Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumus Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 168

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 16. §)
Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 36. panta 9. un 13. punktu
(Grozīta ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. deklarācijā par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām (turpmāk – īslaicīgi pakalpojumi) ietveramo saturu, tai pievienojamos dokumentus, deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtību;

1.2. Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam var veikt kvalifikācijas pārbaudi, kā arī šādas pārbaudes veikšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

2. Noteikumi neattiecas uz šādiem gadījumiem:

2.1. ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos noteikta cita ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtība;

2.2. ja persona, kas pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus (turpmāk - pretendents), atļaujas saņemšanai iesniedz iesniegumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) ietvaros.

3. Reglamentētās profesijas, kurās profesionālā darbība saistīta ar pakalpojumu saņēmēja veselību un drošību un kurās institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā (turpmāk – atzīšanas institūcija), var veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, nosaka:

3.1. šo noteikumu 1. pielikums;

3.2. likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 34. panta pirmās daļas 2. punkta "b", "c", "d", "e" un "f" apakšpunkts, ja pretendenta iegūtā medicīniskā izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst programmu minimālajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai veselības aprūpes jomā reglamentētās profesijās.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

II. Deklarācijā par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu ietvertais saturs, tās iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

4. Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, pretendents par to paziņo atzīšanas institūcijai, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus dokumentus:

4.1. šo noteikumu 2. pielikumā minēto deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā;

4.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

4.3. pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

4.4. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

4.5. mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;

4.6. mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi (1. pielikums), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

4.7. ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

4.8. likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 34. panta pirmās daļas 2. punkta "b", "c", "d", "e" un "f" apakšpunktā un šo noteikumu 1. pielikuma 5.- 31. punktā noteiktajās reglamentētajās profesijās – dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (izņemot gadījumus, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā);

4.9. pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā, šādās reglamentētajās profesijās:

4.9.1. profesijās, kurās profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālās pieredzes ilgumu un veidu tajās ekonomiskās darbības jomās, kurās izvirzītas prasības attiecībā uz pretendenta vispārīgajām, komerciālajām vai profesionālajām zināšanām un prasmēm;

4.9.2. šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajās profesijās;

4.10. dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 550; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

5. Attiecībā uz šo noteikumu 4. punktā minēto prasību par deklarāciju un dokumentu tulkojumu valsts valodā atzīšanas institūcija var pieņemt deklarāciju svešvalodā un dokumentus bez tulkojuma valsts valodā saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta ceturtajā daļā noteikto.

6. Šo noteikumu 4.5., 4.6. un 4.10. apakšpunktā minētie dokumenti ir derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas.

7. Šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā.

8. Atzīšanas institūcija pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, atzīšanas institūcija par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām vai nav iesniegti visi šo noteikumu 4. punktā minētie dokumenti, atzīšanas institūcija lūdz pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu deklarāciju un tai pievienoto dokumentu kopu, atzīšanas institūcija veic atkārtotu pārbaudi.

9. Ja nepieciešams, atzīšanas institūcija vēršas pie attiecīgajām ārvalstu kompetentajām iestādēm, tai skaitā ar informācijas sistēmas starpniecību, lai pārliecinātos par pretendenta iesniegto dokumentu autentiskumu vai noskaidrotu citus jautājumus, kas attiecas uz pretendenta iegūtās izglītības saturu un ilgumu, profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un tiesībām veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

III. Lēmuma pieņemšana par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu un kvalifikācijas pārbaudes veikšanas kārtība

10. Atzīšanas institūcija pieņem lēmumu neveikt kvalifikācijas pārbaudi un izsniegt atļauju šādos gadījumos:

10.1. ja pretendents plāno sniegt īslaicīgu pakalpojumu kādā no šo noteikumu 3. punktā minētajām profesijām un pretendenta izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām;

10.2. pretendenta izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta sestās daļas otrajā teikumā noteiktajām prasībām.

