Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Liepājā 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.15, 11.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.

II. NODEVAS APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

3. Nodevas likme noteikta saskaņā ar pielikumu.

4. Objektam, kuru veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

III. NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA, ATVIEGLOJUMI

5. Iesniedzot Būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu, Paskaidrojuma rakstu vai Apliecinājuma karti, būvniecības ierosinātājs norāda šādus nodevas maksātāja rekvizītus:

5.1. juridiska persona:

5.1.1. juridisko un faktisko adresi;

5.1.2. reģistrācijas numuru;

5.1.3. tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

5.2. fiziska persona:

5.2.1. vārdu, uzvārdu;

5.2.2. personas kodu;

5.2.3. deklarēto un faktisko adresi;

5.2.4. tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

6. Maksāšanas paziņojumu par nodevu par būvatļaujas saņemšanu Būvvalde būvniecības pasūtītājam izsniedz reizē ar būvatļauju.

7. Nodevu par būvniecības ieceres akceptu atzīmes veidā uz Paskaidrojuma raksta vai Apliecinājuma kartes maksā pilnā apjomā pirms ieceres akcepta. Maksāšanas paziņojumu Būvvalde nosūta uz būvniecības ieceres ierosinātāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

8. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas ar I vai II invaliditātes grupu, maznodrošinātas vai trūcīgas personas un politiski represētas personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas – individuālai lietošanai). Minētās personas no nodevas netiek atbrīvotas, ja veikta patvaļīga būvniecība.

9. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvobjekti, kuru pasūtītājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

10. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvobjekti, kuros tiek veikti restaurācijas darbi ēkām, kuras ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (tai skaitā ēkas, kuras ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" sastāvdaļa).

11. Nodevu ieskaita Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kontā.

IV. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

12. Galīgo kontroli par nodevas samaksu veic Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde, metodisko kontroli veic Būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.

13. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.4 "PAR NODEVĀM PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2016.gada 8.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.28
NODEVAS LIKME
Nr.p.k.KategorijaObjekta raksturojumsNodevas objekts (vienība)Nodeva
EUR
1.ĒKU VIENKĀRŠOTĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA (VR)
1.1.VR1., 2. un 3.grupas būves, ēku fasādes, telpu grupas
1.1.1. 1., 2. un 3.grupas ēkas vai telpu grupas vienkāršotā atjaunošana (ar vai bez lietošanas veida maiņas)ēka vai telpu grupa30,0
1.1.2. 1., 2. vai 3.grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūvesēka vai telpu grupa30,0
1.1.3. 1.grupas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošanaēka20,0
1.1.4. 2. un 3.grupas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošanaēka25,0
1.1.5. Mazēkas (apbūves laukums līdz 25 kv.m) vai atsevišķas rūpnieciski izgatavotas vienstāva ēkas (apbūves laukums līdz 60 kv.m) jauna būvniecība, ierīkošana, pārbūve, novietošanaēka vai

būvizstrādājums

30,0
1.1.6. 1., 2. un 3.grupas ēkas konservācijaēka30,0
1.1.7. 1. vai 2.grupas ēkas (būves) nojaukšana (ja nav pieslēgta inženiertīkliem) vai būves neesības konstatācija

