Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 47

Rīgā 2021. gada 21. janvārī (prot. Nr. 8 11. §)
Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, kurās pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz īslaicīgus profesionālos pakalpojumus Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām (turpmāk – īslaicīgi pakalpojumi):

1.1. ir pienākums iesniegt deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – deklarācija), kā arī nosaka deklarācijā ietveramo saturu, tai pievienojamos dokumentus, deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtību;

1.2. var veikt kvalifikācijas pārbaudi, kā arī nosaka šādas pārbaudes veikšanas kārtību;

1.3. ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju.

2. Noteikumi neattiecas uz šādiem gadījumiem:

2.1. ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos ir noteikta cita ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtība;

2.2. ja persona, kas pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus (turpmāk – pretendents), iesniegumu atļaujas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – atļauja) saņemšanai iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros.

II. Deklarācija un tai pievienojamie dokumenti, kā arī deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtība

3. Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 1. pielikumā minētajās profesijās, pretendents par to paziņo institūcijai, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā (turpmāk – atzīšanas institūcija), iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus dokumentus:

3.1. deklarāciju (2. pielikums), kas aizpildīta valsts valodā;

3.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

3.3. pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;

3.4. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas) un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;

3.5. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;

3.6. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību šo noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 7.–10., 13.–138., 142.–144., 146.–150. punktā minētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;

3.7. ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 477)

4. Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta ceturto daļu atzīšanas institūcija var pieņemt deklarāciju svešvalodā un šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus bez tulkojuma valsts valodā.

5. Šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā.

6. Šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētie dokumenti ir derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas.

7. Ja īslaicīgi pakalpojumi tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai universitātes veterinārmedicīniskās prakses iestādes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes sadarbības līguma ietvaros, pretendents var neiesniegt šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. apakšpunktā minētos dokumentus.

8. Atzīšanas institūcija pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, atzīšanas institūcija par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām vai nav iesniegti visi šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti, atzīšanas institūcija var lūgt pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu deklarāciju un tai pievienoto dokumentu kopu, atzīšanas institūcija veic atkārtotu pārbaudi.

9. Ja deklarācija iesniegta īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2., 3., 10., 145. un 147.–150. punktā minētajās profesijās, atzīšanas institūcija informē pretendentu, ka viņam ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

10. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties atjauno deklarāciju likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Atkārtotai deklarācijai pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

11. Ja īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis iepriekšējā gadā, atzīšanas institūcija viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas izvērtē, vai viņa profesionālā darbība atbilst likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta pirmajā daļā noteiktajam īslaicīgu pakalpojumu raksturam attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas ilgumu, biežumu, regularitāti un nepārtrauktību.

III. Profesijas, kurās var veikt kvalifikācijas pārbaudi, un kvalifikācijas pārbaudes veikšanas kārtība

12. Reglamentētās profesijas, kurās profesionālā darbība saistīta ar pakalpojumu saņēmēja veselību un drošību un kurās atzīšanas institūcija var veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, noteiktas šo noteikumu 1. pielikuma 2., 7.–10., 14., 27., 29., 31.–40., 45., 48., 51., 52., 56., 57., 60., 62.–65., 67.–71., 75., 81., 82., 85., 87.–104., 107.–113., 115.–118., 121.–126., 129.–138. un 147.–150. punktā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

13. Ja pretendents plāno sniegt īslaicīgu pakalpojumu kādā no šo noteikumu 12. punktā minētajām profesijām vai daļā no attiecīgās profesijas profesionālajām darbībām, bet viņa izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atzīšanas institūcija saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi un, ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, izsniegt atļauju. Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, atzīšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

14. Ja atzīšanas institūcija šo noteikumu 13. punktā minēto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nepaziņo likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā vai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā nepaziņo par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem no deklarācijas saņemšanas dienas, vai nepaziņo lēmumu šajā termiņā, pretendents drīkst uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu.

15. Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, ja, salīdzinot ar attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, pretendenta iesniegtajos kvalifikācijas dokumentos konstatētas šādas atšķirības attiecībā uz pretendenta iegūtās izglītības ilgumu, saturu un profesionālās pieredzes apjomu:

15.1. pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina, ka ir apgūti mācību priekšmeti (studiju kursi), kuri saskaņā ar attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

15.2. pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina, ka ir apgūta nereglamentēta izglītības programma, attiecīgā profesija pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, un pretendents pēdējos 10 gados nav guvis vismaz vienu gadu ilgu profesionālo pieredzi šajā profesijā.

16. Atzīšanas institūcija pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi, ja šo noteikumu 15. punktā minēto trūkstošo mācību priekšmetu (studiju kursu) apguvi un profesionālo pieredzi nekompensē pretendenta likumīgā statusa valsts kompetento iestāžu apliecinātas profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides izglītība.

17. Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi norāda šādu informāciju:

17.1. kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un apjoms;

17.2. institūcija Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi;

17.3. kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība;

17.4. kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji;

17.5. kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks;

17.6. maksa par kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai.

18. Atzīšanas institūcija kvalifikācijas pārbaudes norisi nodrošina pati vai vienojas ar citu institūciju par kvalifikācijas pārbaudes veikšanu. Kvalifikācijas pārbaudē nosaka to pretendenta zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, kuru apguvi neapliecina pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

19. Atzīšanas institūcija kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu nosūta pretendentam piecu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes. Ja kvalifikācijas pārbaudi neveic atzīšanas institūcija, tad kvalifikācijas pārbaudi veikusī institūcija kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu divu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes nosūta arī atzīšanas institūcijai.

IV. Informācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu

20. Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nodrošina aktuālu informāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās. 

21. Ministrija, kura saskaņā ar ministrijas nolikumu ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā, publicē Eiropas Komisijas Reglamentēto profesiju datubāzē pamatojumu katras šo noteikumu 12. punktā minētās profesijas noteikšanai par tādu reglamentēto profesiju, kurā atzīšanas institūcija var veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.

22. Atzīšanas institūcija saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, publicē informāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas kārtību attiecīgajā reglamentētajā profesijā.

23. Atzīšanas institūcija reģistrē iesniegtās deklarācijas un izsniegtās atļaujas. Datus par iesniegto deklarāciju un izsniegto atļauju skaitu kārtējā gadā atzīšanas institūcija iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram līdz nākamā gada 1. decembrim.

V. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumus Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 66., 183. nr.; 2019, 37. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 47

(Pielikums MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 661 redakcijā)

Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, kurās īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iesniegt deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu, kurās minēto pakalpojumu sniedzējam var veikt kvalifikācijas pārbaudi un kurās minēto pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju
Nr.
p. k.
Profesija, kurā
īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iesniegt deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (turpmāk –  noteikumi) 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. un 3.8. apakšpunktā minētos dokumentus
Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam izvirzītā papildu prasība
pienākums iesniegt  noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto dokumentuinstitūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības, var veikt īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas pārbaudipienākums
sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju
1.Arhitekts  X
2.BūvinženierisXXX
3.VeterinārārstsX X
4.Profesijas ciltsdarba jomā: dzīvnieku pārraugs   
5.Profesijas ciltsdarba jomā: mākslīgās apsēklošanas tehniķis   
6.Profesijas ciltsdarba jomā: dzīvnieku vērtēšanas eksperts   
7.Pedagogs: skolotājsXX 
8.Sporta speciālists: trenerisX  
9.Sporta speciālists: instruktorsX  
10.ElektroinženierisXXX
11.Elektrisko iekārtu speciālists   
12.Mērnieks   
13.FarmaceitsX  
14.Farmaceita asistentsXX 
15.ĀrstsX  
16.Ārsts: internistsX  
17.Ārsts: ģimenes (vispārējās prakses ārsts)X  
18.Ārsts: ķirurgsX  
19.Ārsts: neiroķirurgsX  
20.Ārsts: torakālais ķirurgsX  
21.Ārsts: sirds ķirurgsX  
22.Ārsts: asinsvadu ķirurgsX  
23.Ārsts: urologsX  
24.Ārsts: plastikas ķirurgsX  
25.Ārsts: bērnu ķirurgsX  
26.Ārsts: traumatologs ortopēdsX  
27.Ārsts: traumatologs ortopēds, apakšspecialitāte – mugurkaulāja ķirurgsXX 
28.Ārsts: ginekologs, dzemdību speciālistsX  
29.Ārsts: ginekologs, dzemdību speciālists, apakšspecialitāte – onkoloģijas ginekologsXX 
30.Ārsts: pediatrsX  
31.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – neonatologsXX 
32.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu infektologsXX 
33.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu kardiologsXX 
34.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu reimatologsXX 
35.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu pneimonologsXX 
36.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu endokrinologsXX 
37.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu nefrologsXX 
38.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu gastroenterologsXX 
39.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu hematoonkologsXX 
40.Ārsts: pediatrs, apakšspecialitāte – bērnu alergologsXX 
41.Ārsts: onkologs, ķīmijterapeitsX  
42.Ārsts: hematologsX  
43.Ārsts: anesteziologs, reanimatologsX  
44.Ārsts: psihiatrsX  
45.Ārsts: psihiatrs, apakšspecialitāte – tiesu psihiatrijas ekspertsXX 
46.Ārsts: bērnu psihiatrsX  
47.Ārsts: neirologsX  
48.Ārsts: neirologs, apakšspecialitāte – neirofiziologsX  
49.Ārsts: oftalmologsX  
50.Ārsts: otolaringologsX  
51.Ārsts: otolaringologs, apakšspecialitāte – foniatrsXX 
52.Ārsts: otolaringologs, apakšspecialitāte – bērnu audiologsXX 
53.Ārsts: infektologsX  
54.Ārsts: mutes, sejas un žokļu ķirurgsX  
55.Ārsts: dermatologs, venerologsX  
56.Ārsts: narkologsXX 
57.Ārsts: laboratorijas ārstsXX 
58.Ārsts: radiologs terapeitsX  
59.Ārsts: radiologsX  
60.Ārsts: radiologs, apakšspecialitāte – invazīvais radiologsXX 
61.Ārsts: patologsX  
