Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/36

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 18.p.)
Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē
I. Vispārīgie jautājumi

1. Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators), kā arī iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un iesniegšanas termiņus.

2. Energoapgādes komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā.

3. Energoapgādes komersants iesniedz regulatoram licences nosacījumos vai vispārējās atļaujas noteikumos paredzēto informāciju noteiktajos termiņos.

4. Energoapgādes komersants reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulatoram peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu atsevišķi par katru sabiedriskā pakalpojuma veidu saskaņā ar energoapgādes komersanta grāmatvedības uzskaites sistēmu, ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības un ņemot vērā attiecīgos grāmatvedības standartus.

II. Informācijas iesniegšana elektroenerģijas un siltumenerģijas apgādē

5. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas sadali, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

5.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 1.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajam gadam un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo mazāk nekā 100 000 lietotāju;

5.2. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 2.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem;

5.3. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 3.pielikumā noteikto atskaiti par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo vairāk nekā 100 000 lietotāju;

5.4. (svītrots ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2);

5.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 4.1pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot: elektroenerģijas tirgotājus, kuri tirgo elektroenerģiju mājsaimniecības lietotājiem un citiem lietotājiem; katra tirgotāja (tajā skaitā pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēja) lietotāju skaitu mēneša sākumā un attiecīgajā mēnesī balansa apgabalā iekļauto elektroenerģijas daudzumu; informāciju par elektroenerģijas tirgotāju maiņu;

5.6. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 5.pielikumā noteikto atskaiti par elektroenerģijas galalietotāju pieprasītajām kopējām pieslēguma jaudām atbilstoši sprieguma pakāpei un elektroenerģijas lietotāju patēriņa līmeņa grupām;

5.7. ja elektroenerģijas tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām – noteikumu 5.1pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad elektroenerģijas tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2; SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3; 5.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spekā 01.01.2021., sk. 21. punktu)

6. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas pārvadi, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

6.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 6.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītajiem elektroenerģijas daudzumiem;

6.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 6.1pielikumā noteikto atskaiti par balansēšanas tirgus rādītājiem;

6.3. reizi gadā līdz 1.februārim – 6.2pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada pārslodzes ieņēmumiem un to izlietošanu.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

7. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas tirdzniecību, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 8.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī pārdoto elektroenerģijas daudzumu, ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības (bez sistēmas pakalpojumiem, bez pievienotās vērtības nodokļa, bez obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), tirdzniecības līgumu skaitu, nodalot pieprasīto informāciju pēc lietotāja izvēlētā līguma veida, kā arī lietotāju skaitu.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

7.1 Energoapgādes komersants, kas nodrošina pieprasījuma reakcijas pakalpojumu (agregators), reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 8.4pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī sniegto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma daudzumu, ieņēmumus no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma īstenošanas un informāciju par agregatora portfeli.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

8. (Svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

9. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam, iesniedz regulatoram noteikumu 9.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gadā saražoto elektroenerģiju, elektroenerģijas pašpatēriņu, zudumiem, realizēto (tīklā nodoto) elektroenerģiju un ieņēmumiem no elektroenerģijas realizācijas, norādot informāciju pa pārskata gada ceturkšņiem.

(SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

10. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 10.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

11. Energoapgādes komersants, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 11.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

12. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, līdz kārtējā mēneša desmitajai kalendārajai dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 12.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

13. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, līdz kārtējā mēneša desmitajai kalendārajai dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 13.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

13.1 Energoapgādes komersants, kas reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un siltumenerģiju ražo katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā un ražošanas procesā izmanto biomasu, iesniedz regulatoram noteikumu 13.1pielikumā noteikto atskaiti par jaunu noslēgtu kurināmā piegādes līgumu trīs darbadienu laikā no līguma noslēgšanas vai līguma grozījumu veikšanas vai līdz dienai, kas noteikta regulatora lēmumā par atļaujas pašam noteikt tarifus piešķiršanu.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

14. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 14.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

14.1 Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu un neregulētu siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 14.1pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

14.2 Energoapgādes komersants, kas elektroenerģiju ražo saules elektrostacijā, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 14.2pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

III. Informācijas iesniegšana dabasgāzes apgādē

15. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes sadali, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

15.1. (svītrots no 01.04.2024. ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8, sk. grozījumu 2. punktu);

15.2. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 16.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes daudzumiem;

15.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 17.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumiem;

15.4. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 18.pielikumā noteikto atskaiti par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā;

15.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 18.1pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot katra dabasgāzes tirgotāja (tajā skaitā pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju) lietotāju skaitu mēneša sākumā, attiecīgajā mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu un informāciju par dabasgāzes tirgotāju maiņu;

15.6. ja dabasgāzes tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām – noteikumu 18.2pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad dabasgāzes tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2; SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3; SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

16. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes pārvadi, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

16.1. (svītrots no 01.04.2024. ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8, sk. grozījumu 2. punktu);

16.2. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 20.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem;

16.3. (svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8).

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

17. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes uzglabāšanu, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

17.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 22.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajiem pieciem gadiem un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā;

17.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 23.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par uzglabātiem dabasgāzes daudzumiem.

18. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes tirdzniecību, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

18.1. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 24.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu, ieņēmumus no dabasgāzes tirdzniecības (bez sadales sistēmas pakalpojumiem, bez nodokļiem), tirdzniecības līgumu skaitu, nodalot pieprasīto informāciju pēc lietotāja izvēlētā piedāvājuma veida, kā arī lietotāju skaitu;

18.2. (svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8);

18.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – informāciju par kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot lietotāju skaitu, kuri izmanto pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu attiecīgā mēneša sākumā (attiecas tikai uz pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju);

18.4. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 25.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot dabasgāzes iegādes informāciju.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

19. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

20. Grozījumi šo noteikumu 16.pielikumā stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

21. Grozījumi šo noteikumu 5.1.apakšpunktā un 1.pielikumā stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Reģistrācijas numurs _______________________________________

Izsniegtās licences numurs ____________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Investīciju plāns 20___ .gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi

Nr.p.k.Objekta vai darba nosaukumsMērvienībaPārskata gada izpildePlāns nākamajam gadam
12345
1.Elektrolīnijas un transformatoru punkti:tūkst. EUR  
1.1.6–20 kV līnijaskm  
1.2.0,4 kV līnijaskm  
1.3.transformatoru punktigab.  
2.6–20 kV slēgiekārtastūkst. EUR  
3.Kapitālieguldījumu projekti pēc lietotāju pieprasījumatūkst. EUR  
3.1.t.sk. lietotāju līdzfinansējums periodā pabeigtajiem projektiemtūkst. EUR  
4.Par pieslēguma maksu izbūvējamās 110/10 kV apakšstacijastūkst. EUR  
5.Dispečervadībatūkst. EUR  
6.Slēgto transformatoru ēkas un ražošanas bāzestūkst. EUR  
7.Pamatlīdzekļu iegādetūkst. EUR  
8.Viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātitūkst. EUR  
9.Nemateriālie ieguldījumitūkst. EUR  
 Kopā:   
      
Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu

 

 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Izsniegtās licences numurs 
  

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem

Nr. p.k.

Rādītāji 

Mērvienība 

Pārskata gads 

1

2

3

4

1.Darbības teritorija

km²

 
2.Elektropārvades līnijas 

 

 
2.1.kopējais gaisvadu līniju garums

km

 
2.1.1.

vidspriegumā

km

 
2.1.2.

zemspriegumā

km

 
2.2.kopējais kabeļu līniju garums

km

 
2.2.1.

vidspriegumā

km

 
2.2.2.

zemspriegumā

km

 
3.Apakšstacijas un transformatori 

 

 
3.1.vidsprieguma / zemsprieguma transformatoru apakšstacijas

gab.

 
3.2.transformatori kopā

gab.

 
3.3.transformatoru jauda kopā

MVA

 
4.Elektroenerģijas lietotāji

 

 
4.1.lietotāju pieslēgumi kopā, t.sk.

gab.

 
4.1.1.110/6–20kV transformatoru 6–20kV kopnēm pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.1.2.6–20kV sadales punktiem, 6–20kV līnijām pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.1.3.6–20/0,4kV transformatoru 0,4kV kopnēm pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.1.40,4kV līnijām pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.2.lietotājiem uzstādītie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti kopā, t.sk.

gab.

