Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 397

Rīgā 2017. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 33 12. §)
Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
7. panta ceturto daļu, 15. panta devīto daļu
un 18.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti (turpmāk – pārskats) struktūru un saturu, pārskatā lietoto terminu skaidrojumu, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību;

1.2. nosacījumus, kuriem iestājoties, ir sniedzams pārskats;

1.3. kārtību, kādā veic automātisko apmaiņu ar pārskatiem starp Latvijas Republikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai jebkuru citas valsts kompetento iestādi, ar kuru Latvijas Republikas kompetentā iestāde, pamatojoties uz Latvijas Republikas noslēgto starptautisko līgumu, noslēgusi attiecīgu kompetento iestāžu līgumu (turpmāk – iesaistīto valstu kompetentās iestādes).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. grupa – ar īpašumtiesībām vai kontroli saistītu uzņēmumu kopums, kam konsolidēts gada pārskats jāsagatavo saskaņā ar piemērojamiem finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem) vai gadījumā, ja līdzdalības daļas pamatkapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā;

2.2. starptautiska uzņēmumu grupa – grupa, kas ietver divus vai vairākus uzņēmumus, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas dažādās valstīs vai teritorijās, vai kas ietver uzņēmumu, kura rezidence nodokļu vajadzībām atrodas vienā valstī vai teritorijā un kuram nodokļus par saimniecisko darbību, ko tas veic ar pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību, uzliek citā valstī vai teritorijā, un kas nav izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa;

2.3. izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa – grupa, kuras kopējie konsolidētie grupas ieņēmumi (apgrozījums) attiecīgajā fiskālajā gadā tieši pirms pārskata fiskālā gada (saskaņā ar tās konsolidēto gada pārskatu par šādu iepriekšējo fiskālo gadu) nepārsniedz 750 000 000 euro vai gandrīz līdzvērtīgu summu attiecīgajā valūtā, ja mātes uzņēmuma rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām atrodas ārpus euro zonas, ar gandrīz līdzvērtīgu saprotot arī lielāku summu, ja minētās vērtības palielinājums radies valūtas svārstību rezultātā un valūtas svārstības ir notikušas kopš brīža, kad attiecīgā mātes uzņēmuma rezidences valstī tika ieviests pienākums iesniegt starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti, un šis palielinājums nav būtisks.

2.4. starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība ir:

2.4.1. jebkura starptautiskas uzņēmumu grupas atsevišķa vienība, kura veic saimniecisko darbību un ir iekļauta starptautiskās uzņēmumu grupas konsolidētajā gada pārskatā vai tiktu tajā iekļauta, ja līdzdalības daļas šādas starptautiskās uzņēmumu grupas vienības (kura veic saimniecisko darbību) pamatkapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā;

2.4.2. jebkura tāda vienība, kura veic saimniecisko darbību un ir izslēgta no starptautiskās uzņēmumu grupas konsolidētā gada pārskata, pamatojoties tikai uz lieluma vai būtiskuma apsvērumiem;

2.4.3. jebkura šo noteikumu 2.4.1. vai 2.4.2. apakšpunktā minētā atsevišķā starptautiskas uzņēmumu grupas vienība, ja tā sagatavo atsevišķu gada pārskatu;

2.5. pārskatu sniedzoša vienība – starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kurai ir pienākums iesniegt pārskatu savas starptautiskās uzņēmumu grupas vārdā;

2.6. mātes uzņēmums – starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, uz kuru attiecas visas šādas pazīmes:

2.6.1. tai tieši vai netieši pieder pietiekama līdzdalība vienā vai vairākās citās šādas starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienībās, un tai jāsagatavo konsolidēts gada pārskats saskaņā ar finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem), ko vispārīgi piemēro minētās vienības nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā, vai gadījumā, ja minētās vienības līdzdalības daļas pamatkapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā tās nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā;

