Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Rēzeknē 2017.gada 27.jūlijā (prot. Nr.4, 4.p.)
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto daļu.
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei.

2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības.

3. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tajā skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību.

4. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

5. Administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

6. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras atrodas vai darbojas Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā, neatkarīgi no to pakļautības, īpašuma formas, un kuri ir ūdensvada vai kanalizācijas tīklu lietotāji.

7. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus ar nepārtrauktiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Rēzeknes pilsētas aglomerācija un nodrošinātu dabas resursu racionālu izmantošanu.

8. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā.

9. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.

10. Pārējo prasību un nosacījumu izpilde kas nav iekļauti un noteikti šajos saistošajos noteikumos, regulē attiecīgie Latvijas Republikas un ES normatīvie akti un likumi.

II. Lietoto terminu skaidrojums:

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

11. Klients – nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;

12. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Klientu un Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

13. Akts par apkalpošanas un atbildības robežām ekspluatējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus – Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un Klienta parakstīts akts, kurā pielikumā ir robežatbildības shēma, kādus ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

14. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2.

15. Rēzeknes pilsētas aglomerācija – saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes apstiprināto ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu īstenošanas Rēzeknes pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras aglomerācijas robežu. Rēzeknes pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras aglomerācijas robežu skatīt saistošo noteikumu Pielikumā Nr. 4.

16. Verifikācija – komercuzskaites mēraparāta atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām.

17. Pieslēguma vieta ūdensvadam – Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja tehniskajos noteikumos norādīta pieslēguma vieta centralizētajam ūdensvadam.

18. Pieslēguma vieta kanalizācijas vadam – Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja tehniskajos noteikumos norādīta pieslēguma vieta centralizētajam kanalizācijas vadam.

19. Pagaidu ūdensvada vai kanalizācijas tīkli – inženiertīkli, kuri īslaicīgi izbūvēti celtniecības vai citām pagaidu vajadzībām.

20. Pievienošanās izmaksas – visas izmaksas, kas var rasties Klientam sakarā ar pieslēgumu centralizētājiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un kuras ir saistītas ar pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem.

21. Cauruļvada ievads vai izvads – Klienta īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu.

22. Komercuzskaites mēraparāts – Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

23. Komercuzskaites mēraparāta mezgls – Klienta īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai – normatīvajos aktos noteiktos gadījumos – ārpus piederības robežas.

24. Piederības robeža – robeža starp Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un Klienta īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

25. Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi – pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, pakalpojumi ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā virszemes ūdensobjektos, izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās.

26. Decentralizētie kanalizācijas pakalpojumi – komunālo notekūdeņu savākšana no atsevišķām decentralizētām kanalizācijas sistēmām vai notekūdeņu krājtvertnēm, to transportēšana un novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās.

27. Septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas.

28. Lokālās attīrīšanas iekārtas – rūpnieciski vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas (septiķi, grants filtri, u.c) un kanalizācijas tīkls, kurš nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

29. Asenizācijas stacijas – speciāli izbūvēta vieta, Rīgas iela 44a kanalizācijas notekūdeņu, krājtvertņu, septiķu satura novadīšanai centralizētāja kanalizācijas tīklā.

30. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs – Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai cits komersants, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotā notekūdeņu pieņemšanas vietā, un kurai ir noslēgts līgums par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

III. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

31. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

32. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja tehniskie noteikumi pieprasāmi šādos gadījumos:

32.1. pirms pievienošanās centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem;

32.2. ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;

32.3. ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.

33. Lai saņemtu tehniskos noteikumus, nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam:

33.1. aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu;

33.2. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu apliecinošu dokumentu kopijas,

33.3. datus par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu, ja centralizētajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai tiek pieslēgtas rūpnieciskās vai ražošanas ēkas;

33.4. papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.

