persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (tālāk tekstā – informācijas apmaiņas subjekts), ir reģistrēta citā valstī, pieteikumus un paziņojumus var sniegt angļu valodā.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

2. Informācijas apmaiņa paaugstinātās drošības sistēmā
2.1. Informācijas apmaiņas drošības noteikumi

7. Informācijas apmaiņas subjekts un Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmā veic šādus pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā:

7.1. informācijas apmaiņai izmanto šifrētu komunikāciju kanālu;

7.2. elektroniski paraksta tīmekļa pakalpju veidā sniedzamo informāciju;

7.3. elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181; LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

8. Lai informāciju elektroniski parakstītu, informācijas apmaiņas subjekts ar Latvijas Banku noslēdz rakstisku līgumu.

8.1 Informāciju elektroniski paraksta un šifrē, lietojot RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA/ECDH-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

9. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai, kuras izmanto attiecīgos elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas algoritmus.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

10. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu informācijas apmaiņas subjekta attiecīgā veida informācijas apmaiņai reģistrēto paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuras izmanto attiecīgos elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas algoritmus. Failu veidā sniedzamās reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē, izmantojot to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir:

10.1. šo noteikumu 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai bez kredītinformācijas biroja starpniecības;

10.2. šo noteikumu 55. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai ar kredītinformācijas biroja starpniecību.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

11. (Svītrots ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

12. Ja informācija nav pareizi elektroniski parakstīta vai šifrēta, informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties nosūta Latvijas Bankai par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

13. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam programmatūru, kas izmantojama informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai. Informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai informācijas apmaiņas subjekts var izmantot arī citu programmatūru, kuru var savietot ar paaugstinātās drošības sistēmas programmatūru.

14. Paaugstinātās drošības sistēmu uztur Latvijas Banka, izņemot to programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, kas uzstādīts informācijas apmaiņas subjektam.

15. Lai veiktu informācijas apmaiņu failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, informācijas apmaiņas subjekts izmanto SFTP (SSH File Transfer Protocol) klienta programmatūru, kuru var savietot ar failu apmaiņas servisa servera programmatūru.

16. Informācijas apmaiņai failu veidā izmanto šādus SFTP algoritmus:

16.1. failu apmaiņas servisa servera autentificēšanai – ECDSA 384 bitu algoritmu;

16.2. integritātes nodrošināšanai – hmac-sha256 vai hmac-sha256-96 algoritmu;

16.3. šifrēšanai – aes128/192/256-cbc/ctr vai 3des-ctr algoritmu;

16.4. atslēgu apmaiņas nodrošināšanai – ECDH atslēgu ar vismaz 256 bitu algoritmu vai DH atslēgu ar vismaz 2048 bitu algoritmu.

17. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu veic, t.sk. elektroniski paraksta un šifrē informāciju, paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs.

18. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, veic failu apmaiņas servisa lietotājs.

19. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties drošības sistēmā elektroniski anulē interneta adreses, no kurām vairs nenotiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Ja informācijas apmaiņas subjekts tehnisku iemeslu dēļ nevar drošības sistēmā elektroniski ievadīt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums).

20. Informācijas apmaiņas subjekts veic šajos noteikumos noteiktos pasākumus saistībā ar paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju un failu apmaiņas servisa lietotāju administrēšanu (tālāk tekstā – pārvaldīšanas pasākumi) internetā (adrese: https://entrust.bank.lv). Informācijas apmaiņas subjekta vārdā pārvaldīšanas pasākumus veic pārvaldnieks, kas var iesniegt arī interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

21. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka dzēš drošības sistēmā visas informācijas apmaiņas subjekta ievadītās interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam.

2.2. Paaugstinātās drošības sistēmas licences

22. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam vēl divas paaugstinātās drošības sistēmas licences par katru informācijas apmaiņas subjekta atbilstību vienam no šādiem kritērijiem:

22.1. informācijas apmaiņas subjekts veic informācijas apmaiņu reģistra ietvaros;

22.2. informācijas apmaiņas subjekts sniedz statistikas pārskatus.

