Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2023. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 17 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības nolikums".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Liepājā 2017.gada 17.augustā (prot. Nr.11, 16.§)
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus Pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības teritorija tiek pārvaldīta nedalīti.

II. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

3. Liepājas pilsētas iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts Pašvaldības lēmējorgāns – Liepājas pilsētas pašvaldības dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

4. Domi atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti.

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no Domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas (turpmāk – komiteja):

5.1. Finanšu komiteju deviņu locekļu sastāvā;

5.2. Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteju septiņu locekļu sastāvā;

5.3. Pilsētas attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā;

5.4. Izglītības, kultūras un sporta komiteju septiņu locekļu sastāvā.

6. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā konsultatīvas (turpmāk – komisijas), vai darba grupas. Nepieciešamības gadījumā dome var izveidot citas komisijas un darba grupas, kuru izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi, normatīvie akti.

7. Komisijas vai darba grupas tiek izveidotas, pieņemot atsevišķus Domes lēmumus. Komisiju darbību reglamentē Domes apstiprināti nolikumi, kuros nosaka komisiju skaitlisko sastāvu, kompetenci, uzraudzību un kontroli. Komisiju vai darba grupu personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķiem Domes lēmumiem. Komisiju vai darba grupu darba tehnisko nodrošinājumu veic Pašvaldības institūcijas darbinieks, kuru norīko ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

8. Par trīs pēc kārtas neattaisnotiem komisijas vai darba grupas sēžu kavējumiem vai vismaz piecu sēžu neattaisnotiem kavējumiem gada laikā komisijas vai darba grupas priekšsēdētājs var ierosināt Domei izslēgt attiecīgo komisijas vai darba grupas locekli no komisijas vai darba grupas sastāva.

9. Dome ir izveidojusi šādas Pašvaldības iestādes:

9.1. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija";

9.2. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija";

9.3. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests";

9.4. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas bāriņtiesa";

9.5. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa";

9.6. Pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

9.6.1. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs";

9.6.2. Pašvaldības iestāde "Liepājas muzejs";

9.6.3. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka";

9.7. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

9.7.1. Pašvaldības iestāde "Liepājas Kompleksā sporta skola";

9.7.2. Pašvaldības iestāde "Liepājas Sporta spēļu skola";

9.7.3. Pašvaldības iestāde "Liepājas Tenisa sporta skola";

9.7.4. Pašvaldības iestāde "Liepājas Futbola skola";

9.8. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

9.8.1. Pašvaldības iestāde "Liepājas Valsts 1.ģimnāzija";

9.8.2. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.8.3. Pašvaldības iestāde "Liepājas 3.pamatskola";

9.8.4. Pašvaldības iestāde "Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola";

9.8.5. Pašvaldības iestāde "Liepājas Raiņa 6.vidusskola";

9.8.6. Pašvaldības iestāde "Liepājas 7.vidusskola";

9.8.7. Pašvaldības iestāde "Liepājas 8.vidusskola";

9.8.8. Pašvaldības iestāde "J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola";

9.8.9. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.8.10. Pašvaldības iestāde "Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola";

9.8.11. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.8.12. Pašvaldības iestāde "Liepājas Ezerkrasta sākumskola";

9.8.13. Pašvaldības iestāde "Liepājas Centra sākumskola";

9.8.14. Pašvaldības iestāde "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs";

9.8.15. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

9.8.16. Pašvaldības iestāde "Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde";

9.8.17. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sauleszaķis"";

9.8.18. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"";

9.8.19. Pašvaldības iestāde "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"";

9.8.20. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"";

9.8.21. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"";

9.8.22. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"";

9.8.23. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis"";

9.8.24. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"";

9.8.25. Pašvaldības iestāde "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis"";

9.8.26. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis"";

9.8.27. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa"";

9.8.28. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"";

9.8.29. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"";

9.8.30. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"";

9.8.31. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"";

9.8.32. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"";

9.8.33. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"";

9.8.34. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"";

9.8.35. Pašvaldības iestāde "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns"";

9.8.36. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 24.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1);

9.8.37. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola";

9.8.38. Pašvaldības iestāde "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs";

9.8.39. Pašvaldības iestāde "Liepājas Liedaga vidusskola";

9.9. Pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde";

9.10. Pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde";

9.11. Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde";

9.12. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 24.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

10. Dome ir izveidojusi šādas Pašvaldības aģentūras:

10.1. Pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti";

10.2. Pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

11. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

11.1. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS";

11.2. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS";

11.3. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS";

11.4. SIA "Liepājas autostāvvietas";

11.5. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"";

11.6. SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS";

11.7. Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS";

11.8. SIA "Liepājas latviešu biedrības nams";

11.9. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs";

11.10. SIA "OC Liepāja";

11.11. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA";

11.12. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS";

11.13. Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS";

11.14. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars";

11.15. SIA "LIEPĀJAS RAS";

11.16. SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS";

11.17. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA";

11.18. akciju sabiedrībā "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS".

12. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:

12.1. biedrībā "Latvijas Lielo pilsētu asociācija";

12.2. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

12.3. biedrībā "Latvijas Pašvaldību mācību centrs";

12.4. biedrībā "Liepājas ezeri";

12.5. biedrībā "Latvijas kūrortpilsētu asociācija";

12.6. biedrībā "Latvijas zinātnes centru apvienība";

12.7. biedrībā "Kurzemes reģiona attīstības aģentūra";

12.8. biedrībā "Latvijas Vieglatlētikas savienība";

12.9. biedrībā "Latvijas Basketbola Savienība";

12.10. biedrībā "Latvijas Hokeja federācija";

12.11. biedrībā "Latvijas Volejbola federācija";

12.12. biedrībā "Latvijas Tenisa savienība";

12.13. biedrībā "Latvijas Futbola federācija";

12.14. biedrībā "Latvijas Vingrošanas federācija";

12.15. biedrībā "Latvijas Peldēšanas federācija";

12.16. biedrībā "Latvijas Boksa federācija";

12.17. biedrībā "Latvijas Džudo federācija";

12.18. biedrībā "Latvijas sambo federācija";

12.19. biedrībā "Latvijas Cīņas federācija";

12.20. biedrībā "Latvijas Šaha federācija";

12.21. biedrībā "Latvijas Galda tenisa federācija";

12.22. biedrībā "Latvijas sporta cīņas federācija";

12.23. biedrībā "Latvijas Personāla vadīšanas asociācija";

12.24. biedrībā "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija";

12.25. biedrībā "Latvijas Muzeju biedrība";

12.26. biedrībā "Latvijas Bibliotekāru biedrība";

12.27. biedrībā "Latvijas sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome"";

12.28. biedrībā "Latvijas Klavieru skolotāju asociācija";

12.29. biedrībā "Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija".

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

13. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" (turpmāk – Pašvaldības administrācija) nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.

14. Pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci īsteno Pašvaldības izpilddirektors.

15. Pašvaldības administrācijā darbojas Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS), novērtēta un atzīta saskaņā ar Kvalitātes standartu LVS EN ISO 9001.

16. Visi Domes deputāti un Pašvaldības administrācijas darbinieki ir atbildīgi par KVS politikas procedūru ievērošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu.

17. KVS atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām nodrošina Kvalitātes konsultatīvā padome, Kvalitātes vadītājs un Pašvaldības administrācijas iekšējie auditori.

18. Pašvaldības funkciju īstenošanas nolūkā Pašvaldībai pieder un var piederēt kapitāla daļas vai akcijas kapitālsabiedrībās, kuras komercreģistrā reģistrējamas Pašvaldības administrācijas personā. Lēmumu par Pašvaldības līdzdalību šādās kapitālsabiedrībās pieņem Dome.

19. Papildus Pašvaldības funkciju īstenošanai Domei ir tiesības dibināt biedrības, nodibinājumus, aģentūras un iestādes.

20. Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku, deputātu, Pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieku, Pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu, aģentūru un citu pašvaldības amatpersonu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Dome apstiprina Pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu un Pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu. Amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību veic Pašvaldības administrācija.

III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA, PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA VIETNIEKU PILNVARAS

21. Domes priekšsēdētāju un Domes priekšsēdētāja vietniekus, atklāti un vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ievēlē no Domes deputātiem uz Domes pilnvaru laiku. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku amati ir algoti.

22. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs, kurš pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi. Domes priekšsēdētājs:

22.1. pilda likumā "Par pašvaldībām" noteiktos pienākumus;

22.2. vada Domes, kā arī Finanšu komitejas darbu;

22.3. Pašvaldībai būtisku jautājumu izskatīšanai ir tiesīgs pieaicināt priekšsēdētāja vietnieku un attiecīgas komitejas priekšsēdētāju un vietnieku;

22.4. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajos noteikumos.

(Liepājas pilsētas domes 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

23. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka kompetence tiek noteikta ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.

(Liepājas pilsētas domes 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

24. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

24.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

24.2. veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

24.3. var tikt ievēlēts par Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku.

(Liepājas pilsētas domes 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

25. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

26. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

27. Rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāja vietnieku izdod un paraksta Domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāju izdod un paraksta Domes priekšsēdētāja vietnieks.

(Liepājas pilsētas domes 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

28. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ievēlē Pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un ņemot vērā Pašvaldībā noteikto balsošanas kārtību.

