Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-233-sn

Rīgā 2023. gada 30. augustā (prot. Nr. 99, 84. §)
Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 6. punktu un piekto daļu, likuma
"Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) var sniegt palīdzību, daļēji kompensējot naudas līdzekļu izdevumus (turpmāk – līdzfinansējums):

1.1. publiskai apskatei pieejamas ēkas, kas ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis, saglabāšanai;

1.2. publiskai apskatei pieejamas līdz 1940. gadam būvētas koka vai mūra ēkas saglabāšanai, ja tā atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām:

1.2.1. valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;

1.2.2. Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā;

1.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā;

1.2.4. Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās;

1.3. saistošo noteikumu 1.1. vai 1.2. apakšpunktā minētās ēkas (turpmāk – piemineklis) daļas – oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u. tml. (turpmāk – izstrādājums) saglabāšanai;

1.4. uz publisko ārtelpu vērstas ēkas ar galveno lietošanas veidu "triju vai vairāku dzīvokļu māja" (turpmāk – mājoklis) fasāžu atjaunošanai.

2. Saistošo noteikumu ietvaros atbalsta projektus – darbību kopumu, kuru īstenošanas rezultātā līdzfinansējuma saņēmējs plāno:

2.1. atjaunot vai restaurēt pieminekļa oriģinālo substanci (turpmāk – pieminekļa saglabāšanas projekts):

2.2. atjaunot vai restaurēt izstrādājumu vai aizstāt izstrādājumu ar oriģinālam atbilstošu analogu (turpmāk – izstrādājuma saglabāšanas projekts);

2.3. atjaunot mājokļa fasādes (turpmāk – mājokļa fasāžu atjaunošanas projekts).

3. Par vienu pieminekli vai mājokli viena saimnieciskā gada ietvaros saskaņā ar šiem vai citiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem var saņemt līdzfinansējumu tikai vienu reizi, izņemot saistošo noteikumu 4. punktā norādīto.

4. Ja projekts paredz saglabāt izstrādājumu atsevišķā īpašumā, viena saimnieciskā gada ietvaros saskaņā ar šiem vai citiem saistošajiem noteikumiem var saņemt līdzfinansējumu ne vairāk kā par pieciem šādiem projektiem viena pieminekļa sastāvā.

5. Prasības, kas ir saistītas ar projekta pieļaujamības atzīšanu un apstiprināšanu konkursa kārtībā, kā arī ar projekta īstenošanas fakta atzīšanas nosacījumiem, ciktāl tos nereglamentē saistošie noteikumi, nosaka konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums). Nolikumu apstiprina Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – komisija).

II. Līdzfinansējuma saņēmēji, tā veids, apmērs un intensitāte

6. Pieminekļa vai izstrādājuma saglabāšanas projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kurai nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ja tā attiecīgi ir:

6.1. pieminekļa īpašnieks;

6.2. dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona gadījumā, ja līdzfinansējums lūgts pieminekļa kopīpašuma esošās daļas saglabāšanai;

6.3. dzīvokļa īpašuma īpašnieks gadījumā, ja līdzfinansējums lūgts izstrādājuma – atsevišķā īpašuma elementu (piemēram, atsevišķo īpašumu norobežojošie ārējie logi vai durvis) saglabāšanai.

7. Mājokļa fasāžu atjaunošanas projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kurai nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kā arī:

7.1. ir dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona;

7.2. vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 1/4 daļa no mājokļa, ja mājoklī ir seši un vairāk dzīvokļi, bet, ja mājoklī ir trīs līdz pieci dzīvokļi, vienam kopīpašniekam pieder ne vairāk kā 1/3 daļa no mājokļa, ja tas nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, vai viens dzīvoklis, ja mājoklis ir sadalīts dzīvokļu īpašumos.