11. Ja pretendents plāno sniegt īslaicīgu pakalpojumu kādā no šo noteikumu 3. punktā minētajām profesijām vai daļā no kādas šo noteikumu 3. punktā minētās profesijas profesionālajām darbībām, bet viņa izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu, atzīšanas institūcija pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi un, ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, izsniegt atļauju. Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, atzīšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

12. Ja atzīšanas institūcija šo noteikumu 10. vai 11. punktā minēto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nepaziņo likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā vai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā nepaziņo par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem no deklarācijas saņemšanas dienas, vai nepaziņo lēmumu šajā termiņā, pretendents drīkst uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

13. Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, ja, salīdzinot ar attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, pretendenta iesniegtie kvalifikācijas dokumenti apliecina šādas atšķirības pretendenta iegūtās izglītības ilgumā, saturā un profesionālās pieredzes apjomā:

13.1. pretendenta iegūtās izglītības līmenis ir vismaz par vienu likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 44. panta otrajā daļā noteikto līmeni zemāks un kopējais pilna laika izglītības ieguves ilgums ir vismaz par vienu gadu īsāks, salīdzinot ar attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām;

13.2. pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina būtisku mācību priekšmetu (studiju kursu) apguvi, kuri ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Republikā;

13.3. Latvijas Republikā reglamentētā profesija vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, kurā pretendents plāno sniegt īslaicīgos pakalpojumus, ietver vismaz vienu vai vairākas reglamentētas profesionālās darbības, kuras neietilpst šāda nosaukuma reglamentētā vai nereglamentētā profesijā, kurā pretendents veic patstāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī, un šo darbību veikšanai atbilst noteikts teorētiskās un profesionālajā praksē apgūstamās izglītības apjoms;

13.4. pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina nereglamentētas izglītības programmas apguvi, attiecīgā profesija pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, un pretendentam pēdējos 10 gados nav vismaz vienu gadu ilga profesionālā pieredze šajā profesijā.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

14. Atzīšanas institūcija pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi, ja šo noteikumu 13.2. un 13.3. apakšpunktā minētās trūkstošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas nekompensē pretendenta mītnes valsts kompetento iestāžu apliecinātas profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides izglītība.

15. Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi norāda šādu informāciju:

15.1. kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un apjoms;

15.2. institūcija Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi;

15.3. kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība;

15.4. kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji;

15.5. kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks.

16. Atzīšanas institūcija nodrošina kvalifikācijas pārbaudes norisi pati vai vienojas ar citu institūciju par kvalifikācijas pārbaudes veikšanu. Kvalifikācijas pārbaudē nosaka to pretendenta zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos reglamentētajai profesija noteiktajām prasībām, kuru apguvi neapliecina pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

17. Atzīšanas institūcija kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu nosūta pretendentam divu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes. Ja kvalifikācijas pārbaudi neveic atzīšanas institūcija, kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu divu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes institūcija, kas veikusi kvalifikācijas pārbaudi, nosūta arī atzīšanas institūcijai.

IV. Deklarācijas aktualizēšana un aktualizētās deklarācijas izskatīšanas kārtība

18. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties aktualizē deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Atkārtotai deklarācijai par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

19. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs, aktualizējot deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, papildus šo noteikumu 4. punktā minētajai informācijai norāda arī datumu, kad iesniegta iepriekšējā deklarācija vai izsniegta atļauja sniegt īslaicīgus pakalpojumus.

20. Ja pretendents deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis iepriekšējā gadā, atzīšanas institūcija viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas izvērtē sniegto pakalpojumu atbilstību īslaicīgai vai gadījuma rakstura profesionālajai darbībai. Ja atzīšanas institūcija secina, ka īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja profesionālā darbība Latvijas Republikā iepriekšējā periodā neatbilst likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem īslaicīgu pakalpojumu raksturlielumiem, tā par to informē īslaicīgo pakalpojumu sniedzēju (elektroniski vai papīra dokumenta formā), pamato secinājumus un iesaka īslaicīgo pakalpojumu sniedzējam triju mēnešu laikā no izvērtējuma saņemšanas dienas uzsākt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu patstāvīgai profesionālajai darbībai reglamentētajā profesijā.

V. Informācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu

21. Atzīšanas institūcija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas kārtību attiecīgajā reglamentētajā profesijā.

22. Atzīšanas institūcija reģistrē iesniegtās deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai reglamentētajās profesijās, kā arī izsniegtās atļaujas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai reglamentētajās profesijās. Datus par iesniegto deklarāciju un izsniegto atļauju skaitu kārtējā gadā atzīšanas institūcija iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram līdz nākamā gada 1. decembrim.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 550)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 818 "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121. nr.).

24. Grozījums šo noteikumu 2. pielikuma 5. punktā, kas paredz, ka pretendentam dokumenti nosūtāmi uz oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 168
Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, specialitātes un apakšspecialitātes, kurās īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam var veikt kvalifikācijas pārbaudi

(Pielikums grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

Nr.p.k.ProfesijaSpecialitāte, apakšspecialitātePapildspecialitāte
1.BūvinženierisBūvinženieris 
2.