būve

10,0
2.ĒKU BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 2.GRUPAS (2DZ; 2PB; 2RB; 2CB) UN 3.GRUPAS BŪVĒM (3DZ; 3PB; 3RB; 3CB)
2.1.2DZ
3DZ
Dzīvojamās mājas (tajā skaitā viendzīvokļa, divu dzīvokļu, dvīņu un rindu mājas, daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas pie dzīvojamām ēkām)
2.1.1. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (tajā skaitā dvīņu un rindu mājas) jauna būvniecībaēka120,0
2.1.2. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (tajā skaitā dvīņu un rindu mājas) pārbūve vai atjaunošana vairāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka90,0
2.1.3. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (tajā skaitā dvīņu vai rindu mājas) pārbūve, atjaunošana mazāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka40,0
2.1.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecībaēka140,0
2.1.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve vai atjaunošana vairāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka120,0
2.1.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve, atjaunošana mazāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka60,0
2.1.7. Dzīvojamās mājas palīgēkas jauna būvniecībaēka40,0
2.1.8. Dzīvojamās mājas palīgēkas pārbūve vai atjaunošanaēka25,0
2.1.9. Dzīvojamās mājas telpu grupas pārbūve vai atjaunošanatelpu grupa50,0
2.2.2PB
3PB
Publiskās ēkas *
2.2.1. Publiskās ēkas jauna būvniecībaēka200,0
2.2.2. Publiskās ēkas pārbūve vai atjaunošana vairāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka160,0
2.2.3. Publiskās ēkas pārbūve vai atjaunošana mazāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka80,0
2.2.4. Publiskās ēkas telpu grupas pārbūve vai atjaunošanatelpu grupa70,0
2.3.2RB
3RB
Ražošanas ēkas (tajā skaitā noliktavas, katlu mājas, transformatoru apakšstacijas, degvielas uzpildes stacijas, automazgātavas u.tml.)
2.3.1. Ražošanas ēkas jauna būvniecībabūve150,0
2.3.2. Ražošanas ēkas pārbūve un atjaunošana vairāk par 50% no esošā būves apjomabūve120,0
2.3.3. Ražošanas ēkas pārbūve un atjaunošana mazāk par 50% no esošā būves apjomabūve60,0
2.3.4. Ražošanas ēkas telpu grupas pārbūve vai atjaunošanatelpu grupa50,0
2.4.2CB
3CB
Citas neklasificētas ēkas (cietumi, kazarmas, ugunsdzēsības, policijas, aizsardzības spēku u.tml. )
2.4.1. Citas neklasificētas ēkas jauna būvniecībaēka150,0
2.4.2. Citas neklasificētas ēkas pārbūve vai atjaunošana vairāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka120,0
2.4.3. Citas neklasificētas ēkas pārbūve vai atjaunošana mazāk par 50% no esošā ēkas apjomaēka60,0
2.4.4. Citas neklasificētas ēkas telpu grupas pārbūve, atjaunošanatelpu grupa50,0
3.NOJAUKŠANAS BŪVPROJEKTS (2NB; 3NB)
3.1.2NB2.grupas būves (ja ēkai nav atvienoti inženiertīkli)
3.1.1. Ēkas vai būves nojaukšanaēka vai būve30,0
3.2.3NB3.grupas būves (ja ēkai nav atvienoti inženiertīkli)
3.2.1. Ēkas vai būves nojaukšanaēka vai būve50,0
4.INŽENIERBŪVES VIENKĀRŠOTĀ DOKUMENTĀCIJA 1.GRUPAS BŪVĒM (IVR)
4.1.IVRLabiekārtojuma elementi, žogs, gājēju celiņš, veloceliņš, labiekārtots laukums ar segumu bez inženiertīkliem u.tml.
4.1.1. 1.grupas inženierbūvju

jauna būvniecība, ierīkošana, novietošana vai pārbūve

elements vai elementu kopums vienas dokumentācijas ietvaros30,0
5.INŽENIERBŪVES BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 2.GRUPAS BŪVĒM (2IB)
5.1.2IB2.grupas inženierbūves (tajā skaitā autostāvvietas)
5.1.1. 2.grupas inženierbūves jauna būvniecībabūve100,0
5.1.2. 2.grupas inženierbūves pārbūve vai atjaunošanabūve80,0
6.INŽENIERBŪVES BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 3.GRUPAS BŪVĒM (3IB)
6.1.3IB3.grupas inženierbūves
6.1.1. 3.grupas inženierbūves jauna būvniecībabūve140,0
6.1.2. 3.grupas inženierbūves pārbūve vai atjaunošanabūve120,0
7.INŽENIERTĪKLU VIENKĀRŠOTĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA (VRT)
7.1.VRTŪdens, kanalizācijas, gāzes, siltumapgādes, vājstrāvas, elektronisko sakaru tīkli u.tml.
7.1.1. Inženiertīkla pievada jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana vai ierīkošanapievads30,0
7.1.2. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas paskaidrojuma raksts (izņemot pievada ierīkošanu)zemes vienība30,0
7.1.3. Iekšējo inženierkomunikāciju tīklu jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana vai ierīkošanaviens komunikāciju veids30,0
8.INŽENIERTĪKLU BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 2.GRUPAS BŪVĒM (2IT)
8.1.2ITŪdens, kanalizācijas, gāzes, siltumapgādes, vājstrāvas, elektronisko sakaru tīkli u.tml.
8.1.1. 2.grupas inženiertīklu jauna būvniecība, pārbūve vai atjaunošana**zemes vienība20,0
9.INŽENIERTĪKLU BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 3.GRUPAS BŪVĒM (3IT)
9.1.3ITŪdens, kanalizācijas, energoapgādes, vājstrāvas, elektronisko sakaru tīkli u.tml.
9.1.1. 3.grupas inženiertīklu jauna būvniecība, pārbūve vai atjaunošana**zemes vienība40,0

* – publiskās ēkas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" 1.pielikumu

** – maksimālā būvnodevas summa nedrīkst pārsniegt 500,00 euro

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNo 2014.gada 1.oktobra, stājoties spēkā jaunajam Būvniecības likumam, ir mainījusies būvniecības kārtība, tajā skaitā būvatļaujas izsniegšanas kārtība, kā arī spēku zaudēja Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantā, precizējot ar nodevu apliekamos būvniecības ieceres veidus.

