Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 725

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 16. §)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
34. panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtē un finansē fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus (turpmāk – projekts) un administrē projektu finansēšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. zinātniskais personāls – vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti, augstskolas akadēmiskais personāls, kā arī studējošie un zinātnes doktora grāda pretendenti (turpmāk – studējošie);

2.2. zinātniskā grupa – zinātniskais personāls un zinātnes tehniskais personāls, kas piedalās projekta īstenošanā. Zinātniskās grupas sastāvā ir projekta vadītājs, projekta galvenie izpildītāji un projekta izpildītāji;

2.3. projekta vadītājs – zinātnieks, kurš piesaka projektu, vada to un nodrošina tā īstenošanu – plāno un pārrauga projekta uzdevumu izpildi, ir atbildīgs par savu un citu projektā iesaistīto personu darbību atbilstoši projektā noteiktajiem uzdevumiem un zinātniskās ētikas normām, par projekta izpildes gaitu raksturojošās dokumentācijas savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.4. projekta galvenie izpildītāji – zinātnieki, kuri īsteno projektu un atbild par tā daļu izpildi;

2.5. projekta izpildītāji – zinātniskās grupas locekļi, kuri veic atsevišķus zinātniskus uzdevumus projekta īstenošanā;

2.6. projekta sekretārs – speciālists, kurš, ievērojot projekta iesnieguma zinātnes nozari un tematiku, organizē Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauto ārvalstu zinātnisko ekspertu un, ja minētajā datubāzē attiecīgu ekspertu nav, citā līdzvērtīgā starptautiskā zinātnisko ekspertu datubāzē iekļauto zinātnisko ekspertu (turpmāk – eksperts) atlasi projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata (turpmāk – vidusposma zinātniskais pārskats) un projekta noslēguma zinātniskā pārskata (turpmāk – noslēguma zinātniskais pārskats) izvērtēšanai;

2.7. projekta iesniedzējs – zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk – zinātniskā institūcija) un kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic ar saimniecisko darbību nesaistītas pamatdarbības, un kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 83. punktā pētniecības organizācijai noteiktajai definīcijai;

2.8. kvalitātes slieksnis – minimālais sasniedzamais punktu skaits katrā kritērijā atsevišķi vai kopumā, kas norādīts projekta iesnieguma konsolidētajā vērtējumā;

2.9. ar saimniecisko darbību nesaistīta pamatdarbība – pētniecības organizācijas darbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, tai skaitā:

2.9.1. publiska izglītība, kuru nodrošina valsts izglītības sistēmas ietvaros un kuru galvenokārt vai pilnībā finansē un uzrauga valsts, un kuru var atzīt par izglītību, kuras mērķis ir vairot un uzlabot cilvēkresursu prasmes;

2.9.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā sadarbībā;

2.9.3. pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklāta pirmkoda programmatūru;

2.9.4. zināšanu un tehnoloģiju pārnese, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.9.4.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst pētniecības organizācijas definīcijai), pētniecības organizācijai kopīgi ar citām pētniecības organizācijām vai pētniecības organizācijai ar trešajām pusēm atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;

2.9.4.2. visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas pamatdarbībā.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

3. Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

4. Projekta kopējais īstenošanas laiks nepārsniedz trīs gadus. Finansējumu projektam piešķir pa posmiem, kuru ilgums ir viens gads, atbilstoši šo noteikumu 27. punktā minētajam Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – padome) lēmumam un šo noteikumu 31. punktā minētajā kārtībā noslēgtajam līgumam.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

5. Šo noteikumu 4. punktā minēto projekta īstenošanas laiku var pagarināt uz laiku līdz vienam gadam, ja tas nepieciešams projekta rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai, bez finansējuma piešķiršanas un atkārtota noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

6. Projekta iesniedzējs īsteno ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu. Projekta iesniedzējs skaidri nodala ar saimniecisko darbību nesaistītas pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no darbībām, kas kvalificējamas kā saimnieciskas darbības. Par saimnieciskām darbībām uzskata darbības komersanta uzdevumā, pētniecības infrastruktūras iznomāšanu un konsultāciju pakalpojumus. Ja zinātniskā institūcija veic arī citas saimnieciskās darbības, kas neatbilst ar saimniecisko darbību nesaistītām pamatdarbībām, tā nodala pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām zinātniskās institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām.

