Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.18

Rīgā 2017.gada 15.decembrī (prot. Nr.14, 99.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

2. Pieslēgums šo saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensvada tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskai personai (turpmāk – iesniedzējs) pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.

5. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

5.1. projektēšana:

5.1.1. topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

5.1.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

5.1.3. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18.punktu;

5.2. būvdarbi:

5.2.1. ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.2. kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.3. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;

5.2.4. ūdens patēriņa uzskaites akas izbūve;

5.2.5. kanalizācijas skatakas izbūve;

5.3. uzmērīšana – ierīkotā inženiertīkla izpildmērījuma plāna izstrāde un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

6.1. iesniedzēja nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

6.2. iesniedzēja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja;

6.3. līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari;

6.4. iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

6.5. iesniedzējam nav parādu par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

7. Iesniedzējam, kuram nekustamais īpašums pieder kopīpašumā ar juridisko personu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

7.1. kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā;

7.2. līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari vairāku pieslēgumu nodrošināšanai;

7.3. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no pieslēguma tiks nodrošināti tikai iesniedzēja lietošanā esošajai nekustamā īpašuma daļai.

8. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai līdz 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai, ievērojot VI nodaļas noteikumus.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

9. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu būvniecībai kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

10.1. 100% apmērā no 17.punktā minētās tāmes izmaksām:

10.1.1. personai ar 1. vai 2.invaliditātes grupu;

10.1.2. personai ar trūcīgas personas statusu;

10.1.3. personai ar maznodrošinātas personas statusu;

10.1.4. personai, kas atbilst 6.punkta prasībām un kurai pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1.invaliditātes grupu;

10.1.5. politiski represētai personai;

10.2. 50% apmērā no 17.punktā minētās tāmes izmaksām personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.5.apakšpunktā, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 euro;

10.3. 60% apmērā no 17.punktā minētās tāmes izmaksām personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.5.apakšpunktā, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 euro.

IV. Pieteikšanās, pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

11. SIA "Rīgas ūdens" interneta mājaslapā www.rigasudens.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv publicē paziņojumu par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam. Paziņojumā norāda:

11.1. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kārtējam gadam;

11.2. nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki tiek uzaicināti iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai;

11.3. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņus.

12. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz SIA "Rīgas ūdens" pieteikumu, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:

12.1. iesniegums (1.pielikums);

12.2. saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. un 10.1.5.apakšpunktā norādīto nosacījumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

12.3. apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

12.4. topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne ātrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;

12.5. zemes robežu plāna kopija, kurā ir atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

13. Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.

14. Iesniedzēja un pieteikuma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija (turpmāk – komisija). Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus. Komisijas noteiktais termiņš papildu informācijas vai precizējumu iesniegšanai nedrīkst būt garāks par desmit dienām.

15. Lai izvērtētu iesniedzēja un nekustamā īpašuma, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilstību 6.punktā, 10.1.2. un 10.1.3.apakšpunktā minētajām prasībām, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes. Rīgas domes Labklājības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 5 darba dienu laikā, bet Rīgas pilsētas būvvalde – 10 darba dienu laikā, ja informācijas pieprasījums ir ne vairāk kā par 10 nekustamajiem īpašumiem.

16. Ja iesniedzējs, pieteikums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai iesniedzējs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.

17. Ja iesniedzējs, pieteikums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija apstiprina pieslēguma būvniecības darbu tāmi un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

18. Sagatavojot pieslēguma būvniecības darbu tāmi, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai nepieciešamos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti 5.punktā, kā arī aktuālās tirgus cenas.

19. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija rakstveidā paziņo par to iesniedzējam un uzaicina iesniedzēju noslēgt pašvaldības līdzfinansējuma līgumu.

20. Iesniedzējam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz pašvaldības līdzfinansējuma līgums (2.pielikums).

21. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs vai SIA "Rīgas ūdens" valdes pilnvarotā persona.

V. Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

22. Pieslēguma būvniecības darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas. Minēto termiņu var pagarināt pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas.