34. Ja pieprasījumā norādītā informācija ir nepilnīga vai visi nepieciešamie dokumenti nav saņemti, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs septiņu darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par to rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju un norāda, kāda informācija vai dokumenti papildus iesniedzami. Par pieprasījuma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti 30 kalendāro darba dienu laikā no to pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tehnisko noteikumu sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laikaposms, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju.

35. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši pieprasījumam, tehniskajos noteikumos norāda:

35.1. pieslēguma vietu pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas;

35.2. rūpnieciskajiem un ražošanas uzņēmumiem – prasības notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

35.3. prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai;

35.4. tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes tīklu ievadu vai kanalizācijas tīklu izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tajā skaitā lietus notekūdeņu novadīšanai;

35.5. tehniskās prasības pieslēguma izveidei nepieciešamo maģistrālo sistēmu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, ja pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt maģistrālos ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklus.

36. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads no to izsniegšanas dienas. Ja tehnisko noteikumu derīguma termiņā nav izpildīti tehnisko noteikumu nosacījumi un prasības, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pieprasījuma, tehniskos noteikumus izsniedz atkārtoti, veicot tajos nepieciešamās izmaiņas, vai pagarina tehnisko noteikumu derīguma termiņu.

37. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

38. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācija tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta kā apbūves teritorija, kurā ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.

39. Ja nepieciešams augstāks ūdens spiediens par normatīvos paredzēto, Klients par saviem līdzekļiem drīkst ierīkot vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas, saskaņojot to ar Pakalpojuma sniedzēju.

40. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tajā skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un Klientu.

41. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

42. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs uzrauga būvdarbus pie nosacījuma, ja izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek nodotas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja bilancē.

43. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve veicama saskaņā ar attiecīgo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

44. Izbūvējot pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Klients sedz visas izbūves un pieslēgšanās izmaksas.

45. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās notekūdeņu krājtvertnes, iztīrot tās un aizberot.

46. Pēc ūdensvada ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

46.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu digitālā (DWG) formātā;

46.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn≥200mm;

46.3. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu.

47. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā - ēkas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā.

48. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašums.

49. No jauna izbūvētās vai rekonstruētās maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, būvju nodošana ekspluatācijā notiek saskaņā ar attiecīgo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

50. Izbūvējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus pa citu zemes īpašnieku zemi, būvdarbu ierosinātājam pirms to izbūves nepieciešams saskaņot ar tiem tehnisko projektu, kā arī būvdarbus. Pēc būvdarbu pabeigšanas attiecīgi nodrošināt apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

51. Klients pēc ūdensvada ievada vai kanalizācijas izvada būvniecības pabeigšanas ir atbildīgs par uzbūvētā ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada uzturēšanu, apkalpošanu un to darbības nodrošināšanu.

52. Aizliegts izmantot ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanai līdz līguma noslēgšanai ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju.

53. Ierīkojot pagaidu ūdensvada tīklus, uz tiem nepieciešams uzstādīt komercuzskaites mēraparātu.

IV. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

54. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ūdenssaimniecības sistēmu ekspluatē un remontē Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

55. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

55.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;

55.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi;

55.3. maģistrālie un sadalošie pašteces kanalizācijas tīkli, kanalizācijas spiedvadi;

55.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas;

55.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, grodi, lūkas, hidranti un hidrantu plāksnītes;

55.6. komercuzskaites mēraparāti.

56. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un noteiktas Klienta un Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.

57. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

58. Avārijas gadījumā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas atrodas citu juridisko vai fizisko personu nekustamā īpašuma teritorijā, vai, vismaz divas nedēļas iepriekš rakstveidā brīdinot nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, veikt attiecīgās sistēmas tehnisko apkalpošanu un remontu;

59. Klientam jānodrošina netraucēta pieeja komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu.

60. Klients ir atbildīgs par īpašumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehnisko apkopi un to darbības nodrošināšanu līdz robežaktā norādītajai vietai. Klients ir atbildīgs par īpašumā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem un jebkura lokāla tīklu avārija jālikvidē par saviem līdzekļiem attiecīgo normatīvo aktu noteiktā laikā.