7. Projekta iesniedzējs atbild par projekta īstenošanu kopumā. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai var piesaistīt sadarbības partnerus, noslēdzot līgumu par noteiktu uzdevumu vai darbību veikšanu un sadarbības partnera projekta iesniegumam pievienojot tā rakstisku apliecinājumu. Sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 2.7. apakšpunktā sniegtajai definīcijai un projekta īstenošanā iesaistās ar tā valdījumā vai īpašumā esošo mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Veicot šajā punktā minētos ieguldījumus, projekta iesnieguma iesniedzējam ar sadarbības partneri nedrīkst rasties tādas tiesiskās attiecības, kas atbilst publiskā iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu.

8. Fiziska persona par projekta vadītāju var būt norādīta katrā konkursā ne vairāk kā vienā projekta iesniegumā un piedalīties kā projekta vadītāja ne vairāk kā viena projekta īstenošanā visu konkursu ietvaros. Vienlaikus tā var būt norādīta konkursu projektu iesniegumos kā projekta izpildītāja un piedalīties konkursu projektu īstenošanā.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

II. Projektu izvērtēšana

9. Konkursu izsludina padome, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un izvietojot paziņojumu un konkursa nolikumu padomes tīmekļvietnē un Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma).

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

10. Padome izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – ministrija) un projektu īstenošanas un uzraudzības komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) apstiprina un izsludina konkursa nolikumu. Tas nosaka:

10.1. finansējuma sadalījuma kārtību;

10.2. projekta maksimālo un minimālo finansējuma apjomu;

10.3. projekta attiecināmo izmaksu pozīcijas un to pieļaujamo īpatsvaru projekta budžetā;

10.4. projekta vadītāja, projekta galveno izpildītāju un studējošo dalības nosacījumus;

10.5. termiņu, kādā projekta iesniegums iesniedzams informācijas sistēmā, projekta iesnieguma, vidusposma zinātniskā pārskata, noslēguma zinātniskā pārskata, projekta finanšu pārskata (tai skaitā angļu valodā iesniedzamās projekta iesnieguma sadaļas) noformēšanas, iesniegšanas un vērtēšanas metodiku, kā arī kārtību, kādā sagatavo projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu;

10.6. projekta iesnieguma, vidusposma zinātniskā pārskata un noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas ekspertu atlases vadlīnijas;

10.7. nepieciešamo dokumentu veidlapu paraugus (piemēram, eksperta apliecinājums, eksperta vērtējums, līgums un tā pielikumi);

10.8. projektu sekretāru pieaicināšanas kārtību un nosacījumus;

10.9. citu informāciju (ja nepieciešams).

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

10.1 Padome izveido vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj arī ministrijas un citu nozaru ministriju deleģētus pārstāvjus. Vērtēšanas komisijā var iekļaut ekspertus bez balsstiesībām. Vērtēšanas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Vērtēšanas komisijas darbību nosaka padomes izdots vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sekretariāta funkcijas veic padome. Vērtēšanas komisija:

10.1 1. saskaņo konkursa nolikumu;

10.1 2. sniedz padomei argumentētu viedokli šo noteikumu 14., 27., 35. punktā, 40.2., 48.2. apakšpunktā un 50. un 55. punktā minētā lēmuma pieņemšanai;

10.1 3. sniedz padomei argumentētu viedokli un priekšlikumus projekta īstenošanas ietvaros sasniegto rezultātu vērtēšanai atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem;

10.1 4. izskata citus konkursa nolikumā un vērtēšanas komisijas nolikumā ar projekta īstenošanu un uzraudzību saistītus jautājumus un sniedz padomei argumentētu viedokli un priekšlikumus.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

11. Projekta iesniedzējs, izmantojot informācijas sistēmu, konkursa nolikumā noteiktajā termiņā iesniedz padomē projekta iesniegumu. Pēc konkursa nolikumā noteiktā termiņa notecējuma projekta iesniegumus nepieņem.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

12. Padome izvērtē projekta iesnieguma atbilstību šādiem administratīvās atbilstības kritērijiem:

12.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, noformēts un iesniegts, izmantojot informācijas sistēmu;