23. Pēc pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas un līguma noslēgšanas ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu SIA "Rīgas ūdens" 10 darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Rīgas domes Finanšu departamentam izziņu par pašvaldības līdzfinansējuma līguma izpildi.

24. Rīgas domes Finanšu departaments izmaksā pašvaldības līdzfinansējumu pašvaldības līdzfinansējuma līgumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

VI. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība par izbūvētajiem pieslēgumiem

25. Pašvaldības līdzfinansējumu fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai līdz 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai, piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

25.1. 6.punktā minētās prasības;

25.2. pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, bija nostiprinātas zemesgrāmatā pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienā;

25.3. ir noslēgts līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

26. Ja nekustamais īpašums pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienā bijis kopīpašumā ar juridisko personu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vienlaicīgi pastāvot 7.punkta, 25.2. un 25.3.apakšpunkta nosacījumiem.

27. Pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai tiek noteikts šādā apmērā:

27.1. 100% apmērā no 34.punktā minētā izdevumu aprēķina summas 10.1.1.–10.1.5.apašpunktā minētajām personām ar nosacījumu, ka 10.1.1.–10.1.5.apakšpunktā minētais statuss personām bijis arī pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienā;

27.2. 50% apmērā no 34.punktā minētā izdevumu aprēķina summas personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.5.apakšpunktā, ja tiek kompensēti izdevumi par pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 euro;

27.3. 60% apmērā no 34.punktā minētā izdevumu aprēķina summas personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.5.apakšpunktā, ja tiek kompensēti izdevumi par pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 euro.

28. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs iesniedz SIA "Rīgas ūdens" pieteikumu, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:

28.1. iesniegums (3.pielikums);

28.2. saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. un 10.1.5.apakšpunktā norādīto personu statusa apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

29. Saistošo noteikumu 28.punktā minētais pieteikums iesniedzams šādos termiņos:

29.1. ja pieslēgums saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā nodots ekspluatācijā, pieteikums iesniedzams līdz 2018.gada 1.martam;

29.2. ja pieslēguma būvniecības darbi saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir uzsākti, bet pieslēgums nav nodots ekspluatācijā, pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim;

29.3. ja pieslēguma būvniecības darbi uzsākti pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet līdz 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanai, pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas.

30. Iesniegumu paraksta pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kurš apliecina tiesības pārstāvēt pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāju.

31. Komisija izvērtē pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja un iesnieguma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

32. Lai izvērtētu pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja un nekustamā īpašuma, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilstību 6.punktā, 10.1.2. un 10.1.3.apakšpunktā minētajām prasībām, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes. Rīgas domes Labklājības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 5 darba dienu laikā, bet Rīgas pilsētas būvvalde – 10 darba dienu laikā, ja informācijas pieprasījums ir ne vairāk kā par 10 nekustamajiem īpašumiem.

33. Ja pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs, iesniegums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam.

34. Ja pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs, iesniegums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija apstiprina kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

35. Sagatavojot kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti 5.punktā, aktuālās tirgus cenas un Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos būvniecības izmaksu indeksus pa mēnešiem laika periodam no pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienas līdz aprēķina veikšanai.

36. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija rakstveidā paziņo par to pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam un uzaicina noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai.

37. Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līgums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai (4.pielikums).

38. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs vai SIA "Rīgas ūdens" valdes pilnvarotā persona.

39. Rīgas domes Finanšu departaments izmaksā pašvaldības līdzfinansējumu līgumā par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai paredzētajā kārtībā un termiņos.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

41. Ja iesniedzējs un pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais noteikums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

42. Ja 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas nekustamais īpašums, kura pieslēguma būvniecībai vai pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensācijai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējumus, tiek atsavināts un nekustamā īpašuma ieguvējs pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu no nekustamā īpašuma ieguvēja.

43. Rīgas domes Finanšu departamentam kompensēt SIA "Rīgas ūdens" izdevumus par šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu 100 euro apmērā par vienu izpildīto līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, nosakot, ka kompensācija SIA "Rīgas ūdens" izmaksājama vienlaicīgi ar pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteikto pašvaldības līdzfinansējumu.

