Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 28

Rīgā 2017. gada 10. janvārī (prot. Nr. 2 18. §)
Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
21. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā;

1.2. nomas maksas noteikšanas metodiku un tās izņēmumus, kā arī nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. iznomātājs – nomas objekta valdītājs vai pārvaldītājs;

2.2. nomas objekts – vieta (valsts nekustamajā īpašumā) pakalpojuma sniegšanai muitas kontroles punkta teritorijā;

2.3. nomnieks – nomas tiesību pretendents, ar kuru iznomātājs slēdz līgumu par nomas objekta iznomāšanu;

2.4. nosacītā nomas maksa – nomas objekta nomas maksa, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 97) minēto metodiku vai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 350) minēto neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam.

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 36)

II. Nomas objekta iznomāšanas kārtība

3. Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, ievērojot Muitas likuma 21. pantu.

4. Nomnieku noskaidro rakstiskā izsolē (turpmāk – izsole), ņemot vērā šajos noteikumos minētos kritērijus.

5. Iznomātājs izveido komisiju, kura rīko izsoli, pieņem lēmumus un veic citas šajos noteikumos minētās darbības nomas objekta iznomāšanas procesā (turpmāk – komisija).

6. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs komisijas locekļi. Komisijas sastāvu veido nomas objekta valdītāja vai pārvaldītāja vai citu valsts vai pašvaldību institūciju pārstāvji. Komisijas locekļi pirms izsoles nolikuma izstrādes paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta nomas tiesību pretendenta izvēlē vai darbībā.

7. Komisija izstrādā un apstiprina izsoles nolikumu. Nolikumā norāda izsoles pieteikumu iesniegšanas vietu, laiku un iesniegšanas termiņu, izsoles norises kārtību, finanšu piedāvājumu atvēršanas vietu un laiku, kā arī šādas prasības nomas tiesību pretendentiem:

7.1. nomas tiesību pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai nodokļu maksātāju reģistrā;

7.2. izsoles pieteikuma iesniegšanas dienā nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un nomas tiesību pretendents pilda parādsaistības;

7.3. komercsabiedrības dibinātāji vai komercsabiedrības amatpersona ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs nav krimināli sodīts par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā;

7.4. ja nomas objekts atrodas robežšķērsošanas vietā, – komercsabiedrības dibinātāji vai komercsabiedrības amatpersona ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs ar spēkā stājušos nolēmumu nav atzīts par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar cilvēku tirdzniecību, terorismu, spiegošanu, personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, kontrabandu, narkotiskajām vai psihotropajām vielām, ieročiem, radioaktīvajām vielām, kukuļdošanu, kukuļņemšanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, tirgošanos ar ietekmi, prettiesisku labumu pieprasīšanu, pieņemšanu un došanu, kā arī ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu;

7.5. pēdējo 12 mēnešu laikā pirms izsoles pieteikuma iesniegšanas dienas nomas tiesību pretendents nav atkārtoti sodīts par administratīviem pārkāpumiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, finanšu, muitas jomā vai komercdarbībā;

7.6. nomas tiesību pretendentam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbības vai saimnieciskās darbības veikšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

7.7. citas prasības un kritērijus konkrētam komercdarbības vai saimnieciskās darbības veidam. Komisijas noteiktās prasības nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei.

8. Komisija publicē izsoles nolikumu un šādu informāciju par nomas objektu un izsoli:

8.1. nomas objekta iznomāšanas mērķis;

8.2. nomas objektu raksturojoša informācija (piemēram, adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums, platība);

8.3. komisijas noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa;

8.4. iznomāšanas termiņš;

8.5. citi iznomāšanas nosacījumi, ja tādi ir paredzēti normatīvajos aktos vai tos noteicis iznomātājs;

8.6. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par 15 darbdienām no izsoles nolikuma publicēšanas dienas;

8.7. nomas līguma projekts;

8.8. nomas objekta apskates vieta un laiks.

9. Šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju publicē valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" un Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju (izņemot nomas līguma projektu) izvieto publiski pieejamā vietā muitas kontroles punkta telpās, norādot vietu un laiku, kad var iepazīties ar nomas līguma projektu. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

10. Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai, izņemot gadījumu, ja pagarina esoša nomas līguma termiņu:

10.1. iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt jau esošā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai arī iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos minētajā kārtībā;

10.2. pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt pusi no Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktā nomas līguma termiņa, un nomas maksu pārskata ne retāk kā reizi sešos gados;

10.3. pagarinot nomas līguma termiņu, iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma termiņa pagarināšanas nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 9. punktā minēto iestāžu tīmekļvietnē.

11. Iznomātājam ir tiesības nepagarināt nomas līgumu ar nomnieku, kurš nav labticīgi pildījis nomnieka pienākumus, kas noteikti attiecīgajā līgumā vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā, tai skaitā tam ir nenokārtotas parādsaistības pret iznomātāju vai iznomātājam ir informācija par publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādiem.

12. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nomas objekta stāvokli, kā arī saņemt citu iznomātāja rīcībā esošo informāciju un iepazīties ar nomas objektu dabā.

13. Lai pieteiktos šo noteikumu 4. punktā minētajai izsolei, nomas tiesību pretendents:

13.1. iemaksā izsoles nolikumā norādītajā bankas kontā drošības naudu divkāršā publicētās nomas objekta mēneša nosacītās nomas maksas apmērā;

13.2. iesniedz iznomātājam pieteikumu dalībai izsolē. Pieteikumā norāda:

13.2.1. komersanta nosaukumu (firmu), juridisko adresi, komersanta un nodokļu maksātāja vienoto reģistrācijas numuru vai saimnieciskās darbības veicēja vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu;

13.2.2. speciālās atļaujas (licences) sēriju un numuru, ja komercdarbībai vai saimnieciskajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama speciālā atļauja (licence);

13.2.3. informāciju par nomas tiesību pretendenta rīcībā esošajiem resursiem un pieredzi attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai;

13.2.4. informāciju par nomas tiesību pretendenta atbilstību komisijas noteiktajām prasībām un kritērijiem konkrētam komercdarbības vai saimnieciskās darbības veidam;

13.2.5. nomas objektu raksturojošo informāciju (piemēram, adresi, kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu, platību);

13.2.6. citu informāciju, kas ir minēta izsoles nolikumā.

14. Nomas tiesību pretendents pieteikumam dalībai izsolē pievieno:

14.1. noteikta parauga apliecinājumu (1. pielikums) un, ja ir notikusi saziņa par izsludināto izsoli ar citiem nomas tiesību pretendentiem, arī informāciju par saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto izsoli (2. pielikums);

14.2. slēgtā aploksnē finanšu piedāvājumu, kurā norādīta piedāvātā nomas maksa. Uz aploksnes norāda, ka finanšu piedāvājums iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objektu raksturojošo informāciju un nomas tiesību pretendentu identificējošus datus;

14.3. dokumentu, kas apliecina drošības naudas iemaksu.

15. Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to saņemšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz komisijas noteiktajam izsoles pieteikumu atvēršanas brīdim.

16. Pēc komisijas pieprasījuma nomas tiesību pretendents iesniedz papildu dokumentus un ziņas, kas saistītas ar tā komercdarbību vai saimniecisko darbību (piemēram, darba līgumus, pilnvaras), izņemot informāciju, ko komisija var iegūt publiskajās datubāzēs.

17. Izsolē piedalās personas, kas pieteikumu un šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus dalībai izsolē iesniegušas komisijas noteiktajā termiņā un atbilst izsoles nolikumā minētajām prasībām.

18. Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja pēdējā gada laikā iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar pretendentu noslēgto līgumu par cita īpašuma lietošanu, jo nav pildīti līgumā noteiktie pienākumi, vai ir stājies spēkā tiesas nolēmums, saskaņā ar kuru izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu. Iznomātājam ir tiesības neiznomāt nomas objektu nomas tiesību pretendentam, kurš nav labticīgi pildījis citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam ir nenokārtotas parādsaistības pret iznomātāju vai iznomātājam ir informācija par publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādiem.

19. Finanšu piedāvājuma atvēršanu izsoles nolikumā norādītajā datumā, laikā un vietā rīko komisija.

20. Komisija izsoles nolikumā norādītajā datumā, laikā un vietā klātesošajiem paziņo, ka pieteikumu pieņemšana ir pabeigta un sākusies izsole. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personīgi iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti pieteikumi.

21. Finanšu piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

22. Pēc finanšu piedāvājuma atvēršanas komisijas loceklis nosauc nomas tiesību pretendentu, izsoles pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksu, un visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma. Finanšu piedāvājumu atvēršana tiek protokolēta. Mutiski piedāvājumi izsolē ir aizliegti.

23. Pēc visu finanšu piedāvājumu atvēršanas paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu. Izsoles rezultātu paziņošana tiek protokolēta.

24. Ja pēc visu finanšu piedāvājumu atvēršanas atklājas, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, komisija veic vienu no šādām darbībām:

24.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus finanšu piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās finanšu piedāvājumu atvēršanā, un organizē finanšu piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;

24.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt rakstiski savu finanšu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot finanšu piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.

25. Ja finanšu piedāvājumā piedāvātā nomas maksa ir mazāka par publicēto nomas objekta nosacītās nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē.

26. Ja publicētajā nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens nomas tiesību pretendents, komisija lemj par atkārtotas izsoles rīkošanu, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto publicēšanas kārtību, un var pazemināt nosacīto nomas maksu, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 97 minētās prasības nomas maksas noteikšanā.

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 36)

27. Komisija apstiprina izsoles rezultātus un triju darbdienu laikā pēc rezultātu apstiprināšanas nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 9. punktā minēto iestāžu tīmekļvietnē, vienlaikus informējot visus izsoles dalībniekus par pieņemto lēmumu.

28. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents iznomātāja noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām darbdienām, paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu parakstīt nomas līgumu. Ja minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

29. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, atsakās parakstīt nomas līgumu vai ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, vai nomas tiesību pretendenta vainas dēļ netiek parakstīts telpu nodošanas–pieņemšanas akts, iemaksātā drošības nauda nomas tiesību pretendentam netiek atmaksāta.

30. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu vai ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, iznomātājs var rakstiski piedāvāt nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu. Komisija divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 9. punktā minēto iestāžu tīmekļvietnē.

31. Informāciju par noslēgto nomas līgumu divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē šo noteikumu 9. punktā minēto iestāžu tīmekļvietnē.

32. Šo noteikumu 26. punktā minētajā gadījumā, ja nomas objektu iznomā par pazeminātu nosacīto nomas maksu, nomas līguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

33. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, pārskatīt nomas maksu, ja notikušas izmaiņas nekustamā īpašuma tirgus segmentā. Pārskatot nomas maksu, tās apmēru nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 97 vai Ministru kabineta noteikumos Nr. 350 minētajai nomas maksas noteikšanas kārtībai. Ja pārskatītā nomas maksa ir zemāka nekā nomas līgumā noteiktā nomas maksa, samazinājums nedrīkst pārsniegt 20 % no noteiktās nomas maksas. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas.

