Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 315

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 31. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk – pasākums) pirmo, otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu;

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam un tā atlases kārtām pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts – projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.1.1. pirmās kārtas ietvaros projektu īsteno šo noteikumu 12. punktā minētais projekta iesniedzējs, otrās kārtas ietvaros – zinātniskā institūcija, kas atbilst šo noteikumu 2.19. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai, bet trešās kārtas ietvaros – zinātniskā institūcija, kas atbilst šo noteikumu 2.19. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai, vai tiešās pārvaldes iestāde;

2.1.2. projektā īstenojamās darbības atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

2.2. ar saimniecisku darbību saistīts projekts – projekts, kas atbilst vienam vai abiem šiem kritērijiem:

2.2.1. projektu īsteno zinātniskā institūcija vai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants;

2.2.2. projektā īsteno darbības, kurām ir saimniecisks raksturs;

2.3. Baltic Bonus programma – finansiālā atbalsta programma, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un kuras mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijās, tai skaitā atbalstot sadarbību starp Baltijas valstu zinātniskajiem darbiniekiem, tostarp programmas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammu konkursos, programmā EURATOM, EUROSTARS-2, EUREKA, kopīgajā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā BONUS, kopīgās tehnoloģiju ierosmēs un ERA-NET COFUND projektu konkursos;

2.4. darba sākums – saistības, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 2. panta 23. punktā noteiktajai definīcijai;

2.5. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, – pētniecības organizācijas darbība, tai skaitā:

2.5.1. izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;

2.5.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā sadarbībā;

2.5.3. pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

2.5.4. zināšanu un tehnoloģiju pārnese, ja:

2.5.4.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums, kas ir tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām vai pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;

2.5.4.2. visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas pamatdarbībās;

2.6. efektīva sadarbība – sadarbība, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 90. punkta nosacījumiem;

2.7. Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskais forums (European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)) – Eiropas Padomes 2002. gadā izveidots stratēģisks instruments, lai veicinātu zinātnisko integrāciju Eiropā, nodrošinot atvērtu piekļuvi augstas kvalitātes pētniecības infrastruktūrai;

2.8. eksperimentālā izstrāde – pētniecības kategorija, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 86. punkta nosacījumiem;

2.9. ERA-NET (European Research Area Network) COFUND projekti – Eiropas Pētniecības telpas sadarbības tīkla dalībnieku (valsts pārvaldes institūciju, kas finansē zinātnisko darbību, tai skaitā administrē nacionālās pētījumu programmas) izstrādāti projekti, kuru mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas un tās dalībnieku ciešāku integrāciju, atbalstot zinātnieku sadarbību, zināšanu un tehnoloģiju brīvu apriti tajā, kā arī veicināt nacionālo pētījumu programmu īstenošanas koordināciju starpnacionālā līmenī. ERA-NET COFUND projektu ietvaros tiek organizēti vairāki pētniecības un tehnoloģiju izstrādes projektu konkursi, un pirmajiem no tiem Eiropas Komisija piešķir līdzfinansējumu;

2.10. ERIC konsorcijs – Eiropas Pētniecības infrastruktūras konsorcijs – European Research Infrastructure Consortium (ERIC), kas ir izveidots saskaņā ar Padomes 2009. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas Pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009. gada 8. augusts, Nr. L 206);

2.11. EURAXESS portāls – Eiropas mēroga portāls (https://euraxess.ec.europa.eu/), kas izveidots, lai nodrošinātu mūsdienīgu un ērtu vidi informācijas apmaiņai zinātnieku starptautiskās un starpsektoru mobilitātes nodrošināšanai Eiropas Pētniecības telpas ietvaros;

2.12. fundamentālie pētījumi – pētniecības kategorija, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 84. punktam;

2.13. grūtībās nonācis uzņēmums – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;

2.14. Kopējās programmēšanas iniciatīvas (Joint Programming Initiatives) – Eiropas Komisijas iniciatīvas, lai, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstu resursus, īstenotu pētniecību sabiedrībai būtiskās jomās. To ietvaros Eiropas Savienības dalībvalstis izstrādā stratēģiskās pētniecības programmas (Strategic Research Agenda), kuru pamatā ir kopējs skatījums par veidu, kādā risināmas svarīgas sabiedrības problēmas, tostarp izmantojot "Apvārsnis 2020" instrumentus, kā arī nodrošinot dalībvalstu finansiālo ieguldījumu;

2.15. kopuzņēmums ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)) – publiskā un privātā sektora partnerības kopīgās tehnoloģiju ierosmes kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai", kas izveidots ar Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 7. jūnijs, Nr. L 169), apvienojot kopuzņēmumus nanoelektronikas jomā un iegulto sistēmu jomā, kuriem pievienota Tehnoloģiju platforma Viedo sistēmu integrēšanai;

2.16. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai;

2.17. Nacionālais kontaktpunkts – Latvijas Zinātnes padomes struktūrvienība programmas "Apvārsnis 2020" Latvijas Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanai;

2.18. pētniecība – darbības, kas aptver vienu vai vairākas pētniecības kategorijas un kas ir paredzētas, lai izpildītu precīzu ekonomiska, zinātniska vai tehniska rakstura nedalāmu uzdevumu ar iepriekš skaidri noteiktiem mērķiem. Pētniecības projektu var veidot vairākas darbu paketes, un tas ietver skaidrus mērķus, veicamās darbības, lai sasniegtu šos mērķus (tostarp to paredzamās izmaksas), kā arī konkrētus rezultātus, lai noteiktu šo darbību iznākumu un salīdzinātu tos ar attiecīgajiem mērķiem. Ja divi vai vairāki pētniecības projekti nav skaidri nošķirami viens no otra, jo īpaši, ja tiem nav tehnoloģisku panākumu patstāvīgas varbūtības, tos uzskata par vienu projektu;

2.19. pētniecības organizācija – institūcija, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;

2.20. pilna darba laika ekvivalents – zinātnē nodarbinātā darbinieka kopējā pētnieciskajā darbā nostrādātais stundu skaits (tai skaitā ikgadējais apmaksātais atvaļinājums), kāds ir veicams normālā darba laika ietvaros attiecīgajā kalendāra gadā;

2.21. programma "Apvārsnis 2020" – Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis 2020";

2.21.1 programma "Apvārsnis Eiropa" – Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa";

2.22. publiskā finansējuma intensitāte – kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs procentos no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

2.23. rūpnieciskie pētījumi – pētniecības kategorija, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 85. punktā noteiktajai definīcijai;

2.24. saimnieciskā darbība – jebkura darbība, kas ietver preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, tai skaitā pētniecības infrastruktūras iznomāšana, komersantu uzdevumā īstenoti pakalpojumi vai līgumpētījumi;

2.25. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai;

2.26. tehniski ekonomiskā priekšizpēte – darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 87. punktā noteiktajai definīcijai;

2.27. tehnoloģiju tiesības – zinātība un citas tiesības vai to kombinācija, tostarp minēto tiesību pieteikumi vai reģistrācijas pieteikumi, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas (ES) Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. marts, Nr. L 93) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 316/2014) 1. panta "b" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

2.28. zināšanu un tehnoloģiju pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt skaidras un vārdos neizteiktas zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan darbībās, kurām nav saimnieciska rakstura, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu šajās darbībās iesaistīto darbinieku mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver arī citu veidu zināšanas, piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, un par reālās dzīves darbības vides apstākļiem, organizatoriskās inovācijas metodes, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu;

2.29. zinātniskais personāls – atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ievēlētie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti, kā arī komercsabiedrībā strādājošās personas, kas veic vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta pienākumus;

2.30. zinātniskā institūcija – Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona, valsts augstskolas struktūrvienība, privāto tiesību juridiskā persona vai tās struktūrvienība) vai augstskola.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; grozījums 2.17. apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Pasākuma mērķis ir sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, tai skaitā sniedzot atbalstu Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai.

4. Pasākuma mērķa grupa ir zinātniskās institūcijas, zinātniskais personāls, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie komersanti un Nacionālais kontaktpunkts.

5. Pasākumā ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

5.1. iznākuma rādītājs:

5.1.1. līdz 2018. gada 31. decembrim virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto programmas "Apvārsnis 2020" projektu pieteikumu skaits, tai skaitā Baltic Bonus programmas ietvaros, – 83;

5.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumu skaits, tai skaitā Baltic Bonus programmas ietvaros, – 558;

5.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 4 809 228 euro apmērā;

5.3. rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" koprezultātā:

5.3.1. vidējais zinātnisko publikāciju skaits uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu gadā – 0,48;

5.3.2. valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam – 160 600 000 euro.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 826; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 562 729 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 31 078 318  euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 5 484 411 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro).

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 708 redakcijā)

8. Pirmajā, otrajā un trešajā kārtā īstenotam ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no valsts budžeta finansējuma, un tas nepārsniedz 15 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. (Svītrots ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287)

10. Šo noteikumu 12., 35. un 54. punktā noteiktais atlases kārtas projekta iesniedzējs, kas pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ir arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un saskaņā ar projekta iesniegumu atlases kārtas nolikuma prasībām noteiktajā termiņā projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam.

