Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 264

Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 11. §)
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu
un Statistikas likuma 21. panta 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nacionālo statistisko klasifikāciju "Profesiju klasifikators" (turpmāk – Profesiju klasifikators);

1.2. profesijai (arodam, amatam, specialitātei) atbilstošus pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības;

1.3. Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

2. Profesiju klasifikatorā iekļautai profesijai ir piešķirts noteikts kods, kā arī ir noteikti atbilstoši pamatuzdevumi un kvalifikācijas pamatprasības profesijas nosaukuma identificēšanai (pielikums).

3. Profesiju klasifikatora mērķis ir nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

4. Profesiju klasifikatorā profesijas ir klasificētas grupās saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas 2008. gada Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)) (turpmāk – ISCO-08 klasifikācija).

5. Labklājības ministrija:

5.1. atbild par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu;

5.2. uztur un nodod citām institūcijām lietošanā Profesiju klasifikatora elektronisko versiju;

5.3. atbild par Profesiju klasifikatora elektroniskās versijas atbilstību šiem noteikumiem;

5.4. nodrošina Profesiju klasifikatora elektroniskās versijas bezmaksas pieejamību vismaz CSV, XML un XLSX formātā.

(Grozīts ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)

II. Profesiju klasifikatora struktūra

6. Profesiju klasifikatoru veido:

6.1. profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem augošā secībā;

6.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

6.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

6.4. profesijām atbilstošas kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kas norādītas profesiju mazajā grupā (izņemot pirmās pamatgrupas profesiju mazās grupas) un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

6.5. profesijām atbilstoši pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietvertajām profesijām atbilstošu galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai atsevišķajai grupai.

7. Profesiju klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

7.1. nulles pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar aktīvā dienesta (profesionālais dienests, militārais dienests mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru mācības) vai dienesta Zemessardzē (Zemessardzes uzdevumu pildīšana un zemessargu apmācība) pildīšanu;

7.2. pirmā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu;

7.3. otrā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešams teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis inženierzinātnēs, dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas;

7.4. trešā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešamas tehniskas zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs;

7.5. ceturtā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar informācijas ieguvi un lietošanu, naudas operācijām, dokumentu pārvaldību, tikšanos un ceļojumu organizēšanu;

7.6. piektā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā un preču pārdošanā;

7.7. sestā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā;

7.8. septītā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešamas zināšanas, pieredze un prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darbarīkos un tehnoloģijā;

7.9. astotā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanu;

7.10. devītā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar vienkāršu darbu, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos – ar ievērojamu fizisku piepūli), kurā nav nepieciešama iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana.

8. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

8.1. ja profesijai atbilstoši pamatuzdevumi ir saistīti ar roku darbu vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties un lietot darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt galaproduktu, profesija iekļauta Profesiju klasifikatora septītajā pamatgrupā;

8.2. ja profesijai atbilstoši pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija iekļauta Profesiju klasifikatora astotajā pamatgrupā;

8.3. ja profesijai atbilstošu pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija iekļauta Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā.

9. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (skaitļi) atbilst ISCO-08 klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju Profesiju klasifikatora grupās:

9.1. pirmais skaitlis norāda pamatgrupas kārtas numuru;

9.2. otrais skaitlis (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

9.3. trešais skaitlis (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

9.4. ceturtais skaitlis (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

10. Profesijas kodā nākamās zīmes (skaitļi) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru Profesiju klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

III. Profesiju klasifikatora lietošana

11. Profesiju klasifikatoru lieto:

11.1. darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

11.2. informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

11.3. oficiālās statistikas jomā;

11.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

11.5. Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

11.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

11.7. citās jomās, kur nepieciešams norādīt profesiju nosaukumus.

12. Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukumu izvēlas atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktiem profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem.

13. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda vai pamatvārdiem un tam vai tiem pievienotajiem apzīmējumiem – primārās, sekundārās un terciārās pazīmes, kas raksturo kādu no profesijas pazīmēm:

13.1. pamatvārds ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai – atsevišķos gadījumos – diviem vārdiem. Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi (rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem), kas atdalīti ar slīpsvītru, Profesiju klasifikatora lietotājs atkarībā no uzņēmuma struktūras izvēlas vienu nepieciešamo pamatvārdu vai divus pamatvārdus, kas profesijas nosaukumā atdalīti ar slīpsvītru;

13.2. primārā pazīme parasti ir viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar lielajiem burtiem;

13.3. sekundārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru un norādīta pirms primārās pazīmes;

13.4. terciārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā nav jānorāda profesijas nosaukumā.

14. Profesiju klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie līdzvērtīgu profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Ja attiecīgajai profesijai nav izveidota atvasināta līdzvērtīga profesija, ko varētu klasificēt vienā profesiju atsevišķajā grupā un atšķirt pēc pamatuzdevumiem, Profesiju klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties vienu no atvasināto profesiju nosaukumiem un to lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodu:

14.1. apzīmējumu "vietnieks" – attiecīgajiem vadītāju profesiju nosaukumiem;

14.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" – attiecīgajiem vecāko speciālistu profesiju nosaukumiem;

14.3. apzīmējumu "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" – attiecīgajiem speciālistu vai strādnieku profesiju nosaukumiem.

15. Profesiju klasifikatorā apzīmējums:

15.1. "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskai organizācijai, politiskai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;

15.2. "pamatdarbības struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic pamatfunkcijas, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;

15.3. "pamatdarbības atbalsta struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic atbalsta funkcijas pamatfunkciju nodrošināšanai, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

16. Profesiju nosaukumi Profesiju klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

17. Ja uzņēmumā ir vairākas profesijas pamatā ar vienādiem pamatuzdevumiem, Profesiju klasifikatora lietotājs var papildināt Profesiju klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar papildu apzīmējumu vai (un) kārtas numuru.

IV. Profesiju klasifikatora aktualizēšana

18. Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības. Publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti priekšlikumus par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

19. Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumu par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

19.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievieno papildu apzīmējumus);

19.2. dokumenti, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (pamatojums jaunas profesijas iekļaušanai, amata vai darba apraksts vai cits dokuments);

19.3. profesijas plānotā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

19.4. profesijai atbilstošu pamatuzdevumu apraksts.

20. Labklājības ministrija izvērtē šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju un dokumentus, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedokli par jaunās profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, un, ja tam ir pietiekams pamatojums, sagatavo normatīvā akta projektu par izmaiņām Profesiju klasifikatorā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumus Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148., 200. nr.; 2011, 118. nr.; 2012, 4., 125. nr.; 2013, 37., 174. nr.; 2014, 16., 48., 197. nr.; 2015, 21., 152., 254. nr.; 2016, 149. nr.).

22. Šo noteikumu pielikuma 734.4. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

23. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā.

24. Grozījumi, kas paredz precizēt šo noteikumu pielikuma 505. punkta ievaddaļu, papildinot to ar izmeklētāja palīga (iekšlietu jomā) pamatuzdevumiem, un 505.32. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Kriminālprocesa likumā par izmeklētāja palīga institūta ieviešanu.

(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 23. maija
noteikumiem Nr. 264

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 700 redakcijā)

PROFESIJU KLASIFIKATORS

 1. PROFESIJU NULLES PAMATGRUPA
"0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas"

1. Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijās nodarbinātie pilda aktīvo dienestu, kas ietver profesionālo dienestu, militārā dienesta tiešu izpildi mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru militārās mācības, kā arī zemessargu dienestu Zemessardzē. Karavīriem un zemessargiem ir piešķirtas dienesta pakāpes.

2. Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijas klasificētas šādās grupās:

2.1. apakšgrupā "01 Virsnieki":

2.1.1. mazajā grupā "011 Virsnieki";

2.1.2. atsevišķajā grupā "0110 Virsnieki";

2.2. apakšgrupā "02 Instruktori":

2.2.1. mazajā grupā "021 Instruktori";

2.2.2. atsevišķajā grupā "0210 Instruktori";

2.3. apakšgrupā "03 Kareivji un zemessargi":

2.3.1. mazajā grupā "031 Kareivji un zemessargi";

2.3.2. atsevišķajā grupā "0310 Kareivji un zemessargi".

1.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"011 Virsnieki"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"0110 Virsnieki"

3. Mazās grupas "011 Virsnieki" un atsevišķās grupas "0110 Virsnieki" profesijās nodarbinātie nodrošina vienību (apakšvienību) vadību vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē. Virsniekiem ir piešķirta leitnanta vai augstāka dienesta pakāpe.

4. Mazās grupas "011 Virsnieki" un atsevišķās grupas "0110 Virsnieki" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

4.1. zina: Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (North Atlantic Treaty Organization – NATO) (turpmāk – NATO) un Eiropas Savienības pamatnostādnes aizsardzības jautājumos, valdības politiku valsts aizsardzības jomā, gaisa, jūras un sauszemes spēku savstarpējo sadarbību nacionālajās, starptautiskajās un NATO operācijās, militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības, pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, tās individuālos uzdevumus un uzdevumus kolektīvās aizsardzības sistēmā, personālsastāva vadības pamatprincipus, normatīvo dokumentu prasības valsts aizsardzības jomā, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

4.2. prot: plānot vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, tās nodrošinājumu ar personālsastāvu un materiāltehniskajiem resursiem, nodrošināt pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, izstrādāt vienības (apakšvienības) un tās personālsastāva attīstības plānus;

4.3. atbild: par pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, pakļautā personālsastāva militāro sagatavotību, audzināšanu, militāro disciplīnu un morālo stāvokli, pakļautās vienības (apakšvienības) materiāltehnisko līdzekļu stāvokli un saglabāšanu, materiāltehnisko līdzekļu un finanšu apgādi, drošības tehnikas prasību ievērošanu;

4.4. izglītība: normatīvajā aktā attiecīgajai virsnieka dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

5. Atsevišķās grupas "0110 Virsnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– atkarībā no dienesta pakāpes un amata plānot, vadīt, analizēt un koordinēt vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro sagatavotību, kaujas un mobilizācijas gatavību; veikt valsts drošības situācijas kontroli, aizsardzības plānošanu un attīstības koncepciju izstrādi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro pārstāvniecību NATO un Eiropas Savienībā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
5.1.ĢENERĀLLEITNANTS/ VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)0110 01
5.2.ĢENERĀLMAJORS/ KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)0110 02
5.3.Brigādes ĢENERĀLIS/ Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)0110 03
5.4.PULKVEDIS/ Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)0110 04
5.5.PULKVEŽLEITNANTS/ KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)0110 05
5.6.MAJORS/ KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)0110 06
5.7.KAPTEINIS/ KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)0110 07
5.8.VIRSLEITNANTS0110 08
5.9.LEITNANTS0110 09

1.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"021 Instruktori"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"0210 Instruktori"

6. Mazās grupas "021 Instruktori" un atsevišķās grupas "0210 Instruktori" profesijās nodarbinātie nodrošina vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, vada pakļautos karavīrus vai zemessargus, veic to teorētisko sagatavošanu un praktisko apmācību atbilstoši noteiktajiem standartiem un uzdevumiem vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē. Šiem karavīriem un zemessargiem piešķirta dienesta pakāpe no kaprāļa līdz augstākajam virsseržantam.

7. Mazās grupas "021 Instruktori" un atsevišķās grupas "0210 Instruktori" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

7.1. zina: militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības, vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumus, pakļautā personālsastāva personas un uzskaites datus, sadzīves un dienesta apstākļus, vienības (apakšvienības) un personālsastāva materiāltehnisko nodrošinājumu, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

7.2. prot: motivēt personālsastāvu ikdienas un kaujas uzdevumu izpildei, sastādīt vienības (apakšvienības), karavīru un zemessargu individuālos apmācību plānus un norīkojumu sarakstus, vadīt pakļautā personālsastāva apmācību un organizēt materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanu un uzskaiti atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām;

7.3. atbild: par pakļautā personālsastāva ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, pakļautā personālsastāva militāro apmācību, audzināšanu, militāro disciplīnu, morālo stāvokli, stāju, kārtīgu izskatu, par ieroču, kaujas tehnikas un pārējās tehnikas, uzkabes, formastērpa izmantošanu un saglabāšanu, par to uzturēšanu lietošanas kārtībā;

7.4. izglītība: normatīvajā aktā attiecīgajai instruktora dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

8. Atsevišķās grupas "0210 Instruktori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– vadīt pakļautā personālsastāva apmācību, ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; plānot darba sadalījumu vienībā (apakšvienībā); motivēt un audzināt personālsastāvu; kontrolēt pakļautā personālsastāva dienesta pienākumu izpildes kvalitāti un atbilstību normatīvo dokumentu prasībām; nodrošināt militārās disciplīnas ievērošanu, materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā, to pareizu glabāšanu, uzskaiti un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu; uzraudzīt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vienībā (apakšvienībā).
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
8.1.Augstākais VIRSSERŽANTS/ Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 01
8.2.Galvenais VIRSSERŽANTS/ Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 02
8.3.Štāba VIRSSERŽANTS/ Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 03
8.4.VIRSSERŽANTS/ BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 04
8.5.SERŽANTS0210 05
8.6.KAPRĀLIS0210 06

1.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"031 Kareivji un zemessargi"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"0310 Kareivji un zemessargi"

9. Mazās grupas "031 Kareivji un zemessargi" un atsevišķās grupas "0310 Kareivji un zemessargi" profesijās nodarbinātie veic ikdienas un kaujas uzdevumus vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu. Šiem karavīriem piešķirta kareivja (Jūras spēkos – matroža) vai dižkareivja (dižmatroža) dienesta pakāpe, zemessargiem piešķirta zemessarga vai vecākā zemessarga dienesta pakāpe.

10. Mazās grupas "031 Kareivji un zemessargi" un atsevišķās grupas "0310 Kareivji un zemessargi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

10.1. zina: militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības, savus pienākumus un uzdevumus ikdienas un kaujas apstākļos, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

10.2. prot: nekavējoties un precīzi reaģēt ikdienas un kaujas apstākļos, uzturēt sev uzticēto apbruņojumu un tehniku kaujas gatavībā;

10.3. atbild: par savu pienākumu un doto uzdevumu izpildi, par uzticētā apbruņojuma un tehnikas kaujas gatavību;

10.4. izglītība: normatīvajā aktā attiecīgajai kareivja dienesta pakāpei vai normatīvajā aktā zemessarga dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

11. Atsevišķās grupas "0310 Kareivji un zemessargi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– godprātīgi pildīt karavīra vai zemessarga vispārīgos pienākumus; mācīties un uzturēt nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni; priekšzīmīgi pildīt dienesta pienākumus; zināt un pildīt militāro reglamentu prasības; ievērot militārās pieklājības noteikumus; uzturēt kārtībā un kaujas gatavībā uzticēto šaujamieroci, kaujas tehniku un pārējo tehniku.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
11.1.DIŽKAREIVIS/ DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)0310 01
11.2.Vecākais ZEMESSARGS0310 02
11.3.KAREIVIS/ MATROZIS (Jūras spēkos)0310 03
11.4.ZEMESSARGS0310 04

2. PROFESIJU PIRMĀ PAMATGRUPA
"1 Vadītāji"

12. Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijās nodarbinātie nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā tiesību aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

13. Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

13.1. apakšgrupā "11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji":

13.1.1. mazajā grupā "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

13.1.2. mazajā grupā "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" un atsevišķajā grupā "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji";

13.2. apakšgrupā "12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori":

13.2.1. mazajā grupā "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji";

13.2.2. mazajā grupā "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji";

13.3. apakšgrupā "13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji":

13.3.1. mazajā grupā "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji";

13.3.2. mazajā grupā "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji";

13.3.3. mazajā grupā "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" un atsevišķajā grupā "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji";

13.3.4. mazajā grupā "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

13.4. apakšgrupā "14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji":

13.4.1. mazajā grupā "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

13.4.2. mazajā grupā "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" un atsevišķajā grupā "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji";

13.4.3. mazajā grupā "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji".

2.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji"

14. Mazās grupas "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" likumdevēji nosaka un formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus; valsts augstākās amatpersonas un vadītāji konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās; pašvaldību deputāti nosaka pašvaldību politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus; pašvaldību vadītāji veic dažādus uzdevumus, kas izriet no funkciju sadales valsts pārvaldē; politisko partiju, arodbiedrību, komercsabiedrību, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta biedrību un nodibinājumu vadītāji pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas to vārdā.

15. Mazās grupas "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" profesijas klasificētas:

15.1. atsevišķajā grupā "1111 Likumdevēji";

15.2. atsevišķajā grupā "1112 Valsts augstākās amatpersonas";

15.3. atsevišķajā grupā "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas".

2.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1111 Likumdevēji"

16. Atsevišķās grupas "1111 Likumdevēji" profesijās nodarbinātie nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus un citus normatīvos aktus, nosaka valstspilsētas pašvaldības un novada pašvaldības politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus.

17. Atsevišķās grupas "1111 Likumdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku, organizēt un vadīt padotā personāla darbu; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus un citus normatīvos aktus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus viņi pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; nodrošināt konsultatīvo un administratīvo atbalstu Saeimas Prezidija loceklim; vadīt Saeimas Prezidija locekļa biroja darbu; sniegt padomus un konsultācijas Saeimas Prezidija loceklim jautājumos, kuros nepieciešama dziļa noteiktas nozares vai vairāku apakšnozaru darbības pārzināšana; noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības kompetencē esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus, kas ir spēkā konkrētā novadā vai pilsētā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
17.1.Valsts PREZIDENTS1111 01
17.2.Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 02
17.3.Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS1111 03
17.4.Saeimas SEKRETĀRS1111 04
17.5.Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS1111 05
17.6.Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 06
17.7.Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS1111 07
17.8.Saeimas komisijas SEKRETĀRS1111 08
17.9.Saeimas frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 09
17.10.Saeimas DEPUTĀTS1111 10
17.11.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
17.12.Parlamentārais SEKRETĀRS1111 13
17.13.Ministru PREZIDENTS1111 17
17.14.Ministru PREZIDENTA BIEDRS1111 18
17.15.MINISTRS1111 19
17.16.Īpašu uzdevumu MINISTRS1111 20
17.17.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
17.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
17.19.Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 23
17.20.Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1111 24
17.21.Saeimas Prezidija locekļa biroja VADĪTĀJS1111 27
17.22.Saeimas Prezidija locekļa PADOMNIEKS1111 28
17.23.Pašvaldības domes DEPUTĀTS1111 29
17.24.Ministra BIEDRS1111 30

2.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1112 Valsts augstākās amatpersonas"

18. Atsevišķās grupas "1112 Valsts augstākās amatpersonas" profesijās nodarbinātie konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās, plāno, vada un koordinē iestādes darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, īsteno valsts ārpolitiku, veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē.

19. Atsevišķās grupas "1112 Valsts augstākās amatpersonas" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– nodrošināt Saeimas Administrācijas darba vadību, plānošanu, stratēģijas izstrādi un īstenošanu; organizēt un vadīt padotā personāla darbu valsts un pašvaldības institūcijā; koordinēt darbu starp Saeimas Administrāciju un citām Saeimas struktūrvienībām, kā arī nodrošināt Saeimas budžeta veidošanu un tā izpildi; konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes, sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto normatīvo aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās un starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; nodrošināt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu interešu aizsardzību ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts institūciju starptautiskos sakarus; veikt konsulārās funkcijas saskaņā ar Konsulāro reglamentu; koordinēt Latvijas Republikas valsts institūciju saskaņotu darbību diplomātiskā protokola jautājumos un nodrošināt diplomātiskā protokola ievērošanu; nodrošināt Latvijas Republikas valsts institūcijas un sabiedrību ar informāciju, kas iegūta ārvalstīs jebkurā legālā veidā; plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijas izstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildi valsts pārvaldes jomā saskaņā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteikto politiku un stratēģiju; plānot un sadalīt finanšu resursus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem, nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs, informēt viņus par valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
19.1.Starpvalstu institūcijas VADĪTĀJS1112 01
19.2.Starpvalstu institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS1112 02
19.3.ĢENERĀLPROKURORS1112 03
19.4.Valsts KONTROLIERIS1112 04
19.5.Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 05
19.6.Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 06
19.7.Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS1112 07
19.8.Valsts PREZIDENTA PALĪGS1112 08
19.9.Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS1112 09
19.10.Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS1112 10
19.11.Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS1112 11
19.12.Ministru PREZIDENTA PALĪGS1112 12
19.13.Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS1112 13
19.14.Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS1112 14
19.15.MINISTRA PADOMNIEKS1112 15
19.16.Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS1112 16
19.17.Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS1112 17
19.18.Latvijas PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās1112 18
19.19.Ministra biroja VADĪTĀJS1112 19
19.20.Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās1112 20
19.21.PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā1112 21
19.22.Aizsardzības PADOMNIEKS1112 22
19.23.Valsts SEKRETĀRS1112 23
19.24.Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS1112 24
19.25.Valsts protokola VADĪTĀJS1112 25
19.26.Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS1112 26
19.27.Galvenais valsts NOTĀRS1112 27
19.28.Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS1112 28
19.29.Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 29
19.30.Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1112 30
19.31.Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1112 31
19.32.Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1112 32
19.33.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
19.34.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
19.35.Valsts robežas PILNVAROTAIS1112 35
19.36.Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS1112 36
19.37.Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1112 37
19.38.Pašvaldības IZPILDDIREKTORS1112 38
19.39.Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS1112 39
19.40.Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 40
19.41.Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 41
19.42.Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 42
19.43.Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 43
19.44.TIESĪBSARGS1112 44
19.45.Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 45
19.46.Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)1112 46
19.47.Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS1112 47
19.48.Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS1112 48
19.49.ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)1112 49
19.50.VĒSTNIEKS1112 50
19.51.Pilnvarotais LIETVEDIS1112 51
19.52.Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS1112 52
19.53.PADOMNIEKS (ārlietu jomā)1112 53
19.54.ĢENERĀLKONSULS1112 54
19.55.Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 56
19.56.Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS1112 57
19.57.Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā)1112 59
19.58.Konsulāta VADĪTĀJS1112 60
19.59.Saeimas Kancelejas DIREKTORS1112 61
19.60.Saeimas Kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS1112 62
19.61.Saeimas Administrācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS1112 63
19.62.Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS1112 64

2.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas"

20. Atsevišķās grupas "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" profesijās nodarbinātie nosaka un formulē biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju politiku, izstrādā statūtus, kas reglamentē biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas darbību, pārstāv biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju citās institūcijās.