29. Pašvaldības izpilddirektors:

29.1. ir atbildīgs par Pašvaldības iestāžu, aģentūru un Pašvaldības kapitālsabiedrību darbu;

29.2. nodrošina Pašvaldības iestāžu, aģentūru un Pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā;

29.3. organizē Domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

29.4. dod rīkojumus Pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājiem;

29.5. sagatavo priekšlikumus Domei par Pašvaldības iestāžu, aģentūru nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

29.6. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pašvaldības iestāžu, aģentūru vadītājus, pieņem darbā vai atbrīvo no darba pašvaldības pārvaldes darbiniekus atbilstoši Domes lēmumiem;

29.7. iesniedz Domei priekšlikumus par Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, kā arī rīcību ar Pašvaldības kapitāla daļām vai akcijām kapitālsabiedrībās;

29.8. Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

29.9. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

29.10. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;

29.11. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 24.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1);

29.12. dod atļauju pašvaldības kustamās mantas, kuras vērtība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto apmēru, atsavināšanai vai norakstīšanai;

29.13. nodrošina nodoto pārvaldes uzdevumu izpildes kontroles un uzraudzības kārtību;

29.14. veic citus pienākumus, kas paredzēti citos normatīvajos aktos, šajā nolikumā un Domes lēmumos.

30. Pašvaldības izpilddirektoram ir vietnieki. Pašvaldības izpilddirektors koordinē un pārrauga Pašvaldības izpilddirektora vietnieku darbu.

31. Pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar rīkojumu pilda Pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

32. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos):

32.1. saskaņā ar rīkojumu pilda Pašvaldības izpilddirektora pienākumus un īsteno tiesības Pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Pašvaldības izpilddirektora vietnieka (būvniecības jautājumos) pienākumus un tiesības viņa prombūtnes laikā;

32.2. koordinē informātikas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu Pašvaldībā;

32.3. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības funkcijām civilstāvokļa aktu reģistrācijā;

32.4. pārzina Pašvaldības īpašumus, to izmantošanu Pašvaldības iedzīvotāju interesēs;

32.5. pārrauga atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilsētā;

32.6. pārrauga siltumapgādes jautājumus, kā arī koordinē energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un sasniedzamo rezultātu kontroli Pašvaldības īpašumā esošajās ēkās;

32.7. veic citus uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem;

32.8. koordinē sabiedriskā transporta jautājumus.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 24.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

33. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos):

33.1. saskaņā ar rīkojumu pilda Pašvaldības izpilddirektora pienākumus un īsteno tiesības Pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Pašvaldības izpilddirektora vietnieka (īpašumu jautājumos) pienākumus un tiesības viņa prombūtnes laikā;

33.2. organizē un pārzina Pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) nodrošināšanu Pašvaldības iedzīvotājiem;

33.3. koordinē transporta kustības drošības jautājumus pilsētas teritorijā;

33.4. pārrauga kapsētu izveidošanas un uzturēšanas jautājumus;

33.5. organizē un pārzina Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana);

33.6. organizē priekšlikumu izstrādi un aktualizāciju kārtībai, kādā izmantojami publiskajā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ciktāl tas ir Domes kompetencē;

33.7. koordinē kontroles procesus pār būvniecību un rekonstrukcijas darbiem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

33.8. sadarbojas ar kapitālsabiedrībām, kuras pilsētas teritorijā nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu un veic Pašvaldībai nepiederošu komunikāciju būvniecību un uzturēšanu;

33.9. koordinē jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību;

33.10. veic citus uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 24.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

IV. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

34. Katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejās nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Katram deputātam jābūt vismaz vienas Domes pastāvīgās komitejas loceklim.

35. Deputātam ir pienākums piedalīties komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, sēdēs.

36. Komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku, izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja. Komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst būt tās Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar Pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.

37. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, izskata Finanšu komitejā, turklāt Finanšu komiteja:

37.1. sniedz atzinumu par Pašvaldības budžeta projektu, tajā izdarītajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā;

37.2. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu īstenošana saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

37.3. sniedz priekšlikumus par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;

37.4. sniedz atzinumu par Pašvaldības nekustamā īpašumā atsavināšanu, nodošanu pārvaldīšanā vai lietošanā;

37.5. sniedz atzinumus par pašvaldības kustamās mantas, kuras vērtība pārsniedz normatīvajos aktos noteikto apmēru, atsavināšanu vai norakstīšanu;

37.6. sniedz atzinumu par gada publisko pārskatu;

37.7. sagatavo, virza un koordinē savas kompetences jautājumus izskatīšanai Domes sēdē;

37.8. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

38. Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja:

38.1. izskata iedzīvotāju sociālās palīdzības, sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, nodarbinātības un deklarēšanās jautājumus;

38.2. izvērtē sabiedriskās kārtības jautājumus;

38.3. izvērtē veselības aprūpes, veselīga dzīvesveida un sanitāri higiēniskos jautājumus;

38.4. sagatavo ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, dod atzinumus par šiem jautājumiem;

38.5. izskata reliģisko organizāciju iesniegtos jautājumus;

38.6. sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar sociālos, veselības un sabiedriskās kārtības jautājumus;

38.7. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

39. Pilsētas attīstības komiteja:

39.1. izskata jautājumus par pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna un pilsētas teritorijas apbūves ģenerālplāna projektiem;

39.2. sniedz atzinumus par apbūves kārtību un tās grozījumiem;

39.3. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par komunālo pakalpojumu organizēšanas, inženierkomunikāciju un transporta jautājumiem;