II. Pirmās kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

11. Pirmo kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

12. Projekta iesniedzējs pirmajā kārtā ir:

12.1. Izglītības un zinātnes ministrija;

12.2. Latvijas Zinātnes padome.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; grozījums 12.2. apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

13. Pirmajā kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu ar saimniecisku darbību nesaistītu projekta iesniegumu un to īsteno individuāli.

14. Pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 007 134 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 056 063 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 951 071 euro apmērā.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 277 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nepārsniedz:

15.1. Izglītības un zinātnes ministrijai – 6 938 080 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 897 368 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 040 712 euro);

15.2. Latvijas Zinātnes padomei – 6 069 054 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 158 695 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 910 359 euro).

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 277)

16. (Svītrots ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287)

17. Pirmajā kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi rādītāji:

17.1. šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja projektā:

17.1.1. uzraudzības rādītājs – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumi, tai skaitā ne mazāk kā 10 Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un finansēti projekti Kopējās programmēšanas iniciatīvās;

17.1.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

17.1.2.1. nodrošināta dalība piecās Kopējās programmēšanas iniciatīvās;

17.1.2.2. nodrošināta Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa norise Latvijā;

17.2. šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktā projekta iesniedzēja projektā:

17.2.1. uzraudzības rādītājs – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumi, tai skaitā:

17.2.1.1. ne mazāk kā 10 Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un finansēti projekti ERA-NET COFUND projektu ietvaros;

17.2.1.2. atbalstīta ne mazāk kā 65 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšana laikposmā no 2014. līdz 2023. gadam, par kuru sagatavošanu nav saņemts atbalsts otrajā kārtā;

17.2.2. specifiskais iznākuma rādītājs – līdz projekta pabeigšanai īstenots Nacionālā kontaktpunkta darbības paplašināšanas un efektivitātes paaugstināšanas plāns atbalstam dalībai programmā "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmā "Apvārsnis Eiropa";

17.3. īstenojot šo noteikumu 19.2.3. un 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, šādi specifiskie iznākuma rādītāji:

17.3.1. oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti:

17.3.1.1. žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;

17.3.1.2. Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;

17.3.2. tehnoloģiju tiesības:

17.3.2.1. patenti;

17.3.2.2. citi nemateriālie aktīvi;

17.3.3. intelektuālā īpašuma licences līgumi;

17.3.4. jauna produkta vai tehnoloģijas prototips;

17.3.5. jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes (tai skaitā nekomercializējama metode), kas papildina šo noteikumu 17.3.1., 17.3.2., 17.3.3. un 17.3.4. apakšpunktā minētos rādītājus;

17.3.6. citi pētījuma vai projekta specifikai atbilstoši rādītāji (tai skaitā dati), kas papildina šo noteikumu 17.3.1., 17.3.2., 17.3.3. un 17.3.4. apakšpunktā minētos rādītājus.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

18. Projekta iesniedzējs sagatavo un sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām. Pielikumā pievieno vismaz šādus dokumentus:

18.1. Izglītības un zinātnes ministrijas projektam:

18.1.1. rīcības plānu dalībai Kopējās programmēšanas iniciatīvās, kas saskaņots ar atbilstošo nozaru ministrijām un tiek īstenots līdz projekta pabeigšanai;

18.1.2. starptautiskās sadarbības stiprināšanas komunikācijas pasākumu plānu, kas tiek īstenots līdz projekta pabeigšanai un nodrošina papildinātību ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" (turpmāk – 1.2.1.2. pasākums) atbalstāmajām darbībām, kuras īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

18.2.  Latvijas Zinātnes padomes projektam:

18.2.1. Nacionālā kontaktpunkta darbības paplašināšanas un efektivitātes paaugstināšanas īstenošanas plānu, kas saskaņots ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Valsts zinātnisko institūtu asociāciju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Rektoru padomi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Izglītības un zinātnes ministriju un kurā definētas darbības, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un no projektā atbalstāmajām darbībām, nodrošinot to papildinātību un nepārklāšanos. Minētais plāns tiek īstenots līdz projekta pabeigšanai;

18.2.2. dalības plānu indikatīvajos ERA-NET COFUND aktivitātes projektos, ņemot vērā zinātnes prioritāros virzienus, Viedās specializācijas stratēģijas prioritātes, īstenotās valsts pētījumu programmas un zinātnisko institūciju priekšlikumus, kas tiek īstenots līdz projekta pabeigšanai;

18.2.3. nolikumu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību programmas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; grozījums 18.2. apakšpunkta ievaddaļā stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

19. Finansējuma saņēmējs – Izglītības un zinātnes ministrija – projektā īsteno šādas atbalstāmās darbības:

19.1. Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšana programmas "Apvārsnis 2020" programmkomitejās un citās starptautiskās programmās, tostarp nodrošinot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļinātu analīzi;

19.2. nacionāla līmeņa pasākumi starptautiskās sadarbības tīklu paplašināšanai, tai skaitā:

19.2.1. mērķtiecīga attiecību veidošana un sadarbība ar Latvijas diasporu ārvalstīs kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai, tostarp Latvijas zinātnieku ārvalstīs apzināšana un līdzšinējo savstarpējās sadarbības tīklu un komunikācijas pasākumu analīze;

19.2.2. mērķtiecīga sadarbība ar Latvijas un ārvalstu ekonomiskajām un diplomātiskajām pārstāvniecībām sadarbības kontaktu paplašināšanai un padziļināšanai, tostarp atbilstošu informācijas un komunikācijas materiālu gatavošana, vienlaikus definējot darbības, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un no projektā atbalstāmajām darbībām, nodrošinot papildinātību un nepārklāšanos ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotajām darbībām;

19.2.3. Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības iniciatīvās, prioritāri – Kopējās programmēšanas iniciatīvās, tostarp piešķirot tām atbilstošu dalības finansējumu un nodrošinot to ietvaros atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistīto projektu Latvijas partneru daļas finansēšanu atbilstoši attiecīgajā Kopējās programmēšanas iniciatīvā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām;

19.2.4. komunikācijas kampaņas īstenošana, tai skaitā mērķgrupu pētījumi, ja nepieciešams;

19.2.5. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu organizēšana;

19.3. Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana un datu integrācijas risinājumi ar citām informācijas sistēmām vai datubāzēm, tostarp nodrošinot papildinātību ar 1.2.1.2. pasākuma atbalstāmajām darbībām, ko īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

19.4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347) (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1303/2013), un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

19.5. projekta vadība.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

20. Finansējuma saņēmējs – Latvijas Zinātnes padome – projektā īsteno šādas atbalstāmās darbības:

20.1. Nacionālā kontaktpunkta darbības paplašināšanas un efektivitātes uzlabošanas pasākumi:

20.1.1. Nacionālā kontaktpunkta informatīvās un konsultatīvās ekspertīzes nodrošināšana un kompetences stiprināšana, tai skaitā:

20.1.1.1. atbilstošas kvalifikācijas ekspertu papildu piesaiste;

20.1.1.2. Nacionālā kontaktpunkta ekspertu dalība tematiskajos pasākumos, kas organizēti programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros un specializētajās mācībās;

20.1.1.3. Nacionālā kontaktpunkta klientu – programmas "Apvārsnis" potenciālo projektu iesniedzēju – datubāzes attīstība, tostarp integrācija ar Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmu;

20.1.1.4. konsultāciju un mācību pasākumu nodrošināšana programmas "Apvārsnis 2020" potenciālajiem projektu iesniedzējiem;

20.1.2. EURAXESS portāla darbības nodrošināšana Latvijā, veicinot zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti un informācijas nodrošināšanu par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā;

20.1.3. Latvijas dalības programmā "Apvārsnis 2020" izvērtējums tās īstenošanas vidusposmā un noslēgumā;

20.2. ekspertīzes nodrošināšana darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" (turpmāk – 1.1.1.2. pasākums) pētniecības pieteikumu atlasē, sākot ar 1.1.1.2. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu;

20.3. programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta sagatavošanas finansēšana (nodrošinot nepārklāšanos ar otrajā kārtā īstenoto projektu atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām), ja par attiecīgā projekta sagatavošanu iepriekš nav saņemts Eiropas strukturālo un investīciju fondu vai valsts budžeta finansējums programmas Baltic Bonus ietvaros laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam;

20.4. Latvijas dalības nodrošināšana ERA-NET COFUND projektu konsorcijos un to ietvaros atvērto projektu konkursos iesniegto un atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības projektu Latvijas partneru daļas finansēšana un uzraudzība atbilstoši attiecīgajā ERA-NET COFUND projektā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām tajās atlases kārtās, kurām nav piešķirts Eiropas Komisijas līdzfinansējums no programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļiem;

20.5. projekta vadība;

20.6. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1303/2013 noteikto.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; grozījums ievaddaļā stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

21. Pirmajā kārtā attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 19. un 20. punktā minēto darbību veikšanai:

21.1.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

21.1.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas), ņemot vērā, ka:

21.1.1.1.1. tās ir līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz 56 580 euro gadā projekta iesniedzējam – Izglītības un zinātnes ministrijai – šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

21.1.1.1.2. tās ir līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz 56 580 euro gadā projekta iesniedzējam – Latvijas Zinātnes padomei – šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

21.1.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 20.1., 20.2., 20.3. un 20.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

21.1.2. veselības apdrošināšanas izmaksas un obligāto veselības pārbaužu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam. Ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē un minētais personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas attiecināmas tikai uz periodu, kad minētais personāls ir nodarbināts projektā;

21.1.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

21.1.4. komandējumu (iekšzemes un ārvalstu) un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

21.1.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu);

21.1.6. pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 20.1. un 20.6. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

21.1.7. informatīvo un mācību materiālu izstrādes un publiskošanas izmaksas šo noteikumu 19.2. un 20.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

21.1.8. ar semināru, diskusiju, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu īre, ja aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās adreses, un izdales materiālu izmaksas šo noteikumu 19.1., 19.2. 20.1., 20.3. un 20.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

21.1.9. pievienotās vērtības nodoklis projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs to nevar atgūt no valsts budžeta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

21.1.10. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 19. un 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

21.1.11. šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētā viena programmas "Apvārsnis 2020" projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas, kas līdz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanai ar vadošo iestādi nepārsniedz 9 000 euro, ja projekta iesniedzējs ir programmas "Apvārsnis 2020" projekta pieteikuma koordinators, un nepārsniedz 6 000 euro, ja projekta iesniedzējs ir projekta pieteikuma partneris, ievērojot šādus faktisko izmaksu ierobežojumus:

21.1.11.1. ārvalstu braucieni, lai plānotu projekta pieteikuma sagatavošanu, ir līdz četrām dienām, un izmaksas nepārsniedz 1500 euro;

21.1.11.2. atalgojuma izmaksas par šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto projektu sagatavošanu tiek noteiktas saskaņā ar finansējuma saņēmēja iekšējo atalgojuma politiku un:

21.1.11.2.1. zinātniskajam personālam nepārsniedz 400 darba stundas, ja programmas "Apvārsnis 2020" projekta pieteikumu piesaka kā koordinators;

21.1.11.2.2. zinātniskajam personālam nepārsniedz 200 darba stundas, ja programmas "Apvārsnis 2020" projekta pieteikumu piesaka kā partneris;

21.1.11.2.3. administratīvajam vadītājam nepārsniedz 35 darba stundas;

21.1.12. ERA-NET COFUND projektu ietvaros atvērtajos projektu konkursos iesniegto un atbalstīto pētniecības projektu Latvijas partneru darbību izmaksas;

21.1.13. Kopējās programmēšanas iniciatīvu un citu starptautisko pētniecības un attīstības sadarbības iniciatīvu ietvaros atvērtajos projektu konkursos iesniegto un atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistīto projektu Latvijas partneru daļas īstenošanas izmaksas;

21.2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 19. un 20. punktā minēto darbību veikšanai. Tās plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 21.1.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata (vai ieceļot amatā ar rīkojumu, ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; grozījums 21.1.1.1.2. apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

22. Plānojot šo noteikumu 21.1.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

23. Šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai atbalstu sniedz:

23.1. programmas "Apvārsnis 2020" ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta pieteikuma sagatavošanai, ja tas atbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

23.2. programmas "Apvārsnis 2020" ar saimniecisku darbību saistīta projekta pieteikuma sagatavošanai, ja tas atbilst šo noteikumu 2.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

24. Atbalstu šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētajai darbībai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu. Kārtību, kādā šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktais projekta iesniedzējs piešķir atbalstu ar saimniecisku darbību saistīta projekta sagatavošanas finansēšanai, nosaka atbalsta programmas īstenošanas nolikumā.

24.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 4. punktu uzskatāma diena, kad šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.

(MK 10.09.2019. noteikumu Nr. 419 redakcijā)

25. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo kopējā de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī.

26. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punkta nosacījumiem.

27. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs un šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētais atbalsta saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību par de minimis atbalstu 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punkta nosacījumiem.

28. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs nepiešķir de minimis atbalstu, ja de minimis atbalsts ir saistīts ar kādu no Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām.

29. Ja šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētais atbalsta saņēmējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktu.

30. Piešķirot šo noteikumu 23. punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs pārbauda, vai atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

31. Šo noteikumu 19.2.3. un 20.4. apakšpunktā minēto Kopējo programmēšanas iniciatīvu un ERA-NET COFUND projektu ietvaros finansēto projektu uzraudzības kārtību finansējuma saņēmējs saskaņo ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi.

32. Finansējuma saņēmējs ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īsteno no dienas, kad noslēgta vienošanās par pirmās kārtas projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim. Pirmās kārtas projektos ir atbalstāmas:

32.1. šo noteikumu 19. punktā un 20.1., 20.2., 20.4., 20.5. un 20.6. apakšpunktā minētās darbības, ja tās nav finansētas no citiem publiskiem finanšu instrumentiem un veiktas, sākot ar 2017. gada 1. janvāri;

32.2. šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētās darbības, ja tās nav finansētas no citiem publiskiem finanšu instrumentiem un veiktas:

32.2.1. sākot ar 2014. gada 1. janvāri un līdz vienošanās noslēgšanai, ja programmas "Apvārsnis 2020" konkursā iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta izstrādātājs vienlaikus ar finansējuma pieprasījumu iesniedz projekta pieteikumā paredzēto darbību ilgtspējas pamatojumu;

32.2.2. pēc vienošanās noslēgšanas.

33. Ja kādu no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 20.1., 20.3., 20.4. un 20.6. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 12. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

III. Otrās kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

34. Otro kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

35. Projektu iesniedzēji otrajā kārtā ir šādas zinātniskās institūcijas:

35.1. Daugavpils Universitāte ar sadarbības partneri projekta īstenošanā – Latvijas Hidroekoloģijas institūtu;

35.2. Elektronikas un datorzinātņu institūts;

35.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;

35.4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

35.5. Latvijas Kultūras akadēmija;

35.6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Agroresursu un ekonomikas institūtu un Dārzkopības institūtu;

35.7. Latvijas Mākslas akadēmija;

35.8. Latvijas Organiskās sintēzes institūts;

35.9. Latvijas Universitāte ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu;

35.10. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;

35.11. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";

35.12. Liepājas Universitāte;

35.13. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR";

35.14. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

35.15. Rīgas Stradiņa universitāte;

35.16. Rīgas Tehniskā universitāte;

35.17. Ventspils Augstskola;

35.18. Vidzemes Augstskola.

36. Otrajā kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu ar saimniecisku darbību nesaistītu projekta iesniegumu, kura darbības atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, un to īsteno individuāli vai sadarbībā ar šo noteikumu 35.1., 35.6. un 35.9. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem.

37. Otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 170 654 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 195 056 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 975 598 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro).

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 708 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287)

39. Projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz vienu projekta iesniegumu un ar sadarbības iestādi noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu. Otrajā kārtā projekta iesniedzējs plāno projekta īstenošanu pa posmiem, ievērojot šādus nosacījumus:

39.1. pirmajā posmā šo noteikumu 44.1. un 44.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai pieejams finansējums 93,9 procentu apmērā no projekta iesniedzējam kopējā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajai publiskā finansējuma sadalījuma metodikai aprēķinātā attiecināmā publiskā finansējuma;

39.2. snieguma rezerves finansējumu 6,1 procentu apmērā no otrās kārtas ietvaros attiecināmā finansējuma, kas paredzēts šo noteikumu 44.1. un 44.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, ietver otrās kārtas projektu snieguma fondā, kas projekta iesniedzējam ir pieejams papildus saskaņā ar šo noteikumu 39.3. apakšpunktu;

39.3. lēmumu par snieguma fonda finansējuma pārdali otrās kārtas finansējuma saņēmējiem pieņem Izglītības un zinātnes ministrija pēc 2020. gada 1. aprīļa atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātai snieguma fonda finansējuma piešķiršanas kārtībai, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju sasniegtajiem starptautiskās sadarbības rezultātiem attiecīgajā periodā, par kuriem informācija tiek iegūta no dokumentiem, kas katru gadu tiek iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā bāzes finansējuma aprēķināšanai. Šādā gadījumā projekta iesniedzējam palielina pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, atbilstoši grozot vienošanos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 419; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287)

40. Otrās kārtas projekta iesniedzējiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums pirms šo noteikumu 39.3. apakšpunktā pieņemtā lēmuma par snieguma fonda finansējuma pārdali nepārsniedz:

40.1. Daugavpils Universitātei – 219 867 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 186 887 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 32 980 euro);

40.2. Elektronikas un datorzinātņu institūtam – 219 867 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 186 887 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 32 980 euro);

40.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai – 86 764 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 73 750 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 13 014 euro);

40.4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram –  447 614 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 380 472 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 67 142 euro), no kuriem 200 000 euro šo noteikumu 44.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

40.5. Latvijas Kultūras akadēmijai – 86 764 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 73 750 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 13 014  euro);