61. Vietas, kur atrodas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkli, jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju vai veikt tīklu apkopes profilaktiskos darbus.

62. Nepiederošām personām aizliegts veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos.

63. Pēc saskaņošanas ar Klientu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Klienta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

64. Gadījumā, ja Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

65. Klientam jāsaglabā visa tehniskā dokumentācija par viņam piederošajā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā esošajiem ūdensapgādes tīkliem vai kanalizācijas tīkliem un būvēm.

V. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

66. Centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotājam – juridiskai personai vai ražošanas objektam notekūdeņus Rēzeknes pilsētas kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši rūpniecisko notekūdeņu pieņemšanas noteikumiem Rēzeknes pilsētas kanalizācijas tīklā.

67. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

67.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, kā arī to ekspluatācijas termiņu;

67.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

67.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

67.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 9;

67.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

68. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus,

68.1. kuri satur vielas, kuras atzītas par videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

68.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

68.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

68.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

68.5. radioaktīvas vielas;

68.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis un grunti, personīgās higiēnas priekšmetus un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;

68.7. eļļas un taukus daudzumos, kuri var veicināt tīklu aizsērēšanu;

68.8. pārtikas un ražošanas atkritumus nesasmalcinātā veidā;

68.9. naftas produktus, koncentrētus šķīdumus, krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, mucas un tml.

69. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 norādītās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem lokālās attīrīšanas iekārtās, tādā pakāpē, kas nepārsniedz piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr.1;

70. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta Pakalpojuma līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

71. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

72. Gadījumos, ja noteikumu 68.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējām ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

73. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējām ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

74. Bez saskaņošanas ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju aizliegts centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no asenizācijas cisternas, izmest atkritumus, novadīt virszemes noteces ūdeņus un gruntsūdeņus.

75. Atklājot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu bojājumus, lokālās tīklu avārijas Klientam par to nekavējoties jāziņo Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās jāiezīmē bojātā vieta.

VI. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzībai

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

76. Ir aizliegts:

76.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;

76.2. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;

76.3. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;

76.4. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;

76.5. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus;

76.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;

77. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst ierobežot plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem;

78. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajā, speciāli izveidotājā notekūdeņu pieņemšanas vietā, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem;

79. Klients nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu blakus lietotājam.

80. Aizliegts atstāt atvērtas skataku lūkas, izņemot lokālo avārijas situāciju novēršanu vai remontdarbu laikā. Avārijas seku novēršanas vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap atvērto lūku.

81. Klientam piederošās ēkās ar pagraba telpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) aizliegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības.

82. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, nekavējoties jāziņo par to Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam, bojājumi jānovērš par saviem līdzekļiem Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja tehniskajā uzraudzībā.

VII. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

83. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Klienta teritorijā esošo hidrantu darbību, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

84. Noņemt noteikumu 83.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāpaziņo Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku. Pirms plānveida ugunsdzēsības sistēmas pārbaudes veikšanas savlaicīgi jāpaziņo un jāizsauc Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa plombas noņemšanai un akta sastādīšanai.

85. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

86. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

87. Par Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošiem hidrantiem, to tehnisko stāvokli un apkopi atbild Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs.

VIII. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

88. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju. Šāds līgums jāslēdz brīvkrānam pieguļošajā teritorijā izvietoto dzīvojamo māju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem pie ar nosacījumu, ja tie lieto ūdeni no brīvkrāna un tiem nav savu individuālo dzeramā ūdens ieguves avotu (piemērām, grodu aku, spiču). Ja minēto dzīvojamo māju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nenoslēdz līgumu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par brīvkrāna izmantošanu, tas ir tiesīgs to likvidēt.

