Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 51

Rīgā 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 29. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014).

2. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 49. pantu ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, atbalstot akvakultūras saimniecībām paredzētu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu izveidi.

3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projektu uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir atvasināta publiska persona:

4.1. valsts zinātniskais institūts, kura funkcijas ir īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, kā arī sniegt konsultācijas par videi draudzīgu, racionālu un ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu;

4.2. izglītības iestāde ar akreditētu profesionālās pilnveides vai studiju programmu, kurā paredzēti mācību priekšmeti par akvakultūras ekoloģiju, ģenētiku un tiesisko regulējumu vai zivju audzēšanas biotehnoloģiju.

5. Gala labuma guvēji pasākumā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas akvakultūras dzīvnieku audzētavas (turpmāk – akvakultūras saimniecības), kuras piesaka konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu.

6. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents sniedz individuālās konsultācijas, ko pieprasa akvakultūras saimniecības, un pretendenta plānotās kolektīvās konsultācijas. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents sniedz plānotās kolektīvās konsultācijas.

7. Pretendents nodrošina:

7.1. ka darbinieks, kas sniedz konsultācijas, vai piesaistītais konsultants (turpmāk – eksperts) atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

7.1.1. tam ir vismaz triju gadu darba pieredze jomā, kurā tiks konsultētas akvakultūras saimniecību pieteiktās personas;

7.1.2. tam ir profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība jomā, kurā tiks konsultētas akvakultūras saimniecību pieteiktās personas;

7.2. ka no kopējā projektā iesaistīto ekspertu skaita vismaz 70 procentiem ekspertu ir augstākā izglītība attiecīgajā jomā;

7.3. nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, piemēram, telpas, datoraprīkojumu, transportu;

7.4. regulas Nr. 508/2014 49. panta 6. punktā minētā nosacījuma izpildi.

8. Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus izvērtē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem un sarindo atbilstoši iegūto punktu skaitam.

9. Pasākumā neatbalsta tādu līgumu slēgšanu par attiecīgo darbu izpildi, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām.

III. Publiskā finansējuma apmērs

10. Publiskā atbalsta apmērs:

10.1. šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam pretendentam – 100 procentu no attiecināmajām izmaksām, bet šo noteikumu 11.7. apakšpunktā minētajiem izdevumiem par praktiskām nodarbībām ārzemēs – 80 procentu no attiecināmajām izmaksām. Nepieciešamo privāto finansējumu līdz 20 procentiem no attiecināmajām izmaksām nodrošina akvakultūras saimniecība;

10.2. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajam pretendentam – 80 procentu no attiecināmajām izmaksām. Nepieciešamo privāto finansējumu līdz 20 procentiem no attiecināmajām izmaksām nodrošina akvakultūras saimniecība.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

11. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

11.1. ekspertu darba samaksa vai ekspertu konsultāciju sniegšanas izmaksas, ja konsultācijas tiek sniegtas uz līguma pamata. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku. Latvijas valsts zinātniskajā institūtā un izglītības iestādē nodarbināto ekspertu atalgojums ir atbilstošs attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbināto atalgojumam. Šo izmaksu summai pārsniedzot vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem, pretendents pamato to lietderību;

11.2. ekspertu ceļa izmaksas (piemēram, vietējā sabiedriskā transporta izmaksas vai maksa par degvielu, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis, kā arī dienesta transportlīdzekļa noma konsultāciju sniegšanas laikā) un naktsmītnes izmaksas;

11.3. mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāli sagatavotiem materiāliem, kas paliek akvakultūras saimniecību pieteikto personu īpašumā. Šo izmaksu summai pārsniedzot 50 euro uz vienu pieteikto personu, pretendents pamato to lietderību;

11.4. telpu un iekārtu nomas izmaksas par konsultāciju sniegšanai paredzēto laiku;

11.4.1 ar telpu lietošanu saistītu pakalpojumu, tai skaitā elektroenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures (siltumenerģijas), izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu saistībā ar kolektīvām konsultācijām, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;

11.5. tulka pakalpojumu izmaksas, ja konsultācijās izmanto ārvalstu eksperta pakalpojumus;

11.5.1 kafijas pauzes izmaksas, bet ne vairāk kā trīs euro par katru kafijas pauzi vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam. Ja pasākums ir ilgāks par sešām stundām, rīko ne vairāk kā divas kafijas pauzes;

