Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošos noteikumus "Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.225

Rīgā 2016.gada 18.oktobrī (prot. Nr.81, 29.§)
Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Rīgā".

(Saistošo noteikumu nosaukums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 133 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 5.punktu,
43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 6. punktu un piekto daļu un likuma "Par kultūras
pieminekļu aizsardzību
" 24.panta otro daļu
(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) atbalsta un piešķir finanšu līdzekļus publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – līdzfinansējums), tajā skaitā satur prasības:

1.1. līdzfinansējuma saņēmējiem;

1.2. līdzfinansējuma veidam, lielumam un intensitātei;

1.3. ar līdzfinansējumu sedzamajiem izdevumiem;

1.4. pieejamajam līdzfinansējumam;

1.5. saimnieciskajā gadā īstenojamo darbību kopumam, kura mērķis ir kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšana (turpmāk – projekts), un projektu konkursam;

1.6. projektu īstenošanai un līdzfinansējuma samaksas nosacījumiem;

1.7. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 54; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

2. Līdzfinansējuma mērķis ir sniegt atbalstu ēkas (turpmāk – projekta objekts) vai tās daļas – oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u. tml. (turpmāk – izstrādājums) – saglabāšanai Rīgā, kura:

2.1. ir pieejama sabiedrības apskatei un ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis;

2.2. ir pieejama sabiedrības apskatei un ir līdz 1940. gadam būvēta koka vai mūra ēka, kas atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām:

2.2.1. valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;

2.2.2. Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā;

2.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā;

2.2.4. Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās;

2.3. ir dzīvojamā ēka, kuras fasādes vērstas uz publisko ārtelpu.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 133 redakcijā)

II. Līdzfinansējuma saņēmēji, veids, lielums un intensitāte

3. Līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kura atbilst šajos saistošajos noteikumos, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un kuras iesniegtais projekts ir apstiprināts šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

4. Līdzfinansējuma saņēmējs atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktām prasībām, ja:

4.1. ir projekta objekta īpašnieks un:

4.1.1. projekta objekta īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro;

4.1.2. projekta objekta īpašniekam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta un/vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

4.1.3. saistošo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā projekta objekta īpašnieka dzīvesvieta uz projekta īstenošanas gada 1. janvāri ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.2. ir dzīvokļu īpašnieku kopība gadījumos, kad projekta objekts ir sadalīts dzīvokļu īpašumos, un:

4.2.1. dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā rīkojas Dzīvokļa īpašuma likuma 16. un 17.pantā noteiktajā kārtībā pilnvarotā persona un pilnvarojums ir pietiekams visu šajos saistošajos noteikumos, konkursa nolikumā un līgumā par līdzfinansētā projekta īstenošanu paredzēto darbību veikšanai un projekta īstenošanai;

4.2.2. līdzfinansējums tiek pieprasīts projekta objekta koplietošanas elementu saglabāšanai;

4.2.3. neviena dzīvokļa īpašuma īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro, un projekta objekts nav divu vai vairāku dzīvokļu māja;

4.2.4. saistošo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajam projekta objektam līdzfinansējumu pieprasa atbilstoši kopīpašnieku – fizisko personu, kuru dzīvesvieta uz projekta īstenošanas gada 1. janvāri ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, īpašuma tiesību īpatsvaram projekta objektā;

4.3. ir projekta objekta sastāvā esošā dzīvokļa īpašuma īpašnieks un:

4.3.1. līdzfinansējums lūgts izstrādājuma – dzīvokļa īpašuma sastāvā esošā atsevišķā īpašuma elementu (piemēram, ārējie logi vai durvis) saglabāšanai;

4.3.2. dzīvokļa īpašuma īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro;

4.3.3. dzīvokļa īpašuma īpašniekam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta un/vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

4.3.4. saistošo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā projekta objekta dzīvokļa īpašuma īpašnieka dzīvesvieta uz projekta īstenošanas gada 1. janvāri ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.4. ir projekta objekta kopīpašnieku pilnvarotā persona un:

4.4.1. pilnvarojums ir noformēts atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir pietiekams visu šajos saistošajos noteikumos, konkursa nolikumā un līgumā par līdzfinansētā projekta īstenošanu paredzēto darbību veikšanai un projekta īstenošanai;

4.4.2. neviena kopīpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro, un projekta objekts nav divu vai vairāku dzīvokļu māja;

4.4.3. nevienam kopīpašniekam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta un/vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

4.4.4. saistošo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajam projekta objektam līdzfinansējumu pieprasa atbilstoši kopīpašnieku – fizisko personu, kuru dzīvesvieta uz projekta īstenošanas gada 1. janvāri ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, īpašuma tiesību īpatsvaram projekta objektā.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 88; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

5. (Svītrots ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

6. Līdzfinansējums ir Pašvaldības līdzmaksājums tikai tādu projekta izdevumu segšanai, kas ir radušies konkursa nolikumā noteikto atlīdzināmo izmaksu (turpmāk – attiecināmās izmaksas) apmaksas rezultātā šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas, tiek piemēroti šajos saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētie de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi.

