Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 322

Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 18. §)
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punktu, Izglītības likuma 14. panta
1.punktu un Augstskolu likuma 3. panta sesto daļu
(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikāciju, tai skaitā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus.

2. Latvijas izglītības klasifikācijas struktūru veido šādi līmeņi:

2.1. pirmais klasifikācijas līmenis (izglītības pakāpe un pirmais koda cipars) (1. pielikums);

2.2. otrais klasifikācijas līmenis (izglītības programmas veids un otrais koda cipars (ar burtu/bez burta) kopā ar pirmo ciparu) (1. pielikums);

2.3. trešais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā grupa un trešais koda cipars) (2. pielikums);

2.4. ceturtais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā joma un ceturtais koda cipars kopā ar trešo ciparu) (2. pielikums);

2.5. piektais klasifikācijas līmenis (izglītības programmu grupa un piektais koda cipars kopā ar trešo un ceturto ciparu) (2. pielikums).

3. Izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā papildus var lietot sesto klasifikācijas līmeni:

3.1. vispārējā izglītībā – vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma (sestais, septītais un astotais koda cipars) (3. pielikums);

3.2. profesionālajā izglītībā – izglītības programmu grupām atbilstošās profesionālās izglītības programmu kopas, kas ietver saturiski radniecīgas profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas) un izglītības programmas, kurās iegūst pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (sestais un septītais koda cipars) (4. pielikums).

4. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru pirmais un otrais koda cipars ir 00, 26 vai 48 un kuru kodā nav ietverts astotais koda cipars vai kuru astotais koda cipars ir trīs, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 28. februārim.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

5. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir:

5.1. 224, 225, 310, 763 vai kuru trešais, ceturtais, piektais, sestais un septītais koda cipars ir 54303, 54801, 76203, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

5.2. 222, 420, 440, 481, 524, 850, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

6. Izglītojamie, kas uzsākuši izglītības programmas apguvi vakara (maiņu) izglītības ieguves formā (astotais koda cipars 2), ir tiesīgi pabeigt attiecīgās izglītības programmas apguvi, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. augustam.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

7. Vispārizglītojošā virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 011), humanitārā un sociālā virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 012), matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 013), kā arī profesionāli orientēta virziena (trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 014) izglītības programmas tiek īstenotas līdz 2022. gada 31. augustam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem un normatīvajiem aktiem par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. augustam.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

8. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru trešais, ceturtais un piektais koda cipars ir 851 un 852, derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 322

(Pielikums grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 616; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-2011)

1. tabula

Pirmais klasifikācijas līmenisOtrais klasifikācijas līmenisLKI/
EKI
ISCED–2011
(trīs ciparu kodējumā)
pirmais koda ciparsizglītības pakāpepirmais un otrais koda cipars (ar burtu/bez burta)izglītības programmas veidsISCED-P (izglītības programmas)ISCED-A (izglītības kvalifikācijas)
1234567
0Pirmsskolas izglītība01Pirmsskolas izglītības programmas 01010201
02020202
1Pamatizglītības pirmais posms11Vispārējā izglītība, pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas
(1.–6. klase)
 100100
10PProfesionālās pilnveides izglītības programmas, īstenojamas bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma1–2251100
10VProfesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības pirmā posma izglītības programmai 100030
10TProfesionālā tālākizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums vismaz 480 stundu2251100
2Pamatizglītības otrais posms21Vispārējā izglītība, pilnas pamatizglītības programmas
(1.–9. klase)
1–210031003
24442444
24352435
23Vispārējā izglītība, pamatizglītības otrā posma izglītības programmas
(7.–9. klase)
2244244
22Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums viens līdz trīs gadi2254254
20TProfesionālā tālākizglītība, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 480, 640 vai vairāk stundu3351254

20P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves3351254
20VProfesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) programmai2251100
3Vidējās izglītības pakāpe31Vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums trīs gadi4344344
32Arodizglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums divi līdz trīs gadi3353353
32aArodizglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums viens gads3351254
32bArodizglītība, īstenojama pēc daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums trīs gadi3254254
33Profesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums trīs līdz četri gadi4354354
35aArodizglītība, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums viens gads3453453
35bProfesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1,5 līdz trīs gadi4453453
36Vispārējā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar kodu 32. Mācību ilgums viens gads4344344
37Profesionālā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar pirmo un otro koda ciparu 32. Mācību ilgums līdz divi gadi4354354
30TProfesionālā tālākizglītība, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 640, 960 vai vairāk stundu3-4453453
30PProfesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves4451354
30VProfesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei4351254
4Augstākās izglītības pakāpe