44. Atcelt Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošos noteikumus Nr.6 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 15.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.18
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

1. Informācija par objektu

Objekta adrese

LV-__________

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 __________

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks

(Vārds Uzvārds)

 
Personas kods 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese)

LV-__________

Kontakttālrunis, e-pasts 

3. Informācija par objekta īpašnieka statusu

Persona ar 1. vai 2.invaliditātes grupu Persona ar trūcīgas

personas statusu

 Persona ar maznodrošinātas personas statusu 
Politiski represēta persona Cita fiziska persona   

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka pirmās vai otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kas ir persona ar 1.invaliditātes grupu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

Vārds Uzvārds 
Personas kods 
Personas statuss 

5. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds Uzvārds 
Personas kods 
Korespondences adrese

LV-__________

Kontakttālrunis, e-pasts 

6. Informācija par kontaktpersonu*(jāaizpilda, ja objekta īpašnieks nav kontaktpersona)

Vārds Uzvārds 
Kontakttālrunis, e-pasts 

7. Informācija par pieslēguma veidu

Centralizētajai kanalizācijas sistēmai Centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 

8. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (Vārds Uzvārds) 
Personas kods 
Bankas rekvizīti

(tikai juridiskai personai)

Bankas nosaukums 
Bankas kods
         
Bankas konta Nr.
                     

9. Iesniegtā dokumentācija**

Apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir)

 
Topogrāfiskais plāns (ja tāds ir)

 
Būvju situācijas plāns (ja tāds ir)

 
Zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai

 
1. vai 2.invaliditātes grupas statusu apliecinošs dokuments

 
Dokuments, kas apliecina politiski represētās personas statusu

 
Citi dokumenti 

10. Cita informācija

 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka (-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "Rīgas ūdens" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Jūsu personas datus saņems Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzība, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Persona, ar kuru sazināties tehnisku jautājumu gadījumā.

** Iesniedz dokumenta kopiju, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu.

11. Iesniegumu iesniedza ___.___.20___.
 

(paraksts, atšifrējums, datums)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 15.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.18

LĪGUMS
par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

Rīgā

2017.gada ____.____________

Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā rīkojas SIA "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40103023035, tās _________________________ personā, no vienas puses,

Nekustamā īpašuma __________________ ielā ____, kadastra Nr.0100 ______ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods ________________ (turpmāk – Īpašnieks), deklarētās dzīvesvietas adrese: __________________, no otras puses, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi), savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

I. Līguma priekšmets

1. Īpašnieks apņemas nodrošināt nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) būvniecības darbus, un Pašvaldība pēc Pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma būvniecības izmaksas Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. Pieslēgums Līguma izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu un būvju kopums no SIA "Rīgas ūdens" centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas atzara līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

II. Līdzfinansējamo pieslēgumu veidi un līdzfinansējuma apmērs

3. Pašvaldība kompensē šādus Pieslēgumu būvniecības darbus (vajadzīgo atzīmēt):

Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmaiPieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
  

4. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Pieslēguma būvniecības darbu tāmi Pieslēguma būvniecības izmaksas ir _____ euro un Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 10._____. punktu ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu ___ % apmērā, bet ne vairāk kā _________ euro, Pašvaldības līdzfinansējums ir _______ euro.

III. Nosacījumi līdzfinansējuma izmaksai

5. Pašvaldība kompensē Īpašniekam Pieslēguma būvniecības izmaksas, ja sešu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ir izpildīti šādi nosacījumi:

5.1. Īpašnieks ir nodrošinājis projektēšanas, ierīkošanas darbus un inženierbūves izpilduzmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2. Īpašnieks ir nodrošinājis SIA "Rīgas ūdens" iespēju veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā;

5.3. SIA "Rīgas ūdens" ir iesniegti šādi dokumenti:

5.3.1. Pieslēguma projektēšanas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja Īpašnieks pretendē uz Saistošo noteikumu 5.1.punktā minēto izmaksu līdzfinansējumu;

5.3.2. dokuments, kas apliecina Pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);

5.3.3. topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrēta izbūvētā inženiertīkla izpildmērījuma plāna kopija (arī digitālā DWG vai DGN failu formātā);

5.4. pēc Pieslēguma būvdarbu nodošanas ekspluatācijā Īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā.