62.Ārsts: tiesu medicīnas ekspertsXX 
63.Ārsts: sporta ārstsXX 
64.Ārsts: neatliekamās medicīnas ārstsXX 
65.Ārsts: psihoterapeitsXX 
66.Ārsts: medicīnas ģenētiķisX  
67.Ārsts: klīniskais mikrobiologsX  
68.Ārsts: geriatrsXX 
69.Ārsts: sabiedrības veselības ārstsXX 
70.Ārsts: klīniskais farmakologsXX 
71.Ārsts: klīniskais fiziologsXX 
72.Ārsts: kardiologsX  
73.Ārsts: arodveselības un arodslimību ārstsX  
74.Ārsts: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstsX  
75.Ārsts: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, apakšspecialitāte – balneologs (kurortologs)XX 
76.Ārsts: reimatologsX  
77.Ārsts: pneimonologsX  
78.Ārsts: endokrinologsX  
79.Ārsts: nefrologsX  
80.Ārsts: gastroenterologsX  
81.Ārsts: akupunktūras ārstsXX 
82.Ārsts: bērnu neirologsXX 
83.Ārsts: veselības aprūpes vadības ārstsX  
84.Ārsts: papildspecialitāte – alergologsX  
85.Ārsts: papildspecialitāte – hepatologsXX 
86.Ārsts: papildspecialitāte – imunologsX  
87.Ārsts: papildspecialitāte – homeopātsXX 
88.Ārsts: papildspecialitāte – kosmetologsXX 
89.Ārsts: papildspecialitāte – dietologsXX 
90.Ārsts: papildspecialitāte – seksologs, seksopatologsXX 
91.Ārsts: papildspecialitāte – ekspertsXX 
92.Ārsts: papildspecialitāte – hipnoterapeitsXX 
93.Ārsts: papildspecialitāte – algologsXX 
94.Ārsts: papildspecialitāte – osteopātsXX 
95.Ārsts: papildspecialitāte – flebologsXX 
96.Ārsts: papildspecialitāte – transplantologsXX 
97.Ārsts: papildspecialitāte – transfuziologsXX 
98.Ārsts: papildspecialitāte – andrologsXX 
99.Ārsts: papildspecialitāte – paliatīvās aprūpes speciālistsXX 
100.Ārsts: papildspecialitāte – manuālās medicīnas ārstsXX 
101.Ārsts: papildspecialitāte – kombustiologsXX 
102.Ārsts: papildspecialitāte – rokas ķirurgsXX 
103.Ārsts: papildspecialitāte – trihologsXX 
104.Ārsts: papildspecialitāte – osteorefleksoterapeitsXX 
105.ZobārstsX  
106.Zobārsts: ortodontsX  
107.Zobārsts: periodontologsXX 
108.Zobārsts: bērnu zobārstsXX 
109.Zobārsts: zobu protēzistsXX 
110.Zobārsts: endodontistsXX 
111.Zobārsta asistentsX  
112.Zobu tehniķisX  
113.Zobu higiēnistsXX 
114.Māsa (vispārējās aprūpes māsa)X  
115.Māsa (vispārējās aprūpes māsa): specializācija anestēzijā un intensīvajā aprūpēXX 
116.Māsa (vispārējās aprūpes māsa): specializācija bērnu aprūpēXX 
117.Māsa (vispārējās aprūpes māsa): specializācija psihiatrijā un narkoloģijāXX 
118.Māsa (vispārējās aprūpes māsa): specializācija perioperatīvajā aprūpēXX 
119.Māsas palīgsX  
120.VecmāteX  
121.Ārsta palīgs (feldšeris): neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris)XX 
122.Ārsta palīgs (feldšeris): ambulatorā dienesta ārsta palīgsXX 
123.Biomedicīnas laborantsXX 
124.FizioterapeitsXX 
125.ErgoterapeitsXX 
126.OptometristsXX 
127.Fizioterapeita asistentsX  
128.Ergoterapeita asistentsX  
129.Tehniskais ortopēdsXX 
130.Audiologopēds (klīniskais logopēds)XX 
131.KosmētiķisX  
132.Radiologa asistentsXX 
133.RadiogrāfersXX 
134.PodologsXX 
135.Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijāXX 
136.Uztura speciālistsXX 
137.MasierisXX 
138.Mākslas terapeitsXX 
139.Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts   
140.Detektīvs   
141.Apsardzes darbinieks   
142.SpridzinātājsX  
143.Spridzināšanas darbu vadītājsX  
144.PirotehniķisX  
145.Būvdarbu vadītājs  X
146.PsihologsX  
147.Zvērināts revidentsXXX
148.Arhitekts būvekspertsXXX
149.Būvinženieris būvekspertsXXX
150.Elektroinženieris būvekspertsXXX
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 47