(Svītrots ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

3.PedagogsPirmsskolas izglītības skolotājs 
Vispārējās pamatizglītības skolotājs 
Speciālās izglītības skolotājs 
Vispārējās vidējās izglītības skolotājs 
Profesionālās izglītības pedagogs 
4.Sporta speciālistsTreneris 
Instruktors 
5.Farmaceita asistents  
6.ĀrstsSirds ķirurgs 
Ginekologs, dzemdību speciālists,
apakšspecialitāte – onkoloģijas ginekologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – neonatologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu infektologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu kardiologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu reimatologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu pneimonologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu endokrinologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu nefrologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu gastroenterologs
 
Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu hematoonkologs
 
  Pediatrs,
apakšspecialitāte – bērnu alergologs
 
Psihiatrs,
apakšspecialitāte – tiesu psihiatrijas eksperts
 
Otolaringologs,
apakšspecialitāte – foniatrs
 
Otolaringologs,
apakšspecialitāte – bērnu audiologs
 
Narkologs 
Laboratorijas ārsts 
Tiesu medicīnas eksperts 
Sporta ārsts 
Neatliekamās medicīnas ārsts 
Psihoterapeits 
Geriatrs 
Klīniskais farmakologs 
Klīniskais fiziologs 
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts,
apakšspecialitāte – balneologs (kurortologs)
 
Akupunktūras ārsts 
Bērnu neirologs 
Veselības aprūpes vadības ārsts 
  Hepatologs
  Homeopāts
  Kosmetologs
  Dietologs
  Seksologs, seksopatologs
  Eksperts
  Hipnoterapeits
  Algologs
  Osteopāts
  Flebologs
  Transplantologs
  Transfuziologs
  Andrologs
  Paliatīvās aprūpes speciālists
  Manuālās medicīnas ārsts
  Kombustiologs
  Rokas ķirurgs
  Trihologs
  Osteorefleksoterapeits
7.ZobārstsPeriodontologs  
Bērnu zobārsts  
Zobu protēzists  
Endodontists  
8.Zobārsta asistents   
9.Zobu tehniķis   
10.Zobu higiēnists   
11.Zobārstniecības māsa   
12.Māsa (medicīnas māsa)Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa 
Ambulatorās aprūpes māsa 
Bērnu aprūpes māsa 
Garīgās veselības aprūpes māsa 
Operāciju māsa 
Internās aprūpes māsa 
Ķirurģiskās aprūpes māsa 
  Diabēta aprūpes māsa
  Onkoloģiskās aprūpes māsa
  Nieru aizstājējterapijas un nefroloģiskās aprūpes māsa
  Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa
  Transfuzioloģijas māsa
  Neonatoloģijas māsa
13.Māsas palīgs   
14.Ārsta palīgs (feldšeris)Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) 
Ambulatorā dienesta ārsta palīgs 
15.Biomedicīnas laborants   
16.Fizioterapeits   
17.Ergoterapeits   
18.Optometrists   
19.Fizioterapeita asistents   
20.Ergoterapeita asistents   
21.

(Svītrots ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

22.

(Svītrots ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

23.Tehniskais ortopēds   
24.Audiologopēds (klīniskais logopēds)   
25.Kosmētiķis   
26.Radiologa asistents   
27.Radiogrāfers   
28.Podologs   
29.Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā   
30.Militārais paramediķis   
31.Uztura speciālists   
32.Spridzinātājs   
33.Spridzināšanas darbu vadītājs   
34.Elektroinženieris   
35.Elektrisko iekārtu speciālistsElektrisko iekārtu speciālists  
36.PsihologsPsihologs  
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 168

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 550; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 82)

Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā
1.Deklarācijas adresāts – institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā 
(institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību (pilns nosaukums datīvā))
2.Pretendenta vārds, uzvārds 
(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda un (vai) uzvārda ieraksts atšķiras no oriģinālrakstības, norāda vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)
3.Dzimšanas gads un datums 
4.Pilsonība 
5.Adrese, kur sūtāma atbilde (dokumenti nosūtāmi, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts e-adreses konts) 
6.Tālruņa numurs 
7.E-pasta adrese 
8.Profesionālās kvalifikācijas nosaukums oriģinālvalodā 
8.1Reglamentētās profesijas daļas nosaukums oriģinālvalodā1 
9.Profesionālās kvalifikācijas nosaukums latviešu valodā 
9.1Reglamentētās profesijas daļas nosaukums latviešu valodā1 
10.Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai papildspecialitātes nosaukums oriģinālvalodā2 
10.1Reglamentētās profesijas daļas specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums oriģinālvalodā1 
11.Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai papildspecialitātes nosaukums latviešu valodā2 
11.1Reglamentētās profesijas daļas specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums latviešu valodā1 
12.Valsts, kurā iegūta profesionālā kvalifikācija 
13.Mītnes valsts (valsts, kurā ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību) 
14.Profesijas statuss mītnes valstī (reglamentēta vai nereglamentēta) 
15.Ja profesija ir reglamentēta pretendenta mītnes valstī, mītnes valsts kompetentā institūcija, kas uzrauga profesionālo darbību reglamentētajā profesijā 
16.Šā pielikuma 15. punktā minētās kompetentās institūcijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs 
17.Profesionālā asociācija, ja pretendents pieder pie kādas no organizācijām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā 
18.Šā pielikuma 17. punktā minētās profesionālās asociācijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs 
19.Informācija par profesionālās darbības apdrošināšanu (ir vai nav) 
20.Ja ir profesionālās darbības apdrošināšana, apdrošinātāja nosaukums, adrese, e-pasts, tālruņa numurs 
21.Profesionālās pieredzes ilgums (gados) 
21.1Ja profesija ir nereglamentēta pretendenta mītnes valstī, profesionālās pieredzes ilgums pēdējo 10 gadu laikā 
21.2Ja īslaicīgi pakalpojumi tiks sniegti profesijā, kas atbilst ekonomiskās darbības jomai, kura noteikta Ministru kabineta 2005. gada 24. maija noteikumos Nr. 350 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz profesionālās pieredzes ilgumu un veidu atsevišķās ekonomiskās darbības jomās" 
21.3Ja profesija, kurā tiks sniegti pakalpojumi, pieder pie profesijām, kurās īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam tiek veikta kvalifikācijas pārbaude 
22.Paredzētais statuss (darbinieks vai pašnodarbināta persona) 
23.Paredzētās profesionālās darbības ilgums, biežums un apjoms 
24.Ja persona pretendē uz atkārtotu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu – iepriekšējā gadā Latvijā veiktās profesionālās darbības ilgums, biežums un apjoms 
25.Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts
25.1.Personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizītiLapu skaits
25.2.Personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti un dokumenta tulkojums valsts valodā, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta šā pielikuma 25.1. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentāLapu skaits
25.3.Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
 Dokumenta nosaukums un numursIzdevējiestādeIegūtais grāds vai kvalifikācijaApgūtās izglītības programmas ilgumsLapu skaits
1)     
     
25.4.Dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, un šo dokumentu tulkojumi valsts valodāLapu skaits
 Dokumenta nosaukums un numursIzdevējiestādeLapu skaits
1)   
   
25.5.Dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajās profesijās, kurā profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma saņēmēja veselību un drošību, un dokumenta tulkojums valsts valodā. Dokumenta rekvizītiLapu skaits
25.6.Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu, tai skaitā pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un dokumentu tulkojums valsts valodā.3 Dokumentu rekvizītiLapu skaits
25.7.Dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu.4 Dokumenta rekvizītiLapu skaits
25.8.Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības apdrošināšanu, piemēram, apdrošināšanas līgumsLapu skaits
 Dokumenta nosaukums un numursIzdevējiestādeApdrošinātāja kontaktinformācija, kur var vērsties persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzībuLapu skaits
1)    
    
25.9.Dokumenti, kas apliecina, ka norādīto profesionālo darbību pretendenta mītnes zemē var veikt nošķirti1

Lapu skaits

26.Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei, tai skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm5 
27.Datums5 

Piezīmes.
1 Ja persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.
2 Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.
3 Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta.
4 Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ir viena no Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" 1. pielikuma 5.–31. punktā noteiktajām reglamentētajām profesijām.
5 Deklarācijas 26. un 27. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 168Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 31.03.2017.Zaudē spēku: 27.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 30.03.2017. OP numurs: 2017/66.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289727
{"selected":{"value":"22.02.2019","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-26.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.02.2019","iso_value":"2019\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-26.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-21.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2017","iso_value":"2017\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2017","iso_value":"2017\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-14.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.02.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)