6. Pašvaldība ar vienpusēju paziņojumu var pagarināt Līguma 5.punktā minēto izpildes termiņu, ja ir objektīvi apstākļi, kas kavē nosacījumu izpildi. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

IV. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

7. Rīgas domes Finanšu departaments pēc Līguma 5.punktā minēto nosacījumu izpildes 20 darba dienu laikā izmaksā Īpašniekam Līguma 4.punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu.

8. Pašvaldība samazina Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru līdz 60% vai 50% atkarībā no Pieslēguma veida, ja Īpašnieks uz Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienu ir zaudējis personas statusu, kurai saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem ir tiesības saņemt līdzfinansējumu 100% apmērā.

9. Īpašniekiem, kuriem nekustamais īpašums pieder uz kopīpašuma tiesību pamata, izmaksājamo summu aprēķina proporcionāli domājamo daļu apmēram. Ja uz Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienu kopīpašnieka īpašuma tiesības ir izbeigušās, viņam aprēķināto Pašvaldības līdzfinansējuma daļu neizmaksā.

10. Ja Pieslēguma būvniecības darbus veikusi SIA "Rīgas ūdens" saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Īpašnieku un SIA "Rīgas ūdens", tad Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts SIA "Rīgas ūdens". Šādā gadījumā Īpašniekam nav jāiesniedz 5.3.punktā minētie dokumenti.

V. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana

11. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

12. Pašvaldība, par to iepriekš paziņojot, ir tiesīga neizmaksāt Pašvaldības līdzfinansējumu un vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

12.1. Īpašnieks nav izpildījis Līguma 5.punktā minētos nosacījumus;

12.2. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienā:

12.2.1. Īpašniekam ir parāds par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

12.2.2. Īpašniekam ir izbeigušās īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

VI. Īpašnieka saistības pēc līdzfinansējuma izmaksas

13. Ja Īpašnieks desmit gadu laikā pēc Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no pakalpojumu līguma, Pašvaldība ir tiesīga prasīt Pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

VII. Nobeiguma noteikums

14. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

VIII. Pušu rekvizīti

Pašvaldība:

SIA "Rīgas ūdens"

Reģistrācijas Nr.40103023035

Juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds

Personas kods _________________

Deklarētā dzīvesvieta:

E-pasta adrese:

Konta Nr._____________________

__________________________________
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 15.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.18
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu

1. Informācija par objektu

Objekta adrese

LV-__________

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 __________

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks

(Vārds Uzvārds)

 
Personas kods 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese)

LV-__________

Kontakttālrunis, e-pasts 

3. Informācija par objekta īpašnieka statusu

Persona ar

1. vai 2.invaliditātes grupu

 Persona ar trūcīgas

personas statusu

 Persona ar maznodrošinātas personas statusu 
Politiski represēta persona Cita fiziska persona   

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka pirmās vai otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kas ir persona ar 1.invaliditātes grupu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

Vārds Uzvārds 
Personas kods 
Personas statuss 

5. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds Uzvārds 
Personas kods 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese)

LV-__________

Kontakttālrunis, e-pasts 

6. Informācija par pieslēguma veidu

Centralizētajai kanalizācijas sistēmai Centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 

7. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (Vārds Uzvārds) 
Personas kods 
Bankas rekvizīti

(tikai juridiskai personai)

Bankas nosaukums 
Bankas kods
         
Bankas konta Nr.
                     

8. Iesniegtā dokumentācija*

Apliecinājuma kartes II daļa ar Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu

 
1. vai 2.invaliditātes grupas statusu apliecinošs dokuments

 
Dokuments, kas apliecina politiski represētās personas statusu

 
Citi dokumenti 

9. Cita informācija

 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "Rīgas ūdens" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Jūsu personas datus saņems Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Iesniedz dokumenta kopiju, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu.