7. Līdzfinansējumu viena finanšu gada ietvaros piešķir Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

8. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte tiek noteikta 50% apmērā no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, bet vienam projektam līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt:

8.1. projekta objekta saglabāšanai:

8.1.1. 30 000 euro projekta objektam – ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir 16 vai vairāk dzīvokļu un vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no dzīvojamās mājas;

8.1.2. 25 000 euro projekta objektam – ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir no sešiem līdz 15 dzīvokļiem un vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no dzīvojamās mājas;

8.1.3. 21 000 euro projekta objektam – ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "triju vai vairāku dzīvokļu māja", kurā ir no trīs līdz pieciem dzīvokļiem un vienam kopīpašniekam pieder viens dzīvoklis vai ir nodotas lietošanas tiesības uz vienu dzīvokli, vai vismaz divu kopīpašnieku īpašumā esošai ēkai, kuras galvenais lietošanas veids ir "divu dzīvokļu māja";

8.1.4. 20 000 euro pārējiem projekta objektiem;

8.2. 5000 euro izstrādājuma saglabāšanai;

8.3. saistošo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajā līdzfinansējuma summā ietilpst 1000 euro attiecīgā projekta objekta būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādei (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācijas izstrāde).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 88; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

8.1 Ja projekta objekts ir divu vai vairāku dzīvokļu māja, līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli nekustamā īpašuma nodokļa parādniekam (kura parāds par Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) piederošās domājamas daļas lielumam projekta objektā.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 88 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

III. Ar līdzfinansējumu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

9. Līdzfinansējumu drīkst izlietot šādām projekta ietvaros veiktajām darbībām (turpmāk – atbalstāmās darbības), ja attiecīgas atbalstāmās darbības ir norādītas konkursa nolikumā:

9.1. būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrāde (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un inventarizācijas izstrāde);

9.2. ar projekta objekta saglabāšanu saistītie būvdarbi;

9.3. ar izstrādājuma saglabāšanu saistītie darbi, tajā skaitā analogu (vēsturiskajai patiesībai atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošana, iegāde un uzstādīšana;

9.4. būvuzraudzība.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

10. Par attiecināmām izmaksām konkursa nolikumā var tikt atzītas:

10.1. būvdarbu tiešās izmaksas, kuras ir aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām un atbilst izstrādātam būvprojektam vai tam pielīdzināmai dokumentācijai;

10.2. citu darbu (kuri netiek veikti saskaņā ar būvprojektu vai tam pielīdzināmai dokumentācijai) tiešās izmaksas, tajā skaitā analogu (vēsturiskajai patiesībai atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošanas, iegādes, uzstādīšanas, darbaspēka izmaksas, nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansētā projekta realizāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

IV. Projektu konkursa norise

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

11. Projekti tiek apstiprināti konkursa kārtībā. Konkursa organizētājs ir Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments). Projekta iesniegšana konkursam neuzliek Pašvaldībai pienākumu piešķirt līdzfinansējumu.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

11.1 Šo saistošo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.4.apakšpunktā minētā persona ir tiesīga par vienu projekta objektu konkursam iesniegt vienu projektu. Projekti viena projekta objekta izstrādājumu saglabāšanai atzīstami par vienu projektu.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

11.2 Šo saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētā persona ir tiesīga par vienu projekta objektu konkursam iesniegt ne vairāk kā piecus projektus.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

11.3 Aizliegts iesniegt konkursam un slēgt ar Departamentu šo saistošo noteikumu 18.punktā minēto līgumu saimnieciskajā gadā, kurā Pašvaldībai ir saistības izmaksāt vai Pašvaldība ir izmaksājusi finanšu līdzekļus attiecīgā projekta objekta vai izstrādājuma atjaunošanai vai pārbūvei saskaņā ar citiem saistošajiem noteikumiem.