89. Klientam ir jāveic samaksa par faktiski izlietoto ūdens daudzumu, saskaņā ar ūdens patēriņa normām, kas noteiktas noteikumu 2.pielikumā.

90. Par Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošo brīvkrānu uzturēšanu, tehnisko un higiēnas normu ievērošanu, atbilstības prasībām monitoringu un kontroli atbild Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

91. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus vai veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām.

92. Par brīvkrānu bojājumu Klientam ir pienākums ziņot Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam.

93. Brīvkrāniem aizliegts pievienot šļūtenes un caurules.

IX. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

94. Lai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kļūtu par Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja Klientu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānoslēdz līgums par centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu lietošanu. Līguma pielikumā tiek pievienots Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja sagatavots Ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežakts starp Klientu un Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežaktā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).

95. Līgumu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju slēdz:

95.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

95.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

95.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

95.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

95.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

95.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju, šāda novadīšana tiek atļauta.

96. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

96.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

96.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;

96.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;

96.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;

96.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;

96.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

97. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot Klienta īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Līguma noslēgšanai.

98. Līguma slēdzējs pirms Līguma noslēgšanas informē Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

99. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

100. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma slēdzējam pirms Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.

101. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:

101.1. (viena) mēneša laikā no Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

101.2. nav veicis vai nav vienojies ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

101.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

102. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

103. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

104. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

104.1. informācija par līdzējiem;

104.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

104.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

104.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

104.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;

104.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;

104.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

105. Gadījumos, kad šāda kārtība ir saskaņota ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju, Pakalpojuma lietotājs kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, drīkst novadīt lietus notekūdeņus no Pakalpojuma lietotāja teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojuma lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.

106. Iebildumi par Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

107. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Klienta īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par to informē Klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Līguma noteikumos, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Klienta ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

108. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Ja tiek konstatēta neatbilstība, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

109. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

110. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam. Klients nav tiesīgs traucēt Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

111. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un Klients vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams.

112. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība:

112.1. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

112.2. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma noteikumus, Līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

112.3. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.

113. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība:

113.1. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

113.2. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

113.3. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Klienta pieprasījuma;

113.4. Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā izbeidz Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs;

113.5. beidzas Līguma termiņš;

113.6. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.

114. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:

114.1. Ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients paziņojumu par Līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

114.2. Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

114.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

114.4. ja Klients ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

114.5. ja Klients vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Līguma laušanu.

115. Izbeidzot Līgumu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

116. Ja Līgums tiek izbeigts, Klients līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.

X. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

117. Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes pilsētas aglomerācijā. Noteikumi attiecas uz esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

117.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

117.2. septiķus;

117.3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

118. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības, vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām un par saviem līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un remontu.

119. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, šo noteikumu 118.punktā minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

120. Vietās, kur saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta.

121. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas patvaļīga savienošana ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir aizliegta.

122. Notekūdeņus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā pieņem, izved un attīra SIA "Rēzeknes Ūdens" vai cits ūdenssaimniecības decentralizēto pakalpojumu sniedzējs fiziska vai juridiska persona, kurai ir noslēgts līgums ar SIA "Rēzeknes Ūdens" par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu, kā arī saņemtas nepieciešamās atļaujas komercdarbības nodrošināšanai no attiecīgām valsts un pašvaldības iestādēm un tā spēj nodrošināt savākto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārvadāšanu ar specializēto transportu.

123. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņiem izvirzītajām prasībām, kas ir noteiktas šo noteikumu 5.nodaļā.

124. Ūdenssaimniecības decentralizēto pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:

124.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;

124.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko Ūdenssaimniecības decentralizēto pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uzlikt par pienākumu Klientam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no mehāniskajiem piemaisījumiem par saviem līdzekļiem un pašu spēkiem.