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 36)

III. Nomas līgumā ietveramie tipveida nosacījumi

34. Nomas līgumā ietver šādus nosacījumus:

34.1. nomas līguma priekšmets;

34.2. iznomātāja un nomnieka personu identificējošie dati;

34.3. nomas objekta izmantošanas mērķis;

34.4. nomas maksas un apsaimniekošanas maksas apmērs, samaksas kārtība, pārskatīšanas kārtība, papildu maksājumu, tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksu, nekustamā īpašuma nodokļa vai tā kompensācijas, nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, siltumenerģijas, elektroenerģijas, dabasgāzes piegādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana) izmaksu, sakaru pakalpojumu izmaksu un citu nomas līgumā paredzēto izmaksu samaksas kārtība;

34.5. līdzēju tiesības un pienākumi;

34.6. līdzēju atbildība par līguma saistību nepildīšanu;

34.7. nomas līguma termiņš;

34.8. strīdu izšķiršanas kārtība;

34.9. līguma izbeigšanas nosacījumi, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no nomas līguma.

35. Noslēgtā nomas līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no publicētajiem nomas līguma nosacījumiem. Līgumā noteiktā nomas maksa nedrīkst būt zemāka par izsoles rezultātiem (izņemot gadījumu, ja nomas maksa tiek mainīta šo noteikumu 36. un 38. punktā minētajos gadījumos). Pusēm savstarpēji vienojoties, publicēto nomas līguma projektu pirms parakstīšanas var nebūtiski mainīt, ievērojot šajā punktā minētos nosacījumus.

36. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksu bez grozījumu izdarīšanas līgumā šādos gadījumos:

36.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Šādā gadījumā nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

36.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Šādā gadījumā nomas līgumā noteikto papildu maksājumu apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos;

36.3. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

37. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības nemainīt nomas maksu šo noteikumu 36. punktā minētajos gadījumos, ja nomas maksas palielinājums gadā ir mazāks nekā attiecīgā paziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas.

38. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji pārskatīt un mainīt nomas maksu bez grozījumu izdarīšanas līgumā, piemērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 97 vai Ministru kabineta noteikumos Nr. 350 minēto nomas maksas noteikšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 36)

39. Nomas līgumā paredz, ka nomnieks nedrīkst nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.

40. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām nedēļām un garāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, un nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nomnieks taisījis nomas objektam, ja:

40.1. nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts;

40.2. nomnieks vairāk nekā 30 dienas nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par apsaimniekošanas pakalpojumiem vai nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, par siltumenerģijas, elektroenerģijas, dabasgāzes piegādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu), vai sakaru pakalpojumiem;

40.3. nomnieks vairāk nekā 30 dienas kavē nekustamā īpašuma nodokļa vai tā kompensācijas samaksu;

40.4. nomas objekts vai tā daļa tiek nodota apakšnomā;

40.5. nomnieks nepilda nomas objekta izmantošanas nosacījumus;

40.6. nomnieks neatbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem;

40.7. nomnieks ir likvidēts un izslēgts no komercreģistra vai nomnieks ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra kā saimnieciskās darbības veicējs;

40.8. nomnieks 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nav uzsācis pakalpojuma sniegšanu nomas objektā vai uz laikposmu, kas ir ilgāks par 30 dienām, ir apturējis pakalpojuma sniegšanu nomas objektā.

41. Ja ieguldījumu veikšanas pienākums nomniekam paredzēts publicētajos nomas nosacījumos vai arī nomas līguma darbības laikā ieguldījumu veikšanu rakstveidā saskaņo iznomātājs, nomas līgumā paredz, ka:

41.1. nomnieks ir tiesīgs būvdarbus uzsākt pēc tam, kad iznomātājs nodrošinājis būves tehnisko apsekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tostarp būves foto fiksāciju;

41.2. nomniekam ir pienākums būvdarbu garantijas termiņu noteikt atbilstoši būves grupai un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu garantijai jābūt spēkā arī tad, ja nomas līgums tiek izbeigts pirms garantijas termiņa beigām, un šajā gadījumā būves īpašnieks ir tiesīgs vērsties pie būvuzņēmēja ar prasību novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvdarbu trūkumus vai defektus. Nomnieka pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt iznomātājam nomnieka un būvuzņēmēja parakstītu apliecinājumu par minēto prasību izpildi;

