Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 3 "Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 122

Rīgā 2017. gada 22. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 38 3. p.)
Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma

47. panta otrās daļas 10. punktu
(FKTK 01.10.2019. noteikumu Nr. 160 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. "Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka minimālās prasības kredītiestādēm un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā (tālāk tekstā kopā – kredītiestāde) to klientu – loro korespondentu – izpētei un darījumu uzraudzībai darījumu attiecību laikā.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka kredītiestāde efektīvi veic klientu – loro korespondentu – izpētes un darījumu uzraudzības pasākumus, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTPF) risku korespondentattiecību ietvaros.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. iekšbankas klīrings – norēķinu operācijas, tai skaitā klientu darījumu apkalpošana starp diviem vai vairākiem klientiem – loro korespondentiem –, izmantojot korespondentkontus, kas atvērti vienā kredītiestādē;

3.2. loro korespondentkonts (kredītiestādes vostro korespondentkonts) – uz vienošanās pamata kredītiestādē atvērts citas kredītiestādes (klienta – loro korespondenta) korespondentkonts;

3.3. nostro korespondentkonts – uz līguma vai vienošanās pamata kredītiestādes atvērts korespondentkonts citā kredītiestādē;

3.4. loro korespondents – kredītiestāde, kurai citā kredītiestādē atvērts loro korespondentkonts;

3.5. nostro korespondents – kredītiestāde, kurā citai kredītiestādei atvērts nostro korespondentkonts;

3.6. downstream korespondentattiecības – darījuma attiecības, kuru ietvaros kredītiestādes klients – loro korespondents – sniedz korespondentpakalpojumus citai kredītiestādei un izmanto loro korespondentkontu citas kredītiestādes norēķinu operāciju veikšanai;

3.7. downstream korespondents – kredītiestāde, kurai kredītiestādes klients – loro korespondents – sniedz korespondentpakalpojumus;

3.8. maksājuma rīkojums – maksājuma rīkojums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.9. NILLTPFN likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

3.1 Kredītiestāde, pamatojot un dokumentējot savu lēmumu, var nepiemērot atsevišķas noteikumu 7. punkta prasības, ja informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstī reģistrētu klientu – loro korespondentu – var iegūt no neatkarīga un uzticama avota un tiek izpildītas NILLTPFN likuma prasības par kredītiestāžu korespondentattiecībām, šādos gadījumos:

3.11.  klients – loro korespondents – izmanto loro korespondentkontu tikai savstarpējiem norēķiniem ar kredītiestādi un klienta – loro korespondenta – vērtspapīru darījumiem regulētajā tirgū, un korespondentkonts netiek izmantots klienta – loro korespondenta – klientu darījumiem, kā arī nepastāv citi NILLTPF risku paaugstinošie apstākļi;

3.12. klients – loro korespondents – un kredītiestāde ietilpst vienā grupā, klienta – loro korespondenta – saimnieciskā darbība nav saistīta ar augsta riska trešo valsti, klienta – loro korespondenta – klientu loks, sniegtie pakalpojumi un piedāvātie produkti nerada augstu NILLTPF risku, kā arī nepastāv citi NILLTPF risku paaugstinošie apstākļi;

3.13. klients – loro korespondents – ietilpst publiski zināmā Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts uzņēmumu grupā, par kuras reputāciju var pārliecināties, iegūstot informāciju no publiski pieejama uzticama un neatkarīga avota, un klienta – loro korespondenta – saimnieciskā darbība nav saistīta ar augsta riska trešo valsti, kā arī klienta – loro korespondenta – klientu loks, sniegtie pakalpojumi un piedāvātie produkti nerada augstu NILLTPF risku un nepastāv citi NILLTPF risku paaugstinošie apstākļi.