21. Atsevišķās grupas "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas politiku, pamatvirzienus, statūtus un noteikumus; organizēt un vadīt padotā personāla darbu biedrībā, nodibinājumā, arodbiedrībā un politiskā partijā; aizstāvēt savas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas biedru intereses; veicināt interesi par biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, plānot un organizēt pasākumus biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
21.1.Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS1114 01
21.2.Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS1114 02
21.3.Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 03
21.4.Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS1114 04
21.5.Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 05
21.6.Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1114 06
21.7.Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 07
21.8.Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS1114 08
21.9.Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1114 09

2.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"

22. Mazās grupas "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" un atsevišķās grupas "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada uzņēmumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kopīgi ar citiem vadītājiem nosaka, formulē uzņēmuma darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi, valdi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

23. Atsevišķās grupas "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt vai formulēt uzņēmuma darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā, izvēlēties un apmācīt personālu, organizēt un vadīt padotā personāla darbu uzņēmumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; organizēt un vadīt darījumus, operatīvos darba procesus – darījumu slēgšanu ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību; slēgt darba koplīgumus un kontrolēt to izpildi; organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; ievērot komercsabiedrības statūtus un personu (dalībnieku) grupas vai to pārstāvošās institūcijas – padomes – sapulces lēmumus, sniegt pilnīgu informāciju par savu darbību gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrības dalībniekiem; pieņemt lēmumus par komercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību, pildīt savus pienākumus, mazinot iespējamos komercdarbības riskus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
23.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS1120 01
23.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS1120 02
23.3.Tehniskais DIREKTORS1120 03
23.4.KOMERCDIREKTORS1120 04
23.5.Ekonomikas DIREKTORS1120 05
23.6.Ražošanas DIREKTORS1120 06
23.7.Apgādes DIREKTORS1120 07
23.8.Loģistikas DIREKTORS1120 08
23.9.Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS1120 10
23.10.Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS1120 11
23.11.Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1120 12
23.12.Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1120 13
23.13.Valdes LOCEKLIS1120 14
23.14.Padomes LOCEKLIS1120 15
23.15.Kolēģijas LOCEKLIS1120 16
23.16.PROKŪRISTS1120 17
23.17.Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS1120 18
23.18.Padomes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1120 19
23.19.Komisijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1120 20
23.20.Zinātniskais DIREKTORS1120 21
23.21.Atbildīgais aviācijas VADĪTĀJS1120 22

2.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji"

24. Mazās grupas "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji" profesijās nodarbinātie vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu komercpakalpojumu jomā; komercpakalpojumu un administratīvo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

25. Mazās grupas "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji" profesijas klasificētas:

25.1. atsevišķajā grupā "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji";

25.2. atsevišķajā grupā "1212 Personāla vadītāji";

25.3. atsevišķajā grupā "1213 Politikas un plānošanas vadītāji";

25.4. atsevišķajā grupā "1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji".

2.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1211 Administratīvie un finanšu vadītāji"

26. Atsevišķās grupas "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personisko vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu uzņēmumu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; administratīvo un finanšu struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas, sniedz atbalstu uzņēmuma pamatdarbības struktūrvienībām.

27. Atsevišķās grupas "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā, organizēt un vadīt padotā personāla darbu komercpakalpojumu uzņēmumā; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas; organizēt un vadīt padotā personāla darbu administratīvajā un finanšu struktūrvienībā; noteikt uzņēmuma nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas, sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; vadīt kvalitātes un risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; vadīt darba un pārvaldes procedūras, organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbu uzņēmumā; plānot un vadīt ikdienas darījumus; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu, ievadīt datus, kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus, organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; plānot, organizēt un kontrolēt stenogrammu sagatavošanu, Saeimas sēžu statistikas datu apkopošanu, Saeimas un Ministru kabineta izstrādāto tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu, arhivēšanu un tulkošanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību uzņēmumiem; nodrošināt juridiskās analīzes, atzinumu (priekšlikumu) sagatavošanu Saeimas Prezidijam un Saeimas komisijām par Saeimai iesniegto likumprojektu un citu tiesību aktu projektu atbilstību juridiskās tehnikas un kodifikācijas prasībām; sniegt konsultācijas Saeimas amatpersonām un struktūrvienībām par Saeimas un Saeimas Prezidija tiesību aktu pieņemšanas procedūru; nodrošināt valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos, tai skaitā Satversmes tiesā, kā arī organizēt normatīvo aktu oficiālo publikāciju uzglabāšanu, uzskaiti un apriti.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
27.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā)1211 01
27.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumu jomā)1211 02
27.3.Finanšu DIREKTORS1211 03
27.4.Galvenais GRĀMATVEDIS1211 04
27.5.Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS1211 05
27.6.Administratīvais DIREKTORS1211 06
27.7.Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS1211 07
27.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumu jomā)1211 08
27.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumu jomā)1211 09
27.10.Galvenās kases VADĪTĀJS1211 30
27.11.Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS1211 31
27.12.Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS1211 36
27.13.Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1211 37
27.14.Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1211 50
27.15.Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1211 51

2.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1212 Personāla vadītāji"

28. Atsevišķās grupas "1212 Personāla vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma politiku personāla jautājumos.

29. Atsevišķās grupas "1212 Personāla vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši uzņēmuma mērķiem; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku personāla jautājumos, organizēt un vadīt padotā personāla darbu uzņēmuma personāla struktūrvienībā; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u. tml.; kontrolēt darba un vides aizsardzības, veselības aizsardzības un citu programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras, plānot un vadīt ikdienas darījumus; organizēt uzņēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un sodu uzskaiti; veidot, uzturēt un glabāt personāla statistisko un skaitlisko uzskaiti; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
29.1.Personāla DIREKTORS1212 01
29.2.Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1212 04
29.3.Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1212 05
29.4.Personāla mācību VADĪTĀJS1212 06

2.3.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1213 Politikas un plānošanas vadītāji"

30. Atsevišķās grupas "1213 Politikas un plānošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada uzņēmuma struktūrvienību, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, sniedz pakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

31. Atsevišķās grupas "1213 Politikas un plānošanas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību valsts pārvaldes jomā, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā un uzņēmuma politikas un politikas plānošanas jomā; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma, uzņēmuma politikas un politikas plānošanas struktūrvienībā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt, koordinēt prokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienesta struktūrvienību darbu, piedalīties starpvalstu un starpinstitūciju darba grupās, uzturēt sakarus ar starptautisko organizāciju un ārvalstu diplomātiskajiem un konsulārajiem pārstāvjiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt Saeimas sakarus ar citu valstu parlamentiem un starptautiskajām organizācijām, piedalīties Saeimas un citu parlamentu, Saeimas un starptautisko organizāciju sadarbības projektu plānošanā un īstenošanā; nodrošināt Saeimas delegāciju nacionālo sekretāru pienākumu izpildi starptautiskajās parlamentārajās organizācijās; nodrošināt Saeimā un ārvalstīs plānoto diplomātisko vizīšu, kā arī valstiska mēroga starptautisku pasākumu, valsts svētku un atceres pasākumu organizēšanu, nodrošināt to norisi; izstrādāt Saeimas diplomātiskā protokola stratēģiju, piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā; sagatavot, iesniegt augstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku un stratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus, pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi padotībā esošajās iestādēs; izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu) administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arī muitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātāju uzskaiti, nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu valsts ieņēmumu un muitas jomā; radoši un inovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzņēmuma mērķiem, analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; plānot un organizēt uzņēmuma ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijas sniegšanu, pārliecināšanu, veidot un saglabāt uzticēšanos uzņēmuma vadībai, prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt uzņēmuma korporatīvā publiskā tēla veidošanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
31.1.Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)1213 01
31.2.Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)1213 02
31.3.Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1213 03
31.4.Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1213 04
31.5.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)1213 05
31.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)1213 06
31.7.Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS1213 07
31.8.Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1213 08
31.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā)1213 09
31.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)1213 10
31.11.Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS1213 11
31.12.VIRSUZRAUGS (muitas jomā)1213 12
31.13.VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)1213 13
31.14.Muitas maiņas VADĪTĀJS1213 14
31.15.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)1213 15
31.16.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)1213 16
31.17.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)1213 17
31.18.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)1213 18
31.19.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)1213 19
31.20.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)1213 20
31.21.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)1213 21
31.22.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)1213 22
31.23.Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1213 23
31.24.Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1213 24
31.25.Galvenais valsts INSPEKTORS1213 25
31.26.Valsts INSPEKTORS1213 26
31.27.VirsMEŽZINIS1213 27
31.28.VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS1213 28
31.29.Vecākais MEŽZINIS1213 31
31.30.Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJS1213 32
31.31.Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1213 33

2.3.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji"

32. Atsevišķās grupas "1219 Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada uzņēmumu komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā piedalās darbības plāna, budžeta, personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā, plāno, vada un koordinē uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas.

33. Atsevišķās grupas "1219 Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, darba aizsardzības jomā, individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā un citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā, organizēt un vadīt padotā personāla darbu šo jomu struktūrvienībās; plānot, vadīt un koordinēt darbību tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā, organizēt saimniecības struktūrvienības un transporta struktūrvienības darbību; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā; plānot, vadīt un organizēt "Sanus per Aquam" jeb "veselība caur ūdeni"" (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; izstrādāt un nodrošināt uzņēmuma struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem; plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumu procesus; plānot un organizēt objekta darba uzdevumu izpildi, koordinēt objektu patrulēšanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
33.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 01
33.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 02
33.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 03
33.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 04
33.5.Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 05
33.6.Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 06
33.7.Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 07
33.8.Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 08
33.9.Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 09
33.10.Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 10
33.11.Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 11
33.12.Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 12
33.13.Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS1219 13
33.14.Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 14
33.15.Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS1219 15
33.16.Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 16
33.17.Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 20
33.18.Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 22
33.19.Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 23
33.20.Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 25
33.21.Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1219 27
33.22.Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1219 28
33.23.Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1219 29
33.24.Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1219 30
33.25.Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)1219 31
33.26.Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)1219 32
33.27.Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS1219 33
33.28.Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 34
33.29.Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 35
33.30.Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 36
33.31.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes jomā)1219 38
33.32.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)1219 39
33.33.SPA VADĪTĀJS1219 40

2.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji"

34. Mazās grupas "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā tirdzniecības, tirgvedības, reklāmas un attīstības jomā.

35. Mazās grupas "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

35.1. atsevišķajā grupā "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji";

35.2. atsevišķajā grupā "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji";

35.3. atsevišķajā grupā "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji".

2.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji"

36. Atsevišķās grupas "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas, tirgvedības pakalpojumus.

37. Atsevišķās grupas "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas, tirgvedības pakalpojumus, plānot un vadīt ikdienas darījumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu tirdzniecības un tirgvedības jomas uzņēmumā; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; organizēt piedāvājumu sagatavošanu uzņēmumā; uzraudzīt sagatavoto piedāvājumu atbilstību pasūtītāja izsludināto konkursu nolikumiem; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras, iepirkumu, informācijas apmaiņas, preču piegādes un apmaksas procedūras; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu tirdzniecības un tirgvedības jomas uzņēmumā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
37.1.Tirdzniecības DIREKTORS1221 01
37.2.Tirgvedības DIREKTORS1221 02
37.3.Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1221 03
37.4.Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1221 04
37.5.Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1221 05
37.6.Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1221 06
37.7.Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1221 07
37.8.Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1221 08
37.9.Piedāvājumu sagatavošanas struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecības jomā)1221 09

2.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji"

38. Atsevišķās grupas "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.

39. Atsevišķās grupas "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos, izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras, plānot un vadīt ikdienas darījumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas struktūrvienībā; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmu saistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzņēmuma plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas uzņēmumā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
39.1.Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1222 01
39.2.Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1222 02
39.3.Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1222 03
39.4.Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1222 04

2.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji"

40. Atsevišķās grupas "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma zinātnisko darbību un attīstību.

41. Atsevišķās grupas "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un uzņēmuma attīstību, izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras, plānot un vadīt ikdienas darījumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu pētniecības un attīstības struktūrvienībā; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot uzņēmuma zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu pētniecības un attīstības jomas uzņēmumā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
41.1.Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1223 01
41.2.Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1223 02
41.3.Laboratorijas VADĪTĀJS1223 03

2.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji"

42. Mazās grupas "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un zivsaimniecībās struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

43. Mazās grupas "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas klasificētas:

43.1. atsevišķajā grupā "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji";

43.2. atsevišķajā grupā "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji".

2.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji"

44. Atsevišķās grupas "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām vai mežkopību, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un medību saimniecībās pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

45. Atsevišķās grupas "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; vadīt un koordinēt lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas darbības – stādīšanu, apūdeņošanu, ķīmijas piemērošanu, ražas novākšanu un klasificēšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību lauksaimniecības un mežsaimniecības preču ražošanas jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
45.1.Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS1311 01
45.2.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecības jomā)1311 02
45.3.Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)1311 03
45.4.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecības jomā)1311 04
45.5.Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)1311 05
45.6.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecības jomā)1311 06
45.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecības jomā)1311 07
45.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecības jomā)1311 08
45.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)1311 09
45.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecības jomā)1311 10
45.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)1311 11
45.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecības jomā)1311 12

2.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji"

46. Atsevišķās grupas "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; zivsaimniecībās pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā uzņēmuma vadītāja vadībā.

47. Atsevišķās grupas "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt zivsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; veikt un organizēt akvakultūras vai zvejas krājumu pārbaudes, noteikt zivju slimības vai parazītus; izstrādāt un koordinēt pasākumus zivju izšķilšanās un izaugsmes rādītāju uzlabošanai, un slimību novēršanai inkubatoros; uzraudzīt ūdens vidi, saglabāt vai uzlabot apstākļus ūdens dzīvē; plānot, vadīt un koordinēt darbību akvakultūras un zivsaimniecības preču ražošanas jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
47.1.Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)1312 01
47.2.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecības jomā)1312 02
47.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)1312 03
47.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecības jomā)1312 04

2.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji"

48. Mazās grupas "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumus; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

49. Mazās grupas "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

49.1. atsevišķajā grupā "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji";

49.2. atsevišķajā grupā "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji";

49.3. atsevišķajā grupā "1323 Būvniecības jomas vadītāji";

49.4. atsevišķajā grupā "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji".

2.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji"

50. Atsevišķās grupas "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie apstrādes rūpniecības jomā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādes rūpniecības jomā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

51. Atsevišķās grupas "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt apstrādes rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu apstrādes rūpniecības uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību apstrādes rūpniecības preču ražošanas jomā, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē, nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību, poligrāfijas jomas uzņēmumu darbu; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu, sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; organizēt un vadīt padotā personāla darbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju apstrādes rūpniecības jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
51.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 01
51.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 02
51.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 03
51.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 04
51.5.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikas jomā)1321 05
51.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā)1321 06
51.7.Ražošanas maiņas VADĪTĀJS1321 07
51.8.Darbu VADĪTĀJS (kuģu remonta pakalpojumu jomā)1321 13
51.9.Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvniecības jomā)1321 14
51.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (poligrāfijas jomā)1321 16
51.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (poligrāfijas jomā)1321 17

2.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji"

52. Atsevišķās grupas "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie ieguves rūpniecības jomā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji ieguves rūpniecības jomā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

53. Atsevišķās grupas "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt ieguves rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu ieguves rūpniecības uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību ieguves rūpniecības preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt padotā personāla darbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju ieguves rūpniecības jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
53.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)1322 01
53.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)1322 02
53.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)1322 03
53.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecības jomā)1322 04

2.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1323 Būvniecības jomas vadītāji"

54. Atsevišķās grupas "1323 Būvniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie būvniecības jomā vada personisko vai cita īpašnieka būvniecības uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecības jomā plāno, vada un koordinē būvniecības uzņēmuma pamatdarbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

55. Atsevišķās grupas "1323 Būvniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt būvniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu būvniecības uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi būvniecībā; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; nodrošināt būvniecības objektu organizatorisko, ekonomisko, saimniecisko un juridisko jautājumu risināšanu būvobjekta realizācijas ietvaros; plānot un koordinēt darbu ar pasūtītāju, projektētājiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un kontrolēt tā sekmīgu norisi; plānot un aprēķināt darbu izmaksas un projekta posmu nepieciešamos resursus, kā arī kontrolēt to atbilstību attiecīgajiem būvprojektiem apstiprinātajiem budžetiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
55.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)1323 01
55.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecības jomā)1323 02
55.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)1323 03
55.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecības jomā)1323 04
55.5.Būvdarbu VADĪTĀJS1323 05
55.6.Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS1323 07
55.7.Būvniecības projektu VADĪTĀJS1323 08

2.6.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji"

56. Atsevišķās grupas "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu transporta, sakaru, noliktavu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

57. Atsevišķās grupas "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, veikt administratīvus pienākumus, izrīkot ikdienas darbus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu šo jomu struktūrvienībās; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; organizēt un kontrolēt pasažieru un kravu autopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normām atbilstošu līgumu sagatavošanu un noslēgšanu, izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; ievērot normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīmu; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; pārraudzīt loģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošināt uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veidot uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenī atbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošināt pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošināt pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; noslēgt pirkuma līgumus ar piegādātājiem, vienoties par cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; organizēt drošu kuģu satiksmi visā ostas akvatorijā; veikt drošības kontroli; uzraudzīt navigācijas līdzekļu, loču dienesta, ostas kontroles dienesta un kuģošanas atbalsta dienesta darbību; izstrādāt kuģu manevrēšanas shēmas; kontrolēt ostas kuģu ceļu atbilstību projektētajiem dziļumiem un nodrošināt to padziļināšanu, nodrošināt ostas akvatorijas dziļuma kontroli un nodrošināt navigācijas līdzekļu darbību ostā un noteiktās vietās jūrā un piekrastē; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrāciju; organizēt un vadīt ostā notikušo avāriju seku likvidācijas darbus un cilvēku glābšanas darbus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pakalpojumu sniegšanā; kontrolēt pasažieru un bagāžas apkalpošanas kvalitāti lidostās; izstrādāt un attīstīt aviopārvadātāja lidojumu tīklu un grafikus, ņemot vērā gaisa kuģu tehniskās īpašības, resursus un lidostu ierobežojumus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
57.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā)1324 01
57.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transporta jomā)1324 02
57.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā)1324 03
57.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaru jomā)1324 04
57.5.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 05
57.6.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 06
57.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transporta jomā)1324 07
57.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (transporta jomā)1324 08
57.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaru jomā)1324 09
57.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaru jomā)1324 10
57.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 11
57.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 12
57.13.Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS1324 13
57.14.Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 14
57.15.Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS1324 15
57.16.Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 16
57.17.Vilciena PRIEKŠNIEKS1324 19
57.18.Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS1324 22
57.19.Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 23
57.20.Filiāles DIREKTORS1324 24
57.21.Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS1324 25
57.22.Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)1324 28
57.23.Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)1324 29
57.24.Ceha PRIEKŠNIEKS1324 30
57.25.Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 31
57.26.Ostas KAPTEINIS1324 32
57.27.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)1324 33
57.28.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)1324 34
57.29.Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1324 35
57.30.Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1324 36
57.31.Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1324 37
57.32.Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1324 38
57.33.Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS1324 39
57.34.Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1324 40
57.35.Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS1324 43
57.36.Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)1324 44
57.37.Lidojumu plānošanas SPECIĀLISTS1324 45

2.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji"

58. Mazās grupas "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" un atsevišķās grupas "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību uzņēmuma vadītāja vadībā.

59. Atsevišķās grupas "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izzināt no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājiem un augstākiem vadītājiem nepieciešamās vajadzības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību IKT jomā, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību uzņēmuma īpašniekiem, ja tādi ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu IKT uzņēmumā vai struktūrvienībā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; vadīt un organizēt IKT ierīkošanu un to lietotāju apmācību; vadīt IKT darbību, analizējot darba plūsmu, nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiņus; pārraudzīt IKT drošības sistēmas; novērtēt uzņēmuma tehnoloģiju izmantošanu un ieteikt uzlabojumus; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības īstermiņa un ilgtermiņa plānus un nodrošināt to īstenošanas un ieviešanas uzraudzību; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkcijas, īstenojot valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; vadīt un konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā; nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību IKT nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
59.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 01
59.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 02
59.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 03
59.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 04
59.5.Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1330 05
59.6.Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1330 06
59.7.Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1330 07
59.8.Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1330 08
59.9.Informācijas drošības VADĪTĀJS1330 09
59.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas jomā)1330 10
59.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas jomā)1330 11

2.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"

60. Mazās grupas "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie specializēto sociālo pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

61. Mazās grupas "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

61.1. atsevišķajā grupā "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

61.2. atsevišķajā grupā "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji";

61.3. atsevišķajā grupā "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

61.4. atsevišķajā grupā "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji";

61.5. atsevišķajā grupā "1345 Izglītības jomas vadītāji";

61.6. atsevišķajā grupā "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

61.7. atsevišķajā grupā "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji".

2.8.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"

62. Atsevišķās grupas "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā plāno, vada, koordinē un novērtē, kā tiek nodrošināti bērnu aprūpes pakalpojumi (pirmsskolas bērnu iestādēs, brīvā laika pavadīšanas iestādēs, dienas aprūpes centros u. c. sociālās aprūpes institūcijās), vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz bērnu aprūpes pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

63. Atsevišķās grupas "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) bērnu fiziskai, psiholoģiskai, sociālai, emocionālai un intelektuālai attīstībai, nodrošināt tās izpildi, pārraudzīt un koordinēt ikdienas darbus, veikt citus administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmumā; uzņemties atbildību par budžeta izstrādi un saistību izpildi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un profesionālo izaugsmi; pārraudzīt un koordinēt tiesību aktu ievērošanu sociālās drošības un bērnu tiesību aizsardzības jomā bērnu aprūpes iestādēs; organizēt bērniem, personālam un apmeklētājiem piemērotu vidi; sadarbībā ar iestādes speciālistiem pārraudzīt bērnu attīstību dinamikā, apspriežot to ar bērna vecākiem vai aizbildņiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u. tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
63.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 01
63.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 02
63.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 03
63.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 04

2.8.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji"

64. Atsevišķās grupas "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie plāno, vada un koordinē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs un citās iestādēs veselības aprūpes jomā.