41.3. nomniekam ir pienākums veikt būvdarbus saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātam un saskaņotam (tostarp ar iznomātāju) būvprojektam un iznomātāja akceptētai izmaksu tāmei, būvdarbu izpildei piesaistot tikai būvuzņēmēju vai kvalificētus speciālistus, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir tiesīgi veikt attiecīgos būvdarbus;

41.4. nomniekam ir pienākums viena mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt iznomātājam aktu par būves nodošanu ekspluatācijā, būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, izpilddokumentāciju, tai skaitā izpildshēmas, izpildrasējumus, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par lietotajiem materiāliem, uzstādīto iekārtu un mehānismu garantiju apliecinājumus un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes aktus un protokolus, apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas un citus izpildu dokumentus. Pienākums iesniegt iznomātājam nomnieka rīcībā esošo izpilddokumentāciju ir arī tad, ja būvdarbi netiek pilnībā pabeigti un būvobjekts netiek nodots ekspluatācijā.

42. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku divus mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts iznomātājam nepieciešams muitas kontroles, robežkontroles, Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles vai citu valsts institūciju uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

43. Iznomātājs neatlīdzina nomniekam tā veiktos ieguldījumus nomas objektā, izņemot šādus gadījumus:

43.1. ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no līguma pirms termiņa, jo nomas objekts iznomātājam nepieciešams normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju īstenošanai un nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības;

43.2. ja iznomātājs publicētajā izsoles nolikumā ir paredzējis nomnieka ieguldījumu veikšanas pienākumu un apjomu un nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības.

44. Ja nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības un šo noteikumu 41. punktā minētās saistības, iznomātājs nomniekam atlīdzina nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru, ko uz nomas līguma izbeigšanas brīdi noteicis sertificēts vērtētājs. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar Civillikuma nosacījumiem, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām uz darbu veikšanas brīdi, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti citā veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas pakalpojumu tarifos.

IV. Noslēguma jautājums

45. Atļaujām un nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. janvāra
noteikumiem Nr. 28

(Pielikums grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 36)

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
Nomas tiesību pretendents 
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

(turpmāk – pretendents), sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju, attiecībā uz rakstisko izsoli

 

(nosaukums)

(turpmāk – izsole) apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies ar šo apliecinājumu un piekrīt tā saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības izsolē, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav pilnīgs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz pretendenta piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (atzīmēt atbilstošo):

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanās vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo izsoli, tādēļ pretendents šim apliecinājumiem pievieno pilnīgu un patiesu informāciju par pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto izsoli (2. pielikums), norādot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.

5. Pretendentam (izņemot gadījumu, ja pretendents par šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šā apliecinājuma 4.2. apakšpunktu) ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties izsolē (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

5.4. tāda piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst izsoles prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī izsole.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šā apliecinājuma 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā ir noteikta atbildība par aizliegtu vienošanos, paredzot naudas sodu līdz 10 % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Izņēmums – ja kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas2 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.

Piezīmes.

1 Šā apliecinājuma kontekstā ar terminu "konkurents" apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šai izsolei;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai izsolei.

Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem" minētajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz Konkurences padomei pierādījumus par šo pārkāpumu, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.

Datums   
   

(paraksts)

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. janvāra
noteikumiem Nr. 28

Informācija par nomas tiesību pretendenta

 

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

saziņu ar konkurentiem saistībā ar rakstisko izsoli

 

(nosaukums)

 

Nr. 
p. k.

Konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa (personas nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods)

Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

   
   

 

Datums   
   

(paraksts)

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 10.01.2017.Stājas spēkā: 25.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 24.01.2017. OP numurs: 2017/19.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288231
{"selected":{"value":"24.01.2020","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2020","iso_value":"2020\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2017","iso_value":"2017\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2017.-23.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)