Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2017.gada 19.janvārī (prot. Nr.1, 2.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk arī – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Līdzfinansējumu kā kompensāciju par energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piešķir Liepājas pilsētas pašvaldība budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kura pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu;

3.2. pārstāvis – juridiska vai fiziska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus, parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus, tajā skaitā līdzfinansējuma saņemšanai.

II. LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

4. Iesniedzējs var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

4.3. iesniedzējs par 13.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām iepriekš nav saņēmis līdzfinansējumu no Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības finanšu instrumentiem;

4.4. uz pieteikuma iesniegšanas dienu spēkā esošajā būvatļaujā vai apliecinājuma kartē ir saņemta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi.

III. DE MINIMIS ATBALSTA NOSACĪJUMI SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM, KAS PRETENDĒ UZ LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANU

5. Ja valsts atbalstu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās īsteno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, dzīvokļu īpašniekiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kuri saimniecisko darbību veic attiecīgajā īpašumā, un tie pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos attiecināmo izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem drīkst piešķirt līdz minētās regulas darbības beigām, proti, līdz 2021.gada 30.jūnijam.

6. Piesakoties atbalstam, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, 1.pielikuma 1.pantam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

7. Pretendējot uz līdzfinansējumu 5.punktā minētajā gadījumā, jāievēro šādi nosacījumi:

7.1. atbalstu nevar saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem uz atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus;

7.2. atbalstu nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru;

7.3. aizdevumu subsīdijas ekvivalents saimnieciskās darbības veicējiem ir aprēķināms kā starpība starp procentu maksājuma summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, Nr.C 014) un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu;

7.4. garantiju subsīdijas ekvivalents saimnieciskās darbības veicējiem ir aprēķināms saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai".

8. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

9. Saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības atbalstu:

9.1. uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz desmit gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

9.2. šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%;

9.3. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

10. Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs.

11. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

12. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas (ES) Nr. 1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

IV. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS UN LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

13. Līdzfinansējumu piešķir:

13.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata un pagaidu energosertifikāta izstrādei, ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantoto ievaddatu vērtību pārskata izstrādei;

13.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai;

13.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas spēkā esoša atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta (tajā skaitā ekspertīzes, ja nepieciešams) vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai izstrādei, apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu tāmes izstrādei.

14. Līdzfinansējums par 13.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 euro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kv.m.

V. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS UN REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

15. Pašvaldība publicē paziņojumu par pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu un par pieteikumu pieņemšanas izbeigšanu:

15.1. pašvaldības informatīvajā izdevumā un vietējā laikrakstā;

15.2. pašvaldības mājas lapas interneta vietnē http://www.liepaja.lv.

16. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem, pārstāvis iesniedz pieteikumu (pielikumā), kuram pievienojamas šādas apliecinātas dokumentu kopijas:

16.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoefektivitātes pasākumu dokumentu izstrādi un par pārstāvja pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību;

16.2. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas energoaudita pārskats un energosertifikāts (ja ir izstrādāts), pārskatam pievienojami:

16.2.1. līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita dokumentācijas izstrādi;

16.2.2. nodošanas un pieņemšanas akts par energoaudita dokumentācijas izstrādi;

16.2.3. maksājumu apliecinošs dokuments par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāto ēkas energoaudita pārskatu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

16.3. līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, līgumam pievienojami:

16.3.1. nodošanas un pieņemšanas akts par tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu;

16.3.2. maksājumu apliecinošs dokuments par tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

16.4. līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta izstrādi vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai un būvdarbu izmaksu tāmes izstrādi, līgumam pievienojami:

16.4.1. nodošanas un pieņemšanas akts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta izstrādi vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi;

16.4.2. maksājumu apliecinošs dokuments par būvprojekta izstrādi vai apliecinājuma kartes sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs;

16.5. līgums par apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi, līgumam pievienojami:

16.5.1. nodošanas un pieņemšanas akts par apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi;

16.5.2. maksājumu apliecinošs dokuments par apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi, kurā norādīts pakalpojuma līguma numurs un noslēgšanas datums;

16.6. ja, pamatojoties uz uzdevumu projektēšanu, 16.2.–16.5.punktā minētās dokumentācijas izstrāde ir apvienota vienā līgumā, pārstāvis iesniedz pieņemšanas nodošanas aktu par faktiski veiktajiem darbiem un attiecīgi maksājumu apliecinošus dokumentus;

16.7. uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

17. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu pieteikumu var iesniegt drukātā formā pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401) vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

18. Ja pieteikumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Nosūtot pieteikumu elektroniski, par tā iesniegšanas datumu uzskata elektroniskā pasta saņemšanas datumu un laiku.

19. Pieteikumu iesniedz latviešu valodā. Ja pieteikumā iekļautā informācija ir citā valodā, pievienojams tulkojums valsts valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

20. Pieteikumu paraksta pārstāvis, pievienojot pārstāvniecības apliecinošus dokumentus.

21. Pieteikumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

22. Pieteikumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā.

VI. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS, LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

23. Pieteikumu atbilstību noteikumu prasībām izvērtē pašvaldības domes izveidota komisija (turpmāk – Komisija). Pieteikumus izvērtē to reģistrācijas secībā viena mēneša laikā no pieteikumu saņemšanas dienas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

23.1. atbalstīt pieteikumu;

23.2. noraidīt pieteikumu.

24. Ja pieteikumā tiek konstatēti kādi trūkumi (piemēram, pieteikums nav parakstīts vai nav atbilstoši noformēts, nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti u.tml.), Komisija elektroniski pieprasa pārstāvim novērst konstatētos trūkumus 3 darba dienu laikā. Ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, pieteikums netiek vērtēts.

