Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 34

Rīgā 2017. gada 17. janvārī (prot. Nr. 3 10. §)
Kuģu aprīkojuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
16. panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības kuģu aprīkojumam, kam saskaņā ar šo noteikumu 2.14. apakšpunktā minētajiem starptautiskajiem dokumentiem ir nepieciešams Eiropas Savienības karoga valsts administrācijas apstiprinājums, šo prasību izpildes kārtību, Latvijas kuģu aprīkojuma pārbaužu kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek izsniegtas atbilstības apliecības iesaistītajām personām, kas veic Latvijas kuģu drošības aprīkojuma regulārās pārbaudes, apkopi, remontu un modernizāciju.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. atsaukšana – jebkurš pasākums, kura mērķis ir panākt, ka tiek atdots atpakaļ kuģa aprīkojums, ar ko jau ir aprīkots Eiropas Savienības dalībvalstu karoga kuģis (turpmāk – Eiropas Savienības kuģis) vai kas ir iegādāts, lai aprīkotu Eiropas Savienības kuģi;

2.2. iesaistītās personas – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs;

2.3. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un laiž Eiropas Savienības tirgū kādas trešās valsts kuģu aprīkojumu;

2.4. izņemšana no tirgus – jebkurš pasākums, kura mērķis ir novērst piegādes ķēdē esoša kuģu aprīkojuma pieejamību Eiropas Savienības tirgū;

2.5. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas piedāvā tirgū kuģu aprīkojumu;

2.6. kuģu aprīkojums – aprīkojums, kam saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu ir piemērojami šie noteikumi;

2.7. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt kuģu aprīkojumu Eiropas Savienības tirgū;

2.8. Latvijas kuģis – kuģis, kas kuģo ar Latvijas karogu un uz kuru attiecas šo noteikumu 2.13. apakšpunktā minētās starptautiskās konvencijas;

2.9. paziņotā institūcija – nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas institūcija, kura ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas paziņota kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas institūcija;

2.10. piedāvāt tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt kuģu aprīkojumu par atlīdzību vai bez tās izplatīšanai vai lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.11. pilnvarotais pārstāvis – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ir saņēmusi ražotāja rakstisku pilnvaru veikt konkrētus uzdevumus tā vārdā;

2.12. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ražo kuģa aprīkojumu vai kuras uzdevumā kuģa aprīkojums tiek projektēts vai ražots un kas laiž tirgū šo aprīkojumu ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

2.13. starptautiskās konvencijas – turpmāk minētās spēkā esošās konvencijas un to obligāti piemērojamie protokoli un kodeksi, kurus ir pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) un kuros ir noteiktas konkrētas prasības attiecībā uz karoga valsts apstiprinājumu kuģu aprīkojumam:

2.13.1. 1972. gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG konvencija);

2.13.2. 1973. gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978. gada protokols (MARPOL konvencija);

2.13.3. 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un tās 1988. gada protokols (SOLAS konvencija);

2.14. starptautiskie dokumenti – starptautiskās konvencijas un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) rezolūcijas un cirkulāri, ar kuriem to aktuālajā redakcijā tiek īstenotas šīs konvencijas, un testēšanas standarti;

2.15. stūres rata zīme – simbols vai elektronisks marķējums, kas minēts šo noteikumu 3. nodaļā;

2.16. testēšanas standarti – kuģu aprīkojuma testēšanas standarti, kurus noteikusi:

2.16.1. Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO);

2.16.2. Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO);

2.16.3. Starptautiskā Elektrotehnikas komisija (IEC);

2.16.4. Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN);

2.16.5. Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (Cenelec);

2.16.6. Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU);

2.16.7. Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI);

2.16.8. Eiropas Komisija;

2.16.9. regulatīvās iestādes, kas atzītas savstarpējās atzīšanas nolīgumos, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse.

3. Noteikumi attiecas uz aprīkojumu, kas ir uzstādīts vai ko paredzēts uzstādīt uz Eiropas Savienības kuģiem un kam saskaņā ar starptautiskajiem dokumentiem ir nepieciešams Eiropas Savienības dalībvalsts karoga valsts administrācijas apstiprinājums neatkarīgi no tā, vai kuģis atrodas Eiropas Savienībā brīdī, kad tam uzstāda minēto aprīkojumu.

4. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) Kuģošanas drošības inspekcija (turpmāk – inspekcija) vai atzīta kuģu klasifikācijas sabiedrība, ar kuru Latvijas Jūras administrācija ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu (turpmāk – atzīta organizācija), pārliecinās, ka aprīkojums, kas atrodas uz Latvijas kuģa, atbilst šo noteikumu prasībām, un izsniedz vai atjauno starptautiskajās konvencijās noteiktos kuģa drošības sertifikātus. Kuģu aprīkojuma tirgus uzraudzību, veicot šajos noteikumos noteiktās darbības, nodrošina inspekcija (uz Latvijas kuģiem) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk abi kopā – tirgus uzraudzības iestādes).

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

5. Ja kuģu aprīkojums atbilst šo noteikumu prasībām, to nedrīkst aizliegt pārdot Latvijā vai uzstādīt uz Latvijas kuģa, vai atteikties Latvijas karoga kuģiem izsniegt ar šādu aprīkojumu saistītus sertifikātus, vai atjaunot minētos sertifikātus.

6. Pirms kuģa drošības sertifikātu izsniegšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz kuģa radiostacijas atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām.

2. Kuģu aprīkojuma novērtēšana, pārreģistrējot kuģi Latvijas Kuģu reģistrā

7. Ja kuģis ir reģistrēts ārpus Eiropas Savienības un to gatavojas reģistrēt Latvijas Kuģu reģistrā, inspekcija vai atzīta organizācija pirms reģistrācijas pārbauda, vai kuģa aprīkojuma stāvoklis atbilst kuģa drošības sertifikātiem un šo noteikumu prasībām un vai uz tā ir stūres rata zīme, kā arī to, vai inspekcija kuģa aprīkojumu ir atzinusi par līdzvērtīgu un vai tas ir sertificēts saskaņā ar šiem noteikumiem.

8. Ja nevar konstatēt datumu, kad kuģa aprīkojums uzstādīts uz kuģa, inspekcija var noteikt līdzvērtīgas atbilstības prasības, ņemot vērā attiecīgos starptautiskos dokumentus.

9. Ja uz kuģa aprīkojuma nav stūres rata zīmes vai inspekcija to nav atzinusi par līdzvērtīgu, aprīkojumu nomaina.

10. Kuģu aprīkojumam, ko inspekcija ir atzinusi par līdzvērtīgu, izsniedz sertifikātu, kuru vienmēr pārvadā kopā ar aprīkojumu. Ar minēto sertifikātu inspekcija atļauj atstāt šo kuģa aprīkojumu uz kuģa, nosakot ierobežojumus vai paredzot noteikumus, kas saistīti ar aprīkojuma izmantošanu.

3. Stūres rata zīme

11. Kuģu aprīkojumam, kura atbilstība šajos noteikumos noteiktajām prasībām ir pierādīta saskaņā ar attiecīgajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, uzliek stūres rata zīmi (1. pielikums). Uz stūres rata zīmes izmantošanu attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – Regula Nr. 765/2008), 30. panta 1., 3., 4., 5. un 6. punktā, un šādā gadījumā atsauce uz CE marķējumu tiek uzskatīta par atsauci uz stūres rata zīmi.

12. Stūres rata zīmi uzliek, ņemot vērā šādus nosacījumus:

12.1. stūres rata zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek produktam (kuģa aprīkojuma vienība) vai tā datu plāksnei, un attiecīgā gadījumā tā tiek iestrādāta produkta programmatūrā. Ja produkta īpašību dēļ tas nav iespējams vai pamatots, to uzliek iepakojumam un pavaddokumentiem;

12.2. stūres rata zīmi uzliek ražošanas posma beigās;

12.3. kopā ar stūres rata zīmi norāda paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, ja šī institūcija ir iesaistīta ražošanas kontroles posmā, un gadu, kurā stūres rata zīme ir uzlikta;

12.4. paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek pati paziņotā institūcija vai saskaņā ar tās norādījumiem to uzliek ražotājs vai ražotāja pilnvarots pārstāvis.