12.2. ir iesniegts projekta iesnieguma attiecīgo sadaļu tulkojums angļu valodā atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;

12.3. (svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 796);

12.4. ir izpildītas konkursa nolikuma prasības par projekta vadītāja, projekta galveno izpildītāju un studējošo dalības nosacījumiem;

12.5. projekts tiks īstenots zinātniskajā institūcijā, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

12.6. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

13. (Svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 796)

14. Ja iesniegtais projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības kritērijiem, padome mēneša laikā no konkursa noslēguma datuma pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, vienlaikus izvērtējot arī vērtēšanas komisijas argumentētu viedokli par to, noformē šo lēmumu kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

15. Padome, izmantojot informācijas sistēmu, nosūta projektu iesniegumus ekspertiem izvērtēšanai.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

16. Lai nodrošinātu neatkarīgu projekta iesnieguma, kā arī vidusposma zinātniskā pārskata un noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanu un novērstu iespējamo interešu konfliktu, katra projekta iesnieguma, kā arī vidusposma zinātniskā pārskata un noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanā padome iesaista ne mazāk kā divus ekspertus. Iesaistot ekspertus, ievēro šādus nosacījumus:

16.1. ekspertam ir zinātnes doktora grāds;

16.2. eksperta zinātniskā kvalifikācija atbilst konkrētā projekta iesnieguma zinātnes nozarei un tematikai;

16.3. eksperta līdzšinējā vērtēšanas kompetence un darba pieredze atbilst konkrētā projekta iesnieguma zinātnes nozarei un tematikai;

16.4. eksperts vērtējumu veic neatkarīgi un nepārstāv projekta iesnieguma iesniedzēja institūciju, viņa darbībā nav tādu apstākļu, kas izraisa interešu konfliktu, tai skaitā nerada un neradīs ekspertam personisku vai mantisku ieinteresētību.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

17. Izvērtējot projekta iesniegumu, eksperts nedrīkst nonākt interešu konfliktā un izpaust iesniegumā ietverto informāciju projekta vērtēšanā neiesaistītām personām. Interešu konflikta neesību un apņemšanos ievērot konfidencialitāti eksperts apliecina pirms līguma noslēgšanas un projekta iesnieguma izvērtēšanas uzsākšanas, parakstot eksperta apliecinājumu. Padome ar ekspertu slēdz līgumu, paredzot atbildību, kas iestājas, ja eksperts neievēro parakstīto apliecinājumu.

18. Eksperts izvērtē projekta iesniegumu, aizpilda eksperta vērtējuma veidlapu un nodrošina projekta iesnieguma konsolidēta vērtējuma sniegšanu saskaņā ar vērtēšanas metodiku, kurā noteikta vērtēšanas punktu atbilstība kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Aizpildīto vērtējuma veidlapu eksperts, izmantojot informācijas sistēmu, nosūta padomei. Projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu sagatavo viens no ekspertiem, kuri vērtējuši projekta iesniegumu. Minētais eksperts konsolidēto vērtējumu saskaņo ar otru ekspertu un, izmantojot informācijas sistēmu, nosūta padomei.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

19. Projekta iesniegumu eksperts izvērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:

19.1. projekta iesnieguma zinātniskā kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 20. punktam;

19.2. projekta rezultātu ietekme atbilstoši šo noteikumu 21. punktam;

19.3. projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu 22. punktam.

20. Projekta iesnieguma zinātnisko kvalitāti izvērtē, ņemot vērā projekta iesniegumā sniegto informāciju un šādus apsvērumus:

20.1. pētījuma zinātniskā kvalitāte, ticamība un novitāte;

20.2. izvēlētās pētījuma stratēģijas un metodisko risinājumu zinātniskā kvalitāte, kā arī atbilstība noteikto mērķu sasniegšanai;

20.3. spēja radīt jaunas zināšanas vai tehnoloģiskās atziņas;

20.4. sadarbības partneru (ja tādi paredzēti) ieguldījums, to zinātniskā kapacitāte, plānotā sadarbības kvalitāte.