2.6.2. tai nav citas šādas starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošas vienības, kurai tieši vai netieši pieder pietiekama līdzdalība vienā vai vairākās citās šādas starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienībās, un tai jāsagatavo konsolidēts gada pārskats saskaņā ar finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem), ko vispārīgi piemēro minētā subjekta nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā;

2.7. aizstājējmātes uzņēmums – viena starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kuru šāda starptautiskā uzņēmumu grupa ir iecēlusi par vienīgo mātes uzņēmuma aizstājēju, lai attiecīgā vienība nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā iesniegtu pārskatu savas starptautiskās uzņēmumu grupas vārdā;

2.8. fiskālais gads – pārskata periods, par kuru starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums sagatavo konsolidētu gada pārskatu;

2.9. pārskata fiskālais gads – fiskālais gads, kura finanšu un darbības rezultāti ir norādīti pārskatā;

2.10. attiecīgs kompetento iestāžu līgums – līgums, kurš noslēgts starp Latvijas Republiku un tādas ārpus Eiropas Savienības esošas valsts pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir starptautiska līguma puse, un kurā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti ir noteikts pienākums automātiski apmainīties ar pārskatiem;

2.11. starptautiskais līgums:

2.11.1. daudzpusējā Konvencija par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā;

2.11.2. jebkura divpusēja vai daudzpusēja nodokļu konvencija;

2.11.3. jebkurš nodokļu informācijas apmaiņas līgums, kurā Latvijas Republika ir līguma puse un kurā saskaņā ar tā noteikumiem paredzēts tiesiskais pamats nodokļu informācijas apmaiņai ar valsti (tostarp automātiska šādas informācijas apmaiņa);

2.12. sistēmisks traucējums – attiecībā uz valsti nozīmē to, ka attiecīgajai valstij un Latvijas Republikai ir attiecīgs kompetento iestāžu līgums, bet tā ir apturējusi automātisku informācijas apmaiņu (ar attiecīgā kompetento iestāžu līguma noteikumiem nesaistītu iemeslu dēļ), vai arī to, ka attiecīgā valsts citā veidā nav spējusi Latvijas Republikai automātiski sniegt tās rīcībā esošus tādus pārskatus, kuros norādītie subjekti atrodas Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 68)

3. Pārskats (pielikums) sastāv no trim daļām:

3.1. I daļa "Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un saimniecisko darbību dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām" ietver informāciju par ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa samaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrātajiem ienākumiem, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru valsti vai teritoriju, kurā darbojas starptautiskā uzņēmumu grupa;

3.2. II daļa "Visi starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošie subjekti, kuri iekļauti katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām" ietver katras starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības identifikācijas informāciju (norādot vienības izvēlēto rezidences valsti vai teritoriju un, ja tā atšķiras no minētās nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences valsts vai teritorijas, to valsti vai teritoriju, saskaņā ar kuras tiesību aktiem attiecīgā vienība ir izveidota) un informāciju par vienības galveno saimniecisko darbību vai saimnieciskās darbības būtību;

3.3. III daļā "Papildu informācija" norāda papildu informāciju vai paskaidrojumus, kas veicina izpratni par pārskatā iekļauto obligāti sniedzamo informāciju.

4. Šo noteikumu 12., 13., 16., 17. un 28. punktā minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienestam paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

5. Valsts ieņēmumu dienests ir kompetentā iestāde pārskata nosūtīšanai iesaistīto valstu kompetentajām iestādēm.

6. Valsts ieņēmumu dienests automātiski (bez iepriekšēja pieprasījuma) šajos noteikumos minētajā kārtībā, ievērojot noteikumus, kas iekļauti Latvijas Republikas noslēgtajos attiecīgajos kompetento iestāžu līgumos, iesniedz pārskatu iesaistīto valstu kompetentajai iestādei.