 
4.2.1.fizisko personu objektiem uzstādītie komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.1.1.

viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.1.1.1.

ar pieslēgtu attālinātu datu nolasīšanu

gab.

 
4.2.2.juridisko personu objektiem uzstādītie komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.2.1.

viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.2.1.1.

ar pieslēgtu attālinātu datu nolasīšanu

gab.

 
5.Sadales sistēmai pievadītā elektroenerģija

MWh

 
5.1.no pārvades sistēmas operatora saņemtā elektroenerģija, atskaitot pārvades sistēmas operatoram nodoto elektroenerģiju

MWh

 
5.2.no citiem sadales sistēmas operatoriem saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.3.no sadales sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 
5.3.1.

no vidsprieguma tīklam pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.3.2.

no zemsprieguma tīklam pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 
5.3.2.1.

no mājsaimniecības lietotājiem (mikroģeneratoriem) saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.3.2.2.

no pārējiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.4.lietotājiem nodotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 
5.4.1.

fiziskām personām nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.2.

juridiskajām personām nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.3.

no 110/6–20kV transformatoru 6–20kV kopnēm lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.4.

no 6–20kV sadales punktiem, 6–20 kV līnijām lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.5.

no 6–20/0,4kV transformatoru 0,4kV kopnēm lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.6.

no 0,4kV līnijām lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.5.plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi

MWh

 

%

 
5.6.faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi

MWh

 

%

 
5.6.1.

- zudumi tīklos un transformatoros

MWh

 
5.6.2.

- pārējie zudumi

MWh

 
5.7.elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām

MWh

 
6.Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju pieslēgumi

gab.

 
7.Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju ģenerējošo iekārtu kopējā uzstādītā jauda

MW

 
8.Maksimālā slodze

MW

 
8.1.

maksimālās slodzes datums

 

 
8.2.

maksimālās slodzes laiks

 

 
    
Datums__.__.__.  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3; SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Izsniegtās licences numurs 
  

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti

gab.

 

1.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

1.2.

sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti, uz kuriem sniegtas atbildes

gab.

 

1.2.1.

t.sk. rakstveida

gab.

 

1.2.2.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

1.2.3.

pamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes

gab.

 

1.2.4.

nepamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes

gab.

 

1.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

1.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

1.5.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

1.6.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 1.3.–1.5.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

2.

Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem

gab.

 

2.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

2.2.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

2.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

2.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

2.5.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 2.2.–2.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

3.

Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus)

gab.

 

3.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

3.2.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

3.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

3.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

3.5.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 3.2.–3.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

4.

Pārējo saņemto sūdzību un iesniegumu skaits

gab.

 

4.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

4.2.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

4.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

4.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

4.5.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 4.2.–4.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

5.

Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks

gab.

 

sekundes

 

5.1.

t.sk. informatīvais tālrunis

gab.

 

sekundes

 

5.2.

t.sk. skaitītāju rādījumu nodošanas tālrunis

gab.

 

sekundes

 

5.3.

t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis

gab.

 

sekundes

 

5.3.1.

t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis ārkārtas situācijās

gab.

 

sekundes

 

6.

Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits (neskaitot pieteikumus vienkāršiem darbiem, piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa)

gab.

 

6.1.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

6.2.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

6.3.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

6.4.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 6.1.–6.3.apakšpunktā minētajiem pieteikumiem

dienas

 

7.

Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits vienkāršiem darbiem (piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa)

gab.

 

7.1.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

7.2.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

7.3.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

7.4.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 7.1.–7.3.apakšpunktā minētajiem pieteikumiem

dienas

 

8.

Kopējais skaits un vidējais laiks no pieteikuma jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja elektroietaišu pieslēgšanai tīklam, pieslēgumiem, kur nav nepieciešami darbi elektrotīklā

gab.

 

dienas

 

8.1.

Lietotāju patērētais laiks lēmuma pieņemšanai un saistību (t.sk. pieslēguma rēķina apmaksa, apliecinājuma par objekta gatavību sprieguma saņemšanai iesniegšana) izpildei

dienas

 

9.

Kopējais skaits un vidējais laiks sprieguma atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījuma

gab.

 

dienas

 


2. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, elektroenerģijas piegādes pārtraukumi un sprieguma raksturlielumu mērījumi

2.tabula

Nr.p.k.RādītājiMērvienībaPārskata gads
1234
1.Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā skaits gadā (neieskaitot nolasījumus, kuri veikti skaitītāju uzstādīšanas/maiņas/noņemšanas laikā, vai apmeklējuma rezultātā netika iegūts rādījums)gab. 
2.Vidējais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanaidienas 
3.Kopējais atslēgšanu skaits un vidējais laiks no brīdinājuma par nesamaksātu rēķinu nosūtīšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanaigab. 
dienas 
4.Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanaigab. 
dienas 
5.Kopējais elektroapgādes atjaunošanu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta nesamaksātu rēķinu dēļgab. 
dienas 
6.Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc elektroenerģijas tirgotāja pieprasījumagab. 
dienas 
7.Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumu skaitspārskata periodā (gab.) 
kopā (gab.) 
8.Novērsto sprieguma kvalitātes problēmu skaits un vidējais laiks no sūdzības par sprieguma kvalitāti saņemšanas brīža līdz problēmas novēršanaigab. 
dienas 
9.Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem elektroenerģijas pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaitsgab. 
dienas 
10.Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) (>3min) skaits uz vienu lietotājureizes 
10.1.t.sk. 6–20 kV tīklāreizes 
10.2.t.sk. 0,4 kV tīklāreizes 
11.Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotājumin. 
11.1.t.sk. 6–20 kV tīklāmin. 
11.2.t.sk. 0,4 kV tīklāmin. 
12.Nepiegādātā elektroenerģija plānoto pārtraukumu (>3min) dēļ (ENS)MWh 
13.Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) (>3min) uz vienu lietotājunormālos darba apstākļosreizes 
pārējos gadījumosreizes 
13.1.t.sk. 6–20 kV tīklānormālos darba apstākļosreizes 
pārējos gadījumosreizes 
13.2.t.sk. 0,4 kV tīklānormālos darba apstākļosreizes 
pārējos gadījumosreizes 
14.Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotājunormālos darba apstākļosmin. 
pārējos gadījumosmin. 
14.1.t.sk. 6–20 kV tīklānormālos darba apstākļosmin. 
pārējos gadījumosmin. 
14.2.t.sk. 0,4 kV tīklānormālos darba apstākļosmin. 
pārējos gadījumosmin. 
15.Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI)normālos darba apstākļosmin. 
pārējos gadījumosmin. 
15.1.t.sk. 6–20 kV tīklānormālos darba apstākļosmin. 
pārējos gadījumosmin. 
15.2.t.sk. 0,4 kV tīklānormālos darba apstākļosmin. 
pārējos gadījumosmin. 
16.Nepiegādātā elektroenerģija neplānoto pārtraukumu (>3min) dēļ uz vienu lietotājunormālos darba apstākļosMWh 
pārējos gadījumosMWh 
17.Īslaicīgo pārtraukumu (1s–3min) skaits 6–20 kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļosreizes 
18.Īslaicīgo pārtraukumu (1s-3min) 6–20 kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos vidējā skaita indekss (MAIFI)reizes 
19.Sprieguma raksturlielumu mērījumu skaits atbilstoši LVS EN 50160 standartam[1]Kopāgab. 
neatbilst standartamgab. 
19.1.t.sk. 6–20 kV tīklāKopāgab. 
neatbilst standartamgab. 
19.2.t.sk. 0,4 kV tīklāKopāgab. 
neatbilst standartamgab. 
20.Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits, kuru ilgums pārsniedz 24 stundasnormālos darba apstākļosgab. 
pārējos gadījumosgab. 

 

3. Elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu ierīkošana

3.tabula

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Jaunie pieslēgumi līdz 40A, 0,4kV

1.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

1.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

1.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

1.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

2.

Jaunie pieslēgumi 40–100A, 0,4kV

2.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

2.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

2.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

2.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

3.

Jaunie pieslēgumi virs 100A, 0,4kV

3.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

3.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

3.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

3.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

3.5.

jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumu par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem[2]

gab.

 

4.

Jaunie pieslēgumi 6–20kV

4.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

4.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

4.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

4.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

4.5.

jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem

gab.

 

[1] Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu.

[2] Lietotāji, kuri atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem pārskata periodā ir saņēmuši piemērojamo koeficientu.