12.1 Lai atvieglotu tirgus uzraudzību, ražotāji saskaņā ar šo noteikumu 11. un 12. punktu Komisijas 2018. gada 9. janvāra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2018/414, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES papildina attiecībā uz tādu konkrētu kuģu aprīkojuma vienību identifikāciju, kuru elektroniska marķēšana var dot labumu (turpmāk – Regula Nr. 2018/414), noteiktajam aprīkojumam var izmantot atbilstīgu un uzticamu elektronisko marķējumu, kas papildina vai aizstāj stūres rata zīmi.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

4. Iesaistīto personu pienākumi
4.1. Ražotāju pienākumi

13. Šo noteikumu izpratnē importētāju un izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šajā nodaļā noteiktie pienākumi, ja tas laiž tirgū kuģu aprīkojumu ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laisto kuģu aprīkojumu tā, ka tas var ietekmēt kuģa aprīkojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

14. Ražotāji uzņemas atbildību, ka kuģu aprīkojums, kam tie ir uzlikuši stūres rata zīmi, ir projektēts un ražots saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un standartiem, ko nosaka šie noteikumi.

15. Ražotāji izstrādā nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un nodrošina, ka tiek veiktas piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

16. Ja kuģu aprīkojuma atbilstība piemērojamajām prasībām ir pierādīta saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, ražotāji sagatavo Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju latviešu un angļu valodā, kurā ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, ko ražotājs pastāvīgi atjauno, un saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu uzliek stūres rata zīmi. Sagatavojot Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, ražotāji uzņemas šajos noteikumos noteikto atbildību un pienākumus.

17. Tehnisko dokumentāciju un Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju ražotāji glabā vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku.

18. Ražotāji izveido procedūras, lai sērijveida ražošanā saglabātu atbilstību. Ražotāji ņem vērā kuģu aprīkojuma projekta vai parametru izmaiņas un izmaiņas starptautiskajos dokumentos, uz kuriem pamatojoties ir deklarēta kuģu aprīkojuma atbilstība. Ja tas ir nepieciešams saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, ražotāji nodrošina, lai tiktu veikts jauns atbilstības novērtējums.

19. Ražotāji nodrošina, ka uz to produktiem ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements. Ja produkta izmērs vai īpašības to neļauj, ražotāji nodrošina, ka attiecīgā informācija ir uz iepakojuma vai produktam pievienotā dokumentā, vai, ja nepieciešams, abās vietās.

20. Ražotāji uz produkta vai, ja tas nav iespējams, uz tā iepakojuma, vai produktam pievienotā dokumentā, vai, ja nepieciešams, abās vietās norāda ražotāja nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar tiem var sazināties.

21. Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un visa informācija, kas nepieciešama produkta drošai uzstādīšanai uz kuģa un drošai izmantošanai, tostarp informācija par izmantošanas ierobežojumiem, ja tādi ir, lietotājiem viegli saprotamā veidā, un cita dokumentācija atbilstoši starptautiskajiem dokumentiem vai testēšanas standartiem.

22. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, uz kura tie ir uzlikuši stūres rata zīmi, neatbilst piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, ko īsteno saskaņā ar šiem noteikumiem, nekavējoties veic koriģējošus pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību vai attiecīgā gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Ja produkts rada apdraudējumu, ražotājs nekavējoties par to informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru, norādot precīzu informāciju par neatbilstību un jebkādiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

23. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma ražotājs latviešu vai citā tirgus uzraudzības iestādei pieņemamā valodā nekavējoties sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu produkta atbilstību, ļauj tirgus uzraudzības iestādei piekļūt tā telpām tirgus uzraudzības nolūkos saskaņā ar Regulas Nr. 765/2008 19. pantu un iesniedz paraugus vai dara tos pieejamus tirgus uzraudzības iestādei. Ražotājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to pasākumos, kas tiek veikti, lai novērstu apdraudējumus, ko var radīt produkti, kurus tas laidis tirgū.

4.2. Pilnvaroto pārstāvju pienākumi

24. Ražotājs, kas neatrodas nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ar rakstisku pilnvaru ieceļ pilnvarotu pārstāvi Eiropas Savienībā un minētajā pilnvarā norāda pilnvarotā pārstāvja nosaukumu, vārdu, uzvārdu un adresi, kurā ar to var sazināties.

25. Pilnvarotā pārstāvja pilnvarojumā neietilpst šo noteikumu 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22. punktā minētie pienākumi un tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

26. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti ražotāja izsniegtajā pilnvarā. Pilnvara ļauj pilnvarotajam pārstāvim veikt vismaz šādus pienākumus:

26.1. glabāt Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku, nodrošinot tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei;

26.2. sniegt tirgus uzraudzības iestādei pēc tās pamatota pieprasījuma visu informāciju un dokumentāciju, kas apliecina produkta atbilstību;

26.3. sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādi pasākumos, kas tiek veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt produkti, uz kuriem attiecas izsniegtās pilnvaras.

4.3. Citu iesaistīto personu pienākumi

27. Importētāji uz produkta vai, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma vai produktam pievienotajā dokumentā, vai, ja nepieciešams, abās vietās norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar tiem var sazināties.

28. Importētāji un izplatītāji pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma latviešu vai angļu valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu produkta atbilstību. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētāji un izplatītāji sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas tiek veikti, lai novērstu apdraudējumus, ko var radīt produkti, kurus tie laiduši tirgū.

29. Vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas, bet ne mazāk par attiecīgā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku iesaistītā persona uzglabā un pēc pieprasījuma sniedz tirgus uzraudzības iestādei informāciju par:

29.1. iesaistīto personu, kas tai ir piegādājusi kādu produktu;

29.2. iesaistīto personu, kurai tā ir piegādājusi kādu produktu.

5. Aprīkojuma atbilstības novērtēšana un paziņoto institūciju pienākumi
5.1. Atbilstības novērtēšanas procedūras

30. Ražotājs vai ražotāja pilnvarots pārstāvis kuģa aprīkojuma vienības atbilstību novērtē saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

31. Izmantojot EK tipveida pārbaudi (B modulis), pirms aprīkojuma piedāvāšanas tirgū visam kuģu aprīkojumam piemēro vienu no šādām procedūrām:

31.1. ražošanas kvalitātes nodrošināšanas procedūra (D modulis);

31.2. produkta kvalitātes nodrošināšanas procedūra (E modulis);

31.3. produkta verifikācija (F modulis).

32. Ja aprīkojuma komplektus ražo atsevišķi vai mazos daudzumos, nevis sērijveidā vai vairumā, atbilstības novērtēšanas procedūra var būt EK vienības verificēšana (G modulis).

33. Šo noteikumu 30. punktā minētās aprīkojuma atbilstības novērtēšanas procedūras veic paziņotās institūcijas, kas atbilst normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību noteiktajām prasībām, kā arī šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

5.2. Eiropas Savienības atbilstības deklarācija

34. Latvijas kuģi aprīkojot ar atbilstošu kuģu aprīkojumu, tam pievieno attiecīgā aprīkojuma Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas kopiju, un to glabā uz kuģa līdz aprīkojuma noņemšanai. Ja Eiropas Savienības atbilstības deklarācija nav angļu valodā, tad tai pievieno tulkojumu angļu valodā.

35. Ražotājs Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas kopiju nodod paziņotajai institūcijai vai institūcijām, kas veikušas attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras.

5.3. Paziņoto institūciju filiāles un apakšuzņēmuma līgumu slēgšana

36. Ja paziņotā institūcija slēdz apakšuzņēmuma līgumu par konkrētiem uzdevumiem saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā nodrošina, ka apakšuzņēmuma līguma slēdzējs vai filiāle atbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām, un attiecīgi informē Ekonomikas ministriju.

37. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja vai filiāles veiktajām darbībām neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

38. Slēgt apakšuzņēmuma līgumu vai izmantot filiāli var tikai tad, ja klients tam piekrīt.

39. Paziņotā institūcija glabā dokumentus par apakšuzņēmēja vai filiāles kvalifikācijas novērtēšanu un darbu, ko tie veikuši saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī nodrošina Ekonomikas ministrijai to pieejamību.

5.4. Paziņotās institūcijas pienākumi tās darbības laikā

40. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu vai nodrošina tās veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšnodaļā paredzētajām procedūrām.