11.6. ceļa izdevumi par pretendenta organizētu transportu, lai nodrošinātu akvakultūras saimniecību pieteikto personu nokļūšanu praktisko nodarbību norises vietā;

11.7. izdevumi par praktiskām nodarbībām ārzemēs, ja tie nepārsniedz 20 procentu no projekta kopējām izmaksām;

11.8. pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

11.9. vispārējās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu, juridisko pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 11. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Par minēto darbu vispārējām izmaksām, ko veic pretendenta personāls, atlīdzība tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku, kā arī attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbināto vidējo atalgojumu.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 168)

12. Šo noteikumu 11. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas par darbībām Latvijas teritorijā, izņemot izdevumus par praktiskām nodarbībām ārzemēs un ārvalstu eksperta ceļa izmaksas.

13. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

13.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

13.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

13.3. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

13.4. esošo būvju uzturēšanas izmaksas un pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētās izmaksas;

13.5. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

13.6. nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 11.8. apakšpunktā minēto gadījumu;

13.7. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 11.9. apakšpunktā minētās izmaksas;

13.8. izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas;

13.9. regulas Nr. 508/2014 46. panta 3., 4. un 5. punktā minēto darbību izmaksas.

14. Ja projektā saņem atlīdzību saskaņā ar darba līgumu, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam projektā, atsevišķi norādot noslodzi, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar projektu. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un pamatdarbā veicamie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

15. Lai pieteiktos atbalstam, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

15.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) par:

15.1.1. individuālām un kolektīvām konsultācijām attiecīgajā kalendāra gadā – šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents;

15.1.2. kolektīvām konsultācijām uz to norises laiku – šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents;

15.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.3. nomas līgumu, ja projektā norādītas šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

15.4. pretendenta lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

15.5. sarakstu, kurā norādīti projektā iesaistītie eksperti;

15.6. kopijas dokumentiem, kas apliecina katra eksperta izglītību un darba pieredzi;

15.7. izvērstu izdevumu tāmi par praktiskām nodarbībām ārzemēs un plānotām kolektīvām konsultācijām.

16. Pretendents pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pirms konsultāciju uzsākšanas nodrošina savā tīmekļvietnē informāciju par:

16.1. iespēju akvakultūras saimniecībām saņemt konsultācijas;

16.2. tēmu un pieteikšanās nosacījumiem.

17. Pēc šo noteikumu 16. punktā minētās informācijas publicēšanas akvakultūras saimniecība, ievērojot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētos pieteikšanās nosacījumus, piesaka konsultācijām tās īpašnieku, dalībnieku vai norīkoto personu, norādot saimniecības nosaukumu, konsultācijas tēmu un Lauku atbalsta dienesta klienta numuru.

18. Ja akvakultūras saimniecība nav reģistrēta Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā, tā pirms pieteikšanās konsultācijām reģistrējama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu.

19. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents nodrošina individuālās konsultācijas sniegšanu klātienē 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pa elektronisko pastu vai tālruni, ja tas saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu ir publicējis informāciju par individuālo konsultāciju sniegšanu.

20. Pēc konsultācijas pieprasījuma saņemšanas pretendents piecu darbdienu laikā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – sistēma) ievada informāciju par akvakultūras saimniecību, tās pieteikto personu, pieprasījuma saņemšanas datumu un veidu, kā arī paredzētās konsultācijas tēmu, laiku un vietu.

21. Akvakultūras saimniecības pieteiktā persona, ierodoties uz konsultāciju, pretendentam:

21.1. iesniedz reģistrācijas veidlapu (3. pielikums);

21.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina konsultācijas saņēmēja iesaistes veidu akvakultūrā, un iesniedz tā kopiju vai akvakultūras saimniecības norīkojumu.

22. Pretendents pārbauda šo noteikumu 21. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju.

23. Pretendents piecu darbdienu laikā pēc konsultācijas sniegšanas ievada sistēmā datus par akvakultūras saimniecības pieteikto personu, kā arī norāda sniegtās konsultācijas izmaksas (atbalsta apmēru) un kopsavilkumu par konsultācijas saturu. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents un šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents, ja projektā bijuši ar praktiskām nodarbībām ārzemēs saistīti izdevumi, papildus ievada katrai akvakultūras saimniecības pieteiktajai personai aprēķināto atbalsta apmēru un publiskā finansējuma atbalsta intensitāti.