2016.gada 22.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" (turpmāk – Noteikumi Nr.480), saskaņā ar kuriem noteikta jauna kārtība, kādā maksājama pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē. 2017.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Noteikumos Nr.480, kas nosaka ierobežojumu nodevas apjomam par elektronisko sakaru tīklu un tīklu pievadu būvniecību.

Tāpat jāņem vērā, kā Noteikumu Nr.480 grozījumu anotācijā norādīts, ka pašvaldības nodeva ir pašvaldības domes noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā. Līdz šim kārtību, kādā maksājama nodeva Liepājas pilsētā, kā arī nodevas apmēru noteica LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2001.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.4 "PAR NODEVĀM PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.4). Saistošie noteikumi ir novecojuši un vairs nav atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Noteikumu Nr.480 15.punkts paredz, ka nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā, savukārt atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. Nodeva par būvniecības ieceres akceptu Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē pilnā apmērā maksājama pirms ieceres akcepta. Ja iecere tiek noraidīta, nodevu atmaksā.

Vienlaikus ar saistošajiem noteikumiem ir nepieciešams precizēt gan būvniecības veidus atbilstoši jaunajam Būvniecības likumam, gan būvju grupas atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

Saskaņā ar jauno Būvniecības likumu, lai ierosinātu būvniecību un jau būvniecības procesa sākumā saņemtu būvatļauju (ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem), Būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Savukārt, izpildot būvatļaujā ietvertos projektēšanas nosacījumus, būvprojekts atkārtoti ir jāiesniedz Būvvaldē izvērtēšanai pirms atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Tādējādi ir būtiski mainījies būvatļaujas izsniegšanas process.

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek izstrādāts būvprojekts, kurš jāiesniedz Būvvaldei, kas to izskata un veic būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo būvniecības procesu šī procesa stadija ir analoga iepriekšējai.

Jaunais būvniecības procesa regulējums paredz, ka atkarībā no būvniecības ieceres, Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās būves grupas un būvniecības veida, ierosinot būvniecību, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus, t.sk. būvprojektu minimālā sastāvā. Jaunais regulējums paredz, ka Būvvaldei būvprojekts turpmāk ir jāizskata divas, nevis vienu reizi, kā tas bija līdz jaunā regulējuma spēkā stāšanās – pirmo reizi pirms būvatļaujas izsniegšanas, bet otro reizi – pirms atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, tādējādi ir palielinājies Būvvaldē izskatāmo dokumentu apjoms. Uz to norāda arī likumdevējs, paredzot Būvniecības likumā garāku būvniecības iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas termiņu.

Objektiem, kuri ir iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tiek izvirzītas īpašas prasības to uzturēšanai, restaurācijai, kā arī šo prasību īstenošana salīdzinājumā ar cita veida būvobjektiem nereti prasa īpašas metodes un lielākus līdzekļu ieguldījumus, kas savukārt neveicina kultūras pieminekļu iegādāšanos privātīpašumā, kā arī šādu objektu restaurāciju. Lai atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā minētajam realizētu vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām – sniegtu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, būvobjekti, kuros tiek veikti restaurācijas darbi ēkām, kuras ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (tai skaitā ēkas, kuras ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskā centra" sastāvdaļa), tiek atbrīvoti no būvnodevas. Tādējādi tiks veicināta kultūras mantojuma saglabāšana Liepājas pilsētā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē (turpmāk tekstā – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē.

Nodevas aprēķinam nodevas objektam (ēkai, būvei, telpu grupai) noteikta nodevas likme. Būvobjektam, kuru veido vairākas būves, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves nodevas likmi.

Ja būvdarbi uzsākti pirms būvatļaujas izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī pirms atzīmes izdarīšanas Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu, piemēro koeficientu K=3. Koeficientu nepiemēro, ja patvaļīgo būvniecību nav veicis būvniecības ierosinātājs.

No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, Paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz būvniecības ierosinātājiem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot būvniecības procesa tiesiskumu.

Nosakot nodevu likmes, ir ņemta vērā attiecīgā būvniecības procesa sarežģītība – vienkāršākiem procesiem nosakot zemākas nodevas likmes, sarežģītākiem attiecīgi likmi kāpinot. Ņemta vērā arī atšķirība starp būvniecības veidiem (jaunbūve, pārbūve, atjaunošana, restaurācija utt.) likmes aprēķinā ietverot attiecīgu procentuāli samazinošu vērtību. Nosakot nodevas, ietverts atbalsts ražošanas ēku būvniecībai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPar saistošo noteikumu piemērošanas jautājumiem var vērsties Būvvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 08.12.2016.Stājas spēkā: 25.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 24.01.2017. OP numurs: 2017/19.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288242
25.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)