Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 806

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 64. §)
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

7.2 panta piektās daļas 3. punktu, 8. panta pirmo daļu
un 15. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona):

1.1. mēnešalgu grupām atbilstošās minimālās un maksimālās mēnešalgas;

1.2. mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu;

1.3. speciālās piemaksas, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 671)

2. Iestādes vadītājam mēnešalgu un piemaksu par speciālo dienesta pakāpi nosaka nozares ministrs. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās izglītības iestādes direktoram mēnešalgu un piemaksu par speciālo dienesta pakāpi nosaka tās iestādes vadītājs, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde. Pārējām amatpersonām mēnešalgu un speciālās piemaksas nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

3. Noteikumi īstenojami attiecīgajam saimnieciskajam gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

II. Amatpersonu mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtība

4. Lai noteiktu mēnešalgu, amatu klasificē atbilstoši normatīvajam aktam par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogu (turpmāk – amatu katalogs) un nosaka amata saimi, līmeni un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu. Katrai mēnešalgu grupai atbilst noteikts mēnešalgu diapazons (minimālā un maksimālā mēnešalga) (1. pielikums).

5. Amatpersonu amatiem atbilstošās mēnešalgas attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktā mēnešalgas diapazona ietvaros, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 6.1 punktu, nosaka atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 08.10.2019. noteikumiem Nr. 470)

5.1 Izdienas kritērijam amatpersonas mēnešalgas apmēra noteikšanā piemēro šādus nosacījumus:

5.11. ja amatpersonas izdiena ir no viena līdz pieciem gadiem, izdienas kritērija ietekme uz mēnešalgas apmēru ir 20 euro

5.12. ja amatpersonas izdiena ir no pieciem līdz 10 gadiem, izdienas kritērija ietekme uz mēnešalgas apmēru ir 40 euro

5.13. ja amatpersonas izdiena ir no 10 līdz 15 gadiem, izdienas kritērija ietekme uz mēnešalgas apmēru ir 60 euro

5.14. ja amatpersonas izdiena ir no 15 līdz 20 gadiem, izdienas kritērija ietekme uz mēnešalgas apmēru ir 80 euro

5.15. ja amatpersonas izdiena ir 20 gadi un vairāk, izdienas kritērija ietekme uz mēnešalgas apmēru ir 100 euro.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 575 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 12.3 punktu )

6. Iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar nozares ministriju var noteikt amatus, kuru pienākumu izpilde saistīta ar specifisku zināšanu, prasmju vai iemaņu nepieciešamību. Šiem amatiem mēnešalgas apmēra noteikšanā var piemērot koeficientu līdz 1,5. Iestādes vadītāja amatam koeficienta piemērošanu mēnešalgas apmēra noteikšanā nosaka nozares ministrs, bet Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās izglītības iestādes direktora amatam – tās iestādes vadītājs, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde. Koeficientu piemēro attiecīgajam amatam noteiktajai mēnešalgai un to pārskata ne retāk kā reizi pusgadā, izvērtējot tā noteikšanas nepieciešamību un pamatojumu. Amatpersonas mēnešalgas apmērs, piemērojot koeficientu, nedrīkst pārsniegt Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

6.1 Šo noteikumu 6. punktā minēto koeficientu bez saskaņošanas ar nozares ministriju piemēro mēnešalgas noteikšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām, kurām noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, lai nodrošinātu mēnešalgas atbilstību Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta divpadsmitās daļas prasībām.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 470 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2020., sk. 12.2 punktu)

7. Ja kadeta amatā ieceltā amatpersona pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav ieņēmusi citu amatpersonas amatu iestādē, tās mēnešalgu nosaka atbilstoši 1. mēnešalgu grupas minimālajai mēnešalgai.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 470 redakcijā; punkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.09.2019., sk. 12.1 punktu)

7.1 Ja šo noteikumu 7. punktā minētā kadeta vidējā atzīme iepriekšējā semestrī ir 8 balles un augstāka, tam nav neattaisnotu kavējumu, nav studiju vai mācību parādu (izņemot darba nespējas dēļ) un nav spēkā esoša disciplinārsoda, tā mēnešalgai piemēro sekmības koeficientu līdz 1,2. Piemērojamā koeficienta apmēru nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā kadeta vidējo atzīmi iepriekšējā semestrī. Koeficientu pārskata pēc katra semestra.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

8. Ja amatpersonai noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, tā saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto mēnešalgu saņem neatkarīgi no faktiskā dienesta pienākumu izpildes stundu skaita konkrētajā kalendāra mēnesī, ievērojot, ka četru kalendāra mēnešu periodā faktiskais dienesta pienākumu izpildes stundu skaits nedrīkst būt mazāks par normālā darba laika stundu skaitu šajā periodā, ja dienesta pienākumi pildīti pilnu četru kalendāra mēnešu periodu.

