Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra noteikumus Nr. 246 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 60

Rīgā 2017. gada 28. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 15 4. p.)
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
64.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas (turpmāk tekstā – Oficiālā glabāšanas sistēma) izveidošanas un uzturēšanas kārtību;

1.2. prasības obligātās informācijas izplatīšanai;

1.3. informācijas nosūtīšanas kārtību Oficiālajai glabāšanas sistēmai.

2. Noteikumi ir saistoši:

2.1. emitentiem – kapitālsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un kuru izcelsmes dalībvalsts ir Latvijas Republika;

2.2. personām, kas lūgušas pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu Latvijas Republikas regulētajā tirgū, ja pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū nav lūdzis pats emitents, (turpmāk tekstā – trešā persona).

3. Oficiālo glabāšanas sistēmu izveido un uztur Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

II. Obligātās informācijas atklāšanas pamatprincipi

4. Obligātās informācijas atklāšana notiek Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā, tajā skaitā iesniedzot to Oficiālajai glabāšanas sistēmai. Oficiālā glabāšanas sistēma ir plašai auditorijai pieejams interneta vortāls (adrese – https://csri.investinfo.lv/).

5. Emitenta vai trešās personas atklātajai informācijai jābūt precīzai, nekļūdīgai un nepārprotamai, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, tā nedrīkst izslēgt vai neietvert jebko, kas varētu ietekmēt sniegtās informācijas saturu vai nozīmi.

III. Kārtība, kādā Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadāma, labojama un publicējama informācija

6. Regulētā informācija šā punkta izpratnē ir Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 47. punktā minētā obligātā informācija, tostarp saskaņā ar Regulu Nr. 596/2014 atklājamā informācija. Informāciju ievada atkarībā no informācijas veida:

6.1. periodiska regulētā informācija:

6.1.1. gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. pantu un kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1, 56.2, 56.3, 56.4 pantu sniedzama kopā ar gada pārskatu;

6.1.2. pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi/ierobežotas pārbaudes – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. pantu;

6.1.3. maksājumi valdībām – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57.3 pantu;

6.2. pastāvīga regulētā informācija:

6.2.1. izcelsmes dalībvalsts – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 pantu;

6.2.2. iekšējā informācija – informācija, kas atklājama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr.  596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK un Komisijas direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK 17.  un 19. panta prasībām;

6.2.3. paziņojumi par būtisku akciju paketi – informācija, kas paziņojama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. pantu un atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.3 panta trešo daļu;

6.2.4. emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.4 pantu;

6.2.5. balsstiesību kopējais skaits un kapitāls – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta devīto daļu;

6.2.6. izmaiņas tiesībās, kas attiecas uz akciju vai vērtspapīru kategorijām, – informācija, kas par izmaiņām vērtspapīru tiesībās atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 5. punktu un trešās daļas 6. punktu;

6.3. papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem:

6.3.1. papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, tas ir, informācija, kas pēc satura neatbilst nevienam no šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktā minētajiem informācijas veidiem, bet kas Latvijas Republikā jāatklāj saskaņā ar citām finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu prasībām, tai skaitā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 1.–4. punktu, 2.1 daļu, trešās daļas 1.–5. punktu, sesto, septīto, desmito, divpadsmito, trīspadsmito daļu, 57.2 pantu.

7. Ievadāmajai informācijai ir iespējams pievienot pielikumus failu veidā (finanšu pārskatus u.tml.).

8. Ievadītās informācijas statusa veidi ir:

8.1. statuss "Progresā", kad informācija ir redzama tikai emitentam vai trešajai personai, bet nav publicēta Oficiālajā glabāšanas sistēmā. Statuss "Progresā" tiek piešķirts, tiklīdz ievadītā informācija saglabāta Oficiālajā glabāšanas sistēmā, bet publiski vēl nav pieejama;

8.2. statuss "Publicēts", kad informācija ir publicēta Oficiālajā glabāšanas sistēmā un ir publiski pieejama. Statusu "Publicēts" emitents vai trešā persona piešķir, lai ievadītā informācija tiktu publiskota Oficiālajā glabāšanas sistēmā;

8.3. statuss "Atcelts", kad publicētā informācija vairs nav publiski pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā. Statusu "Atcelts" Komisija pēc savas iniciatīvas var piešķirt informācijai, kas neatbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma vai šo noteikumu prasībām vai ir pretrunā ar vispārpieņemtām ētikas normām, vai pēc emitenta vai trešās personas lūguma, ja kļūdas dēļ Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir publicēta informācija, kurai nav jābūt publiski pieejamai vai kura var maldināt sabiedrību.