(FKTK 01.10.2019. noteikumu Nr. 160 redakcijā)

4. Kredītiestāde, sākot darījuma attiecības ar klientu – loro korespondentu –, pamatojoties uz klienta – loro korespondenta – izpētes rezultātiem un riska profilu, nosaka klientam – loro korespondentam – atbilstības prasības NILLTPF novēršanas jomā tādā apjomā, lai nodrošinātu korespondentattiecību atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPF novēršanas jomā, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju prasību (tālāk tekstā arī – sankciju prasības) izpildē. Kredītiestāde iegūst un dokumentē klienta – loro korespondenta – apliecinājumu, kurā tas apņemas ievērot kredītiestādes noteiktās atbilstības prasības NILLTPF novēršanas un sankciju prasību izpildes jomā, tostarp prasības attiecībā uz klientu izpēti un darījumu uzraudzību, NILLTPF risku mazinošo pasākumu minimālo apjomu, iekšbankas klīringā izmantojamo maksājuma rīkojumos obligāti norādāmo informāciju un pienākumu sadarboties ar kredītiestādi un pēc kredītiestādes pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju saistībā ar korespondentkonta izmantošanu.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

5. Kredītiestāde iekšējās politikās un procedūrās nosaka:

5.1. kredītiestādes rīcību un klienta – loro korespondenta – darbībai piemērojamos ierobežojumus, kā arī sankcijas, ja darījuma attiecību laikā klients – loro korespondents – nepilda noteikumu 4. punktā minētās atbilstības prasības un pienākumus pret kredītiestādi;

5.2. kārtību, kādā tiek apkopota, glabāta un analizēta informācija par klienta – loro korespondenta – darījumiem, tostarp iekšbankas klīringa darījumiem, cita starpā nosakot glabājamās informācijas apjomu, raksturu un glabāšanas termiņu;

5.3. kārtību, kādā tiek izvērtēts ar klienta – loro korespondenta – iekšbankas klīringa darījumiem saistītais NILLTPF un sankciju prasību pārkāpšanas risks (tālāk tekstā arī – sankciju risks), nosakot pamatotus pasākumus minētā riska mazināšanai un gadījumus, kad kredītiestāde lemj par iekšbankas klīringa darījumu aizliegumu vai ierobežojumu klientam – loro korespondentam;

5.4. gadījumus, kad klientam – loro korespondentam – tiek nosūtīti informācijas pieprasījumi, minēto pieprasījumu veidošanas un nosūtīšanas kārtību, klienta – loro korespondenta – sniegto atbilžu analīzes kārtību, par analīzi atbildīgos kredītiestādes darbiniekus, un kredītiestādes rīcību gadījumā, ja klients – loro korespondents – nesniedz atbildi uz pieprasījumu;

5.5. noteikumu 3.punkta piemērošanas kārtību un nosacījumus, nosakot un pamatojot, kā tiek iegūta informācija par klientu – loro korespondentu – noteikumu 3.1 punktā noteiktajos gadījumos.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

6. Kredītiestāde šo noteikumu prasības piemēro papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) normatīvo noteikumu klientu izpētes, padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides jomā (tālāk tekstā – noteikumi klientu padziļinātās izpētes jomā) prasībām.

(FKTK 01.10.2019. noteikumu Nr. 160 redakcijā)

2. Klienta – loro korespondenta – izpēte un darījumu uzraudzība
2.1. Klienta – loro korespondenta – sākotnējā izpēte

7. Kredītiestāde pirms lēmuma par darījuma attiecību sākšanu ar klientu – loro korespondentu – pieņemšanas papildus  NILLTPFN likuma un Komisijas noteikumu klientu padziļinātās izpētes jomā prasībām veic šādus klienta – loro korespondenta – izpētes pasākumus:

7.1. iegūst informāciju par klienta – loro korespondenta –, tā grupas (ja attiecināms) vai tā mātes sabiedrības vai dibinātājas sabiedrības, ja klients – loro korespondents – ir filiāle vai meitas sabiedrība, kā arī klienta – loro korespondenta – meitas sabiedrības vai filiāles, ja tādas ir izveidotas, reputāciju, tostarp to iespējamo iesaisti ar NILLTPF saistītās darbībās vai starptautisko vai nacionālo sankciju prasību pārkāpšanā;