(Rīgas domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 54 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

12. Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – Komisija) apstiprina konkursa nolikumu un lemj par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu. Komisijas lēmumus var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 21.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-160-sn)

13. Konkursa nolikumā paredz:

13.1. projekta saturu, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

13.1.1 šo saistošo noteikumu 7.punktā minēto Pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu sadales kārtību starp projekta objektu un izstrādājumu saglabāšanas projektiem;

13.2. projekta īstenošanas beigu termiņu, kas nav vēlāk par tā saimnieciskā gada, kurā ir izsludināts konkurss, 15.novembri;

13.3. periodu, kādā tiek atzīti attiecināmo izmaksu veikšanai taisītie izdevumi;

13.3.1 šo saistošo noteikumu 2.punktā minētos objektus un teritorijas, kurās konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti;

13.4. projekta vērtēšanas kritērijus;

13.5. prasības personām, kuras, iesniedzot projektu, piesakās līdzfinansējuma saņemšanai;

13.5.1 prasības projekta objektam vai izstrādājumam, par kuru tiek iesniegts projekts;

13.6. lēmuma par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, pieņemšanas kārtību;

13.7. līguma par līdzfinansētā projekta īstenošanu noslēgšanas kārtību;

13.8. citus noteikumus, kas sekmē šo saistošo noteikumu izpildi, tostarp šo saistošo noteikumu 2.punktā norādītā mērķa sasniegšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 54; Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 88; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

14. Konkursa rezultātā Komisija lemj par:

14.1. projekta atstāšanu bez izskatīšanas konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos;

14.2. projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu;

14.3. projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, ja līdzfinansējuma saņēmējam jāveic Komisijas noteiktās darbības, lai projektu varētu atbilstoši sagatavot un īstenot;

14.4. projekta noraidīšanu, ja:

14.4.1. projekts neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un šo neatbilstību novēršana ietekmētu projektu pēc būtības;

14.4.2. konkursa ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanas līdzfinansēšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

15. Lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) (turpmāk – Regula) Komisija var pieņemt līdz 2020.gada 31.decembrim.

16. Paziņojums par konkursa izsludināšanu tiek publicēts tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot:

16.1. pieteikumu iesniegšanas vietu;

16.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

16.3. konkursa nolikumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 88)

17. Paziņojums par konkursa rezultātiem tiek publicēts tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot:

17.1. līdzfinansējuma saņēmējus;

17.2. projekta objekta (izstrādājuma) adresi;

17.3. (svītrots ar Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 54).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 88; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

V. Projekta īstenošanas un līdzfinansējuma samaksas nosacījumi

18. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā apstiprinātais projekts tiek īstenots un līdzfinansējums tiek izmaksāts saskaņā ar civiltiesisku līgumu par līdzfinansētā projekta īstenošanu (turpmāk – līgums), kuru, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, ar līdzfinansējuma saņēmēju slēdz Departaments. Līguma projekts ir konkursa nolikuma sastāvdaļa.

Līdzfinansējuma saņēmējs, kura projekts ir apstiprināts ar nosacījumu, iegūst tiesības noslēgt līgumu pēc visu Komisijas lēmumā noteikto nosacījumu pilnīgas izpildes.

18.1 Līdzfinansējuma saņēmēja vietā stājoties citai personai (turpmāk – pārņēmējs), līgumu pārjauno, ja:

18.11. pārņēmējs atbilst šo saistošo noteikumu 3. un 4.punkta prasībām;

18.12. Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo saistošo noteikumu 15. un 27.punktu.

Līguma pārjaunojumu ar pārņēmēju slēdz Departaments.

(Rīgas domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 54 redakcijā)

19. Līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums īstenot projektu atbilstoši šo saistošo noteikumu 18.punktā minētā līguma noteikumiem.

20. Līgumā tiek iekļauti vismaz šādi noteikumi:

20.1. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņš;

20.2. līguma izpildi apliecinoši dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

20.3. līguma izpildes kontroles kārtība;

20.4. projekta nosacījumu iespējamo grozījumu robežas un kārtība;

20.5. Komisijas lēmumā noteiktās maksimālās līdzfinansējuma summas neizmaksāšanas un/vai samazināšanas gadījumi un nosacījumi līguma nepienācīgas vai daļējas izpildes gadījumā;

20.6. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

20.7. Departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no līguma;

20.8. citi nosacījumi, ja tie sekmē Komisijas lēmumā un līgumā noteiktā mērķa sasniegšanu.