21. Projekta rezultātu ietekmi izvērtē, ņemot vērā projekta iesniegumā sniegto informāciju un šādus apsvērumus:

21.1. iegūto zināšanu un prasmju paredzamā pārnese turpmākajā darbībā un zinātniskās kapacitātes attīstībā;

21.2. pētniecības attīstības iespējas, ieskaitot ieguldījumu jaunu projektu sagatavošanā iesniegšanai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs;

21.3. pētījuma rezultātā tiks radītas attiecīgajai nozarei, tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai nozīmīgas zināšanas;

21.4. iegūto zināšanu ilgtspēja un kvalitatīvs to izplatības plāns, tai skaitā paredzētās zinātniskās publikācijas un sabiedrības informēšana;

21.5. pētījuma īstenošana sekmē pētījuma zinātniskā personāla, tai skaitā studējošo, zinātnisko spēju stiprināšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 796)

22. Projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājumu izvērtē, ņemot vērā projekta iesniegumā sniegto informāciju un šādus apsvērumus:

22.1. pētījuma darba plāna kvalitāte un tā atbilstība izvirzītajam mērķim. Paredzētie resursi ir atbilstoši un pietiekami mērķa sasniegšanai. Pētījumā paredzēts nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu. Plānotie darba posmi un uzdevumi ir skaidri definēti, atbilstoši un ticami;

22.2. projekta vadītāja un projekta galveno izpildītāju zinātniskā kvalifikācija, pamatojoties uz iesniegtajiem dzīvesgaitas aprakstiem (CV);

22.3. paredzēta atbilstoša pētījuma vadība, ieskaitot kvalitātes vadību. Vadības organizācija ļauj sekot pētījuma izpildes gaitai. Izvērtēti iespējamie riski un izstrādāts to novēršanas vai negatīvā efekta samazināšanas plāns;

22.4. pētījuma veikšanai ir nepieciešamā pētniecības infrastruktūra, tai skaitā pieeja sadarbības partneru aprīkojumam (ja attiecināms);

22.5. institūcijai, kas īsteno pētījumu, un tās sadarbības partneriem (ja attiecināms) ir nepieciešamās zināšanas un kompetence.

23. (Svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 796)

24. Padome, pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktā minēto ekspertu iesniegto projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu, aprēķina projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu procentos, ņemot vērā šo noteikumu 19.1. ​​​​​​apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru 50 % apmērā, šo noteikumu 19.2. ​​​​​apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru 30 % apmērā un šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētā kritērija īpatsvaru 20 % apmērā no kopējā vērtējuma.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

25. Pēc visu projektu iesniegumu konsolidēto vērtējumu saņemšanas konkursa ietvaros padome:

25.1. aprēķina katra projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu procentos saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu, sagatavo kvalitātes prasībām atbilstošo projektu iesniegumu sarakstu dilstošā secībā pēc iegūtā vērtējuma procentos atbilstoši konkursa nolikumam;

25.2. sagatavo padomes lēmumprojektu par katru atbalstāmu un neatbalstāmu projektu, izvērtējot arī vērtēšanas komisijas viedokli par to, un pieņem šo noteikumu 27. punktā minēto lēmumu.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

III. Finansējuma administrēšanas kārtība

26. Projektus finansē no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem zinātniskās darbības nodrošināšanai. Projektu iesniegumu, kā arī vidusposma zinātnisko pārskatu un  noslēguma zinātnisko pārskatu ekspertīzes organizēšanai un ekspertu atlīdzībai, kā arī komunikācijai paredz līdzekļus ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kārtējam gadam ministrijas budžetā projektu finansēšanai iedalītajiem līdzekļiem.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

27. Lēmumu par projekta finansēšanu padome pieņem triju mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma datuma, noformē to kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

28. Pēc šo noteikumu 27. punktā minētā lēmuma pieņemšanas padome atbilstoši normatīvajiem aktiem par zinātniskās darbības projektu datubāzi ziņas par finansējamo projektu ievada informācijas sistēmā un informē par to zinātnisko institūciju.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

29. Finansējamo projektu sarakstu padome publicē savā tīmekļvietnē, norādot katra projekta nosaukumu un numuru, projekta vadītāja vārdu un uzvārdu, projektam piešķiramā finansējuma apmēru, kā arī katrai iesaistītajai zinātniskajai institūcijai piešķiramā finansējuma apmēru no kopējā projektam piešķiramā finansējuma.