9. Publicētās informācijas labošanas kārtība:

9.1. kad emitents vai trešā persona ievadītajai informācijai piešķir statusu "Publicēts", Oficiālajā glabāšanas sistēmā konkrētai informācijai tiek piešķirts versijas Nr. 1;

9.2. ievadītās informācijas kļūdu labošana ir iespējama, izveidojot ievadītās informācijas versiju Nr. 2 utt.;

9.3. izveidojot jaunu versiju, to publicē nekavējoties un obligāti komentārā paskaidro jaunas versijas izveidošanas iemeslu un norāda, kas jaunajā versijā publicētajā informācijā ir mainīts salīdzinājumā ar iepriekšējā versijā publicēto informāciju;

9.4. izveidojot jaunu versiju, iepriekšējā versija paliek publiski pieejama;

9.5. jaunas informācijas versijas veidošana ir atļauta tikai publicētās informācijas kļūdu labošanai (gramatiskās, pārrakstīšanās u.c. kļūdas, nepareizs pievienotais fails, nepilnīga informācija u.tml.);

9.6. ņemot vērā šo noteikumu 9.4. punktā noteikto, ja ir izveidojusies situācija, ka publicētā informācija pēc satura vai rakstura ir tāda, ka nav pieļaujams saglabāt tās publisku pieejamību (piemēram, kļūdas dēļ, tostarp kādā no pievienotajiem failiem, publicēta tāda informācija, kura saskaņā ar tiesību aktiem nedrīkst būt publiski pieejama vai kuras publiskas pieejamības saglabāšana var maldināt ieguldītājus), emitents vai trešā persona nekavējoties par to informē Komisiju un nekavējoties rakstveidā lūdz Komisiju nodrošināt kļūdaini publicētās informācijas publisku nepieejamību, piešķirot publicētajai informācijai statusu "Atcelts", kā paredzēts šo noteikumu 8.3. punktā.

10. Detalizēta kārtība, kādā Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadāma, labojama un publicējama informācija, noteikta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas instrukcijā, kas pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

11. Valodu lietošanā informācijas atklāšanai Oficiālajā glabāšanas sistēmā emitents vai trešā persona ievēro Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.1 pantā noteiktās prasības.

IV. Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošana

12. Tiesības ievadīt un publicēt informāciju Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir Komisijai un Komisijas reģistrētiem lietotājiem. Par reģistrētiem lietotājiem var kļūt tikai emitenta vai trešās personas norādītas fiziskās personas.

13. Lai emitents vai trešā persona reģistrētu Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju, tas iesniedz Komisijai parakstītu šo noteikumu 1. pielikumā pievienoto iesniegumu. Emitentam vai trešajai personai ir jānodrošina tāds Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju skaits, lai nodrošinātu nepārtrauktu iespēju bez kavēšanās atklāt obligāto informāciju.

14. Saņemot emitenta vai trešās personas iesniegumu, Komisija iesniegumā norādītajām personām piešķir Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas tiesības. Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja vārds un parole tiek nosūtīta uz norādīto personu e-pasta adresēm.

15. Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotājiem ir aizliegts savu lietotāja vārdu un paroli izpaust un nodot citām personām.

16. Ja mainās iepriekš iesniegtā informācija Komisijā reģistrētā Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja datos (piemēram, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs saziņai ar Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju u.c.), emitents vai trešā persona sagatavo un nekavējoties iesniedz Komisijai šo noteikumu 2. pielikumā pievienoto iesniegumu.

17. Saņemot emitenta vai trešās personas iesniegumu par izmaiņām lietotāja datos, Komisija veic attiecīgās izmaiņas.

18. Detalizēta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja paroļu piešķiršanas, to lietošanas, maiņas un jaunas paroles piešķiršanas kārtība noteikta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas instrukcijā, kas pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

19. Emitentam vai trešajai personai ir pienākums nekavējoties iesniegt Komisijai šo noteikumu 3. pielikumā pievienoto iesniegumu, ja kāds no emitenta vai trešās personas pārstāvjiem zaudē tiesības emitenta vai trešās personas vārdā ievadīt un publicēt informāciju Oficiālajā glabāšanas sistēmā, lūdzot anulēt Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja tiesības iesniegumā norādītajai personai (vai personām).

20. Komisija piešķir, anulē un atjauno lietotāja pieeju Oficiālajai glabāšanas sistēmai, kā arī veic izmaiņas lietotāja datos divu darba dienu laikā pēc emitenta vai trešās personas iesnieguma saņemšanas.

21. Ja emitentam vai trešajai personai no tās neatkarīgu iemeslu dēļ radušās tehniskas problēmas, kas var aizkavēt obligātās informācijas ievadīšanu un publicēšanu Oficiālajā glabāšanas sistēmā, emitents vai trešā persona nekavējoties par to informē Komisiju.