41

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās divi līdz trīs gadi5554550
42Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi6655650

6566

6506

43

Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs līdz četri gadi6645640
44Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens līdz divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz četri gadi6655650
45Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās viens līdz divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz pieci gadi7747740
46Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz četri gadi6657650
47Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi7757750
49Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz pieci gadi7756750
5 50

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai pamatspecialitātē un zobārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai apakšspecialitātē, turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums vismaz trīs gadi.

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai apakšspecialitātē un papildspecialitātē. Īstenojama pēc ārsta speciālista kvalifikācijas ieguves pamatspecialitātē. Studiju ilgums vismaz viens gads

8851750
 

51

Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs līdz četri gadi8864860
Piezīmes.

1 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie līdz triju gadu vecumam.

2 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie pēc triju gadu vecuma.

3 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 1.–6. klasē.

4 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.

5 Izglītības programmas ar piekto un sesto koda ciparu 58 vai 59, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.

6 Izglītības programmas, kuru ilgums pilna laika studijās ir vairāk nekā četri gadi.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti

2. tabula

LKI līmenis

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Prasmes (spēja lietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)

1.

Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atcerotiesSpēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus.
Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzami
Spēj veikt vienkāršus uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā. Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus

2.

Spēj parādīt darba vai konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanas apgūstamajā profesionālās darbības vai mācību jomāSpēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot pamata noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas.
Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiem
Spēj veikt uzdevumus speciālista pārraudzībā, dotos uzdevumus pildot individuāli vai darba grupā, vai daļēji patstāvīgi.
Spēj piedalīties atsevišķu mācību vai darba uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā

3.

Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā.
Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā
Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu problēmas, izvēloties piemērotas darba pamatmetodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijasSpēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu.
Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu

4.

Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.
Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās.
Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā
Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai.
Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.
Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā.
Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.
Spēj sadarboties
Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.
Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.
Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti

5.

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratniSpēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.
Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas
Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā

6.

Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim.
Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā

7.

Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarēSpēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību

8.

Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē

Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem vai mākslinieciskai jaunradei atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē, īstenojot mākslinieciskās jaunrades darbu mākslinieciskās darbības jomās vai būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā.

Spēj īstenot starptautiskas nozīmes mākslinieciskās jaunrades projektus.

Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Spēj patstāvīgi paaugstināt mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmes un attīstīt praktiskās iemaņas unikālu starptautiska līmeņa ideju un mākslinieciskās jaunrades darba īstenošanā

Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju vai mākslinieciskās jaunrades uzdevumus mākslinieciskās darbības jomās, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus vai mākslinieciskās jaunrades projektus, tai skaitā starptautiskus

Piezīme. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 322

(Pielikums grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

Trešais, ceturtais un piektais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskās grupas, tematiskās jomas un programmu grupas) un tā salīdzinājums ar Izglītības un mācību nozaru klasifikāciju (ISCED-F 2013)

Trešais klasifikācijas līmenis

Ceturtais klasifikācijas līmenis

Piektais klasifikācijas līmenis

ISCED-F 2013

Trešais koda cipars

Izglītības tematiskā grupa

Trešais un ceturtais koda cipars

Izglītības tematiskā joma

Trešais, ceturtais un piektais koda cipars

Izglītības programmu grupa

 

1

2

3

4

5

6

7

0Vispārējā izglītība01Vispārizglītojošā izglītība011Pamatizglītības programmas0011
015Speciālās izglītības programmas0011
016Vispārējās vidējās izglītības programmas0011
017Izglītības iestādes izstrādātas izglītības programmas0011
018Starptautiskās izglītības programmas0011
019Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmas0011
09Personības attīstība090Personības attīstība0031