30. Zinātniskā institūcija pēc paziņojuma saņemšanas par ziņu ievadi informācijas sistēmā pārbauda ievadītās ziņas, ja nepieciešams, precizē tās un apstiprina veiktās darbības.

31. Padome pēc šo noteikumu 27. un 28. punktā minēto darbību veikšanas konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā slēdz ar zinātnisko institūciju un projekta vadītāju līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums).

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

32. Padome saskaņā ar līgumu pārskaita finansējumu zinātniskajai institūcijai uz kontu Valsts kasē. Zinātniskā institūcija nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas un darbību veidu skaidru nodalīšanu no citu zinātniskās institūcijas darbību finanšu plūsmām un darbību veidiem.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

33. Zinātniskā institūcija atbilstoši konkursa nolikumam un līgumam, izmantojot informācijas sistēmu, iesniedz:

33.1. finanšu pārskatu par projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu (turpmāk – finanšu pārskats) par iepriekšējo finanšu gadu;

33.2. vidusposma zinātnisko pārskatu, ja projekta īstenošanas laiks ir trīs gadi;

33.3. noslēguma zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanu.

34. Eksperti izvērtē vidusposma zinātnisko pārskatu un noslēguma zinātnisko pārskatu, aizpilda eksperta vērtējuma veidlapu un saskaņā ar vērtēšanas metodiku sagatavo konsolidēto vērtējumu, kā arī ievieto to informācijas sistēmā.

35. Ja vidusposma zinātniskā pārskata ekspertu vērtējums ir "Projektu neturpināt" vai noslēguma zinātniskā pārskata ekspertu vērtējums ir "Projekta mērķis nav sasniegts", padome pieņem lēmumu par projekta izbeigšanu, vienlaikus izvērtējot arī vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un nosūta lēmumu vadītājam un zinātniskajai institūcijai. Padome, pamatojoties uz minēto lēmumu, vienpusēji izbeidz līgumu, ievērojot šo noteikumu 50. punktā noteikto, un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

36. Ja noslēguma zinātniskā pārskata ekspertu vērtējums ir "Projekta mērķis ir sasniegts" un ir apstiprināts šo noteikumu 46. punktā minētais pēdējais finanšu pārskats, padome rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 48.1.2. apakšpunktu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

37. Pamatojoties uz attiecīgajā gadā saņemtajiem vidusposma zinātniskajiem pārskatiem un noslēguma zinātniskajiem pārskatiem, padome sagatavo pārskatu par projektu zinātnisko lietderību, saskaņo to ar vērtēšanas komisiju un ievieto to informācijas sistēmā un publicē padomes tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

38. Finanšu pārskatu atbilstoši šajos noteikumos, konkursa nolikumā un līgumā noteiktajām prasībām zinātniskā institūcija sagatavo un iesniedz padomei viena mēneša laikā pēc finanšu gada beigām un projekta noslēguma beigām, ja projekta beigu termiņš nesakrīt ar finanšu gada beigām.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

39. Ja zinātniskā institūcija šo noteikumu 33. punktā minētos dokumentus neiesniedz 10 darbdienu laikā pēc noteiktā termiņa, kā arī ja projekta vadītājs vai zinātniskā institūcija nepilda jebkuras citas līgumā noteiktās saistības, padome var apturēt projekta turpmāko finansējumu, nekavējoties nosūtot rakstisku brīdinājumu attiecīgajam projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai un lūdzot izpildīt saistības, kā arī informē par to nepildīšanas sekām.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

40. Ja viena mēneša laikā no šo noteikumu 39. punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas dienas:

40.1. ir izpildīta brīdinājumā minētā prasība, padome atsāk attiecīgā projekta finansēšanu;

40.2. nav izpildīta brīdinājumā minētā prasība, padome pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu, vienlaikus izvērtējot arī vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un šo lēmumu nosūta projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai. Padome, pamatojoties uz minēto lēmumu, vienpusēji izbeidz līgumu, ievērojot šo noteikumu 50. punktu, un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