VI. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

24. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents katra kalendāra gada ceturkšņa pirmo 10 darbdienu laikā un šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents pēc konsultāciju sniegšanas ievada sistēmā maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:

24.1. konsultācijas reģistrācijas veidlapas;

24.2. dokumentus, kas apliecina konsultācijas saņēmēja iesaistes veidu akvakultūrā, vai akvakultūras saimniecības norīkojumu par pieteikto personu;

24.3. saimniecības apmeklējuma lapas;

24.4. konsultācijas sniegšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

24.5. rēķinu par konsultācijas sniegšanu;

24.6. līgumus ar trešajām personām par attiecīgo darbu veikšanu;

24.7. mācību materiālu paraugus vai fotogrāfijas;

24.8. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents – privātā finansējuma iemaksu apliecinošus dokumentus. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents sniedz privātā finansējuma iemaksu apliecinošus dokumentus, ja notikušas šo noteikumu 11.7. apakšpunktā minētās praktiskās nodarbības ārzemēs;

24.9. katra dalībnieka pārskatu par šo noteikumu 11.7. apakšpunktā minētajām praktiskajām nodarbībām ārzemēs;

24.10. citus dokumentus, kas apliecina projektā veiktās darbības.

25. Ja atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, ir maksājis atlīdzību saskaņā ar noslēgto darba līgumu, tas kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:

25.1. darba laika uzskaites tabulu;

25.2. izziņu par attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbināto vidējo atalgojumu darba laika uzskaites tabulās norādītajā laikposmā;

25.3. izvērstu izdevumu tāmi.

26. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4. pielikums).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 51
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits

1.

Praktiskā darba pieredze pretendenta piesaistītajam ekspertamVismaz vienam ekspertam ir vairāk nekā piecu gadu praktiskā darba pieredze akvakultūrā

20

20

Vismaz vienam ekspertam ir triju līdz piecu gadu praktiskā darba pieredze akvakultūrā

10

2.

Projektā iesaistīto ekspertu kvalitātePiesaistīts eksperts no ārvalstu zinātniskās vai mācību iestādes

20

20

3.

Praktisko nodarbību īpatsvarsPraktisko nodarbību īpatsvars ir 50 % no konsultāciju stundu skaita

20

20

Praktisko nodarbību īpatsvars ir no 20 līdz 50 % no konsultāciju stundu skaita

10

4.

Paredzētas praktiskas nodarbības ārzemēs

5

5

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 20 punkti

65

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)
pasākuma "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"
projekta iesniegums

Pretendents
Klienta numurs
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)
Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss)
Projekta vadītājs
Kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese
Projekta nosaukums
Projekta Nr.

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

A.2. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

 

 

A.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem (aizpilda, ja ir saturiskā saistība ar projektu)

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis

 

B.2. Projekta īstenošanas joma

Nr.
p.k.

Projekta īstenošanas joma

Atzīmēt ar X atbilstošo jomu

1.

Atbilstība tiesību aktu prasībām vides jomā

A

 

2.

Ietekmes uz vidi novērtējums

B

 

3.

Atbilstība dzīvnieku labturības, sanitāro un drošības un sabiedrības veselības tiesību aktu prasībām

C

 

4.

Tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas

D

 

5.

Cita joma (minēt, kura):  
 

E

 
   
   
   
   
   

B.3. Projekta apraksts

B.3.1. Projekta apraksts, sagaidāmie rezultāti un īstenošanas shēma
 
B.3.1.1. Projektā iesaistīto konsultantu praktiskā darba pieredze akvakultūrā:
KonsultantsDarbavietaDarba pieredze (ilgums)
B.3.1.2. Projektam piesaistīts konsultants no ārvalstu zinātniskās vai mācību iestādes (Jā/Nē) 
B.3.1.3. Kopējo konsultāciju apjoms (stundu skaits) 
B.3.1.4. Praktisko nodarbību īpatsvars no kopējo konsultāciju stundu skaita (%) 
B.3.1.5. Indikatīvs konsultāciju plāns – programma ar plānoto konsultāciju apjomu (stundu skaitu) sadalījumā pa jomām atbilstoši B.2.sadaļā norādītajam:
 
B.3.2. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 
B.3.3. Projekta finansēšanas apraksts
 
