Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 736

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 10. §)
Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 12. panta otro un trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtību;

1.2. kritērijus, pēc kuriem nosaka valsti, kurā preces tika pilnībā iegūtas vai kurā ir notikusi to pēdējā būtiskā pārveide.

2. Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) izsniedz Muitas likumā noteiktā izsniedzējinstitūcija (turpmāk – izsniedzējinstitūcija) precēm, kas tiek nosūtītas no Latvijas Republikas.

3. Sertifikātu izsniedz Latvijas Republikā reģistrētai juridiskai un fiziskai personai.

4. Latvijas Republikā nereģistrētai juridiskai un fiziskai personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika, sertifikātu izsniedz, ja šo personu pārstāv Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

5. Lai saņemtu sertifikātu, persona izsniedzējinstitūcijā iesniedz atbilstoši šo noteikumu pielikumam aizpildītu nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāta pieteikumu un sertifikātu.

6. Lai noteiktu valsti, kurā prece tika pilnībā iegūta vai kurā ir notikusi tās pēdējā būtiskā pārveide, izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 952/2013), un Komisijas 2015. gada 28. jūlija deleģētās regulas Nr. 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – regula Nr. 2015/2446), paredzētos nepreferenciālas preču izcelsmes noteikšanas kritērijus, izvēloties vienu no šādiem variantiem:

6.1. regulas Nr. 952/2013 60. pantā un regulas Nr. 2015/2446 31., 33., 34., 35. un 36. pantā minētie kritēriji;

6.2. regulas Nr. 952/2013 60. pantā un regulas Nr. 2015/2446 31., 32., 33., 34., 35. un 36. pantā minētie kritēriji.

7. Papildus šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām tiek izmantots 1973. gada 18. maija Kioto starptautiskās konvencijas par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu pielikuma D.1 sadaļas "Speciāli gadījumi izcelsmes kvalificēšanai" 8. un 9. standarts.

8. Izsniedzējinstitūcija 14 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts personas nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāta pieteikums un aizpildīts sertifikāts, izsniedz sertifikātu vai pamatotu atteikumu to izsniegt. Izsniedzējinstitūcijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9. Izsniedzējinstitūcija sertifikātu izsniedz vienā eksemplārā, kā arī saskaņā ar tirdzniecības prasībām var izsniegt personai vienu vai vairākas sertifikāta kopijas.

10. Sertifikāta saņēmējs visus dokumentus, kas pamato preču izcelsmi, glabā trīs gadus no sertifikāta izsniegšanas dienas.

11. Izsniedzējinstitūcija pieteikumu sertifikāta saņemšanai glabā trīs gadus.

12. Valsts ieņēmumu dienests pēc Latvijas vai ārvalstu kompetentās iestādes lūguma pārbauda izsniegtos sertifikātus, pieprasot sertifikāta saņēmējam vai izsniedzējinstitūcijai vai sertifikāta saņēmējam un izsniedzējinstitūcijai sniegt visas nepieciešamās ziņas un dokumentus.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 239 "Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 61. nr.)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 736
Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāta un tā pieteikuma paraugs
1. Nosūtītājs/ConsignorNr./No.ORIĢINĀLS/
ORIGINAL
  
 

 

EIROPAS SAVIENĪBA
EUROPEAN UNION

____________________________
IZCELSMES SERTIFIKĀTS
CERTIFICATE OF ORIGIN

 

2. Saņēmējs/Consignee
 
 
 3. Izcelsmes valsts/Country of Origin
   
   
4. Pārvadāšanas veids (aizpildīšana nav obligāta)/Transport details (Optional)5. Piezīmes/Remarks
 

 

 

 

 

 

 
6. Izstrādājuma numurs pēc kārtas; iepakojumu marķējumi, numuri, skaits un veids; preču apraksts/Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods7. Daudzums/Quantity

 

 

 

 

 

8. Pilnvarotā persona ar parakstu apliecina, ka norādīto preču izcelsme ir 3. ailē minētā valsts/The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3

 

Izdošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts, kompetentās iestādes nosaukums un zīmogs/Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority

 

 

1. Nosūtītājs/ConsignorNr./No.KOPIJA/
COPY
  
 

 

EIROPAS SAVIENĪBA
EUROPEAN UNION

____________________________
IZCELSMES SERTIFIKĀTS
CERTIFICATE OF ORIGIN

 

2. Saņēmējs/Consignee
 
 
 3. Izcelsmes valsts/Country of Origin
   
 

 

 

 

4. Pārvadāšanas veids (aizpildīšana nav obligāta)/Transport details (Optional)

 

5. Piezīmes/Remarks
 

 

 

 

  
6. Izstrādājuma numurs pēc kārtas; iepakojumu marķējumi, numuri, skaits un veids; preču apraksts/Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods7. Daudzums/Quantity

 

 

 

 

 

8. Pilnvarotā persona ar parakstu apliecina, ka norādīto preču izcelsme ir 3. ailē minētā valsts/The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3

 

Izdošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts, kompetentās iestādes nosaukums un zīmogs/Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority

 

 