65. Atsevišķās grupas "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– nodrošināt ārstniecības iestādes un veselības aprūpes jomas iestādes, struktūrvienības vai pakalpojuma attīstību un vadību; īstenot iestādes stratēģiju ārstniecībā, veikt ārstniecības procesu plānošanu un uzraudzību, izstrādāt un pilnveidot ar ārstniecības procesiem saistīto iestādes iekšējo normatīvo dokumentāciju, nodrošināt un kontrolēt medicīniskās dokumentācijas apriti atbilstoši normatīvajiem aktiem; vadīt, plānot, pārraudzīt un novērtēt medicīniskā, aprūpes, tehniskā u. c. personāla darbu; kontrolēt administratīvās darbības, budžeta plānošanu, preču un pakalpojumu iepirkšanu; konsultēt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus par pasākumiem veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
65.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)1342 01
65.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)1342 02
65.3.Veselības aprūpes vadības ĀRSTS1342 03
65.4.Veselības aprūpes VADĪTĀJS1342 04
65.5.Galvenā MĀSA1342 05
65.6.Galvenā VECMĀTE1342 06
65.7.Galvenais ĀRSTS1342 07

2.8.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"

66. Atsevišķās grupas "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā plāno, vada, koordinē un novērtē institucionālos un alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un ģimenēm, kurām tie nepieciešami, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

67. Atsevišķās grupas "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) visaptverošu pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām, pārraudzīt un koordinēt ikdienas darbus, veikt citus administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, vadīt, uzraudzīt un novērtēt iestādes personāla darbu; nodrošināt programmu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību; plānot iestādes budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu; organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam vajadzīgos standartus un procedūras; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanai; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u. tml.; informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām; izteikt priekšlikumus institūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos pasākumos; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
67.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 01
67.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 02
67.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 03
67.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 04

2.8.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji"

68. Atsevišķās grupas "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie sociālās labklājības jomā plāno, vada, koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz sociālos pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

69. Atsevišķās grupas "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– organizēt sociālās vides izpēti pašvaldībā vai sociālajā grupā un sociālo problēmu noteikšanu; piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē sadarbībā ar publisko un privāto sektoru; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, izvēlēties un apmācīt darbiniekus; organizēt un vadīt padotā personāla darbu sociālās labklājības jomas uzņēmumā; nodrošināt efektīvu resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; sociālo problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā veidot sadarbību ar publisko un privāto sektoru; uzraudzīt un novērtēt resursu izlietojumu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem, tai skaitā mājokļa pakalpojumiem, atbilstoši tiesību aktos noteiktajam; ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, kā arī izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes iekšējās darbības procedūras un standartus; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā sadarbībā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, finanšu institūcijām un citām iesaistītajām institūcijām; sniegt priekšlikumus valsts institūcijām, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos forumos; plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību, kā arī par sociālajām problēmām pašvaldībā vai sociālajā grupā; nodrošināt iestādes administratīvo darbu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
69.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)1344 01
69.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā)1344 02
69.3.Sociālā dienesta VADĪTĀJS1344 03
69.4.Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS1344 04
69.5.Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1344 05
69.6.Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1344 06
69.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)1344 07
69.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)1344 08

2.8.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1345 Izglītības jomas vadītāji"

70. Atsevišķās grupas "1345 Izglītības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie izglītības jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz izglītības pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

71. Atsevišķās grupas "1345 Izglītības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt izglītības jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, īstenot noteiktās izglītības programmas; sastādīt budžetu; plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; pārraudzīt un koordinēt izglītības iestādes ikdienas darbus, plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības jomā, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, veikt administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu izglītības jomas uzņēmumā; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību izglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
71.1.REKTORS1345 01
71.2.PROREKTORS1345 02
71.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)1345 03
71.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)1345 04
71.5.DEKĀNS1345 05
71.6.ProDEKĀNS1345 06
71.7.Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1345 08
71.8.Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1345 09
71.9.Koledžas DIREKTORS1345 10
71.10.Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS1345 11
71.11.Koledžas katedras VADĪTĀJS1345 14
71.12.Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS1345 15
71.13.Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1345 16
71.14.Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS1345 17
71.15.Izglītības programmas/ nodaļas DIREKTORS/ VADĪTĀJS1345 18
71.16.Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS1345 19
71.17.Mācību kursu VADĪTĀJS1345 20
71.18.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā)1345 21
71.19.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS (izglītības jomā)1345 22
71.20.Katedras VADĪTĀJS1345 23

2.8.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"

72. Atsevišķās grupas "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomā vada personisko vai citu īpašnieku finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē uzņēmuma darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

73. Atsevišķās grupas "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, plānot, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumā; vadīt un koordinēt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
73.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 01
73.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 02
73.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 03
73.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 04
73.5.Reģiona VADĪTĀJS (banku pakalpojumu jomā)1346 05

2.8.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"

74. Atsevišķās grupas "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, pašvaldībās plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un apcietinājuma izpildes un brīvības atņemšanas iestādēs plāno, vada un koordinē šo struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, revīzijas jomā plāno, vada un koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību attiecīgā normatīvajā aktā paredzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, vada meža ugunsdzēsības stacijas darbu.

75. Atsevišķās grupas "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas, izdevējdarbības, revīzijas, iekšlietu un citās jomās, plānot, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī un iesniegumu izskatīšanu, sagatavot normatīvajos aktos paredzētos atzinumus un ziņojumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu šo jomu struktūrvienībās; plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību, veikt revīzijas un kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; organizēt un koordinēt muzeja vai bibliotēkas darbu, nodrošinot muzeja vai bibliotēkas misijas, mērķu un uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību, struktūrvienības un darba grupas darbu vides pārvaldības jomā, bibliotēkas struktūrvienības darbību, medicīnisko pārstāvju grupas darbu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu struktūrvienību darbību; vadīt meža ugunsdzēsības stacijas darbu, izbraukt uz ugunsgrēka vietu un vadīt dzēšanas darbus; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem, veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi un veidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāžu un Mācību centra iestāžu darbības un kontroles politiku; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt vides problēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās; izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; atbildēt par iestādes informatīvo resursu un pakalpojumu nodrošinājumu; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
75.1.Vides PĀRVALDNIEKS1349 01
75.2.VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)1349 03
75.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas jomā)1349 06
75.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)1349 07
75.5.Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS1349 08
75.6.Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1349 09
75.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)1349 10
75.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 11
75.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)1349 12
75.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)1349 13
75.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)1349 14
75.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)1349 15
75.13.Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)1349 16
75.14.Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)1349 17
75.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
75.16.Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)1349 19
75.17.Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)1349 20
75.18.Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 21
75.19.Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)1349 22
75.20.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
75.21.Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)1349 24
75.22.Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS1349 25
75.23.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izdevējdarbības jomā)1349 26
75.24.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izdevējdarbības jomā)1349 27
75.25.Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS1349 28
75.26.Rotas KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 29
75.27.Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 30
75.28.Vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)1349 31
75.29.Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS1349 32
75.30.Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS1349 33
75.31.Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS1349 34
75.32.Rotas KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)1349 35

2.9. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"

76. Mazās grupas profesijās "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" nodarbinātie viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu un veic citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina uzņēmuma rentablu darbību.

77. Mazās grupas "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

77.1. atsevišķajā grupā "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji";

77.2. atsevišķajā grupā "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji".

2.9.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji"

78. Atsevišķās grupas "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada nelielas personiskās vai cita īpašnieka viesnīcas, nometnes vai pansijas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji viesnīcās, nometnēs, pansijās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

79. Atsevišķās grupas "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmumā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
79.1.Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1411 01
79.2.Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1411 02
79.3.Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1411 03
79.4.Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1411 04
79.5.Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1411 05
79.6.Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1411 06
79.7.VIESNĪCNIEKS1411 07
79.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcu pakalpojumu jomā)1411 08
79.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcu pakalpojumu jomā)1411 09
79.10.Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS1411 10

2.9.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"

80. Atsevišķās grupas "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus, kafejnīcas, tējnīcas, ēdnīcas, bārus un uzkodu uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos, kafejnīcās, tējnīcās, ēdnīcās, bāros un uzkodas uzņēmumos plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

81. Atsevišķās grupas "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmumā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
81.1.Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1412 01
81.2.Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1412 02
81.3.Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1412 03
81.4.Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1412 04
81.5.Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1412 05
81.6.Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1412 06
81.7.Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS1412 07
81.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānu pakalpojumu jomā)1412 08
81.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānu pakalpojumu jomā)1412 09
81.10.Uzkodu uzņēmuma VADĪTĀJS1412 10

2.10. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"

82. Mazās grupas "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" un atsevišķās grupas "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

83. Atsevišķās grupas "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību uzņēmuma īpašniekiem, ja tādi ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas uzņēmumā; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; veikt citus uzdevumus, slēgt darba koplīgumus; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; plānot, organizēt un vadīt lielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu un tirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumu plānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
83.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)1420 01
83.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)1420 02
83.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)1420 03
83.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)1420 04
83.5.VEIKALVEDIS1420 05
83.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecības jomā)1420 06
83.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecības jomā)1420 07
83.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecības jomā)1420 08
83.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecības jomā)1420 09

2.11. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji"

84. Mazās grupas "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

85. Mazās grupas "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

85.1. atsevišķajā grupā "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji";

85.2. atsevišķajā grupā "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji".

2.11.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji"

86. Atsevišķās grupas "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" profesijās nodarbinātie atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumus, organizē atpūtas, kultūras, mūzikas un sporta pasākumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

87. Atsevišķās grupas "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību uzņēmuma īpašniekiem, ja tādi ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; plānot, vadīt un koordinēt darbību sporta, atpūtas, mūzikas un kultūras jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu un darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtas uzņēmumu vai tā struktūrvienību darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras, mūzikas un sporta pasākumus; izstrādāt un īstenot rīkoto pasākumu scenārijus; koordinēt kultūras norišu organizēšanu novadā, pilsētā un valstī; koordinēt nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības procesu; koordinēt amatierkolektīvu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu ekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
87.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)1431 01
87.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)1431 02
87.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)1431 03
87.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)1431 04
87.5.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)1431 05
87.6.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)1431 06
87.7.Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS1431 07
87.8.Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS1431 08
87.9.PRODUCENTS (kultūras jomā)1431 09
87.10.IMPRESĀRIJS1431 10
87.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā)1431 11
87.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)1431 12
87.13.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā)1431 13
87.14.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)1431 14
87.15.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)1431 15
87.16.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)1431 16
87.17.Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS1431 17
87.18.Teātra/ galvenais ADMINISTRATORS1431 18
87.19.Kultūras darba VADĪTĀJS1431 19

2.11.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji"

88. Atsevišķās grupas "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie citur neklasificētu pakalpojumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu citu pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

89. Atsevišķās grupas "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt citur neklasificētu pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu citur neklasificētu pakalpojumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; plānot, vadīt un koordinēt darbību citu pakalpojumu jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu, tai skaitā skaistumkopšanas, jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību, tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu, materiālo apgādi; vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi); plānot un vadīt kuģu klientu apkalpošanas servisu un ēdināšanas pakalpojumus; administratīvi vadīt uzņēmuma struktūrvienību radioprogrammu; veikt darba plānošanu, koordinēt struktūrvienības tiešās darbības nodrošināšanai nepieciešamo projektu un tiesisku darījumu īstenošanu; nodrošināt ēterā augstu žurnālistikas standartu atbilstoši vispārpieņemtajiem plašsaziņas līdzekļu darbības principiem – neatkarībai, objektivitātei, viedokļu daudzveidībai; sekot līdzi radioprogrammā pārraidīto raidījumu kvalitātei, par to ziņojot programmas vadītājam; apzināt ar attiecīgās radioprogrammas profilu saistītos aktuālos notikumus, ierosināt to atspoguļošanu ēterā; piedalīties attiecīgās radioprogrammas raidījumu tīkla izveidošanā; pārraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegto pakalpojumu atbilstību regulējošajā likumā noteiktajām prasībām; kompetences ietvaros konsultēt, sniegt atzinumus un darboties kā samierinātājam; nodrošināt saikni ar sabiedrību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
89.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 01
89.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 02
89.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 03
89.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 04
89.5.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)1439 05
89.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)1439 06
89.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)1439 07
89.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)1439 08
89.9.Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS1439 12
89.10.Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS1439 13
89.11.Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS1439 14
89.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)1439 15
89.13.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)1439 16
89.14.Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu OMBUDS1439 17

3. PROFESIJU OTRĀ PAMATGRUPA
"2 Vecākie speciālisti"

90. Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautsaimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi. Vecākie speciālisti strādā vadītāju vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

91. Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

91.1. apakšgrupā "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti":

91.1.1. mazajā grupā "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

91.1.2. mazajā grupā "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķajā grupā "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

91.1.3. mazajā grupā "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

91.1.4. mazajā grupā "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

91.1.5. mazajā grupā "215 Elektrotehnoloģiju inženieri";

91.1.6. mazajā grupā "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri";

91.2. apakšgrupā "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti":

91.2.1. mazajā grupā "221 Ārsti";

91.2.2. mazajā grupā "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti";

91.2.3. mazajā grupā "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" un atsevišķajā grupā "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

91.2.4. mazajā grupā "224 Ārstu palīgi" un atsevišķajā grupā "2240 Ārstu palīgi";

91.2.5. mazajā grupā "225 Veterinārārsti" un atsevišķajā grupā "2250 Veterinārārsti";

91.2.6. mazajā grupā "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

91.3. apakšgrupā "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti":

91.3.1. mazajā grupā "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" un atsevišķajā grupā "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

91.3.2. mazajā grupā "232 Profesionālās izglītības pedagogi" un atsevišķajā grupā "2320 Profesionālās izglītības pedagogi";

91.3.3. mazajā grupā "233 Vidējās izglītības pedagogi" un atsevišķajā grupā "2330 Vidējās izglītības pedagogi";

91.3.4. mazajā grupā "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

91.3.5. mazajā grupā "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti";

91.4. apakšgrupā "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti":

91.4.1. mazajā grupā "241 Finanšu vecākie speciālisti";

91.4.2. mazajā grupā "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

91.4.3. mazajā grupā "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

91.5. apakšgrupā "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti":

91.5.1. mazajā grupā "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

91.5.2. mazajā grupā "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti";

91.6. apakšgrupā "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti":

91.6.1. mazajā grupā "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti";

91.6.2. mazajā grupā "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

91.6.3. mazajā grupā "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

91.6.4. mazajā grupā "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

91.6.5. mazajā grupā "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".

3.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti"

92. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, iegūst jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.

93. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

93.1. atsevišķajā grupā "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi";

93.2. atsevišķajā grupā "2112 Meteorologi";

93.3. atsevišķajā grupā "2113 Ķīmiķi";

93.4. atsevišķajā grupā "2114 Ģeologi un ģeofiziķi".

94. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 93. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

94.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

94.2. prot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

94.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

94.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi"

95. Atsevišķās grupas "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, iegūst jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.

96. Atsevišķās grupas "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, vēstures avotu veidus vai atsevišķas to satura un formas īpašības, nodrošināt pētījumu objektivitāti; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus fizikas, astronomijas un citās zinātnes nozarēs; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt pētījumus, analīzi mehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā, atomfizikā un citās nozarēs; veikt pētījumus un analīzi, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt pētījumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
96.1.Vadošais PĒTNIEKS2111 01
96.2.PĒTNIEKS2111 02
96.3.Zinātniskais ASISTENTS2111 03
96.4.AERODINAMIĶIS2111 04
96.5.ASTRONOMS2111 05
96.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.7.AstroFIZIĶIS2111 07
96.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.10.FIZIĶIS2111 10
96.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.14.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.17.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.19.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.20.Optikas FIZIĶIS2111 20
96.21.Cietvielu FIZIĶIS2111 21
96.22.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.23.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
96.24.TERMODINAMIĶIS2111 24
96.25.Radioloģijas FIZIĶIS2111 25
96.26.METROLOGS2111 26
96.27.Medicīnas FIZIĶIS2111 27

3.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2112 Meteorologi"

97. Atsevišķās grupas "2112 Meteorologi" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

98. Atsevišķās grupas "2112 Meteorologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus meteoroloģijas nozarē; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības – mākoņu veidošanos, nokrišņus, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; pētīt mijsakarību starp koku gadskārtām un meteoroloģiskajiem elementiem – gaisa temperatūru, nokrišņiem un Saules spīdēšanas ilgumu; veikt pagātnes klimata rekonstrukciju un iespēju robežās prognozēt klimata pārmaiņas nākotnē.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
98.1.KLIMATOLOGS2112 01
98.2.METEOROLOGS2112 02
98.3.SINOPTIĶIS2112 03
98.4.AgroMETEOROLOGS2112 04
98.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
98.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
98.7.OKEANOLOGS2112 07
98.8.RADIOMETEOROLOGS2112 08
98.9.Meteoroloģijas RADIOMETRISTS2112 09
98.10.AeroMETEOROLOGS2112 10
98.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

3.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2113 Ķīmiķi"

99. Atsevišķās grupas "2113 Ķīmiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

100. Atsevišķās grupas "2113 Ķīmiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus ķīmijas nozarēs; veikt pētījumus un analīzi, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnveidot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
100.1.KRISTALOGRĀFS2113 01
100.2.ĶĪMIĶIS2113 02
100.3.ANALĪTIĶIS2113 03
100.4.Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS2113 04
100.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
100.6.Krāsošanas ĶĪMIĶIS2113 06
100.7.Pārtikas ĶĪMIĶIS2113 07
100.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
100.9.Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS2113 09
100.10.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
100.11.Metalurģijas ĶĪMIĶIS2113 11
100.12.Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS2113 12
100.13.Organisko vielu ĶĪMIĶIS2113 13
100.14.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
100.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
100.16.Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS2113 16
100.17.Radioloģijas ĶĪMIĶIS2113 17
100.18.ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS2113 18
100.19.Restaurācijas ĶĪMIĶIS2113 20

3.1.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2114 Ģeologi un ģeofiziķi"

101. Atsevišķās grupas "2114 Ģeologi un ģeofiziķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, būvniecībā, elektroniskajos sakaros, kuģniecībā u. c.

102. Atsevišķās grupas "2114 Ģeologi un ģeofiziķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu un citus pētījumus; pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteikt procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
102.1.AerofotoĢEODĒZISTS2114 01
102.2.GLACIOLOGS2114 02
102.3.ĢEODĒZISTS2114 03
102.4.ĢeoFIZIĶIS2114 04
102.5.ĢEOLOGS2114 05
102.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
102.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
102.8.HidroAKUSTIĶIS2114 08
102.9.HidroĢEOLOGS2114 09
102.10.HIDROLOGS2114 10
102.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
102.12.MINERALOGS2114 12
102.13.OKEANOGRĀFS2114 13
102.14.PALEONTOLOGS2114 14
102.15.SEISMOLOGS2114 15
102.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
102.17.HIDROGRĀFS2114 17

3.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"

103. Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

104. Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

104.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadību, finanšu institūciju grāmatvedības principus, datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmienus, statistiskās un ekonometriskās metodes, statistikas datorprogrammas un vairākas programmēšanas valodas, aktuāraprēķinu metodes un to pielietojumu konkrētajā jomā, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

104.2. prot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus, atrast un interpretēt datu avotus, apstrādāt lielus strukturētu un nestrukturētu datu apjomus, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, būvēt daudzveidīgus analītikas un datu apstrādes rīkus, pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

104.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem, par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci, par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

104.4. izglītība: augstākā izglītība.

105. Atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus matemātikas un statistikas jomā; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā, novērtējot cēloņsakarības starp dažādām sociālekonomiskajām parādībām, attīstīt datu analītikas procesus, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas; konsultēt un sniegt priekšlikumus par datu vākšanas, analīzes un prognozēšanas metodēm, analītikas procesu funkcionalitāti un datu pilnīgumu, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
105.1.Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS2120 01
105.2.Statistikas MATEMĀTIĶIS2120 02
105.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.5.MATEMĀTIĶIS2120 05
105.6.AKTUĀRS2120 06
105.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.8.DEMOGRĀFS2120 08
105.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.10.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.11.Lietišķās statistikas STATISTIĶIS2120 11
105.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.14.Ekonomikas STATISTIĶIS2120 14
105.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
105.17.Finanšu STATISTIĶIS2120 17
105.18.Veselības aprūpes STATISTIĶIS2120 18
105.19.Pārskatu STATISTIĶIS2120 19
105.20.Medicīnas STATISTIĶIS2120 20
105.21.BIOSTATISTIĶIS2120 21
105.22.Datu ZINĀTNIEKS2120 22

3.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti"

106. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tai skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tai skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.

107. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

107.1. atsevišķajā grupā "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

107.2. atsevišķajā grupā "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti";

107.3. atsevišķajā grupā "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti".

108. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 107. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

108.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

108.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

108.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

108.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

109. Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijā un citās nozarēs.

110. Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko pētījumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; pētīt formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības, dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; pētīt cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; pētīt cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību, pētīt medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; veikt darbu laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku, dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; pētīt dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī; veikt pētījumus par mainīgo vides faktoru ietekmi uz koku attīstību; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanās u. c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
110.1.ANATOMS2131 01
110.2.BAKTERIOLOGS2131 02
110.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.4.Piensaimniecības BAKTERIOLOGS2131 04
110.5.Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS2131 05
110.6.Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS2131 06
110.7.Rūpniecības BAKTERIOLOGS2131 07
110.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.10.Augsnes BAKTERIOLOGS2131 10
110.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.12.BIOFIZIĶIS2131 12
110.13.BIOĶĪMIĶIS2131 13
110.14.BIOLOGS2131 14
110.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.17.Molekulārās bioloģijas BIOLOGS2131 17
110.18.BOTĀNIĶIS2131 18
110.19.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.20.CITOLOGS2131 23
110.21.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.22.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.23.EKOLOGS2131 26
110.24.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.25.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.26.EMBRIOLOGS2131 29
110.27.Ģenētikas INŽENIERIS2131 30
110.28.ENTOMOLOGS2131 31
110.29.EPIDEMIOLOGS2131 32
110.30.FARMAKOLOGS2131 33
110.31.ToksikoFARMAKOLOGS2131 34
110.32.FIZIOLOGS2131 35
110.33.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.34.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.35.Endokrinoloģijas FIZIOLOGS2131 38
110.36.Epidemioloģijas FIZIOLOGS2131 39
110.37.Klīniskais FIZIOLOGS2131 40
110.38.Neiroloģijas FIZIOLOGS2131 41
110.39.PsihoFIZIOLOGS2131 42
110.40.ĢENĒTIĶIS2131 43
110.41.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.42.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.43.HISTOLOGS2131 46
110.44.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.45.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.46.HidroBIOLOGS2131 49
110.47.IHTIOLOGS2131 50
110.48.IMUNOLOGS2131 51
110.49.MikroBIOLOGS2131 52
110.50.MIKOLOGS2131 53
110.51.ORNITOLOGS2131 54
110.52.PARAZITOLOGS2131 55
110.53.PATOLOGS2131 56
110.54.Augu PATOLOGS2131 57
110.55.Dzīvnieku PATOLOGS2131 58
110.56.HistoPATOLOGS2131 59
110.57.Ķirurģijas PATOLOGS2131 60
110.58.NeiroPATOLOGS2131 61
110.59.Medicīnas PATOLOGS2131 62
110.60.Veterinārmedicīnas PATOLOGS2131 63
110.61.SISTEMĀTIĶIS2131 64
110.62.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.63.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
110.64.ZOOLOGS2131 67
110.65.VIRUSOLOGS2131 68
110.66.HIPOLOGS2131 69
110.67.NEMATOLOGS2131 70
110.68.TOKSIKOLOGS2131 71
110.69.ĢEOGRĀFS2131 72
110.70.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

3.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti"

111. Atsevišķās grupas "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības, zivkopības, mežkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehnisko palīdzību un padomu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

112. Atsevišķās grupas "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt labības un lauka kultūras, attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un izstrādāt jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un izstrādāt jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu; brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; sniegt konsultācijas par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt konsultācijas cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski izmeklēt asins paraugus attiecībā uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
112.1.Sēklkopības AGRONOMS2132 01
112.2.AGRONOMS2132 02
112.3.Vecākais MEŽKOPIS2132 03
112.4.POMOLOGS2132 07
112.5.Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS2132 09
112.6.Zemkopības KONSULTANTS2132 10
112.7.Lauksaimniecības KONSULTANTS2132 11
112.8.Mežsaimniecības KONSULTANTS2132 12

3.3.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti"

113. Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie piedalās vides, tai skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.

114. Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību pret apkārtējai videi kaitīgiem fizikāliem, ķīmiskiem, bioloģiskiem un citiem faktoriem; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus vides aizsardzības jomā; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbu; piedalīties dabas, tai skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tai skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tai skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
114.1.Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2133 01
114.2.Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2133 02
114.3.Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)2133 03

3.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)"

115. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

116. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijas klasificētas:

116.1. atsevišķajā grupā "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri";

116.2. atsevišķajā grupā "2142 Būvinženieri";

116.3. atsevišķajā grupā "2143 Vides inženieri";

116.4. atsevišķajā grupā "2144 Mehānikas inženieri";

116.5. atsevišķajā grupā "2145 Ķīmijas inženieri";

116.6. atsevišķajā grupā "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

116.7. atsevišķajā grupā "2149 Citur neklasificēti inženieri".

117. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" un šā klasifikatora 116. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

117.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas un:

117.1.1. zina: vides aizsardzības jomā – fizikālos un ķīmiskos procesus, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētiku un dinamiku, to likumsakarības, vides aizsardzības un stāvokļa analīzes matemātiskās metodes, vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtību, darbības principus, optimizācijas un riska analīzes metodoloģiju, vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipus, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģiju, veicamo darbu tehnoloģiju būtību, vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūru, iekārtas, to darbības principus, lietošanas noteikumus, dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipus, vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģiju;

117.1.2. zina: transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā – aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūras uzbūvi, to struktūrvienību uzdevumus un savstarpējo mijiedarbību, aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas procesu, nelaimes gadījumu izmeklēšanas tehniku, gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskās jomas;

117.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas un:

117.2.1. prot: vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, praktiski veikt vides parametru analīzes, veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju, izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darba organizācijas normatīvos dokumentus;

117.2.2. prot: transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā – izmantot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kas svarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai, savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus, identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, noteikt nelaimes gadījumu faktiskos cēloņus un izstrādāt drošības rekomendācijas to novēršanai nākotnē, sagatavot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām;

117.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

117.4. izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē, apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā, dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.

3.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri"

118. Atsevišķās grupas "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem.

119. Atsevišķās grupas "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt darba procesu uzraudzību; sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, iespieddarbu un citas rūpnieciskās ražošanas tehnoloģiju; vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; izgatavot rasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažādu veidu pārsegus laivām un motocikliem; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa mērķu sasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informāciju par apģērbu ražošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunus tehnoloģiskos procesus; konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem attiecīgās nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma raudzētavas, filtrētavas, vārītavas un mazgāšanas iekārtu CIP (clean-in-place) darbu; veikt zinātnisko darbību rūpnieciskās ražošanas nozarē.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
119.1.Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS2141 01
119.2.Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS2141 02
119.3.Robotikas INŽENIERIS2141 03
119.4.Cementa TEHNOLOGS2141 05
119.5.Keramikas TEHNOLOGS2141 06
119.6.Stikla TEHNOLOGS2141 07
119.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
119.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
119.9.Iespiešanas TEHNOLOGS2141 10
119.10.Audumu TEHNOLOGS2141 11
119.11.Kokapstrādes INŽENIERIS2141 12
119.12.Ražošanas vadības organizācijas/ darba organizācijas INŽENIERIS2141 13
119.13.Darba normēšanas INŽENIERIS2141 14
119.14.Materiālu normēšanas TEHNOLOGS2141 15
119.15.Vērpšanas TEHNOLOGS2141 16
119.16.Adīšanas TEHNOLOGS2141 17
119.17.Apģērbu KONSTRUKTORS2141 18
119.18.Šūšanas TEHNOLOGS2141 19
119.19.TEHNOLOGS2141 20
119.20.KONSTRUKTORS2141 21
119.21.Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS2141 22
119.22.Projektēšanas INŽENIERIS2141 23
119.23.Ražošanas INŽENIERIS2141 24
119.24.Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS2141 25
119.25.KOLORISTS2141 26
119.26.Alus darīšanas TEHNOLOGS2141 27

3.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2142 Būvinženieri"

120. Atsevišķās grupas "2142 Būvinženieri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta un sniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

121. Atsevišķās grupas "2142 Būvinženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– attīstīt esošās un sagatavot jaunas būvniecības inženierzinātņu teorijas un metodes; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus būvniecības nozarē; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadus un tamlīdzīgas būves, kā arī ēkas; projektēt atkritumu savākšanas sistēmas, saldēšanas sistēmas, naftas pārvades sistēmas, gāzes pārvades sistēmas, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmas, ražošanas un citas inženiersistēmas; noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas, noskaidrot bojājumus un novērst tos; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos; pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, apstiprināt pilsētbūvniecības dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus; atbildēt par ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamo standartu ievērošanu, ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu kvalitātes kontroli, ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību un ēku energoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; pētīt un sniegt konsultācijas par dažu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem; veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus un dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāto un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus; atbildēt par būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksu izvērtēšanu un aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem; organizēt ilgtspējīgas būvniecības tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas metodoloģiju izstrādāšanu; nodrošināt būvniecības pārvaldes un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, projektu plānošanu un izpildi; organizēt un izpildīt vidi aizsargājošo un videi draudzīgo ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; piedalīties ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģisko procesu inženiertehniskajā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un vides standartu prasībām.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
121.1.BūvINŽENIERIS2142 01
121.2.Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS2142 02
121.3.Lidostu būvINŽENIERIS2142 03
121.4.Tiltu būvINŽENIERIS2142 04
121.5.Ēku būvINŽENIERIS2142 05
121.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
121.7.(Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 234)
121.8.Doku un ostu būvINŽENIERIS2142 08
121.9.Bagarēšanas būvINŽENIERIS2142 09
121.10.Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS2142 10
121.11.Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS2142 11
121.12.Hidroloģijas būvINŽENIERIS2142 12
121.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
121.14.Dzelzceļa būvINŽENIERIS2142 14
121.15.Ceļu būvINŽENIERIS2142 15
121.16.Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS2142 16
121.17.Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS2142 17
121.18.Konstrukciju būvINŽENIERIS2142 18
121.19.Torņu būvINŽENIERIS2142 19
121.20.Tuneļu būvINŽENIERIS2142 20
121.21.Zemes rakšanas INŽENIERIS2142 21
121.22.Apūdeņošanas INŽENIERIS2142 24
121.23.Sanitārijas INŽENIERIS2142 25
121.24.Būvmateriālu TEHNOLOGS2142 26
121.25.Būvniecības TEHNOLOGS2142 27
121.26.Meliorācijas INŽENIERIS2142 28
121.27.Transportbūvju būvINŽENIERIS2142 29
121.28.Būvmateriālu INŽENIERIS2142 30
121.29.Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvINŽENIERIS2142 31
121.30.Būvniecības tāmju INŽENIERIS2142 32
121.31.Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS2142 33
121.32.Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS2142 34
121.33.Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS2142 35
121.34.Inženiersistēmu projektēšanas būvINŽENIERIS2142 36
121.35.Saldēšanas sistēmu būvINŽENIERIS2142 37
121.36.Naftas pārvades sistēmu būvINŽENIERIS2142 38
121.37.Gāzes pārvades sistēmu būvINŽENIERIS2142 39
121.38.Neatkarīgs ēku energoefektivitātes EKSPERTS2142  40

3.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2143 Vides inženieri"

122. Atsevišķās grupas "2143 Vides inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar vides jomu.

123. Atsevišķās grupas "2143 Vides inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– organizēt un izpildīt vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, dabas resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; īstenot un uzraudzīt procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu; piedalīties tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvo aktu un vides standartu prasībām; izstrādāt inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūt un analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai ražošanā vai pārvaldībā vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalīties normatīvo aktu, atzinumu un citu dokumentu vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā un uzraudzībā; veikt zinātnisko darbību vides inženiertehniskās aizsardzības jomā; veikt vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu; piedalīties vides pārvaldības darbā; risināt ar vides aizsardzību, vides tehnoloģijām, resursu apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadīt projektus vides jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
123.1.Vides INŽENIERIS2143 01
123.2.Vides TEHNOLOGS2143 02

3.4.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2144 Mehānikas inženieri"

124. Atsevišķās grupas "2144 Mehānikas inženieri" profesijās nodarbinātie pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu, pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus, piedalās projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos.

125. Atsevišķās grupas "2144 Mehānikas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt ražošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamas mašīnas, iekārtas un instrumentus; izstrādāt dzelzceļa lokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citus neelektriskus motorus un dzinējus; izstrādāt kuģu vadības sistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus, sūkņus un citas mehāniskas iekārtas; izstrādāt kuģu korpusus; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecības izstrādājumus; organizēt, plānot un kontrolēt gaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošināt gaisa kuģu apkalpi ar nepieciešamo pirmslidojuma informāciju, tai skaitā ar meteoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas; piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgas ierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātu un iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas; izvēlēties, projektēt un uzstādīt siltumenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas uzņēmuma siltumenerģētiskās un siltumtehniskās iekārtas – termoelektrostacijas un katlu mājas, katlu agregātus, rūpnieciskas krāsnis, žāvētavas, siltummaiņas, individuālos siltummezglus, siltumtrases, tvertnes, kompresorus, saldētavas; projektēt un izstrādāt ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmas; veikt un uzraudzīt tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību; izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteikt mašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas un drošības pārbaudes kontroles standartus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu; pirms lidojuma veikt lidmašīnas komponenšu un sistēmu pārbaudes; veikt pētījumus lidaparātu dizaina un veiktspējas uzlabošanai, vērot un ierakstīt izmēģinājuma lidojuma datus un pārliecināties, ka testa mērķi tiek sasniegti; sagatavot lidaparātu izmēģinājuma lidojumiem un pārbaudīt visus testa instrumentus un aprīkojumu; pirms prototipu būvēšanas pārbaudīt dažādus dizainus datorsimulācijās, sadarboties ar inženieriem jaunu lidaparātu prototipu izstrādē; veikt izmēģinājuma lidojumus ar pilotu izmēģinātāju un speciāli pielāgotu aprīkojumu, lai savāktu veiktspējas datus jaunam vai uzlabotam lidaparāta dizainam; analizēt datus no veiktajiem lidojumiem, lai sertificētu lidaparātus un atrastu iespējas to potenciāliem uzlabojumiem; izmēģinājuma lidojumos pārbaudīt lidaparāta veiktspēju, stabilitāti un vadību, dzinējus, avionikas sistēmas un ieroču sistēmas, sagatavot pārskatus par veiktajiem izmēģinājumiem, pievienojot norādes par pārbaudāmo prasību izpildi; projektēt iekšdedzes un reaktīvos dzinējus un veikt teorētiskos aprēķinus par tiem; veikt aerodinamisko analīzi lidaparātiem, aerodinamisko īpašību aprēķināšanu un datorsimulēšanu; projektēt lidaparātus, lidaparātu sistēmas, lidaparātu mehāniskos mezglus un fizelāžu un veikt teorētiskos aprēķinus par tiem; analizēt, aprēķināt un izpētīt lidaparāta veiktspēju lidojumā, darbojošos spēkus un ierobežojumus; plānot kosmiskās misijas, aprēķināt raksturlielumus lidojumu orbītām un trajektorijām; projektēt un būvēt kosmiskās iekārtas (satelītus, kosmiskos moduļus u. c.), pārliecināties par iekārtu atbilstību izvirzītajiem mērķiem un drošības standartiem; projektēt un būvēt raķetes, raķešu sistēmas un raķešdzinējus; analizēt mehānisko iekārtu īpašības, izmantojot galīgo elementu analīzes metodi un datorsimulācijas; veidot un analizēt elektromehānisko iekārtu vadības sistēmas; aprēķināt vai citādi noteikt un analizēt mehānisko iekārtu svārstību īpašības, noteikt raksturlielumus, projektēt un pārbaudīt dažādus svārstību mazināšanas mehānismus; projektēt dažādas termiskās iekārtas (siltumsūkņi, dzesēšanas iekārtas u. c.), veikt to teorētisko analīzi un eksperimentālo pārbaudi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
125.1.Kuģu dizaina INŽENIERIS2144 01
125.2.Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS2144 02
125.3.Automobiļu dizaina INŽENIERIS2144 03
125.4.Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS2144 04
125.5.Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS2144 05
125.6.Automātu INŽENIERIS2144 06
125.7.Dīzeļu INŽENIERIS2144 07
125.8.Gāzes turbīnu INŽENIERIS2144 08
125.9.Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS2144 09
125.10.Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS2144 10
125.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
125.12.Kuģu būves INŽENIERIS2144 13
125.13.Mehānikas INŽENIERIS2144 14
125.14.Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS2144 15
125.15.Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS2144 16
125.16.Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS2144 17
125.17.Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS2144 18
125.18.Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS2144 19
125.19.Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS2144 20
125.20.Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS2144 21
125.21.Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS2144 22
125.22.Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS2144 23
125.23.Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS2144 24
125.24.Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS2144 25
125.25.Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS2144 26
125.26.Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS2144 27
125.27.Mehānikas TEHNOLOGS2144 29
125.28.Metināšanas TEHNOLOGS2144 30
125.29.Aprīkojuma INŽENIERIS2144 31
125.30.Mehānikas KONSTRUKTORS2144 32
125.31.Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS2144 33
125.32.Medicīnas iekārtu INŽENIERIS2144 34
125.33.Dzelzceļa lokomotīvju/ remonta INŽENIERIS2144 35
125.34.Vagonu/ remonta INŽENIERIS2144 36
125.35.Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS2144 37
125.36.Mehatronikas INŽENIERIS2144 38
125.37.Siltumenerģētikas INŽENIERIS2144 39
125.38.Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS2144 41
125.39.Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS2144 42
125.40.Siltumenerģētikas un siltumtehnikas INŽENIERIS2144 43
125.41.Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS2144 44
125.42.Transportsistēmu INŽENIERIS2144 45
125.43.Kuģu mehānikas INŽENIERIS2144 46
125.44.Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS2144 47
125.45.Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS2144 48
125.46.Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS2144 49
125.47.Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS2144 50
125.48.MEHĀNIĶIS (inženieris)2144 51
125.49.Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS2144 52
125.50.Hidraulikas INŽENIERIS2144 53
125.51.Izmēģinājuma lidojumu INŽENIERIS2144 54
125.52.Aerokosmiskais INŽENIERIS2144 55

3.4.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2145 Ķīmijas inženieri"

126. Atsevišķās grupas "2145 Ķīmijas inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

127. Atsevišķās grupas "2145 Ķīmijas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus un izstrādāt ķīmisko procesu tehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; noteikt ķīmijas rūpniecības ražotņu būvniecības aspektus; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteikt produkcijas ražošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu; vadīt, plānot, organizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādāt izejvielu patēriņa normas un kontrolēt to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un ieviešanu ražošanā; pārzināt augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt ķīmijas nozares attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
127.1.Ķīmijas INŽENIERIS2145 01
127.2.Ķīmisko procesu INŽENIERIS2145 02
127.3.Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS2145 03
127.4.Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS2145 04
127.5.Naftas INŽENIERIS2145 05
127.6.Raudzēšanas TEHNOLOGS2145 06
127.7.Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)2145 07
127.8.Ķīmijas TEHNOLOGS2145 08
127.9.Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS2145 10
127.10.Degvielas TEHNOLOGS2145 11
127.11.Krāsu TEHNOLOGS2145 12
127.12.Papīra TEHNOLOGS2145 13
127.13.Plastmasas izstrādājumu TEHNOLOGS2145 14
127.14.Polimēru TEHNOLOGS2145 15
127.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
127.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
127.17.Farmācijas TEHNOLOGS2145 19
127.18.Ķīmisko procesu TEHNOLOGS2145 20
127.19.Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS2145 21

3.4.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

128. Atsevišķās grupas "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, attīsta un apkalpo minerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu, keramikas un citu materiālu ražošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.

129. Atsevišķās grupas "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus un izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemes dzīļu izrakteņu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkņus un izstrādāt urbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paņēmienus; plānot un vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu; noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus, uzraudzīt ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus; pētīt ieguves rūpniecības nozares attiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
129.1.Iežguves INŽENIERIS2146 01
129.2.Metalurģijas INŽENIERIS2146 02
129.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
129.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
129.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
129.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
129.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
129.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
129.9.METALURGS (analītiķis)2146 09
129.10.Ieguves TEHNOLOGS2146 10
129.11.Velmju KALIBRĒTĀJS2146 11

3.4.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2149 Citur neklasificēti inženieri"

130. Atsevišķās grupas "2149 Citur neklasificēti inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, izstrādā smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem, veic aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, veic pienākumus, kas saistīti ar kompleksu uzņēmuma sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu, vada meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas, koksnes produktu pārdošanas un piegādes procesus.

131. Atsevišķās grupas "2149 Citur neklasificēti inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba režīmu; izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā vai uzņēmumā, kas ļauj pašvaldībai vai uzņēmumam optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus ar minimālu ietekmi uz vidi; izstrādāt elektrostaciju darba režīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt un izstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; gatavot būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt pasta pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvos dokumentus; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; nodrošināt ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinu pārvaldību; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta un autotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ieviest un pilnveidot tās; veikt dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; veikt ar transportlīdzekļu vadītājiem noteikto aizliegumu reģistrācijas procesu saistītās darbības; plānot mežsaimniecības uzņēmuma darbu; plānot mežsaimniecības uzņēmumu tehnoloģisko procesu un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; vadīt meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas, koksnes produktu pārdošanas un piegādes procesus; veikt meža inventarizāciju, novērtēt meža resursus un meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz meža resursu stāvokli, vidi un sociālo jomu, sagatavot meža apsaimniekošanas plānus; novērtēt meža bojājumu riskus un bojājumu apmēru, organizēt medības un meža aizsardzības pasākumus; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; izstrādāt smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem; ražot smaržkompozīcijas; veikt aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, izstrādāt drošības rekomendācijas un ieteikumus to novēršanai nākotnē; konsultēt vadītājus par iekārtas un personāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē un darbinieku instruktāžu darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; nodrošināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību; plānot un veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus ar specializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu, kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti; nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā; plānot, koordinēt un vadīt uzņēmuma sistēmu izstrādāšanu, testēšanu, ekspluatēšanu un utilizāciju; plānot, koordinēt un vadīt sistēmu inženierijas ikdienas darbu; vadīt inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanu un nodrošināt vadības procedūras; reģistrēt un arhivēt ienākošo un izejošo aeronavigācijas informāciju; sagatavot aeronavigācijas informāciju publicēšanai Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikācijā un sagatavot to elektroniskā veidā; veikt dokumentu pavadlapu aprites vadību un slēgšanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
131.1.Sistēmu (izņemot skaitļotāju) ANALĪTIĶIS2149 02
131.2.Cenu veidošanas INŽENIERIS2149 04
131.3.Plānošanas INŽENIERIS2149 05
131.4.Sistēmu (izņemot skaitļotāju) INŽENIERIS2149 06
131.5.Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS2149 07
131.6.Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS2149 08
131.7.Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS2149 09
131.8.Personāla sagatavošanas INŽENIERIS2149 10
131.9.Standartizācijas INŽENIERIS2149 11
131.10.Energotīklu DISPEČERS2149 12
131.11.Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS2149 13
131.12.Energosistēmu INŽENIERIS/ EnergoPĀRVALDNIEKS2149 14
131.13.Kvalitātes INŽENIERIS2149 15
131.14.Meža TEHNOLOGS2149 16
131.15.Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS2149 17
131.16.Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS2149 18
131.17.Metroloģijas INŽENIERIS2149 19
131.18.Sertifikācijas INŽENIERIS2149 21
131.19.KomunālINŽENIERIS2149 22
131.20.Mežsaimniecības INŽENIERIS2149 24
131.21.Mežsaimniecības TEHNOLOGS2149 25
131.22.Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS2149 26
131.23.Dzelzceļa transporta INŽENIERIS2149 27
131.24.Automobiļu transporta INŽENIERIS2149 28
131.25.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
131.26.Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS2149 30
131.27.Darba NORMĒTĀJS2149 31
131.28.Tāmju INŽENIERIS2149 32
131.29.PARFIMĒRS2149 34
131.30.Darba aizsardzības INŽENIERIS2149 35
131.31.INŽENIERINSPEKTORS2149 36
131.32.INŽENIERKONTROLIERIS2149 37
131.33.Ugunsdrošības INŽENIERIS2149 38
131.34.Civilās aizsardzības INŽENIERIS2149 39
131.35.Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS2149 40
131.36.Galvenais INŽENIERIS2149 42
131.37.Posma INŽENIERIS2149 43
131.38.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
131.39.Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS2149 46
131.40.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
131.41.Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS2149 48
131.42.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
131.43.Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS2149 50
131.44.Ēku sistēmu INŽENIERIS2149 51
131.45.Sistēmu vadības INŽENIERIS2149 52
131.46.Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas SPECIĀLISTS2149 53
131.47.Mežkopības INŽENIERIS2149 54
131.48.Mežizstrādes INŽENIERIS2149 55
131.49.Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS2149 56

3.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"215 Elektrotehnoloģiju inženieri"

132. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

133. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijas klasificētas:

133.1. atsevišķajā grupā "2151 Elektroinženieri";

133.2. atsevišķajā grupā "2152 Elektronikas inženieri";

133.3. atsevišķajā grupā "2153 Telesakaru inženieri".

134. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" un šā klasifikatora 133. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

134.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

134.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

134.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

134.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2151 Elektroinženieri"

135. Atsevišķās grupas "2151 Elektroinženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē, projektē un vada montāžas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu darbu.

136. Atsevišķās grupas "2151 Elektroinženieri" profesijas atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī elektrisko ierīču sistēmas; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus; apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; veikt efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kuras saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veikt dzelzceļa elektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi un vadību; organizēt ražošanas procesu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
136.1.ElektroINŽENIERIS2151 01
136.2.Elektroapgaismes INŽENIERIS2151 02
136.3.Elektrisko sistēmu INŽENIERIS2151 03
136.4.Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS2151 04
136.5.Ģeneratoru elektroINŽENIERIS2151 05
136.6.Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS2151 06
136.7.Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS2151 07
136.8.Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS2151 08
136.9.Augstsprieguma elektroINŽENIERIS2151 09
136.10.Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS2151 10
136.11.Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS2151 11
136.12.Galvenais ENERĢĒTIĶIS2151 12
136.13.Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS2151 13
136.14.ENERĢĒTIĶIS2151 14
136.15.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
136.16.Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS2151 16
136.17.Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS2151 19
136.18.Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS2151 20

3.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2152 Elektronikas inženieri"

137. Atsevišķās grupas "2152 Elektronikas inženieri" profesijās nodarbinātie veic elektronisko sistēmu, iekārtu, datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic to tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

138. Atsevišķās grupas "2152 Elektronikas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, datortehnikas iekārtu, projektēšanu; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmu instalāciju; pētīt elektronikas nozares izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
138.1.Elektronikas INŽENIERIS2152 01
138.2.Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS2152 02
138.3.Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS2152 03
138.4.Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS2152 04
138.5.Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS2152 05
138.6.Elektronikas TEHNOLOGS2152 06
138.7.Datortehnikas INŽENIERIS2152 07
138.8.Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS2152 08
138.9.Radioelektronikas INŽENIERIS2152 09
138.10.Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS2152 10

3.5.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2153 Telesakaru inženieri"

139. Atsevišķās grupas "2153 Telesakaru inženieri" profesijās nodarbinātie veic elektronisko sistēmu un elektronisko sakaru iekārtu, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

140. Atsevišķās grupas "2153 Telesakaru inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, telesakaru iekārtu projektēšanu; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt telesakaru izstrādājumu un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus telesakaru sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos telesakaru sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; montēt un kopēt dažādus videomateriālus; sekot montāžā izmantojamās videoaparatūras tehniskajam stāvoklim atbilstoši prasībām; veikt montāžas videoaparatūras sīko tehnisko apkopi; reģistrēt montēto un kopēto materiālu uzskaites žurnālā; pārraudzīt audiovizuālā materiāla kvalitāti; pētīt elektronisko sakaru nozares izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
140.1.Telesakaru/ telekomunikāciju INŽENIERIS2153 01
140.2.Kosmosa sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 02
140.3.Radiosakaru INŽENIERIS2153 04
140.4.Signālsistēmas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 05
140.5.Telefona sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 07
140.6.Televīzijas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 08
140.7.Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNOLOGS2153 09
140.8.Telesakaru/ telekomunikāciju KONSTRUKTORS2153 10
140.9.VideoINŽENIERIS2153 11

3.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri"

141. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūras un topogrāfijas jomā.

142. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" profesijas klasificētas:

142.1. atsevišķajā grupā "2161 Arhitekti";

142.2. atsevišķajā grupā "2162 Ainavu arhitekti";

142.3. atsevišķajā grupā "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri";

142.4. atsevišķajā grupā "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji";

142.5. atsevišķajā grupā "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki";

142.6. atsevišķajā grupā "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri".

143. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" un šā klasifikatora 142. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

143.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

143.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

143.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

143.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2161 Arhitekti"

144. Atsevišķās grupas "2161 Arhitekti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves.

145. Atsevišķās grupas "2161 Arhitekti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus arhitektūras nozarē; veikt būvlaukumu apskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiem aspektiem; projektēt ēkas, gatavot būvniecībai un restaurēšanai nepieciešamos detalizētos zīmējumus un plānus, sekmēt projektu īstenošanu saskaņā ar to cenu, stilu, darba laika patēriņu un instrukcijām; noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu un interjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi; kontrolēt būvnormatīvu ievērošanu; projektēt arhitektūras konstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumus un projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas; izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijas un telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaņot telpu renovācijas un rekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēku renovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi un piedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
145.1.ARHITEKTS2161 01
145.2.ARHITEKTA PALĪGS2161 02
145.3.Darba vides PĀRZINIS2161 03

3.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2162 Ainavu arhitekti"

146. Atsevišķās grupas "2162 Ainavu arhitekti" profesijā nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē ainavas.

147. Atsevišķās grupas "2162 Ainavu arhitekti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos.
Profesija ir "Ainavu ARHITEKTS" – profesijas kods "2162 01".

3.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri"

148. Atsevišķās grupas "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" profesijās nodarbinātie apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot izstrādājumu un apģērbu projektēšanas darbus.

149. Atsevišķās grupas "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt rūpniecisko un individuālo produktu dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus, aksesuārus un apģērbu kolekcijas; komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu izstrādājumu; izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavot rasējumus; projektēt tehnoloģiju; noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski attēlot informāciju; noformēt vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam lietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; pildīt individuālus pasūtījumus; sadarboties ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības, izgatavošanas kritērijus; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot paraugmodeli; izstrādāt produkta vai uzņēmuma zīmolu koncepciju.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
149.1.Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS2163 01
149.2.Mēbeļu DIZAINERS2163 02
149.3.Modes DIZAINERS2163 03
149.4.Produktu DIZAINERS2163 04
149.5.Reklāmas DIZAINERS2163 05
149.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
149.7.Teātra kostīmu MODELĒTĀJS2163 07
149.8.MODELĒTĀJS2163 08
149.9.JuvelierMĀKSLINIEKS2163 09
149.10.Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS2163 10
149.11.Apģērbu DIZAINERS2163 11

3.6.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji"

150. Atsevišķās grupas "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plāno un kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.

151. Atsevišķās grupas "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānot ceļu būvi; veikt visu veidu tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā; izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; organizēt datubāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties plānošanas dokumentu – attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu – izstrādē; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; veikt izpētes, gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus; izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīkla izstrādei un turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; piedalīties teritoriju attīstības plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un novērtēšanā, pašvaldību budžeta veidošanā; veikt nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus; izvērtēt teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas; analizēt sociāli ekonomiskās vides likumsakarības un urbanizācijas procesa ietekmi uz vietu attīstību, kā arī veicināt zaļās ekonomikas politikas īstenošanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
151.1.Teritorijas PLĀNOTĀJS2164 01
151.2.Satiksmes PLĀNOTĀJS2164 02
151.3.Transporta/ tīklu INŽENIERIS2164 03
151.4.Aeronavigācijas VADĪTĀJS2164 04
151.5.Satiksmes organizācijas INŽENIERIS2164 05
151.6.Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS2164 06
151.7.Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS2164 07
151.8.Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS2164 08
151.9.Attīstības plānošanas INŽENIERIS2164 09

3.6.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki"

152. Atsevišķās grupas "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki" profesijās nodarbinātie piemēro topogrāfijas metodes un tehnoloģiju un nosaka dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemes zonu un debess ķermeņu īpašības, precīzas atrašanās koordinātas un robežas, kā arī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.

153. Atsevišķās grupas "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem, ieskaitot karšu un plānu sastādīšanu; uzmērīt nekustamā īpašuma robežas, iemērīt jaunas teritorijas un pārmērīt zemes gabalus to robežu precizēšanai, papildināt teritorijas kartes un plānus, zīmēt apvidus plānu iemērītajai teritorijai; uzmērīt nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas; veikt ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības un teritorijas plānošanas vajadzību aktualizācijai; noformēt nekustamo īpašumu dokumentus, sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu, situācijas plānu un topogrāfisko plānu; grafiski vizualizēt telpiskos datus; izstrādāt teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības projektus; apvidū nospraust detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas; izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes un kontrolēt pazemes izstrādņu virzienus un attālumus; pētīt, mērīt un noteikt zemes formu, tās ģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektēt un ierīkot ģeodēziskā atbalsta sistēmas; veikt ģeodēziskos un ģeodinamiskos mērījumus un pētījumus; veikt jūru, upju un ezeru gultņu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību dažādu īpatnību precīzām vietām, un gatavot jūras kartes, nosakot kuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veikt aerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumu un citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras, koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kā arī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
153.1.Kartogrāfijas INŽENIERIS2165 01
153.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
153.3.Fotogrammetrijas INŽENIERIS2165 03
153.4.Kadastra INŽENIERIS2165 04
153.5.Ģeodēzijas INŽENIERIS2165 05
153.6.Hidrogrāfijas INŽENIERIS2165 06
153.7.Zemes ierīcības INŽENIERIS2165 07
153.8.Aerofotogrāfijas INŽENIERIS2165 08
153.9.Ģeoinformātikas INŽENIERIS2165 09
153.10.MĒRNIEKS2165 10

3.6.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri"

154. Atsevišķās grupas "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri" profesijās nodarbinātie rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus grafikas darbus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

155. Atsevišķās grupas "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; plānot, organizēt darbu grafikas dizaina projekta īstenošanā; atbilstoši darba uzdevumam veikt kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi; organizēt grafikas dizaina projekta īstenošanas procesu un veikt tā autoruzraudzību; izstrādāt mājaslapu dizainu, ņemot vērā mājaslapas uzdevumus un darbības mērķus; izstrādāt lietotāja saskarnes digitālajiem produktiem un programmatūras risinājumiem; izstrādāt vizuālos elementus, kas veicina programmatūras risinājuma lietošanas vieglumu un pievilcīgumu; izstrādāt lietotāju saskarnes prototipus un struktūrskices, lai vizuāli attēlotu saskarnes dizaina koncepcijas un testētu vizuālo skatu idejas; izstrādāt interaktīvus lietotāja saskarnes animācijas elementus; izstrādāt lietotāju pieredzes kartes, pētot lietotāju veiktās izvēles, tādējādi identificējot problēmas programmatūras lietošanas laikā un piedāvājot risinājumus to novēršanai; veikt lietotāju pētījumu un analizēt pētījumu rezultātus, lai identificētu nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus programmatūras risinājumā, kas varētu uzlabot lietotāju pieredzi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
155.1.Interjera DIZAINERS2166 02
155.2.Grafikas DIZAINERS2166 03
155.3.Mājaslapu DIZAINERS2166 04
155.4.DATORGRAFIĶIS2166 05
155.5.Lietotāju saskarnes DIZAINERS2166 06
155.6.Lietotāju pieredzes DIZAINERS2166 07

3.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"221 Ārsti"

156. Mazās grupas "221 Ārsti" profesijās nodarbinātie, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī, pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas, veic pedagoģisko darbu.

157. Mazās grupas "221 Ārsti" profesijas klasificētas:

157.1. atsevišķajā grupā "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti";

157.2. atsevišķajā grupā "2212 Specialitāšu ārsti".

158. Mazās grupas "221 Ārsti" un šā klasifikatora 157. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

158.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

158.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

158.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

158.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.7.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti"

159. Atsevišķās grupas "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti" profesijās nodarbinātie, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī, pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas. Šie vecākie speciālisti nav specializējušies kādā no ārsta profesijas specialitātēm.

160. Atsevišķās grupas "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; noteikt pacientam diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus; izrakstīt ārstniecības līdzekļus un informēt par to lietošanu; veikt medicīniskās procedūras; konsultēt pacientu par veselības veicināšanu; specializētas veselības aprūpes saņemšanai nosūtīt pacientus uz slimnīcu, rehabilitācijas centru vai citu veselības aprūpes institūciju; visaptverošas ārstēšanas un tās nepārtrauktības nodrošināšanai sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; plānot un piedalīties infekcijas slimību kontroles programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
160.1.ĀRSTS2211 01
160.2.ĀRSTS STAŽIERIS2211 02
160.3.Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS2211 03
160.4.REZIDENTS (ģimenes/ vispārējās prakses ārsta specialitātē)2211 04
160.5.Kuģa ĀRSTS2211 05

3.7.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2212 Specialitāšu ārsti"

161. Atsevišķās grupas "2212 Specialitāšu ārsti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī, pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas modernās medicīnas metodes. Šie vecākie speciālisti ir specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā.

162. Atsevišķās grupas "2212 Specialitāšu ārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; noteikt pacientam specializētus diagnostiskos izmeklējumus; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus medicīnas nozarē; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; veikt ķirurģiskas operācijas; nodrošināt specializētu ārstēšanu pirms grūtniecības, grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā; informēt pacientu par pasākumiem saslimšanu profilaksei vai ārstēšanas uzlabošanai; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem; nosūtīt pacientus uz stacionāru, pie citiem speciālistiem; sniegt informāciju pacientam un viņa piederīgajiem; veikt autopsijas un noteikt nāves cēloni; plānot un piedalīties dažādu slimību izplatības ierobežošanas programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes attiecīgā medicīnas specialitātē.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
162.1.ALERGOLOGS2212 01
162.2.Bērnu ALERGOLOGS2212 02
162.3.ALGOLOGS2212 03
162.4.ANDROLOGS2212 04
162.5.ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS2212 05
162.6.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.7.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.8.Arodveselības un arodslimību ĀRSTS2212 08
162.9.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.10.DIETOLOGS2212 10
162.11.ĀRSTS EKSPERTS2212 11
162.12.ENDOKRINOLOGS2212 12
162.13.ĀRSTS ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā2212 13
162.14.ĀRSTS klīniskais FARMAKOLOGS2212 14
162.15.ĀRSTS klīniskais FIZIOLOGS2212 15
162.16.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.17.Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS2212 17
162.18.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.19.Medicīnas ĢENĒTIĶIS2212 19
162.20.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.21.ĀRSTS IMUNOLOGS2212 21
162.22.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.23.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.24.Laboratorijas ĀRSTS2212 24
162.25.ĀRSTS klīniskais MIKROBIOLOGS2212 25
162.26.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.27.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.28.Neatliekamās medicīnas ĀRSTS2212 28
162.29.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.30.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.31.ĀRSTS PATOLOGS2212 31
162.32.ĀRSTS paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS2212 32
162.33.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.34.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.35.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.36.Sporta ĀRSTS2212 36
162.37.DERMATOLOGS, VENEROLOGS2212 37
162.38.Bērnu ENDOKRINOLOGS2212 38
162.39.Tiesu medicīnas EKSPERTS2212 39
162.40.Tiesu psihiatrijas EKSPERTS2212 40
162.41.FLEBOLOGS2212 41
162.42.FONIATRS2212 42
162.43.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.44.GASTROENTEROLOGS2212 44
162.45.Bērnu GASTROENTEROLOGS2212 45
162.46.GERIATRS2212 46
162.47.GINEKOLOGS, dzemdību speciālists2212 47
162.48.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.49.Onkoloģijas GINEKOLOGS2212 49
162.50.HEMATOLOGS2212 50
162.51.HEPATOLOGS2212 51
162.52.Bērnu HEMATOONKOLOGS2212 52
162.53.HipnoTERAPEITS2212 53
162.54.INFEKTOLOGS2212 54
162.55.Bērnu INFEKTOLOGS2212 55
162.56.KARDIOLOGS2212 56
162.57.Bērnu KARDIOLOGS2212 57
162.58.KOMBUSTIOLOGS2212 58
162.59.KOSMETOLOGS2212 59
162.60.BALNEOLOGS KURORTOLOGS2212 60
162.61.ĶIRURGS2212 61
162.62.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.63.Asinsvadu ĶIRURGS2212 63
162.64.Bērnu ĶIRURGS2212 64
162.65.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
162.66.Plastikas ĶIRURGS2212 66
162.67.Rokas ĶIRURGS2212 67
162.68.Sirds ĶIRURGS2212 68
162.69.Torakālais ĶIRURGS2212 69
162.70.NARKOLOGS2212 70
162.71.NEFROLOGS2212 71
162.72.Bērnu NEFROLOGS2212 72
162.73.NEIROĶIRURGS2212 73
162.74.NEIROLOGS2212 74
162.75.Bērnu NEIROLOGS2212 75
162.76.NEONATOLOGS2212 76
162.77.OFTALMOLOGS2212 77
162.78.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
162.79.ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS2212 79
162.80.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.81.ĀRSTS OSTEOPĀTS2212 81
162.82.OTOLARINGOLOGS2212 82
162.83.PEDIATRS2212 83
162.84.PNEIMONOLOGS2212 84
162.85.Bērnu PNEIMONOLOGS2212 85
162.86.PSIHIATRS2212 86
162.87.Bērnu PSIHIATRS2212 87
162.88.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.89.RADIOLOGS TERAPEITS2212 89
162.90.RADIOLOGS2212  90
162.91.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.92.REIMATOLOGS2212 92
162.93.Bērnu REIMATOLOGS2212 93
162.94.REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)2212 94
162.95.SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS2212 95
162.96.PSIHOTERAPEITS2212 96
162.97.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.98.OSTEOREFLEKSOTERAPEITS2212 98
162.99.TRANSPLANTOLOGS2212 99
162.100.TRANSFUZIOLOGS2212 100
162.101.TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS2212 101
162.102.TRIHOLOGS2212 102
162.103.UROLOGS2212 103
162.104.INTERNISTS2212 104
162.105.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
162.106.Manuālās medicīnas ĀRSTS2212 106
162.107.NEIROFIZIOLOGS2212  107
162.108.Invazīvais RADIOLOGS2212  108
162.109.Mugurkaulāja ĶIRURGS2212 109

3.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti"

163. Mazās grupas "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, organizē, koordinē un sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pētniecību.

164. Mazās grupas "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

164.1. atsevišķajā grupā "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti";

164.2. atsevišķajā grupā "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti".

165. Mazās grupas "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 164. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

165.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

165.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

165.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

165.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

3.8.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti"

166. Atsevišķās grupas "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos, veic profesionālās izglītības darbu.

167. Atsevišķās grupas "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– patstāvīgi diagnosticēt, kad ir nepieciešama pacientu aprūpe; plānot, organizēt un īstenot pacientu aprūpi; rezultatīvi sadarboties ar citiem veselības aprūpes dalībniekiem; palīdzēt indivīdiem, ģimenēm un grupām ievērot veselīgu dzīvesveidu un rūpēties par veselību; patstāvīgi veikt neatliekamus dzīvības glābšanas pasākumus un veikt pasākumus krīžu un katastrofu gadījumos; patstāvīgi konsultēt, dot norādījumus un atbalstīt personas, kam nepieciešama aprūpe, un šo personu aprūpētājus; patstāvīgi nodrošināt pacientu aprūpes kvalitāti un to novērtēt; analizēt aprūpes kvalitāti.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
167.1.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)
167.2.VirsMĀSA2221 02
167.3.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.4.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.5.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.6.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.7.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.8.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.9.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.10.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.11.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.12.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.13.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.14.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.15.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.16.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.17.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.18.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.19.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.20.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.21.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.22.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.23.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.24.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.25.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.26.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.27.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.28.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.29.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.30.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.31.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.32.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.33.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.34.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.35.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.36.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.37.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.38.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.39.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.40.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.41.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.42.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
167.43.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.44.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.45.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
167.46.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA2221 46
167.47.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA bērnu aprūpē2221 47
167.48.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA anestēzijā un intensīvajā aprūpē2221 48
167.49.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA perioperatīvajā aprūpē2221 49
167.50.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA psihiatrijā un narkoloģijā2221 50

3.8.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti"

168. Atsevišķās grupas "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie plāno, vada, novērtē, kā arī sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pirmsgrūtniecības, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, veic mātes un vesela jaundzimušā aprūpi.

169. Atsevišķās grupas "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām; veikt veselu jaundzimušo aprūpi; nosūtīt pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta, konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces, kā arī jaundzimušā veselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju; piedalīties ārstniecībā; sniegt informāciju un veikt izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts barošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos; nodarboties ar pētniecību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
169.1.Vecākā VECMĀTE2222 01
169.2.VECMĀTE2222 02

3.9. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"

170. Mazās grupas "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" un atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, izmantojot padziļinātās studijās iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas par dažādu kultūru tradīcijām, ticējumiem un paņēmieniem medicīnas jomā. Ārstēšanā izmantojamās metodes var aizvietot vai papildināt modernajā medicīnā izmantotās.

171. Mazās grupas "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" un atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

171.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

171.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

171.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

171.4. izglītība: augstākā izglītība.

172. Atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu, novērtēt viņa veselības stāvokli, veikt ārstēšanu, izmantojot tādas metodes kā akupunktūra, ajūrvēda, homeopātija; dziedēt slimības un traucējumus ar preparātiem, kuri izgatavoti no dabas produktiem, augiem, minerāliem, dzīvniekiem, un kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt par veselības, uztura, dzīvesveida jautājumiem; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; veikt pētījumus par cilvēka saslimšanām, profilakses un ārstniecības metodēm alternatīvās medicīnas jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
172.1.Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS2230 01
172.2.ĀRSTS HOMEOPĀTS2230 02
172.3.Akupunktūras ĀRSTS2230 03
172.4.NEIROPĀTS2230 04

3.10. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"224 Ārstu palīgi"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2240 Ārstu palīgi"

173. Mazās grupas "224 Ārstu palīgi" un atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijās nodarbinātie veic slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem.

174. Mazās grupas "224 Ārstu palīgi" un atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

174.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

174.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

174.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

174.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

175. Atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās; veikt iedzīvotāju primāro aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs sadarbībā ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstu; noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu; patstāvīgi lietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos preparātus; konstatēt pacienta nāvi; sadarbībā ar ārstu nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības aprūpes līmeņos; organizēt un vadīt savu un savu kolēģu darbu; izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus; veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju; patstāvīgi lietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildot militāras operācijas un piedaloties ārkārtas situāciju seku likvidācijā; izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatēt bioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
175.1.ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS2240 01
175.2.Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS2240 02
175.3.Militārais PARAMEDIĶIS2240 03

3.11. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"225 Veterinārārsti"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2250 Veterinārārsti"

176. Mazās grupas "225 Veterinārārsti" un atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas veterinārmedicīnas nozarē.

177. Mazās grupas "225 Veterinārārsti" un atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

177.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

177.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

177.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

177.4. izglītība: augstākā izglītība.

178. Atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmeklēt dzīvnieku, veikt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus, noteikt diagnozi, izrakstīt ārstniecības līdzekļus un Latvijā atļautās zāles, kā arī informēt dzīvnieka īpašnieku/turētāju par to lietošanu, veikt dzīvniekam medicīniskās manipulācijas un vakcināciju, piedalīties infekcijas slimību, tai skaitā zoonožu, uzraudzības un kontroles pasākumos, veikt veterināro ekspertīzi, pētīt dzīvnieku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes, veikt zinātniskās pētniecības darbu, sagatavojot koncepcijas, teorijas un metodikas; konsultēt dzīvnieku īpašniekus/turētājus; veikt sabiedrības izglītošanu dzīvnieku veselības un labturības, antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un pārtikas higiēnas jautājumos.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
178.1.VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS2250 01
178.2.VeterinārĀRSTS ĶIRURGS2250 02
178.3.VeterinārĀRSTS2250 03

3.12. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"

179. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar zobārstniecību, farmāciju, vides veselību un higiēnu, darba aizsardzību, fizioterapiju, uzturu, dzirdes, runas un redzes rehabilitāciju, tehniskiem palīglīdzekļiem.

180. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

180.1. atsevišķajā grupā "2261 Zobārsti";

180.2. atsevišķajā grupā "2262 Farmaceiti";

180.3. atsevišķajā grupā "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti";

180.4. atsevišķajā grupā "2264 Fizioterapeiti";

180.5. atsevišķajā grupā "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti";

180.6. atsevišķajā grupā "2266 Audiologi un runas terapeiti";

180.7. atsevišķajā grupā "2267 Optometristi";

180.8. atsevišķajā grupā "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".

181. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 180. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

181.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

181.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

181.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

181.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.12.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2261 Zobārsti"

182. Atsevišķās grupas "2261 Zobārsti" profesijās nodarbinātie veic alveolārā izauguma un mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu un pēta minēto slimību izcelsmi un profilakses iespējas.

183. Atsevišķās grupas "2261 Zobārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu; veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; veikt pacienta žokļu un zobu mērījumus un paņemt to nospiedumus; konstruēt un izgatavot mākslīgos zobus, tiltiņus vai sniegt instrukcijas to izgatavošanai; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus zobārstniecības nozarē; pētīt zobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses un ārstniecības metodes.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
183.1.Zobu PROTĒZISTS2261 01
183.2.ZOBĀRSTS2261 02
183.3.ORTODONTS2261 03
183.4.ENDODONTISTS2261 04
183.5.Bērnu ZOBĀRSTS2261 05
183.6.PERIODONTOLOGS2261 06
183.7.Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS2261 07

3.12.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2262 Farmaceiti"

184. Atsevišķās grupas "2262 Farmaceiti" profesijās nodarbinātie uzglabā, pagatavo, izsniedz un konsultē par zāļu pareizu lietošanu un to blakusefektiem, ievērojot ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu norādījumus; nodarbojas ar pētniecību.

185. Atsevišķās grupas "2262 Farmaceiti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu un citu preču pareizu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; nodarboties ar pētniecību farmācijas nozarē.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
185.1.FARMACEITS2262 01
185.2.Klīniskais FARMACEITS2262 02
185.3.Rūpnieciskais FARMACEITS2262 03

3.12.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti"

186. Atsevišķās grupas "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie novērtē, plāno un īsteno pasākumus, atklāj, kontrolē un uzrauga kaitīgos vides faktorus, nodrošina drošu un ergonomisku darba vidi un novērš bioloģisku, fizikālu ķīmisku un ergonomisku faktoru izraisītus veselības traucējumus, kā arī plāno, organizē, koordinē un īsteno veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus.