40.6. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 344 097 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 292 482 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 51 615 euro);

40.7. Latvijas Mākslas akadēmijai – 86 764 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 73 750 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 13 014  euro);

40.8. Latvijas Organiskās sintēzes institūtam – 555 579 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 472 242 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 83 337 euro), no kuriem 100 000 euro šo noteikumu 44.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

40.9. Latvijas Universitātei – 1 778 050 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 511 342 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 266 708 euro), no kuriem 360 000 euro šo noteikumu 44.3. un 44.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

40.10. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam – 246 487 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 209 514 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 36 973 euro);

40.11. Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava" – 210 993 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 179 344 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 31 649 euro);

40.12. Liepājas Universitātei – 104 511 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 88 834 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 15 677 euro);

40.13. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" – 122 258 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 103 919 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 18 339 euro);

40.14. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai – 113 384 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 96 376 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 17 008 euro);

40.15. Rīgas Stradiņa universitātei – 371 602 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 315 862 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 55 740 euro), no kuriem 60 000 euro šo noteikumu 44.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

40.16. Rīgas Tehniskajai universitātei – 7 437 453  euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6 321 835 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 115 618 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)), no kuriem 873 400 euro šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, 4 283 727 euro šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un 1 496 426 euro šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

40.17. Ventspils Augstskolai – 262 752 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 223 339 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 39 413 euro), no kuriem 100 000 euro šo noteikumu 44.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

40.18. Vidzemes Augstskolai – 131 131 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 111 461 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 19 670 euro).

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 419; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 506; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 277; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 708)

41. Otrajā kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi rādītāji:

41.1. iznākuma rādītājs – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 458 programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumi, kuru sadalījums pa projektu iesniedzējiem ir šāds:

41.1.1. Daugavpils Universitāte – vismaz 17;

41.1.2. Elektronikas un datorzinātņu institūts – vismaz 17;

41.1.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – vismaz 2;

41.1.4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs – vismaz 19;

41.1.5. Latvijas Kultūras akadēmija – vismaz 2;

41.1.6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte – vismaz 31;

41.1.7. Latvijas Mākslas akadēmija – vismaz 2;

41.1.8. Latvijas Organiskās sintēzes institūts – vismaz 43;

41.1.9. Latvijas Universitāte – vismaz 150;

41.1.10. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts – vismaz 20;

41.1.11. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" – vismaz 16;

41.1.12. Liepājas Universitāte – vismaz 4;

41.1.13. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" – vismaz 6;

41.1.14. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – vismaz 5;

41.1.15. Rīgas Stradiņa universitāte – vismaz 27;

41.1.16. Rīgas Tehniskā universitāte – vismaz 80;

41.1.17. Ventspils Augstskola – vismaz 10;

41.1.18. Vidzemes Augstskola – vismaz 7;

41.2. specifiskais iznākuma rādītājs – īstenots Latvijas Nacionālās partnerības plāns dalībai astoņos ERIC konsorcijos:

41.2.1. Biobankas un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūras konsorcijā (BBMRI-ERIC), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.4. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

41.2.2. Vienotā Valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras konsorcijā (CLARIN-ERIC), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja sadarbības partneris – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;

41.2.3. Eiropas Sociālo pētījumu infrastruktūras konsorcijā (ESS-ERIC), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Latvijas Universitāte;

41.2.4. Eiropas augstākā līmeņa infrastruktūras pētniecības atklājumu praktiskai izmantošanai medicīnā konsorcijā (EATRIS – ERIC), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.15. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Rīgas Stradiņa universitāte;

41.2.5. Ļoti garas bāzes interferometrijas apvienotā institūta konsorcijā (JIV-ERIC), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.17. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Ventspils Augstskola;

41.2.6. Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras platformas konsorcijā (MIRRI), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Latvijas Universitāte;

41.2.7. Eiropas strukturālās bioloģijas integrētās infrastruktūras konsorcijā (INSCTRUCT), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.4. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

41.2.8. Eiropas infrastruktūras atvērtā skrīninga platforma ķīmiskajai bioloģijai konsorcijā (EU-OPENSCREEN), kura nacionālais koordinators ir šo noteikumu 35.8. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Latvijas Organiskās sintēzes institūts;

41.3. specifiskais iznākuma rādītājs – īstenots Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāns;

41.4. specifiskais iznākuma rādītājs – īstenots rīcības plāns sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā starp šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju, Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija);

41.5. specifiskais iznākuma rādītājs – akadēmiskais un zinātniskais personāls, kas pilnveidojis kompetenci augsta līmeņa digitālo prasmju jomā (vismaz 49 personas, kuras pabeigušas šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās mācības un ieguvušas sertifikātu);

41.6. specifiskais iznākuma rādītājs – augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls, kas pilnveidojis kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā (vismaz 45 personas);

41.7. specifiskais iznākuma rādītājs – izveidots starptautisks kompetences centrs izglītības un inovāciju jomā, lai veicinātu izglītības izcilību un transformāciju, starptautiskās labās prakses pieredzes pārnesi, digitālās transformācijas un reformu ieviešanu;

41.8. specifiskais iznākuma rādītājs – augstskolu skaits, kuru akadēmiskais un zinātniskais personāls piedalās mācībās, lai pilnveidotu kompetenci augsta līmeņa digitālo prasmju jomā un inovāciju projektos (vismaz 11 augstskolas).

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 506; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 277; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 708)

42. Šo noteikumu 35.1., 35.6. un 35.9. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji projekta iesniegumu īsteno kopā ar sadarbības partneri, ievērojot šādus nosacījumus:

42.1. projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzējs, kas ir atbildīgs par projekta īstenošanu;

42.2. projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē noslēdz sadarbības līgumu par sadarbības projekta kopīgu izpildi, par pienākumu un atbildības sadali rezultātu sasniegšanas nodrošināšanai un rezultātu izmantošanas tiesībām (turpmāk – sadarbības līgums). Sadarbības līgumā papildus informācijai, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, iekļauj vismaz šādu informāciju:

42.2.1. sadarbības mērķi un principi;

42.2.2. kopējais sadarbības projekta finansējums;

42.2.3. projekta iesnieguma finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtība;

42.2.4. sadarbības partnera sasniedzamie rādītāji un rezultāti atbilstoši projekta iesnieguma ietvaros īstenojamām atbalstāmajām darbībām;

42.2.5. sankcijas, ja netiek izpildītas sadarbības līgumā minētās saistības.

43. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām. Pielikumā pievieno šādus dokumentus:

43.1. plānu dalībai programmas "Apvārsnis 2020" konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs, definējot starptautiskās sadarbības projektus ar augstu gatavības pakāpi;

43.2. zinātniskās institūcijas iekšējo kārtību starptautiskās sadarbības, tostarp pētniecības mobilitātes un dalības programmas "Apvārsnis 2020" konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs, atbalsta pasākumu finansēšanai, kas ietver atbalstāmās darbības, kuru īstenošanai iespējams saņemt finansiālu atbalstu, nosaka pieteikšanās kārtību un kritērijus atbalsta saņemšanai, kā arī atbalstāmo darbību ietvaros sasniedzamos rezultātus un to kvalitātes vadību un uzraudzību;

43.3. šo noteikumu 35.4., 35.8., 35.9., 35.15. un 35.17. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – ERIC konsorcija Latvijas Nacionālās partnerības plānu nacionālā konsorcija izveidei un darbībai, ietverot nacionālā līmenī sasniedzamos rezultātus, kas atbilst starptautiskā ERIC konsorcija prasībām, un plānu saskaņojot ar plānā ietvertajiem nacionālajiem partneriem un Izglītības un zinātnes ministriju;

43.4. šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plānu, kas saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju;

43.5. šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs – rīcības plānu sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija), kas saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju;

43.6. šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minēto sadarbības līgumu (ja attiecināms).