25. Komisija līdzfinansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo darbību izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 14.punktā noteiktos līdzfinansējuma apmērus.

26. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo pārstāvim par pieņemto lēmumu saskaņā ar noteikumu 23.punktu.

27. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārstāvis var apstrīdēt pašvaldības domē.

VII. LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

28. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" un pārstāvis noslēdz līgumu, norādot finansējuma apmēru, samaksas termiņu un kārtību, kādā tiek kontrolēta līguma izpilde, kā arī citu informāciju.

29. Ja pieteikumu, par kuriem Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kopējais finansējuma apmērs pārsniedz pašvaldības budžetā paredzētos finanšu līdzekļus, iesniedzējs līdzfinansējumu var saņemt rindas kārtībā, atbilstoši saņemto pieteikumu reģistrācijas secībai, tiklīdz finanšu līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

30. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.20 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2017.gada 19.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
PIETEIKUMS
līdzfinansējuma saņemšanai par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem
Informācija par iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Pieteikumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas

_______________________________________________________________, Liepājā, LV-________, dzīvokļu īpašnieku kopība.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu kopējā platība (norādīt kvadrātmetros): 
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos): 
Neapdzīvojamo telpu skaits (norādīt skaitļos un procentos): 

 
Informācija par pārstāvi
Pārstāvja nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs: 
PVN maksātājs (norādīt "" vai ""): 
Juridiskā adrese: 
Korespondences adrese: 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese: 
Bankas rekvizīti: 

 
Pieteikuma izmaksas
 

Līguma datums un Nr.

Līguma summa ar PVN
(norādīt summu EUR)

Pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu EUR)

energoaudita pārskata, pagaidu energosertifikāta sagatavošanas izmaksas, ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtību pārskata izmaksas   
ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas izmaksas

 

 

 

spēkā esošu atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta (tajā skaitā ekspertīzes, ja nepieciešams) vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai, apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu tāmes izstrādes izmaksas   
Izmaksas kopā
 

 

 

 

Pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums

(līdz 50% no atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 euro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru)

   

 
Iesniedzamie dokumenti (apliecinātas kopijas)

Pieteikuma lapas Nr.

dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoefektivitātes pasākumu dokumentu izstrādi un pārstāvja pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību 
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas energoaudita pārskats un energosertifikāts (ja tāds izstrādāts) 
līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita dokumentācijas izstrādi 
nodošanas un pieņemšanas akts par energoaudita dokumentācijas izstrādi 
maksājumi par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāto ēkas energoaudita pārskata apliecinoši dokumenti 
līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu 
nodošanas un pieņemšanas akts par tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu 
maksājumu apliecinoši dokumenti par tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu 
līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta izstrādi vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi 
nodošanas un pieņemšanas akts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta izstrādi vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi 
maksājumu apliecinoši dokumenti par būvprojekta izstrādi vai apliecinājuma kartes sagatavošanu 
līgums par apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi 
nodošanas un pieņemšanas akts par apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi 
maksājumu apliecinoši dokumenti par apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu izmaksas tāmes izstrādi 
uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 
Pieteikums sastādīts 20____.gada ____.___________________________

Pārstāvis

________________________________________________________________________ paraksts (paraksta atšifrējums)

Ar savu parakstu apliecinu, ka pieteikumā norādītās ziņas un pievienotās dokumentu kopijas ir patiesas un Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS" ietvertās tiesības un pienākumi ir saprotami.

________________________________________________________________________ paraksts (paraksta atšifrējums)

Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsMinistru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumi Nr.160 neparedz finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmas ietvaros par ēkas energoaudita pārskata un pagaidu energosertifikāta izstrādi, par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, būvprojekta vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes, darba organizācijas projekta un inženierbūvju apliecinājuma kartes sagatavošanu (turpmāk – projekta dokumentācija).
Projekta dokumentācijas izmaksas veidojas robežās no 5000 līdz 7000 euro, kas tiek apmaksātas no dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda.
Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji tiek kompensēti izdevumi dzīvokļu īpašnieku kopībām par projekta dokumentācijas izstrādi.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, ir iesniegts finanšu pieprasījums, kurš tiks skatīts Liepājas pilsētas domes Budžeta komisijā.
Programma paredzēta kā ilgtermiņa, turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un pārvaldnieku aktivitātes izvērtējuma un budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSakarā ar dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem tiek mazināts risks siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā nākotnē, prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kas skar projektēšanas, celtniecības, būvmateriālu ražošanas un tirgošanas komercsabiedrības.
5. Kā tiks nodrošināta lēmuma izpilde?Pēc lēmuma pieņemšanas saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai un spēkā stāsies pēc publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē tiks sagatavoti priekšlikumi par komisijas sastāvu, kas izvērtēs projektu pieteikumus.
6. Ar kādiem iedzīvotāju interešu pārstāvjiem (NVO, u.c.) notikušas konsultācijas?Konsultācijas notikušas ar vairākiem pilsētas namu apsaimniekotāju pārstāvjiem (SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", SIA "Namu serviss APSE", SIA "Livonijas nami", Eviju Zemeli), kuri ir izteikuši cerību, ka pašvaldības līdzfinansējums par projekta dokumentācijas izstrādi veicinās dzīvokļu īpašnieku kopībām pieņemt pozitīvu lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas procedūras uzsākšanu.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 19.01.2017.Stājas spēkā: 04.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 03.02.2017. OP numurs: 2017/27.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288491
04.02.2017
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"