39.4. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

39.5. risina pilsētas vides uzlabošanas jautājumus, tai skaitā teritorijas apstādījumu plānošanu;

39.6. pārrauga investīciju projektu sagatavošanu un īstenošanu;

39.7. izskata jautājumus par starptautisko sadarbību un tūrismu;

39.8. izskata jautājumus par neapdzīvojamo telpu un zemes nomu, lietošanu, nodošanu pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā;

39.9. savas kompetences jomā izskata jautājumus par Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

39.10. sniedz atzinumus ar nodarbinātību saistītos jautājumos;

39.11. izskata ar tūrisma attīstību un starptautisko sadarbību saistītos jautājumus;

39.12. izskata pašvaldības institūciju pieteikumus pilsētas attīstības projektiem to tālākai virzīšanai;

39.13. sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem savas kompetences jautājumos;

39.14. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

40. Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

40.1. izskata izglītības un kultūras politikas, kā arī fiziskās kultūras un sporta jautājumus;

40.2. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par izglītības iestāžu tīklu un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu;

40.3. izskata jautājumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu īstenošanu;

40.4. savas kompetences jomā sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar izglītības, kultūras un sporta jautājumus;

40.5. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

41. Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un programmatūru dokumentu vadības sistēma "Lietvaris" (turpmāk – Lietvedības programma), kura ir pieejama internetā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

42. Komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācijas darbinieki.

43. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

44. Komiteju sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un paziņojot Pašvaldības administrācijas Administratīvās daļas Organizatoriskajai nodaļai (turpmāk – Organizatoriskā nodaļa). Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir Domes sēdes. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo sēdes darba kārtību, sasauc un vada komitejas sēdes. Gadījumā, ja komitejas sēdē nepiedalās komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, komitejas locekļi ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ komitejas sēdes vadītāju.

44.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

44.1 1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;

44.1 2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā)

45. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību komitejas sekretārs, nosūtot informāciju ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, informē komitejas locekļus ne vēlāk kā divas darba dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes.

46. Ja komitejas loceklis nevar ierasties uz komitejas sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms komitejas sēdes par to jāpaziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, priekšsēdētājam.

47. Ja uz komitejas kārtējo sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc komitejas atkārtotu sēdi ne agrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz komitejas atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo Domei.

48. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

49. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, viņš ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē Lietvedības programmā.

(Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā)

50. Komitejas var organizēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Kopīgā komiteju sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no katras komitejas locekļiem. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. Lēmumu pieņem ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir tās komitejas priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo sēdi.

51. Ja komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas skar personas tiesības vai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

52. Ja komiteja pieņem lēmumu par lēmuma projekta grozīšanu vai papildināšanu, tad par korekciju ieviešanu ir atbildīgs lēmuma projekta gatavotājs.

53. Ja normatīvie akti nosaka, ka lēmums ir jāpieņem Domei, tad neatkarīgi no tā, vai komitejā lēmuma projekts ir vai nav atbalstīts, tas virzāms izskatīšanai Domes sēdē.

54. Par komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem. Ziņotājs tiek norādīts komitejas sēdes protokolā.

55. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi, kā arī sēdes protokolists.

V. DOMES UN KOMITEJU LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

56. Lēmumu projekti jāsagatavo Lietvedības programmā, kā arī jāiesniedz papīra formātā. Lēmuma projekta gatavotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu pievienošanu un saskaņojumu saņemšanu gan Lietvedības programmā, gan uz lēmuma projekta oriģināla papīra formātā, kā arī par sagatavotā lēmuma projekta tiesiskumu un lietderību.

57. Organizatoriskā nodaļa nodrošina Pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, kuras nestrādā Lietvedības programmā, Domes deputātiem lēmuma projekta un tam pievienojamo dokumentu ievietošanu Lietvedības programmā pirms saskaņojumu saņemšanas.

58. Lēmumu projektus, atzinumus par tiem un izziņas materiālus lēmuma projekta gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Ja lēmuma projekts izskatāms tikai Domes sēdē, lēmuma projektu, atzinumus par to un izziņas materiālus lēmuma projekta gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

59. Lēmuma projektā jābūt norādītam:

59.1. kas un kad šo lēmuma projektu ir gatavojis, gatavotāja parakstam;

59.2. izvirzītiem precīzi formulētiem mērķiem un uzdevumiem;

59.3. kādās institūcijās projekts izskatīts;

59.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu, izpildes un informācijas sniegšanas termiņam;

59.5. kam jānosūta lēmums;

59.6. konkrētiem izpildītājiem, kā arī struktūrvienībai vai konkrētai personai, kurai uzdota lēmuma izpildes kontrole.

60. Lēmuma, kas atzīstams par administratīvo aktu, projektam jāatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām.

61. Lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Liela apjoma dokumentiem, kuri Pašvaldībā ir saņemti svešvalodā, pievienojams dokumentu kopsavilkums valsts valodā.