125. Rēzeknes pilsētas dome pilnvaro Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju SIA "Rēzeknes Ūdens" organizēt reģistra izveidi par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk – reģistrs). Reģistrs tiek izveidots un uzturēts elektroniskā formātā un tajā tiek norādīta sekojoša informācija:

125.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese;

125.2. informācija par decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku;

125.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu atbilstoši šo noteikumu 118.punktu;

126. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pēc šo noteikumu stāšanās spēkā 30 kalendāro dienu laikā publicē savā tīmekļa vietnē http://www.rezeknesudens.lv/ informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, norādot:

126.1. reģistrācijas iesnieguma formu;

126.2. adresi, kurā iesniegums ir iesniedzams.

127. Līdz 2021.gada 31.decembrim Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pabeidz reģistra izveidi un decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz 2021.gada 31.decembrim jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētāja.

XI. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

128. Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

129. Par šo noteikumu paredzēto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 25 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

XII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

130. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izbūvēto ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju īpašnieki, lai izmantotu Rēzeknes pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas pakalpojumus, nodrošina:

130.1. norēķinus ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla rādījumiem vai normas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu;

130.2. īpašumā esošo ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju līdz piederības robežai.

130.3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs slēdz Pakalpojuma līgumus ar lietotājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

131. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

132. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā Klientam un Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskās ūdenssaimniecības Pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

133. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

134. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2001.gada 11.oktobra noteikumi "Rēzeknes komunālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu lietošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Rēzeknes pilsētas domes 2001.gada 11.oktobra lēmumu Nr.164.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.1
Rēzeknes pilsētas domes 27.07.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.19
"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā"
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Nr.
p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija mg/l

1.

Kopējās suspendētās vielas, mg/l

668

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l

669

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l

576

4.

Kopējais fosfors, mg/l

12,4

5.

Kopējais slāpeklis, mg/l

100

6.

Tauki, mg/l

30

7.

Naftas produkti

100

8.

pH līmenis

6.5 – 9

9.

Temperatūra, °C

<40

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.2
Rēzeknes pilsētas domes 27.07.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.19
"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā"
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.
p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dnn

1.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām ar centralizētu karstā ūdens padevi

250

2.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām bez centralizētās karstā ūdens padeves

150

3.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem tualetē

120

4.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu un kanalizāciju tikai izlietnēs

90

5.

Dzīvokļi, ēkas ar ūdens apgādi no pagalmu vai ielas brīvkrāniem un kanalizāciju

50

6.

Kopmītnes, ēkas labiekārtotas ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, kopējās lietošanas dušām

95

7.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām ar centralizētu karstā ūdens padevi

250

8.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām ar centralizētu karstā ūdens padevi (alternatīvs ūdensapgādes avots)

250

9.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām bez centralizētās karstā ūdens padeves

150

10.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām bez centralizētās karstā ūdens padeves (alternatīvs ūdensapgādes avots)

150

11.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu, skalojamiem sēdpodiem tualetē

120

12.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem tualetē (alternatīvs ūdensapgādes avots)

120

13.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu ūdensvadu tikai izlietnēs

90

14.

Dzīvokļi, ēkas ar labiekārtotu kanalizāciju tikai izlietnēs (alternatīvs ūdensapgādes avots)

90

15.

Dzīvokļi, ēkas ar ūdens apgādi no pagalmu vai ielas brīvkrāniem

50

16.

Dzīvokļi, ēkas ar ūdens apgādi no pagalmu vai ielas brīvkrāniem un kanalizāciju (alternatīvs ūdensapgādes avots)

50

17.

Kopmītnes, ēkas labiekārtotas ar ūdensvadu, skalojamiem sēdpodiem, kopējās lietošanas dušām

95

18.

Kopmītnes, ēkas labiekārtotas ar kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, kopējās lietošanas dušām (alternatīvs ūdensapgādes avots)

95

19.

Dzīvokļi, ēkas ar ūdensvadu un kanalizāciju, ar ūdensskaitītājiem

20.