187. Atsevišķās grupas "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt, ieviest un pārskatīt vides un darba aizsardzības politiku; izstrādāt dokumentus visu veidu atkritumu apsaimniekošanas jomā; ieviest programmas un plānus infekciju slimību kontroles jomā, pārtikas drošuma, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, peldūdeņu un dzeramā ūdens kvalitātes un citās līdzīgās jomās; identificēt, dokumentēt un ziņot par kaitīgajiem faktoriem apkārtējā vidē un darbavietās, kontrolēt riska faktorus darba un apkārtējā vidē un konsultēt par normatīvo aktu piemērošanu vides un darba aizsardzības jomā; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt programmas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru radītā piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai apkārtējā vidē; izstrādāt pasākumus sabiedrības, atsevišķu grupu un apkārtējās vides aizsardzībai pret kaitīgajiem faktoriem; veikt rentgena iekārtu darba zonu monitoringu; nodrošināt ar radiācijas drošību saistīto instrukciju izstrādi un aktualizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām; apmācīt un informēt par darba aizsardzības un vides veselības jautājumiem; nodarboties ar ergonomisko principu ieviešanu darba vidē; dokumentēt un izmeklēt traumas un iekārtu bojājumus; koordinēt kompensācijas saņemšanas, rehabilitācijas un darbā atgriešanās jautājumus darbiniekiem, kuri guvuši traumas darba pienākumu pildīšanas laikā; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus vides un darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības nozarē; plānot, organizēt un veikt darbu iedzīvotāju veselības aizsardzībai, uzturēšanai, veicināšanai un atgūšanai; veikt sabiedrības veselības stāvokli raksturojošo indikatoru monitoringu; izvērtēt sabiedrības veselības stāvokli; iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas datus; identificēt problēmas un noteikt prioritārās rīcības; apzināt sabiedrības veselības riska faktorus; īstenot pasākumus veselības riska faktoru mazināšanai un novēršanai; veikt infekcijas slimību un citu slimību epidemioloģisko uzraudzību; plānot, koordinēt un īstenot veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus; izglītot iedzīvotājus veselības saglabāšanas un veicināšanas jautājumos.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
187.1.Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2263 01
187.2.Vides veselības ANALĪTIĶIS2263 02
187.3.Sabiedrības veselības ĀRSTS2263 03
187.4.Higiēnas ĀRSTS2263 04
187.5.HIGIĒNISTS2263 05
187.6.ĀRSTS EPIDEMIOLOGS2263 06
187.7.Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS2263 07
187.8.Radiācijas drošības EKSPERTS (medicīniskajā apstarošanā)2263 08
187.9.Medicīnas fizikas EKSPERTS (radiācijas drošībā)2263 09

3.12.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2264 Fizioterapeiti"

188. Atsevišķās grupas "2264 Fizioterapeiti" profesijās nodarbinātie pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus, veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un sniedz atzinumus, veic profesionālās izglītības darbu.

189. Atsevišķās grupas "2264 Fizioterapeiti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt muskuļu, nervu, locītavu un funkcionālo spēju testus, diagnosticēt un novērtēt fiziska rakstura traucējumus; kopā ar pacientu izstrādāt ārstēšanas plānu; veikt ārstēšanu, samazināt sāpes, uzlabot asinsriti, stiprināt muskulatūru, uzlabot kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, atjaunot locītavu mobilitāti, uzlabot līdzsvara sajūtu un koordināciju; ārstēšanā izmantot vingrošanas, ultraskaņas, siltuma, aukstuma, masāžas, hidroterapijas, elektroterapijas, ultravioleto un infrasarkano staru procedūras; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt pacientus un viņu ģimenes locekļus par fizikālās terapijas procedūru veikšanu mājās; sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; izstrādāt un ieviest fizisku traucējumu vai bojājumu skrīninga un profilakses programmas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
189.1.ElektroTERAPEITS2264 01
189.2.FIZIOTERAPEITS2264 02
189.3.KINEZOTERAPEITS2264 03
189.4.ERGOTERAPEITS2264 04
189.5.Fizikālais TERAPEITS2264 05
189.6.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
189.7.REITTERAPEITS2264 07

3.12.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti"

190. Atsevišķās grupas "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar uztura plānošanas jautājumiem.

191. Atsevišķās grupas "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

– konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdiena sagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot un vadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uztura jautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē.
Profesija ir "Uztura SPECIĀLISTS" – profesijas kods "2265 01"

3.12.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2266 Audiologi un runas terapeiti"

192. Atsevišķās grupas "2266 Audiologi un runas terapeiti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar dzirdes, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

193. Atsevišķās grupas "2266 Audiologi un runas terapeiti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt dzirdes, runas un valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti dzirdes, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi; izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes, noteikt bojājuma pakāpi; veikt logopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas un valodas traucējumiem, orāli faringālās funkcijas traucējumiem, kā arī ar runas un valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citu funkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijas attīstību; lemt par dzirdes un citu palīgierīču nepieciešamību pacientam un konsultēt par to pareizu lietošanu; nosūtīt pacientus pie citiem speciālistiem; konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt runas un valodas traucējumu profilaksi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
193.1.AudioLOGOPĒDS2266 01
193.2.Runas TERAPEITS2266 02
193.3.LOGOPĒDS2266 03
193.4.AUDIOLOGS2266 04
193.5.Bērnu AUDIOLOGS2266 05
193.6.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)

3.12.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2267 Optometristi"

194. Atsevišķās grupas "2267 Optometristi" profesijā nodarbinātie nodarbojas ar redzes traucējumu diagnostiku un ārstēšanu un izraksta optiskos palīglīdzekļus vai citas redzes traucējumu ārstēšanas procedūras.

195. Atsevišķās grupas "2267 Optometristi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pārbaudīt redzi un diagnosticēt redzes traucējumus un patoloģijas; izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai izvēlēties citas redzes traucējumu ārstēšanas metodes; sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt par redzes veselības, briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.
Profesija ir "OPTOMETRISTS" – profesijas kods "2267 01".

3.12.8. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"

196. Atsevišķās grupas "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie ir veselības aprūpes speciālisti, kas citur nav klasificēti, tostarp vecākie speciālisti, kas izstrādā un izgatavo biotehniskās, protēžu-ortožu un biomehāniskās sistēmas atbilstoši kvalitātes un funkcionalitātes prasībām.

197. Atsevišķās grupas "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmeklēt personu, diagnosticēt traucējumu vai slimību; sastādīt ārstēšanas plānu un dokumentēt ārstēšanas procesu; novērtēt pacienta funkcionālos traucējumus un veikt rehabilitācijas pasākumus; novērtēt personas emocionālo, psiholoģisko un fizisko stāvokli; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu ar mūzikas, mākslas un darba terapijas metodēm; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodapmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; veikt pacientu pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu, pēdas aprūpi; konsultēt, sadarboties un apmācīt pacienta piederīgos, citus ārstēšanā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, pārveidot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; modificēt modeļus; organizēt un vadīt biotehnisko un protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas; novērtēt pacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamības acs protēzes; pārbaudīt un pielāgot acs protēzes atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultēt pacientus par acu protēžu lietošanu un kopšanu; noteikt acu protēžu specifikācijas; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras, radionukleīdās medicīnas (kodolmedicīnas) procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus, izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to; nodrošināt mākslīgo asinsriti sirds operācijās un ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas (EKMO) tehnoloģiju; nosūtīt personas pie citiem veselības aprūpes speciālistiem; analizēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi; apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrot sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā; plānot, īstenot un novērtēt dažādas sabiedrības veselības programmas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrību veselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu citur neklasificētās veselības aprūpes jomās.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
197.1.Sabiedrības veselības ORGANIZATORS2269 01
197.2.Sabiedrības veselības METODIĶIS2269 02
197.3.Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS2269 03
197.4.Veselības veicināšanas KONSULTANTS2269 04
197.5.Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS2269 05
197.6.PODOLOGS2269 06
197.7.Darba TERAPEITS2269 07
197.8.Mākslas TERAPEITS2269 08
197.9.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)
197.10.Neredzīgo TERAPEITS2269 10
197.11.RADIOGRĀFERS2269 11
197.12.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)
197.13.BIONIĶIS PROTĒZISTS2269 13
197.14.Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS2269 14
197.15.Acu PROTĒZISTS OKULĀRISTS2269 15
197.16.PERFUZIONISTS2269 16

3.13. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"

198. Mazās grupas "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" un atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijās nodarbinātie strādā par pedagogiem augstākajās izglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas, lai īstenotu izglītības programmas, gatavo zinātniskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.

199. Mazās grupas "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" un atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

199.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

199.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

199.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

199.4. izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.

200. Atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; testēt studentus un pieņemt eksāmenus; vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim; veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku un lietot tās ražošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par izglītības iestādes budžetu un citiem jautājumiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
200.1.ASISTENTS (izglītības jomā)2310 01
200.2.DOCENTS2310 02
200.3.LEKTORS2310 03
200.4.PROFESORS2310 04
200.5.Asociētais PROFESORS2310 05
200.6.Vecākais PASNIEDZĒJS2310 07
200.7.PASNIEDZĒJS2310 08
200.8.PEDAGOGS2310 09

3.14. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"232 Profesionālās izglītības pedagogi"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2320 Profesionālās izglītības pedagogi"

201. Mazās grupas "232 Profesionālās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie īsteno izglītības programmas, lai izglītojamie iegūtu profesionālo izglītību pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī šie vecākie speciālisti īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

202. Mazās grupas "232 Profesionālās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

202.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

202.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

202.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

202.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

203. Atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– īstenot profesionālās izglītības programmās ietverto profesionālo mācību saturu, izvēloties atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, nodrošinot izglītības procesa atbilstību izglītības standartiem; izstrādāt profesionālo mācību priekšmetu vai mācību kursu programmas; nodrošināt pedagoģisko procesu, vadot mācību priekšmeta vai mācību kursa stundas un izglītojamo darbu, izprotot attiecīgās nozares un ar to saistītās profesionālās darbības būtiskākās likumsakarības; sekmēt izglītojamo personības un profesionālo attīstību, iniciatīvu un līdzdarbību; nodrošināt izglītības procesa disciplīnu; gatavot mācībām nepieciešamos mācību materiālus; novērtēt izglītojamo sasniegtos mācību rezultātus; gatavot izglītības procesa novērtēšanai nepieciešamos pārbaudes darbus; gatavot pārskatus par izglītojamo darbu un apspriest tos ar citiem pedagogiem un vecākiem; sadarboties un piedalīties diskusijās par profesionālās izglītības iestādes mācību un organizatorisko darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar izglītojamiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
203.1.Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS2320 01
203.2.Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS2320 02

3.15. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"233 Vidējās izglītības pedagogi"

un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2330 Vidējās izglītības pedagogi"

204. Mazās grupas "233 Vidējās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.

205. Mazās grupas "233 Vidējās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

205.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

205.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

205.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

205.4. izglītība: augstākā izglītība.

206. Atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem); īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā (mācību stundu vadīšana); veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi; veikt individuālo darbu ar izglītojamiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes; sadarboties ar vecākiem, sniegt vispusīgu informāciju, problēmu gadījumā kopīgi meklējot risinājumus; sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un vadību pedagoģiskā procesa organizēšanai; veikt metodisko darbu; piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu; organizēt ārpusklases darbu.
Profesija ir "Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS" – profesijas kods "2330 01".

3.16. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi"

207. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" profesijās nodarbinātie māca vairākus mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī, organizē grupu un individuālās rotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz izglītojamam fiziski un garīgi attīstīties, iegūt komunikatīvās iemaņas.

208. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" profesijas klasificētas:

208.1. atsevišķajā grupā "2341 Pamatizglītības pedagogi";

208.2. atsevišķajā grupā "2342 Pirmsskolas pedagogi".

209. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" un šā klasifikatora 208. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

209.1. zina: audzināšanas un mācību teoriju, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, mācību priekšmetus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, izglītības procesa izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

209.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

209.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par mācību darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

209.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.16.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2341 Pamatizglītības pedagogi"

210. Atsevišķās grupas "2341 Pamatizglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie māca dažādus mācību priekšmetus pamatizglītības līmenī.

211. Atsevišķās grupas "2341 Pamatizglītības pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem); īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā (mācību stundu vadīšana); veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi; organizēt un vadīt izglītojamo ārpusklases darbu; veicināt izglītojamā individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar izglītojamā vecākiem un citiem skolotājiem; sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un vadību pedagoģiskā procesa organizēšanai.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
211.1.Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS2341 01
211.2.Sākumizglītības SKOLOTĀJS2341 02

3.16.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2342 Pirmsskolas pedagogi"

212. Atsevišķās grupas "2342 Pirmsskolas pedagogi" profesijās nodarbinātie organizē pirmsskolas programmas apguvi, grupu un individuālās spēles un mācību darbu pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.

213. Atsevišķās grupas "2342 Pirmsskolas pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veicināt bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, kopā ar vecākiem novērtēt viņu attīstību un apspriest iespējamās problēmas; uzraudzīt bērnu darbību, nodrošināt viņu drošību un atrisināt konfliktus; stimulēt agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvo iemaņu attīstību, veicināt runas attīstību, dzimtās valodas izpratni un apguvi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
213.1.Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS2342 01
213.2.Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS2342 02
213.3.Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS2342 03

3.17. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti"

214. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā, kontrolē skolotāju darbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un māca izglītojamos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus, kā arī pieņem transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko eksāmenu.

215. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

215.1. atsevišķajā grupā "2351 Izglītības metodikas speciālisti";

215.2. atsevišķajā grupā "2352 Speciālās izglītības pedagogi";

215.3. atsevišķajā grupā "2354 Citi mūzikas skolotāji";

215.4. atsevišķajā grupā "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji";

215.5. atsevišķajā grupā "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti".

216. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 215. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

216.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

216.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

216.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

216.4. izglītība: augstākā izglītība vai atsevišķos gadījumos – vidējā izglītība.

3.17.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2351 Izglītības metodikas speciālisti"

217. Atsevišķās grupas "2351 Izglītības metodikas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pētījumus un konsultē mācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos, pārbauda skolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus.

218. Atsevišķās grupas "2351 Izglītības metodikas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas un citos izglītības procesa aspektos; konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metožu jautājumos; veikt audiovizuālo un citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt to izmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmu izmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus; gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursus; periodiski inspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus par skolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, iepazīties ar mācīšanas metodiku un novērtēt skolotāja darbu stundās un sasniegtos rezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācību plāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītības iestādē atbilstoši kompetencei; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā; plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē, nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus, seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas un citu veidu sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem; organizēt un vadīt pedagogu, izglītojamo, ģimeņu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācību ekskursijās un svētkos; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiem darbā ar izglītojamiem; nodrošināt izglītības iestādē jaunāko literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt, veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajām atziņām; veicināt un nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
218.1.Izglītības METODIĶIS2351 01
218.2.METODIĶIS2351 02
218.3.Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS2351 03
218.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
218.5.Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS2351 05
218.6.Pirmsskolas izglītības METODIĶIS2351 06

3.17.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2352 Speciālās izglītības pedagogi"

219. Atsevišķās grupas "2352 Speciālās izglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie māca izglītojamos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī.

220. Atsevišķās grupas "2352 Speciālās izglītības pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem); veikt vispusīgu izglītojamā attīstības izpēti; mācību procesā īstenot individuālu un diferencētu pieeju; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši izglītojamā attīstības līmenim; radīt un stiprināt izglītojamo ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi; organizēt izglītojamo pārbaudi pie visiem speciālistiem; sadarboties ar vecākiem, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas darbinieku), sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības un konsultācijas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
220.1.SKOLOTĀJS LOGOPĒDS2352 01
220.2.Speciālās izglītības SKOLOTĀJS2352 02
220.3.Speciālais PEDAGOGS2352 03

3.17.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2354 Citi mūzikas skolotāji"

221. Atsevišķās grupas "2354 Citi mūzikas skolotāji" profesijās nodarbinātie māca mūziku interešu izglītības iestādēs, sniedz atbalstu amatierkora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.

222. Atsevišķās grupas "2354 Citi mūzikas skolotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– novērtēt izglītojamo līmeni un spējas; plānot un izstrādāt interešu izglītības mācību programmas, vadīt interešu izglītības seminārus atsevišķām grupām; mācīt dziedāt un spēlēt instrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt izglītojamo mūzikas sniegumu un sniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavot izglītojamos zināšanu un prasmju pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegt atbalstu koru kolektīviem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
222.1.Interešu izglītības mūzikas SKOLOTĀJS2354 01
222.2.Interešu izglītības vokālais PEDAGOGS2354 02
222.3.Interešu izglītības instrumentspēles PEDAGOGS2354 03

3.17.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji"

223. Atsevišķās grupas "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" profesijās nodarbinātie māca vadīt automašīnas un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

224. Atsevišķās grupas "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– mācīt sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; pieņemt transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko eksāmenu; klātienē un pa telefonu sniegt klientiem informāciju par eksaminācijas procesu; norīkot pretendentus uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu; norīkot pretendentus uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; veikt ar autovadītāju apmācības kontroles procesu saistītās darbības; veikt ar transportlīdzekļu vadītājiem noteikto aizliegumu reģistrācijas procesu saistītās darbības; organizēt un uzraudzīt kvalifikācijas un eksaminācijas procesu norisei nepieciešamo iekārtu un palīglīdzekļu sagādi, uzskaiti, nepārtrauktas darbības nodrošināšanu; organizēt un vadīt mācību grupu darbu iekšlietu jomā, kontrolēt doto uzdevumu izpildi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
224.1.Glābšanas darbu INSTRUKTORS2356 03
224.2.Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS2356 08
224.3.Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS2356 10
224.4.Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)2356 16
224.5.INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)2356 17
224.6.Transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas INSPEKTORS2356 18

3.17.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti"

225. Atsevišķās grupas "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē izglītojamo klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar izglītojamiem vai organizē visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu un sagatavo pārskatus, veic sociālpedagoģisko darbību izglītojamo negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības un pašvaldību iestāžu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, plāno studentiem prakses.

226. Atsevišķās grupas "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt izglītojamo papildizglītības procesu; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, tai skaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt izglītojamo pašpārvaldi; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātās slodzes un sagatavot pārskatus; organizēt un vadīt nodarbības treniņu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaņas; izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai; plānot, vadīt sporta izglītības vai treniņu programmu; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu mācību darba statistisko un vispārīgo analīzi; sniegt konsultācijas; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; uzraudzīt un apsekot izglītojamo tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; veikt pasākumus izglītojamo tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; organizēt izglītojošo darbu izglītojamo tiesību aizsardzības jautājumos; īstenot sociālpedagoģisko darbu izglītojamo specifiskajās sociālajās grupās; veikt psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; sniegt izglītojamiem profesionālo izglītību, profesionālās pilnveides izglītību un interešu izglītību; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas; plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika un atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažādu vecumu un dzimumu klientiem; uzsākt un vadīt mentordarbību, izvērtēt mentordarbības situāciju; palīdzēt plānot pieredzes pārņēmēja darbību; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi izglītojamo izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību, profesijas izvēli; veidot un uzturēt klīnisku vidi studiju procesā; veikt zināšanu/prasmju novērtēšanu klīniskajām prasmēm medicīnisko tehnoloģiju jomā; nodrošināt simulatoru, manipulāciju trenažieru un citu mācību līdzekļu pareizu lietošanu mācību procesa un eksaminācijas laikā; asistēt un nodrošināt atbalstu docētājiem un studējošajiem darbā ar simulatoriem, manipulāciju trenažieriem un citiem mācību līdzekļiem; nodrošināt specializēto mācību telpu sagatavošanu darbam ar simulatoriem, manipulāciju trenažieriem un citām mācību ierīcēm; nodrošināt studiju procesa kvalitātes vadības sistēmas un procesu funkcionēšanu; noformēt un ievietot e-studiju vidē mācību metodiskos materiālus; piedalīties pētījumu datu apstrādē; sniegt atbalstu docētājiem mācību procesa nodrošināšanā; veidot un vadīt jaunsargu vienību un mācību grupas; plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
226.1.Sociālais PEDAGOGS2359 01
226.2.Atkarību profilakses SPECIĀLISTS2359 02
226.3.Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS2359 03
226.4.Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS2359 04
226.5.PEDAGOGA PALĪGS2359 05
226.6.Interešu izglītības SKOLOTĀJS2359 06
226.7.Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS2359 07
226.8.Sporta ORGANIZATORS2359 08
226.9.Vecākais sporta TRENERIS2359 09
226.10.SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos2359 10
226.11.Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS2359 11
226.12.Rekreācijas SPECIĀLISTS2359 12
226.13.Prakses PLĀNOTĀJS2359 13
226.14.SKOLOTĀJS MENTORS2359 14
226.15.PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS2359 15
226.16.Klīnisko simulāciju SPECIĀLISTS2359 16
226.17.Mācību procesa ORGANIZATORS2359 17
226.18.Jaunsargu INSTRUKTORS2359 18

3.18. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"241 Finanšu vecākie speciālisti"

227. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus.

228. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

228.1. atsevišķajā grupā "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

228.2. atsevišķajā grupā "2412 Finanšu un investīciju konsultanti";

228.3. atsevišķajā grupā "2413 Finanšu analītiķi".

229. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 228. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

229.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

229.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

229.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

229.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.18.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

230. Atsevišķās grupas "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības reģistru, dokumentu un pārskatu revīziju un auditu; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskus dokumentus.

231. Atsevišķās grupas "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu jautājumiem, gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un maksātnespējas jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības reģistrus; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, sniegt atzinumus, gatavot normatīvos aktus un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditoru mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu; sniegt revīzijas pakalpojumus un citus apliecinājuma uzdevumus; veikt kapitālsabiedrības gada pārskata, kapitālsabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitātes, kā arī kapitālsabiedrības gada pārskata revīzijas procesu uzraudzību un sniegt priekšlikumus gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai, kā arī priekšlikumus kapitālsabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas trūkumu novēršanai.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
231.1.Vecākais GRĀMATVEDIS2411 01
231.2.REVIDENTS2411 02
231.3.Zvērināts REVIDENTS2411 03
231.4.Aizdevumu REVIDENTS2411 04
231.5.AUDITORS2411 05
231.6.Informācijas sistēmu AUDITORS2411 06
231.7.Uzraudzības AUDITORS2411 07
231.8.Iekšējais AUDITORS2411 08
231.9.Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS2411 09
231.10.Grāmatvedības EKSPERTS2411 10
231.11.Metodikas EKSPERTS2411 11
231.12.Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS2411 12
231.13.Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS2411 13
231.14.Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS2411 14
231.15.Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS2411 15
231.16.Zvērināta REVIDENTA PALĪGS/ ASISTENTS2411 16
231.17.Revīzijas komitejas LOCEKLIS2411 17

3.18.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2412 Finanšu un investīciju konsultanti"

232. Atsevišķās grupas "2412 Finanšu un investīciju konsultanti" profesijās nodarbinātie pēta un piemēro ar finansēm saistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

233. Atsevišķās grupas "2412 Finanšu un investīciju konsultanti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu; sagatavot investīciju projektus; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem; konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem un par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
233.1.FINANSISTS2412 01
233.2.Komercdarbības KONSULTANTS2412 02
233.3.Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS2412 03
233.4.KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS2412 04
233.5.Nodokļu KONSULTANTS2412 05

3.18.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2413 Finanšu analītiķi"

234. Atsevišķās grupas "2413 Finanšu analītiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, plāno un prognozē finansiālo darbību, risinot pašreizējās un nākotnes finansiālās problēmas un sniedzot konsultācijas.