 
Datums__.__.__.  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

4.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Sadales sistēmas operatora atskaite par tirgotājiem, kas darbojas operatora zonā, _____.gada _______ceturksnī

1.tabula

Nr.p.k.Tirgotājs[1]MēnesisMēnesisMēnesis
Mājsaimniecības lietotājiCiti lietotājiKopā lietotājiMājsaimniecības lietotājiCiti lietotājiKopā lietotājiMājsaimniecības lietotājiCiti lietotājiKopā lietotāji
1234567891011
           
Kopā XXXXXXXXX

2.tabula

Nr.p.k.

Tirgotājs[1]

Balansa apgabalā iekļautais elektro-
enerģijas daudzums, kWh
MēnesisMēnesisMēnesis
Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiemKopā lietotājiemMājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiemKopā lietotājiemMājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiemKopā lietotājiem
123456789101112
            
Kopā           

3.tabula

Nr.p.k.MēnesisMēnesisMēnesisCeturksnī kopā
Mājsaim-
niecību pieslē-
gumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
12345678910111213
Kopējais sistēmas pieslēgumu skaits mēneša sākumā         XXX
Pieslēgumu skaits, kuriem mēneša sākumā mainīts elektroenerģijas tirgotājs         XXX

4.tabula

Nr.p.k.MēnesisMēnesisMēnesis
Mājsaimniecības lietotājiCiti lietotājiKopā lietotājiMājsaimniecības lietotājiCiti lietotājiKopā lietotājiMājsaimniecības lietotājiCiti lietotājiKopā lietotāji
12345678910
Sistēmas operatora ieņēmumi no galalietotājiem realizētās elektroenerģijas (EUR)[2]         

[1] Sistēmas operators atsevišķi izdala un sniedz datus arī par pēdējā garantētā piegādē esošo lietotāju skaitu un piegādāto elektroenerģijas daudzumu.

[2] Aizpilda sadales sistēmas operatori, kuri nav reģistrēti elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, bet veic elektroenerģijas tirdzniecību galalietotājiem.

Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas galalietotāju uzstādītajām kopējām pieslēguma jaudām uz ______ .gada 31.decembri

N.p.k.Sprieguma pakāpeLietotāju patēriņa līmeņa grupaKopējā galalietotāju pieprasītā pieslēguma jauda
(MW)
1234
  Mājsaimniecības 
1.0,4 kV līnijasMājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A 
2.0,4 kV līnijasMājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A (ieskaitot) 
3.0,4 kV līnijasMājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A (ieskaitot) 
4.0,4 kV līnijasMājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku 
  Pārējie lietotāji 
5.0,4 kV līnijasVienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A 
6.0,4 kV līnijasTrīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes 
7.0,4 kV kopnesTrīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A (ieskaitot) 
8.0,4 kV kopnesTrīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A (ieskaitot) 
9.0,4 kV kopnesTrīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku 
10.6-20 kV līnijasVisas atļautās slodzes 
11.6-20 kV kopnesVisas atļautās slodzes 
Datums   ___ . ___ . ______ .
 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
  
   
e-pasts
  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
5.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm[1]

Nr.p.k.Elektroenerģijas tirgotāja nosaukumsKavētais maksājums (EUR)Maksājuma termiņšInformācija par tirgotāja lietotājiem
Mājsaimniecības lietotāju skaitsCitu lietotāju skaits
123456
1.     
      
Sistēmas operatora komentārs par īstenoto rīcību un tālāko rīcības plānu:

Norāda MK noteikumu Nr.50 [2] 117.punktā noteiktās informācijas nosūtīšanas lietotājiem datumu (faktisko vai plānoto). Pēc nepieciešamības sniedz citu sistēmas operatora ieskatā būtisku informāciju par tālāko tā rīcības plānu situācijas risināšanai.

 

[1] Iesniedz informāciju par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.

[2] Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Izsniegtās licences numurs 
  

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītajiem elektroenerģijas daudzumiem

Nr.p.k. 

Rādītāji 

Mērvienība 

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Darbības teritorija

km²

 
 Elektropārvades līnijas 

 

 

2.

Kopējais pārvades gaisvadu līniju garums

km

 

2.1.

330 kV

km

 

2.2.

110 kV

km

 

3.

Kopējais pārvades kabeļu līniju garums

km

 

3.1.

330 kV

km

 

3.2.

110 kV

km

 
 Apakšstacijas un transformatori 

 

 

4.

Apakšstaciju kopējais skaits

gab.

 

4.1.

330/110 kV apakšstacijas

gab.

 

4.2.

110/20–6 kV apakšstacijas

gab.

 

5.

Transformatori kopā

gab.

 

5.1.

330/110 kV autotransformatori

gab.

 

5.2.

110/6–20 kV transformatori

gab.

 

6.

Transformatoru jauda kopā

MVA

 

6.1.

330/110 kV autotransformatori

MVA

 

6.2.

110/6–20 kV transformatori

MVA

 

7.

Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem)

gab.

 

8.

Juridisko personu uzskaites punktu skaits

gab. 

 

9.

Pārvades sistēmai pievadītā elektroenerģija

MWh

 

9.1.

no pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija

MWh

 

9.2.

no sadales sistēmas operatoriem saņemtā elektroenerģija

MWh

 

9.3.

no kaimiņvalstīm saņemtā elektroenerģija

MWh

 

10.

Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija

MWh

 

10.1.

sadales sistēmas operatoriem nodotā elektroenerģija

MWh

 

10.2.

pie pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 

10.2.1.

- no līnijām

MWh

 

10.2.2.

- no kopnēm

MWh

 

11.

Kaimiņvalstīm nodotā elektroenerģija

MWh

 

12.

Elektroenerģijas tranzīta apjoms pārvades sistēmas operatora tīklā

MWh

 

13.

Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)

MWh

 

%

 

14.

Faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā (ieskaitot tranzīta zudumus)

MWh

 

%

 

14.1.

- elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā un transformatoros

MWh

 

%

 

14.2.

- tranzīta zudumi

MWh

 

%

 

15.

Elektroenerģijas patēriņš pārvades sistēmas operatora tīklā pārvades sistēmas operatora tehnoloģiskajām vajadzībām

MWh

 

16.

Faktiskais bojājumu skaits

gadījumi

 

17.

Vidējais bojājumu novēršanas ilgums

stundas

 

18.

Nepiegādātā elektroenerģija elektroenerģijas pārtraukumu dēļ (ENS)

MWh

 

19.

Maksimālā slodze

MW 

 

19.1.

- maksimālas slodzes datums

 

 

19.2.

- maksimālās slodzes laiks

 

 

20.

Starpvalstu tranzīta zudumu mehānisma (ITC)[1] zudumu cena Latvijā

EUR/MWh

 

20.1.

- prognozētā cena

EUR/MWh

 

20.2.

- faktiskā cena

EUR/MWh

 
[1] ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation Mechanism) pārvades sistēmas operatoru savstarpējais kompensāciju mehānisms
 
Datums__.__.__.  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Balansēšanas tirgus rādītāju atskaite ____.gada _______ceturksnī

Nr.p.k. RādītājiMērvienībaMēnesisMēnesisMēnesis
123456
1.Regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem pārdotais regulēšanas elektroenerģijas daudzums:    
1.1.LatvijaMWh   
1.2.LietuvaMWh   
1.3.IgaunijaMWh   
1.4.SomijaMWh   
1.5.ZviedrijaMWh   
2.No regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem iepirktais regulēšanas elektroenerģijas daudzums:    
2.1.LatvijaMWh   
2.2.LietuvaMWh   
2.3.IgaunijaMWh   
2.4.SomijaMWh   
2.5.ZviedrijaMWh   
3.Darījumi ar atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāju    
3.1.Pārdotās balansēšanas elektroenerģijas daudzumsMWh   
3.2.Iepirktās balansēšanas elektroenerģijas daudzumsMWh   
4.Cena par regulēšanas enerģiju    
4.1.Normālās aktivizācijas marginālā cena regulēšanas enerģijai augšupvērstai aktivizācijaiEUR/MWh   
4.2.Normālās aktivizācijas marginālā cena regulēšanas enerģijai lejupvērstai aktivizācijaiEUR/MWh   
5.Cena par atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāja pakalpojumiem    
5.1.Cena par balansēšanas elektroenerģijas iepirkšanu no atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātājaEUR/MWh   
5.2.Cena par balansēšanas elektroenerģijas pārdošanu atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātājamEUR/MWh   
6.Maksa par nebalansu Latvijā    
6.1.Vidējā maksa par nebalansuEUR/MWh   
6.2.Mēneša vidējā maksa par nebalansu pret mēneša vidējo nākamās dienas elektroenerģijas cenuKoeficients   
7.Balansēšanas resursu aktivizācijas biežums:    
7.1.Nebalansa aprēķina periodu, kuros veikta normālā aktivizācija, īpatsvars no kopējā stundu skaita mēnesī%   
8.Regulēšanas resursu pietiekamība:    
8.1.Vidējā summārā standarta produkta solījumos piedāvātā jauda nebalansa aprēķina periodā augšupvērstai aktivizācijai (izņemot Somijas un Zviedrijas solījumus)MW   
8.2.Vidējā summārā standarta produkta solījumos piedāvātā jauda nebalansa aprēķina periodā lejupvērstai aktivizācijai (izņemot Somijas un Zviedrijas solījumus)MW   
8.3.Nebalansa aprēķina periodu īpatsvars, kad normālai aktivizācijai izmantots speciālais produkts%   
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

tālrunis

  
   

e-pasts

  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.2 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Atskaite par 202__.gada pārslodzes ieņēmumiem un to izmantošanu

Nr.p.k.