7. Valsts ieņēmumu dienests apstrādā pārskatā iekļauto informāciju, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. pārskatā iekļauto informāciju var izmantot, lai izvērtētu augsta līmeņa transfertcenu riskus un citus riskus, kas saistīti ar maksājamo nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu, tostarp, lai izvērtētu risku, ka starptautiskas uzņēmumu grupas dalībnieki neievēro piemērojamo transfertcenu tiesisko regulējumu, un, ja nepieciešams, lai veiktu atbilstošu ekonomisko un statistisko analīzi;

7.2. pārskatā iekļauto informāciju var izmantot detalizētākai informācijas izpētei par starptautiskas uzņēmumu grupas transfertcenu noteikšanas kārtību vai citiem nodokļu jautājumiem nodokļu kontroles pasākumu laikā, kuru rezultātā iespējams veikt arī atbilstošas korekcijas starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības ar nodokli apliekamajā bāzē;

7.3. pārskatā iekļauto informāciju nevar izmantot par pamatu, lai:

7.3.1. noteiktu transfertcenu atbilstību tirgus cenai (vērtībai);

7.3.2. aizstātu katra kontrolēta darījuma detalizētu transfertcenu analīzi;

7.3.3. koriģētu nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamo bāzi.

(MK 04.02.2020. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

II. Pārskata sagatavošanas kārtība

8. Pārskata fiskālais gads aptver 12 mēnešus, un pirmais pārskata fiskālais gads sākās 2016. gada 1. janvārī.

9. Starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums, kas ir rezidents nodokļu vajadzībām Latvijas Republikā, 12 mēnešu laikā pēc pārskata fiskālā gada pēdējās dienas sagatavo un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu attiecībā uz pārskata fiskālo gadu.

10. Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā un kura nav starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto termiņu, sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu attiecībā uz tās starptautiskās uzņēmumu grupas pārskata fiskālo gadu, kuras sastāvā tā ir, ja ir spēkā kāds no šādiem nosacījumiem:

10.1. mātes uzņēmumam nav pienākuma tā nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā sagatavot un sniegt pārskatu;

10.2. ar valsti, kurā mātes uzņēmums ir rezidents nodokļu vajadzībām, ir spēkā esošs starptautisks līgums, bet nav spēkā esoša attiecīga kompetentās iestādes līguma, lai sagatavotu un sniegtu pārskatu par šo noteikumu 8. punktā minēto pārskata fiskālo gadu;

10.3. mātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī ir noticis sistēmisks traucējums, un Valsts ieņēmumu dienests par to ir darījis zināmu tai starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošajai vienībai, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā.

11. Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kurai saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu ir pienākums sagatavot un iesniegt pārskatu, pieprasa mātes uzņēmumam sniegt tai visu šajos noteikumos paredzēto informāciju, kas nepieciešama pārskata sagatavošanai.

12. Ja starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība nav ieguvusi vai saņēmusi visu informāciju, kas nepieciešama pārskata aizpildīšanai attiecībā uz starptautisko uzņēmumu grupu, šī vienība iesniedz pārskatu, kurā ir visa tās rīcībā esošā informācija, un vienlaikus paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, ka mātes uzņēmums ir atteicies sniegt nepieciešamo informāciju.

13. Ja starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā ir viena vai vairākas vienības, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidenti Latvijas Republikā un kurām saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu ir pienākums sagatavot un iesniegt pārskatu, starptautiskā uzņēmumu grupa var noteikt vienu no starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošajām vienībām, lai tā sagatavotu un iesniegtu pārskatu par pārskata fiskālo gadu un vienlaikus paziņotu Valsts ieņēmumu dienestam, ka ar šā pārskata iesniegšanu ir paredzēts izpildīt pārskatu iesniegšanas prasību attiecībā uz visām šādas starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošajām vienībām, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidenti Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 68)

14. Starptautiska uzņēmumu grupa atbilstoši šo noteikumu 13. punktam par vienību, kas sniegs pārskatu, nevar izraudzīties tādu tās sastāvā esošu vienību, kura, ievērojot šo noteikumu 11. punktu, nevar iegūt vai saņemt visu informāciju, kas nepieciešama pārskata sagatavošanai.

15. Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošai vienībai, kurai saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu ir pienākums sagatavot pārskatu, nav pienākuma sagatavot pārskatu attiecībā uz pārskata fiskālo gadu, ja starptautiskā uzņēmumu grupa, kuras sastāvā tā ir, attiecībā uz šādu pārskata fiskālo gadu ir sagatavojusi un sniegusi pārskatu, izmantojot aizstājējmātes uzņēmumu, kas pārskatu iesniedz tā nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences valsts vai teritorijas kompetentajā iestādē, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto termiņu, un kas gadījumā, ja aizstājējmātes uzņēmums nodokļu vajadzībām ir rezidents ārpus Eiropas Savienības esošā valstī vai teritorijā, atbilst šādiem nosacījumiem:

15.1. aizstājējmātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā ir noteikts pienākums sagatavot un iesniegt pārskatus;

15.2. pārskata sniegšanas laikā ir spēkā esošs attiecīgs kompetentās iestādes līgums ar aizstājējmātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlēto rezidences valsti;

15.3. aizstājējmātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izraudzītās rezidences valsts vai teritorijas kompetentā iestāde nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par sistēmisku traucējumu;

15.4. aizstājējmātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlētā rezidences valsts vai teritorija no starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības, kuras rezidence nodokļu vajadzībām ir tās valstī vai teritorijā, ne vēlāk kā līdz pārskata fiskālā gada pēdējai dienai ir saņēmusi paziņojumu, ka tā ir aizstājējmātes uzņēmums;

15.5. Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis šo noteikumu 16. punktā minēto paziņojumu.

16. Jebkura starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā, ne vēlāk kā pārskata fiskālā gada pēdējā dienā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, vai tā ir mātes uzņēmums vai aizstājējmātes uzņēmums, vai arī starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kurai saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu ir pienākums sagatavot pārskatu.

17. Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā un nav ne mātes uzņēmums, ne aizstājējmātes uzņēmums, ne tāda starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kurai saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu ir pienākums sagatavot pārskatu, ne vēlāk kā pārskata fiskālā gada pēdējā dienā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par pārskatu sniedzošā subjekta identitāti un rezidenci nodokļu vajadzībām.

III. Pārskata aizpildīšanas vispārīgā kārtība

18. Pārskatā visas summas norāda euro un centos.

19. Pārskats aptver pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas fiskālo gadu. Pēc pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas ieskatiem attiecībā uz tās sastāvā esošajām vienībām pārskatā norāda:

19.1. informāciju par tās sastāvā esošo vienību fiskālo gadu, kas beidzas tajā pašā dienā, kad beidzas pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas fiskālais gads, vai kas beidzas 12 mēnešu laikā pirms minētā datuma;

19.2. informāciju par visām tās sastāvā esošajām vienībām, par kurām sniegts pārskats pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas fiskālajā gadā.

20. Pārskata aizpildīšanai katru gadu izmanto vienus un tos pašus datu avotus, ievērojot šādas prasības:

20.1. par datu avotiem var izvēlēties izmantot datus no starptautiskās uzņēmumu grupas konsolidācijas pārskatu dokumentu kopuma, atsevišķa subjekta obligātajiem gada pārskatiem, regulatīviem finanšu pārskatiem vai iekšējiem vadības pārskatiem;

20.2. pārskata I daļā iekļaujamos datus (ieņēmumi, peļņa, nodokļi) nav nepieciešams saskaņot ar konsolidēto gada pārskatu;

20.3. ja pārskata sagatavošanai izmanto atsevišķu subjektu gada pārskatus, visas summas izsaka euro atbilstoši vidējam maiņas kursam attiecīgajā gadā, ko norāda arī pārskata III daļā. Nav jāveic korekcijas saistībā ar dažādās nodokļu valstīs vai teritorijās piemēroto finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas principu un noteikumu atšķirībām.