23. Informācijas apmaiņas subjekts var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, informācijas apmaiņas subjekts piecas darbadienas iepriekš iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181)

24. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, bet tās ietvaros nereģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, informācijas apmaiņas subjekts noslēdz ar Latvijas Banku rakstisku līgumu.

25. Informācijas apmaiņas subjekts var atteikties no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences ar katra gada 1. janvāri. Lai atteiktos no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences, informācijas apmaiņas subjekts līdz iepriekšējā gada beigām iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

26. Informācijas apmaiņas subjekts var nodot paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci citam informācijas apmaiņas subjektam, iesniedzot Latvijas Bankai abpusēji parakstītu iesniegumu.

2.3. Maksa par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci informācijas apmaiņai reģistra ietvaros

27. Lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, kuras ietvaros reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par reģistra izmantošanu, kas sastāv no vienreizējas maksas 65.75 euro apmērā, t.sk. atlīdzība par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci 54.34 euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis 11.41 euro (tālāk tekstā – vienreizējā maksa), un gada maksas 14.93 euro apmērā, t.sk. gada atlīdzība 12.34 euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis – 2.59 euro (tālāk tekstā – gada maksa).

(Grozīts ar LB 20.12.2017. noteikumiem Nr. 169; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205; grozījumi punktā stajas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 4. punktu)

28. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

29. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks līdz 31. janvārim samaksā Latvijas Bankai gada maksu par kārtējo kalendāro gadu.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

30. Ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks saņem paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci pēc 1. janvāra, gada maksu par šā kārtējā kalendārā gada atlikušo periodu aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kārtējo kalendāro gadu un reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai šo gada maksas daļu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

31. Vienreizējo maksu un gada maksu ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

2.4. Pārvaldnieka reģistrēšana, anulēšana un atjaunošana
2.4.1. Pārvaldnieku skaits un pārvaldnieka reģistrēšana

32. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus pārvaldniekus.

33. Lai reģistrētu pārvaldnieku, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu (2. pielikums). Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu paraksta arī persona, kura tiek reģistrēta kā pārvaldnieks.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

34. Latvijas Banka reģistrē pārvaldnieku vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

35. Pēc pārvaldnieka reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

35.1. nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda pirmo daļu;

35.2. nosūta uz pārvaldnieka mobilā tālruņa numuru viņa reģistrācijas koda otro daļu.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

36. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

37. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

38. Informācijas apmaiņas subjekts kā pārvaldnieku var reģistrēt arī paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju. Šajā gadījumā Latvijas Banka pēc pārvaldnieka reģistrēšanas nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi paziņojumu par pārvaldnieka reģistrēšanu un pārvaldnieka tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.4.2. Pārvaldnieka anulēšana un atjaunošana

39. Informācijas apmaiņas subjekts var pārvaldnieku anulēt pēc savas iniciatīvas.

40. Informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku anulē, ja mainās pārvaldnieka vārds vai uzvārds.

41. Lai pārvaldnieku anulētu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka anulēšanas pieteikumu (5. pielikums).

42. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

43. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

43.1. informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku nav ieviesis šo noteikumu 36. punktā minētajā termiņā;

43.2. pārvaldnieks nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 89. punktā minētajā termiņā.

44. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

44.1. Latvijas Banka pārvaldnieku anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu;

44.2. pārvaldnieks aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

44.3. pārvaldnieka atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

45. Lai pārvaldnieku atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka atjaunošanas pieteikumu (6. pielikums). Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikumu paraksta arī persona, kura tiek atjaunota kā pārvaldnieks.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

46. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas pieteikuma saņemšanas.

47. Pēc pārvaldnieka atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

47.1. nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda pirmo daļu;

47.2. nosūta uz pārvaldnieka mobilā tālruņa numuru viņa reģistrācijas koda otro daļu.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

48. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

49. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

50. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta pārvaldniekus.

2.5. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana, anulēšana, atjaunošana un tiesību maiņa
2.5.1. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju skaits un tiesības

51. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus katra šāda veida informācijas apmaiņai:

51.1. informācijas apmaiņai reģistra ietvaros;

51.2. statistikas pārskatu iesniegšanai.

52. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, var būt šādas reģistra lietošanas tiesības:

52.1. tiesības iekļaut reģistrā ziņas interaktīvi;

52.2. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi, t.sk. paša informācijas apmaiņas subjekta reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

52.2.1 tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi, nesaņemot paša informācijas apmaiņas subjekta reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

52.3. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas tīmekļa pakalpju veidā;

52.4. tiesības iekļaut reģistrā ziņas failu veidā;

52.5. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas failu veidā;

52.6. tiesības interaktīvi pieprasīt informāciju par informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju darbībām;

52.7. tiesības interaktīvi pieprasīt apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām;

52.8. tiesības uzturēt šajos noteikumos paredzētos pilnvarojumus Latvijas Bankai interaktīvi.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 181; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205; grozījums 52.2. apakšpunktā un 52.2.1 apakšpunkts stājas spēkā 30.06.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

53. Informācijas apmaiņas subjekts pieprasa visas šo noteikumu 52. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

54. Informācijas apmaiņas subjekts var pieprasīt šo noteikumu 52.4. vai 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības kopā ne vairāk kā 10 paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

55. Informācijas apmaiņas subjekts, kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, kuram ir reģistra lietošanas tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Šādam paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam vienlaikus nevar būt šo noteikumu 52. punktā minēto reģistra lietošanas tiesību.

2.5.2. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana

56. Lai reģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

57. Latvijas Banka reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

58. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

58.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

58.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

59. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

60. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

61. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt arī pārvaldnieku.

62. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atsevišķa veida informācijas apmaiņai informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas jau reģistrēts cita veida informācijas apmaiņai, vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas reģistrēts, lai sniegtu Latvijas Bankai vai saņemtu no Latvijas Bankas informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu.

63. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrētu šo noteikumu 61. vai 62. punktā noteiktajā gadījumā, informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā piesaista pārvaldnieku vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju attiecīgajam informācijas veidam. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.5.3. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšana un atjaunošana

64. Informācijas apmaiņas subjekts var paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulēt pēc savas iniciatīvas.

65. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu.

66. Latvijas Banka anulē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

67. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

67.1. informācijas apmaiņas subjekts paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 59. punktā minētajā termiņā;

67.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 89. punktā minētajā termiņā.

68. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

68.1. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 67. punktu;

68.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

68.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

69. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikumu.

70. Latvijas Banka atjauno paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

71. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

71.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

71.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

72. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

73. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

74. Informācijas apmaiņas subjekts var anulēt atsevišķa veida informācijas apmaiņas tiesības paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts visu veidu informācijas apmaiņai vai atsevišķa veida informācijas apmaiņai un lai sniegtu Latvijas Bankai vai no tās saņemtu informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu. Šādā gadījumā informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā anulē paaugstinātā drošības sistēmas lietotāja piesaisti attiecīgajam informācijas veidam un attiecīgās tiesības nekavējoties zaudē spēku.

75. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus.

2.5.4. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesību maiņa

76. Lai mainītu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību maiņas pieteikumu.

77. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.6. Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana un anulēšana
2.6.1. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaits un failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana

78. Informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt ne vairāk kā sešus failu apmaiņas servisa lietotājus.

79. Lai reģistrētu failu apmaiņas servisa lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

80. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

81. Pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

81.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju failu apmaiņas servisa servera kontrolsummai;

81.2. nosūta uz failu apmaiņas servisa lietotāja e-pasta adresi viņam piešķirto failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu.

82. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas to ievieš, veicot šādas darbības:

82.1. izveido SSH2 atslēgas, izmantojot RSA 2048 bitu algoritmu vai ECDSA 384 bitu algoritmu;

82.2. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un ievieto to drošības sistēmā.

83. Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 82.2. apakšpunktā noteikto darbību izpildes.

2.6.2. Failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšana

84. Lai failu apmaiņas servisa lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikumu.

85. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

86. Latvijas Banka failu apmaiņas servisa lietotāju anulē automātiski, ja informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisa lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 82. punktā minētajā termiņā.

87. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta failu apmaiņas servisa lietotājus.