10. Iesniegumu iesniedza ___.___.20___.
 

(paraksts, atšifrējums, datums)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 15.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.18

LĪGUMS
par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai

Rīgā

2017.gada ____.______________

Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā rīkojas SIA "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40103023035, tās _________________________ personā, no vienas puses,

nekustamā īpašuma _________________ielā ____, kadastra Nr.0100 __________ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods ______________________ (turpmāk – Īpašnieks), deklarētās dzīvesvietas adrese: __________________, no otras puses, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi) un ņemot vērā to, ka:

1) Īpašnieks ir nodrošinājis nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) būvniecības darbus (vajadzīgo atzīmēt):

Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmaiPieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
  

2) Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu bija nostiprinātas zemesgrāmatā Pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienā;

3) Īpašnieks nekustamajā īpašumā lieto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus saskaņā ar ____.____.20___. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu Nr.____________;

4) saskaņā ar Pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu Pieslēguma būvniecības darbu izdevumi ir _____ euro un Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 27._____. punktu ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu ___ % apmērā, bet ne vairāk kā _________ euro, tādējādi Pašvaldības līdzfinansējums ir _______ euro;

savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma būvniecības darbu izdevumus _____ euro apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. Pieslēgums Līguma izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu un būvju kopums no SIA "Rīgas ūdens" centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas atzara līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

II. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

3. Rīgas domes Finanšu departaments 20 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās izmaksā Īpašniekam Līguma 1.punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu.

4. Īpašniekiem, kuriem nekustamais īpašums pieder uz kopīpašuma tiesību pamata, izmaksājamo summu aprēķina proporcionāli domājamo daļu apmēram.

III. Īpašnieka saistības pēc līdzfinansējuma izmaksas

5. Ja Īpašnieks desmit gadu laikā pēc Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no pakalpojumu līguma, Pašvaldība ir tiesīga prasīt Pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos.

IV. Nobeiguma noteikumi

6. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

7. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

V. Pušu rekvizīti

Pašvaldība:

SIA "Rīgas ūdens"

Reģistrācijas Nr.40103023035

Juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds

Personas kods _________________

Deklarētā dzīvesvieta:

E-pasta adrese:

Konta Nr._____________________

____________________________________
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes saistošie noteikumi "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai apmēru, pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kritērijus, tā saņemšanas nosacījumus un izmaksāšanas kārtību. Pieslēgums saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensvada tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Saistošajos noteikumos ir noteikts, ka pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu varēs arī tās fiziskās personas, kurām nekustamais īpašums pieder kopīpašumā ar juridisko personu, ja vienlaicīgi pastāv šādi nosacījumi:

1) kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā;

2) līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari vairāku pieslēgumu būvniecībai;

3) no pieslēguma sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks nodrošināti tikai fiziskās personas lietošanā esošajai nekustamā īpašuma daļai.

Būtiski nosacījumi, lai fiziskās personas varētu pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, ir šādi:

1) nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2) nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja;

3) līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari;

4) līdzfinansējuma pieprasītāja (turpmāk – iesniedzēja) īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

5) iesniedzējam nav parādu par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Pašvaldības līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai līdz saistošo noteikumu 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāji), ievērojot tādus pašus noteikumus, kādi ir izvirzīti iesniedzējam. Papildus noteikumiem, kuri ir izvirzīti iesniedzējam, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu par pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu, pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam ir jāatbilst arī šādām prasībām:

1) pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, bija nostiprinātas zemesgrāmatā pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienā;