62. Lēmuma projekta gatavotājs lēmuma projektam pievieno anotāciju, kuras forma apstiprināta ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu. Domes saistošo noteikumu projektam gatavotājs pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā ietverta likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā norādītā informācija. Lēmuma projekta anotācija vai paskaidrojuma raksts jāsaskaņo ar Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu – preses relīzes gatavošanai.

63. Domes lēmuma projekta gatavotājam jānodrošina lēmuma projekta saskaņojuma vai motivēta noraidījuma vīzas par attiecīgo lēmuma projektu saņemšana šādā secībā:

63.1. no Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām un Pašvaldības institūcijām, kuru darbība saistīta ar izskatāmo lēmuma projektu;

63.2. no institūcijas, kas gatavo attiecīgo lēmuma projektu, juridiskā dienesta (jurista), ja tāds ir izveidots;

63.3. no Pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes, ja lēmuma projekta jautājumi saistīti ar Pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu;

63.4. no Pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļas, ja lēmuma projekts saistīts ar Pašvaldības kapitālsabiedrībām;

63.5. no Pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas;

63.6. no Pašvaldības izpilddirektora vai Pašvaldības izpilddirektora vietniekiem atbilstoši viņu kompetencei.

64. Ja kāda no nolikuma 63.punktā minētām institūcijām ir sniegusi motivētu noraidījumu par attiecīgo lēmuma projektu, lēmuma projekta gatavotājs novērš norādītos trūkumus un iesniedz attiecīgajai institūcijai lēmuma projektu atkārtotai saskaņošanai. Tikai pēc attiecīga saskaņojuma saņemšanas, lēmuma projekts tiek nodots izvērtēšanai nākamajai 63.punktā minētajai institūcijai.

65. Šī nolikuma 63.punktā minēto struktūrvienību darbinieki, kuri vīzējuši attiecīgo lēmuma projektu, atbild par lēmuma projekta atbilstību attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām savas kompetences ietvaros.

66. Lēmuma projekta gatavotājam lēmuma projekts un tam pievienojamie dokumenti savlaicīgi, ņemot vērā lēmuma projekta apjomu un sarežģītību, jāiesniedz saskaņošanai nolikuma 63.punktā norādītajām amatpersonām un institūcijām.

67. Uz Domes sēdi var virzīt tikai tādus lēmuma projektus, kas saskaņoti ar visām nolikuma 63.punktā norādītajām amatpersonām un institūcijām.

68. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi komitejas sēdē, jāiesniedz komitejas atbildīgajai sekretārei, kura lēmuma projektus nodod komitejas priekšsēdētājam. Domes lēmuma projekti un materiāli jāiesniedz Organizatoriskajā nodaļā, kas tos nodod Domes priekšsēdētājam.

69. Ja lēmuma projektu iesniedz Domes deputāts, lēmuma projekts ar visiem nepieciešamajiem materiāliem un saskaņojuma vīzām jāiesniedz Organizatoriskajā nodaļā, kas to nodod Domes priekšsēdētājam.

70. Domes lēmumu projektu izskatīšanu komitejās koordinē Domes priekšsēdētājs, nosakot komiteju, kurā izskatāms lēmuma projekts.

71. Pēc lēmumu projektu saņemšanas, komitejas priekšsēdētājs izskata lēmuma projektus un lemj par to iekļaušanu komitejas darba kārtībā.

72. Domes priekšsēdētājs izskata iesniegtos lēmumu projektus, kas izskatāmi Domes sēdē, un lemj par to iekļaušanu Domes kārtējās sēdes darba kārtībā. Ja lēmuma projektu nepieciešams izskatīt kādā no komitejām, Domes priekšsēdētājs nosaka, kurai komitejai lēmuma projekts jāizskata.

73. Ja tiek konstatēts, ka lēmuma projekts ir pilnībā nepamatots un pēc būtības nav skatāms Domes sēdē, Domes priekšsēdētājs to nodod atpakaļ iesniedzējam, paskaidrojot atgriešanas iemeslu.

VI. DOMES DARBA REGLAMENTS

74. Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi. Domes sēde notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domes deputātiem. Domes sēdes notiek valsts valodā.

75. Domes sēdes norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un speciāli izstrādātu Lietvedības programmu, kura nodrošina piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu vārdisko balsošanu elektroniski, izmantojot pašvaldības datu tīklu un internetu. Piekļuvi Lietvedības programmas lietošanai nodrošina personīgi saņemts "Lietotāja vārds" un lietotāja "Parole". Šos datus aizliegts nodot citiem lietotājiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

76. Katra deputāta pienākums ir piedalīties Domes sēdēs. Ja deputāts nevar ierasties uz Domes sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms Domes sēdes par to jāpaziņo Domes priekšsēdētājam.

77. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

78. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, viņš ir reģistrējies dalībai Domes sēdē un ir nodrošināta elektroniskā balsošana Lietvedības programmā. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.

(Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā)

79. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

80. Domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

81. Domes kārtējās un ārkārtas sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.

81.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

81.1 1. Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā;

81.1 2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Liepājas pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā)

82. Domes deputātiem par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību tiek paziņots, nosūtot informāciju, izmantojot elektroniskos sakarus.