7.2. iegūst informāciju par klienta – loro korespondenta –, tā mātes sabiedrības vai dibinātājas sabiedrības, ja klients – loro korespondents – ir filiāle vai meitas sabiedrība, kā arī klienta – loro korespondenta – meitas sabiedrības vai filiāles, ja tādas ir izveidotas, uzraudzības iestādi un uzraudzības kvalitāti;

7.3. iegūst informāciju par loro korespondenta, tā grupas, ja attiecināms, vai tā mātes sabiedrības vai dibinātājas sabiedrības, ja klients – loro korespondents – ir filiāle vai meitas sabiedrība, kā arī klienta – loro korespondenta – meitas sabiedrības vai filiāles, ja tādas ir izveidotas, atrašanās un pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstīm vai teritorijām, kā arī to, vai klienta – loro korespondenta – meitas sabiedrība vai filiāle, ja tāda ir izveidota, izmantos loro korespondentkontu;

7.4. iegūst informāciju par klienta – loro korespondenta – piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, produktu un pakalpojumu piegādes kanāliem, klientu bāzi (fizisko un juridisko personu īpatsvars, rezidentu un nerezidentu īpatsvars, klientu reģistrācijas un pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstis un teritorijas, saimnieciskā darbība u.tml.). Kredītiestāde noskaidro klienta – loro korespondenta – klientu, kuri ir NILLTPFN likuma 3. panta pirmās daļas 2. un 5. punktā minētie subjekti vai čaulas veidojumi, īpatsvaru un kopējo šādu klientu plānoto vai faktisko kredīta apgrozījuma apmēru trīs mēnešu ietvaros pirms korespondentattiecību sākšanas;

7.5. iegūst informāciju par loro korespondentkonta atvēršanas mērķi un paredzamo aktivitāti loro korespondentkontā, kā arī par pakalpojumiem, ko loro korespondents sniegs saviem klientiem loro korespondentattiecību ietvaros;

7.6. iegūst informāciju par citām klienta – loro korespondenta – loro un nostro korespondentattiecībām;

7.7. iegūst informāciju par klienta – loro korespondenta –, tā grupas, ja attiecināms, vai tā mātes sabiedrības vai dibinātājas sabiedrības, ja klients – loro korespondents – ir filiāle vai meitas sabiedrība, kā arī klienta – loro korespondenta – meitas sabiedrības vai filiāles, ja tādas ir izveidotas, iekšējo kontroles sistēmu NILLTPF novēršanas jomā un izvērtē tās atbilstību starptautiski atzītiem standartiem un normatīvajiem aktiem NILLTPF novēršanas jomā;

7.8. pārliecinās, ka klients – loro korespondents – izmanto tā NILLTPF riska profilam atbilstošu informācijas tehnoloģiju sistēmu un veic darbinieku apmācību NILLTPF jautājumos;

7.9. iegūst klienta – loro korespondenta – NILLTPF novēršanas politikas un procedūras un izvērtē to atbilstību šādām prasībām:

7.9.1. klientu identifikācijas, izpētes un darījumu uzraudzības prasības atbilst starptautiski atzītiem standartiem;

7.9.2. ir noteiktas klientu NILLTPF riska grupas un izstrādāti to veidošanas kritēriji;

7.9.3. ir noteiktas sankciju prasību izpildes prasības;

7.9.4. ir noteikti klienta – loro korespondenta – NILLTPF riska mazinošie pasākumi un to piemērošanas kārtība un kritēriji;

7.9.5. ir izstrādātas prasības iekšējās kontroles sistēmas NILLTPF novēršanas jomā efektivitātes izvērtēšanai un kontrolei (iekšējā vai ārējā audita resursi);