IV. Pārskata aizpildīšanas speciālā kārtība

21. Pārskata I daļā iekļauto tabulu aizpilda šādā kārtībā:

21.1. 1. ailē "Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām" norāda visas valstis un teritorijas, kurās starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības ir rezidenti nodokļu vajadzībām. Tabulā iekļauj atsevišķu rindu visām starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošajām vienībām, kuras pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa neuzskata par kādas nodokļu jurisdikcijas rezidentiem nodokļu vajadzībām. Ja starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošā vienība ir rezidents vairāk nekā vienā valstī vai teritorijā nodokļu vajadzībām, tad, lai noteiktu nodokļu rezidenci, piemēro izšķirošo starptautisko līgumu. Ja nepastāv piemērojams starptautisks līgums, pārskatu par starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību sniedz starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības faktiskās vadības vietas nodokļu jurisdikcijā. Faktiskās vadības vietu nosaka ar starptautiski pieņemtiem standartiem;

21.2. trijās ailēs ar kopīgu nosaukumu "Ieņēmumi" norāda visu starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību ieņēmumu (ieņēmumi no krājumu un īpašumu pārdošanas, pakalpojumiem, honorāriem, procentiem, prēmijām un jebkuras citas summas, bet neietver no citām starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošām vienībām saņemtos maksājumus, kas tiek uzskatīti par dividendēm maksātāja nodokļu vajadzībām izvēlētajā valstī vai teritorijā) summu attiecīgajā nodokļu vajadzībām izvēlētajā valstī vai teritorijā;

21.2.1. 2. ailē "saistītās puses" norāda tos ieņēmumus, kas radušies darījumos ar starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošām vienībām;

21.2.2. 3. ailē "nesaistītās puses" norāda tos ieņēmumus, kas radušies darījumos ar neatkarīgām vienībām;

21.2.3. 4. ailē "kopā" norāda šo noteikumu 21.2.1. un 21.2.2. apakšpunktā minēto aiļu kopsummu;

21.3. 5. ailē "Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa samaksas" norāda peļņas (zaudējumu) summu pirms ienākuma nodokļa samaksas attiecībā uz visām starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošajām vienībām, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā valstī vai teritorijā. Norādot peļņu (zaudējumus) pirms ienākuma nodokļa samaksas, ietver visus ārkārtas ienākumu un izdevumu posteņus;

21.4. 6. ailē "Samaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa)" pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa norāda ienākuma nodokļa summu, ko par attiecīgo fiskālo gadu faktiski samaksājušas visas tās sastāvā esošās vienības, kuru rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā. Samaksātie nodokļi ietver pēc kases principa samaksātos nodokļus, ko starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības samaksājušas nodokļu vajadzībām izvēlētajai rezidences valstij vai teritorijai un visām citām valstīm vai teritorijām. Samaksātie nodokļi ietver ieturētos nodokļus, ko citas vienības (saistītie uzņēmumi un neatkarīgie uzņēmumi) samaksājušas attiecībā uz starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību maksājumiem (piemēram, ja vienība, kas ir rezidents nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī A, saņem procentus citā valstī B, vienība norāda nodokli, kas ieturēts valstī B);

21.5. 7. ailē "Uzkrātais ienākuma nodoklis – kārtējais gads" norāda kārtējos uzkrātos nodokļu izdevumus attiecībā uz visu to starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību ar nodokli apliekamo peļņu vai zaudējumiem pārskata gadā, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Kārtējie nodokļu izdevumi atspoguļo tikai kārtējā gada darījumus un neietver atliktos nodokļus vai rezerves neskaidrām nodokļu saistībām;

21.6. 8. ailē "Pamatkapitāls" norāda visu to starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību pamatkapitāla summu, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā valstī vai teritorijā. Attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām pamatkapitālu norāda tā juridiskā persona, kuras pastāvīgā pārstāvniecība tā ir, ja vien pastāvīgās pārstāvniecības nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā regulatīviem nolūkiem nav noteikta kapitāla prasība;