1

Izglītība

14

Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes

141

Pedagogu izglītība

0112; 0113; 0114

142

Izglītības zinātne

0111

2

Humanitārās zinātnes un māksla

21

Mākslas

211

Vizuāli plastiskā māksla

0213

212

Mūzika un skatuves māksla

0215

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

0211

214

Dizains

0212

215

Amatniecība

0214

216

Lietišķā māksla

0214

217

Radošās industrijas

0219

22

Humanitārās zinātnes

221

Reliģija un teoloģija

0221

223

Dzimtās valodas studijas

0232

226

Literatūra un lingvistika

0232

227

Valodu studijas un programmas

0231

228

Vēsture un arheoloģija

0222

229

Filozofija un ētika

0223

3

Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības

31

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

311

Ekonomika

0311

312

Politikas zinātne

0312

313

Psiholoģija

0313

314

Socioloģija un kultūras studijas

0314

32

Informācijas un komunikācijas zinātnes

321

Žurnālistika un komunikācija

0321

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

0322

34

Komerczinības un administrēšana

341

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

0416

342

Tirgzinības un reklāma

0414

343

Finanses, banku lietas un apdrošināšana

0412

344

Grāmatvedība un nodokļi

0411

345

Vadība un administrēšana

0413

346

Sekretariāta un biroja darbs

0415

347

Darba dzīve

0417

38

Tiesību zinātne

380

Tiesību zinātne

0421

4

Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas

42

Dzīvās dabas zinātnes

421

Bioloģija

0511

422

Bioķīmija

0512

43

Vides zinātne

431Vides zinātne un vides pārvalde0521
432Dabas aizsardzība0522

44

Fizikālās zinātnes

441

Ķīmija

0531

442

Ģeogrāfija un zemes zinātnes

0532

443

Fizika

0533

46

Matemātika un statistika

460

Matemātika un statistika

0541;

0542

48

Datorika

482

Datoru lietošana

0611

483

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

0612

484

Programmēšana

0613

5

Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība

52

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

521

Mehānika un metālapstrāde

0715

522

Enerģētika

0713

523

Elektronika un automātika

0714

525

Mašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)

0716

526

Citas inženierzinātnes

0719

527

Medicīnas inženierija

0914

528

Ķīmijas tehnoloģijas

0711

529

Vides inženierzinātnes

0712

54

Ražošana un pārstrāde

541

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0721

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0723

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0722

544

Derīgo izrakteņu ieguve

0724

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0722

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0723

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0722

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

0722

58

Arhitektūra un būvniecība

581

Arhitektūra un pilsētu plānošana

0731

582

Būvniecība un civilā celtniecība

0732

6

Lauksaimniecība

62

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

621

Lauksaimniecība

0811

622

Dārzkopība

0812

623

Mežsaimniecība

0821

624

Zivsaimniecība

0831

64

Veterinārija

640

Veterinārija

0841

7

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

72

Veselības aprūpe

721

Ārstniecība

0912

722

Medicīniskie pakalpojumi

0915

723

Māszinības

0913

724

Zobārstniecība

0911

725

Farmācija

0916

726

Sabiedrības veselība

0919

76

Sociālā labklājība

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

0922

762

Sociālie pakalpojumi

0921;
0923

764

Sociālā aprūpe

0923

8

Pakalpojumi

81

Individuālie pakalpojumi

811

Viesnīcu un restorānu serviss

1013

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

1015

813

Sports

1014

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

1011

815

Skaistumkopšanas pakalpojumi

1012

816

Audio, video un foto pakalpojumi

0211

817

Floristikas pakalpojumi

0214

818

Citi pakalpojumi

1019

84

Transporta pakalpojumi

840

Transporta pakalpojumi

1041

85

Vides veselība

853

Vide un ūdenssaimniecība

1021

86

Civilā un militārā aizsardzība

861

Personu un īpašuma aizsardzība

1032

862

Darba aizsardzība un drošība

1022

863

Militārā aizsardzība

1031

9

Citur neklasificētās tematiskās grupas

99

Citur neklasificētās tematiskās jomas

999

Citur neklasificētās programmu grupas

9999

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 322

(Pielikums grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

Sestais klasifikācijas līmenis vispārējā izglītībā (vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma)

Sestais klasifikācijas līmenis

Piektais un sestais koda cipars

Izglītības programmu īpašais veids, LKI/EKI līmenis

Septītais koda cipars

Mācību valoda

Astotais koda cipars

Izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Latviešu mācībvaloda

1

Klātiene

3

Neklātiene

2

Mazākumtautību mācībvaloda

19

Sociālās korekcijas programmas

4

Tālmācība

3

Cita mācībvaloda

51

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem – 2. līmenis

52

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem – 2. līmenis

  

5

Izglītība ģimenē

53

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – 2. līmenis

    