2) ir noslēgts līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

Pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts šādu pieslēguma būvniecības izmaksas izdevumu kompensācijai: izdevumi par projektēšanas darbiem (topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna izstrāde, apliecinājuma kartes izstrāde, inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde), būvdarbu izdevumi (ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada ierīkošana, kanalizācijas izvada ierīkošana, komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošana, ūdens patēriņa uzskaites akas ierīkošana, kanalizācijas skatakas ierīkošana), kā arī izdevumi par ierīkotā inženiertīkla izpildmērījuma plāna izstrādi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma būvniecībai konkrētajam nekustamajam īpašumam tiks noteikts, ņemot vērā konkrētajam pieslēgumam nepieciešamos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kā arī aktuālās tirgus cenas, sastādot pieslēguma būvniecības darbu tāmi. Savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma būvniecības darbu izmaksu kompensācijai tiks aprēķināts, ņemot vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai izpildītos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, aktuālās tirgus cenas un Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos būvniecības izmaksu indeksus pa mēnešiem laika posmam no pieslēguma nodošanas ekspluatācijā dienas līdz aprēķina veikšanai. Saistošie noteikumi paredz, ka pieslēguma būvniecības darbu tāmi un kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu apstiprinās ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansēt pieslēgumu būvniecību, kā arī kompensēt pieslēguma būvniecības darbu izdevumus šādā apmērā: 50% no apstiprinātās pieslēguma būvniecības darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 euro, un 60% no pieslēguma apstiprinātās būvniecības darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 euro. Savukārt atsevišķām personu kategorijām – personām ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, personām, kuras atbilst saistošo noteikumu 6.punkta prasībām un kurām pirmās un otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā esoša persona, aizgādnībā esoša persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1.invaliditātes grupu, kā arī politiski represētām personām līdzfinansējums paredzēts 100% apmērā no pieslēguma būvniecības darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķina summas.

Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pamats ir divpusējs līgums, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un iesniedzēju vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāju (turpmāk – līgums). Minētā līguma noteikumi ir pievienoti saistošo noteikumu 2. un 4.pielikumā. Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības vārdā līgumu slēgs un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs vai SIA "Rīgas ūdens" valdes pilnvarotā persona. Saistošie noteikumi un līguma noteikumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums par pieslēguma būvniecību tiks izmaksāts pēc pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas un pieslēguma nodošanas ekspluatācijā, kā arī līguma noslēgšanas ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā. Pašvaldības līdzfinansējumu izmaksās Rīgas domes Finanšu departaments, pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" izziņu par līguma saistību izpildi. Savukārt pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensācijai Rīgas domes Finanšu departaments izmaksās, pamatojoties uz līgumu. Līguma noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecībai izvirzīti nosacījumi, no kuriem, vienam iestājoties, pašvaldības līdzfinansējums netiek izmaksāts:

1) nekustamā īpašuma īpašnieks līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis noteikumus par: pieslēguma projektēšanu, ierīkošanu un inženierbūves izpilduzmērījumu, kā arī minēto darbību veikšanas apliecinošo dokumentu iesniegšanu SIA "Rīgas ūdens"; iespēju SIA "Rīgas ūdens" veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā; līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā noslēgšanu;

2) iesniedzējam ir parāds par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

3) iesniedzējam ir izbeigušās īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

Lai nodrošinātu saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma lietderīgu izmantošanu, saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais noteikums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos. Savukārt gadījumos, kad 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas nekustamais īpašums, kura pieslēguma būvniecībai vai pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensācijai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, tiek atsavināts un nekustamā īpašuma ieguvējs pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu no nekustamā īpašuma ieguvēja.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sestajā daļā vietējām pašvaldībām noteikto deleģējumu.

SIA "Rīgas ūdens" laika posmā no 2012. līdz 2015.gadam nodrošināja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" realizāciju, kā rezultātā Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas apkaimju iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā administratīvo slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels. Lai sasniegtu saskaņā ar 2010.gada 15.decembrī starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Rīgas domi un SIA "Rīgas ūdens" noslēgtā civiltiesiskā līguma ietvaros SIA "Rīgas ūdens" realizētā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā lielā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" 11.06.2012. iesniegumā un Eiropas Komisijas 12.12.2012. lēmumā "Par lielo projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta", kas ir daļa no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" strukturālajam atbalstam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda atbilstoši konverģences mērķim Latvijā" noteiktos galvenos iznākuma rādītājus: (i) papildu iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 4200; (ii) papildu iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 6000, Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimēs, ir nepieciešams sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem pieslēgumu būvniecībai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu*

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu visu to dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā ir jāparedz līdzekļi šādā apmērā:

– 2017.gads – 500 000 euro;

– 2018.gads – 1 100 000 euro;

– 2019.gads – 1 100 000 euro;

– 2020.gads – 300 000 euro.