21.7. 9. ailē "Uzkrātie ienākumi" norāda visu to starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību kopējo uzkrāto ienākumu summu gada beigās, kuru rezidences valsts nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā. Attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām uzkrātos ienākumus norāda tā juridiskā persona, kuras pastāvīgā pārstāvniecība tā ir;

21.8. 10. ailē "Darbinieku skaits" norāda visu to starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību darbinieku kopējo skaitu ar pilnslodzes ekvivalentu (FTE), kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā valstī vai teritorijā. Darbinieku skaitu var norādīt uz gada beigām vai pamatojoties uz vidējo gada nodarbinātības līmeni vai jebkuru citu pamatu, kas konsekventi katru gadu piemērots dažādās nodokļu vajadzībām izvēlētajās rezidences valstīs vai teritorijās. Šajā nolūkā neatkarīgus līgumslēdzējus, kas piedalās starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības parastajā saimnieciskajā darbībā, var norādīt kā darbiniekus. Saprātīga darbinieku skaita noapaļošana vai tuvināšana ir pieļaujama ar nosacījumu, ka šāda noapaļošana vai tuvināšana būtiski nekropļo darbinieku relatīvo sadalījumu dažādās nodokļu valstīs vai teritorijās. Konsekventu pieeju subjektiem piemēro katru gadu;

21.9. 11. ailē "Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti" norāda visu to starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošo vienību materiālo aktīvu neto bilances vērtības summu, kuru rezidences valsts nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā. Attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām aktīvus norāda par to rezidences valsti vai teritoriju nodokļu vajadzībām, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība. Materiālie aktīvi šim nolūkam neietver skaidru naudu vai tās ekvivalentus, nemateriālos aktīvus vai finanšu aktīvus.

(Grozīts ar MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 68)

22. Pārskata II daļā iekļauto tabulu aizpilda šādā kārtībā:

22.1. 1. aili "Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām" aizpilda atbilstoši šo noteikumu 21.1. apakšpunktam;

22.2. 2. ailē "Starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības nosaukums" dalījumā pa rezidences valstīm un teritorijām nodokļu vajadzībām iekļauj visas tās starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā valstī vai teritorijā, norādot to nosaukumu. Pastāvīgās pārstāvniecības iekļauj atbilstoši tai rezidences valstij vai teritorijai nodokļu vajadzībām, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, un norāda vienību, kuras pastāvīgā pārstāvniecība tā ir;

22.3. 3. ailē "Izveidošanas vai reģistrācijas vietas valsts vai teritorija, ja tā atšķiras no rezidences valsts vai teritorijas nodokļu vajadzībām" norāda tās valsts vai teritorijas nosaukumu, saskaņā ar kuras tiesību aktiem starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošā vienība ir izveidota vai reģistrēta, ja attiecīgā valsts vai teritorija atšķiras no rezidences valsts vai teritorijas nodokļu vajadzībām;

22.4. pārējās ailēs ar kopējo nosaukumu "Galvenais(-ie) saimnieciskās darbības veids(-i)" norāda starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības vienu vai vairākus galvenos saimnieciskās darbības veidus attiecīgajā nodokļu vajadzībām izvēlētajā rezidences valstī vai teritorijā.

23. Pārskata III daļā sniedz īsu aprakstu par datu avotiem, kas izmantoti, sagatavojot pārskatu. Ja izmantoto datu avotu katru gadu maina, sniedz informāciju par šādas maiņas iemesliem un sekām.

V. Pārskata iesniegšanas, izskatīšanas un nosūtīšanas kārtība

24. Lai iesniegtu pārskatu, Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs dokumentu grupā izvēlas dokumentu "Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti" un ievada datus atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādītajiem izvēles kritērijiem.

