Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 1. oktobrī.

Daugavpils domes saistošie noteikumi Nr. 19

Daugavpilī 2022. gada 11. augustā (prot. Nr. 25, 1. §)

Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes
2022. gada 11. augusta lēmumu Nr. 530

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Daugavpils valstspilsētas Lielajā Stropu ezerā.

2. Lielais Stropu ezers (turpmāk - L.Stropu ezers) atrodas Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I. pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kur zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana L.Stropu ezerā ieviesta, pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" 2014. gadā izstrādātiem L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kuros noteiktas papildus prasības ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk - licencētās makšķerēšanas organizētājs), reģistrācijas numurs 90009547852, juridiskā adrese Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 654 76322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Licencētā makšķerēšana ieviesta visā L.Stropu ezera platībā (2. pielikums), izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kur makšķerēšana atļauta bez licences iegādes.

6. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", nosakot šādus papildus nosacījumus:

6.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

6.2. ūdenstilpē ir aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

III. Licenču veidi un maksa par licencēm

7. Makšķerēšanai L.Stropu ezerā izsniedz šādas atļaujas - licences (turpmāk -licence):

7.1. dienas licence - maksa 1,00 euro (viens euro);

7.2. mēneša licence - maksa 3,00 euro (trīs euro);

7.3. trīs mēnešu licence - maksa 5,00 euro (pieci euro);

7.4. sešu mēnešu licence - maksa 8,00 euro (astoņi euro);

7.5. gada licence - maksa 10,00 euro (desmit euro);

7.6. gada bezmaksas licence - personām vecumā līdz sešpadsmit gadiem un personām, kuras ir vecākas par sešdesmit pieciem gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

8. Licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina to personu reģistra uzturēšanu, kurām izsniegtas bezmaksas licences.

9. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

IV. Licences saturs, noformējums un realizācija

10. Licence (1. pielikums) satur šādus rekvizītus:

10.1. licences veids;

10.2. licences kārtas numurs;

10.3. licences cena;

10.4. licences derīguma termiņš;

10.5. ūdenstilpes nosaukums;

10.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;

10.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

10.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;

10.9. licences izsniegšanas datums, zīmogs.

11. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar nolikumu par licencēto makšķerēšanu L.Stropu ezerā (izņemot tīmekļvietnē www.manacope.lv iegādātajās licencēs).

12.  Tīmekļvietnē www.manacope.lv iegādātā elektroniskā licence satur šādus rekvizītus:

12.1. licences veids,

12.2. licences kārtas numurs;

12.3. licences cena;

12.4. licences derīguma termiņš;

12.5. ūdenstilpes nosaukums;

12.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju;

12.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

12.8. licences izsniegšanas datums.

13. Licences pārdod un izsniedz šādās vietās:

13.1. šo noteikumu 7.1.-7.5. apakšpunktos minētās licences nopērkamas pie licencētās makšķerēšanas organizētāja (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, vai tīmekļvietnē www.manacope.lv;

13.2. šo noteikumu 7.6. apkašpunktā minēto gada bezmaksas licenci var saņemt pie licencētās makšķerēšanas organizētāja (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, uzrādot dokumentu, kas apliecina personas tiesības saņemt šādu licenci.

14. No licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā - līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu - 20 % no licenču pārdošanā iegūtajiem naudas līdzekļiem pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, ko izmanto zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

V. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

15. Licences īpašniekam ir pienākums reģistrēt katru lomu, norādot makšķerēšanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences otrajā pusē - tabulā (3. pielikums), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, vai tīmekļvietnes www.manacope.lv sadaļā "Makšķerēšana", ja licence iegādāta tīmekļvietnē www.manacope.lv.

16. Licences īpašnieks 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniedz licencētās makšķerēšanas organizētājam loma pārskatu.

VI. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

17. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

17.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas ieviešanu un nodrošināt atbilstošu norāžu izvietošanu ūdeņos vai to piekrastē;

17.2. nodrošināt licenču pieejamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī publicēt vietējos laikrakstos un pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par licenču pārdošanu un izsniegšanu un nodrošināt šādas informācijas pieejamību pašvaldības telpās;

17.3. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās licences;

17.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali;

17.5. divas reizes gadā - līdz 15. jūlijam un 15. janvārim - iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu iepriekšējā pusgadā, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību;

17.6. papildināt zivju krājumus L.Stropu ezerā;

17.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi Valsts vides dienesta vai pašvaldības pilnvarotās personas - sabiedriskā vides inspektora - statusu un piedalās zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

17.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību;

17.9. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;

17.10. iepazīstināt makšķerniekus ar licencētās makšķerēšanas nolikuma prasībām un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;

17.11. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

17.12. informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām L.Stropu ezera krastā;

17.13. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti;

17.14. realizēt licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

17.15. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām šo noteikumu 19. punktā noteiktajā apjomā;

17.16. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

17.17. veikt citus pienākumus saskaņā ar licencētās makšķerēšanas nolikumu.

18. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē, uzskaita un realizē makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kā arī uzskaita tīmekļvietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veic attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

19. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un L.Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, īsteno šādus pasākumus:

19.1. 2023. gadā - zandarta mazuļu ielaišana;

19.2. 2024. gadā - līdakas mazuļu ielaišana;

19.3. 2025. gadā - zandarta mazuļu ielaišana;

19.4. 2026. gadā - līdakas mazuļu ielaišana;

19.5. malu zvejniecības apkarošanu;

19.6. normatīvo aktu ievērošanas kontroli un licenču pārbaudi licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības laikā.

VIII. Licencētās makšķerēšanas kontrole

20. Licencētās makšķerēšanas nolikuma ievērošanu kontrolē Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga Valsts vides dienests, Lauku atbalsta dienests un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.