Rādītāji

Pārskata gads
(EUR)

1

2

3

 Uzkrātie pārslodzes maksas ieņēmumi no iepriekšējā gada 
 Saņemtie pārslodzes maksas ieņēmumi pārskata gadā 
   
 Neto pārslodzes maksas ieņēmumi ar uzkrājumiem 
 Izmantoti kapitālieguldījumu finansēšanai, starpzonu jaudas saglabāšanai vai palielināšanai un piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai 
 Izlietoti tarifu izmaksu segšanai 
 Uzkrātie pārslodzes maksas ieņēmumi 31.12.202__. 
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

8. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas tirdzniecība

Elektroenerģijas tirgotāju atskaite ____.gada _________ceturksnī

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

1

2

3

4

5

6

1.

Pārdotais elektroenerģijas daudzums:    

1.1.

mājsaimniecības lietotājiem

MWh

   

1.2.

citiem lietotājiem

MWh

   

1.3.

citiem tirgotājiem

MWh

   

1.4.

vairumtirgū

MWh

   

2.

Ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības:    

2.1.

mājsaimniecības lietotājiem

EUR

   

2.2.

citiem lietotājiem

EUR

   

2.3.

citiem tirgotājiem

EUR

   

2.4.

vairumtirgū

EUR

   

3.

Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu skaits:    

3.1.

mājsaimniecības lietotāji:    

3.1.1.

universālais pakalpojums

skaits mēneša sākumā

   

3.1.2.

fiksētā cena, bez maiņas iespējām

skaits mēneša sākumā

   

3.1.3.

mainīgā cena

skaits mēneša sākumā

   

3.2.

citi lietotāji:    

3.2.1.

fiksētā cena, bez maiņas iespējām

skaits mēneša sākumā

   

3.2.2.

mainīgā cena

skaits mēneša sākumā

   

4.

Elektroenerģijas lietotāju skaits:    

4.1.

mājsaimniecības lietotāji

skaits mēneša sākumā

   

4.2.

citi lietotāji

skaits mēneša sākumā

   
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

8.2pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

8.3pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

8.4 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums ________________________________

Reģistrācijas numurs ______________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs ________________________

Darbības veids – pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšana (agregators)

Atskaite par mēnesī pārdoto pieprasījuma reakcijas pakalpojumu, ieņēmumiem no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma īstenošanas un agregatora portfeli

Nr.p.k. RādītājiMērvienībaMēnesisMēnesisMēnesis
123456
1.Pārdotais pieprasījuma reakcijas pakalpojums:    
1.1.pēc pieprasījuma samazinātais elektroenerģijas patēriņšMWh   
1.2.pēc pieprasījuma palielinātais elektroenerģijas patēriņšMWh   
2.Ieņēmumi no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma:    
2.1.ieņēmumi no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma saņēmējaEUR   
2.2.ieņēmumi no lietotājiem, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanāEUR   
2.3.citi ieņēmumiEUR   
3.Agregatora portfelis:    
3.1.mājsaimniecības lietotāji:    
3.1.1.elektroenerģijas lietotāji, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanāskaits mēneša sākumā   
3.1.2.maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pēc pieprasījumaMW   
3.1.3.maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa palielināšanai pēc pieprasījumaMW   
3.2.citi lietotāji:    
3.2.1.elektroenerģijas lietotāji, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanāskaits mēneša sākumā   
3.2.2.maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pēc pieprasījumaMW   
3.2.3.maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa palielināšanai pēc pieprasījumaMW   
      
Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Atskaite par saražoto un realizēto elektroenerģiju _________. gadā

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

I
ceturksnis

II
ceturksnis

III
ceturksnis

IV
ceturksnis

1

2

3

4

5

6

7

HES nosaukums 

1.

Saražotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

    

1.1.

elektroenerģijas pašpatēriņš

MWh

    

1.2.

elektroenerģijas zudumi

MWh

    

1.3.

realizētā (tīklā nodotā) elektroenerģija

MWh

    

2.

Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas

EUR

    
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 

Darbības veids – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Koģenerācijas stacijas faktiskā adrese 

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k.
RādītājiMērvienībaPārskata
gads

______.gads
1234
1.Lietotājam nodotais siltuma apjoms no koģenerācijas iekārtāmMWh 
2.Koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošanas stundu skaits gadāstundas/gadā 
3.Lietotājam nodotais siltuma apjoms no ūdenssildāmajiem katliem**MWh 
4.Lietotājam pārdotais kopējais siltumenerģijas daudzums*MWh 
5.Saražotais (bruto) elektroenerģijas apjoms – kopāMWh 
6.Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas apjomsMWh 
7.Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvars% 
8.Koģenerācijas režīmā ražotās neto (realizētās) elektroenerģijas apjomsMWh 
9.Elektroenerģijas pašpatēriņš elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanaiMWh 
10.Elektroenerģijas pašpatēriņš siltumenerģijas ražošanaiMWh 
11.Elektroenerģijas pašpatēriņš koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanaiMWh 
12.Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā – kopāMWh 
12.1.– siltumenerģijas ražošanaiMWh 
12.2.– koģenerācijas režīmā ražotai elektroenerģijaiMWh 
12.3.– elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanuMWh 
12.4.– elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanuMWh 
13.Faktiskais kurināmā izmantošanas lietderības koeficients% 
14.Kurināmā patēriņš kondensācijas režīmā ražotai elektroenerģijaiMWh 
15.Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos**MWh 
16.Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā kopānat.vien. 
17.Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos**nat.vien. 
18.Uzstādītā bruto elektriskā jaudaMW 
19.Koģenerācijas iekārtu uzstādītā bruto siltuma jaudaMW 
20.Ūdenssildāmo katlu uzstādītā bruto siltuma jauda**MW 