41. Ja paziņotā institūcija atklāj, ka ražotājs nav izpildījis šo noteikumu 4.1. apakšnodaļā noteiktos pienākumus, tā pieprasa, lai ražotājs nekavējoties veiktu koriģējošus pasākumus, un neizsniedz atbilstības sertifikātu.

42. Ja, uzraugot atbilstību pēc atbilstības sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija atklāj, ka produkts vairs nav atbilstīgs, tā pieprasa, lai ražotājs nekavējoties veiktu koriģējošus pasākumus, un, ja nepieciešams, aptur vai anulē sertifikātu. Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai netiek sasniegts vēlamais rezultāts, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē minēto sertifikātu.

5.5. Paziņotās institūcijas pienākums sniegt informāciju

43. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju:

43.1. par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu, tā darbības ierobežošanu vai apturēšanu vai sertifikāta anulēšanu;

43.2. par apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

43.3. par informācijas pieprasījumiem, ko tā saņēmusi no tirgus uzraudzības iestādes saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām;

43.4. pēc pieprasījuma – par atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas jomā, un par jebkādām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu.

44. Paziņotā institūcija pēc pieprasījuma sniedz Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar negatīviem un pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem. Paziņotā institūcija sniedz informāciju citām paziņotajām institūcijām, kas veic tādu pašu produktu atbilstības novērtēšanu, par negatīviem un – pēc pieprasījuma – arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

6. Tirgus uzraudzība
6.1. Vispārīgie nosacījumi

45. Ja inspekcija, veicot karoga valsts uzraudzību, konstatē, ka Latvijas kuģa aprīkojums neatbilst tam piemērojamām prasībām vai var apdraudēt kuģošanas drošību, veselību vai vidi un tas tiek piedāvāts Latvijas tirgū, tā informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru, sniedzot atzinumu. Ja atzītā organizācija, veicot karoga valsts uzraudzību, konstatē, ka Latvijas kuģa aprīkojums var apdraudēt kuģošanas drošību, veselību vai vidi, tā informē inspekciju.

46. Kuģu aprīkojuma tirgus uzraudzību veic tirgus uzraudzības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akreditācijas un tirgus uzraudzības prasībām attiecībā uz produktu tirdzniecību un šiem noteikumiem.

47. Šajos noteikumos minēto kuģu aprīkojuma prasību uzraudzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas tirgus uzraudzības gada darbības plānā, kā arī efektīvi izmantojot iestādei piešķirtos resursus.

48. Tirgus uzraudzība var ietvert dokumentu pārbaudes, kā arī tā aprīkojuma pārbaudes, uz kura ir stūres rata zīme, neatkarīgi no tā, vai aprīkojums ir vai nav uzstādīts uz kuģa.

49. Tirgus uzraudzības iestāde, īstenojot tirgus uzraudzību saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par akreditācijas un tirgus uzraudzības prasībām attiecībā uz produktu tirdzniecību, atbilstoši kompetencei ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt kuģu aprīkojuma paraugus, veikt kontrolpirkumus kuģu aprīkojuma paraugu iegādei un organizēt kuģu aprīkojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai noteiktu kuģu aprīkojuma atbilstību šo noteikumu prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes apstiprinātā gada uzraudzības un kontroles programma un ir aizdomas par kuģu aprīkojuma neatbilstību piemērojamajām prasībām vai ir saņemta sūdzība.

50. Pēc tam kad tirgus uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu par kuģu aprīkojuma atbilstību prasībām vai ekspertīzes laikā tiek konstatēts, ka kuģu aprīkojums atbilst prasībām, paraugu atdod, ja tas ekspertīzes laikā nav iznīcināts vai izlietots.

51. Inspekcija sadarbojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru pasākumos, kas tiek veikti, lai novērstu apdraudējumu, ko var radīt kuģu aprīkojums, ar ko Latvijas kuģis jau ir aprīkots vai kas atrodas uz Latvijas kuģa, ja tas ir piedāvāts Latvijas tirgū.

52. Tāda kuģu aprīkojuma pārbaudes, ar ko Latvijas kuģi jau ir aprīkoti, inspekcija veic tikai tiktāl, cik iespējams, attiecīgajam aprīkojumam saglabājot pilnīgu darbotiesspēju uz kuģa.

53. Inspekcija pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieprasījuma nodrošina tam pieeju starptautiskajiem dokumentiem un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) noteiktajiem testēšanas standartiem, kas piemērojami saskaņā ar šiem noteikumiem.

6.2. Procedūras darbībām ar Latvijas tirgū piedāvātu kuģu aprīkojumu, kas var radīt apdraudējumu kuģošanas drošībai, veselībai un videi

54. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atzinis Latvijas tirgū piedāvāto kuģu aprīkojumu par neatbilstošu šo noteikumu prasībām vai par tādu, kas var radīt apdraudējumu kuģošanas drošībai, veselībai vai videi, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novērtē kuģu aprīkojumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Iesaistītās personas sadarbojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

55. Ja šo noteikumu 54. punktā minētās novērtēšanas gaitā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atklāj, ka kuģu aprīkojums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai var apdraudēt kuģošanas drošību, veselību vai vidi, tas nekavējoties lūdz attiecīgo iesaistīto personu veikt koriģējošos pasākumus, lai Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteiktā termiņā, kas ir samērīgs apdraudējumam, panāktu kuģu aprīkojuma atbilstību šo noteikumu prasībām, izņemtu kuģu aprīkojumu no tirgus vai to atsauktu. Šo informāciju paziņo attiecīgajai paziņotajai institūcijai. Uz šajā punktā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas Nr. 765/2008 21. pants.

56. Iesaistītā persona nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti koriģējoši pasākumi saistībā ar attiecīgajiem produktiem, kurus tā darījusi pieejamus Eiropas Savienības tirgū vai ar kuriem tā atbilstoši nepieciešamībai ir aprīkojusi Eiropas Savienības kuģus, vai kurus piegādājusi Eiropas Savienības kuģu aprīkošanai.

57. Ja iesaistītā persona šo noteikumu 55. punktā minētajā termiņā neveic pienācīgus koriģējošus pasākumus vai kā citādi neizpilda šajos noteikumos paredzētos pienākumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu kuģu aprīkojuma piedāvājumu Latvijas tirgū un lai izņemtu produktu no Latvijas tirgus vai atsauktu to.

6.3. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības drošības procedūra

58. Ja neatbilstība neaprobežojas tikai ar Latvijas teritoriju vai tikai ar Latvijas kuģiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izmantojot Eiropas Komisijas pārvaldīto elektronisko iekšējās informācijas apmaiņas sistēmu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par šo noteikumu 54. punktā minētās novērtēšanas rezultātiem un pasākumiem, ko tās pieprasījušas veikt iesaistītajai personai.

59. Par pasākumiem, kas ir veikti saskaņā ar šo noteikumu 57. punktu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nekavējoties informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis. Minētajā informācijā iekļauj datus, kas nepieciešami neatbilstīgā kuģu aprīkojuma apzināšanai, datus par produkta izcelsmi, iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteiktos pasākumus un to īstenošanas laiku, iesaistītās personas argumentus, kā arī norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šādiem iemesliem:

59.1. kuģu aprīkojuma neatbilstība piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām;

59.2. veicot atbilstības novērtēšanas procedūru, konstatēta neatbilstība testēšanas standartiem;

59.3. nepilnības testēšanas standartos.

60. Ja četru mēnešu laikā pēc šo noteikumu 59. punktā minētās informācijas sniegšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav cēlusi iebildumus pret pagaidu pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 57. punktu, šos pasākumus uzskata par pamatotiem. Tirgus uzraudzības iestāde nodrošina, lai nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojošie pasākumi saistībā ar attiecīgo kuģu aprīkojumu, piemēram, produkta izņemšana no tirgus.

61. Ja Eiropas Komisija tirgus uzraudzības iestādes veikto pasākumu ir atzinusi par nepamatotu, tirgus uzraudzības iestāde to atceļ.

62. Ja procedūru ir sākusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts, tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par jebkādiem īstenotiem pasākumiem un sniedz tās rīcībā esošu papildu informāciju, kas saistīta ar attiecīgā kuģu aprīkojuma neatbilstību, kā arī informē par iebildumiem, ja tā nepiekrīt citas valsts īstenotajam pasākumam.