2.7. Pārvaldnieka, paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja, failu apmaiņas servisa lietotāja un Latvijas Bankas atslēgas

88. Pārvaldnieka un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja parakstīšanas atslēgas ir derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas, bet šifrēšanas atslēgas – 36 mēnešus pēc to izveidošanas.

89. Lai pagarinātu atslēgu derīguma termiņu, pārvaldnieks vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs 100 dienu laikā pirms atslēgu derīguma termiņa beigām interaktīvi pieslēdzas drošības sistēmai un drošības sistēma automātiski izveido jaunas atslēgas.

90. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga ir derīga pastāvīgi.

91. Latvijas Banka drošības sistēmā ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas un nosūta uz pārvaldnieku
e-pasta adresēm paziņojumu par Latvijas Bankas publiskās atslēgas izmantošanas uzsākšanu, norādot Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu un to, kura veida informācijas apmaiņai tā lietojama.

92. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar šo noteikumu 91. punktā minētajā paziņojumā norādīto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, informācijas apmaiņas subjekts nosūta par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

93. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm par to paziņojumu, norādot, kura veida informācijas apmaiņai Latvijas Bankas publiskā atslēga turpmāk nav lietojama.

2.8. Informācijas apmaiņa reģistra ietvaros
2.8.1. Informācijas apmaiņas veidi

94. Informācijas apmaiņa starp reģistra dalībnieku, ierobežotu reģistra dalībnieku vai Valsts kasi un Latvijas Banku notiek interaktīvi, failu veidā vai tīmekļa pakalpju veidā.

95. Latvijas Banka sniedz reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām tikai interaktīvi.

96. Tīmekļa pakalpju veidā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase var pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka var izsniegt reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei.

97. Informācijas apmaiņa starp Komisiju un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

98. Informācijas apmaiņa interaktīvi notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv).

99. Informācijas apmaiņa failu veidā notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) vai izmantojot failu apmaiņas servisu.

100. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv/pieprasijumi).

2.8.2. Reģistrā iekļaujamās tehniskās informācijas saturs un nosacījumi tās iekļaušanai reģistrā

101. Veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros, reģistrā iekļauj šādu tehnisko informāciju:

101.1. vispārīgo ziņu identifikators;

101.2. pārkāpuma ziņu identifikators;

101.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators;

101.4. tā reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases, kurš anulē reģistrā iekļautās ziņas, nosaukums un šo ziņu anulēšanas datums;

101.5. norāde par pieprasījuma objektu.

102. Iekļaujot reģistrā vispārīgo ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase patstāvīgi piešķir klienta saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par klienta saistībām var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām par šā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klientu saistībām.

103. Iekļaujot reģistrā pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase patstāvīgi piešķir ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), ar kuru ziņas par attiecīgo klienta vai klienta galvinieka pārkāpumu var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām par šā klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem.

104. Šo noteikumu 101.3. un 101.4. apakšpunktā minētā tehniskā informācija reģistrā veidojas automātiski, veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros.

105. Reģistra dalībnieks vai Valsts kase iekļauj reģistrā norādi par pieprasījuma objektu, ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase reģistrā iekļautās ziņas pieprasa par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klients vai klienta galvinieks.

2.8.3. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas un labošanas tehniskie ierobežojumi

106. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klientu vai vispārīgās ziņas par klienta saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klientu, visiem solidārajiem klientiem un šo klientu galviniekiem un vispārīgās ziņas.

107. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klienta galvinieku, visiem attiecīgajiem klientiem un klienta galviniekiem un vispārīgās ziņas.

108. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta saistību pārkāpumu.

109. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta galvinieka saistību pārkāpumu.

110. Lai labotu reģistrā iekļautās periodiskās ziņas vai periodiskās riska darījumu ziņas failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj attiecīgi visas periodiskās ziņas vai visas periodiskās riska darījumu ziņas par attiecīgajām klienta saistībām un klienta galvinieka saistībām par attiecīgo pārskata periodu.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 172 redakcijā)

2.8.4. Informācijas sagatavošana apmaiņai failu veidā

111. Lai iekļautu reģistrā ziņas par klientu, klienta galvinieku, vispārīgās ziņas un ziņas par klienta un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kā arī aktualizētu, labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo ziņu sniegšanas failu.