B.3.4. To darbinieku skaits, kuri tiešā veidā gūst labumu no projekta (plānotais apmācāmo skaits)
 

B.4. Projekta īstenošanas vieta

 

B.5. Projekta īstenošanas laiks

 

datums

mēnesis

gads

 

datums

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

   

Projekta beigu termiņš

   

B.6. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (stundas)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums
(DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

1. Izdevumi par individuālām konsultācijām

 

   

  
 

  

  
 

  

  

kopā

X

 

2. Izdevumi par kolektīvām konsultācijām

 

  

  
 

  

  
 

  

  

kopā

X

 

3. Vispārējās izmaksas

 

  

  
 

  

  

kopā

X

 

KOPĀ

X

 
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.2. sadaļā norādītajai informācijai.

B.7. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, EUR

 

 

 

KOPĀ

B.8. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, EUR

Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

B.9. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 51 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"" 1. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

1.

Praktiskā darba pieredze pretendenta piesaistītajam ekspertamVismaz vienam ekspertam ir vairāk nekā piecu gadu praktiskā darba pieredze akvakultūrā  
Vismaz vienam ekspertam ir triju līdz piecu gadu praktiskā darba pieredze akvakultūrā 

2.

Projektā iesaistīto ekspertu kvalitātePiesaistīts eksperts no ārvalstu zinātniskās vai mācību iestādes  

3.

Praktisko nodarbību īpatsvarsPraktisko nodarbību īpatsvars ir 50 % no konsultāciju stundu skaita  
Praktisko nodarbību īpatsvars ir no 20 līdz 50 % no konsultāciju stundu skaita 

4.

Paredzētas praktiskas nodarbības ārzemēs  

Kopā

 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros)

oriģināli

   

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

   

3.

Nomas līgums, ja projektā paredzēta telpu un iekārtu noma

kopija

   

4.

Institūcijas lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

   

5.

Projektā iesaistīto ekspertu saraksts

oriģināls

   

6.

Dokumenti, kas apliecina katra eksperta izglītību un darba pieredzi

kopijas

   

7.

Izvērsta izdevumu tāme par praktiskām nodarbībām ārzemēs un plānotām kolektīvām konsultācijām

oriģināls

   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem

8.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

   

9.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopijas

   

10.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti*

oriģināls

   

Citi iesniegtie dokumenti

11.

     

Piezīmes.
* Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 51
Reģistrācijas veidlapa
Informācija par gala labuma guvēju
Akvakultūras saimniecība 
Informācija par konsultācijas saņēmēju

Nr.
p.k.

Vārds

Uzvārds

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese

Dzimums

Iesaistes veids akvakultūrā

atbilstošo atzīmēt ar X

vīrietis

sieviete

īpašnieks

dalībnieks

nodarbinātais

norīkotā persona

1.

          

2.

          

3.

          

...

          
Konsultācijas laiks un vieta
Konsultācija attiecas uz:

Atbilstošo atzīmēt ar X

A

pārvaldību, lai nodrošinātu akvakultūras saimniecības atbilstību Eiropas Savienības un valsts tiesību aktiem vides jomā, kā arī jūras telpiskās plānošanas prasībām 

B

ietekmes uz vidi novērtējumu 

C

pārvaldību, lai nodrošinātu akvakultūras saimniecības atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem par ūdensdzīvnieku veselību un labturību vai sabiedrības veselību 

D

veselības un nekaitīguma standartiem, kas pamatojas uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem 

E

tirdzniecības un darījumdarbības stratēģiju 

F

citu jomu (norādīt) 

Iesniedzējs   
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 51
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"

1. Vispārīga informācija

Projekta numurs, nosaukums 
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums 
LAD klienta numurs 
Pārskata iesniegšanas gads 

2. Akvakultūras saimniecības, to īpašnieki, dalībnieki vai citas norīkotas personas, kas gūst labumu no projekta

Apmācīto personu skaits  
Akvakultūras saimniecību skaits  

3. Projektā konstatētās problēmas, riska faktori un to iespējamie risinājumi

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 24.01.2017.Stājas spēkā: 01.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 31.01.2017. OP numurs: 2017/24.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
288374
{"selected":{"value":"23.03.2018","content":"<font class='s-1'>23.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.03.2018","iso_value":"2018\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2017","iso_value":"2017\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2017.-22.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.03.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)