54

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām – 2. līmenis

    

55

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem – 2. līmenis

    

56

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (jauktiem attīstības traucējumiem – pirmsskolā) – 2. līmenis

    

57

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem – 2. līmenis

    

58

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 1. līmenis

    

59

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 1. līmenis

    

Piezīme. Pirmsskolas un pamatizglītības programmām sestais cipars ir 1, pārējām programmām – 0.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 322

(Pielikums grozīts ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

Sestais klasifikācijas līmenis profesionālajā izglītībā (profesionālās izglītības programmu kopas un izglītības ieguves forma)

Trešais, ceturtais un piektais koda cipars

Izglītības programmu grupa

Trešais, ceturtais, piektais, sestais un septītais koda cipars

Izglītības programmu kopas

Astotais koda cipars

Izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

141

Pedagogu izglītība

141 06

Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība

1

Klātienes

211

Vizuāli plastiskā māksla

211 01

Mākslas

3

Neklātienes

211 02

Mākslas zinātnes

4

Tālmācība

211 03

Restaurācija  

212

Mūzika un skatuves māksla

212 01

Taustiņinstrumentu spēle  

212 02

Stīgu instrumentu spēle  

212 03

Pūšaminstrumentu spēle  

212 04

Sitaminstrumentu spēle  

212 05

Diriģēšana  

212 06

Vokālā mūzika  

212 07

Mūzikas vēsture un teorija  

212 08

Kompozīcija  

212 09

Mūzika  

212 10

Deja  

212 11

Horeogrāfija  

212 12

Teātra māksla  

212 13

Instrumentālā mūzika  

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

213 01

Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas  

214

Dizains

214 01

Komunikācijas dizains  

214 02

Vides dizains  

214 03

Interjera dizains  

214 04

Reklāmas dizains  

214 05

Koka izstrādājumu dizains  

214 06

Tekstilizstrādājumu dizains  

214 07

Metāla izstrādājumu dizains  

214 08

Keramikas izstrādājumu dizains  

214 09

Stikla izstrādājumu dizains  

214 10

Ādas izstrādājumu dizains  

214 11

Apģērbu dizains  

214 12

Multimediju dizains  

214 13

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

214 14

Materiālu dizains un tehnoloģijas  
214 15Produktu dizains  
214 16Pakalpojumu dizains  

215

Amatniecība

215 01

Tautas māksla un amatniecība  

215 02

Rokdarbi  

215 03

Juvelierdarbi  

215 04

Mūzikas instrumentu izgatavošana un labošana  

215 05

Akmens kalšana  

215 06

Aušana  

215 07

Kokgriešana  

215 08

Floristika  

216

Lietišķā māksla

216 01

Metāla mākslinieciskā apstrāde  

216 02

Koka mākslinieciskā apstrāde  

216 03

Tekstila mākslinieciskā apstrāde  

216 04

Ādas mākslinieciskā apstrāde  

216 05

Stikla mākslinieciskā apstrāde  

216 06

Keramikas mākslinieciskā apstrāde  

216 07

Rokdarbi  

227

Valodu studijas un programmas

227 00

Valodu studijas un programmas  

311

Ekonomika

311 01

Ekonomika  

313

Psiholoģija

313 01

Psiholoģija  

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

322 00

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības  

341

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

341 01

Elektroniskā komercija  

341 02

Komerczinības  

341 03

Nekustamā īpašuma tirdzniecība  

342

Tirgzinības un reklāma

342 01

Mārketings un tirdzniecība  

342 02

Sabiedriskās attiecības  

342 03

Reklāmas zinības  

342 04

Tirgzinības  

342 05

Reklāma un sabiedriskās attiecības  

342 06

Reklāmas vadība  

343

Finanses, banku lietas un apdrošināšana

343 01

Banku zinības un finanses  

343 02

Finanšu vadība  

343 03

Apdrošināšana  

344

Grāmatvedība un nodokļi

344 01

Grāmatvedība un finanses  

344 02

Grāmatvedība  

345

Vadība un administrēšana

345 01

Biznesa vadība  

345 02

Eiropas ekonomika un bizness  

345 03

Eiropas Savienības bizness un tiesības  

345 04

Kvalitātes nodrošināšana un vadība  

345 05

Mazā un vidējā biznesa vadība  

345 06

Ostu vadība  

345 07

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

345 08

Vadības zinātne  

345 09

Komercdarbība (Uzņēmējdarbība)  