2. Sniegto pakalpojumu izmaksas

2.tabula

Nr.
p.k
NosaukumsMērvienībaPārskata
gads

_____.gads
1234
1.Mainīgās izmaksasXX
1.1.koģenerācijas iekārtu kurināmā izmaksas kopātūkst. EUR 
1.1.1.siltumenerģijas ražošanaitūkst. EUR 
1.1.2.koģenerācijas elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.1.3.kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.2.ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas**tūkst. EUR 
1.3.kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai kopātūkst. EUR 
1.4.koģenerācijas stacijas kurināmā izmaksas kopātūkst. EUR 
1.5.dabas resursu nodoklis kopātūkst. EUR 
1.5.1.siltumenerģijas ražošanaitūkst. EUR 
1.5.2.koģenerācijas elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.5.3.kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.6.Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas kopātūkst. EUR 
1.6.1.siltumenerģijas ražošanaitūkst. EUR 
1.6.2.koģenerācijas elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.6.3.kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.7.Emisijas kvotu izmaksastūkst. EUR 
1.7.1.siltumenerģijas ražošanaitūkst. EUR 
1.7.2.koģenerācijas elektroenerģijaitūkst. EUR 
1.7.3.kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijaitūkst. EUR 
2.Mainīgās izmaksas kopātūkst. EUR 
2.1.siltumenerģijas ražošanaitūkst. EUR 
2.2.koģenerācijas elektroenerģijaitūkst. EUR 
2.3.kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijaitūkst. EUR 
3.Ražošanas pastāvīgās izmaksasXX
3.1.personāla izmaksastūkst. EUR 
3.2.administrācijas izmaksastūkst. EUR 
3.3.iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksastūkst. EUR 
3.4.apdrošināšanatūkst. EUR 
3.5.pārējās izmaksastūkst. EUR 
4.Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopātūkst. EUR 
4.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksastūkst. EUR 
4.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksastūkst. EUR 
5.Pamatlīdzekļu nolietojums kopātūkst. EUR 
5.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais nolietojumstūkst. EUR 
5.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais nolietojumstūkst. EUR 
6.Procentu maksājumi kopātūkst. EUR 
6.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie procentu maksājumitūkst. EUR 
6.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie procentu maksājumitūkst. EUR 
7.Aizņēmuma pamatdaļas maksājumi kopātūkst. EUR 
7.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie pamatdaļas maksājumitūkst. EUR 
7.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie pamatdaļas maksājumitūkst. EUR 
8.Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) kopātūkst. EUR 
8.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais NĪNtūkst. EUR 
8.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais NĪNtūkst. EUR 
9.Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN), kas attiecināms uz siltumu un koģenerācijas elektroenerģijutūkst. EUR 
9.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais UINtūkst. EUR 
9.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais UINtūkst. EUR 
9.3.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās pastāvīgās izmaksastūkst. EUR 
9.4.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksastūkst. EUR 
10.Neto peļņa kopātūkst. EUR 
10.1.uz kopējo lietotājam pārdoto siltumenerģiju attiecināmā neto peļņatūkst. EUR 
10.2.uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmā neto peļņatūkst. EUR 
11.Ieņēmumi par elektroenerģijutūkst. EUR 
12.ieņēmumi par siltumenerģiju kopātūkst. EUR 
12.1.par enerģijutūkst. EUR 
12.2.par siltuma jaudutūkst. EUR 
13.Gada vidējā kopkapitāla vērtība, kas attiecināta uz siltumenerģiju un koģenerācijas elektroenerģijutūkst. EUR 
14.Kopkapitāla rentabilitāte% 

* Norāda komersanta nosaukumu, kam tiek pārdota siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, kam tiek pārdota siltumenerģija, tad pārdotās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem.

** Ja izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 3., 15., 17., 20.punktā un 2.tabulas 1.2.apakšpunktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulās papildu rindas.

[1] Informāciju sagatavo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Datums   ___ . ___ . ______ .
 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
  
   
e-pasts
  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
11. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3; SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences vai energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 
Darbības veids – siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība
Pakalpojuma sniegšanas darbības zona 

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1] [2]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k
Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītājiMērvienībaApzīmējums/aprēķina izteiksme[3]Pārskata
gads
____.gads
12345
1.Uzstādītā siltuma jaudaMWQJuzst 
2.Uzstādītā elektriskā jauda*MW  
3.Kopējā pieprasītā siltuma jaudaMWQJpiepr 
4.Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzumsMWhQpiepr 
5.Pārvades un sadales zudumiMWhQzud.=Qneto – Qpiepr 
6.Iepirktā siltumenerģija**MWhQiep 
7.Siltumtīklos nodotā siltumenerģijaMWhQneto = Qiep + Qk.m 
8.No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzumsMWhQk.m 
9.Katlumājas siltuma pašpatēriņšMWhQpašp 
10.Saražotais siltumenerģijas daudzums***MWhQbruto = Qk.m.+Qpašp 
11.Saražotais elektroenerģijas daudzums*MWhEbruto 
12.Pārdotais elektroenerģijas daudzums*MWhEneto 
13.Pārvades un sadales zudumi%Qzud%=Qzud/Qneto x 100 
14.Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaitsstundas/gadāH = Qbruto/QJuzst 
15.Enerģijas ražošanas lietderības koeficients%LK = (Qbruto + Ebruto) /(KP+ KPG) x 100 
16.Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās***MWhKP= KPnv x ZSS 
17.Dabasgāzes patēriņš enerģijas vienībāsMWhKPG= KPnv x ASS 
18.Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums***MWh/nat.vien.ZSS 
19.Dabasgāzes augstākais sadegšanas siltumsMWh/MWhASS 
20.Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm3, t, ber.m³, cieš. m3, utt.)***nat.vien.KPnv 
21.Siltumtīklu garumskm  
22.Centralizēto siltumapgādes sistēmu skaitsgab.  
23.Pieslēgumu skaits   

2. Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

2.tabula

Nr.
p.k.
Siltumenerģijas ražošanas izmaksasMērvienībaPārskata
gads
___. gads
1234
1.Mainīgās izmaksasXX
1.1.kurināmā izmaksas***tūkst. EUR 
1.2.dabas resursu nodoklistūkst. EUR 
1.3.emisijas kvotu izmaksastūkst. EUR 
1.4.elektroenerģijas izmaksastūkst. EUR 
1.5.ūdens un ķimikāliju izmaksastūkst. EUR 
1.6.iepirktās siltumenerģijas izmaksastūkst. EUR 
1.7.pārējās mainīgās izmaksastūkst. EUR 
2.Mainīgās izmaksas kopātūkst. EUR 
3.Pastāvīgās izmaksasXX
3.1.darba samaksa ar sociālo nodoklitūkst. EUR 
3.2.iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksastūkst. EUR 
3.3.pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta pamatsummas maksājums atbilstoši Metodikas 24.punktam[4]tūkst. EUR 
3.4.apdrošināšanatūkst. EUR 
3.5.procentu maksājumitūkst. EUR 
3.6.pārējās izmaksastūkst. EUR 
4.Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopātūkst. EUR 
5.Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas*[6]tūkst. EUR 
6.Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas
Aprēķina pēc 2.tabulas pozīcijām (6.=2.+4.-5.)*
tūkst. EUR 

3. Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

3.tabula

Nr.
p.k.
Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksasMērvienībaPārskata
gads
___. gads
1234
1.Mainīgās izmaksasXX
1.1.siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksastūkst. EUR 
1.2.elektroenerģijas izmaksastūkst. EUR 
1.3.ūdens, ķimikāliju izmaksastūkst. EUR 
1.4.pārējās mainīgās izmaksastūkst. EUR 
2.Mainīgās izmaksas kopātūkst. EUR 
3.Pastāvīgās izmaksasXX
3.1.darba samaksa ar sociālo nodoklitūkst. EUR 
3.2.iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksastūkst. EUR 
3.4.pamatlīdzekļu nolietojums[4]tūkst. EUR 
3.5.apdrošināšanatūkst. EUR 
3.6.procentu maksājumitūkst. EUR 
3.7.pārējās izmaksastūkst. EUR 
4.Pārvades un sadales pastāvīgās izmaksas kopātūkst. EUR 

4. Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

4.tabula

Nr.
p.k.
Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksasMērvienībaPārskata
gads
___. gads
1234
1.Mainīgās izmaksastūkst. EUR 
2.Pastāvīgās izmaksasXX
2.1.darba samaksa ar sociālo nodoklitūkst. EUR 
2.2.iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksastūkst. EUR 
2.3.pamatlīdzekļu nolietojums[4]tūkst. EUR 
2.4.apdrošināšanatūkst. EUR 
2.5.procentu maksājumitūkst. EUR 
2.6.pārējās izmaksastūkst. EUR 
3.Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopātūkst. EUR 

5. Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa

5.tabula

Nr.
p.k.
Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņaMērvienībaPārskata gads
___. gads
1234
1.Mainīgās izmaksas kopā[5]tūkst. EUR 
2.Pastāvīgās izmaksas kopātūkst. EUR 
3.Peļņa pirms nodokļiemtūkst. EUR 
4.Uzņēmuma ienākuma nodoklistūkst. EUR 
5.Nekustamā īpašuma nodoklistūkst. EUR 
6.Neto peļņatūkst. EUR 
7.Gada vidējā kopkapitāla vērtība[4]tūkst. EUR 
8.Kopkapitāla rentabilitāte% 
9.Ieņēmumi par siltumenerģijutūkst. EUR 

* Šīs ailes aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu.

**Norāda komersanta nosaukumu, no kā tiek iepirkta siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, no kā tiek iepirkta siltumenerģija, tad iepirktās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem.

*** Ja komersants izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 10., 16., 17. un 18. punktā un 2.tabulas 1.1.apakšpunktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulā papildu rindas.

[1] Informāciju sagatavo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteikto.