63. Ja Eiropas Komisija kādas Eiropas Savienības dalībvalsts īstenoto ierobežojošo pasākumu ir atzinusi par pamatotu, tirgus uzraudzības iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā kuģu aprīkojuma izņemšanu no tirgus un, ja nepieciešams, atsaukšanu. Tirgus uzraudzības iestāde attiecīgi informē Eiropas Komisiju.

6.4. Formāla neatbilstība

64. Papildus šo noteikumu 6.2. apakšnodaļā minētajiem gadījumiem tirgus uzraudzības iestāde pieprasa iesaistītajām personām novērst attiecīgo neatbilstību, ja tā konstatē kādu no turpmāk minētajām neatbilstībām:

64.1. stūres rata zīme ir uzlikta, pārkāpjot šo noteikumu 3. nodaļā minētās prasības;

64.2. stūres rata zīme nav uzlikta;

64.3. nav sagatavota Eiropas Savienības atbilstības deklarācija;

64.4. Eiropas Savienības atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

64.5. tehniskā dokumentācija nav pieejama vai tā ir nepilnīga;

64.6. Eiropas Savienības atbilstības deklarācija nav nosūtīta kuģim.

65. Latvijā ražotajam kuģu aprīkojumam pievienoto Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju sastāda saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

66. Ja šo noteikumu 64. punktā minētā neatbilstība netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde veic pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu kuģu aprīkojumu piedāvāt tirgū vai lai nodrošinātu tā atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

7. Atbrīvojumi, kas pamatojas uz tehnisku inovāciju

67. Inspekcija var atļaut uz Latvijas kuģa uzstādīt aprīkojumu, kas neatbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, ja izmēģinājumos vai pārbaudēs konstatēts, ka šāds aprīkojums ir tikpat efektīvs kā aprīkojums, kas atbilst šīm procedūrām.

68. Ļaujot uzstādīt šo noteikumu 67. punktā minēto aprīkojumu, inspekcija nodrošina, lai ne Latvijā, ne citās valstīs ražotajam aprīkojumam netiktu sniegtas kādas priekšrocības.

69. Inspekcija izsniedz sertifikātu, ar kuru saskaņā ir atļauts uzstādīt šo noteikumu 67. punktā minēto aprīkojumu, kā arī nosaka ierobežojumus vai nosacījumus šī aprīkojuma izmantošanai. Minētajam sertifikātam jāatrodas uz kuģa.

70. Ja inspekcija atļauj uzstādīt uz Latvijas kuģa šo noteikumu 67. punktā minēto aprīkojumu, tā nekavējoties informē Satiksmes ministriju, sniedzot informāciju par izmēģinājumiem, pārbaudēm un atbilstības novērtēšanas procedūrām. Satiksmes ministrija informē pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju, iekļaujot ziņojumā informāciju par izmēģinājumiem, pārbaudēm un atbilstības novērtēšanas procedūrām.

71. Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts kuģu reģistrā reģistrēts kuģis, kas ir aprīkots ar šo noteikumu 67. punktā minēto aprīkojumu, tiek reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā, inspekcija pirms kuģa reģistrācijas var veikt pasākumus, ietverot testēšanu un praktiskus demonstrējumus, lai nodrošinātu, ka šo noteikumu 67. punktā minētais aprīkojums ir vismaz tikpat efektīvs kā aprīkojums, kas atbilst atbilstības novērtēšanas procedūrām.

8. Atbrīvojumi testēšanas un novērtēšanas vajadzībām

72. Lai pārbaudītu vai novērtētu aprīkojumu, inspekcija var atļaut izmantot uz Latvijas kuģa aprīkojumu, kas neatbilst atbilstības novērtējuma procedūrām vai šo noteikumu 67. punktā minētajām prasībām, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

72.1. inspekcija ir izsniegusi sertifikātu, uz kuru pamatojoties ir atļauts uzstādīt aprīkojumu uz Latvijas kuģa, kā arī nosaka ierobežojumus vai noteikumus šī aprīkojuma izmantošanā. Minētajam sertifikātam vienmēr ir jāatrodas uz kuģa;

72.2. inspekcija nosaka pēc iespējas īsāku sertifikāta derīguma termiņu, ko uzskata par pietiekamu, lai veiktu aprīkojuma pārbaudi;

72.3. pārbaudāmais aprīkojums atbilst normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktajām prasībām;

72.4. aprīkojums, kas atbilst šo noteikumu prasībām un kura vietā tiek izmantots pārbaudāmais aprīkojums, paliek uz kuģa darba stāvoklī gatavs izmantošanai.

73. Aprīkojumu, kas uzstādīts saskaņā ar šo noteikumu 72. punktu, neizmanto tāda aprīkojuma vietā, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī neaizstāj šādu aprīkojumu.

9. Atbrīvojumi ārkārtas apstākļos

74. Ja nepieciešams nomainīt aprīkojumu uz kuģa ostā, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un ja ārkārtas apstākļos, ko kuģa īpašnieks pierāda inspekcijai, nav iespējams pietiekami ātri un par atbilstošu samaksu uzstādīt aprīkojumu, uz kura ir stūres rata zīme, Latvijas kuģi var aprīkot ar citu kuģu aprīkojumu, ja tiek izpildītas šādas prasības:

74.1. kuģu aprīkojumam ir pievienota dokumentācija, ko izdevusi Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) dalībvalsts, kas ir attiecīgo konvenciju līgumslēdzēja puse, un kas apliecina atbilstību attiecīgajām Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) prasībām;

74.2. inspekcija ir informēta par aprīkojuma veidu un raksturojumu;

74.3. inspekcija pēc iespējas īsākā laikā nodrošina, ka aprīkojums un tā testēšanas dokumentācija atbilst starptautisko dokumentu un šo noteikumu prasībām;

74.4. aprīkojums atbilst normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktajām prasībām.

75. Ja ir pierādīts, ka kuģu aprīkojums, uz kura ir stūres rata zīme, nav pieejams tirgū, inspekcija var atļaut aprīkot kuģi ar citu kuģu aprīkojumu, ievērojot šādus nosacījumus:

75.1. kuģu aprīkojums pēc iespējas atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām un atbilstības novērtēšanas procedūrām;

75.2. kuģu aprīkojumam pievieno pagaidu apstiprinājuma sertifikātu, kuru izsniegusi inspekcija vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts un kurā norāda:

75.2.1. aprīkojumu ar stūres rata zīmi, kuru paredzēts aizstāt ar aprīkojumu, kam izsniegts sertifikāts;

75.2.2. apstākļus, kādos ir izsniegts apstiprinājuma sertifikāts, un norādi, ka tirgū nav pieejams aprīkojums, uz kura ir stūres rata zīme;

75.2.3. precīzi noteiktas projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības, kuru izpildi Eiropas Savienības dalībvalsts ir apstiprinājusi, aprīkojumam izsniedzot sertifikātu;

75.2.4. apstiprinājuma procedūrās piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras, ja tādas ir bijušas.

76. Ja inspekcija izsniedz pagaidu apstiprinājuma sertifikātu, tā nekavējoties informē Satiksmes ministriju. Satiksmes ministrija informē Eiropas Komisiju.

10. Kuģa drošības aprīkojuma periodiskās pārbaudes

77. Komersantam, kurš veic kuģa drošības aprīkojuma periodiskās pārbaudes, kā arī tā apkopi, remontu un modernizāciju, inspekcija izsniedz atbilstības apliecību (sertifikātu) (5. pielikums).

78. Atbilstības apliecības (sertifikāta) saņemšanai komersants iesniedz inspekcijā šādus dokumentus:

78.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

78.2. aprīkojuma tehniskās un ekspluatācijas dokumentu pilnu komplektu;

78.3. ražošanas tehnoloģijas un kvalitātes kontroles sistēmas aprakstu;

78.4. darbu veikšanai un kvalitātes kontrolei norīkotā personāla sarakstu, to kvalifikācijas dokumentu un sertifikātu kopijas;

78.5. aprīkojuma marķējumu un izsniedzamo pavaddokumentu paraugus;

78.6. pārbaudāmā aprīkojuma ražotāja atzinuma sertifikātu (ja to pieprasa aprīkojuma ražotājs).