345 10

Komercdarbība un ekonomika  

345 11

Komercdarbība un uzņēmuma vadība  

345 12

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

345 13

Kultūras vadība  

345 14

Sabiedrības vadība  

345 15

Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība  

345 16

Viesnīcu vadība  

345 17

Tūrisma vadība  

345 18

Kvalitātes sistēmas vadība  

345 19

Personāla vadība  

345 20

Projektu vadība  

345 21

Iestāžu un organizāciju ārējie sakari  

345 22

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība  

345 23

Mūzikas projektu vadība  

345 24

Ražošanas inženierzinības un vadība  

345 25

Darbs ar jaunatni un tā vadība  

346

Sekretariāta un biroja darbs

346 01

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi  

347

Darba dzīve

347 01

Personāla sagatavošana darbam  

422

Bioķīmija

422 01

Biotehnoloģija  

482

Datoru lietošana

482 00

Datoru lietošana  

483

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

483 01

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli  

484

Programmēšana

484 01

Programmēšana  

521

Mehānika un metālapstrāde

521 01

Metālapstrāde  

521 02

Inženiermehānika  

521 03

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija  

521 04

Bionika un protezēšana  

521 05

Materiālzinātne  

521 06

Mehatronika  

521 07

Ostu tehnika  

521 08

Ražošanas tehnoloģija  

522

Enerģētika

522 01

Enerģētika un elektrotehnika  

522 02

Elektrotehnika un elektronika  

522 03

Elektriskās iekārtas  

522 04

Elektrotehnoloģiju datorvadība  

522 05

Lauksaimniecības enerģētika  

522 06

Siltumenerģētika  

523

Elektronika un automātika

523 01

Automātika un datortehnika  

523 02

Elektronika  

523 03

Telekomunikācijas  

523 04

Datortehnikas remonts  

523 05

Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas  

523 06

Telemātika un telemehānika  

525

Mašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)