[2] Ja komersants siltumenerģijas pakalpojumus sniedz ar vairākām tehniski savstarpēji nesaistītām centralizētās siltumapgādes sistēmām un siltumenerģijas apgādes tarifi katrai centralizētās siltumapgādes sistēmai ir noteikti atsevišķi, šo atskaiti iesniedz atsevišķi par katru centralizētās siltumapgādes sistēmu.

[3] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteiktajam.

[4] Ailēs neiekļauj no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtā finanšu atbalsta (finanšu palīdzības) vērtību, par attiecīgu summu samazinot kopkapitāla vērtību un pamatlīdzekļu nolietojumu.

[5] Ailē neiekļauj siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas.

[6] Ailē norāda elektroenerģijas ieņēmumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteikto.

Datums   ___ . ___ . ______ . 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
12. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums ___________________________

Reģistrācijas numurs _________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Koģenerācijas stacijas faktiskā adrese ____________________________________

Atskaite par ____ .gada ________(mēnesī) koģenerācijas stacijas faktiskajiem rādītājiem

1. Patērētā dabasgāze*

Nr. p.k.Dabasgāzes piegādātāja nosaukumsDabasgāzes produktsKoģenerācijas iekārtās un ūdenssildāmajos katlos patērētā dabasgāze
Dabasgāzes apjomsDabasgāzes cena EUR/MWh
tūkst. nm3MWhDabasgāzes cena bez pakalpojumiemKrātuves pakalpojumu cenaSistēmas pakalpojumu cenaKopā
123456789
         
         
         
         
         
Kopā  xxxx

* koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 4 MW norāda atsevišķi dabasgāzes apjomu siltumenerģijas ražošanai un elektroenerģijas ražošanai

Vidēji svērtā dabasgāzes cena (EUR/MWh) _____________________________

Iepirktās dabasgāzes izmaksas (tūkst. EUR) ______________________________

t.sk. maksājumi par līguma saistību neizpildi (tūkst. EUR) ___________________

Dati par līgumu par dabasgāzes piegādi**:

noslēgšanas datums_______________________

piegādes periods__________________________

tirdzniecības uzcenojums EUR/MWh_________

** norāda par katru līgumu atsevišķi

2. Pārdotā elektroenerģija, MWh ____________________________

3. Pārdotās elektroenerģijas cena, EUR/MWh _____________________________

4. Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh __________________

Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3; SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Darbības veids – siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

Atskaite par ____ .gada ________(mēnesī) faktiskajiem rādītājiem

Patērētā dabasgāze

1.tabula

Nr. p.k.Dabasgāzes piegādātāja nosaukumsDabasgāzes produktsŪdenssildāmajos katlos un koģenerācijas iekārtās ar uzstādīto elektrisko jaudu zem 1 MW patērētā dabasgāze
Dabasgāzes apjomsDabasgāzes cena EUR/MWh
tūkst. nm3MWhDabasgāzes cena bez pakalpojumiemKrātuves pakalpojumu cenaSistēmas pakalpojumu cenaKopā
123456789
         
         
         
         
         
Kopā  xxxx

Vidēji svērtā dabasgāzes cena (EUR/MWh) __________________

Iepirktās dabasgāzes izmaksas (tūkst. EUR) ______________________________

t.sk. maksājumi par līguma saistību neizpildi (tūkst. EUR) ___________________

Dati par līgumu par dabasgāzes piegādi*:

noslēgšanas datums_______________________

piegādes periods__________________________

tirdzniecības uzcenojums, EUR/MWh_________

* norāda par katru līgumu atsevišķi

2. Iepirktā siltumenerģija

2.tabula

Nr.p.k.Siltumenerģijas piegādātājsCena, EUR/MWhApjoms, MWh

 

1234
    
    
    
KopāX 

Vidēji svērtā iepirktās siltumenerģijas cena __________________

3. Pārdotā elektroenerģija, MWh* _____________________________

4. Pārdotās elektroenerģijas cena, EUR/MWh* ____________________________

*aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu.

5. Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh __________________

Datums   ___ . ___ . ______ . 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
13.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________ 

Reģistrācijas numurs_________________________________   

Darbības veids – siltumenerģijas ražošana katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā

Atskaite par biomasas apjomu un cenu

Līgumā noteiktais biomasas apjoms un cena

Nr. p.k.Ražošanas objekts,  faktiskā adresePiegādātāja nosaukumsBiomasas veidsŪdenssildāmajos katlos un koģenerācijas iekārtās
Līgumā noteiktais biomasas apjomsLīgumā noteiktā biomasas cena
tūkst. nm3MWhApjoma izmaiņas saskaņā ar līgumuEUR/nat.mērv.EUR/MWhEUR/MWh pie skaitītājaLīguma slēgšanas datumsLīguma darbības periods
123456789101112
            
            
            
            
            
Kopā   xxxxx

Vidēji svērtā biomasas cena (EUR/MWh)* __________________

* norāda par katru biomasas veidu un objektu atsevišķi

Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

14. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 
  

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.

Rādītāji 

Mērvienība

Pārskata gads 

1

2

3

4

1.

Saražotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 

1.1.

elektroenerģijas pašpatēriņš

MWh

 

1.2.

elektroenerģijas zudumi

MWh

 

1.3.

pārdotā elektroenerģija obligātā iepirkuma ietvaros

MWh

 

1.4.

pārdotā elektroenerģija tirgū

MWh 

 

2.

Ieņēmumi no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas

EUR

 

3.

Ieņēmumi no tirgū pārdotās elektroenerģijas

EUR

 
 
Datums__.__.__.  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  
  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
14.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Reģistrācijas numurs _________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā _______________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana koģenerācijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.Rādītāji Izmantotā kurināmā veidsUzstādītā elektriskā jaudaMērvienībaPārskata gads
123456
Koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta (faktiskā adrese vai kadastra numurs)  MW 
1.Saražotā elektroenerģija, t.sk.MWh 
1.1.elektroenerģijas pašpatēriņšMWh 
1.2.elektroenerģijas zudumiMWh 
1.3.tīklā nodotā (realizētā) elektroenerģija:MWh 
1.3.1.pārdotā elektroenerģija obligātā iepirkuma ietvarosMWh 
1.3.2.pārdotā elektroenerģija tirgū

 

MWh 
2.Ieņēmumi no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijasEUR 
3.Ieņēmumi no tirgū pārdotās elektroenerģijasEUR 
4.Saražotā siltumenerģijaMWh 
5.Lietotājiem pārdotā siltumenerģijaMWh 
6.Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijasEUR 
      
Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

14.2 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs
elektroenerģijas ražotāju reģistrā
 

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana saules elektrostacijā

Atskaite par ______.gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Saražotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 

1.1.

elektroenerģijas pašpatēriņš

MWh

 

1.2.

elektroenerģijas zudumi

MWh

 

1.3.

pārdotā elektroenerģija tirgū

MWh

 

2.

Ieņēmumi no tirgū pārdotās elektroenerģijas

EUR

 
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots no 01.04.2024. ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8, sk. grozījumu 2. punktu)

16. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes daudzumiem

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Kopējais sadales sistēmas cauruļvadu garums

km

 

1.1.

 līdz 0,05 bar

km

 

1.2.

 no 0,05 līdz 4 bar

km

 

1.3.

 no 4 līdz 6 bar

km

 

1.4.

 no 6 līdz 12 bar

km

 

1.5.

 no 12 līdz 16 bar

km

 

2.

Gāzes regulēšanas iekārtas

gab.

 

2.1.

 gāzes regulēšanas stacijas

gab.

 

2.2.

 gāzes regulēšanas punkti

gab.

 

2.3.

 skapjveida gāzes regulēšanas punkti

gab.

 

2.4.

 mājas regulatori

gab.

 

2.5.

 stabilizatori

gab.

 

3.

Pretkorozijas aizsardzības iekārtas

gab.

 

4.

Dabasgāzes lietotāji

skaits

 

4.1.

lietotāju objekti pēc dabasgāzes patēriņa daudzuma gadā, t.sk.

skaits

 

4.1.1.

līdz 2 635 kWh

skaits

 

4.1.2.

no 2 635,1 līdz 263 450 kWh

skaits

 

4.1.3.

no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh

skaits

 

4.1.4.

no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh

skaits

 

4.1.5.

no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh

skaits

 

4.1.6.

no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh

skaits

 

4.1.7.

no 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh

skaits

 

4.1.8.

virs 1 353 800 000 kWh

skaits

 

4.2.

lietotāju objektiem uzstādīto viedo gāzes komercuzskaites mēraparātu skaits, t.sk.

gab.