25. Valsts ieņēmumu dienests 15 mēnešu laikā pēc tā starptautiskās uzņēmumu grupas fiskālā gada pēdējās dienas, uz kuru attiecas pārskats, nodrošina no pārskatu sniedzošā subjekta saņemtās informācijas nosūtīšanu tās iesaistītās valsts kompetentajai iestādei, kurā, pamatojoties uz pārskatā norādīto informāciju, viena vai vairākas starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības ir rezidenti nodokļu vajadzībām vai kurā tām piemēro nodokli par saimnieciskās darbības veikšanu ar pastāvīgas pārstāvniecības starpniecību.

26. Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka pārskatu sniedzošās vienības sniegtā informācija ir kļūdaina, nepilnīga vai citādi neatbilst prasībām, tas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas informē par to pārskatu sniedzošo vienību, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

27. Pārskatu sniedzošā vienība divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 26. punktā minētās informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta iesniedz tam pieprasīto vai laboto informāciju, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

28. Ja pārskatu sniedzošajai vienībai nav iespēju sniegt šo noteikumu 26. punktā minēto informāciju šo noteikumu 27. punktā minētajā termiņā, pārskatu sniedzošā vienība pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta informē to par informācijas neiesniegšanas iemesliem un paredzamo informācijas iesniegšanas datumu.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Piemērojot šo noteikumu 25. punktu, Valsts ieņēmumu dienests veic apmaiņu ar pārskatiem par pirmo pārskata fiskālo gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī, 18 mēnešu laikā pēc pārskata fiskālā gada pēdējās dienas.

30. Šo noteikumu 16. un 17. punktā minēto informāciju par pirmo pārskata fiskālo gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī, paziņo līdz 2017. gada 31. augustam.

31. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā nosūta Eiropas Komisijai novērtējumu par pārskatu apmaiņas efektivitāti un informāciju par sasniegtajiem praktiskajiem rezultātiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2016. gada 25. maija Direktīvas (ES) 2016/881, ar ko Direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. jūlija
noteikumiem Nr. 397
Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti

I. Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un saimniecisko darbību dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām

Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais fiskālais gads:

Izmantotā valūta:

Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām

Ieņēmumi

Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa samaksas

Samaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa)

Uzkrātais ienākuma nodoklis – kārtējais gads

Pamatkapitāls

Uzkrātie ienākumi

Darbinieku skaits

Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti

saistītās puses

nesaistītās puses

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           
           

II. Visi starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošie subjekti, kuri iekļauti katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām

Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais fiskālais gads:

Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām

Starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības nosaukums

Izveidošanas vai reģistrācijas vietas valsts vai teritorija, ja tā atšķiras no rezidences valsts vai teritorijas nodokļu vajadzībām

Galvenais(-ie) saimnieciskās darbības veids(-i)

pētniecība un izstrāde

intelektuālā īpašuma turējums vai pārvaldība

pirkšana vai publiskais iepirkums

apstrādes rūpniecība vai ražošana

pārdošana, tirgvedība vai izplatīšana

administratīvie, pārvaldības vai atbalsta pakalpojumi

pakalpojumu sniegšana nesaistītām pusēm

grupas iekšējā finansēšana

regulēti finanšu pakalpojumi

apdrošināšana

līdzdalība daļās vai citos kapitāla vērtspapīru instrumentos

neaktīva darbība

cits*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 1.              
2.              
3.              
 1.              
2.              
3.              
Piezīme. * Starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības darbības veidu norāda pārskata III daļā.

III. Papildu informācija

Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais fiskālais gads:

Jebkāda īsa papildu informācija vai paskaidrojums, kas uzskatāms par nepieciešamu vai veicina izpratni par pārskatā iekļauto obligāti sniedzamo informāciju
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 397Pieņemts: 04.07.2017.Stājas spēkā: 14.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 13.07.2017. OP numurs: 2017/138.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
292196
{"selected":{"value":"07.02.2020","content":"<font class='s-1'>07.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.02.2020","iso_value":"2020\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2017","iso_value":"2017\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2017.-06.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.02.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)