Dzīvokļi, ēkas ar ūdensvadu, ar ūdensskaitītājiem

21.

Dzīvokļi, ēkas ar kanalizāciju, ar ūdensskaitītājiem

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.3
Rēzeknes pilsētas domes 27.07.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.19
"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā"

LĪGUMS Nr. _____
par ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu

Rēzeknē

2017. gada __________________

SIA "RĒZEKNES ŪDENS", reģ.Nr. 40003218631, tās valdes locekļa Gunāra Spradzenko personā, kas darbojas uz uzņēmuma statūtu pamata, turpmāk tekstā tiek saukta par Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un

SIA "Patērētājs" reģ.Nr.__________________, tās ____________________________________ personā, turpmāk tekstā saukts par Klients, no otras puses,

turpmāk kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, ir noslēguši līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs apņemas apgādāt Klientu ar dzeramo ūdeni un pieņemt kanalizācijas notekūdeņus mēnesī:

Nr.
p.k.

Objekta raksturojums, adrese

Ūdens

Kanalizācija

Kopā
EUR

Daudz.
(m3)

tarifs
EUR/ m3

summa
EUR

Daudz.
(m3)

tarifs
EUR/ m3

summa
EUR

1.

Objekts, adrese

- ūdens patēriņa uzskaite un kanalizācijas notekūdeņu daudzums pēc ūdens skaitītāja rādījumiem

------

 

-------

-------

 

--------

-------------

 

KOPĀ

-------

---------

--------

--------

--------

-------

--------

Tarifs var tikt mainīts saskaņā ar 10.05.2001. likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". Tarifā nav iekļauta pievienotā vērtības nodokļa (PVN) likme.

1.2. Tālākās izmaiņas objekta struktūrā vai to daudzumā tiks izdarītas, pamatojoties uz Klienta rakstiskā veidā iesniegtajām ziņām bez speciālas atzīmes esošajā Līgumā.

1.3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un Klients sastāda un paraksta aktu par apkalpošanas un atbildības robežām ekspluatējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus (Pielikums Nr.1), kas nosaka to piederību un atbildību. Pielikums Nr.1 ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Klients apmaksā par izmantoto ūdeni, notekūdeņu novadīšanu un citiem šī Līguma ietvaros veiktiem darbiem plānoto maksājumu kārtībā, apmaksājot saņemto rēķinu 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

2.1.1. Rēķins par saņemto pakalpojumu tiek sagatavots elektroniskā veidā un tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Klienta norādītā e-pasta adrese: __________________.

2.1.2. Klients vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiskā veidā paziņo par savas e-pasta adreses maiņu.

2.2. Izlietoto ūdens daudzumu nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kurš uzstādīts, noplombēts un pieņemts uzskaitē saskaņā ar LR MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu.

2.3. Novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar izlietotā ūdens daudzumu. Ja notekūdeņu daudzums ir mazāks, tad tas Klientam dokumentāli jāpierāda. Ja Klienta teritorijas lietus ūdens ieplūst kopējā kanalizācijā, maksa tiek ņemta pēc notekūdeņu novadīšanas tarifiem.

2.4. Katru mēnesi ne vēlāk kā 25.datumā Klients iesniedz Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ziņas par pašreizējā mēneša izlietotā ūdens daudzumu. Komercuzskaites mēraparāta rādījumus var iesniegt elektroniskā veidā uz e-pastu: rezudens.abonenti@inbox.lv. Ja tas netiek izdarīts, aprēķinu izdara pēc 3 (trīs) pēdējo mēnešu vidējā ūdens patēriņa.

2.5. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu izmaiņām Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs paziņo Klientam mēneša laikā no jaunpieņemtā tarifa stāšanās spēkā, nosūtot rakstisku paziņojumu uz Līgumā norādīto Klienta juridisko adresi vai e-pasta adresi. Ja Klients apmaksā kārtējo rēķinu, uzskatāms, ka akceptējis Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja paziņojumā norādīto jauno tarifu un tādejādi nekādas papildus vienošanās nav slēdzamas.