83. Deputāts dalībai Domes sēdē reģistrējas Lietvedības programmā.

84. Domes sēdēs jāpiedalās Pašvaldības izpilddirektoram (vietniekiem), Juridiskās daļas vadītājam, Finanšu pārvaldes vadītājam, Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājam un lēmumu projektu gatavotājiem. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

85. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, pirms Domes sēdes jāinformē Pašvaldības administrācijas darbinieks, kurš protokolē Domes sēdi.

86. Personas, kas piedalās Domes sēdē, video un audio ierakstus sēžu zālē var veikt tikai ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu. Domes priekšsēdētāja saskaņojums nav nepieciešamas personām, kuras video un audio ierakstus veic žurnālistiskām vajadzībām saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem".

87. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs, ja sēdes vadītājs nedod vārdu, vai jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu.

88. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt kārtību Domes sēdēs. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, Domes priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt minētās personas no Domes sēdes norises telpas.

89. Domes priekšsēdētājs:

89.1. atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi;

89.2. pārliecinās par kvoruma esamību;

89.3. dod vārdu ziņotājam;

89.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

89.5. atklāj, vada un slēdz debates;

89.6. ierosina jautājumu nobalsošanu;

89.7. piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

89.8. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citam deputātam.

90. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

90.1. ziņojums;

90.2. deputātu jautājumi;

90.3. debates;

90.4. ziņotāja galavārds, ja viņš to pieprasa;

90.5. ja nepieciešams, priekšsēdētāja viedoklis;

90.6. balsošana.

91. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis Domes priekšsēdētājs.

92. Par izskatāmajiem lēmumu projektiem Domes sēdē ziņo deputāti. Ja uz Domes sēdi ir uzaicināti speciālisti konkrētajā jautājumā, tad Domes priekšsēdētājs dod tiem vārdu pēc ziņojuma.

93. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo lēmuma projektu tiek dotas ne vairāk kā 5 minūtes.

94. Par katru Domes sēdē izskatāmo lēmuma projektu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu lēmuma projektu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc Domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

95. Ja komitejas sēdē, skatot lēmuma projektu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotais komitejas pārstāvis var informēt Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem.

96. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Debatēs par attiecīgo lēmuma projektu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

97. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs un turpmāk, apspriežot konkrēto lēmuma projektu, viņam vairs netiek dots vārds.

98. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

99. Ja līdz balsošanai tiek izteikti labojumi vai grozījumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek izteikti vairāki labojumi vai grozījumi, tad vispirms jābalso par to labojumu vai grozījumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā Domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Domes priekšsēdētājs nosaka kārtību, kādā balso par iesniegtajiem Domes lēmumu projektu labojumiem.

100. Visi Domes lēmumi tiek pieņemti vienīgi koleģiāli.

101. Dome apstiprina kārtību, kādā notiek balsošana ar vēlēšanu zīmēm.

102. Ja Domes deputāts balsojot kļūdījies, viņam par to jāpaziņo Domes sēdes vadītājam līdz balsošanas rezultāta paziņošanai. Pēc balsošanas rezultāta paziņošanas labojumi balsojumā netiek pieņemti.

103. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmuma projekti netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos lēmuma projektus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Domes atkārtotā sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

104. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj Dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar Pašvaldības gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus.

105. Ja, izskatot lēmuma projektu Domes sēdē, lēmums pieņemts, izdarot lēmuma projektā grozījumus vai labojumus, tad pirms lēmuma iesniegšanas parakstīšanai Domes sēdes vadītājam Organizatoriskā nodaļa noformē Domes lēmumu tādā redakcijā, kāda apstiprināta Domes sēdē, un nodrošina tā atkārtotu saskaņošanu ar šā nolikuma 63.punktā minētajām amatpersonām un institūcijām. Ja šā nolikuma 63.punktā minētās amatpersonas un institūcijas nesaskaņo lēmumu, Domes priekšsēdētājs, izvērtējot amatpersonu un institūciju argumentus, ir tiesīgs rīkoties atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 48.panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai.

106. Pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc parakstīšanas Organizatoriskās nodaļas vadītājs nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī Organizatoriskās nodaļas vadītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto saistošo noteikumu nosūtīšanu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informāciju par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem izvieto redzamā vietā Domes ēkā un publicē informāciju Pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv.

VII. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

107. Līgumus Domes vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki vai citas tam pilnvarotas personas.

108. Līgumus, kas saistīti ar iestādes, aģentūras darbības nodrošināšanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz iestādes, aģentūras vadītājs.

109. Sadarbības, deleģēšanas un līdzdarbības līgumus Pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieki atbilstoši kompetencei vai Domes lēmumam.

110. Vispārīgās vienošanās iepirkuma procedūras ietvaros Pašvaldības vārdā slēdz Pašvaldības izpilddirektors. No vispārīgās vienošanās iepirkuma procedūrā izrietošus līgumus slēdz attiecīgās iestādes vai aģentūras vadītājs.

