Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 3. novembra lēmumu "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/29

Rīgā 2017.gada 16.novembrī (prot. Nr.41, 11.p.)
Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 21.panta otro un septīto daļu

1. Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotājs (turpmāk – lietotājs):

1.1. iepazīstas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifa projektu (turpmāk – tarifa projekts);

1.2. iepazīstas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, pamatojoties uz Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā saņemto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) atļauju pašam noteikt tarifus (turpmāk – atļauja) saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk – metodika);

1.3. iesniedz savus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 dienu laikā pēc tarifa projekta iesniegšanas Regulatorā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par aprēķināto tarifa projektu (turpmāk – Paziņojums Nr.1) saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā pievienoto formu un iesniedz Paziņojumu Nr.1 Regulatoram elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv, vai izdrukas formā. Paziņojumā Nr.1 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda šādu informāciju:

2.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

2.2. datums, kad tarifa projekts ir iesniegts Regulatorā;

2.3. sabiedrisko pakalpojumu veids;

2.4. tarifa aprēķināšanas metodika, saskaņā ar kuru tarifa projekts ir aprēķināts;

2.5. piedāvātais tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

2.6. tarifa projektā piedāvātās izmaiņas (norāda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs), ietverot:

2.6.1. spēkā esošo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

2.6.2. piedāvātā tarifa palielinājumu vai samazinājumu procentos attiecībā pret spēkā esošo tarifu;

2.7. īss tarifa izmaiņu pamatojums (norāda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs);

2.8. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datums;

2.9. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu;

2.10. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir;

2.11. cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš ir saņēmis atļauju un pieņēmis lēmumu noteikt tarifus, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu (turpmāk – Paziņojums Nr.2) saskaņā ar noteikumu 2.pielikumā pievienoto formu un vienlaikus iesniedz Regulatoram Paziņojumu Nr.2 elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv, vai izdrukas formā. Paziņojumā Nr.2 sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda šādu informāciju:

3.1. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

3.2. sabiedrisko pakalpojumu veids;

3.3. tarifa aprēķināšanas metodika, saskaņā ar kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noteicis tarifu;

3.4. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktais (piedāvātais) tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

3.5. izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā (piedāvātajā) tarifā, ietverot:

3.5.1. spēkā esošo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

3.5.2. piedāvātā tarifa palielinājumu vai samazinājumu procentos attiecībā pret spēkā esošo tarifu;

3.6. īss tarifa izmaiņu pamatojums;

3.7. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums;

3.8. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu;

3.9. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir;

3.10. cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus ar Paziņojuma Nr.1 vai Paziņojuma Nr.2 publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ievieto to savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un nosūta Paziņojumu Nr.1 vai Paziņojumu Nr.2 attiecīgajai pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju lietotājam iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un tā pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju Paziņojumā Nr.1 vai Paziņojumā Nr.2 norādītajā vietā (adresē) un laikā.

6. Lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju vai ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un tā pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju Regulatora telpās.

7. Priekšlikumus un ieteikumus lietotājs var iesniegt Regulatoram vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam:

7.1. par tarifa projektu - 20 dienu laikā pēc Paziņojuma Nr.1 publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

7.2. par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu - septiņu dienu laikā pēc Paziņojuma Nr.2 publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

8. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu lietotājs var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutvārdos.

9. Mutvārdos iesniegtus priekšlikumus un ieteikumus Regulatora darbinieks vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvis lietotāja klātbūtnē noformē rakstveidā, un lietotājs tos paraksta.

10. Lietotājs savus priekšlikumus un ieteikumus var nosūtīt uz Regulatora elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv vai uz šo noteikumu 2.10. vai 3.9.apakšpunktā norādīto elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir.

11. Regulators pēc nepieciešamības rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifa projektu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu. Ja Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmi, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Regulatoram var iesniegt arī uzklausīšanas sanāksmes laikā.

12. Regulators paziņo par uzklausīšanas sanāksmi savā mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv un paziņojumā norāda uzklausīšanas sanāksmes vietu, laiku un kontaktpersonu. Regulators paziņo par uzklausīšanas sanāksmi:

12.1. par tarifa projektu 10 dienas pirms paredzētās uzklausīšanas sanāksmes;

12.2. par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu trīs darba dienas pirms paredzētās uzklausīšanas sanāksmes.

13. Uzklausīšanas sanāksmē var piedalīties lietotājs, piesakot Regulatora kontaktpersonai savu dalību vismaz vienu darba dienu pirms uzklausīšanas sanāksmes.

14. Regulators, vērtējot tarifa projektu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, izvērtē lietotāju priekšlikumus un ieteikumus.

15. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 21.augusta lēmumu Nr.1/8 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" (Latvijas Vēstnesis 2013, 168.nr.).

16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017.gada 16.novembra lēmumam Nr. 1/29
"Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu"
Paziņojums par tarifa projektu
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adresetarifa projekta iesniegšanas datums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu veids tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar tarifa aprēķināšanas metodikas nosaukums.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

    
    
    
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datumsSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar īss tarifa izmaiņu pamatojums.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu veids tarifa projektu lietotājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādīta pasta adrese, faksa numurs un elektroniskā pasta adresekā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2017.gada 16.novembra lēmumam Nr. 1/29
"Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu"
Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu veids sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar tarifa aprēķināšanas metodikas nosaukums, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

    
    
    
Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datumsSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar īss tarifa izmaiņu pamatojums.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) sabiedrisko pakalpojumu veids  tarifu lietotājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vieta (adrese) un laiks, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādīta pasta adrese, faksa numurs un elektroniskā pasta adresekā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Cita informācija, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt.

Datums ____.____._______.
Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/29Pieņemts: 16.11.2017.Stājas spēkā: 23.11.2017.Zaudē spēku: 09.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 22.11.2017. OP numurs: 2017/231.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
295204
23.11.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)