235. Atsevišķās grupas "2413 Finanšu analītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences; izstrādāt finansiālās darbības stratēģiju; piesaistīt un izvietot finanšu resursus; optimizēt kapitāla struktūru; sagatavot investīciju projektus; sagatavot un kontrolēt budžetu; plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus; sagatavot finanšu pārskatus; nodrošināt uzņēmuma vadību ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli; izveidot finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu; vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu; veikt valūtas, zelta, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas un taktiku; veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku; piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā; veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādē un kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu; apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļņas rādītājus un peļņas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus par ārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un pilnveidot tās; veikt konkurentu cenu izpēti un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai saglabātu konkurētspēju un optimizētu ieņēmumus; patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
235.1.Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS2413 01
235.2.Finanšu ANALĪTIĶIS2413 02
235.3.Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS2413 03
235.4.Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS2413 04
235.5.Riska ANALĪTIĶIS2413 05
235.6.Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS2413 06
235.7.Finanšu risku VADĪTĀJS2413 07
235.8.Ieņēmumu plānošanas/ vadīšanas SPECIĀLISTS2413 08

3.19. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti"

236. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, ievieš un uztur kvalitātes vadības sistēmas un nodrošina risku vadības procesu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiāltehnisko un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu.

237. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

237.1. atsevišķajā grupā "2421 Vadības un organizācijas analītiķi";

237.2. atsevišķajā grupā "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti";

237.3. atsevišķajā grupā "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti";

237.4. atsevišķajā grupā "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti".

238. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 237. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

238.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, kvalitātes vadības teorētiskos un praktiskos aspektus, kā arī ISO 9000 kvalitātes standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

238.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

238.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par lēmumiem amatam noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanā profesionālajā jomā, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību, par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kompetenci, par materiāltehnisko un finanšu resursu lietderīgu izmantošanu, par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

238.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.19.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2421 Vadības un organizācijas analītiķi"

239. Atsevišķās grupas "2421 Vadības un organizācijas analītiķi" profesijās nodarbinātie veic darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

240. Atsevišķās grupas "2421 Vadības un organizācijas analītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas; izstrādāt stratēģijas un plānus; analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru; veikt uzņēmuma pētījumu, analizējot esošās administratīvās un lietvedības procedūras; reģistrēt un analizēt organizācijas darbu plūsmas diagrammas, protokolus, ziņojumus, rokasgrāmatas un darba aprakstus; īstenot apstiprinātās rekomendācijas, pārskatītās instrukcijas un procedūru rokasgrāmatas; nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbības nepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos; plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa testēšanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas un novērtēšanas procesu; izstrādāt un pilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiem darbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības risku pārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācību; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanas procesu; plānošanā un apstiprināto plānu izpildes kontrolē izmantot risku pārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējā un ārējā audita rezultātus; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi un aktualizēšanu; uzturēt funkciju un procesu katalogu; vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu; informēt un konsultēt pārzini par datu aizsardzības prasībām, sniegt padomus, pēc pieprasījuma sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi, it īpaši datu subjektam īstenojot savas tiesības.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
240.1.Vecākais KONSULTANTS2421 01
240.2.KONSULTANTS2421 02
240.3.Medicīnas KONSULTANTS2421 04
240.4.Zinātniskais KONSULTANTS2421 05
240.5.Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)2421 06
240.6.Drošības KONSULTANTS (padomnieks)2421 07
240.7.PADOMNIEKS (konsultants)2421 08
240.8.Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS2421 09
240.9.Darbības risku VADĪTĀJS2421 10
240.10.Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS2421 11
240.11.Datu aizsardzības SPECIĀLISTS2421 12
240.12.Biznesa procesu ANALĪTIĶIS2421 13

3.19.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti"

241. Atsevišķās grupas "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta un piemēro saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, nodarbojas ar lietisko pierādījumu, notikumu, situāciju un tajos esošo objektu un pēdu izpēti, izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības un nepieciešamo materiāltehnisko un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic pārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības; attīsta teritoriālās struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, veic pašvaldības funkcijas, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi; organizē sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi un citu brīvības atņemšanai alternatīvu līdzekļu izmantošanu sabiedrības drošības nodrošināšanai un taisnīguma atjaunošanai; izpilda diplomātiskā un konsulārā dienesta uzdevumus.

242. Atsevišķās grupas "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt attiecīgās nozares programmas stratēģiju vai piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā un nozares programmas izvērtēšanā; nodrošināt un koordinēt iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, pārraudzīt un vadīt apstiprināto projektu īstenošanu; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas; līdzdarboties starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; plānot, definēt un organizēt attiecīgās nozares projektus, veikt attiecīgās nozares projektu uzraudzību un tālākvirzīšanu, sastādīt attiecīgās nozares projektu dokumentāciju, ziņojumus, prezentēt attiecīgās nozares projektu starprezultātus un noslēgt attiecīgās nozares projektus; izstrādāt attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā, sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus, veikt ekspertīzes attiecīgajā nozarē; organizēt zinātnisko darbību uzņēmumā, organizēt zinātnisko institūciju augstāko koleģiālo orgānu darbu, veikt zinātniskās pētniecības darbus, veikt klīniskos pētījumus un sastādīt pētījumu budžetus, gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs un organizēt zāļu reģistrācijas darbu; sagatavot dažādu veidu informāciju, organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; organizēt un koordinēt Latvijas Republikas amatpersonu vizītes uzņemošajā valstī, piedalīties uzņemošās valsts amatpersonu vizīšu organizēšanā Latvijas Republikā, nodrošināt Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību ārvalstīs, veikt konsulārās funkcijas; nodrošināt Saeimas komisiju darbu un konsultatīvo un administratīvo atbalstu Saeimas frakcijai; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; organizēt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; pieņemt, apstrādāt un izsniegt pasta sūtījumus un sniegt citus pasta pakalpojumus; pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai privātajā kapitālsabiedrībā, pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā; vadīt un organizēt kontrolieru darbu, aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; sagatavot un izsniegt licences, apkopot datus par izsniegtajām licencēm; veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, tai skaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu, organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi, nodrošināt papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi; veikt darbu ar jaunatni pašvaldībās; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; veikt citas pašvaldības funkcijas – reģistrēt jaundzimušos bērnus, pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus, noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam, svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju, pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai, deklarēt dzīvesvietu, anulēt deklarēto dzīvesvietu, izsniegt izziņas, reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu, noformēt darbinieku personas lietas, reģistrēt personu miršanu un risināt ar to saistītos jautājumus, organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti, uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkuma līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai, uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus, organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasēšanu, uzskaitīt mazdārziņus, organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontējamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem, organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu, veikt citus līdzīgus darbus; plānot un organizēt asins donācijas mobilo vietņu izbraukumus, kā arī risināt šo izbraukumu gaitā radušās problēmas; sniegt konsultācijas; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; koordinēt arodbiedrību darbību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
242.1.Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS2422 01
242.2.Projekta KOORDINATORS2422 02
242.3.Vecākais REFERENTS2422 03
242.4.REFERENTS2422 04
242.5.Jaunākais REFERENTS2422 05
242.6.Vecākais INSPEKTORS2422 06
242.7.INSPEKTORS2422 07
242.8.Jaunākais INSPEKTORS2422 08
242.9.Vecākais EKSPERTS2422 09
242.10.EKSPERTS2422 10
242.11.Jaunākais EKSPERTS2422 11
242.12.Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS2422 12
242.13.Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS2422 13
242.14.Zinātniskais SEKRETĀRS2422 15
242.15.Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm2422 16
242.16.Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 17
242.17.KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 18
242.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
242.19.Kancelejas PĀRZINIS2422 22
242.20.Civilaizsardzības ORGANIZATORS2422 23
242.21.Ārējo sakaru ORGANIZATORS2422 24
242.22.Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS2422 25
242.23.Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS2422 26
242.24.Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS2422 27
242.25.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
242.26.Dzimtsarakstu INSPEKTORS2422 29
242.27.Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS2422 30
242.28.Vides pārvaldības SPECIĀLISTS2422 31
242.29.Pasta SPECIĀLISTS2422 32
242.30.Licencēšanas SPECIĀLISTS2422 33
242.31.Muitošanas SPECIĀLISTS2422 34
242.32.Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS2422 35
242.33.Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS2422 36
242.34.Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS2422 37
242.35.SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos2422 38
242.36.SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos2422 39
242.37.Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS2422 40
242.38.Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS2422 41
242.39.Izglītības darba SPECIĀLISTS2422 42
242.40.Pirmais SEKRETĀRS2422 43
242.41.KONSULS2422 44
242.42.Otrais SEKRETĀRS2422 45
242.43.Trešais SEKRETĀRS2422 46
242.44.VICEKONSULS2422 47
242.45.ATAŠEJS2422 48
242.46.ATAŠEJS VĒSTNIEKA SEKRETĀRS2422 49
242.47.Virsmežniecības INŽENIERIS2422 50
242.48.Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos2422 52
242.49.Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS2422 53
242.50.BūvINSPEKTORS2422 54
242.51.BūvINSPEKTORA PALĪGS2422 55
242.52.MEŽZINIS2422 56
242.53.Jaunatnes DARBINIEKS2422 57
242.54.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
242.55.Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos2422 59
242.56.Probācijas SPECIĀLISTS2422 60
242.57.Nozares PADOMNIEKS2422 61
242.58.Saeimas komisijas vecākais KONSULTANTS2422 62
242.59.Saeimas komisijas KONSULTANTS2422 63
242.60.Saeimas frakcijas vecākais KONSULTANTS2422 64
242.61.Saeimas frakcijas KONSULTANTS2422 65
242.62.Izbraukumu ORGANIZATORS (veselības aprūpes jomā)2422 66
242.63.Nozares ATAŠEJS2422 67
242.64.Nozares ATAŠEJA PALĪGS2422 68

3.19.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti"

243. Atsevišķās grupas "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesus.

244. Atsevišķās grupas "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; plānot un prognozēt uzņēmuma personāla resursus; nodrošināt personāla politikas plānošanas, ieviešanas un pārraudzības procesu, kas darbojas kā kontaktpunkts struktūrvienībām visos personāla vadības jautājumos; nodrošināt personāla vadības pakalpojumu struktūrvienību vadītājiem; iniciēt pakalpojuma uzlabojumus un jaunu pakalpojumu sniegšanu; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmuma personāla jautājumos un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus; konsultēt, informēt un izglītot klientus karjeras veidošanas jautājumos, palīdzēt attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas, prasmes; stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu un iespējamām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu; organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā, vadīt un īstenot kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; nodrošināt uzņēmuma risku vadības procesus, risku vadības plānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību; izstrādāt, ieviest, uzturēt un pilnveidot uzņēmuma integrētās vadības sistēmu, tai skaitā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un citas vadības sistēmas.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
244.1.Nodarbinātības ANALĪTIĶIS2423 01
244.2.Darba satura ANALĪTIĶIS2423 02
244.3.Personāla VADĪTĀJS2423 03
244.4.Vecākais personāla INSPEKTORS2423 04
244.5.Personāla INSPEKTORS2423 05
244.6.Personāla atlases SPECIĀLISTS2423 06
244.7.Personāla SPECIĀLISTS2423 07
244.8.Personāla lietu PĀRZINIS2423 08
244.9.Profesiju izvēles KONSULTANTS2423 09
244.10.Karjeras KONSULTANTS2423 10
244.11.Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS2423 11
244.12.Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS2423 12
244.13.Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS2423 13
244.14.Kvalitātes VADĪTĀJS2423 14
244.15.Risku vadības SPECIĀLISTS2423 15
244.16.Izaugsmes VEICINĀTĀJS2423 16
244.17.Personālvadības KONSULTANTS2423 18

3.19.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti"

245. Atsevišķās grupas "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar personāla mācībām un kvalifikācijas paaugstināšanu.

246. Atsevišķās grupas "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; mācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācību centra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla apmācības; veikt personāla atlasi un novērtēšanu; izstrādāt personāla mācību programmas; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziņot par to uzņēmuma vadībai; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā; konsultēt klientus (individuāli un grupās) karjeras izvēlē un veidošanā; organizēt un vadīt supervīzijas procesu; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās izglītības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; mācīt gaisa kuģu darbības un vadīšanas principus; pavadīt jaunos darbiniekus mācību lidojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos; īstenot pētniecisko darbību un veicināt profesijas attīstību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
246.1.Personāla mācību KOORDINĒTĀJS2424 01
246.2.Mācību projekta VADĪTĀJS2424 02
246.3.Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS2424 03
246.4.Mācību centra PASNIEDZĒJS2424 04
246.5.Personāla mācību SPECIĀLISTS2424 05
246.6.SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS2424 06
246.7.Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS2424 07
246.8.Jūrnieku profesionālās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)2424 08
246.9.Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS2424 09
246.10.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700) 
246.11.Atbilstības VĒRTĒTĀJS2424 11
246.12.Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS2424 12
246.13.Lidojumu INSTRUKTORS2424 13
246.14.Aviācijas teorētiskās apmācības INSTRUKTORS2424 14
246.15.Aviācijas praktiskās apmācības INSTRUKTORS2424 15

3.20. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"

247. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

248. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

248.1. atsevišķajā grupā "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti";

248.2. atsevišķajā grupā "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

248.3. atsevišķajā grupā "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti";

248.4. atsevišķajā grupā "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti".

249. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 248. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

249.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

249.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

249.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

249.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.20.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti"

250. Atsevišķās grupas "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

251. Atsevišķās grupas "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu, veidot reklāmas tekstus; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību un iekšējos sakaru procesus; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējo krājumu piegāžu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām un pārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu; sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinēt pētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu; izstrādāt radošās koncepcijas komunikācijas stratēģijas īstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadīt drukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties ar māksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaņas studijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus; konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai; piesaistīt jaunus klientus; slēgt sadarbības līgumus; plānot tirgvedības pasākumus; analizēt tirdzniecības rezultātus un uzturēt datubāzes; ar tirgvedības aktivitātēm nodrošināt atbildībā esošo dzērienu kategorijas produktu un citu produktu virzību tirgū; attīstīt attiecīgo produktu zīmolus, balstoties uz izstrādātām stratēģijām; analizēt un optimizēt preču sortimentu; analizēt iepirkumu cenas; izvērtēt jaunu preču piedāvājumu; sadarboties ar uzņēmuma piegādātājiem; piesaistīt sadarbības partnerus, ražotājus un preču piegādātājus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
251.1.Reklāmas VADĪTĀJS2431 02
251.2.Tirgvedības VADĪTĀJS2431 03
251.3.Tirdzniecības VADĪTĀJS2431 04
251.4.Pārdošanas VADĪTĀJS2431 05
251.5.Eksporta VADĪTĀJS2431 06
251.6.Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS2431 07
251.7.Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS2431 08
251.8.Patentu AĢENTS2431 09
251.9.Loģistikas VADĪTĀJS2431 10
251.10.Lielo klientu VADĪTĀJS2431 14
251.11.Produktu grupas VADĪTĀJS2431 15
251.12.Reklāmas mākslinieciskais VADĪTĀJS2431 16
251.13.Reklāmas tekstu AUTORS2431 17
251.14.Preču kategoriju VADĪTĀJS2431 18

3.20.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"

252. Atsevišķās grupas "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie koordinē sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un vada sabiedrisko attiecību projektus, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

253. Atsevišķās grupas "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas un atbilstošie pamatuzdevumi:

– sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; izstrādāt komunikācijas un masu mediju stratēģiju, un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju; plānot, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; sagatavot preses relīzes, veidot tekstus un rediģēt vadošos medijus; veidot uzņēmumam labvēlīgu informācijas vidi.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
253.1.Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS2432 01
253.2.Preses SEKRETĀRS2432 02
253.3.Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS2432 03
253.4.Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS2432 04
253.5.Ministru kabineta preses SEKRETĀRS2432 05
253.6.MINISTRA preses SEKRETĀRS2432 06
253.7.Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS2432 07
253.8.Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS2432 08
253.9.Sabiedrisko attiecību tekstu AUTORS2432 09

3.20.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti"

254. Atsevišķās grupas "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijā nodarbinātie organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

255. Atsevišķās grupas "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

– sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; veikt sarunas par līgumu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; nodrošināt līguma izpildi; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.
Profesija ir "Medicīniskais PĀRSTĀVIS" – profesijas kods "2433 01".

3.20.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti"

256. Atsevišķās grupas "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie apzina tirgū piedāvātos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus, organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

257. Atsevišķās grupas "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– noskaidrot informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām, noteikt nepieciešamo resursu daudzumu un apjomu, apkopot informāciju par cenām un preču krājumiem; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; konsultēt klientus darbam ar informatīvajām sistēmām un to elementiem; apkalpot pircējus; organizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu apgrozījumu; nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; intervēt informatīvās sistēmas projekta pasūtītāju un apkopot interviju rezultātus; uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
257.1.Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)2434 01
257.2.Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS2434 02

3.21. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"

258. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, plāno, izstrādā, raksta, testē un sniedz padomus, kā uzlabot informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūru, programmatūru un lietojumprogrammas, kam jāatbilst noteiktām specifiskām prasībām.

259. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas klasificētas:

259.1. atsevišķajā grupā "2511 Sistēmanalītiķi";

259.2. atsevišķajā grupā "2512 Programmētāji";

259.3. atsevišķajā grupā "2513 Tīmekļvietņu un multimediju produktu veidotāji";

259.4. atsevišķajā grupā "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji";

259.5. atsevišķajā grupā "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi".

260. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" un šā klasifikatora 259. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

260.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

260.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

260.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

260.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.21.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2511 Sistēmanalītiķi"

261. Atsevišķās grupas "2511 Sistēmanalītiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus un izstrādā plānus, uzlabo pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.

262. Atsevišķās grupas "2511 Sistēmanalītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– sadarboties ar informācijas tehnoloģiju lietotājiem, formulēt nepieciešamo dokumentu prasības un pārvaldību, panākt vienošanos par sistēmas darbības un pārvaldības principiem; noteikt un analizēt biznesa procesus, procedūras un darba pieredzi; identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālu risinājumu komercdarbībā, nodrošināt funkcionālu un pārskatāmu sistēmu; atbildēt par funkcionālo risinājumu, radot, pieņemot un īstenojot sistēmas testēšanas plānus; attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantot sistēmas attīstītāji; paplašināt vai mainīt esošās sistēmas, uzlabot to darbu; koordinēt un uzlabot datoru sistēmu organizāciju, palielināt to savietojamību; izskatīt lielas datu kopas, lai izvēlētos tendences, izstrādātu diagrammas un izveidotu vizuālas prezentācijas saskaņā ar uzņēmuma darbības mērķiem; sniegt priekšlikumus preces, sistēmu vai pakalpojumu saskarnes izmantojamības uzlabošanai; izstrādāt programmas, kas imitē intelektu, domāšanas modeļus, kognitīvas un uz zināšanām balstītas sistēmas, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
262.1.Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS2511 01
262.2.SistēmANALĪTIĶIS2511 02
262.3.Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS2511 03
262.4.Datu ANALĪTIĶIS2511 04
262.5.Lietojamības ANALĪTIĶIS/EKSPERTS2511 05
262.6.IKT viedo sistēmu PROJEKTĒTĀJS2511 06

3.21.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2512 Programmētāji"

263. Atsevišķās grupas "2512 Programmētāji" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē prasības attiecībā uz esošu vai jaunu lietojumprogrammu, operētājsistēmu dizainu, izstrādā, pārbauda un uztur programmatūras, nodrošina sistēmu lietotāju vajadzības.

264. Atsevišķās grupas "2512 Programmētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt, analizēt un novērtēt programmatūras prasības un darbības sistēmas; izstrādāt datoru programmatūru sistēmas; sadarboties ar sistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; attīstīt programmatūras testēšanas un apstiprināšanas procedūras; izstrādāt un pārveidot esošās programmatūras atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus; veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas; plānot programmatūras projektus; projektēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūru, komponentes, moduļus, saskarnes un datus daudzkomponentu sistēmai noteikto prasību izpildei; izstrādāt programmatūras plānošanas un attīstības dokumentāciju; organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; konsultēt klientus par sistēmu uzturēšanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
264.1.Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS2512 01
264.2.Programmēšanas INŽENIERIS2512 02
264.3.Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS2512 03
264.4.Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS2512 04
264.5.PROGRAMMĒTĀJS2512 05
264.6.Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS2512 06
264.7.Programmatūras ARHITEKTS2512 07

3.21.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2513 Tīmekļvietņu un multimediju produktu veidotāji"

265. Atsevišķās grupas "2513 Tīmekļvietņu un multimediju projektu veidotāji" profesijās nodarbinātie apvieno projektēšanas un tehniskās zināšanas un izpēta, analizē, novērtē, izstrādā, programmē un uzlabo tīmekļvietnes un lietojumprogrammu programmas, kas satur tekstu, grafiku, animāciju, attēlu, audio un video materiālu pārraidi, un citus interaktīvus plašsaziņas līdzekļus.

266. Atsevišķās grupas "2513 Tīmekļvietņu un multimediju projektu veidotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– analizēt, plānot un attīstīt tīmekļvietnēm piemērotu vidi, apvienojot māksliniecisku un radošu pieeju ar programmēšanas un skriptu valodu; izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, prezentācijas, spēles, audio un video klipus un interneta lietojumprogrammas, izmantojot multivides programmas, rīkus un pakalpojumus, interaktīvās grafikas un programmēšanas valodas; kontrolēt un uzturēt interneta un tīmekļa servera drošību, atbilstošu telpu izmantošanu, lietotāju piekļuvi, komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu, arhīvu nodrošināšanu un plānošanu katastrofu gadījumā; izstrādāt, attīstīt un integrēt datorprogrammu kodus citiem specializētiem gadījumiem, attēlu datnēm, audiodatnēm un skriptu valodām, kā arī izveidot, uzturēt un atbalstīt tīmekļvietnes; analizēt, precizēt un attīstīt interneta stratēģijas, uz tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodoloģijas un attīstības plānus; organizēt un koordinēt datorspēles izstrādes procesu un iesaistīt spēles izveidošanā nepieciešamo profesiju pārstāvjus; spēļu izstrādē pielietot jaunākās programmēšanas tendences, lietotņu teoriju, maketus, audio, video un spēļu reklamēšanas medijus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
266.1.Skaitļotāju/ sakaru/ komunikāciju ANALĪTIĶIS2513 01
266.2.Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS2513 02
266.3.Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS2513 04

3.21.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji"

267. Atsevišķās grupas "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji" profesijā nodarbinātie raksta un uztur programmas kodus, tos iestrādājot tehniskajās instrukcijās un specifikācijās, lietojumprogrammu programmās un operētājsistēmās.

268. Atsevišķās grupas "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

– rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem; pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošās programmas, uzlabot to darbības efektivitāti vai pielāgot jaunajām prasībām; izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību; apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju; identificēt tehniskas problēmas dažādos procesos un risinājumos.
Profesija ir "Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS" – profesijas kods "2514 01".

