Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 506

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 127. nr.; 2018, 251. nr.; 2019, 187. nr.; 2020, 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 34 676 151 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 29 474 727 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums - 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 5 201 424 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums - 71 010 euro)."

2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Pirmajai kārtai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 467 134 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 447 063 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2 020 071 euro apmērā."

3. Izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. Izglītības un zinātnes ministrijai - 7 638 080 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 6 492 367 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 145 713 euro);".

4. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Otrajai kārtai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 090 500 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 8 576 925 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums - 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 513 575 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums - 71 010 euro)."

5. Izteikt 40. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40. Otrās kārtas projekta iesniedzējiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums pirms šo noteikumu 39.3. apakšpunktā pieņemtā lēmuma par snieguma fonda finansējuma pārdali nepārsniedz:".

6. Izteikt 40.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.16. Rīgas Tehniskajai universitātei - 4 357 300 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 3 703 705 euro (tai skaitā virssaistību finansējums - 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums - 653 595 euro (tai skaitā virssaistību finansējums - 71 010 euro)), no kuriem 573 400 euro šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un 3 000 000 euro šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;".

7. Papildināt noteikumus ar 41.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.5. specifiskais iznākuma rādītājs - akadēmiskais un zinātniskais personāls, kas pilnveidojis kompetenci augsta līmeņa digitālo prasmju jomā (vismaz 36 personas, kuras pabeigušas šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās mācības un ieguvušas sertifikātu)."

8. Papildināt noteikumus ar 44.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.8. Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei - attiecināms uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju."

9. Papildināt noteikumus ar 45.1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1.13. Latvijas pārstāvja (padomnieka) uzturēšanās izmaksas ārvalstīs šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību;".

10. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Otrajā kārtā šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

45.1 1. mācību izmaksas ārvalsts augstskolā, tai skaitā mācību maksa un mācību materiāli, veselības apdrošināšana ārvalstīs, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla izmitināšana, mācību koordinēšana, uzraudzība un kvalitātes kontrole, kā arī konsultācijas pasniedzējiem ārvalsts augstskolā;

45.1 2. izmaksas par braucienu uz mācību norises vietu ārvalstīs un atpakaļ, tai skaitā ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar vīzas un ceļojuma apdrošināšanas polises iegādi;

45.1 3. stipendijas;

45.1 4. mācību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam:

45.1 4.1. personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas). Ja tiek slēgti uzņēmuma līgumi, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir attiecināmas, ja projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona;

45.1 4.2. šo noteikumu 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4. un 45.1.5. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

45.1 4.3. pakalpojumu izmaksas. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas."

11. Papildināt III nodaļu ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs, īstenojot šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:

51.1 1. līdz projekta īstenošanas beigām katru gadu iesniedz pārskatu atbildīgajā un sadarbības iestādē par šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu un mācībās iegūto zināšanu pārnesi pētniecībā un studijās (tai skaitā aprakstu par 41.5. apakšpunktā minētā specifiskā iznākuma rādītāja izpildi, jauna satura un metožu ieviešanu mācību kursos augstskolās, apmācīto studentu skaitu);

51.1 2. slēdz līgumus ar personām, kuras tiks iesaistītas šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā, paredzot pienākumu šīm personām pēc mācību pabeigšanas vismaz divus gadus strādāt Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās kā akadēmiskajam vai zinātniskajam personālam jomās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa digitālās prasmes, bet, ja šī prasība netiek pildīta, - atmaksāt mācību izdevumus atbilstoši Darba likumam;

51.1 3. uzrauga šo noteikumu 51.1 2. apakšpunktā minētā mācību izdevumu atmaksāšanas pienākuma izpildi, attiecīgi apkopojot un uzkrājot datus par šo noteikumu 51.1 2. apakšpunktā minētajiem līgumiem, personām un personu nostrādāto laiku Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās."

12. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Trešajai kārtai plānotais kopējais publiskais attiecināmais finansējums ir 11 118 517 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 450 739 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 667 778 euro apmērā."

13. Izteikt 82.1 un 82.2 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Valsts izglītības attīstības aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

82.2 Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasību pārkāpumi, šo noteikumu 54. punktā minētajam projekta iesniedzējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 506Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 18.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 17.08.2020. OP numurs: 2020/157.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316715
18.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)