525 01

Autotransports  

525 02

Kuģu mehānika  

525 03

Transports  

525 04

Dzelzceļa transports  

525 05

Aviācijas transports  

525 06

Jūras transports  

525 07

Lauksaimniecības tehnika  

525 08

Mežsaimniecības tehnika  

525 09

Lauksaimniecības inženierzinātne  

525 10

Transporta sistēmu inženierija  

527

Medicīnas inženierija

527 01

Medicīnas inženierija  

528

Ķīmijas tehnoloģijas

528 01

Ķīmijas tehnoloģijas  

529

Vides inženierzinātnes

529 01

Vides aizsardzības tehnoloģija  

541

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

541 01

Pārtikas produktu tehnoloģija  

541 02

Pārtikas zinātne  

541 03

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole  

541 04

Miltu izstrādājumu ražošana  

541 05

Gaļas produktu ražošana  

541 06

Piena produktu ražošana  

541 07

Augļu un dārzeņu pārstrāde  

541 08

Zivju apstrādes tehnoloģija  

541 09

Dzērienu ražošana  

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

542 01

Tekstila un apģērbu tehnoloģija  

542 02

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  

542 03

Trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

543 01

Kokapstrāde  

543 02

Koksnes materiāli un tehnoloģija  

543 04

Kokizstrādājumu izgatavošana  

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

545 01

Grāmatu iesiešana  

545 02

Poligrāfija un izdevējdarbība  

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

546 00

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547 00

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548 02

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

581

Arhitektūra un pilsētu plānošana

581 01

Arhitektūra  

581 02

Ainavu arhitektūra  

581 03

Ģeodēzija un kartogrāfija  

581 04

Zemes ierīcība  

582

Būvniecība un civilā celtniecība

582 01

Būvdarbi  

582 02

Būvniecība  

582 03

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  

582 04

Hidroinženierzinātne  

582 05

Transportbūves  

621

Lauksaimniecība

621 01

Augkopība  

621 02

Augļkopība  

621 03

Dārzeņkopība  

621 04

Lopkopība  

621 05

Biškopība  

621 06

Mājdzīvnieku kopšana  

622

Dārzkopība

622 01

Puķkopība  

622 02

Stādu audzēšana  

622 03

Apzaļumošanas darbi  

622 04

Dārzu un parku kopšana  

623

Mežsaimniecība

623 01

Meža darbi un tehnika  

623 02

Meža ekoloģija un mežkopība  

623 03

Mežizstrāde  

623 04

Meža ekonomika un politika  

623 05

Mežzinātne  

624

Zivsaimniecība

624 01

Zivkopība  

624 02

Vēžveidīgo audzēšana  

640

Veterinārija

640 01

Veterinārmedicīna  

640 02

Dzīvnieku veselības aprūpe  

721

Ārstniecība

721 01

Medicīna  

721 02

Pediatrija  

722

Veselības aprūpes pakalpojumi

722 01

Audiologopēdija  

722 02

Ergoterapija  

722 04

Fizioterapija  

722 05

Medicīnas inženierija un fizika  

722 06

Ortozēšana, protezēšana  

722 07

Optometrija  

722 08

Uzturzinātne  

722 09

Kosmetoloģija  

722 11

Mūzikas terapija  

723

Māszinības

723 00

Māszinības  

724

Zobārstniecība

724 00

Zobārstniecība  

724 01

Zobu higiēna  

725

Farmācija

725 00

Farmācija  

726

Sabiedrības veselība

726 00

Sabiedrības veselība  

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

761 01

Bērnu aprūpe  

761 02

Bērnu atpūtas organizēšana  

762

Sociālie pakalpojumi

762 01

Sociālais darbs  

762 02

Sociālā rehabilitācija  

764

Sociālā aprūpe

764 01

Sociālā aprūpe  

811

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

811 01

Saimniecības vadīšana  

811 02

Ēdināšanas pakalpojumi  

811 03

Viesnīcu pakalpojumi  

811 04

Restorānu pakalpojumi  

811 05

Apkalpošana uz kuģiem  

811 06

Apkalpošana lidmašīnās  

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

812 01

Tūrisma pakalpojumi  

812 02

Lauku tūrisma pakalpojumi  

813

Sports

813 01

Sporta trenera sagatavošana  

813 02

Invalīdu sporta organizatora sagatavošana  

813 03

Tiesnešu sagatavošana  

813 04

Sporta instruktora sagatavošana  

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

814 01

Mājturība  

815

Skaistumkopšanas pakalpojumi

815 01

Dekoratīvā kosmētika  

815 02

Frizieru pakalpojumi  

815 03

Nagu kopšanas pakalpojumi  

815 04

Fitness un svara kontrole  

816

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

817

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

818

Citi pakalpojumi

818 01

Pakalpojumi degvielas uzpildes stacijās  

818 02

Azartspēļu un izložu vadīšana  

840

Transporta pakalpojumi

840 01

Kuģu vadīšana  

840 02

Pasta pakalpojumi  

840 03

Gaisa satiksmes vadība  

840 04

Starptautisko pārvadājumu organizācija  

840 05

Gaisa satiksmes pakalpojumi  

840 06

Kuģniecības pakalpojumi  

840 07

Pilsētas elektrotransporta pakalpojumi  

840 08

Dzelzceļa pakalpojumi  

840 09

Autotransporta pakalpojumi  

840 10

Pašgājējmašīnu vadīšana  

840 11

Loģistika  

851

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

852

(Svītrots ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 737)

853

Vide un ūdenssaimniecība

853 01

Vide un ūdenssaimniecība  

861

Personu un īpašuma aizsardzība

861 00

Personu un īpašuma aizsardzība  

861 01

Civilā drošība un aizsardzība  

861 02

Organizāciju drošība  

861 03

Penitenciārais darbs  

861 04

Policijas darbs  

861 05

Robežapsardze  

861 06

Ugunsdrošība un aizsardzība  

861 07

Ieslodzījuma vietu apsardze  

861 08

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība  

861 09

Muitas un nodokļu administrēšana  

861 10

Muita  

862

Darba aizsardzība un drošība

862 00

Darba aizsardzība un drošība  

863

Militārā aizsardzība

863 00

Valsts aizsardzība  

999

Citur neklasificētas programmu grupas    

Piezīme. Citur neklasificētu profesionālās izglītības programmu kopu klasificēšanai konkrētas profesionālās izglītības programmas grupas ietvaros kā sesto un septīto koda ciparu lieto "00". ;. . . ;.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 322Pieņemts: 13.06.2017.Stājas spēkā: 16.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 15.06.2017. OP numurs: 2017/119.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
291524
{"selected":{"value":"12.11.2021","content":"<font class='s-1'>12.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2021","iso_value":"2021\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2018","iso_value":"2018\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2018.-11.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-04.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"