21. Departaments izmaksā līdzfinansējumu pēc projekta īstenošanas, t.i., pēc projektā paredzēto projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanu ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas Departamentam līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

22. Departaments izmaksā Komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, noteiktās līdzfinansējuma maksimālās summas daļu, ja Departaments līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatējis, ka:

22.1. izdevumi attiecināmo izmaksu segšanai projekta īstenošanas ietvaros ir veikti ārpus konkursa nolikumā un līgumā noteiktā izdevumu veikšanas termiņa;

22.2. izdevumi projekta īstenošanas ietvaros ir veikti tādu izmaksu, kuras netika atzītas par attiecināmām izmaksām, segšanai;

22.3. projekta īstenošanas faktiskie izdevumi ir mazāki, nekā tas bija paredzēts ar Komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, apstiprinātajā projekta pieteikumā un līgumā;

22.4. izdevumi projekta īstenošanas ietvaros nav veikti, ievērojot līgumā noteikto izdevumu veikšanas kārtību un nosacījumus;

22.5. nav izpildīti citi līgumā, konkursa nolikumā un Komisijas lēmumā noteiktie nosacījumi līdzfinansējuma samaksai.

23. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma apmēru, noteikto līdzfinansējumu, ja:

23.1. projekts nav īstenots līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

23.2. līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis Departamentā visus līgumā noteiktos līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

23.3. līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie dokumenti līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai neatbilst līguma prasībām;

23.4. visi līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi saskaņā ar līguma nosacījumiem atzīti par neatbilstoši veiktiem;

23.5. līdzfinansējuma saņēmējs nav novērsis Departamenta norādītos projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un līguma saistību pārkāpumus;

23.5.1 datumā, kad Departaments atzīst līguma izpildi, Pašvaldībai ir saistības izmaksāt vai Pašvaldība ir izmaksājusi finanšu līdzekļus projekta objekta vai izstrādājuma atjaunošanai vai pārbūvei saskaņā ar citiem saistošajiem noteikumiem;

23.6. nav izpildīti citi līgumā, konkursa nolikumā un Komisijas lēmumā noteiktie nosacījumi līdzfinansējuma samaksai.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 54; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 133)

24. Departamentam ir tiesības, nosūtot attiecīgu paziņojumu līdzfinansējuma saņēmējam, vienpusēji atkāpties no līguma, ja līdzfinansējuma saņēmējs nepilda līgumu, tajā skaitā netiek ievērots līgumā noteiktais projekta īstenošanas sākuma un/vai beigu termiņš, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt paredzētā projekta rezultāta sasniegšanu.

25. Lēmumu par līgumā noteiktā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, kā arī izmaiņām piešķirtā līdzfinansējuma ietvaros projektā paredzēto darbu apjomos un izmaksās, ja tie apjomu un naudas izteiksmē nepārsniedz 30% no projekta izmaksu kopsummas, un attiecīgās vienošanās slēgšanu, pieņem Departaments. Vienošanās par citiem grozījumiem projektā un/vai līgumā slēdz Departaments, pamatojoties uz Komisijas lēmumu.

26. Ja līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, līdzfinansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 88 redakcijā)

VI. De minimis atbalsta saņemšanas nosacījumi

27. Komisija lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Regulu.

28. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā, Komisija ievēro šādus nosacījumus:

28.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas 1.panta 1.punktā minētos nozares un darbības ierobežojumus;

28.2. pirms lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu Komisija pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas 2.panta 2.punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

28.3. de minimis atbalstu piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta un/vai tas neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

28.4. ievērojot Regulas 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

28.5. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas vienlaicīgi vairākās nozarēs, tostarp Regulas 1.panta 1.punktā minētajās nozarēs, vai veic turpat minētas darbības, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina šo nozaru vai darbību, vai to izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Regulas 1.panta 2.punktu.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 241)

29. Līdzfinansējumu uzskaita saskaņā ar normatīviem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

30. Departaments un līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Regulas 6.panta 4.punktam.

VII. Noslēguma jautājumi

31. Līgumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kuri tika noslēgti, pamatojoties uz Rīgas domes 2015.gada 25.augusta saistošiem noteikumiem Nr.165 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai", tiek administrēti saskaņā ar iepriekšminētajiem saistošajiem noteikumiem.

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2015.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.165 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.194).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 225Pieņemts: 18.10.2016.Stājas spēkā: 29.11.2016.Zaudē spēku: 07.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 28.11.2016. OP numurs: 2016/231.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
286838
{"selected":{"value":"30.09.2022","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-06.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-06.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2022","iso_value":"2022\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2022.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2021","iso_value":"2021\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2021.-11.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-24.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2017","iso_value":"2017\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2017.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-15.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2016","iso_value":"2016\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2016.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"