1. Nosūtītājs (nosaukums un pilna adrese, kā norādīts uzņēmumu reģistrā, ja piemērojams)Nr.PIETEIKUMS
  
 

 

EIROPAS SAVIENĪBA

____________________________

IZCELSMES SERTIFIKĀTS

 

2. Saņēmējs (nosaukums un adrese, ja zināms vai atbilstoši rīkojumam)
 
 
 3. Izcelsmes valsts (Eiropas Savienība vai attiecīgā izcelsmes valsts)
   
 

 

 

 
4. Pārvadāšanas veids (aizpildīšana nav obligāta)5. Piezīmes (aizpildīšana nav obligāta)
  

 

 

  
6. Izstrādājuma numurs pēc kārtas; iepakojumu marķējumi, numuri, skaits un veids; preču apraksts7. Daudzums (bruto vai neto svars vai daudzums citās mērvienībās)

 

 

 

 

 

8. Es, minēto preču nosūtītājs, ar parakstu

APLIECINU, ka:

8.1. preces pilnībā iegūtas vai ražotas mūsu uzņēmumā Latvijā saskaņā ar izcelsmes noteikšanas kritērijiem1

 
 

8.2. preces pilnībā iegūtas vai ražotas Latvijā un ir uzskatāmas par Latvijas izcelsmes precēm saskaņā ar izcelsmes noteikšanas kritērijiem1

 
 

8.3. preces ir uzskatāmas par2

 
 

izcelsmes precēm

9. NORĀDU, ka šo preču atbilstību minētajiem nosacījumiem nodrošinājuši šādi apstākļi

 
 
 

10. IESNIEDZU šādus apliecinošus dokumentus3

 
 
 

11. APŅEMOS pēc izsniedzējiestādes pieprasījuma iesniegt visus apstiprinošos pierādījumus, kurus šīs iestādes var pieprasīt, lai izsniegtu pievienoto sertifikātu un apņemos, ja nepieciešams, piekrist jebkuru manu uzskaites dokumentu pārbaudei vai minēto ražošanas procesu pārbaudei, ko veic izsniedzējiestāde.

12. APLIECINU, ka šajā pieteikumā norādītās ziņas un dokumenti, kā arī ziņas, kas iesniegtas izsniedzējiestādē sertifikāta saņemšanai, ir pareizas un preces, uz kurām attiecas šīs ziņas un dokumenti, ir tās pašas, attiecībā uz kurām iesniegts pieteikums, un attiecīgās preces atbilst normatīvajos aktos noteiktajam preču izcelsmes jēdziena definējumam.

LŪDZU izsniegt pievienoto izcelsmes sertifikātu, kas norāda, ka preču izcelsmes valsts ir 3. ailē minētā valsts.

13. Pieteicējs (ja nav nosūtītājs)

   

 

 

  
(pieteicēja vārds, uzvārds un paraksts) (vieta un datums)

Piezīmes.

1 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumu Nr. 736 "Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi" 6. punktu.

2 Ja izcelsmes valsts nav Latvija, norāda attiecīgo preču izcelsmes valsti vai valstis.

3 Latvijas izcelsmes precēm pievieno dokumentus, kas pamato atbilstību izcelsmes noteikumiem. Ārvalstu izcelsmes precēm pievieno kompetentu iestāžu izsniegtus izcelsmes sertifikātus vai citus starptautiskajā praksē izmantotus dokumentus, kurus akceptē izsniedzējinstitūcija.

Nosacījumi, kas jāievēro, sagatavojot un aizpildot izcelsmes sertifikātu un tā pieteikumu

1. Izcelsmes sertifikāta veidlapas izmēri ir 210 x 297 mm, uz tās ir sarkanbrūns gijošēta aizsargraksta fons un iespiests kārtas numurs. Pieteikumam un kopijai ir tāds pats numurs. Izsniedzējiestāde tos var numurēt izsniegšanas secībā.

2. Veidlapas aizpildāmas identiski, datorrakstā vai rokrakstā, izmantojot pildspalvu, ar drukātiem burtiem, vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām vai – ja to nosaka prakse vai tirdzniecības prasības – jebkādā citā valodā. Ja veidlapa ir aizpildīta citā valodā, nevis latviešu vai angļu valodā, izsniedzējinstitūcija var pieprasīt pieteicējam iesniegt aizpildītā teksta tulkojumu latviešu valodā.

3. Sertifikātā un pieteikumā nav pieļaujama dzēšana vai pārrakstīti labojumi. Labojumus izdara, kļūdaino ierakstu pārsvītrojot un, ja nepieciešams, norādot pareizo. Labojumus apliecina persona, kura tos veikusi, norādot iniciāļus, un tos vizē kompetentā iestāde.

4. Uzskaitījumi pieteikumā un sertifikātā jānumurē pēc kārtas. Zem pēdējā ieraksta jānovelk horizontāla svītra. Neizmantotie laukumi jāpārsvītro, lai nebūtu iespējams izdarīt papildinājumus.

5. Ja nepieciešams, sertifikātam var sagatavot vienu vai vairākas kopijas.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 736Pieņemts: 22.11.2016.Stājas spēkā: 01.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 30.11.2016. OP numurs: 2016/233.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
286928
01.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"