III. Speciālās piemaksas, to apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

9. Amatpersona saņem šādas speciālās piemaksas:

9.1. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi (2. pielikums);

9.2. piemaksu par nosacījumiem, kas saistīti ar amata (dienesta) specifiku (3. pielikums);

9.3. piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos.

(Grozīts ar MK 12.09.2023. noteikumiem Nr. 516)

9.1 Ja amatpersona dienesta pienākumus pildījusi nepilnu kalendāra mēnesi, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi aprēķina, mēnesī noteiktās piemaksas par speciālo dienesta pakāpi summu dalot ar darba dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar šajā mēnesī nodienēto darba dienu skaitu.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

10. Kritērijus šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto piemaksu piemērošanai un apmēra noteikšanai nosaka iestādes vadītājs.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

10.1 Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersona, kura īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, saņem šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto piemaksu līdz 50 % no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs. 

(MK 12.09.2023. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

11. Speciālās piemaksas amatpersonai piešķir ar iestādes rīkojumu un izmaksā kopā ar mēnešalgu.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101., 204. nr.; 2011, 124. nr.; 2012, 23., 190. nr.; 2013, 244. nr.; 2015, 74., 247. nr.).

12.1 Grozījumi šo noteikumu 7. punktā piemērojami ar 2019. gada 1. septembri.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 470 redakcijā)

12.2 Šo noteikumu 6.1 punkts un grozījumi šo noteikumu 1. pielikumā stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 470 redakcijā)

12.3 Šo noteikumu 5.1 punkts  un grozījumi attiecībā uz šo noteikumu 1. pielikumā ​​​​​​​ noteiktajām minimālajām mēnešalgām stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

13. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 806

(Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

Amatpersonu mēnešalgas apmērs

(euro)

Nr. p. k.
Mēnešalgu grupa
Minimālā mēnešalga
Maksimālā mēnešalga
1.
17

3566

5750

2.
16

2760

5250

3.
15

1944

4520

4.
14

1815

4200

5.
13

1588

3900

6.
12

1511

3400

7.
11

1439

3050

8.
10

1372

2750

9.
9

1258

2450

10.
8

1190

2250

11.
7

1115

2100

12.
6

1073

2000

13.
5

1021

1860

14.
4

910

1700

15.
3

875

1550

16.
2

844

1450

17.
1

706

1200

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 806
Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

Nr.
p.k.

Speciālā dienesta pakāpe

Piemaksas apmērs mēnesī (euro)

1.

Augstākie virsnieki 

1.1.

Ģenerālis

170

2.

Vecākie virsnieki 

2.1.

Pulkvedis

135

2.2.

Pulkvežleitnants

120

2.3.

Majors

106

3.

Jaunākie virsnieki 

3.1.

Kapteinis

78

3.2.

Virsleitnants

71

3.3.

Leitnants

64

4.

Instruktori 

4.1.

Virsniekvietnieks

43

4.2.

Virsseržants

36

4.3.

Seržants

28

4.4.

Kaprālis

21

4.5.

Ierindnieks

14

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 806

(Pielikums MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

Speciālās piemaksas par nosacījumiem, kas saistīti ar amata (dienesta) specifiku

Nr.
p. k.

Piemaksas veids

Piemaksas apmērs mēnesī

1.

Piemaksa amatpersonām, kuras pilda ar informācijas tehnoloģiju un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā

līdz 20 % no mēnešalgas

2.

Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni vai dienesta zirgu

līdz 20 % no mēnešalgas

3.

Piemaksa amatpersonām, kuras veic zemūdens darbus

līdz 300 euro

4.

Piemaksa gaisa kuģa apkalpes loceklim

25 euro par katru nolidoto stundu

5.Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanulīdz 400 euro
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 806Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 16.12.2016. OP numurs: 2016/246.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
287422
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2023","iso_value":"2023\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2023","iso_value":"2023\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2023.-14.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2023","iso_value":"2023\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2023.-18.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-19.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2022","iso_value":"2022\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2019","iso_value":"2019\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-10.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"