41. Ja projekta īstenošanas laikā mainās projekta vadītājs un galvenie izpildītāji, zinātniskā institūcija, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktu, iesniedz padomei iesniegumu, norādot tajā pamatotu informāciju par šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību, kā arī parakstītu vienošanās projektu par grozījumiem līgumā. Padome saskaņo minētajā iesniegumā norādītās izmaiņas, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un paraksta vienošanās projektu par grozījumiem līgumā. Pēc grozījumu izdarīšanas līgumā zinātniskā institūcija aktualizē minētās ziņas informācijas sistēmā. Ja minētajā iesniegumā sniegtā informācija nav pamatota, padome pēc saskaņošanas ar vērtēšanas komisiju to noraida un projekta īstenošanu turpina esošais projekta vadītājs un galvenie izpildītāji.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

42. Ja projekta īstenošanas laikā projekta izpildītāju skaitliskais sastāvs ir mainījies vairāk nekā par 50 procentiem, zinātniskā institūcija, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktu, iesniedz padomei iesniegumu, norādot šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamības pamatojumu. Padome tās saskaņo, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli. Ja projekta īstenošanas laikā projekta izpildītāju skaitliskais sastāvs ir mainījies mazāk nekā par 50 procentiem, zinātniskā institūcija nomaina projekta izpildītājus, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktu, un izmaiņas ar padomi nesaskaņo.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

43. Zinātniskā institūcija var izdarīt izmaiņas atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā, nepārsniedzot 20 % (ieskaitot) un nepalielinot kopējo projekta finansējuma apmēru. Šādas izmaiņas zinātniskā institūcija norāda šo noteikumu 38. punktā paredzētajā kārtībā un pievieno informāciju, kas pamato šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

44. Zinātniskajai institūcijai ir tiesības iesniegt padomei iesniegumu par izmaiņu veikšanu atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā, nepārsniedzot 30 procentus (ieskaitot) un nepalielinot kopējo projekta finansējuma apmēru. Iesniegumam pievieno informāciju, kas pamato šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību, kā arī parakstītu vienošanās projektu par grozījumiem līgumā. Zinātniskajai institūcijai ir pienākums šajā punktā minētos dokumentus iesniegt ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms šo noteikumu 38. punktā minētā termiņa.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

45. Padome finanšu pārskatu izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

46. Ja padome konstatē, ka finanšu pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu, konkursa nolikuma un līguma nosacījumiem, tā apstiprina saņemto pārskatu, informē par to zinātnisko institūciju un turpina projekta finansēšanu atbilstoši līgumam. Ja tas ir pēdējais finanšu pārskats projekta ietvaros, padome rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 48.1.2. apakšpunktu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

47. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

48. Ja padome konstatē, ka projekta īstenošanai piešķirtais finansējums izlietots neatbilstoši līgumā noteiktajam projekta mērķim vai uzdevumiem vai atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā noteiktais finansējums ir pārsniegts vairāk nekā par 30 procentiem vai konstatē citas finanšu pārskata neatbilstības normatīvo aktu, konkursa nolikuma vai līguma noteikumiem, tā, ja nepieciešams, pieprasa zinātniskās institūcijas un projekta vadītāja paskaidrojumus. Ja padome:

48.1. nekonstatē neatbilstības zinātniskās institūcijas iesniegtajos dokumentos un:

48.1.1. ja tas nav pēdējais finanšu pārskats projekta ietvaros, apstiprina saņemto finanšu pārskatu, informē par to projekta vadītāju un zinātnisko institūciju un turpina projekta finansēšanu atbilstoši līgumam;

48.1.2. ja tas ir pēdējais finanšu pārskats projekta ietvaros un ir saņemta šo noteikumu 36. punktā minētā informācija, ar projekta vadītāju un zinātnisko institūciju līgumā noteiktajā kārtībā paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā;

48.2. konstatē neatbilstības zinātniskās institūcijas iesniegtajos dokumentos, pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un nosūta minēto lēmumu projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai un vienpusēji izbeidz līgumu, ievērojot šo noteikumu 50. punktu, un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