44. Otrajā kārtā atbalstāmas ir šādas darbības:

44.1. pasākumi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā snieguma palielināšanai, tostarp nodrošinot nepārklāšanos ar pirmajā kārtā īstenoto projektu atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām:

44.1.1. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektos, tai skaitā:

44.1.1.1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās;

44.1.1.2. dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos;

44.1.1.3. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

44.1.2. programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaistes atbalsts;

44.2. starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;

44.3. dalības nodrošināšana ERIC konsorcijos – attiecināms uz šo noteikumu 35.4., 35.8., 35.9., 35.15. un 35.17. apakšpunktā minētajiem projekta iesniedzējiem;

44.4. Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošana – attiecināms uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju;

44.5. sadarbības pasākumu īstenošana kvantu skaitļošanas jomā starp šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju un Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija);

44.6. projekta vadība;

44.7. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1303/2013;

44.8. Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei – attiecināms uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju;

44.9. augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāla kompetences pilnveidošana un kapacitātes stiprināšana starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā – attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju;

44.10. starptautiska kompetences centra izveide izglītības un inovāciju jomā – attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju;

44.11. starptautiskās prakses pārņemšana un pielāgošana augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšanai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās – attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 506; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 708)

45. Otrajā kārtā attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

45.1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 44. punktā minēto darbību veikšanai:

45.1.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

45.1.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 44.6. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai ir līdz pieciem procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz 56 580 euro gadā projektiem ar tiešajām attiecināmajām izmaksām virs 5 000 000 euro vai 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, projektiem ar tiešajām attiecināmajām izmaksām, mazākām par 5 000 000 euro;

45.1.1.2. projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4., 44.5., 44.8., 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, ievērojot šo noteikumu 47. punktā minētos izmaksu ierobežojumus. Ja tiek slēgti uzņēmuma līgumi, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir attiecināmas, ja projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona;

45.1.2. veselības apdrošināšanas izmaksas un obligāto veselības pārbaužu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam. Ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē un minētais personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas attiecināmas tikai uz periodu, kad minētais personāls ir nodarbināts projektā;

45.1.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes vai nomas izmaksas ne vairāk kā 3 000 ;euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā šo noteikumu 44.1.2., 44.3., 44.4., 44.5. un 44.6. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai. Jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata vai iecelts amatā ar rīkojumu. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam, tai skaitā ievērojot saimnieciskā izdevīguma principu;

45.1.4. komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

45.1.5. izdales un informatīvie materiāli par finansējuma saņēmēju (bukleti, uzlīmes, vizītkartes, plakāti, prezentācijas, video), ja to izgatavošana ir pamatota ar šo noteikumu 44.1., 44.3., 44.4. un 44.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanu un projekta mērķa sasniegšanu;

45.1.6. dalības maksa šo noteikumu 44.1.1. apakšpunktā minētajos pasākumos;

45.1.7. šo noteikumu 44.1.2. apakšpunktā minēto projektu pieteikumu sagatavošanas darba semināru organizēšana Latvijā, dalībnieku piesaistes, izdales materiālu, tehniskā aprīkojuma un sakaru pakalpojumu (tostarp telekonferenču sistēmu licenču iegādes) izmaksas, ievērojot samērīguma un lietderības principu;

45.1.8. šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minēto starptautisko zinātnisko konferenču un šo noteikumu 44.3., 44.4. un 44.5. apakšpunktā minēto darbību nodrošināšanai nepieciešamo semināru organizēšana (tai skaitā telpu un stendu īre, tehniskā aprīkojuma izmaksas, konferenču materiālu un izdales materiālu publicēšanas izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, dalībnieku piesaistes un reprezentācijas izmaksas), ievērojot samērīguma un lietderības principu;

45.1.9. konferenču dalības un izdales materiālu publicēšanas, stendu īres, izgatavošanas, transportēšanas, darbības nodrošināšanas, tehniskā aprīkojuma izmaksas šo noteikumu 44.1.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

45.1.10. pakalpojumu izmaksas (tai skaitā piekļuve pētniecības infrastruktūrai) šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4. un 44.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

45.1.11. neatgūstamie projekta tiešo attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi;

45.1.12. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, šo noteikumu 44. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

45.1.13. Latvijas pārstāvja (padomnieka) uzturēšanās izmaksas ārvalstīs šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību;

45.2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 44. punktā minēto darbību veikšanai. Tās plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 45.1.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata (vai ieceļot amatā ar rīkojumu, ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 506; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

45.1 Otrajā kārtā šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

45.1 1. mācību izmaksas ārvalsts augstskolā, tai skaitā mācību maksa un mācību materiāli, veselības apdrošināšana ārvalstīs, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla izmitināšana, mācību koordinēšana, uzraudzība un kvalitātes kontrole, kā arī konsultācijas pasniedzējiem ārvalsts augstskolā;

45.1 2. izmaksas par braucienu uz mācību norises vietu ārvalstīs un atpakaļ, tai skaitā ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar vīzas un ceļojuma apdrošināšanas polises iegādi;

45.1 3. stipendijas;

45.1 4. mācību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam:

45.1 4.1. personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas). Ja tiek slēgti uzņēmuma līgumi, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir attiecināmas, ja projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona;

45.1 4.2. šo noteikumu 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5. un 45.2. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

45.1 4.3. pakalpojumu izmaksas. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 506 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

45.2 Otrajā kārtā šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas (izmaksas attiecināmas ar 2021. gada 1. augustu):

45.2 1. šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto darbību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas;

45.2 2. šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5. un 45.2. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

45.23. maksa par iesaisti starptautiskā mācībspēku, tehnoloģiju ekspertu, politikas ekspertu un pētnieku kopienā, kas nodrošina šo noteikumu 41.6. un 41.7. apakšpunktā noteikto specifisko iznākuma rādītāju sasniegšanu;

45.24. ar konferenču, diskusiju un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu īre, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja vai projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, izdales materiālu izmaksas un datortehnikas noma šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā norādīto darbību īstenošanai.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā; kas grozīta ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 708)

45.3 Otrajā kārtā šo noteikumu 44.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas (izmaksas attiecināmas ar 2022. gada 1. septembri):

45.31. mācību izmaksas, tai skaitā mācību maksa un mācību materiāli, mācību koordinēšana, uzraudzība un kvalitātes kontrole, kā arī konsultācijas pasniedzējiem ārvalsts augstskolā;

45.32. mācību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam:

45.32.1. personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas). Ja tiek slēgti uzņēmuma līgumi, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir attiecināmas, ja projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona;

45.32.2. šo noteikumu 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5. un 45.2. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

45.32.3. pakalpojumu izmaksas. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

45.32.4. e-risinājumu (informācijas sistēmas un programmatūra, kurā iespējams izmantot mākslīgā intelekta vai mašīnmācīšanās tulkošanas algoritmu optimizāciju) pielāgošanas, izstrādes, integrēšanas un ieviešanas izmaksas šo noteikumu 44.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 708 redakcijā)

46. Plānojot šo noteikumu 45.1.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka tad:

46.1. ja projektā darbinieks ir nodarbināts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darbinieka algu, normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

46.2. ja projektā darbinieks ir nodarbināts mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas saskaņā ar zinātniskās institūcijas atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj tikai darbinieka algu bez normatīvajos aktos noteiktajām piemaksām un sociālo garantiju izmaksām.

47. Šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno, ievērojot šādus nosacījumus un izmaksu attiecināmības ierobežojumus:

47.1. atbalstāmās darbības īsteno atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajai un apstiprinātajai iekšējai kārtībai, lai finansētu starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumus, tostarp dalību pētniecības mobilitātes un dalības programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs;

47.2. šo noteikumu 44.1.2. apakšpunktā minētā viena programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas līdz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanai ar vadošo iestādi nepārsniedz 9 000 euro, ja projekta iesniedzējs ir programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta pieteikuma koordinators, un nepārsniedz 6000 euro, ja projekta iesniedzējs ir projekta pieteikuma partneris, un par attiecīgā projekta sagatavošanu iepriekš nav saņemts Eiropas strukturālo un investīciju fondu vai valsts budžeta finansējums programmas Baltic Bonus ietvaros laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam, tajā skaitā ievērojot šādus faktisko izmaksu ierobežojumus:

47.2.1. ārvalstu braucieni, lai plānotu programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta pieteikuma sagatavošanu, ir līdz četrām dienām, un izmaksas nepārsniedz 1500 euro;

47.2.2. atalgojuma izmaksas par šo noteikumu 44.1.2. apakšpunktā minēto projektu sagatavošanu tiek noteiktas saskaņā ar finansējuma saņēmēja iekšējo atalgojuma politiku un:

47.2.2.1. zinātniskajam personālam nepārsniedz 400 darba stundas, ja programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta pieteikumu piesaka kā koordinators;

47.2.2.2. zinātniskajam personālam nepārsniedz 200 darba stundas, ja programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta pieteikumu piesaka kā partneris;

47.2.2.3. administratīvajam vadītājam nepārsniedz 35 darba stundas;

47.3. šo noteikumu 44.1.1.1. apakšpunktā minētie ārvalstu braucieni uz partnerības biržām ir līdz četrām dienām, un izmaksas nepārsniedz 1500 euro.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

48. Ja šo noteikumu 36. punktā minētā projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam tiek izmaksāts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas. Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam avansa maksājums nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas. Avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma kopsummas un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

49. Finansējuma saņēmējs ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īsteno no vienošanās noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

50. Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam ir atbalstāmas šādas darbības:

50.1. šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētās darbības, ja tās nav finansētas no citiem publiskiem finanšu instrumentiem un veiktas:

50.1.1. sākot ar 2014. gada 1. janvāri un līdz vienošanās noslēgšanai, ja finansējuma saņēmējs iesniedz projekta pieteikumā paredzēto darbību ilgtspējas pamatojumu;

50.1.2. pēc vienošanās noslēgšanas;

50.2. šo noteikumu 44.2., 44.3., 44.4., 44.5., 44.6. un 44.7. apakšpunktā minētās darbības, ja tās nav finansētas no citiem publiskiem finanšu instrumentiem un veiktas, sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

51. Ja kādu no šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4., 44.5., 44.7., 44.8., 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 35. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

51.1 Šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs, īstenojot šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:

51.1 1. līdz projekta īstenošanas beigām katru gadu iesniedz pārskatu atbildīgajā un sadarbības iestādē par šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu un mācībās iegūto zināšanu pārnesi pētniecībā un studijās (tai skaitā aprakstu par 41.5. apakšpunktā minētā specifiskā iznākuma rādītāja izpildi, jauna satura un metožu ieviešanu mācību kursos augstskolās, apmācīto studentu skaitu);

51.1 2. slēdz līgumus ar personām, kuras tiks iesaistītas šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā, paredzot pienākumu šīm personām pēc mācību pabeigšanas vismaz divus gadus strādāt Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās kā akadēmiskajam vai zinātniskajam personālam jomās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa digitālās prasmes, bet, ja šī prasība netiek pildīta, – atmaksāt mācību izdevumus atbilstoši Darba likumam;

51.1 3. uzrauga šo noteikumu 51.2. apakšpunktā minētā mācību izdevumu atmaksāšanas pienākuma izpildi, attiecīgi apkopojot un uzkrājot datus par šo noteikumu 51.2. apakšpunktā minētajiem līgumiem, personām un personu nostrādāto laiku Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

51.2 Šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs, īstenojot šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, apkopo un uzkrāj datus par personām, kas pilnveidojušas kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā, un līdz 2023. gada 31. decembrim katru gadu atbildīgajā un sadarbības iestādē iesniedz pārskatu par šo noteikumu 41.6. un 41.7. apakšpunktā minētā specifiskā iznākuma rādītāja izpildi.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

IV. Trešās kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

52. Trešo kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

53. Trešajā kārtā atbalsts paredzēts programmas "Apvārsnis 2020" virs kvalitātes sliekšņa novērtētu, bet finansējumu nesaņēmušu projektu vai to daļu finansēšanai, kas, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, ir iesniegti šādās apakšprogrammās:

53.1. Izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas (Spreading Excellence and Widening Participation) apakšprogramma ERA Chairs;

53.2. Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammas:

53.2.1. Eiropas stipendijas (European Fellowship);

53.2.2. Pasaules stipendijas (Global Fellowship);

53.2.3. Eiropas zinātnieku nakts (European Researchers’ Night);

53.3. Eiropas Zinātnes padomes (European Research Council) Frontier Research granti:

53.3.1. Starting grant (ERC-SG);

53.3.2. Consolidator grant (ERC-CG);

53.3.3. Advanced grants (ERC-AG);

53.3.4. Proof of Concept (ERC-PoC);

53.4. kopuzņēmuma ECSEL ietvaros apstiprināta projekta no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem finansējamas darba paketes atbalsts.

54. Projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, bet šo noteikumu 53.2. apakšpunktā minētās programmas ietvaros arī tiešās pārvaldes iestāde, kas trešajā kārtā iesniedz vienu vai vairākus projektu iesniegumus.

55. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz un projektu īsteno individuāli vai sadarbībā ar citu zinātnisko institūciju, tai skaitā ārvalstu, ja sadarbības partneris ir paredzēts šo noteikumu 53.4. apakšpunktā minētās apakšprogrammas projekta īstenošanai. Ja sadarbības partneris ir ārvalsts zinātniskā institūcija vai ārvalsts komersants, sadarbības partnera projekta daļas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina no sadarbības partnera rīcībā esošajiem līdzekļiem.

56. Trešajā kārtā projekta iesniedzējs var īstenot:

56.1. ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu;

56.2. ar saimniecisku darbību saistītu projektu.

57. Trešajai kārtai pieejamais kopējais publiskais attiecināmais finansējums ir 10 384 941 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 8 827 199 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 557 742 euro apmērā.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 277 redakcijā)

58. (Svītrots ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287)

59. Trešajā kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

59.1. iznākuma rādītājs – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 15 programmas "Apvārsnis 2020" projektu pieteikumi;

59.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

59.2.1. oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti:

59.2.1.1. žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa:

59.2.1.2. Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;

59.2.2. tehnoloģiju tiesības:

59.2.2.1. patenti;

59.2.2.2. citi nemateriālie aktīvi;

59.2.3. intelektuālā īpašuma licences līgumi;

59.2.4. jauna produkta vai jaunas tehnoloģijas prototips;

59.2.5. jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes (tai skaitā nekomercializējama metode), kas papildina šo noteikumu 59.2.1., 59.2.2., 59.2.3. un 59.2.4. apakšpunktā minētos rādītājus;

59.2.6. citi pētījuma vai projekta specifikai atbilstoši rādītāji (tai skaitā dati), kas papildina šo noteikumu 59.2.1., 59.2.2., 59.2.3. un 59.2.4. apakšpunktā minētos rādītājus.

60. Projekta iesniedzējs trešajā kārtā sagatavo un sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām. Pielikumā pievieno šādus dokumentus:

60.1. programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros šo noteikumu 53. punktā minētajās apakšprogrammās iesniegta projekta pieteikuma apliecinātu kopiju;

60.2. dokumentāciju, kas apliecina, ka projekta pieteikumam ir veikts projekta kvalitātes izvērtējums un tas ir pārvarējis noteikto kvalitātes slieksni programmas "Apvārsnis 2020" projektu pieteikumu vērtēšanā:

60.2.1. Eiropas Komisijas izsniegtu Izcilības zīmoga sertifikātu (Seal of Excellence), ja konkrētajai programmas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammai Eiropas Komisija piešķir Izcilības zīmoga sertifikātu;

60.2.2. izdruku no informācijas sistēmas Research Participant Portal, kas satur informāciju par projekta novērtējumu un noteikto novērtējuma kvalitātes slieksni (Evaluation Summary Report);

60.3. ja konkrētajai šo noteikumu 53. punktā minētajai apakšprogrammai Eiropas Komisija nepiešķir Izcilības zīmoga sertifikātu vai projekts iesniegts, pirms Eiropas Komisija uzsākusi Izcilības zīmoga sertifikāta piešķiršanu, papildus šo noteikumu 60.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem – Eiropas Komisijas atbildīgās iestādes informāciju par projekta noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ vai projekta iekļaušanu rezerves sarakstā;

60.4. izdruku no informācijas sistēmas Research Participant Portal, kas satur informāciju par projekta pieteikuma iesniegšanas datumu, ja informācija nav norādīta šo noteikumu 60.2. vai 60.3 apakšpunktā minētajos dokumentos;

60.5. apliecinājumu, ka iesniegtais projekts netiks īstenots programmā "Apvārsnis 2020", – attiecināms uz šo noteikumu 53.1., 53.2. un 53.3. apakšpunktā minētajām apakšprogrammām;

60.6. kopuzņēmuma ECSEL valstu pārstāvju grupas lēmuma apliecinātu kopiju par projekta apstiprināšanu īstenošanai – attiecināms uz šo noteikumu 53.4. apakšpunktā minēto apakšprogrammu;

60.7. zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas aprakstu un apgrozījuma pārskatu par pēdējiem trim noslēgtajiem finanšu pārskata gadiem, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

60.8. programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros šo noteikumu 53. punktā minētajās apakšprogrammās iesniegta projekta pieteikuma precizētu finansēšanas plānu, budžetu un citas saistītās projekta iesnieguma sadaļas atbilstoši projekta iesniegumu atlases kārtas nolikumā noteiktajam, ja saskaņā ar komercdarbības atbalstu regulējošiem normatīvajiem aktiem projekta iesniegums finansēšanai šā pasākuma ietvaros klasificējams kā ar saimniecisku darbību saistīts projekts. Šādam projektam pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāti trešajā kārtā aprēķina atbilstoši šo noteikumu 63. un 64. punktam (ja attiecināms).

61. Trešajā kārtā attiecināmas ir tiešās projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 53. punktā minēto atbalstāmo apakšprogrammas projektu īstenošanai un projekta netiešās attiecināmās izmaksas, kas atbilst attiecīgās šo noteikumu 53. punktā noteiktās apakšprogrammas Eiropas Komisijas Darba programmā (Work Programme) noteiktajam un atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulai (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulai (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), tostarp piemērojot vienas vienības izmaksas, ja tādas ir paredzētas attiecīgajos šo noteikumu 53. punktā minēto apakšprogrammu finansēšanas nosacījumos, ciktāl Darba programmā (Work Programme) noteiktās izmaksas nav pretrunā ar Eiropas Savienības struktūrfondu normatīvo aktu regulējumu, vienlaikus ievērojot šo noteikumu 62.1. apakšpunkta un 63. punkta nosacījumus.

61.1 Šo noteikumu 53.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo apakšprogrammas projektu īstenošanai personāla izmaksas, ja projektā darbinieks ir nodarbināts mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, ir attiecināmas. Atlīdzības izmaksas ir veicamas saskaņā ar zinātniskās institūcijas atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj tikai darbinieka algu bez normatīvajos aktos noteiktajām piemaksām un sociālo garantiju izmaksām.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

62. Ja šo noteikumu 53. punktā minētās apakšprogrammas projekts klasificējams kā ar saimniecisku darbību saistīts projekts, projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šādiem nosacījumiem:

62.1. projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. panta 3. punkta "a", "b", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām pētniecības izmaksām, un tiek ievērota šo noteikumu 63. un 64. punktā noteiktā maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte;

62.2. projekta iesnieguma īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no projekta iesniedzēja privātā finansējuma (projekta iesniedzēja rīcībā esošie līdzekļi, kredītresursi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldības galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem).