2.6. Ja Līgums tiek lauzts (rakstiski) pēc vienas vai otras puses iniciatīvas, tad 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma laušanas jāizdara pilnīgs norēķins par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vai veiktajiem darbiem.

2.7. Objekta īpašnieka maiņa jāpiesaka 10 (desmit) dienas iepriekš. Pretējā gadījumā maksa par pakalpojumiem tiks turpināta aprēķināt saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem līdz pat atteikuma par pakalpojumu sniegšanu saņemšanai.

3. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt līgumā noteikto ūdens daudzuma nepārtrauktu padevi un notekūdeņu novadīšanu, ja tiek ievēroti šī Līguma un Rēzeknes pilsētas domes 27.07. 2017. saistošo noteikumu Nr.19 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes aglomerācijas teritorijā" nosacījumi un nav no Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja neatkarīgu iemeslu, kas traucē normālu pakalpojumu nodrošināšanu.

3.2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to rakstiski brīdinot Klientu 30 dienas iepriekš) šādos gadījumos:

3.2.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpina tos lietot pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas;

3.2.2. klients neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītos pakalpojuma sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu;

3.2.3. ir apturēta Klienta saimnieciskā darbība, pasludināts maksātnespējas process, uzsākta bankrota procedūra vai likvidācijas process.

3.3. Par pakalpojumu pārtraukšanu Klients atkārtoti tiek rakstiski brīdināts trīs darbdienas pirms ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas. Pirms atkārtotā brīdinājuma nosūtīšanas Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs veic aprēķinātā maksājuma pārbaudi, ja Klients ir iesniedzis rakstisku iebildumu pret veiktajiem aprēķiniem.

3.4. Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 10 dienas iepriekš) šādos gadījumos:

3.4.1. Klients ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja darbiniekam piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam, ugunsdzēsības noslēgarmatūrai, hidranta vai kanalizācijas sistēmas skatakai, kā arī neievēro Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā pakalpojuma sniedzējam noteiktās tiesības piekļūt centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lai novērstu avāriju vai likvidētu tās sekas;

3.4.2. Klients ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;

3.4.3. Klients Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta mezgla vai ugunsdzēsības noslēgarmatūras sakārtošanu, lai Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs varētu nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, nomaiņu vai komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta noplombēšanu.

3.5. Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9.panta otrās daļas 2.punktā minētajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja:

3.5.1. Klients nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta saglabāšanu, to patvaļīgi regulējis, noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta;

3.5.2. Klients neievēro pakalpojuma līgumā noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību, tai skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus;

3.5.3. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;

3.5.4. Klients Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikposmā nav novērsis bojājumus tā īpašumā, vai valdījumā esošajā ūdenssaimniecības sistēmā un tie ietekmē centralizēto ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu vai nodara kaitējumu citiem pakalpojuma lietotājiem.

3.6. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs atjauno triju darbdienu laikā pēc pārkāpumu novēršanas, saistību nokārtošanas, kā arī tad, ja panākta vienošanās ar Klientu par kārtību, kādā saistības tiks pilnīgi nokārtotas, ievērojot, ka Klients sedz visus izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un atjaunošanu.

3.7. Ja Klients grib izmainīt ūdens saņēmēja objektu (grupu), izmantošanas veidu vai ūdens daudzumu, tad 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš tas jāsaskaņo ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Klienta pienākums ir uzturēt kārtībā un tehniski pareizi ekspluatēt savā bilancē vai teritorijā atrodošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus un aprīkojumu, savlaicīgi un par saviem līdzekļiem organizēt nepieciešamos remonta un profilaktiskās apkopes darbus saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā".

4.2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam, bet ūdensvada un kanalizācijas būvju apskate, kas atrodas citu juridisko vai fizisko personu īpašumā atļauta tikai pēc saskaņošanas ar attiecīgo zeme īpašnieku.