 

4.2.1.

fizisko personu objektiem uzstādīto viedo gāzes komercuzskaites mēraparātu skaits

gab.

 

4.2.2.

juridisko personu objektiem uzstādīto viedo gāzes komercuzskaites mēraparātu skaits

gab.

 

5.

Sadales sistēmas gāzesvadiem pievadītā dabasgāze

tk.m3

 

MWh

 

5.1.

lietotājiem nodotā dabasgāze

tk.m3

 

MWh

 

5.2.

plānotie kopējie dabasgāzes zudumi

tk.m3

 

MWh

 

%

 

5.3.

faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi

tk.m3

 

MWh

 

%

 

5.3.1.

t.sk. zudumi sadales sistēmā

MWh

 

%

 

5.4.

dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām

MWh

 

%

 

6.

Maksimālā slodze

MW

 

6.1.

maksimālās slodzes datums

  

6.2.

maksimālās slodzes laiks

  
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Atskaite par lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumiem ______.gada ______ ceturksnī (MWh)

Nr.p.k.

Lietotāji pēc dabasgāzes patēriņa daudzuma gadā

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

MWh

MWh

MWh

1

2

3

4

5

1.

līdz 2 635 kWh   

1.1.

t.sk. mājsaimniecības lietotāji

   

2.

no 2 635,1 līdz 263 450 kWh   

2.1.

t.sk. mājsaimniecības lietotāji

   

3.

no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh   

3.1.

t.sk. mājsaimniecības lietotāji

   

4.

no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh   

5.

no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh   

6.

no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh   

7.

no 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh   

8.

virs 1 353 800 000 kWh   

9.

Kopā

   
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Izsniegtās licences numurs 
  

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Atskaite par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k.RādītājiMērvienībaPārskata gads
1234
1.Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par gāzes kvalitātigab. 
1.1.t.sk. mutvārdugab. 
1.2.sūdzību un iesniegumu skaits par gāzes kvalitāti, uz kuriem sniegtas atbildesgab. 
1.2.1.t.sk. rakstveidagab. 
1.2.2.t.sk. mutvārdugab. 
1.2.3.pamatotu sūdzību un iesniegumu par gāzes kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildesgab. 
1.2.4.nepamatotu sūdzību un iesniegumu par gāzes kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildesgab. 
1.3.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikāgab. 
1.4.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikāgab. 
1.5.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāgab. 
1.6.vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 1.3.–1.5.apakšpunktā minētajām sūdzībāmdienas 
2.Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par gāzes piegādes pārtraukumiemgab. 
2.1.t.sk. mutvārdugab. 
2.2.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikāgab. 
2.3.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikāgab. 
2.4.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāgab. 
2.5.vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 2.2.–2.4.apakšpunktā minētajām sūdzībāmdienas 
3.Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus)gab. 
3.1.t.sk. mutvārdugab. 
3.2.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikāgab. 
3.3.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikāgab. 
3.4.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāgab. 
3.5.vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 3.2.–3.4.apakšpunktā minētajām sūdzībāmdienas 
4.Pārējo saņemto sūdzību un iesniegumu skaitsgab. 
4.1.t.sk. mutvārdugab. 
4.2.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikāgab. 
4.3.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikāgab. 
4.4.sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāgab. 
4.5.vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 4.2.–4.4.apakšpunktā minētajām sūdzībāmdienas 
5.Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiksgab. 
min. 
5.1.t.sk. informatīvais tālrunisgab. 
min. 
5.2.t.sk. skaitītāju rādījumu nodošanas tālrunisgab. 
min. 
5.3.t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunisgab. 
min. 
5.4.t.sk. tālrunis ārkārtas situācijāsgab. 
6.Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaitsgab. 
6.1.pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikāgab. 
6.2.pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16–30 dienu laikāgab. 
6.3.pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikāgab. 
6.4.vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 6.1.–6.3.apakšpunktā minētajiem pieteikumiemdienas 
7.Kopējais skaits un vidējais laiks no pieteikuma jauna gāzes sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja gāzes iekārtu pieslēgšanai tīklamgab. 
dienas 
8.Kopējais skaits un vidējais laiks gāzes atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījumagab. 
dienas 

 

2. Tehniskā kvalitāte

Gāzes komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, gāzes piegādes

2.tabula

Nr.p.k.RādītājiMērvienībaPārskata gads
1234
1.Gāzes komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu skaits gadā uz vienu lietotāju (tikai uzskaites, kas nav pieslēgtas attālinātās nolasīšanas sistēmai)gab. 
2.Vidējais gāzes komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanaidienas 
3.Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no gāzes tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja gāzes apgādi saņemšanas līdz lietotāja gāzes apgādes atslēgšanai, ja ir nodrošināta operatora pieeja gazificētam objektamgab. 
dienas 
4.Kopējais objektu skaits un vidējais laiks gāzes piegādes atjaunošanai pēc gāzes tirgotāja pieprasījumagab. 
dienas 
5.Gāzes piegādes plānoto pārtraukumu skaitsreizes 
6.Gāzes piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) skaits uz vienu lietotājureizes 
7.Gāzes piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) uz vienu lietotāju vienu lietotājumin. 
8.Gāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaitsreizes 
9.Gāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) uz vienu lietotājureizes 
10.Gāzes piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) uz vienu lietotājumin. 
11.Gāzes piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI)min. 
12.Fiksētais gāzes noplūžu skaitsskaits 
12.1.t.sk. dabasgāzes sadales sistēmā līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežaiskaits 
12.1.1.t.sk. bojājumu rezultātā, veicot celtniecības un zemes rakšanas darbusskaits 
12.1.2.t.sk. bojājumu rezultātā citu iemeslu dēļ (plūdi, vētras, transporta līdzekļi u.c.)skaits 
12.2.t.sk. izsaukums uz gāzes noplūdes vietu, kuru konstatējuši sadales sistēmas operatora darbiniekiskaits 
12.2.1.t.sk. uz ievada noslēgierīces mezgluskaits 
12.2.2.t.sk. uz gāzesvadu komplektējošiem izstrādājumiemskaits 
13.Ārējos gāzesvados konstatētu noplūžu skaits uz kopējo sadales gāzesvadu garumuskaits 
14.Gāzes noplūžu skaits uz vienu lietotāju gadāskaits 
15.Avārijas izsaukumu skaitsreizes 
16.Vidējais brigādes ierašanās laiks uz avārijas izsaukumumin. 
17.Kopējais brīdināto lietotāju skaits pirms plānotiem gāzes pārtraukumiemgab. 

 

3. Dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošana

3.tabula

Nr.p.k.RādītājiMērvienībaPārskata gads
1234
1.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi līdz 6 m3/h
1.1.pieteikumu skaitsgab. 
1.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
1.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
1.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
1.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
2.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 m3/h
2.1.pieteikumu skaitsgab. 
2.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
2.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
2.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
2.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
3.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 m3/h
3.1.pieteikumu skaitsgab. 
3.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
3.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
3.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
3.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
4.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 m3/h
4.1.pieteikumu skaitsgab. 
4.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
4.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
4.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
4.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
5.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 m3/h
5.1.pieteikumu skaitsgab. 
5.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
5.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
5.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
5.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
6.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 40,1 līdz 65 m3/h
6.1.pieteikumu skaitsgab. 
6.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
6.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
6.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
6.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
7.Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi virs 65 m3/h
7.1.pieteikumu skaitsgab. 
7.2.izbūvēto objektu skaitsgab. 
7.3.vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijādienas 
7.3.1.t.sk. lietotāju domāšanas laiksdienas 
7.4.vidējās viena pieslēguma izmaksasEUR 
 
Datums__.__.__.  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Sadales sistēmas operatora atskaite par tirgotājiem, kas darbojas operatora zonā, _____.gada _______ceturksnī

1.tabula

Nr.p.kTirgotājs[1]MēnesisMēnesisMēnesis
  Lietotāju skaits mēneša sākumāPārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
Lietotāju skaits mēneša sākumāPārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
Lietotāju skaits mēneša sākumāPārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
12345678
        
        
Kopā       

2.tabula

Nr.p.k.MēnesisMēnesisMēnesisCeturksnī kopā
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pieslēgumiKopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
12345678910111213
Kopējais sistēmas pieslēgumu skaits mēneša sākumā         XXX
Pieslēgumu skaits, kuriem mēneša sākumā mainīts dabasgāzes tirgotājs         XXX

[1] Sistēmas operators atsevišķi izdala un sniedz informāciju arī par pēdējā garantētā piegādē esošo lietotāju skaitu un piegādāto dabasgāzes daudzumu.

Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18.2 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – dabasgāze sadale

Atskaite par dabasgāzes tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem [1]

Nr.p.k.Dabasgāzes tirgotāja nosaukumsKavētais maksājums (EUR)Maksājuma termiņšTirgotāja apkalpoto lietotāju skaits
12345
1.    
     
Sistēmas operatora komentārs par īstenoto rīcību un tālāko rīcības plānu:

Norāda, vai sistēmas operators tirgotāja norēķinu kavējumu dēļ plānojis informēt tirgotāja apkalpotos lietotājus. Informēšanas gadījumā norāda nosūtāmās informācijas saturu. Pēc nepieciešamības sniedz citu sistēmas operatora ieskatā būtisku informāciju par tālāko tā rīcības plānu situācijas risināšanai.

 

[1] Iesniedz informāciju par dabasgāzes tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.

Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots no 01.04.2024. ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8, sk. grozījumu 2. punktu)

20. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums __________________________________

Reģistrācijas numurs __________________________________________

Izsniegtās licences numurs _________________________________________________

Darbības veids – dabasgāzes pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.RādītājiMērvienībaPārskata gads
1234
1.Darbības teritorijakm² 
2.Kopējais pārvades cauruļvadu garumskm 
3.Kompresoru stacijasgab. 
4.Gāzes regulēšanas stacijasgab. 
5.Pārvades sistēmā saņemtā dabasgāze ieejas punktos, t.sk.MWh 
5.1.pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi (Inčukalna pazemes gāzes krātuve)MWh 
5.2.GMS KiemenaiMWh 
5.3.GMS KarksiMWh 
5.4.GMS Korneti ar uzskaiti GMS IzborskaMWh 
5.5pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmuMWh 
6.Dabasgāze pārvades sistēmā izejas punktos, t.sk.MWh 
6.1.pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi (Inčukalna pazemes gāzes krātuve)MWh 
6.2.GMS KiemenaiMWh 
6.3.GMS KarksiMWh 
6.4.GMS KornetiMWh 
6.5.izejas punkts Latvijas lietotāju apgādeiMWh 
6.6.pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmuMWh 
7.Plānotie kopējie dabasgāzes zudumitk.m3 
MWh 
8.Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumitk.m3 
MWh 
9.Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībāmtk. m3 
MWh 
10.Avāriju skaitsskaits 
11.Avāriju bojājumu skaitsskaits 
12.Vidējais bojājumu novēršanas ilgumsstundas 
13.Maksimālā slodzeMW  
13.1.maksimālās slodzes datums  
13.2.maksimālās slodzes laiks  
      
Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
21. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

22. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – dabasgāzes uzglabāšana

Investīciju plāns no 20__. līdz 20____. gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi (tūkst. EUR)

N.p.k.
Rādītāji
Pārskata gada izpilde
Plāns nākamajiem pieciem gadiem
20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Nemateriālie ieguldījumi
 
 
 
 
 
 
2.
Zemes gabali, ēkas, būves
 
 
 
 
 
 
2.1.
zeme
 
 
 
 
 
 
2.2.
ražošanas ēkas
 
 
 
 
 
 
2.3.
tehnoloģisko iekārtu ēkas un būves
 
 
 
 
 
 
2.4.
dabasgāzes vadi
 
 
 
 
 
 
2.5.
ārējās inženierkomunikācijas
 
 
 
 
 
 
2.6.
urbumi
 
 
 
 
 
 
2.7.
pievedceļi, laukumi un nožogojumi
 
 
 
 
 
 
3.
Tehnoloģiskās iekārtas
 
 
 
 
 
 
3.1.
gāzes regulēšanas iekārtas
 
 
 
 
 
 
3.2.
elektroaizsardzības iekārtas
 
 
 
 
 
 
3.3.
enerģētiskās iekārtas, sūkņi, kompresori
 
 
 
 
 
 
3.4.
transporta līdzekļi
 
 
 
 
 
 
3.5.
mehānismi
 
 
 
 
 
 
3.4.
specializētās tehnoloģiskās iekārtas
 
 
 
 
 
 
4.
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
 
 
 
 
 
 
KOPĀ
 
 
 
 
 
 
Datums   ___ . ___ . ______ .
 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
  
   
e-pasts
  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
23. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Izsniegtās licences numurs 

Darbības veids – dabasgāzes uzglabāšana

Uzglabātie dabasgāzes daudzumi ______.gada ____ ceturksnī ( MWh)

Nr.p.k.Rādītāji MēnesisMēnesis Mēnesis 
12345
1.Bufergāzes daudzums mēneša sākumā   
2.Aktīvās dabasgāzes daudzums uz perioda sākumu – kopā, t. sk.*:   
2.1.    
2.2.    
2.3.    
2.4.    
3.Iesūknētās dabasgāzes daudzums – kopā, t. sk.*:   
3.1.    
3.2.    
3.3.    
3.4.    
4.Tehnoloģiskais daudzums un zudumi, t. sk.:   
4.1.kompresoru darbībai   
4.2.citiem procesiem   
4.3.zudumi   
5.Izņemtais dabasgāzes daudzums – kopā, t. sk.*:   
5.1.    
5.2.    
5.3.    
6.Aktīvās dabasgāzes daudzums uz perioda beigām – kopā, t. sk.*:   
6.1.    
6.2.    
6.3.    
6.4.    

*Norādīt energoapgādes komersantus

Datums   ___ . ___ . ______ .
 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
  
   
e-pasts
  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
24. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 14.08.2023. lēmuma Nr. 1/8 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs 

Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes tirgotāju atskaite ______.gada ______ceturksnī

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

1

2

3

4

5

6

1.

Pārdotais dabasgāzes daudzums:    

1.1.

mājsaimniecības lietotājiem

MWh

   

1.2.

citiem lietotājiem

MWh

   

1.3.

citiem tirgotājiem

MWh

   

1.4.

biržā

MWh

   

1.5.

ārpus Latvijas Republikas

MWh

   

2.

Ieņēmumi no dabasgāzes tirdzniecības:    

2.1.

mājsaimniecības lietotājiem

EUR

   

2.2.

citiem lietotājiem

EUR

   

2.3.

citiem tirgotājiem

EUR

   

2.4.

biržā

EUR

   

2.5.

ārpus Latvijas Republikas

EUR

   

3.

Dabasgāzes tirdzniecības līgumu skaits:    

3.1.

mājsaimniecības lietotāji:    

3.1.1.

universālais pakalpojums

skaits mēneša sākumā

   

3.1.2.

fiksētā cena, bez maiņas iespējām

skaits mēneša sākumā

   

3.1.3.

mainīgā cena

skaits mēneša sākumā

   

3.2.

citi lietotāji:    

3.2.1.

fiksētā cena, bez maiņas iespējām

skaits mēneša sākumā

   

3.2.2

mainīgā cena

skaits mēneša sākumā

   

4.

Dabasgāzes lietotāju skaits:

skaits mēneša sākumā

   

4.1.

mājsaimniecības lietotāju

skaits mēneša sākumā

   

4.2.

citu lietotāju

skaits mēneša sākumā

   
 
Datums ____. ____. ____. 
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
   
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 14.08.2023. lēmumu Nr. 1/8)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs ___________________________________

Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes iegādes atskaite ______.gada _____ceturksnī

Nr.p.k.Rādītāji MērvienībaMēnesisMēnesisMēnesis
123456
1.Dabasgāzes iegādes vieta (valsts robeža, virtuālais tirdzniecības punkts, krātuve, Klaipēda u.c.)    
2.Darījuma vieta (valsts)    
3.Pārdevējs (komersanta nosaukums)    
4.Dabasgāzes iepirkuma daudzumsMWh   
5.Dabasgāzes iepirkuma izmaksasEUR   
      
Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 /paraksts un tā atšifrējums/
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 
tālrunis  
   
e-pasts  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/36Pieņemts: 21.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296146
{"selected":{"value":"01.04.2024","content":"<font class='s-1'>01.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2024","iso_value":"2024\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2023","iso_value":"2023\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2023.-31.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-17.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2020","iso_value":"2020\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2019","iso_value":"2019\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2019.-15.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2019","iso_value":"2019\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-31.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-14.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2024
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"