49. Padomei ir tiesības pārbaudīt projekta ietvaros piešķirtā finansējuma izlietojumu zinātniskajā institūcijā.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

50. Padome, izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli vai priekšlikumu, pieprasa zinātniskajai institūcijai daļēji vai pilnībā atmaksāt projekta ietvaros saņemtos finanšu līdzekļus šo noteikumu 35. punktā, 40.2.​​​​​​ un 48.2.​​​​​ apakšpunktā un 57. punkta otrajā teikumā minētajā gadījumā, kā arī gadījumā, ja projektu izbeidz, pamatojoties uz projekta vadītāja un zinātniskās institūcijas lēmumu.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 796 redakcijā)

51. Pamatojoties uz kārtējā gadā iesniegtajiem finanšu pārskatiem, padome divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas sagatavo pārskatu par projektiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pēc saskaņošanas ar vērtēšanas komisiju un ministriju ievieto informācijas sistēmā un publicē padomes tīmekļvietnē.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

52. Padome nodrošina apstiprināto projektu finanšu pārskatu ievadi informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

53. Projekta vadītājs gada laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas var iesniegt padomē ar zinātnisko institūciju – projekta iesniedzēju – un sadarbības partneriem (ja tādi ir paredzēti) saskaņotu iesniegumu par zinātniskās institūcijas maiņu.

54. Iesniegumam par zinātniskās institūcijas maiņu pievieno:

54.1. šo noteikumu 53. punktā minētās zinātniskās institūcijas sagatavotu finanšu pārskatu, kurā ietverta informācija par projekta ietvaros izlietotajiem finanšu līdzekļiem un norādīts saņemtais, bet vēl neizlietotais finanšu līdzekļu apmērs;

54.2. informāciju, kas pamato, ka zinātniskā institūcija, ar kuru projekta vadītājs plāno uzsākt darba tiesiskās attiecības, atbilst šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī šīs zinātniskās institūcijas rakstisku apliecinājumu uzsākt projekta īstenošanu;

54.3. dokumentus, kas apliecina plānoto darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar šo noteikumu 53. punktā minēto zinātnisko institūciju un darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minēto zinātnisko institūciju.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

55. Ja padome saņem iesniegumu par zinātniskās institūcijas maiņu, tā aptur projekta turpmāko finansējumu. Padome mēneša laikā izskata šo iesniegumu, izvērtējot šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas atbilstību šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, pieņem lēmumu par zinātniskās institūcijas maiņu vai par minētā iesnieguma noraidīšanu, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un nosūta minēto lēmumu projekta vadītājam.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 427 redakcijā)

56. Pēc tam kad saņemts lēmums par zinātniskās institūcijas maiņu, padome, projekta vadītājs un abas šo noteikumu 54. punktā minētās zinātniskās institūcijas paraksta vienošanos par grozījumiem līgumā un padome aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā. Ar šādu vienošanos nedrīkst grozīt projekta mērķi un uzdevumus un palielināt projekta finansējuma apmēru. Parakstot vienošanos, kā neatņemamu sastāvdaļu tai pievieno nodošanas un pieņemšanas aktu, kas apliecina, ka šo noteikumu 53. punktā minētā zinātniskā institūcija ir nodevusi projekta ietvaros iegādāto kustamo mantu un vēl neizlietotos saņemtos finanšu līdzekļus šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minētajai zinātniskajai institūcijai.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 427)

57. Saņemot lēmumu, ka iesniegums par zinātniskās institūcijas maiņu ir noraidīts, projekta vadītājs un zinātniskā institūcija var turpināt projekta īstenošanu. Ja projekta vadītājs vai zinātniskā institūcija pieņem lēmumu projekta īstenošanu neturpināt, līgums tiek izbeigts atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai un šo noteikumu 50. punktam.

IV. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumus Nr. 227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 51. nr.).

59. Projektu, kas uzsākts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, īsteno atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumiem Nr. 227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 725Pieņemts: 12.12.2017.Stājas spēkā: 15.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 14.12.2017. OP numurs: 2017/248.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
295784
{"selected":{"value":"23.12.2022","content":"<font class='s-1'>23.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2022","iso_value":"2022\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-22.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2017","iso_value":"2017\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2017.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"