22. Komisijai ir tiesības bloķēt lietotāja pieeju Oficiālajai glabāšanas sistēmai pēc savas iniciatīvas, ja attiecīgais lietotājs veic darbības, kas traucē Oficiālās glabāšanas sistēmas darbībai, par lietotāja tiesību bloķēšanu nekavējoties informējot emitentu vai trešo personu.

23. Ja emitenta akcijas ar regulētā tirgus organizētāja lēmumu tiek izslēgtas no regulētā tirgus vai automātiski tiek izbeigta emitenta parāda vērtspapīru tirdzniecība regulētajā tirgū saistībā ar parāda vērtspapīru dzēšanu, Komisija pēc savas iniciatīvas anulē visu attiecīgā emitenta Komisijā reģistrēto lietotāju pieeju Oficiālajai glabāšanas sistēmai.

V. Atbildība par informācijas pareizību

24. Emitents vai trešā persona ir atbildīga par Oficiālajā glabāšanas sistēmā publicētās informācijas pareizību.

25. Komisijai nav tiesību labot emitenta vai trešās personas Oficiālajā glabāšanas sistēmā publicēto informāciju.

26. Komisijai ir tiesības Oficiālajā glabāšanas sistēmā pievienot savu komentāru par emitenta vai trešās personas publicēto informāciju.

VI. Noslēguma jautājums

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2007. gada 26. aprīļa normatīvie noteikumi Nr. 55 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
28.03.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 60
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1
Rīgā, LV-1050

[gads] . gada [datums] . [mēnesis]

IESNIEGUMS
PAR Oficiālās glabāšanas sistēmas LIETOTĀJA(-U) REĢISTRĒŠANU

………………………………………………………………………lūdz reģistrēt tālāk minētās personas par
(emitenta vai trešās personas nosaukums) 
Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotājiem. 
1..................................(vārds)
 .................................(uzvārds)
 .................................(personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam)
 .................................(e-pasta adrese)
 .................................(tālruņa numurs)
2.................................. 
3.................................. 

 Emitenta vai trešās personas aktuālo, pilntiesīgo lietotāju pilns saraksts*

VārdsUzvārdsPersonas kods**E-pasta adrese
    
    
    
    
 

* Tabulā norāda aktuālos, pilntiesīgos lietotājus, t.sk. saskaņā ar šo iesniegumu reģistrējamos lietotājus.

** Personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam.

Minētās personas ir tiesīgas………………………………………………………………vārdā ievadīt un
 (emitenta vai trešās personas nosaukums) 
publicēt informāciju Oficiālajā glabāšanas sistēmā.
..........................................
(vārds, uzvārds)
 
..........................................
(amats)
 
............................
(paraksts)
 
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
28.03.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 60
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1
Rīgā, LV-1050

[gads] . gada [datums] . [mēnesis]

IESNIEGUMS PAR IZMAIŅĀM REĢISTRĒTA Oficiālās glabāšanas sistēmas LIETOTĀJA(-U) DATOS

…………………………………………………………………lūdz veikt izmaiņas tālāk minētā(-o) reģistrētā(-o)
(emitenta vai trešās personas nosaukums) 
Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāja(-u) datos. 
   
Lietotāja datiPirms izmaiņāmPēc izmaiņām
Vārds  
Uzvārds  
Personas kods*  
E-pasta adrese  
Tālruņa numurs  

* Personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads nerezidentam.

..........................................
(vārds, uzvārds)
 
..........................................
(amats)
 
............................
(paraksts)
 

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
28.03.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 60
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1
Rīgā, LV-1050

[gads] . gada [datums] . [mēnesis]

IESNIEGUMS PAR Oficiālās glabāšanas sistēmas LIETOTĀJA(-U) TIESĪBU ANULĒŠANU

…………………………………………………………………lūdz izslēgt tālāk minētās personas no Oficiālās
(emitenta vai trešās personas nosaukums) 
glabāšanas sistēmas lietotāju saraksta. 
1..................................(vārds)
 .................................(uzvārds)
 .................................(personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam)
 .................................(e-pasta adrese)
 .................................(tālruņa numurs)
2.................................. 
3.................................. 

Emitenta vai trešās personas aktuālo, pilntiesīgo lietotāju pilns saraksts*

VārdsUzvārdsPersonas kods**E-pasta adrese
    
    
    
    
 

* Tabulā norāda tikai aktuālos, pilntiesīgos lietotājus, nenorādot tos lietotājus, kuriem saskaņā ar šo iesniegumu lietotāja tiesības ir anulējamas.

** Personas kods – rezidentam; dzimšanas datums, mēnesis un gads – nerezidentam.

..........................................
(vārds, uzvārds)
 
..........................................
(amats)
 
............................
(paraksts)
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 09.06.2017.Zaudē spēku: 12.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 08.06.2017. OP numurs: 2017/114.27
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
291298
09.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)