3.21.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"

269. Atsevišķās grupas "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijās nodarbinātie apkalpo datu bankas un datubāzes sistēmas, nodrošina datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.

270. Atsevišķās grupas "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– apkalpot datu bankas un datubāzes sistēmas, nodrošināt datu apstrādi, to ticamību un datu drošības saglabāšanu; izstrādāt un dokumentēt programmatūras testēšanas plānus; instalēt programmatūru un operētājsistēmu, konfigurēt, veikt testēšanu; izpildīt, analizēt un dokumentēt lietojumprogrammu testēšanas rezultātus un informācijas un elektronisko sakaru sistēmu testus; izstrādāt un īstenot programmatūras un informācijas sistēmu testēšanas politiku, procedūru un programmas kodus; projektēt un izstrādāt interneta pārlūkprogrammās un mobilajās komunikāciju ierīcēs izmantojamus informācijas komunikāciju tehnoloģijas produktus, tai skaitā Web 2.0 programmatūru; īstenot Web programmatūras izskata māksliniecisko ideju; projektēt, uzstādīt, konfigurēt un ekspluatēt Web serverus, nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem; veidot serveru un programmatūras tehnisko dokumentāciju.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
270.1.Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS2519 01
270.2.Sakaru/ komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS2519 02
270.3.Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS2519 03
270.4.Elektroniskās sakaru/ komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS2519 04
270.5.Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS2519 05

3.22. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"

271. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tās infrastruktūras darbu un drošību, tai skaitā datubāzes, aparatūru un programmatūru, tīklu un operētājsistēmas.

272. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

272.1. atsevišķajā grupā "2521 Datubāzu veidotāji un administratori";

272.2. atsevišķajā grupā "2522 Sistēmu administratori";

272.3. atsevišķajā grupā "2523 Datortīklu vecākie speciālisti";

272.4. atsevišķajā grupā "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".

273. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 272. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

273.1. zina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

273.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

273.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

273.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.22.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2521 Datubāzu veidotāji un administratori"

274. Atsevišķās grupas "2521 Datubāzu veidotāji un administratori" profesijās nodarbinātie izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu datubāzu darbību un drošību.

275. Atsevišķās grupas "2521 Datubāzu veidotāji un administratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt datubāzu arhitektūru, datu struktūras, tabulas, vārdnīcas un terminoloģiju informācijas sistēmu projektiem; projektēt, izstrādāt, uzlabot, integrēt, ieviest un testēt datubāzu pārvaldības sistēmas; veikt pētījumus, atlasi un sniegt konsultācijas par datubāzu pārvaldības instrumentu piemērošanu; izstrādāt un ieviest datu administrēšanas politiku, dokumentāciju, standartus un modeļus; izstrādāt metodes un procedūras, nodrošināt piekļuvi datubāzēm un to izmantošanu, kā arī veidot rezerves kopijas un nodrošināt datu atjaunošanu; veikt profilaktisko apkopi, veidot rezerves kopijas, nodrošināt reģenerācijas procesus, īstenot un nodrošināt integritātes kontroli; noteikt BIM mērķus, izveidot BIM stratēģijas, izveidot modelēšanas standartu un protokolu, ieviest, uzraudzīt un kontrolēt modelēšanas standartu; definēt programmatūras risinājuma vīziju, mērķus un prioritātes, izstrādāt (skicēt) risinājumā iekļaujamos skatus un apraksta funkcionalitāti, kas jāiekļauj programmatūras risinājumā, izstrādāt detalizētus programmatūras risinājumu funkcionalitātes aprakstus un prasības; piedalīties programmatūras risinājuma testēšanā, sekot līdzi programmatūras risinājuma veiktspējai un rezultātiem, analizēt tos un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu programmatūras risinājuma efektivitāti un lietojamību.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
275.1.Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS2521 01
275.2.Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS2521 02
275.3.Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS2521 03
275.4.Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS2521 04
275.5.Datubāzu INŽENIERIS2521 05
275.6.Datubāzu ADMINISTRATORS2521 06
275.7.BIM VADĪTĀJS2521 07
275.8.Programmatūras risinājumu VADĪTĀJS2521 08

3.22.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2522 Sistēmu administratori"

276. Atsevišķās grupas "2522 Sistēmu administratori" profesijās nodarbinātie izstrādā, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību.

277. Atsevišķās grupas "2522 Sistēmu administratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– uzturēt un administrēt datortīklus un to skaitļošanas vidi, tai skaitā datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurācijas; veikt izmaiņas, uzlabot sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrā un programmatūrā; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
277.1.Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS2522 01
277.2.Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS2522 02
277.3.Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS2522 03
277.4.Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS2522 04

3.22.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2523 Datortīklu vecākie speciālisti"

278. Atsevišķās grupas "2523 Datortīklu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta, analizē un iesaka tīklu struktūru stratēģiju un attīstību, kā arī īsteno, pārvalda, uztur un konfigurē tīkla aparatūru un programmatūru, meklē traucējumus un uztur tīklu optimizētu darbību.

279. Atsevišķās grupas "2523 Datortīklu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt datorsistēmas; pētīt, analizēt, izvērtēt un uzraudzīt tīklu infrastruktūru, konfigurēt, nodrošināt tīklu optimālu darbību; novērtēt un ieteikt uzlabojumus tīkla darbībā un integrēt aparatūru, programmatūru, komunikācijas un vadības sistēmas; risināt problēmas tīklu traucējumu un ārkārtas situācijās; instalēt, konfigurēt, testēt, uzturēt, administrēt un modernizēt tīklus, datubāzes programmas, serverus un darba stacijas; sagatavot un uzturēt procedūras un dokumentāciju, veikt tīkla inventarizāciju, veikt ierakstu par diagnozi tīkla traucējumu gadījumā, veikt uzlabojumus un modifikācijas tīklos un apkopes instrukcijās; uzraudzīt tīkla darbību, jaudas izmantošanu, nodrošināt nepārtrauktu integritāti un optimālu tīkla veiktspēju.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
279.1.Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS2523 01
279.2.Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS2523 02
279.3.Operāciju sistēmu INŽENIERIS2523 03
279.4.Informācijas sistēmINŽENIERIS2523 04

3.22.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"

280. Atsevišķās grupas "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie vada informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniedz konsultācijas, ievieš informācijas sistēmu drošības pārvaldības plānu, administrē bankomāta tīklus un internetbankas, izstrādā un uztur plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS).

281. Atsevišķās grupas "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– vadīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniegt konsultācijas; administrēt bankomāta tīklus un internetbankas; izstrādāt plānus, nodrošināt datora datnes pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vai izpaušanu un nodrošināt datu apstrādi ārkārtas situācijās; apmācīt lietotājus un nodrošināt sistēmas drošību, kā arī uzlabot serveru un tīklu efektivitāti; ar lietotājiem apspriest jautājumus par datoru datu piekļuves vajadzībām, drošības pārkāpumiem un izmaiņām programmās; uzraudzīt ziņojumus par datoru vīrusiem, atjaunināt vīrusu aizsardzības sistēmas; uzlabot datoru drošības datnes, iekļaut tās jaunā programmatūrā, labot kļūdas, mainīt individuālās pieejas statusu; uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi datnēm; veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, nodrošināt tās darbību un drošības pasākumus; ieviest informācijas sistēmu drošības pārvaldības plānu; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā; pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt to ārējo normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumā, kuri attiecas uz informācijas sistēmu jomu; organizēt un vadīt valsts informācijas sistēmas drošības pasākumu īstenošanu; piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt to īstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
281.1.Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS2529 01
281.2.Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS2529 02
281.3.Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS2529 03
281.4.Interneta portāla REDAKTORS2529 04
281.5.Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS2529 05
281.6.Internetbankas ADMINISTRATORS2529 06
281.7.Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS2529 07
281.8.Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS2529 08

3.23. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"261 Juridisko lietu vecākie speciālisti"

282. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pētījumus juridiskajā jomā, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

283. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

283.1. atsevišķajā grupā "2611 Juristi";

283.2. atsevišķajā grupā "2612 Tiesneši";

283.3. atsevišķajā grupā "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti".

284. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 283. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

284.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

284.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

284.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

284.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.23.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2611 Juristi"

285. Atsevišķās grupas "2611 Juristi" profesijās nodarbinātie konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas, veic kriminālvajāšanu, uztur valsts apsūdzību tiesā.

286. Atsevišķās grupas "2611 Juristi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu par nacionālo, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumiem; uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu; organizēt, vadīt un veikt izmeklēšanu krimināllietās; pieņemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; pētīt juridiskās teorijas un principus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotus likumprojektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās, ja iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; sniegt juridisko palīdzību personām, aizstāvēt un pārstāvēt tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniegt juridiskas konsultācijas un veikt citas juridiskas darbības.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
286.1.JURISTS2611 01
286.2.Zvērināts ADVOKĀTS2611 02
286.3.Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS2611 03
286.4.VirsPROKURORS2611 04
286.5.VirsPROKURORA VIETNIEKS2611 05
286.6.PROKURORS2611 06
286.7.Saeimas struktūrvienības juridiskais PADOMNIEKS2611 07
286.8.Tiesas PADOMNIEKS2611 08

3.23.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2612 Tiesneši"

287. Atsevišķās grupas "2612 Tiesneši" profesijās nodarbinātie vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

288. Atsevišķās grupas "2612 Tiesneši" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
288.1.Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 01
288.2.TIESNESIS2612 02
288.3.SENATORS2612 03
288.4.Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS2612 04
288.5.Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 05
288.6.Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 06
288.7.Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 07

3.23.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti"

289. Atsevišķās grupas "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas.

290. Atsevišķās grupas "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; veikt tiesu ekspertīzes noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, izstrādāt jaunas pētīšanas metodes un līdzekļus, apmācīt un sniegt konsultācijas ekspertīžu noteicējiem par lietisko pierādījumu, ekspertīzes objektu, tai skaitā pēdu, izņemšanu, sagatavošanu ekspertīzei un ekspertīzē iespējamiem risināmajiem jautājumiem; pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt tiesiskās aizsardzības procesa un juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesa administratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam; izstrādāt lēmumus un līgumus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos; taisīt notariālos aktus; taisīt apliecinājumus; pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus; vest mantojuma lietas; sastādīt mantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos; gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās; gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai; sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāra darbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus; nodrošināt transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas procesa virsuzraudzību; plānot un ieviest jaunus transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumus; sniegt informāciju par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas jautājumiem; pilnveidot un papildināt transportlīdzekļu reģistra datubāzi un programmu; pieņemt lēmumus par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrāciju; veikt patentmeklējumus un novērtēt patentus; pārstāvēt pieteicēju nacionālajā patentu iestādē lietu administrēšanas jautājumos; aizstāvēt pieteicēju un īpašnieku tiesības un intereses pret viņu tiesību aizskārumiem; konsultēt izgudrojumu komercializācijas jautājumos, tai skaitā licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā; sastādīt patentpieteikumus; sniegt mediācijas pakalpojumu, tai skaitā tiesas ieteikto mediāciju; ievērot Sertificētu mediatoru ētikas kodeksa normas, sertificētu mediatoru kopsapulces un padomes lēmumus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
290.1.JURISKONSULTS2619 01
290.2.Tieslietu KONSULTANTS2619 02
290.3.Vecākais tiesu EKSPERTS2619 03
290.4.Tiesu EKSPERTS2619 04
290.5.Zvērināts NOTĀRS2619 05
290.6.Zvērināta NOTĀRA PALĪGS2619 06
290.7.Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS2619 07
290.8.Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS2619 09
290.9.LIKVIDATORS2619 10
290.10.Valsts NOTĀRS2619 11
290.11.Transportlīdzekļu reģistrācijas SPECIĀLISTS2619 12
290.12.Profesionālais PATENTPILNVARNIEKS2619 13
290.13.Sertificēts MEDIATORS2619  14

3.24. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

291. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.

292. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

292.1. atsevišķajā grupā "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti";

292.2. atsevišķajā grupā "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti".

293. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 292. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

293.1. zina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipus un problēmas, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, informācijas kvalitātes izvērtēšanas principus, informācijas iegūšanas, sakārtošanas, ieguves un nodošanas lietotājiem principus un metodes, informācijas lietotāju vajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēmu, informācijas resursu veidošanas metodes un principus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijas principus un īstenošanas metodes, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

293.2. prot: strādāt ar datorprogrammām un izmantot informācijas tehnoloģijas, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

293.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

293.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.24.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti"

294. Atsevišķās grupas "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un arhīviska vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to dokumentēšanu, drošību un saglabāšanu, nodrošina sabiedrības izglītošanu, kā arī materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšanu, strādā Latvijas Nacionālajā arhīvā un īsteno valsts politiku arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā, nodrošinot nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, pieejamību, izmantošanu, popularizēšanu, kā arī arhīvu un dokumentu pārvaldības uzraudzību institūcijās, veic institūciju arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbības pilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā un pilnveidošanā, strādā publisko un privāto tiesību juridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentu pārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas un procesus, veic dokumentu komplektēšanu iestādēs.

295. Atsevišķās grupas "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt arhīviski vērtīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un muzeja priekšmetus ar kultūrvēsturisku nozīmi; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; noteikt uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesa norisi; vadīt dokumentu sistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentu ar arhīvisku vērtību nodošanu/pieņemšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu dokumentēšanu, sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fonda papildināšanu; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziņu sistēmu; vadīt un organizēt dokumentu izmantošanas procesus un projektus; organizēt dokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; organizēt pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentu apstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; piedalīties Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā; veidot ekspozīcijas un izstādes muzejos; izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos; īstenot uzņēmuma apmeklētāju centra (turpmāk – centrs) darbību; nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; plānot un nodrošināt ekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu, vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijas latviešu valoda un svešvalodās; organizēt un nodrošināt skaņas pastiprināšanas un informācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; piedalīties tīmekļvietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē un satura uzturēšanā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
295.1.ARHĪVISTS2621 01
295.2.Mākslas EKSPERTS (muzeju jomā)2621 02
295.3.Krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)2621 03
295.4.Fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)2621 04
295.5.Ekspozīciju un izstāžu KURATORS2621 05
295.6.MUZEJPEDAGOGS2621 06
295.7.Galvenais ARHĪVISTS2621 07
295.8.Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS2621 08
295.9.Arhīva EKSPERTS2621 09
295.10.Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)2621 10
295.11.Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzeju jomā)2621 11
295.12.Apmeklētāju centra VADĪTĀJS2621 12
295.13.Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS2621 13

3.24.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

296. Atsevišķās grupas "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tās struktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju, vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

297. Atsevišķās grupas "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu uzņēmumā; organizēt datortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi, integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt un konfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām, uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību; atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmu ieviešanu un ievērošanu; nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus; organizēt datubāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; sistemātiski veidot grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskas vērtības un citus iespieddarbus; aprakstīt elektroniskās informācijas resursus, veidot metadatus; organizēt izstādes.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
297.1.BIBLIOGRĀFS2622 01
297.2.Vecākais BIBLIOTEKĀRS2622 02
297.3.DOKUMENTĀLISTS2622 03
297.4.INFORMĀTIĶIS2622 04
297.5.SistēmBIBLIOTEKĀRS2622 05
297.6.Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēku jomā)2622 06
297.7.Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS2622 07
297.8.Metadatu REDAKTORS2622 08
297.9.Metadatu VEIDOTĀJS2622 09

3.25. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti"

298. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, psiholoģijas, reliģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālos pakalpojumus, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz palīdzību dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

299. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

299.1. atsevišķajā grupā "2631 Ekonomisti";

299.2. atsevišķajā grupā "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

299.3. atsevišķajā grupā "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi";

299.4. atsevišķajā grupā "2634 Psihologi";

299.5. atsevišķajā grupā "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti";

299.6. atsevišķajā grupā "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti".

300. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 299. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

300.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

300.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

300.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

300.4. izglītība: augstākā izglītība.

3.25.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2631 Ekonomisti"

301. Atsevišķās grupas "2631 Ekonomisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

302. Atsevišķās grupas "2631 Ekonomisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
302.1.EKONOMETRISTS2631 01
302.2.EKONOMISTS2631 02
302.3.Lauksaimniecības EKONOMISTS2631 03
302.4.Finanšu EKONOMISTS2631 05
302.5.Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS2631 06
302.6.Darba EKONOMISTS2631 07
302.7.Cenu EKONOMISTS2631 08
302.8.Nodokļu EKONOMISTS2631 09
302.9.Darba algas EKONOMISTS2631 10
302.10.Makroekonomikas ANALĪTIĶIS2631 11
302.11.Budžeta EKONOMISTS2631 12
302.12.Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS2631 13
302.13.Galvenais EKONOMISTS2631 15

3.25.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

303. Atsevišķās grupas "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

304. Atsevišķās grupas "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus socioloģijas, antropoloģijas un radniecīgās jomās; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; veikt sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizēt sociālos procesus un problēmas; organizēt un vadīt sociālos pētījumus; nodrošināt informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
304.1.ANTROPOLOGS2632 01
304.2.ARHEOLOGS2632 02
304.3.KRIMINOLOGS2632 03
304.4.ETNOLOGS2632 04
304.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.10.SOCIOLOGS2632 10
304.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
304.14.Izglītības SOCIOLOGS2632 14

3.25.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi"

305. Atsevišķās grupas "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.

306. Atsevišķās grupas "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos, antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; atradumus un secinājumus iesniegt publicēšanai vai izmantošanai biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; veikt vēsturiskās koksnes, tai skaitā vēsturisko koka konstrukciju un priekšmetu, dendrohronoloģisko datēšanu; veikt koku gadskārtu ilggadīgo hronoloģiju izstrādāšanu; iegūt no koku gadskārtas raksturojošo datu laikrindām informāciju, kuru izmanto vēstures zinātnēs (arheoloģijā, etnogrāfijā, arhitektūras un mākslas vēsturē), mežsaimniecībā, ekoloģijā, klimatoloģijā, ģeoloģijā un citās jomās; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
306.1.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
306.2.VĒSTURNIEKS2633 02
306.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
306.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
306.5.Sabiedrības VĒSTURNIEKS2633 05
306.6.Mākslas VĒSTURNIEKS2633 06
306.7.Medicīnas VĒSTURNIEKS2633 07
306.8.FILOZOFS2633 08
306.9.Politikas FILOZOFS2633 09
306.10.POLITOLOGS2633 10
306.11.DendroHRONOLOGS2633 11

3.25.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2634 Psihologi"

307. Atsevišķās grupas "2634 Psihologi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku – atsevišķu personu un grupu – izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

308. Atsevišķās grupas "2634 Psihologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izstrādāt testus, noteikt psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus, interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, ar ģimenes locekļiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģisko izpēti saskaņā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās, nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijas zinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā ar psihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologa pārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšanas programmu un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; veikt zinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus; pētīt psiholoģiskos faktorus un emocionālos personības traucējumus; veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālajās jomās; strādājot psihologa vadībā, analizēt un piemērot psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; sniegt profesionālu palīdzību psihosociālās labklājības un psihiskās veselības jomā, izmantojot psiholoģisku un psihoterapeitisku zināšanu un darba metožu kopumu, kas balstīts uz zinātniski pierādītām teorijām par cilvēka psiholoģisko (psihisko) attīstību, funkcionēšanu, psiholoģisko disfunkciju un iespējamiem izmaiņu procesiem; novērtēt personas psihisko attīstību un psihisko funkcionēšanu, novērst psihoemocionālo disfunkciju (emocionālas, uzvedības vai attiecību problēmas) un esošās grūtības, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti; veikt psiholoģisko izpēti un sniegt psiholoģisku atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem dažādos ārstēšanas etapos, lai palīdzētu pārvarēt ar slimību saistītās psiholoģiskās problēmas; veikt pacientu izglītošanu, lai sekmētu atbilstošu attieksmi pret slimību un savu veselības uzvedību (tai skaitā sekmētu pacientu līdzestību); organizēt un veikt preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai; rakstīt un sniegt atzinumus.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
308.1.PSIHOLOGS2634 01
308.2.Klīniskais un veselības PSIHOLOGS2634 02
308.3.Izglītības un skolu PSIHOLOGS2634 03
308.4.Darba un organizāciju PSIHOLOGS2634 08
308.5.Praktiskais PSIHOLOGS2634 09
308.6.PSIHOLOGA ASISTENTS2634 10
308.7.PSIHOLOGS KONSULTANTS2634 11
308.8.Psihoterapijas SPECIĀLISTS2634 12
308.9.Juridiskais PSIHOLOGS2634 13
308.10.Militārais PSIHOLOGS2634 14

3.25.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti"

309. Atsevišķās grupas "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie nodrošina konsultācijas un padomu personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, risina sociālās un individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem un atbalsta pakalpojumiem sociālo problēmu risināšanai.

310. Atsevišķās grupas "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos speciālistus; izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā vai darbam ar ģimeni, identificēt sociālo problēmu un noteikt atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu; analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas; pārstāvēt klienta tiesības; nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, rast risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām; strādāt ar grupu, palīdzēt klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, atrisināt klienta sociālās un individuālās problēmas; aizstāvēt atsevišķu klientu grupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā; attīstīt preventīvās un intervences programmas; veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, iegūt visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku; veicot karitatīvo sociālo darbu, konsultēt personas starppersonu attiecību problēmu un reliģijas jautājumos un īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
310.1.Sociālais DARBINIEKS2635 01
310.2.Karitatīvais sociālais DARBINIEKS2635 02
310.3.Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem2635 03
310.4.Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem2635 04
310.5.Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem2635 05
310.6.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām2635 06
310.7.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm2635 07
310.8.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem2635 08
310.9.Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs2635 09
310.10.Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām2635 10
310.11.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām2635 11
310.12.Kopienas sociālais DARBINIEKS2635 12

3.25.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti"

311. Atsevišķās grupas "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie ir profesionāli garīgi praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi, praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas.

312. Atsevišķās grupas "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību pacientiem, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, veicināt personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī sniegt atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā.
Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
312.1.ARHIBĪSKAPS2636 01
312.2.BĪSKAPS2636 02
312.3.GARĪDZNIEKS2636 04
312.4.MĀCĪTĀJS2636 06
312.5.MISIONĀRS2636 07
312.6.PRIESTERIS2636 08
312.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
312.8.RABĪNS2636 10
312.9.TEOLOGS2636 11
312.10.VIKĀRS2636 12
312.11.PRĀVESTS2636 13
312.12.KARDINĀLS2636 14
312.13.Sociālās aprūpes karitatīvais DARBINIEKS, DIAKONS2636 15
312.14.Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS2636 16
312.15.Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS2636 17
312.16.Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS2636 18
312.17.KAPELĀNS2636 19
312.18.Baznīcas MŪZIĶIS2636 20
312.19.VIRSKAPELĀNS2636 21
312.20.Pastorālais KONSULTANTS2636 22

3.26. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti"

313. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" profesijās nodarbinātie rada vai izpilda literārus, dramatiskus un citus mākslas darbus, veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas filoloģijas jomā.

314. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" profesijas klasificētas:

314.1. atsevišķajā grupā "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

314.2. atsevišķajā grupā "2642 Žurnālisti";

314.3. atsevišķajā grupā "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti".

315. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" un šā klasifikatora 314. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

315.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uz