Rīgas domes 21.06.2017. lēmumā Nr.5440 "Par grozījumu Rīgas domes 03.11.2015. lēmumā Nr.3170 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme"" tika noteikts:

"Izdarīt Rīgas domes 03.11.2015. lēmumā Nr.3170 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" grozījumu un izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: "1.2. SIA "Rīgas ūdens", izņemot dividendes no nesadalītās peļņas pēc stāvokļa uz 31.12.2016. summas 3 000 000 euro apmērā, kas izlietojama, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Dividendes iemaksājamas Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā šādā kārtībā: 500 000 euro līdz 31.12.2017.; 275 000 euro līdz 31.03.2018.; 275 000 euro līdz 30.06.2018.; 275 000 euro līdz 30.09.2018.; 275 000 euro līdz 30.12.2018.; 275 000 euro līdz 31.03.2019.; 275 000 euro līdz 30.06.2019.; 275 000 euro līdz 30.09.2019.; 275 000 euro līdz 30.12.2019.; 150 000 euro līdz 31.03.2020.; 150 000 euro līdz 30.06.2020."

Iepriekšminētajā Rīgas domes lēmumā paredzētie dividendēs izmaksājamie līdzekļi būs pietiekami visu saņemto pieteikumu apmierināšanai.

SIA "Rīgas ūdens" ir sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 27.panta otro daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesību izmantot tarifu ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā komercdarbību vai cita veida darbību, kura nav tieši saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību. Ņemot vērā minēto un to, ka pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pieņemšana, līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu slēgšana un administrēšana nav tieši saistīta ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, saistošie noteikumi paredz, ka Rīgas domes Finanšu departaments kompensēs SIA "Rīgas ūdens" izdevumus par saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu 100 euro apmērā par vienu izpildīto līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, nosakot, ka kompensācija SIA "Rīgas ūdens" izmaksājama vienlaicīgi ar pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteikto pašvaldības līdzfinansējumu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

SIA "Rīgas ūdens" interneta mājaslapā www.rigasudens.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv tiks publicēts paziņojums par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecībai, nekustamā īpašuma īpašniekam paziņojumā norādītajā termiņā jāiesniedz SIA "Rīgas ūdens" pieteikums, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:

1) iesniegums (saistošo noteikumu 1.pielikums);

2) saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. un 10.1.5.apakšpunktā norādīto kategoriju apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

3) apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

4) topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne ātrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;

5) zemes robežu plāna kopija, kurā ir atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecības darbu izmaksu kompensācijai, pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājam jāiesniedz pieteikums, kurš sastāv no iesnieguma (saistošo noteikumu 3.pielikums) un saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. un 10.1.5.apakšpunktā norādīto kategoriju apliecinoša dokumenta kopijas, uzrādot oriģinālu. Saistošajos noteikumos ir noteikti šādi termiņi pieteikuma iesniegšanai:

1) ja pieslēgums saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā nodots ekspluatācijā, pieteikums iesniedzams līdz 2018.gada 1.martam;

2) ja pieslēguma būvniecības darbi saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir uzsākti, bet pieslēgums nav nodots ekspluatācijā, pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim;

3) ja pieslēguma būvniecības darbi uzsākti pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet līdz saistošo noteikumu 11.punktā minētā paziņojuma publicēšanai, pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas.

Saņemtos pieteikumus izskatīs, kā arī lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņems ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija. Izvērtējot iesniedzēja, pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītāja un nekustamā īpašuma, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilstību saistošo noteikumu 6.punktā, 10.1.2. un 10.1.3.apakšpunktā minētajām prasībām, komisijai ir paredzētas tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes. Saistošie noteikumi paredz, ka Rīgas domes Labklājības departaments atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 5 darba dienu laikā, bet Rīgas pilsētas būvvalde – 10 darba dienu laikā, ja informācijas pieprasījums ir ne vairāk kā par 10 nekustamajiem īpašumiem.

Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs var pārsūdzēt Rīgas domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 15.12.2017.Stājas spēkā: 29.12.2017.Zaudē spēku: 29.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.20
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296135
29.12.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)