79. Pēc iesnieguma saņemšanas inspekcija pārbauda komersantu, lai pārliecinātos par tā atbilstību normatīvajos aktos par kuģu drošības pārbaudēm noteiktajām prasībām, kā arī Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Asamblejas 1993. gada 4. novembra rezolūcijai A.761(18) "Rekomendācijas par nosacījumiem piepūšamo glābšanas plostu apkopes staciju atzīšanai" un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) Kuģošanas drošības komitejas 1996. gada 5. decembra rezolūcijai 61 (67) "Par Starptautiskā kodeksa par ugunsdrošības testu metožu piemērošanu apstiprināšanu".

80. Komersanta pārbaudes iekārtas un mēraparāti, kas pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei, tiek pārbaudīti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību.

81. Veicot aprīkojuma, izstrādājumu, materiālu vai tehnoloģiskā procesa atzīšanu, inspekcija ņem vērā komersanta, klasifikāciju sabiedrību un ārvalstu jūras administrāciju atzinumus.

82. Inspekcija sagatavo atbilstības apliecību (sertifikātu), kurā norāda:

82.1. komersanta nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru;

82.2. tehnisko dokumentāciju, kas sniedz informāciju par kuģa aprīkojuma konstrukciju, izgatavošanu un ekspluatāciju un atbilstoši kurai tiek sniegts pakalpojums vai veikta ražošana, kā arī norāda, kas tehnisko dokumentāciju ir apstiprinājis;

82.3. kuģa aprīkojuma vai sniegtā pakalpojuma nosaukumu un apzīmējumu;

82.4. atbilstības apliecības (sertifikāta) derīguma termiņu.

83. Atbilstības apliecību (sertifikātu) izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Inspekcijas kuģu kontroles inspektors katru gadu atbilstības apliecību (sertifikātu) apstiprina, veicot apskati un sastādot komersanta apskates aktu. Aktā norāda, kā tiek ievēroti ražošanas nosacījumi un sniegto pakalpojumu veidi.

84. Atbilstības apliecību (sertifikātu) anulē, ja apskatē tiek konstatēts, ka komersanta darbība, aprīkojums, materiāli vai izstrādājumi neatbilst SOLAS konvencijas un šo noteikumu 79. punktā minētajām prasībām.

11. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

85. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumus Nr. 198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 47. nr.; 2009, 103. nr.; 2010, 41. nr.; 2011, 162. nr.; 2012, 154. nr.; 2013, 158. nr.; 2014, 167. nr.; 2015, 93., 252. nr.).

86. Regulā Nr. 2018/414 noteiktajam aprīkojumam stūres rata zīmi var papildināt ar atbilstīgu un uzticamu elektronisko marķējumu līdz 2021. gada 20. aprīlim.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

87. Regulā Nr. 2018/414 noteiktajam aprīkojumam stūres rata zīmi var aizstāt ar atbilstīgu un uzticamu elektronisko marķējumu, sākot ar 2023. gada 20. aprīli.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

1) Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK;

2) Komisijas 2021. gada 30. aprīļa Deleģētās direktīvas (ES) 2021/1206, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 34
Stūres rata zīme

1. Stūres rata atbilstības zīmes paraugs ir šāds:

2. Samazinot vai palielinot stūres rata zīmi, ievēro šā pielikuma 1. punktā norādītajā attēlā redzamās proporcijas.

3. Stūres rata zīmes dažādos komponentus attēlo vienādā augstumā, un tas nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

4. Šā pielikuma 3. punktā minēto minimālo augstumu var neievērot maza izmēra ierīcēm.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 34
Atbilstības novērtēšanas procedūras

I. B modulis. EK tipa pārbaude

1. EK tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kuras gaitā paziņotā institūcija pārbauda kuģu aprīkojuma tehnisko projektu, verificē un apliecina, ka kuģu aprīkojuma tehniskais projekts atbilst prasībām.

2. EK tipa pārbaudi var veikt kādā no šādiem veidiem:

2.1. pārbauda pabeigta produkta paraugu, kas raksturo produkciju (produkcijas tips);

2.2. novērtē kuģu aprīkojuma tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un šā pielikuma 3. punktā minētos pierādījumus, kā arī pārbaudot produkta vienas būtiski svarīgas daļas vai vairāku būtiski svarīgu daļu paraugus, kas raksturo paredzamo produkciju (produkcijas tipa un projekta tipa kombinācija).

3. Ražotājs EK tipa pārbaudes pieteikumu iesniedz vienā paziņotajā institūcijā pēc paša izvēles. Pieteikumā tiek ietverts:

3.1. ražotāja nosaukums un adrese un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukums un adrese;

3.2. rakstisks paziņojums par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

3.3. tehniskā dokumentācija. Tehniskā dokumentācija ļauj novērtēt kuģu aprīkojuma atbilstību piemērojamajām starptautisko dokumentu prasībām, kā minēts šo noteikumu 4. punktā, un ietver atbilstīgu apdraudējuma vai apdraudējumu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, aptver kuģu aprīkojuma projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams, tiek iekļauti vismaz šādi elementi:

3.3.1. kuģu aprīkojuma vispārīgs apraksts;

3.3.2. projekta skices un ražošanas rasējumi, kā arī detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. c. shēmas;

3.3.3. apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu, shēmu un kuģu aprīkojuma darbības izpratnei;

3.3.4. to prasību un testēšanas standartu saraksts, kas piemērojami konkrētajam kuģu aprīkojumam saskaņā ar šiem noteikumiem, un to risinājumu apraksts, ko izmanto, lai izpildītu minētās prasības;

3.3.5. veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu u. c. rezultāti;

3.3.6. testēšanas pārskati;

3.4. paraugi, kas raksturo produkciju. Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tie ir nepieciešami, lai izpildītu testēšanas programmu;

3.5. pierādījumi, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Šajos pierādījumos norāda izmantotos dokumentus. Ja nepieciešams, pierādījumos iekļauj tādu testu rezultātus, kurus ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā, ražotājam saglabājot atbildību.

4. Paziņotā institūcija:

4.1. attiecībā uz kuģu aprīkojumu pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu kuģu aprīkojuma tehniskā projekta atbilstību;

4.2. attiecībā uz paraugu vai paraugiem pārliecinās, ka paraugs ir ražots atbilstīgi tehniskajai dokumentācijai, un noskaidro detaļas, kuras ir projektētas saskaņā ar piemērojamiem atbilstīgo prasību un testēšanas standartu noteikumiem, kā arī noskaidro detaļas, kuras projektētas, neievērojot minēto standartu attiecīgos noteikumus;

4.3. veic atbilstīgas pārbaudes un testēšanu vai nodrošina, lai tās tiktu veiktas saskaņā ar šiem noteikumiem;

4.4. vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testēšana.

5. Paziņotā institūcija izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas īstenoti saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Paziņotā institūcija pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

6. Ja tips atbilst konkrēto starptautisko dokumentu prasībām, ko piemēro konkrētajam kuģu aprīkojumam, paziņotā institūcija ražotājam izsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un datus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai. Sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

7. Sertifikātā un tā pielikumos norāda informāciju, kas ļauj novērtēt izgatavotā produkta atbilstību pārbaudītajam tipam un ļauj veikt pārbaudi lietošanas laikā.

8. Ja tips neatbilst piemērojamām starptautisko dokumentu prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju par šo lēmumu, to detalizēti pamatojot.

9. Ja apstiprinātais tips vairs neatbilst piemērojamām prasībām, paziņotā institūcija nosaka, vai ir nepieciešama papildu testēšana vai jauna atbilstības novērtēšanas procedūra.

10. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā ar EK tipa pārbaudes sertifikātu saistīto tehnisko dokumentāciju, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt kuģu aprīkojuma atbilstību attiecīgajos starptautiskajos dokumentos noteiktajām prasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir nepieciešams papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam EK tipa pārbaudes sertifikātam.

11. Katra paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par izsniegtajiem un anulētajiem EK tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem un periodiski vai pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma iesniedz to sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, apturēti vai kuru darbība ir kā citādi ierobežota.

12. Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem EK tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus paziņotā institūcija ir noraidījusi, anulējusi, apturējusi vai kuru darbību tā ir citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma – arī par izsniegtajiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem.

13. Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un citas paziņotās institūcijas pēc pieprasījuma var saņemt EK tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas. Eiropas Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā institūcija glabā EK tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas, tostarp ražotāja iesniegtās dokumentācijas, kopiju līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

14. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku glabā valsts institūcijām pieejamu EK tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikuma un papildinājuma, kā arī tehniskās dokumentācijas kopiju.

15. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šā pielikuma 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas norādīti šā pielikuma 9. un 14. punktā, ja tas norādīts pilnvarā.

II. D modulis. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā

16. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā, ir tā atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma 17. un 20. punktā norādītos pienākumus, kā arī nodrošina un apliecina, ka attiecīgais kuģu aprīkojums atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām.

17. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz ražošanu, gala produktu inspicēšanu un produktu testēšanu atbilstoši šā pielikuma 18. punktam. Ražotājs ir pakļauts uzraudzībai atbilstoši šā pielikuma 19. punktam.

18. Kvalitātes nodrošināšana:

18.1. ražotājs paša izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniedz attiecīgā kuģu aprīkojuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanas pieteikumu. Pieteikumā ietver:

18.1.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

18.1.2. rakstisku paziņojumu par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

18.1.3. informāciju par paredzēto kuģu aprīkojuma kategoriju;

18.1.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

18.1.5. apstiprinātā tipa tehnisko dokumentāciju un EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju;

18.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēma garantē, ka produkti atbilst tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un piemērojamām starptautisko dokumentu prasībām. Ražotāja ievērotie principi, prasības un noteikumi tiek sistemātiski dokumentēti rakstisku darbības plānu, procedūru un norādījumu veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienoti interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un datus. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā ietver aprakstu par:

18.2.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un vadības organizatorisko struktūru, pienākumiem un pilnvarām sakarā ar produktu kvalitātes nodrošināšanu;

18.2.2. ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem, procedūrām un sistemātiskiem pasākumiem, kas tiks īstenoti;

18.2.3. pārbaudēm un testēšanu, ko veiks pirms ražošanas, pēc ražošanas un tās gaitā, un to biežumu;

18.2.4. datiem par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumi un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par personāla kvalifikāciju u. c.;

18.2.5. produkta kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības uzraudzības līdzekļiem;

18.3. paziņotā institūcija izvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 18.2. apakšpunktā minētajām prasībām. Revīzijas grupai ir jābūt ar pieredzi kvalitātes nodrošināšanas sistēmās un vismaz vienam revīzijas grupas loceklim ir jābūt ar pieredzi attiecīgā kuģu aprīkojuma un tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanām par piemērojamām starptautisko dokumentu prasībām. Revīzijā veic ražotāja telpu izvērtējumu. Revīzijas grupa izskata šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārbaudītu ražotāja spēju noteikt atbilstīgās starptautisko dokumentu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu produkta atbilstību prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējumu;

18.4. ražotājs apņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un uzturēt sistēmu, lai tā saglabātu savu atbilstīgumu un efektivitāti;

18.5. ražotājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par jebkādām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai mainītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām būs atbilstīga šā pielikuma 18.2. apakšpunktā minētajām prasībām, vai ir nepieciešama pārvērtēšana. Paziņotā institūcija lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējumu.

19. Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā institūcija:

19.1. uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

19.2. ražotājs ļauj paziņotās institūcijas pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apmeklēt ražošanas, inspicēšanas, testēšanas un noliktavu telpas un sniedz visu nepieciešamo informāciju, tai skaitā:

19.2.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

19.2.2. datus par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. c.;

19.3. paziņotā institūcija periodiski veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un darbojas saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu;

19.4. paziņotās institūcijas pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar tiesību aktiem un aizsardzības vai drošības nolūkos šādiem apmeklējumiem ir noteikti ierobežojumi. Paziņotā institūcija apmeklējumu laikā var veikt produktu testēšanu vai nodrošināt, ka produktu testēšana tiek veikta, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija ražotājam iesniedz ziņojumu par apmeklējumu un, ja ir veikta testēšana, testēšanas pārskatu.

20. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

20.1. katram atsevišķam produktam, kas atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām starptautisko dokumentu prasībām, ražotājs uzliek šo noteikumu 12. punktā minēto stūres rata zīmi un šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas uzņemas par to atbildību;

20.2. ražotājs rakstiski sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta modelim un glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku. Atbilstības deklarācijā norāda kuģu aprīkojuma modeli, kam šī deklarācija ir sagatavota;

20.3. atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz kompetentajām institūcijām.

21. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku glabā un, ja nepieciešams, izsniedz kompetentajām iestādēm:

21.1. šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

21.2. informāciju par šā pielikuma 18.5. apakšpunktā minētajām izmaiņām, kas ir apstiprinātas;

21.3. paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus, kas minēti šā pielikuma 18.5., 19.3. un 19.4. apakšpunktā.

22. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma iesniedz to kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, apturēti vai kuru darbība ir ierobežota. Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir noraidījusi, apturējusi, anulējusi vai kuru darbību tā ir kā citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma – arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

23. Pilnvarotais pārstāvis ražotāja uzdevumā un pārziņā var pildīt šā pielikuma 18.1. un 18.5. apakšpunktā, kā arī 20. un 21. punktā noteiktos pienākumus, ja tie ir paredzēti pilnvarā.

III. E modulis. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu

24. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu, ir tā atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma 25. un 28. punktā norādītos pienākumus un nodrošina, kā arī apliecina, ka kuģu aprīkojums atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām.

25. Ražotājs inspicēšanai un testēšanai izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu gala produktu inspicēšanai un testēšanai atbilstoši šā pielikuma 26. punktam. Ražotājs ir pakļauts uzraudzībai saskaņā ar šā pielikuma 27. punktu.

26. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma:

26.1. ražotājs paziņotajā institūcijā iesniedz kuģu aprīkojuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanas pieteikumu. Pieteikumā ietver:

26.1.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

26.1.2. rakstisku paziņojumu par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

26.1.3. informāciju par paredzēto kuģu aprīkojuma kategoriju;

26.1.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

26.1.5. apstiprinātā tipa tehnisko dokumentāciju un EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju;

26.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina produktu atbilstību tipam, kā aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un piemērojamām starptautisko dokumentu prasībām. Ražotāja ievērotie principi, prasības un noteikumi tiek sistemātiski dokumentēti rakstisku darbības plānu, procedūru un norādījumu veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienoti interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un datus. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā ietver aprakstu par:

26.2.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un vadības organizatorisko struktūru, pienākumiem un pilnvarām sakarā ar produktu kvalitātes nodrošināšanu;

26.2.2. pārbaudēm un testēšanu, ko veiks pēc ražošanas;

26.2.3. datiem par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumi un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. c.;

26.2.4. uzraudzības līdzekļiem, kas ļauj kontrolēt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbību;

26.3. paziņotā institūcija izvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 26.2. apakšpunktā minētajām prasībām. Papildus tam, ka revīzijas grupai ir jābūt pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās, vismaz vienam revīzijas grupas loceklim ir jābūt ar pieredzi attiecīgā kuģu aprīkojuma un tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanām par piemērojamajām starptautisko dokumentu prasībām. Revīzijā veic ražotāja telpu izvērtējumu. Revīzijas grupa izskata šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārbaudītu ražotāja spēju noteikt atbilstīgās starptautisko dokumentu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu produkta atbilstību prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējumu;

26.4. ražotājs apņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un uzturēt to tā, lai sistēma saglabātu savu atbilstīgumu un efektivitāti;

26.5. ražotājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par nepieciešamajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai mainītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām būs atbilstīga šā pielikuma 26.2. apakšpunktā minētajām prasībām vai nepieciešama pārvērtēšana. Paziņotā institūcija lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējumu.

27. Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā institūcija:

27.1. uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

27.2. ražotājs paziņotās institūcijas pārstāvjiem pārbaudes nolūkos ļauj apmeklēt ražošanas, inspicēšanas, testēšanas un noliktavu telpas un sniedz nepieciešamo informāciju, tai skaitā:

27.2.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

27.2.2. datus par kvalitāti, tādus kā inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju u. c.;

27.3. paziņotā institūcija periodiski veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un ievēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu;

27.4. paziņotās institūcijas pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar tiesību aktiem un aizsardzības vai drošības nolūkos uz šādiem apmeklējumiem attiecas ierobežojumi. Paziņotā institūcija šādu apmeklējumu laikā var testēt produktus vai nodrošināt produktu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam ziņojumu par apmeklējumu un, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu.

28. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

28.1. katram produktam, kas atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām starptautisko dokumentu prasībām, ražotājs uzliek šo noteikumu III nodaļā minēto stūres rata zīmi un šā pielikuma 26.1. apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura uzņemas par to atbildību;

28.2. ražotājs rakstiski sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta modelim un glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku. Atbilstības deklarācijā norāda kuģu aprīkojuma modeli, kam šī deklarācija ir sagatavota;

28.3. atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz visām attiecīgajām iestādēm.

29. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk kā konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku glabā un, ja nepieciešams, izsniedz kompetentajām institūcijām:

29.1. šā pielikuma 26.1. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

29.2. informāciju par šā pielikuma 26.5. apakšpunktā minētajām izmaiņām, kas ir apstiprinātas;

29.3. paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus, kas minēti šā pielikuma 26.5., 27.3. un 27.4. apakšpunktā.

30. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem vai anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai to kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, apturēti vai kuru darbība ir ierobežota. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus šī institūcija ir noraidījusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

31. Pilnvarotais pārstāvis ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un pārziņā saskaņā ar šā pielikuma 26.1. un 26.5. apakšpunktu, kā arī 28. un 29. punktu var pildīt ar noteikumu, ka tie ir noteikti pilnvarā.

IV. F modulis. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz produkta verificēšanu

32. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma 33. punktā, 36.1. apakšpunktā un 37. punktā norādītos pienākumus un nodrošina, kā arī apliecina, ka attiecīgie produkti, uz kuriem attiecas šā pielikuma 34. punktā minētie noteikumi, atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un to starptautisko dokumentu prasībām.

33. Ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā nodrošinātu saražoto produktu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, kā arī starptautisko dokumentu prasībām.

34. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic pārbaudes un testēšanu, lai pārbaudītu produktu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām. Pārbaudes un testēšanu, lai pārbaudītu produktu atbilstību prasībām, pēc ražotāja izvēles veic, pārbaudot un testējot katru produktu atbilstoši šā pielikuma 35. punktam vai pārbaudot un testējot produktus ar statistikas metodēm saskaņā ar šā pielikuma 36. punktu.

35. Atbilstības verificēšana, pārbaudot un testējot katru produktu:

35.1. katru produktu atsevišķi pārbauda un testē, lai verificētu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un starptautisko dokumentu prasībām;

35.2. paziņotā institūcija izdod produktam atbilstības sertifikātu saistībā ar veiktajām pārbaudēm un testēšanu un uzliek identifikācijas numuru katram apstiprinātajam produktam vai nodrošina tā uzlikšanu, uzņemoties par to atbildību;

35.3. ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta un ne īsāku laiku kā konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamais ekspluatācijas laiks glabā atbilstības sertifikātus un, ja nepieciešams, izsniedz tos kompetentajām institūcijām.

36. Atbilstības statistiskā verificēšana:

36.1. ražotājs veic pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu saražotās partijas vienveidīgumu, kā arī produktus verificēšanai iesniedz vienveidīgu partiju veidā;

36.2. no katras partijas pēc nejaušības principa izvēlas vienu paraugu. Visus paraugā ietvertos produktus pārbauda katru atsevišķi un testē saskaņā ar šiem noteikumiem, lai nodrošinātu to atbilstību piemērojamajām starptautisko dokumentu prasībām un noteiktu, vai produktu partija tiek atzīta vai izbrāķēta;

36.3. ja produktu partija tiek atzīta, visus šīs partijas produktus uzskata par pieņemtiem, izņemot tos izlases parauga produktus, kas izbrāķēti testēšanas laikā;

36.4. paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu saistībā ar veiktajām pārbaudēm un testēšanu un uzliek savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam produktam vai nodrošina tā uzlikšanu, uzņemoties par to atbildību;

36.5. ražotājs vēl vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku glabā atbilstības sertifikātus;

36.6. ja produktu partija tiek izbrāķēta, paziņotā institūcija vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu attiecīgās partijas laišanu tirgū. Ja partiju izbrāķēšana notiek bieži, paziņotā institūcija var apturēt statistisko verificēšanu un veikt attiecīgus pasākumus.

37. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

37.1. katram produktam, kas atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām, ražotājs uzliek šo noteikumu 12. punktā norādīto stūres rata zīmi un šā pielikuma 34. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas uzņemas par to atbildību;

37.2. ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta modelim un glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku. Atbilstības deklarācijā norāda kuģu aprīkojuma modeli, kam šī deklarācija ir sagatavota;

37.3. atbilstības deklarācijas kopiju, ja nepieciešams, izsniedz kompetentajām institūcijām.

38. Ražotājs paziņotās institūcijas identifikācijas numuru produktiem var uzlikt ražošanas gaitā, ja paziņotā institūcija tam piekrīt un uzņemas par to atbildību.

39. Ražotāja pienākumus tā uzdevumā un pārziņā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir noteikti pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis var nepildīt ražotāja pienākumus, kas paredzēti šā pielikuma 33. punktā un 36.1. apakšpunktā.

V. G modulis. Atbilstības noteikšana, pamatojoties uz vienības verificēšanu

40. Atbilstības noteikšana, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma 41., 42. un 44. punktā norādītos pienākumus, nodrošina un apliecina, ka produkti, kuriem piemēro šā pielikuma 3. punkta noteikumus, atbilst starptautisko dokumentu prasībām.

41. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju un iesniedz to šajā pielikumā minētajai paziņotajai institūcijai. Dokumentācijā ietver informāciju, kas ļauj novērtēt produkta atbilstību prasībām un apdraudējumu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, informāciju par produkta projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehnisko dokumentāciju ražotājs glabā vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku un, ja nepieciešams, izsniedz to kompetentajām institūcijām. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams, iekļauj vismaz šādus elementus:

41.1. produkta vispārīgo aprakstu;

41.2. projekta skices un ražošanas rasējumus, detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. c. shēmas;

41.3. aprakstus un skaidrojumus, kas nepieciešami rasējumu, shēmu un produkta darbības izpratnei;

41.4. to prasību un testēšanas standartu sarakstu, kas piemērojami kuģu aprīkojumam, un risinājumu aprakstu, ko izmanto, lai izpildītu prasības;

41.5. veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu utt. rezultātus;

41.6. testēšanas pārskatus.

42. Ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu saražotā produkta atbilstību starptautisko dokumentu prasībām.

43. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic pārbaudes un testēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, lai pārbaudītu produkta atbilstību piemērojamajām starptautisko dokumentu prasībām. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu saistībā ar veiktajām pārbaudēm un testēšanu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajam produktam vai nodrošina tā uzlikšanu, uzņemoties par to atbildību. Ražotājs glabā atbilstības sertifikātu vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku, kā arī, ja nepieciešams, izsniedz to kompetentajām institūcijām.

44. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

44.1. katram atsevišķam produktam, kas atbilst attiecīgajām starptautisko dokumentu prasībām, ražotājs uzliek šo noteikumu 12. punktā minēto stūres rata zīmi un šā pielikuma 43. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura uzņemas par to atbildību;

44.2. ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta modelim un glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku. Atbilstības deklarācijā norāda produkta modeli, kam šī deklarācija ir sagatavota;

44.3. atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz kompetentajām institūcijām.

45. Šā pielikuma 41. un 44. punktā noteiktos ražotāja pienākumus tā uzdevumā var pildīt pilnvarotais pārstāvis, ja tie ir norādīti pilnvarā.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 34
Prasības, kas jāizpilda atbilstības novērtēšanas institūcijām, lai kļūtu par paziņotajām institūcijām

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 482)

1. Atbilstības novērtēšanas institūcija atbilst šā pielikuma 2.–17. punktā minētajām prasībām.

2. Atbilstības novērtēšanas institūcija ir komercreģistrā ierakstīta juridiska persona.

3. Atbilstības novērtēšanas institūcija ir trešā persona, kas ir neatkarīga no komersanta vai nav saistīta ar kuģu aprīkojumu, kuru tā novērtē.

4. Institūciju, kas pieder pie komersantu apvienības vai profesionālas federācijas, kura pārstāv komersantus, kas iesaistīti novērtējamā kuģu aprīkojuma projektēšanā, ražošanā, piegādē, montāžā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par atbilstības novērtēšanas institūciju, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesība.