62.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 28. punktu uzskatāma diena, kad ir pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu.

(MK 10.09.2019. noteikumu Nr. 419 redakcijā)

63. Pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte trešajā kārtā īstenotiem ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem ir šāda:

63.1. 85 procenti fundamentālo pētījumu veikšanai;

63.2. tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai:

63.2.1. 70 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

63.2.2. 60 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

63.2.3. 50 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

63.3. rūpniecisko pētījumu veikšanai:

63.3.1. 70 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

63.3.2. 60 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

63.3.3. 50 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

63.4. eksperimentālās izstrādes veikšanai:

63.4.1. 45 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

63.4.2. 35 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

63.4.3. 25 procenti projekta iesniedzējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai.

64. Šo noteikumu 63.3. un 63.4. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma intensitāti var palielināt par 15 procentiem, nepārsniedzot 80 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja ir izpildīts vismaz viens no Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumiem.

65. Projekta īstenošanas laiks trešajā kārtā ir no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, līdz 2023. gada 30. novembrim. Šo noteikumu 53. punktā minēto programmas "Apvārsnis 2020" atbalstāmo apakšprogrammu projektos veiktās darbības ir atbalstāmas:

65.1. ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam – sākot ar 2017. gada 1. janvāri;

65.2. ar saimniecisku darbību saistītam projektam pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punktā noteikto.

66. Ja šo noteikumu 56.1. vai 56.2. apakšpunktā minētā projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam tiek izmaksāts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas. Pēc tam kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

67. Projektu īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija vai tās deleģētā iestāde sadarbībā ar sadarbības iestādi nodrošina šo noteikumu 53.1., 53.2.1., 53.2.2. un 53.3. apakšpunktā minēto programmu ietvaros iesniegta projekta vidusposma un gala rezultātu kvalitātes izvērtējumu, ievērojot šādus nosacījumus:

67.1. izvērtējumu veic Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautie eksperti, kas atbilst šādiem kritērijiem:

67.1.1. ekspertam ir doktora zinātniskais grāds;

67.1.2. eksperta zinātniskā kvalifikācija atbilst konkrētā projekta iesnieguma zinātnes nozares apakšnozarei;

67.1.3. ekspertam ir atbilstoša profesionālā pieredze un kompetence;

67.2. Izglītības un zinātnes ministrija vai tās deleģētā iestāde izstrādā un ar sadarbības iestādi saskaņo izvērtējumu standartformas, tajā skaitā ietverot prasību ekspertam vidusposma rezultātu izvērtējumā norādīt, kā projekta izpildes progress saskan ar plānoto, un sniegt ieteikumus darba plāna koriģēšanai, ja nepieciešams, bet gala rezultātu izvērtējumā – pamatot, cik lielā mērā projekta plānotie rezultāti ir sasniegti (novērtējumu izsakot arī procentos);

67.3. ņemot vērā vidusposma rezultātu izvērtējuma secinājumus un ieteikumus, Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestāde, atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, vienojas par grozījumiem projekta darba plānā;

67.4.  gala rezultātu izvērtējumu sadarbības iestāde izmanto lēmuma pieņemšanā par projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu. Pamatojoties uz gala izvērtējumu par projektā plānoto rezultātu sasniegšanas līmeni, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Par minēto lēmumu sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 287; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634)

68. Ja kādas šo noteikumu 56. punktā minētā projekta darbības šo noteikumu 54. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

69. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

69.1. zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 12. un 35. punktā minētā projekta iesniedzēja projekta īstenošanai;

69.2. izmaksas, kas saistītas ar ēku būvprojektēšanu, rekonstrukciju, būvniecību un telpu pielāgošanu;

69.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

69.4. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 21., 45., 61. un 62. punktā;

69.5. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 21., 45. un 47. punktā minēto izmaksu apjoma ierobežojumus;

69.6. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta ietvaros veiktajām darbībām, neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

69.7. izmaksas, par kurām maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

69.8. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

69.9. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

69.10. pievienotās vērtības nodoklis (izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs nevar to atgūt no valsts budžeta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā), muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi.

70. Ja projekta faktiskie izdevumi pārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu vai projekta plānošanas vai īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai izmaksas sadārdzinās, finansējuma saņēmējs minētās izmaksas sedz no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējums, vai pārdala ietaupījumu no citām finansējuma saņēmēja projekta finansējuma pozīcijām.

71. Šo noteikumu 12., 35. un 54. punktā minētajam projekta iesniedzējam un šo noteikumu 35. punktā minētajam sadarbības partnerim (ja attiecināms) noteiktas šādas prasības:

71.1. tas nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai (ja attiecināms);

71.2. tā nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz 150 euro;

71.3. tas sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei vai citai kompetentai institūcijai nav apzināti sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

71.4. tas nav saņēmis un neplāno saņemt finansējumu no valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai pētniecības rezultātiem;

71.5. ja šo noteikumu 54. punktā minētajam projekta iesniedzējam tiek piešķirts komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, sadarbības iestāde pārbauda, vai uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

71.6. ja projekta iesniedzējs īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu un kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma, bet projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala darbības atbalstāmajās nozarēs un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no citu nozaru darbībām un finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas – attiecināms uz šo noteikumu 54. punktā minēto projekta iesniedzēju;

71.7. ja projekta iesniedzējs veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, tas nodala darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu, – attiecināms uz šo noteikumu 35. un 54. punktā minēto projekta iesniedzēju;

71.8. lai šo noteikumu 35. punktā minētais projekta iesniedzējs saņemtu sadarbības iestādes uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniedzēja finanšu vadības un grāmatvedības politikas aprakstu un apgrozījuma pārskatu (1. pielikums) par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem, kas pamato projekta iesniedzēja atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai;

71.9. projekta iesniedzējs, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, nodala:

71.9.1. ar saimniecisko darbību nesaistītās pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no saimnieciskajām pamatdarbībām;

71.9.2. pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām zinātniskās institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām.

72. Projektā nav atbalstāmas darbības un nozares, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punktā un 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajam.

73. Projektā atbalstu nepiešķir, ja iestājas kāds no Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 5. punktā noteiktajiem gadījumiem.

74. Projekta īstenošanas vieta pirmās, otrās un trešās kārtas ietvaros ir Latvijas Republikas teritorija.

75. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu.

76. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 1303/2013 un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

77. Pasākumā ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

78. Šo noteikumu 12. un 35. punktā minētais finansējuma saņēmējs:

78.1. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju – projektu skaitu, kuros Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta dzimumu līdztiesības, invaliditātes, vecuma un etniskās piederības principu ievērošana (ja attiecināms);

78.2. uzkrāj datus par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" horizontālo rādītāju – projekta īstenošanā izmantoto zaļo publisko iepirkumu skaitu (ja attiecināms), lai nodrošinātu šo noteikumu 77. punkta nosacījumu izpildi.

79. Finansējuma saņēmējs nodrošina projektā paredzēto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

80. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

80.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

80.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju, un tas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai specifiskā atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

80.3. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās vai līgums.

81. Ja, īstenojot ar saimniecisku darbību saistītu projektu, sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma konstatē, ka nav ievēroti šo noteikumu 2.4., 62.1. apakšpunktā, 63., 64. punktā un 65.2. apakšpunktā minētie nosacījumi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nepamatoti piešķirtu un atmaksājams no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma valsts budžetā šādā kārtībā:

81.1. ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, neievērojot šo noteikumu 2.4. un 65.2. apakšpunktu, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādei pilnībā atmaksā visu saņemto publisko finansējumu;

81.2. ja nav ievērots kāds no šo noteikumu 62.1. apakšpunktā vai 63. vai 64. punktā minētajiem nosacījumiem, bet ir ievēroti pārējie nosacījumi par valsts atbalstu komercdarbībai, finansējuma saņēmējs atmaksā publiskā finansējuma starpību starp sākotnēji piemēroto un faktiskajai situācijai atbilstošo.

82. Ja, īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma konstatē, ka projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. un 2.5. apakšpunktā minētajam kritērijam, atbalsta saņēmējam ir pienākums atbalsta sniedzējam atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu. Atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 708 redakcijā)

82.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Zinātnes padomei  visu projekta ietvaros nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 277 redakcijā)

82.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, šo noteikumu 54. punktā minētajam projekta iesniedzējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 277 redakcijā)

83. Uz šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto atbalstu par programmā "Apvārsnis 2020" iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta pieteikuma izstrādi šo noteikumu 35. punktā minētais projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris (ja attiecināms) nevar pretendēt, ja šā projekta pieteikuma izstrādes izmaksas ir segtas no otrās kārtas finansējuma.