7.9.6. ir izstrādāts klienta – loro korespondenta klientu – loro korespondentu akceptēšanas, izpētes un uzraudzības process, tajā skaitā noteiktas prasības downstream korespondentattiecībām, ir izstrādāts klienta – loro korespondenta klientu – loro korespondentu NILLTPF novēršanas politiku un procedūru un sankciju prasību ievērošanas vērtēšanas process;

7.9.7. ir izstrādāta procedūra politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusa noskaidrošanai un lēmuma pieņemšanai par darījuma attiecību sākšanu;

7.9.8. ir noteikti klientu padziļinātās izpētes piemērošanas kritēriji, padziļinātās izpētes pasākumi un kārtība.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

8. Kredītiestāde izvērtē un dokumentē noteikumu 7. punktā minētās izpētes rezultātā iegūto informāciju, nosakot klientam – loro korespondentam – piemītošo NILLTPF riska līmeni, un, pamatojoties uz šo izvērtējumu un noteikumos klientu padziļinātās izpētes jomā noteiktajā kārtībā klientam – loro korespondentam – piešķirto riska profilu, pieņem pamatotu lēmumu par darījuma attiecību sākšanu vai atteikumu sākt darījuma attiecības ar klientu – loro korespondentu.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

9. Kredītiestāde regulāri atbilstoši klienta – loro korespondenta – NILLTPF riska profilam, bet ne retāk kā reizi 12 kalendārajos mēnešos aktualizē un izvērtē noteikumu 7. punktā minēto informāciju. Kredītiestādes valde vai valdes īpaši pilnvarots valdes loceklis lemj par loro korespondentattiecību turpināšanu, ja darījuma attiecību laikā būtiski mainās klienta – loro korespondenta – izpētes laikā iegūtā informācija vai pieaug ar to saistītais NILLTPF risks.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

2.2. Klienta – loro korespondenta – izpēte darījuma attiecību laikā

10. Kredītiestāde darījuma attiecību laikā veic šādus klienta – loro korespondenta – izpētes pasākumus:

10.1. pārbauda, vai klients – loro korespondents – izmanto loro korespondentkontu pakalpojumu sniegšanai downstream korespondentiem, un noskaidro tā klientus – downstream korespondentus, iegūstot par tiem vismaz šādu informāciju:

10.1.1. klienta – loro korespondenta klientu – downstream korespondentu saimnieciskās darbības raksturs, piedāvātie pakalpojumi un produkti, produktu un pakalpojumu piegādes kanāli, darbības teritorija, klientu bāze (fizisko un juridisko personu īpatsvars, rezidentu un nerezidentu īpatsvars, klientu reģistrācijas un pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstis un teritorijas, saimnieciskā darbība u.tml.), reputācija, uzraudzība, iekšējās kontroles sistēma, NILLTPF riska pārvaldības pasākumi;

10.1.2. klienta – loro korespondenta – īstenotie downstream korespondentattiecību ietvaros veikto darījumu uzraudzības pasākumi;

10.2. pārbauda, vai klients – loro korespondents – piedāvā ar tiešu pieeju loro korespondentkontam saistītus pakalpojumus (payable-through account), un noskaidro tā klientus, kuri var izmantot šos pakalpojumus;

10.3. pārliecinās par loro korespondentkontā veikto darījumu specifikas un apjoma atbilstību sākotnēji noteiktajam loro korespondentkonta izmantošanas mērķim;

10.4. veic klienta – loro korespondenta – klientu, kuru maksājumi tiek veikti, izmantojot loro korespondentkontu, darījumu regulāru uzraudzību un nepieciešamības gadījumā iegūst darījumus pamatojošu informāciju.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

11. Kredītiestāde, veicot noteikumu 7. un 10. punktā minētos izpētes pasākumus, iegūst informāciju no klienta – loro korespondenta –, publiski pieejamiem uzraudzības institūciju resursiem, citiem neatkarīgiem un uzticamiem informācijas avotiem, kā arī nepieciešamības gadījumā apmeklē loro korespondenta galveno biroju, rīko tikšanās ar klienta – loro korespondenta – par NILLTPF novēršanu, sankciju prasību izpildi un korespondentattiecībām atbildīgajiem darbiniekiem, iegūst dokumentus un veic citas darbības, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgu un objektīvu informāciju.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