111. Administratīvos līgumus Pašvaldības vārdā slēdz piekritīgā iestāde vai amatpersona, ja Domes lēmumos vai normatīvajos aktos nav noteikta cita persona.

112. Ja Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētā projekta iesniedzējs ir Pašvaldība, tad līgumus, kas saistīti ar attiecīgā projekta īstenošanu, Pašvaldības vārdā slēdz tās iestādes, kuru Dome ir pilnvarojusi īstenot attiecīgo projektu, vadītājs.

113. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos par līguma slēgšanu lemj Dome.

114. Ja tiek slēgts sadarbības, deleģēšanas, līdzdarbības līgums, vispārīgā vienošanās iepirkuma procedūras ietvaros vai līgums Pašvaldības administrācijas vārdā, līguma projekta virzītājam jānodrošina, ka pirms tā saskaņošanas Pašvaldības administrācijas Juridiskajā daļā projekts (caurauklots) ticis saskaņots:

114.1. ar citām Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, Pašvaldības institūcijām, kuru kompetencē ir līguma projektā ietvertie jautājumi;

114.2. ar institūciju, kas gatavo attiecīgo līguma projektu, juridisko dienestu (juristu), kurš atbild par līguma atbilstību attiecīgās jomas normatīvo aktu prasībām;

114.3. ar Finanšu pārvaldi, ja līguma izpilde saistīta ar Pašvaldības budžetu;

114.4. ar Publisko iepirkumu daļu, ja tas skar vai var skart publiskā iepirkuma procedūru.

115. Līguma projektu sagatavošanas, saskaņojumu saņemšanas, virzības un izpildes kārtību Pašvaldības iestādēs un aģentūrās nosaka attiecīgās iestādes, aģentūras iekšējie normatīvie akti.

VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ PRIVĀTPERSONAS VAR IEPAZĪTIES AR PAŠVALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM, NOSLĒGTAJIEM LĪGUMIEM UN DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM

116. Ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu, tai skaitā saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta projektu, Domes lēmumiem, Domes sēžu protokoliem, Domes sēžu ierakstiem audioformātā, iekšējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties Pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv. Pašvaldības saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Dokumentu publicēšana tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

117. Domes deputāti, kuri vēlas iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas skar Pašvaldības intereses, iesniedz rakstisku iesniegumu Organizatoriskajā nodaļā. Organizatoriskā nodaļa nodrošina Domes deputāta pieprasītās dokumentācijas izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Deputāts var personīgi iepazīties ar interesējošiem dokumentiem, savlaicīgi saskaņojot ierašanās laiku ar atbildīgo darbinieku. Ierobežotas pieejamības informācija deputātiem tiek izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņemot rakstisku apliecinājumu, ka informācija netiks izpausta un tiks izlietota iesniegumā norādītajiem mērķiem.

118. Domes sēdes protokola atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts) izsniedz ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu, pamatojoties uz privātpersonas rakstisku pieprasījumu.

119. Ar Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties iestādē, kuras glabāšanā atrodas līgums, ievērojot Informācijas atklātības likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas.

120. Ja Pašvaldībā saņemts privātpersonas iesniegums par Pašvaldības izdotā dokumenta izsniegšanu, to sagatavo iestāde, kuras lietvedībā ir dokumenta oriģināls, un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā.

121. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

IX. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

122. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki un Pašvaldības izpilddirektors pieņem iedzīvotājus vienu reizi nedēļā šādos pieņemšanas laikos:

122.1. Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieki – otrdienās no pulksten 10.20 līdz pulksten 12.00;

122.2. Pašvaldības izpilddirektors – otrdienās no pulksten 14.00 līdz pulksten 16.00.

123. Iedzīvotāju pierakstu veic Pašvaldības administrācijas Administratīvās daļas Informācijas un pakalpojumu nodaļā (turpmāk – Informācijas un pakalpojumu nodaļa).

124. Deputāti nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā reizi divos mēnešos un paziņo to Informācijas un pakalpojumu nodaļas darbiniekiem. Deputāti iedzīvotājus pieņem Rožu ielā 6, Liepājā. Deputāts jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs pieaicināt Pašvaldības amatpersonas, saskaņojot to ar Pašvaldības izpilddirektoru.

125. Korespondenci, kas saņemta Pašvaldības administrācijā no Saeimas, Ministru kabineta, ministrijām, Valsts kontroles un tiesas, nodod izskatīšanai un vīzēšanai Domes priekšsēdētājam.

126. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Pašvaldības administrācijas Administratīvās daļas Dokumentu vadības nodaļa (turpmāk – Dokumentu vadības nodaļa). Aizliegta dokumentu nodošana tālāk Pašvaldības administrācijas darbiniekiem vai Pašvaldības institūcijām bez reģistrācijas.

127. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, Informācijas un pakalpojumu nodaļas darbinieks noformē rakstiski (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) atbilstoši formai, kas apstiprināta ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Reģistrējot mutvārdos izteiktos iesniegumus, ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstiskajiem iesniegumiem.

128. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus izskata, arī atbildes vēstules uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem paraksta Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki vai Pašvaldības izpilddirektors (vietnieki), Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītāji atbilstoši savai kompetencei. Atsevišķos gadījumos pēc Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku vai Pašvaldības izpilddirektora norādījuma vēstules var parakstīt arī citas kompetentas personas – Pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītāji.

129. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība Pašvaldības administrācijas struktūrvienībās un citās Pašvaldības institūcijās, nosaka ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināti iekšējie normatīvie akti un KVS procedūras.

130. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju Dokumentu vadības nodaļā par viņa iesnieguma virzību Pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

X. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

131. Konsultatīvos nolūkos pēc Pašvaldības iedzīvotāju, Domes vai Domes priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz Domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par Pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.

132. Publiskā apspriešana jārīko par:

132.1. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

132.2. Pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.

133. Par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem publiskā apspriešana tiek rīkota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

134. Publisko apspriešanu nerīko par:

134.1. Pašvaldības budžetu, Pašvaldības maksas pakalpojumu, nodokļu un nodevu likmēm;

134.2. administrācijas struktūras un iekšējās darba organizācijas jautājumiem;

134.3. amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

134.4. valsts pārvaldes funkciju īstenošanas jautājumiem;

134.5. jautājumiem, kas attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

134.6. citiem jautājumiem, ja tas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

135. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

135.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

135.2. pēc Pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas, ja ne mazāk kā pieci procenti no Pašvaldības iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vēršas Pašvaldībā;

135.3. pēc Domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

135.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

136. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

137. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

137.1. tās datumu un termiņus;

137.2. paredzamā jautājuma formulējumu;

137.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

137.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

137.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā.

XI. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES IZDOTO ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

138. Pašvaldības iestādes un aģentūras var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no normatīvajiem aktiem vai šādas tiesības noteiktas Pašvaldības saistošajos noteikumos.

139. Pašvaldības iestāžu un aģentūru izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē, ja likums neparedz citu apstrīdēšanas kārtību.

140. Ja administratīvais akts izdots, pildot attiecīgu deleģētu valsts pārvaldes funkciju vai pārvaldes uzdevumu, tad Pašvaldības iestādes, aģentūras, komisijas vai Domes izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt tiešās pārvaldes iestādē, kuras padotībā ir Pašvaldība.

141. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj Dome.

142. Domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XII. KĀRTĪBA, KĀDĀ PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS RĪKOJAS AR PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSIEM

143. Jebkurai amatpersonas rīcībai ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai, efektīvai un atbilstošai apstiprinātajam Pašvaldības budžetam.

144. Rīkojoties ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, Pašvaldības amatpersonām savā darbībā ir jāizvērtē korupcijas un interešu konflikta riski un apstākļi saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

XIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA NOMAIŅAS GADĪJUMĀ ORGANIZĒ LIETVEDĪBAS UN DOKUMENTU NODOŠANU

145. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam organizē Pašvaldības izpilddirektors.

146. Pašvaldības izpilddirektors ar savu rīkojumu no Pašvaldības administrācijas darbiniekiem izveido komisiju, kas pārņem dokumentus un Domes priekšsēdētājam lietošanā nodoto mantu, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru paraksta Domes priekšsēdētājs un komisijas locekļi.

147. Komisijas sastādītais akts tiek iesniegts Pašvaldības izpilddirektoram.

148. Pašvaldības izpilddirektoram ir pienākums nodrošināt pārņemtās mantas un dokumentu glabāšanu.

149. Jaunajam Domes priekšsēdētājam dokumenti un manta tiek nodota, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu.

150. Ja vien iespējams, dokumentu un mantas nodošana jaunajam Domes priekšsēdētājam tiek veikta vienlaicīgi ar dokumentu un mantas pārņemšanu no līdzšinējā Domes priekšsēdētāja.

151. Domes priekšsēdētāja lietvedībā esošo neatliekamo un steidzamo jautājumu izpildi organizē Pašvaldības izpilddirektors, ja vien šo izpildi nav iespējams veikt jaunajam Domes priekšsēdētājam.

XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

(Nodaļas nosaukums Liepājas pilsētas domes 25.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

152. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2016.gada 14.jūlija saistošos noteikumus Nr.15 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS".

153. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā Domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 48., 49., 77. un 78. punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās Domes vai komitejas sēdes norisi.

(Liepājas pilsētas domes 25.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 17.08.2017.Stājas spēkā: 19.08.2017.Zaudē spēku: 24.10.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībās
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
293098
{"selected":{"value":"02.07.2021","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-23.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-23.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2020","iso_value":"2020\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2020.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2020","iso_value":"2020\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2020.-13.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2019","iso_value":"2019\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2019.-25.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2019","iso_value":"2019\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2019.-19.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2018","iso_value":"2018\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2018.-24.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2018","iso_value":"2018\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2018.-22.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2017","iso_value":"2017\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-17.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"