5. Atbilstības novērtēšanas institūcija, tās augstākā vadība un personāls, kas ir atbildīgs par atbilstības novērtēšanu, nav vērtējamā kuģu aprīkojuma projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, to pilnvarotie pārstāvji, kā arī nav ieguvuši cita veida izšķirošo ietekmi atbilstoši Koncernu likuma 3. pantam. Tas neliedz atbilstības novērtēšanas institūcijai izmantot novērtētos produktus, kas nepieciešami atbilstības novērtēšanas institūcijas darbībai, vai izmantot šādus produktus šajā punktā minēto personu personiskiem mērķiem.

6. Atbilstības novērtēšanas institūcija, tās augstākā vadība un personāls, kas ir atbildīgs par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar vērtējamā kuģu aprīkojuma projektēšanu, ražošanu vai būvniecību, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Šajā punktā minētās personas neiesaistās nekādās darbībās, kas var būt pretrunā ar šo personu lēmumu neatkarību vai godprātību attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, par kurām attiecīgā novērtēšanas institūcija ir paziņota. Tas īpaši attiecināms uz konsultāciju pakalpojumiem.

7. Atbilstības novērtēšanas institūcija nodrošina, lai tās filiāles vai apakšuzņēmuma līguma slēdzēja darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

8. Atbilstības novērtēšanas institūcija un tās personāls atbilstības novērtēšanas darbības veic profesionāli, godprātīgi un kompetenti, bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt lēmumu vai atbilstības novērtēšanas rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

9. Atbilstības novērtēšanas institūcija ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri noteikti saskaņā ar šiem noteikumiem un saistībā ar kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

10. Atbilstības novērtēšanas institūcijas rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un kuģu aprīkojuma veidiem, kategorijām vai apakškategorijām, ar ko saistībā tā ir paziņota, ir:

10.1. personāls ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstošu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanu;

10.2. procedūru apraksti, saskaņā ar kuriem veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot procedūru pārredzamību un iespēju tās reproducēt. Atbilstības novērtēšanas institūcijai ir izstrādāta politika un procedūras, ar kurām uzdevumi, kurus tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no citām darbībām;

10.3. procedūras to darbību veikšanai, kurās ņem vērā komersanta lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tās struktūru, kuģu aprīkojuma tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

11. Atbilstības novērtēšanas institūcijai ir līdzekļi, lai veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu, kā arī piekļuve nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

12. Personālam, kas atbildīgs par atbilstības novērtēšanas veikšanu, ir:

12.1. atbilstoša tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver atbilstības novērtēšanu, saistībā ar kuru atbilstības novērtēšanas institūcija ir paziņota;

12.2. nepieciešamās zināšanas par prasībām attiecībā uz atbilstības novērtēšanu un pilnvarojums veikt atbilstības novērtēšanu;

12.3. zināšanas un sapratne par piemērojamām prasībām un testēšanas standartiem, kā arī par nosacījumiem Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos tiesību aktos, ar kuriem ir pārņemti minētie Eiropas Savienības tiesību akti;

12.4. spēja sagatavot sertifikātus, datus un ziņojumus, kuros pierādīts, ka novērtēšana ir veikta.

13. Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas institūcijas, tās augstākās vadības un novērtēšanā iesaistītā personāla objektivitāte.

14. Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas institūcijas augstākā vadība un personāls, kas veic novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

15. Atbilstības novērtēšanas institūcijas apdrošina savu civiltiesisko atbildību.

16. Atbilstības novērtēšanas institūcijas personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem. Īpašumtiesības tiek aizsargātas.

17. Atbilstības novērtēšanas institūcijas pašas piedalās paziņoto institūciju koordinācijas grupas darbā vai nodrošina, lai personāls, kas veic novērtēšanu, būtu informēts par standartizācijas darbībām un paziņoto institūciju koordinācijas grupas darbībām un kā vadlīnijas piemērotu paziņoto institūciju koordinācijas grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 34
Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas paraugs

ES atbilstības deklarācija Nr. xxx
EU Declaration of conformity No. xxx

1. Nr. .../No. ... 
 (unikāls produkta identifikācijas numurs/
Unique identification number of the product
)

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds/nosaukums un adrese (pilnvarotajam pārstāvim jānorāda arī ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese)/Name and address of the manufacturer or his authorised representative (authorised representative shall also indicate name and address of the manufacturer)

 
 

3. Šī atbilstības deklarācija ir izsniegta vienīgi uz šāda ražotāja (vai uzstādītāja) atbildību/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer)

 
 

4. Deklarācijas priekšmets/Object of the declaration

 

(produkta identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību; ja nepieciešams, var pievienot fotogrāfiju/
identification of product allowing traceability. It may include a photograph, where appropriate
)
 
 

5. Šā pielikuma 4. punktā norādītais deklarācijas priekšmets atbilst Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumiem Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi".
The object of the declaration described above is in conformity with the Cabinet Regulation No 34 "Regulation on Marine Equipment" of 17 January 2017.

6. Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz pārējām tehniskām specifikācijām, attiecībā uz kurām tiek deklarēta atbilstība/References to the relevant harmonised standards used or references to other specifications in relation to which conformity is declared

 
 

7. Paziņotā institūcija (ja nepieciešams)/Where applicable, the notified body

(nosaukums, numurs/name, number)
ir veikusi/performed 
 (darbības apraksts/description of intervention)
un izsniegusi sertifikātu/and issued the certificate 

8. Papildinformācija/Additional information

 
 

Parakstīts šādas personas vārdā/Signed for and on behalf of

(amats, vārds, uzvārds/position, name, surname) (paraksts/signature) (izdošanas vieta un datums/
place and date of issue)
Satiksmes ministrs Uldis Augulis
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 34

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 482)

 

LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJAS
KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

 

ATBILSTĪBAS APLIECĪBA
(SERTIFIKĀTS)
Nr. 
______

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 34
"Kuģu aprīkojuma noteikumi" 77. punktu, apliecinām, ka
 
(komersanta pilns nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.)
 
ir Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas atzīts komersants, kas veic šīs atbilstības apliecības (sertifikāta) pielikumā norādītos darbus*
Atbilstības apliecība (sertifikāts) ir derīga līdz 
ar nosacījumu, ka tā tiek apstiprināta katru gadu.

Nākamās apskates termiņš __________________________________

Vieta ________________________ Datums ____________________

Z.v.

Pilnvarotā persona  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Veicot atbilstības apliecības (sertifikāta) pielikumā norādītos darbus, komersanta dokumentos jābūt ierakstam: "Darbi veikti saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas prasībām."

Ikgadējā apstiprināšana

Pamatojoties uz ikgadējo apskati (Komersanta apskates akts Nr. _______), šī atbilstības apliecība (sertifikāts) tiek apstiprināta.

Nākamās apskates termiņš __________________________________

Vieta ________________________ Datums ____________________

Pilnvarotā persona  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Zīmogs vai spiedogs
 

Pamatojoties uz ikgadējo apskati (Komersanta apskates akts Nr. _______), šī atbilstības apliecība (sertifikāts) tiek apstiprināta.

Nākamās apskates termiņš _____________________________

Vieta ________________________ Datums ____________________

Pilnvarotā persona  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Zīmogs vai spiedogs
 

Pamatojoties uz ikgadējo apskati (Komersanta apskates akts Nr. _______), šī atbilstības apliecība (sertifikāts) tiek apstiprināta.

Nākamās apskates termiņš _____________________________

Vieta ________________________ Datums ____________________

Pilnvarotā persona  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Zīmogs vai spiedogs
 

Pamatojoties uz ikgadējo apskati (Komersanta apskates akts Nr. _______), šī atbilstības apliecība (sertifikāts) tiek apstiprināta.

Nākamās ikgadējās apskates termiņš _____________________________

Vieta ________________________ Datums ____________________

Pilnvarotā persona  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Zīmogs vai spiedogs
 

ATBILSTĪBAS APLIECĪBAS (SERTIFIKĀTA) Nr. ______ PIELIKUMS

Nr. p. k.Komersanta veicamie darbi un aprīkojumsTehniskā dokumentācija
   
   
   
   
   
   
   
Pilnvarotā persona 
 (vārds, uzvārds, paraksts)

Z.v.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kuģu aprīkojuma noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 17.01.2017.Stājas spēkā: 31.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 30.01.2017. OP numurs: 2017/23.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288362
{"selected":{"value":"09.12.2021","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2017","iso_value":"2017\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2017.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.12.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"