Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 11. augusta saistošos noteikumus Nr. 19 "Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.38

Daugavpilī 2017.gada 12.oktobrī (prot. Nr.34, 20.§)
Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Daugavpils valstspilsētas Lielajā Stropu ezerā.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2. Lielais Stropu ezers (turpmāk – L.Stropu ezers) atrodas Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta 1.pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

3. Licencētās makšķerēšanas ieviešanas pamatojums ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" 2014.gadā izstrādātie L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kuros noteiktas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – KSP), reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpnes platībā, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kura atļauta bez licenču iegādes. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", nosakot šādus papildus nosacījumus:

5.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

5.2. ūdenstilpnē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

III. Licenču veidi, skaits un maksa

6. Licencētai makšķerēšanai L.Stropu ezerā tiek izsniegtas šādas atļaujas – licences (turpmāk – licences):

6.1. dienas licence – maksa 1,00 EUR (viens eiro);

6.2. mēneša licence – maksa 3,00 EUR (trīs eiro);

6.3. trīs mēnešu licence – maksa 5,00 EUR (pieci eiro);

6.4. sešu mēnešu licence – maksa 8,00 EUR (astoņi eiro);

6.5. gada licence – maksa 10,00 EUR (desmit eiro);

6.6. gada bezmaksas licence – personām vecumā līdz sešpadsmit gadiem un personām, kuras ir vecākas par sešdesmit pieciem gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

7. KSP nodrošina to personu reģistra uzturēšanu, kurām izsniegtas bezmaksas licences.

8. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

IV. Licences saturs, noformējums, pārdošanas un izsniegšanas kārtība

9. Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa, kas satur šādus rekvizītus:

9.1. licences veids;

9.2. kārtas numurs;

9.3. licences cena;

9.4. licences derīguma termiņš;

9.5. ūdeņu nosaukums;

9.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;

9.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

9.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;

9.9. licences izsniegšanas datums, zīmogs.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

10. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar šo nolikumu (izņemot interneta vietnē www.manacope.lv iegādātās licences).

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; grozījums punktā par tīmekļa vietnes nosaukuma "www.epakalpojumi.lv" aizstāšanu ar tīmekļa vietnes nosaukumu "www.manacope.lv" stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

11. Interneta vietnē www.manacope.lv iegādātajās licencēs tiek norādīta šāda informācija:

11.1. licences veids, kārtas numurs;

11.2. licences cena;

11.3. licences derīguma termiņš;

11.4. ūdeņu nosaukums;

11.5. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;

11.6. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

11.7. licences izsniegšanas datums.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā; grozījums punktā par tīmekļa vietnes nosaukuma "www.epakalpojumi.lv" aizstāšanu ar tīmekļa vietnes nosaukumu "www.manacope.lv" stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Licenču izplatīšanas vietas:

12.1. šī nolikuma 6.1.–6.5.apakšpunktos minētās licences nopērkamas KSP (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv), darba dienās no pulk.8.00 līdz plkst.17.00, vai interneta vietnē www.manacope.lv;

12.2. šī nolikuma 6.6.apkašpunktā minēto gada bezmaksas licenci var saņemt KSP (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv), darba dienās no pulk.8.00 līdz plkst.17.00, uzrādot dokumentu, kas apliecina personas attiecīgo statusu un tiesības saņemt šādu licenci.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; grozījums punktā par tīmekļa vietnes nosaukuma "www.epakalpojumi.lv" aizstāšanu ar tīmekļa vietnes nosaukumu "www.manacope.lv" stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

13. No licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – 20% no licenču pārdošanā iegūtajiem naudas līdzekļiem pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantota zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

V. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

14. Licences īpašniekam ir pienākums:

14.1. reģistrēt katru lomu, norādot makšķerēšanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences otrajā pusē – tabulā (3.pielikums), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, vai interneta vietnes www.manacope.lv sadaļā "Makšķerēšana" (ja licence iegādāta interneta vietnē www.manacope.lv);

14.2. iesniegt loma pārskatu 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenču iegādes vietā, nosūtīt KSP pa pastu (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401) vai 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt lomu interneta vietnes www.manacope.lv sadaļā "Makšķerēšana" (ja licence iegādāta interneta vietnē www.manacope.lv).

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; grozījums punktā par tīmekļa vietnes nosaukuma "www.epakalpojumi.lv" aizstāšanu ar tīmekļa vietnes nosaukumu "www.manacope.lv" stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

15. KSP reģistrē personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību. Ja pēc KSP paziņojuma persona neiesniedz loma pārskatu noteiktajā termiņā, KSP par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādi.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

16. Līdz kārtējā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem uzskaiti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR".