(Pielikums MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 734 redakcijā)

Deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu

1.

Deklarācijas adresāts – institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā 

(pilns institūcijas nosaukums datīvā)

2.

Informācija par deklarācijas iesniegšanu pirmo reizi vai atkārtoti (atzīmēt atbilstošo) deklarācija tiek iesniegta pirmo reizi

 deklarācija tiek iesniegta atkārtoti

3.

Pretendenta vārds, uzvārds 

(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda un (vai) uzvārda ieraksts atšķiras no oriģinālrakstības, norāda vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)

4.

Pilsonība 

5.

Adrese, kur sūtāma atbilde (dokumenti nosūtāmi, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts e-adreses konts) 

6.

Tālruņa numurs 

7.

E-pasta adrese 

8.

Reglamentētās profesijas1 nosaukums oriģinālvalodā 

9.

Reglamentētās profesijas daļas nosaukums oriģinālvalodā2 

10.

Reglamentētās profesijas1 nosaukums latviešu valodā 

11.

Reglamentētās profesijas daļas nosaukums latviešu valodā2 

12.

Likumīgā statusa valsts (valsts, kurā pretendentam ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību) 

13.

Profesijas statuss likumīgā statusa valstī (atzīmēt atbilstošo) reglamentēta

 nereglamentēta

14.

Ja profesija pretendenta likumīgā statusa valstī ir reglamentēta, – likumīgā statusa valsts kompetentā institūcija, kas uzrauga profesionālo darbību reglamentētajā profesijā 

15.

Deklarācijas 14. punktā minētās kompetentās institūcijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs 

16.

Profesionālā asociācija, ja pretendents pieder pie kādas no organizācijām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā (ja attiecināms) 

17.

Deklarācijas 16. punktā minētās profesionālās asociācijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs 

18.

Informācija par profesionālās darbības apdrošināšanu:

18.1.

apdrošinātāja nosaukums un kontaktinformācija 

18.2.

apdrošināšanas līguma darbības beigu datums 

18.3.

apdrošināšanas seguma apmērs 

19.

Klīniskā universitātes slimnīca, ja pretendents īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros (ja attiecināms) 

20.

Informācija par to, ka pretendents īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai universitātes veterinārmedicīniskās prakses iestādes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes sadarbības līguma ietvaros (ja attiecināms) 

21.

Latviešu valodas zināšanu pašnovērtējums atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem3:

21.1.

sapratne:

21.1.1.

klausīšanās (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.1.2.

lasīšana (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.2.

runāšana:

21.2.1.

dialogs (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.2.2.

monologs (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

21.3.

rakstīšana (atzīmēt atbilstošo)

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

 

 

 

 

 

22.

Deklarācijai pievienoto dokumentu saraksts:

22.1.

personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti

Lapu skaits

22.2.

personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti un tulkojums valsts valodā, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta deklarācijas 22.1. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā

Lapu skaits

22.3.

izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti4
 

Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Apgūtās izglītības programmas ilgums

Lapu skaits

1)     
..     

22.4.

dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā likumīgā statusa valstī, un šo dokumentu tulkojums valsts valodā4
 

Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Lapu skaits

1)

   

..

   

22.5.

dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma saņēmēja veselību un drošību, un šā dokumenta rekvizīti un tulkojums valsts valodā5

Lapu skaits

22.6.

dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu (tai skaitā pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī), un šo dokumentu rekvizīti un tulkojums valsts valodā6

Lapu skaits

22.7.

dokumenti, kas apliecina pretendenta valsts valodas zināšanu prasmi profesionālo pienākumu veikšanai atbilstošā līmenī7, un šo dokumentu rekvizīti

Lapu skaits

22.8.

dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu8, un šā dokumenta rekvizīti

Lapu skaits

23.

Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei, tai skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm9 

24.

Datums9 
Piezīmes.

1 Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.

2 Aizpilda, ja persona pretendē uz atļaujas saņemšanu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" (turpmāk – MK noteikumi) 1. pielikuma 13.–138. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā vai ja pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (deklarācijas 22.8. apakšpunkts).

4 Nav jāaizpilda MK  noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā.

5 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 7.–10., 13.–138., 142.–144. un 146.–150. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda MK noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā.

6 Aizpilda, ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta.

7 Aizpildīt ieteicams, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 15.–138. punktā minētajās profesijās un ir aizpildīts deklarācijas 21. punkts.

8 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 15.–138. punktā minētajās profesijās un nav aizpildīts deklarācijas 21. punkts. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā.

9 Deklarācijas 23. un 24. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 21.01.2021.Stājas spēkā: 27.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 26.01.2021. OP numurs: 2021/17.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320470
{"selected":{"value":"24.11.2023","content":"<font class='s-1'>24.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2023","iso_value":"2023\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2022","iso_value":"2022\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2022.-23.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2022","iso_value":"2022\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-24.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2021","iso_value":"2021\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2021.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"