84. Lai nodrošinātu dubultfinansējuma kontroli, pasākuma ietvaros sadarbības iestāde un Latvijas Zinātnes padome īsteno abpusēju sadarbību, slēdzot starpresoru vienošanos par informācijas un datu apmaiņu un par aktivitāšu saskaņotu un papildinošu īstenošanu, paredzot kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa par programmā "Apvārsnis 2020" iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta pieteikuma izstrādi.

(Grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 634; grozījums stājas spēkā 01.01.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

85. Publisko finansējumu ar saimniecisku darbību saistītu projektu īstenošanai piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. pantu.

86. Pasākumā sniegto atbalstu (tai skaitā de minimis atbalstu) nevar apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā un projektā (tai skaitā nevar apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai projektā sniegto de minimis atbalstu).

87. Finansējuma saņēmējs iesniedz un sadarbības iestāde uzkrāj datus par šo noteikumu 17., 41. un 59. punktā minētajiem uzraudzības rādītājiem. Datus par šo noteikumu 17.1.1., 17.2.1., 17.3. un 41.1. apakšpunktā un 59. punktā minētajiem rādītājiem sadarbības iestāde uzkrāj atbilstoši saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātās Frascati rokasgrāmatas "Norādījumi par pētniecības un eksperimentālās izstrādes attīstības datu vākšanu un paziņošanu" zinātņu nozaru un apakšnozaru divu zīmju klasifikācijai.

88. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr.  651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

89. Sadarbības iestāde un šo noteikumu 56.2. apakšpunktā minētā projekta īstenotājs nodrošina Komisijas regulas Nr.  651/2014 12. pantā noteiktos uzraudzības nosacījumus.

90. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 58. panta 4. punktu un 59. pantu vai Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu pieņem līdz šo regulu darbības beigām.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 287 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 315
Zinātniskās institūcijas < nosaukums> apgrozījuma pārskats par 20__.gadu:

1. Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK) un dimensijām: darbības raksturs un darbības veids

EKK

N

 

S

KOPĀ

Darbība, kurai nav saimniecisks raksturs

Netiešā darbība kopā

Saimnieciskā darbība

pamatdarbība

cita darbība

netiešā darbība

KOPĀ

pamatdarbība

cita darbība

netiešā darbība

KOPĀ

izglītība

pētniecība

tehnoloģiju pārnese

izglītība

pētniecība

tehnoloģiju pārnese

F

R

E

F

R

E

fundamentālie pētījumi

rūpnieciskie pētījumi

eksperimentālā izstrāde

fundamentālie pētījumi

rūpnieciskie pētījumi

eksperimentālā izstrāde

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2 Ieņēmumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK) un dimensijām: darbības raksturs un darbības veids

EKK

N

 

S

KOPĀ

Darbība, kurai nav saimniecisks raksturs

Netiešā darbība kopā

Saimnieciskā darbība

pamatdarbība

cita darbība

netiešā darbība

KOPĀ

pamatdarbība

cita darbība

netiešā darbība

KOPĀ

izglītība

pētniecība

tehnoloģiju pārnese

izglītība

pētniecība

tehnoloģiju pārnese

F

R

E

F

R

E

fundamentālie pētījumi

rūpnieciskie pētījumi

eksperimentālā izstrāde

fundamentālie pētījumi

rūpnieciskie pētījumi

eksperimentālā izstrāde

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 315
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamā publiskā finansējuma sadalījuma pa zinātniskajām institūcijām aprēķināšanas metodika

1.  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākumam "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk – 1.1.1.5. pasākums) pieejamā publiskā finansējuma Fi sadalījumu pa zinātniskajām institūcijām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Fi – projekta iesniedzējam "i" kopējais pieejamais publiskais finansējums (euro);

i – projekta iesniedzēja variante (i = 1, 2, ..);

FSi – projekta iesniedzējam pieejamais sākotnējais publiskais finansējums starptautiskās sadarbības sekmēšanai 70 000 euro apmērā;

FPi – projekta iesniedzējam pieejamais papildu publiskais finansējums starptautiskās sadarbības sekmēšanai (euro);

– finansējums Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcija (turpmāk – ERIC konsorcijs) Latvijas Nacionālās partnerības plāna īstenošanai, kas noteikts 20 000 euro apmērā par vienu gadu un pieejams šo noteikumu 35.4., 35.10., 35.11., 35.15. un 35.17. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam uz trim gadiem, ja ERIC konsorcijā Latvijai ir novērotāja statuss, vai uz pieciem gadiem, ja ERIC konsorcijā Latvijai ir dalībnieka statuss, vai finansējums Eiropas Kodolpētījumu organizācijas Latvijas Nacionālā kontaktpunkta funkciju nodrošināšanai uz pieciem gadiem, kas pieejams šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam, vai finansējums sadarbības pasākumu īstenošanai starp šo noteikumu 35.9. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju, Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija) uz pieciem gadiem;

– projekta iesniedzējam pieejamais minimālais finansējums starptautiskās sadarbības sekmēšanai 18 000 euro apmērā, kas tiek noteikts, ja FPi  saskaņā ar šā pielikuma 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteikto aprēķinu nepārsniedz 18 000 euro;

– projekta iesniedzējam pieejamais finansējums, kas paredzēts šo noteikumu 44.6. apakšpunktā minētajai projekta vadībai.

2. Papildu publisko finansējumu starptautiskās sadarbības sekmēšanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

FPi – kopējais pieejamais papildu publiskais finansējums starptautiskās sadarbības sekmēšanai (euro);

 – projekta iesniedzējam aprēķinātais papildu publiskais finansējums starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošanai, kas noteikts, ievērojot projekta iesniedzēja institucionālo kapacitāti (euro);

 – projekta iesniedzējam aprēķinātais papildu publiskais finansējums starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošanai, kas noteikts, ievērojot projekta iesniedzēja sekmes Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam (euro).

3. Projekta iesniedzējam aprēķināto papildu publisko finansējumu starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošanai, kas noteikts, ievērojot projekta iesniedzēja institucionālo kapacitāti, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – projekta iesniedzēja institucionālā kapacitāte starptautiskās sadarbības sekmēšanai, kas noteikta, ievērojot šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minēto maksimālo limitu;

 – 1.1.1.5. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējiem pieejamais sākotnējais papildu publiskais finansējums starptautiskās sadarbības sekmēšanai.

4. Projekta iesniedzēja institucionālo kapacitāti starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošanai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Ki – projekta iesniedzēja (i) institucionālās kapacitātes raksturlielumu koeficients;

 – projektu iesniedzēju institucionālās kapacitātes raksturlielumu koeficientu summa.

Ki=(I2016+P2016) × AT2016 + (I2017 + P2017) × AT2017, kur

 – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas uzturēšanai 2016. gadā, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" minēto aprēķinu;

 – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas nodarbinātā zinātniskā personāla – vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu – atlīdzībai 2016. gadā, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" minēto aprēķinu;

 – zinātniskās institūcijas attīstības koeficients 2016. gadā, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" minēto aprēķinu;

 – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas uzturēšanai 2017. gadā, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" minēto aprēķinu;

 – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas nodarbinātā zinātniskā personāla – vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu – atlīdzībai 2017. gadā, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" minēto aprēķinu;

 – zinātniskās institūcijas attīstības koeficients 2017. gadā, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" minēto aprēķinu.

5. Projekta iesniedzējam pieejamo finansējumu starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošanai, kas noteikts, ņemot vērā projekta iesniedzēja sekmes Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – projekta iesniedzēja starptautiskās sadarbības raksturlielumu koeficients;

 – šajos noteikumos noteiktais 1.1.1.5. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas sākotnējais kopējais iznākuma rādītājs;

F1115.2k – 1.1.1.5. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējiem pieejamais sākotnējais papildu publiskais finansējums starptautiskās sadarbības sekmēšanai.

6. Projekta iesniedzēja starptautiskās sadarbības raksturlielumu koeficientu RH2020 nosaka, izmantojot šādu formulu:

 – projekta iesniedzēja individuālais cilvēkresursu apmērs viena Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta pieteikuma sagatavošanai, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  , kur

 – projekta iesniedzēja vidējais zinātniskā personāla skaits (pilna laika ekvivalenta izteiksmē) laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam, kas nav mazāks kā zinātniskā personāla skaits (pilna laika ekvivalenta izteiksmē) 2015. gadā;

 – projekta iesniedzēja iesniegto un virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu pieteikumu skaits Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" (ietvertas programmas, kas noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, 5. pantu un preambulas 36. punktu).

7. Projekta iesniedzējam pieejamo finansējumu, kas paredzēts šo noteikumu 44.6. apakšpunktā noteiktajai projekta vadībai, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 315Pieņemts: 06.06.2017.Stājas spēkā: 29.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 28.06.2017. OP numurs: 2017/127.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291823
{"selected":{"value":"12.11.2022","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2022","iso_value":"2022\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2022","iso_value":"2022\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-11.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-12.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2021","iso_value":"2021\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-20.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-17.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2019","iso_value":"2019\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2019.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2018","iso_value":"2018\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2018.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2017","iso_value":"2017\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2017.-21.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"