VI. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

17. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

17.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas ieviešanu un nodrošināt atbilstošu norāžu izvietošanu ūdeņos vai to piekrastē;

17.2. nodrošināt licenču pieejamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī publicēt vietējos laikrakstos un pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par licenču pārdošanu un izsniegšanu un nodrošināt šādas informācijas pieejamību pašvaldības telpās;

17.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali;

17.4. papildināt zivju krājumus L.Stropu ezerā;

17.5. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi Valsts vides dienesta vai pašvaldības pilnvarotās personas – sabiedriskā vides inspektora – statusu un piedalās zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

17.6. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā "BIOR" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;

17.7. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikuma prasībām un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;

17.8. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

17.9. informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām L.Stropu ezera krastā;

17.10. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti;

17.11. realizēt licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

17.12. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām šī nolikuma 22. punktā noteiktajā apjomā;

17.13. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

17.14. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

18. (Svītrots ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

19. Divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

20. Katru gadu līdz 31.decembrim licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē, uzskaita un realizē makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kā arī uzskaita interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu, un pēc katra pusgada noslēguma veic attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; grozījums punktā par tīmekļa vietnes nosaukuma "www.epakalpojumi.lv" aizstāšanu ar tīmekļa vietnes nosaukumu "www.manacope.lv" stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

22. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, īsteno šādus pasākumus:

22.1. 2018.gadā – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 50 000 gab. līdaku mazuļu;

22.2. 2019.gadā – zandartu krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 70 000 gab. zandartu mazuļu;

22.3. 2020.gadā – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 50 000 gab. līdaku mazuļu;

22.4. 2021.gadā – līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 50 000 gab. līdaku mazuļu vai zandartu krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 70 000 gab. zandartu mazuļu;

22.5. malu zvejniecības apkarošanu;

22.6. normatīvo aktu ievērošanas kontroli un licenču pārbaudi šī nolikuma darbības laikā.

VIII. Noslēguma jautājumi

23. Nolikuma darbības ilgums ir pieci gadi no tā spēkā stāšanās dienas.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu" (Latvijas Vēstnesis, 2015., Nr.45 (5363)).

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks I.Prelatovs
1.pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.38

(Pielikums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

Licenču paraugi

1. Dienas licence

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Dienas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 1,00 EUR.

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________________
(paraksts)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Dienas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena Ls 1,00 EUR.

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

 

 

 

 

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Z.V.

 

2. Mēneša licence

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Mēneša licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 3,00 EUR

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________________
(paraksts)

 

Licence derīga no _____________ līdz _____________
                                     (datums, mēnesis, gads)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Mēneša licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 3,00 EUR

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

 

 

 

 

 

Licence derīga no _____________ līdz _____________
                                     (datums, mēnesis, gads)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Z.V.

 

3. Trīs mēnešu licence

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 5,00 EUR

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________________
(paraksts)

 

Licence derīga no _____________ līdz _____________
                                     (datums, mēnesis, gads)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 5,00 EUR

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

 

 

 

 

 

Licence derīga no _____________ līdz _____________
                                     (datums, mēnesis, gads)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Z.V.

 

4. Sešu mēnešu licence

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Sešu mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 8,00 EUR.

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________________
(paraksts)

 

Licence derīga no _____________ līdz _____________
                                     (datums, mēnesis, gads)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Sešu mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 8,00 EUR

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

 

 

 

 

 

Licence derīga no _____________ līdz _____________
                                     (datums, mēnesis, gads)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Z.V.

 

5. Gada licence

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Gada licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 10,00 EUR.

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________________
(paraksts)

 

Licence derīga līdz ______________________
                                             (datums)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Gada licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 

Nr._________

 

Cena 10,00 EUR

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

 

 

 

 

 

Licence derīga līdz ______________________
                                             (datums)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Z.V.

 

6. Gada bezmaksas licence

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1.janvāra līdz 31.decembrim

 

Nr._________

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu

______________________________________________________
(paraksts)

 

Licence derīga līdz ______________________
                                             (datums)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr.65476322

 

Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1.janvāra līdz 31.decembrim

 

Nr._________

 

Licence izsniegta

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

 

 

 

 

 

 

Licence derīga līdz ______________________
                                             (datums)

 

Licences izsniedzējs

______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Licences izsniegšanas datums

______________________________________________________

 

Z.V.

 

2.pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.38
Lielā Stropu ezera kartoshēma

3.pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.38

(Pielikums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; grozījums pielikumā par tīmekļa vietnes nosaukuma "www.epakalpojumi.lv" aizstāšanu ar tīmekļa vietnes nosaukumu "www.manacope.lv" stājas spēkā 01.02.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Licenču reversā daļa – makšķernieka loma pārskats

Datums

Makšķerēšanas ilgums (stundas)

Zivju suga

Zivju skaits (gab.)

Zivju svars (kg)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Makšķernieks  
 

(vārds, uzvārds)

 
Paraksts  

* Saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu, licences īpašniekam ir pienākums 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt lomu uzskaites tabulu licenču iegādes vietā, nosūtīt to pa pastu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālās saimniecības pārvalde" (juridiskā adrese Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322) vai 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt lomu interneta vietnes www.manacope.lv sadaļā "Makšķerēšana" (ja licence iegādāta interneta vietnē www.manacope.lv). Pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" reģistrē personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību. Ja persona pēc paziņojuma saņemšanas neiesniedz loma pārskatu noteiktajā termiņā, pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādi.

Licencētā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpnes platībā, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kura atļauta bez licenču iegādes. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", nosakot šādus papildus nosacījumus:
– licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
– ūdenstilpnē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 12.10.2017.Stājas spēkā: 28.10.2017.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 27.10.2017. OP numurs: 2017/214.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
294559
{"selected":{"value":"01.02.2022","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-31.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2017","iso_value":"2017\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2017.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"