Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta noteikumus Nr. 427 "Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 754

Rīgā 2016. gada 29. novembrī (prot. Nr. 65 3. §)
Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
6. panta 2. un 3. punktu

1. Noteikumi nosaka papildus aizpildāmās ailes muitas deklarācijā un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtību.

2. Lai pieteiktu preces muitas procedūrai – eksports –, papildus Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētās regulas (ES) Nr. 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, C1 papildinājumā (turpmāk – regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājums) noteiktajām obligāti aizpildāmajām ailēm aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, kas minētas regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā:

2.1. visos gadījumos – 2., 6., 8., 14., 15. a, 18. (Identitāte) aili, 20. ailes pirmo un otro nodalījumu, 22. (Valūta), 22. (Summa), 23., 24., 29., 30. un 35. aili;

2.2. ja preču eksports saistīts ar preču novietošanu muitas noliktavā, – 49. aili;

2.3. ja eksportējamo preču preferenciālo izcelsmi apliecina ar kādu no preferenciālo preču izcelsmi apliecinošajiem dokumentiem, eksporta muitas deklarācijas 44. ailē norāda preferenciālo preču izcelsmi apliecinošā dokumenta numuru un datumu.

3. Uzglabāšanas muitas noliktavā procedūras piemērošanai precēm, lai pirms eksporta saņemtu īpašās eksporta kompensācijas maksājumu, papildus regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajām obligāti aizpildāmajām ailēm aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, kas minētas C1 papildinājumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā, – 8., 14., 25., 26., 30., 46. un 49. aili.

4. Lai piemērotu reeksportu pēc īpašas procedūras, kas nav muitas noliktavas procedūra, papildus regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajām obligāti aizpildāmajām ailēm aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, kas minētas regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā:

4.1. visos gadījumos – 2., 6., 8., 14., 15. a, 18. (Identitāte) aili, 20. ailes pirmo un otro nodalījumu, 22. (Valūta), 22. (Summa), 23., 24., 29., 30. un 35. aili;

4.2. ja preču reeksports saistīts ar preču novietošanu muitas noliktavā, – 49. aili.

5. Lai piemērotu reeksportu pēc uzglabāšanas muitas noliktavā, papildus regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajām obligāti aizpildāmajām ailēm aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, kas minētas regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā, – 2., 6., 8., 14., 17. a, 25., 26., 29. un 46. aili.

6. Lai piemērotu muitas procedūru – izvešana pārstrādei –, papildus regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajām obligāti aizpildāmajām ailēm aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, kas minētas regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā:

6.1. visos gadījumos – 2., 6., 8., 14., 15. a aili, 20. ailes pirmo un otro nodalījumu, 22. (Valūta), 22. (Summa), 23., 24., 29., 30. un 35. aili;

6.2. ja preču izvešana saistīta ar preču novietošanu muitas noliktavā, – 49. aili.

7. Lai piemērotu muitas procedūru – tranzīts (Savienības tranzīta procedūru un TIR procedūru) –, papildus regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajām obligāti aizpildāmajām ailēm aizpilda šādas tranzīta deklarācijas ailes, kas minētas regulas Nr. 2016/341 C1 papildinājumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā:

7.1. visos gadījumos – 2., 6., 8., 17., 19., 21. (Identitāte), 25. un 26. aili;

7.2. ja muitas procedūras noformēšanas brīdī ir pieejams attiecīgās personas (nosūtītāja vai saņēmēja) EORI numurs vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi dalībvalsts saskaņā ar 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru, – 2. (Nr.) un 8. (Nr.) aili;

7.3. (svītrots ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 405).