4.3. Klients nav tiesīgs veikt jebkādas manipulācijas ar komercuzskaites mēraparātu, lai traucētu tā normālu darbību vai veikt jebkādas patvaļīgas izmaiņas tā daļās vai rādītājos. Patvaļīgos plombas noraušanas, konstatēto manipulāciju vai pieslēgšanās pie ūdensvada tīkliem aiz uzskaites gadījumos, ūdens patēriņu vai novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka vadoties pēc caurules maksimālās caurlaides spējas ievadā ar ūdens ātrumu tajā – 0,8 m sekundē, un tās darbību ar pilnu diametru 24 diennakts stundu laikā. Ja, patvaļīgas pieslēgšanās vai plombas noraušanas momentu, nevar noteikt – patvaļīga ūdens patēriņa vai notekūdeņu novadīšanas periodu pieņem vienu mēnesi no pārkāpuma konstatēšanas dienas.

4.4. Pilnībā ievērot Rēzeknes pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsēta aglomerācijas teritorijā" nosacījumus.

4.5. Par avārijām ūdensvada un kanalizācijas tīklos nekavējoties ziņot pa tālruni 64622016.

4.6. Klientam ir tiesības prasīt no Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja visu šajā līgumā, kā arī ūdensvada un kanalizācijas lietošanas noteikumos paredzēto pakalpojumu un darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

5. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Klients ir nokavējis šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu vairāk, kā 20 (divdesmit) dienas, viņš maksā Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,5 % apmērā no summas, kas jāsamaksā par sniegto pakalpojumu (rēķina summa).

5.2. Ja Klients nepiekrīt Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izrakstītam rēķinam (apmaksas summai), tad pretenzijas Klientam jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pretenzijas jāizskata 5 (piecu) dienu laikā un savs lēmums jāpaziņo Klientam. Mantiskos strīdus, kādi rodas starp Pusēm, izšķir tiesa.

5.3. Visu citu jautājumu risināšana, kas nav paredzēti šajā Līgumā, notiek pusēm vienojoties, saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā" nosacījumiem, kā arī attiecīgajiem Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem un likumiem.

6. LĪGUMA TERMIŅI UN LĪGUMA LAUŠANA

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz to rakstiskam atteikumam (ja nav citas savstarpējās vienošanās).

6.2. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām divos eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru saņem Uzņēmums, bet otru eksemplāru Patērētājs.

Pielikumā šādi līguma dokumenti:

1) Akts par apkalpošanas un atbildības robežām ekspluatējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus.

ŪDENSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

KLIENTS

SIA "RĒZEKNES ŪDENS"

Adrese: Pils ielā 16, Rēzekne LV-4601,

Vienotais reģ. Nr. 40003218631

PVN Nr. LV40003218631

Norēķinu rekvizīti:

AS Swedbanka

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr. LV68HABA0001402041074

 

Valdes loceklis:

_____________________________________________

Gunārs Spradzenko

 

_____________________________________________

 

z.v.z.v.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.4
Rēzeknes pilsētas domes 27.07.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.19
"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā"
Rēzeknes pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras aglomerācijas robeža

Aglomerācijā iekļauto Rēzeknes novada teritoriju raksturojums

Rēzeknes aglomerācijā iekļaujas apdzīvotās vietas:

1) Rēzeknes novada Vērēmu pag. "Kleperova" ar 15 iedzīvotājiem;

2) Rēzeknes novada Griškānu pag. Ausekļa, Sprūževas un Rāznas ielas, kā arī apdzīvota teritorija Čači ar 140 iedzīvotājiem;

3) Rēzeknes novada Ozolaines pag. "Pleikšņi" ar 295 iedzīvotājiem.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 27.07.2017.Stājas spēkā: 10.08.2017.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 09.08.2017. OP numurs: 2017/157.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
292725
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2017","iso_value":"2017\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"