112. Lai labotu vai papildinātu reģistrā iekļautās klientu vai klienta galvinieku identificējošās ziņas, kā arī labotu vispārīgo ziņu identifikatoru vai pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failu.

113. Lai iekļautu reģistrā periodiskās ziņas, kā arī labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo periodisko ziņu failu.

114. Lai paziņotu reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei par ziņu sniegšanas, periodisko ziņu vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

115. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo vispārējo pieprasījumu failu.

116. Lai pēc vispārējā pieprasījumu faila apstrādes reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei izsniegtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo vispārējo ziņu saņemšanas failu.

117. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, kuras reģistrā iekļāvis attiecīgais reģistra dalībnieks, ierobežotais reģistra dalībnieks vai Valsts kase, nesaņemot ziņas par klientu, klienta galvinieku un viņu saistību pārkāpumiem, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

118. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei izsniegtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

119. Lai pieprasītu attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru nodrošināšanai ar Latvijā reģistrētas valsts kapitālsabiedrības, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas –, vai Valsts kases starpniecību saņemta garantija vai galvojums valsts atbalsta programmas ietvaros (tālāk tekstā – ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas), reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma failu.

119.1 Ja šo noteikumu 119. punktā minētās ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks paredz pieprasīt ar noteiktu regularitāti un pilnvarot Latvijas Banku pilnvarojumā noteiktos laikos sagatavot un reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtīt ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila kopiju arī attiecīgās garantijas vai galvojuma sniedzējam, tas interaktīvi attiecīgi pilnvaro Latvijas Banku.

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

120. Lai pēc tam, kad veikta ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu faila apstrāde, izsniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failu.

121. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai reģistra failu un tīmekļa pakalpju struktūrai un formātiem.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

2.8.5. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā

122. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu, norādot reģistrā iekļauto ziņu atspoguļojuma veidu.

123. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai reģistra failu un tīmekļa pakalpju struktūrai un formātam.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

2.9. Informācijas apmaiņa kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros

124. Kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

125. Kredītiestāde sagatavo statistikas pārskatu kā atsevišķu teksta failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu struktūrai un formātam.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

126. Lai paziņotu kredītiestādei par statistikas pārskata faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz kredītiestādei atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

127. Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu teksta failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai Latvijas Bankas atbildes par kredītiestāžu statistikas pārskatu failu pieņemšanu struktūrai un formātam.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

2.10. Informācijas apmaiņa par kredītiestādes kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām

128. Kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par kredītiestādes kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām, kā arī aktualizē, labo vai anulē informāciju par kredītiestādes kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām:

128.1. failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu;

128.2. sagatavojot failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai informācijas par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sniegšanas failu struktūrai un formātam;

128.3. kā informācijas apmaiņas veidu izmantojot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros.

(Grozīts ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 178; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

129. Lai paziņotu kredītiestādei par šo noteikumu 128. punktā minētā informācijas faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz kredītiestādei atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai informācijas par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sniegšanas failu struktūrai un formātam.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

2.11. Failu glabāšanas termiņi

130. No informācijas apmaiņas subjekta saņemto failu pēc tā apstrādes Latvijas Banka failu apmaiņas servisā vai reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) automātiski dzēš.

131. Informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisā vai reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) no Latvijas Bankas saņemto failu var glabāt ne ilgāk kā 10 dienu pēc tā saņemšanas. Pēc minētā termiņa Latvijas Banka šo failu automātiski dzēš.