12. Kredītiestāde, veicot darījumu uzraudzību loro korespondentkontā, iegūst no klienta – loro korespondenta – informāciju par tā galvenajiem klientiem, tā darījuma attiecību apliecinošos dokumentus un citu nepieciešamo informāciju, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

12.1. korespondentkontā tiek veikti darījumi, kuri ir netipiski līdzšinējai loro korespondentkonta izmantošanai;

12.2. noteiktā laika periodā bez acīmredzama pamatojuma pieaug darījumu skaits vai notiek svārstības darījumu apjomā vai raksturā;

12.3. loro korespondentkontā ir liels atgriezto vai atteikto maksājumu skaits;

12.4. loro korespondentkontā tiek veikti netipiski lieli vai sarežģīti darījumi ar vairāku valstu, teritoriju, klientu vai finanšu institūciju iesaisti, un kredītiestādei rodas aizdomas, ka šādu darījumu mērķis ir slēpt līdzekļu izcelsmi, piederību vai kontroli;

12.5. loro korespondentkontā tiek veikti darījumi ar čaulas veidojumu iesaisti;

12.6. loro korespondentkontā tiek veikti darījumi ar augsta riska trešo valstu vai teritoriju iesaisti;

12.7. loro korespondentkontā tiek veikti darījumi ar tādu personu iesaisti, par kurām kredītiestādei vai klientam – loro korespondentam – ir pieejama negatīva rakstura informācija, jo īpaši saistībā ar NILLTPF, sankciju prasību pārkāpšanu vai šādu darbību mēģinājumu, vai citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

12.8. kredītiestādei rodas aizdomas, ka loro korespondentkonts tiek izmantots ar NILLTPF vai sankciju prasību pārkāpšanu saistītajām darbībām.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

2.3. Klienta – loro korespondenta – darījumu uzraudzība

13. Kredītiestāde uzskaita un dokumentē visus maksājuma rīkojumus, kas nosūtīti klienta – loro korespondenta – uzdevumā vai saņemti tā labā, izmantojot jebkuru saziņas un maksājuma rīkojumu apmaiņas kanālu, lai veiktu norēķinus, tostarp SWIFT, internetbanku, TELEX u.c., nodrošinot, ka klienta – loro korespondenta – iekšbankas klīringa maksājuma rīkojumi tiek uzskaitīti un dokumentēti atsevišķi.

14. Kredītiestāde nodrošina, ka klienta – loro korespondenta – uzdevumā nosūtītajā vai tā labā saņemtajā maksājuma rīkojumā norādītā informācija netiek mainīta, labota vai kā citādi rediģēta nolūkā to slēpt vai noklusēt, kā arī klienta – loro korespondenta – darījumos netiek izmantoti tādi maksājuma ziņojuma formāti vai kanāli, kuru mērķis ir slēpt vai noklusēt maksājumu un tajā ietverto informāciju, tostarp no citām maksājuma izpildē iesaistītajām kredītiestādēm.

15. Kredītiestāde nodrošina klienta – loro korespondenta – iekšbankas klīringa darījumu pastiprinātu uzraudzību visā darījuma attiecību laikā, izvērtē ar minētajiem darījumiem saistītos NILLTPF un sankciju riskus un veic pasākumus minēto risku mazināšanai.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

16. Kredītiestāde gadījumā, kad ir konstatēts vai rodas aizdomas, ka klients – loro korespondents – mēģina izvairīties no novēršanas prasību vai sankciju prasību ievērošanas, veic klienta – loro korespondenta – visu maksājumu, kas tiek veikti, izmantojot loro korespondentkontu, pastiprinātu uzraudzību, piemērojot NILLTPF riska mazinošos pasākumus, vismaz trīs mēnešus no dienas, kad kredītiestāde ir konstatējusi šajā punktā minēto apstākli, kā arī izvērtē darījuma attiecību pārtraukšanu ar klientu – loro korespondentu.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