(Grozīts ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 405)

8. Lai piemērotu muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā vai galapatēriņš –, papildus Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – regula Nr.  2015/2446), B pielikuma 3. nodaļā noteiktajām datu prasībām aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, norādot šādus tām atbilstošus datu elementus, kas minēti regulas Nr.  2015/2446 B pielikuma 3. nodaļā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo datu prasību tabulā:

8.1. visos gadījumos – 2. (3/1), 6. (6/18), 18. (7/9), 23. (4/15), 35. (6/5), 47. (Likme) (4/5), 47. (Summa) (4/6) un 47. (MV) aili ar (4/8) datu elementu;

8.2. ja deklarē akcīzes preces, – 33. ailes piekto nodalījumu ar (6/17) datu elementu;

8.3. ja iepriekš piemērota muitas procedūra – novietošana muitas noliktavā, – 49. aili ar (2/7) datu elementu.

(MK 10.07.2018. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

9. Lai precēm piemērotu muitas procedūru – ievešana pārstrādei vai pagaidu ievešana –, papildus regulas Nr.  2015/2446 B pielikumā noteiktajām datu prasībām aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, norādot šādus tām atbilstošus datu elementus, kas minēti regulas Nr.  2015/2446 B pielikuma 3. nodaļā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo datu prasību tabulā:

9.1. visos gadījumos – 2. (3/1), 6. (6/18), 20. (4/1), 23. (4/15), 24. (8/5), 35. (6/5) un 43. aili ar (4/16) datu elementu;

9.2. ja deklarē akcīzes preces, – 33. ailes piekto nodalījumu ar (6/17) datu elementu;

9.3. ja piemēro muitas procedūru – pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, – 47. aili ar (4/5, 4/6, 4/7) datu elementu;

9.4. ja iepriekš piemērota muitas procedūra – novietošana muitas noliktavā, – 49. aili ar (2/7) datu elementu.

(MK 10.07.2018. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

10. Lai precēm piemērotu muitas procedūru – novietošana muitas noliktavā –, papildus regulas Nr.  2015/2446 B pielikumā noteiktajām datu prasībām aizpilda šādas muitas deklarācijas ailes, norādot šādus tām atbilstošus datu elementus, kas minēti regulas Nr.  2015/2446 B pielikuma 3. nodaļā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo datu prasību tabulā: 15. a aili ar (5/14) datu elementu, 33. ailes pirmo nodalījumu ar (6/14) datu elementu, 33. ailes piekto nodalījumu ar (6/17) datu elementu (ja deklarē akcīzes preces) un 46. aili ar (8/6) datu elementu.

(MK 10.07.2018. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

11. Šo noteikumu 2., 4., 6., 8. un 10. punktā minētajā gadījumā, aizpildot muitas deklarācijas 24. aili ar (8/5) datu elementu, datus par darījuma veidu kodē, izmantojot Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulas (ES) Nr. 113/2010, ar ko attiecībā uz tirdzniecības aptvērumu, datu definīciju, statistikas apkopošanu par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un faktūras valūtas dalījumā un īpašām precēm vai pārvietojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm, II pielikuma kodu kombināciju A slejā un to apakšnodaļas B slejā, kā arī ievērojot, ka II pielikuma tabulas B slejā A slejas 6. kodam atbilst šādi nacionālie kodi:

11.1. "1" – darbības, kas paredz maksas vai bezmaksas remontu un maksas vai bezmaksas tehnisko apkopi;

11.2. "2" – darbības, kas seko pēc maksas vai bezmaksas remonta un maksas vai bezmaksas tehniskās apkopes.

(Grozīts ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 405)

12. Latvijas Republikā ievesto un no Latvijas Republikas izvesto dabasgāzi, ko transportē pa cauruļvadiem, persona deklarē reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam), muitas iestādē iesniedzot preču nodošanas un pieņemšanas aktu un muitas deklarāciju.

13. Latvijas Republikā ievesto un no Latvijas Republikas izvesto elektroenerģiju persona deklarē reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam), muitas iestādē iesniedzot saskaņošanas aktu un muitas deklarāciju.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1411 "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 244. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 754Pieņemts: 29.11.2016.Stājas spēkā: 10.12.2016.Zaudē spēku: 12.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 09.12.2016. OP numurs: 2016/240.9
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287190
{"selected":{"value":"13.07.2018","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2016","iso_value":"2016\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2016.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"