3. Informācijas apmaiņa nebanku statistikas sistēmā

132. Nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus interaktīvi, izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

133. Nebankas vārdā statistikas pārskatu Latvijas Bankai iesniedz nebanku statistikas sistēmas lietotājs.

133.1 Nebanku statistikas sistēmas lietotājs nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv) autentificējas ar šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

133.11. personas apliecību;

133.12. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzētu citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

133.13. maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Eiropas Komisijas 2017. gada 27. novembra Deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

133.14. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas Nr. 910/2014/ES par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

133.15. lietotāja identifikatoru un paroli, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējas izmantot šo noteikumu 133.11.–133.14. punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā, kas grozīta ar LB 11.06.2021. noteikumiem Nr. 197; LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 199)

134. Lai reģistrētos kā nebanku statistikas sistēmas lietotājs, interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv) iesniedzams nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

135. Latvijas Banka reģistrē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

136. Pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz nebanku statistikas sistēmas lietotāja e-pasta adresi lietotāja reģistrēšanas apstiprinājumu.

(Grozīts ar LB22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

137. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc viņa reģistrēšanas.

(Grozīts ar LB22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

138. Lai nebanku statistikas sistēmas lietotāju anulētu, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).

139. Latvijas Banka anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

140. Latvijas Banka automātiski anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

140.1. nebanku statistikas sistēmas lietotājs triju mēnešu laikā pēc viņa identifikatora saņemšanas nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai;

140.2. nebanku statistikas sistēmas lietotājs 18 mēnešus nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai.

141. Ja tiek mainīts nebanku statistikas sistēmas lietotāja tālruņa numurs vai e-pasta adrese, nebanku statistikas sistēmas lietotājs nekavējoties par to informē Latvijas Banku, ievadot aktuālo tālruņa numuru vai e-pasta adresi interaktīvi nebanku statistikas sistēmas sadaļā "Mani dati".

4. Noslēguma jautājumi

142. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumus Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248; 2014, Nr. 97; 2015, Nr. 95; 2016, Nr. 93, 2017, Nr. 140 un 2018, Nr. 15).

143. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

144. (Svītrots ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

145. (Svītrots ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 199)

146. Latvijas Banka laikus informē informācijas sniedzēju pirms pārmaiņu veikšanas Latvijas Bankas tīmekļvietnē publicētajā šo noteikumu 121., 123., 125. un 127. punktā, 128.2. apakšpunktā un 129. punktā minētās informācijas struktūrā un formātos.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

(Pielikums LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

Interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:

 .
(tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.

2. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

(Pielikums LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt pārvaldnieku

 
(vārds, uzvārds; personas kods)
 .
(e-pasta adrese; mobilā tālruņa numurs)
  
Interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai: 
  
  .
(jānorāda, ja šādas adreses iepriekš nav reģistrētas; tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
  
(pārvaldnieka vārds un uzvārds) 

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.

3. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokols

(Pielikums svītrots ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

4. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka ieviešanas protokols

(Pielikums svītrots ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

5. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

(Pielikums LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

Pārvaldnieka anulēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

paziņo par pārvaldnieka

 
(vārds, uzvārds; personas kods)

anulēšanu.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.

6. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162

(Pielikums LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 185 redakcijā)

Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikums
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz atjaunot pārvaldnieku

 
(vārds, uzvārds; personas kods)
 .
(e-pasta adrese; mobilā tālruņa numurs)
  
Atjaunošanas iemesls: 
  
  .

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
  
(pārvaldnieka vārds un uzvārds) 

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ.

7. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokols

(Pielikums svītrots ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 185)

8. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

9. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Informācijas par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sniegšanas struktūra un formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

10. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

11. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

12. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Procentu likmju pārskatu formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

13. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

14. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskata" un "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskata" formāts

(Pielikums svītrots ar LB 11.06.2021. noteikumiem Nr. 197)

15. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Naudas tirgus darījumu pārskata" formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

16. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

16.1 pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

17. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

18. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

19. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Vērtspapīru pārskatu formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

20. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
"Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskata" formāts

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

21. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 162
Latvijas Bankas atbildes par kredītiestāžu statistikas pārskatu failu pieņemšanu formāts un struktūra

(Pielikums svītrots ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 205)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 162Pieņemts: 18.01.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2018. OP numurs: 2018/17.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296598
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2022","iso_value":"2022\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2022","iso_value":"2022\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2022.-29.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2020","iso_value":"2020\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2020.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2020","iso_value":"2020\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2020.-30.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2020","iso_value":"2020\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2020.-05.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2019","iso_value":"2019\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2019.-31.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"