17. Kredītiestāde nodrošina klienta – loro korespondenta – darījumu pastiprināto uzraudzību:

17.1. līdz brīdim, kamēr kredītiestāde ir veikusi klienta – loro korespondenta – padziļinātu izpēti un ir ieguvusi visu padziļinātās izpētes veikšanai nepieciešamo informāciju vai ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt darījuma attiecības ar klientu, gadījumā, kad klientam – loro korespondentam – pēdējo piecu gadu laikā ir piemērotas sankcijas par NILLTPF novēršanas prasību pārkāpumiem vai nepilnībām vai kredītiestādei rodas aizdomas par klienta – loro korespondenta – iesaisti ar NILLTPF vai sankciju prasību pārkāpšanu saistītās darbībās;

17.2. visā darījuma attiecību laikā, kamēr pastāv noteikumu 17.2.1. vai 17.2.2. punktā minētie apstākļi:

17.2.1. klienta – loro korespondenta – saimnieciskā darbība ir saistīta ar tādu klientu apkalpošanu, kuri pakļauti padziļinātai izpētei, un kopējais šādu klientu plānotais vai faktiskais kredīta apgrozījuma apmērs pārsniedz 40 procentus no klienta – loro korespondenta – kopējā klientu bāzes mēneša kredīta apgrozījuma;

17.2.2. pret klientu – loro korespondentu – ir noteiktas sektorālās sankcijas, ja vien šīs sankcijas neaizliedz sadarbību ar klientu – loro korespondentu.

(FKTK 01.10.2019. noteikumu Nr. 160 redakcijā)

18. Kredītiestāde iekšējās politikās un procedūrās nosaka vismaz šādus klienta – loro korespondenta – maksājuma rīkojumu uzraudzības pasākumus un kārtību:

18.1. maksājuma rīkojumā ietvertās informācijas atbilstības Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) Nr. 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 prasībām izvērtējums;

18.2. maksājuma rīkojumā ietvertās informācijas kvalitātes un pilnīguma izvērtējums;

18.3. iekšbankas klīringā izmantojamā maksājuma rīkojuma formāta atbilstība maksājuma mērķim.

19. Kredītiestāde veic klienta – loro korespondenta – NILLTPF riska līmenim atbilstošus pasākumus, lai konstatētu, analizētu un izvērtētu, nodrošinot šādas analīzes un izvērtējuma dokumentāciju, darījumu shēmas, kurās ir iesaistīti kredītiestādes klienti – loro korespondenti, kredītiestādes klientu – loro korespondentu klienti un citi kredītiestādes klienti, kas nav loro korespondenti, kā arī kredītiestādes nostro korespondenti.

(Grozīts ar FKTK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 160)

3. Noslēguma jautājumi

20. Kredītiestāde līdz 01.11.2017. izvērtē kredītiestādes nodibināto korespondentattiecību ar klientiem – loro korespondentiem – atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par korespondentattiecību turpināšanu vai izbeigšanu.

21. Kredītiestāde 12 mēnešu laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minētā lēmuma pieņemšanas izbeidz šo noteikumu prasībām neatbilstošas korespondentattiecības ar klientiem – loro korespondentiem – vai nodrošina korespondentattiecību atbilstību šo noteikumu prasībām.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietniece G. Razāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 122Pieņemts: 22.08.2017.Stājas spēkā: 29.08.2017.Zaudē spēku: 13.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 28.08.2017.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 23.07.2009. OP numurs: 2017/170.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
293105
{"selected":{"value":"11.10.2019","content":"<font class='s-1'>11.10.2019.-12.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2019","iso_value":"2019\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2019.-12.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2017","iso_value":"2017\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2017.-10.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)