8. Pašvaldība kompensē ar līdzfinansējumu tikai tādus apstiprinātā projekta izdevumus, kas ir radušies saistošajos noteikumos un nolikumā noteiktajā attiecināmo izmaksu apmaksas rezultātā. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas, piemēro normatīvajos aktos paredzētos de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

9. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte ir 50 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, bet vienam projektam līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt:

9.1. pieminekļa, kas vienlaicīgi atbilst saistošo noteikumu 1.4. un 7.2. apakšpunkta nosacījumiem, saglabāšanas vai mājokļa fasāžu atjaunošanas būvdarbiem:

9.1.1. 30 000 euro – ēkai, kurā ir 16 vai vairāk dzīvokļu;

9.1.2. 25 000 euro – ēkai, kurā ir no sešiem līdz 15 dzīvokļiem;

9.1.3. 21 000 euro – ēkai, kurā ir no trīs līdz pieciem dzīvokļiem;

9.2. 20 000 euro pārējo pieminekļu saglabāšanas būvdarbiem;

9.3. 5000 euro izstrādājuma saglabāšanas darbiem;

9.4. 1000 euro pieminekļa saglabāšanas vai mājokļa fasāžu atjaunošanas būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādei (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes izstrāde).

10. Papildus saistošo noteikumu 9. punktā minētajam, ja Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – departaments) ir atzinis projekta īstenošanas faktu, līdzfinansējuma saņēmējam pilnā apmērā (izņemot pievienotās vērtības nodokli), bet ne vairāk kā 1500 euro, kompensē nomas maksu par ceļa elementa, kas tieši nepieciešams pieminekļa saglabāšanas vai mājokļa fasāžu atjaunošanas projekta īstenošanai, lietošanu.

11. Līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli pieminekļa vai mājokļa kopīpašniekiem – valstij, pašvaldībai, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem (kuru parāds par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā pārsniedz 50 euro) piederošo dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitam vai piederošās domājamās daļas lielumam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-266-sn redakcijā)

12. Papildus saistošo noteikumu 11. punktā norādītajam mājokļa fasāžu atjaunošanas projektam līdzfinansējuma apmēru samazina proporcionāli pārējām privāto tiesību juridiskajām personām piederošo dzīvokļu īpašumu (telpu grupu) skaitam vai piederošās domājamās daļas lielumam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.05.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-266-sn redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

13. Līdzfinansējumu drīkst izlietot šādām projekta ietvaros veiktajām darbībām (turpmāk – atbalstāmās darbības):

13.1. būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrāde (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes izstrāde);

13.2. ar pieminekļa saglabāšanu vai mājokļa fasāžu atjaunošanu saistītie būvdarbi;

13.3. ar izstrādājuma saglabāšanu saistītie darbi, tajā skaitā analogu (oriģinālam atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošana, iegāde un uzstādīšana;

13.4. būvuzraudzība.

14. Attiecināmās izmaksas ir būvprojekta izstrādes un būvdarbu tiešās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas aprēķinātas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu par būvizmaksu noteikšanas kārtību, kā arī citu darbu (kuri netiek veikti saskaņā ar būvprojektu vai tam pielīdzināmai dokumentācijai) tiešās izmaksas, tajā skaitā analogu (oriģinālam atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošanas, iegādes, uzstādīšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, nodokļu un nodevu maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

IV. Projektu izskatīšana un apstiprināšana

15. Nolikums nosaka:

15.1. projekta saturu, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

15.2. pašvaldības naudas līdzekļu sadales kārtību starp pieminekļu un izstrādājumu saglabāšanas, kā arī mājokļu fasāžu atjaunošanas projektiem;

15.3. atbalstāmās darbības atbilstoši saistošo noteikumu 13. punktam;

15.4. periodu, kurā atzīst atbalstāmās darbības un attiecināmo izmaksu veikšanai taisītos izdevumus;

15.5. saistošo noteikumu 1. punktā minētos objektus un teritorijas, kurās konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti;

15.6. projekta pieļaujamības un apstiprināšanas kritērijus;

15.7. prasības projekta piemineklim, mājoklim vai izstrādājumam;

15.8. komisijas lēmuma pieņemšanas procesā departamenta veicamās procesuālās darbības;

15.9. komisijas un departamenta procesuālo darbību izpildes termiņus;

15.10. līguma par līdzfinansētā projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) paraugu;

15.11. nomas maksas par ceļa elementa lietošanu kompensēšanas kārtību;

15.12. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

15.13. citus noteikumus, kas sekmē pieminekļa vai izstrādājuma saglabāšanu, kā arī mājokļa fasāžu atjaunošanu.

16. Nolikumu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas.

17. Komisija atstāj bez izskatīšanas tos projektus, kuri neatbilst nolikumā noteiktajiem pieļaujamības kritērijiem.

18. Komisija apstiprina, tajā skaitā ar nosacījumiem, pieļaujamos projektus, kuru atbalstam to iesniegšanas gadā pašvaldības budžetā ir pieejami naudas līdzekļi. Pārējos pieļaujamos projektus noraida.

19. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāma diena, kad komisija apstiprinājusi projektu. Pirms projekta apstiprināšanas komisija veic izvērtējumu par līdzfinansējuma piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsta veidā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. novembra regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

21. Apstiprināto projektu sarakstu publicē tīmekļvietnē www.atjauno.riga.lv, norādot līdzfinansējuma saņēmēju un pieminekļa, mājokļa vai izstrādājuma adresi.

V. Apstiprinātā projekta īstenošanas un līdzfinansējuma izmaksas nosacījumi

22. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu, departaments slēdz līgumu, atzīst projekta īstenošanas faktu un izmaksā līdzfinansējumu.

23. Apstiprināto projektu īsteno un līdzfinansējumu izmaksā saskaņā ar līgumu, ievērojot, ka projekts ir īstenojams līguma noslēgšanas saimnieciskajā gadā līdz 15. novembrim. 

24. Līdzfinansējuma saņēmēja vietā stājoties citai personai (turpmāk – pārņēmējs), departaments pārjauno līgumu, ja:

24.1. pārņēmējs atbilst saistošo noteikumu 6. vai 7. punkta prasībām;

24.2. komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā pārņēmējam – de minimis atbalsta saņēmējam.

25. Līgumā iekļaujami vismaz šādi noteikumi:

25.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņš;

25.2. līguma izpildi apliecinoši dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

25.3. līguma izpildes kontroles kārtība;

25.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjoms un to veikšanas kārtība;

25.5. līdzfinansējuma neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumi un nosacījumi līguma daļējas izpildes gadījumā;

25.6. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

25.7. departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.

26. Departaments izmaksā līdzfinansējumu pēc projekta īstenošanas fakta atzīšanas, t. i., pēc projektā paredzēto pieminekļa, mājokļa vai izstrādājuma saglabāšanas darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanu ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas departamentam līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

27. Departaments samazina izmaksājamo līdzfinansējumu:

27.1. par izdevumiem, kuri ir radušies ārpus līgumā noteiktā izdevumu veikšanas perioda;

27.2. par izdevumiem, kuri ir radušies tādu izmaksu, kas netika atzītas par attiecināmām, segšanai;

27.3. ievērojot līgumā noteikto līdzfinansējuma intensitāti, ja izdevumi ir mazāki par komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu norādītajām attiecināmajām izmaksām;

27.4. par izdevumiem, kuri ir radušies, neievērojot līgumā noteikto izdevumu veikšanas kārtību un nosacījumus.

28. Departaments neizmaksā līdzfinansējumu, ja:

28.1. apstiprinātais projekts nav īstenots līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

28.2. līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis departamentam visus līgumā noteiktos līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

28.3. līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie dokumenti līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai neatbilst līguma prasībām;

28.4. visi līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi saskaņā ar līguma noteikumiem atzīti par neatbilstoši veiktiem;

28.5. līdzfinansējuma saņēmējs nav novērsis departamenta norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un līguma saistību pārkāpumus.

29. Vienošanās par līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, ievērojot saistošo noteikumu 23. punktā noteikto projekta īstenošanas maksimālo termiņu, noslēdz departaments.

30. Vienošanās par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomā noslēdz departaments:

30.1. ja šo darbu apjoma izmaiņas nepārsniedz 30 % no projektā paredzēto darbu apjoma un to izmaksas nepārsniedz 30 % no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas;

30.2. pārējos gadījumos – saskaņojot ar komisiju.

31. Ja līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, līdzfinansējumu atgūst normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošos noteikumus Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 231; 2017, Nr. 5, Nr. 227; 2018, Nr. 240; 2021, Nr. 185; 2022, Nr. 90, Nr. 189).

33. Tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas, pamatojoties uz Rīgas domes 2016. gada 18. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 225 "Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai Rīgā", ir spēkā līdz to izpildei.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-23-233-snPieņemts: 30.08.2023.Stājas spēkā: 07.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 06.09.2023. OP numurs: 2023/172.22
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
345232
{"selected":{"value":"21.05.2024","content":"<font class='s-1'>21.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2024","iso_value":"2024\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2023","iso_value":"2023\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2023.-20.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"