22. Par licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu persona saucama pie likumā noteiktās atbildības.

IX. Noslēguma jautājumi

23. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir pieci gadi no tā spēkā stāšanās dienas.

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils domes 2017. gada 12. oktobra saistošos noteikumus Nr. 38 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 214, 2022, Nr. 19).

Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

1. pielikums
Daugavpils domes 2022. gada 11. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 19

Licenču paraugi

1. Dienas licence

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

 Dienas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 Nr._________

 Cena 1,00 EUR

 Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ar licencētās makšķerēšanas nolikuma noteikumiem esmu iepazinies/-usies un licenci saņēmu

(paraksts)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Dienas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

 Nr._________

 Cena 1,00 EUR

 Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums  
Licences izsniegšanas datums  

Z.V.

 

2. Mēneša licence

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Mēneša licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 3,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ar licencētās makšķerēšanas nolikuma noteikumiem esmu iepazinies/-usies un licenci saņēmu

(paraksts)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Mēneša licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 3,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)
Licence derīga no ________________ līdz ________________
  (datums, mēnesis, gads)
Licence derīga no ________________ līdz ________________
  (datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums  
Licences izsniegšanas datums  

Z.V.

3. Trīs mēnešu licence

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 5,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ar licencētās makšķerēšanas nolikuma noteikumiem esmu iepazinies/-usies un licenci saņēmu

(paraksts)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Trīs mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 5,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)
Licence derīga no ________________ līdz ________________
  (datums, mēnesis, gads)
Licence derīga no ________________ līdz ________________
  (datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums  
Licences izsniegšanas datums  

Z.V.

4. Sešu mēnešu licence

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Sešu mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 8,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ar licencētās makšķerēšanas nolikuma noteikumiem esmu iepazinies/-usies un licenci saņēmu

(paraksts)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Sešu mēnešu licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 8,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)
Licence derīga no ________________ līdz ________________
  (datums, mēnesis, gads)
Licence derīga no ________________ līdz ________________
  (datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums  
Licences izsniegšanas datums  

Z.V.

5. Gada licence

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Gada licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 10,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ar licencētās makšķerēšanas nolikuma noteikumiem esmu iepazinies/-usies un licenci saņēmu

(paraksts)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Gada licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā

Nr._____

Cena 10,00 EUR

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)
Licence derīga līdz  
  (datums, mēnesis, gads)
Licence derīga līdz  
  (datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums  
Licences izsniegšanas datums  

Z.V.

6. Gada bezmaksas licence

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1. janvāra līdz 31. decembrim

Nr._____

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ar licencētās makšķerēšanas nolikuma noteikumiem esmu iepazinies/-usies un licenci saņēmu

(paraksts)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ.Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401,
tālr. 65476322

Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā
no 1. janvāra līdz 31. decembrim

Nr._____

Licence izsniegta

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)
Licence derīga līdz  
  (datums, mēnesis, gads)
Licence derīga līdz  
  (datums, mēnesis, gads)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniedzējs
(vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums  
Licences izsniegšanas datums  

Z.V.

 

2. pielikums
Daugavpils domes 2022. gada 11. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 19

Lielā Stropu ezera kartoshēma

 

3. pielikums
Daugavpils domes 2022. gada 11. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 19

Licenču reversā daļa - makšķernieka loma pārskats

Makšķerēšanas datums Makšķerēšanas ilgums (stundas) Zivju suga Zivju skaits (gab.) Zivju svars (kg)
Makšķernieks    
  (vārds, uzvārds)  
Paraksts    

* Licences īpašniekam ir pienākums licencētās makšķerēšanas nolikumā noteiktajā kārtībā 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt loma pārskatu licencētās makšķerēšanas organizētājam (Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Komunālās saimniecības pārvalde", juridiskā adrese Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322) vai reģistrēt lomu tīmekļvietnes www.manacope.lv sadaļā "Makšķerēšana", ja licence iegādāta tīmekļvietnē www.manacope.lv.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību. Ja persona pēc paziņojuma saņemšanas neiesniedz loma pārskatu noteiktajā termiņā, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādi.

 

4. pielikums
Daugavpils domes 2022. gada 11. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 19

Saskaņojuma lapa

Nr. p.k. Institūcija Ziņas par saskaņojumu
1. Zemkopības ministrija 2022. gada 11. jūlija vēstule Nr. 4.1-3e/1123/2022 "Par "Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma" saskaņošanu"
2. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" 2022. gada 19. jūlija vēstule Nr. 30-1/160-e "Par licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu"
3. Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde 2022. gada 21. jūlija vēstule Nr. 2.3/1870/LA/2022 "Par Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu"

 

Daugavpils domes 2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu Nr. 19 "Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa noteic pašvaldībai tiesības izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezerā licencētā makšķerēšana ieviesta, pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" izstrādātiem Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kuros noteiktas papildus prasības ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Daugavpils domes 2017. gada 12. oktobra saistošo noteikumu Nr. 38 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu" 23. punktu licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir pieci gadi no tā spēkā stāšanās dienas, tika izstrādāts jauns licencētās makšķerēšanas nolikums un jauni saistošie noteikumi licencētai makšķerēšanai Daugavpils valstspilsētas Lielajā Stropu ezerā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Daugavpils valstspilsētas Lielajā Stropu ezerā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantota zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumi izpildi nodrošina licencētās makšķerēšanas organizētājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".

Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 11.08.2022.Stājas spēkā: 01.10.2022.Zaudē spēku: 01.10.2027.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 01.09.2022. OP numurs: 2022/169.18
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335076
01.10.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"