Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumus Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 737

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 27. §)
Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par aviāciju" 47. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi (turpmāk – bezpilota gaisa kuģis).

2. Šo noteikumu izpratnē ar bezpilota gaisa kuģi saprot gaisa kuģi, kas ir izstrādāts tā, lai cilvēks, kurš lidojuma laikā rīkojas ar bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadības ierīcēm (turpmāk – pilots), neatrastos gaisa kuģī, un kas tiek pilotēts no attālinātas bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas, un kas tiek izmantots atpūtai, sportam un ar bezpilota gaisa kuģi veicamiem speciāliem aviācijas darbiem.

3. Šo noteikumu 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 24., 28., 51. un 56. punkts neattiecas uz bezpilota gaisa kuģiem, kurus izmanto normatīvajos aktos noteikto valsts funkciju veikšanai. Šādu bezpilota gaisa kuģa izmantošanu koordinē attiecīgā valsts iestāde vai cita institūcija, kurai ar normatīvajiem aktiem deleģētas valsts funkcijas un uzdevumi. Pirms bezpilota gaisa kuģa lidojumu uzsākšanas attiecīgā valsts iestāde vai cita institūcija iesniedz valsts aģentūrā "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) informāciju par paredzamajām atkāpēm no šiem noteikumiem. Šajā punktā minētās valsts iestādes un citas institūcijas Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme).

4. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, privātumu vai mantu, lidojumu drošumu un drošību, nenodarītu kaitējumu videi, kā arī neapdraudētu valsts aizsardzības un drošības intereses.

5. Bezpilota gaisa kuģa lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā izmanto radiofrekvences atbilstoši normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu.

6. Gaisa telpas lietotājiem paredzētie aeronavigācijas dati un aeronavigācijas informācija (piemēram, par Latvijas Republikas lidlaukiem un gaisa telpas struktūru) ir pieejama Latvijas gaisa satiksmes tīmekļvietnē http://ais.lgs.lv publicētajā Integrētajā aeronavigācijas informācijas blokā.

II. Pamatprasības lidojumu veikšanai ar bezpilota gaisa kuģi

7. Bezpilota gaisa kuģis ir konstruēts un aprīkots tā, lai nodrošinātu tā drošu nosēšanos vai pašiznīcināšanos, ja pilots ir zaudējis kontroli pār tā vadību.

8. Bezpilota gaisa kuģis ir marķēts ar tā īpašnieka vai valdītāja vārdu un uzvārdu (juridiskajām personām – nosaukumu), deklarētās dzīvesvietas adresi (juridiskajām personām – juridisko adresi) un tālruņa numuru.

9. Ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tās īpašnieks apdrošina savu civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, izņemot gadījumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2018., sk. 58. punktu)

10. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti laikposmā starp saullēktu un saulrietu.

11. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti tiešās redzamības zonā ne tālāk par 500 m horizontālajā plaknē no bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas. Ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tā tālvadības vieta tiek norobežota drošā attālumā un tajā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

12. Veicot lidojumus, bezpilota gaisa kuģis atrodas drošā attālumā no lidojumā neiesaistītām personām un īpašuma uz zemes, kā arī no citiem gaisa telpas lietotājiem. Ja bezpilota gaisa kuģis traucē citiem gaisa telpas lietotājiem, bezpilota gaisa kuģa pilots nekavējoties dod tiem ceļu.

13. Lai tiktu ievērots drošs attālums, pilots, veicot lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi:

13.1. kura kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 250 g, pirms lidojuma izvērtē un izvēlas drošu lidojuma zonu, kas ietver drošu distanci no lidojumā neiesaistītajām personām un īpašuma uz zemes;

13.2. kura kopējā pacelšanās masa pārsniedz 250 g, izvēlas distanci ne tuvāk kā 50 m attālumā no lidojumā neiesaistītajām personām un īpašuma uz zemes.

14. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti drošā attālumā, bet ne tuvāk par 50 m no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa (turpmāk – pasākums) norises vietas. Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumu virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nedrīkst pārsniegt 1,5 kg un nepieciešams rakstisks saskaņojums no personas, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu. Persona, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu, bezpilota gaisa kuģa lidojumu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, kā arī nodrošina sabiedrības informēšanu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu. Ja bezpilota gaisa kuģa lidojums notiek virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, bezpilota gaisa kuģi aprīko ar izpletņa sistēmu, kas nostrādā avārijas gadījumā, kā arī nodrošina, lai tas raidītu gaismas signālu, bet avārijas gadījumā – arī akustisku brīdinājuma signālu.

15. Virs Aizsargjoslu likumā minētajiem infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām, izņemot šo noteikumu 16. punktā minētos gadījumus, bezpilota gaisa kuģa lidojumus saskaņo ar infrastruktūras objekta īpašnieku vai valdītāju.

16. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi bez infrastruktūras objekta īpašnieka vai valdītāja saskaņošanas ir atļauti virs šādiem Aizsargjoslu likumā minētajiem infrastruktūras objektiem:

16.1. Aizsargjoslu likuma II nodaļā minētajiem vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu objektiem un to aizsargjoslām;

16.2. Aizsargjoslu likuma 15. pantā minētajām aizsargjoslām ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem;

16.3. Aizsargjoslu likuma 17. pantā minēto siltumtīklu aizsargjoslām;

16.4. Aizsargjoslu likuma 18. pantā minētajām aizsargjoslām ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;

16.5. Aizsargjoslu likuma 19. pantā minētajām aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem;

16.6. Aizsargjoslu likuma 20. pantā minētajām aizsargjoslām ap ģeodēziskā tīkla punktiem;

16.7. Aizsargjoslu likuma IV nodaļā minētajām sanitārajām aizsargjoslām, izņemot kapsētas.

17. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic ne tuvāk par 500 m no ieslodzījuma vietām un to jaunbūvēm (1. pielikums), izņemot gadījumu, kad lidojums ir saskaņots ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

18. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus virs rūpniecisko avāriju riska objektiem saskaņo ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju.

19. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic noteiktā attālumā no militārās infrastruktūras objektiem (2. pielikums), kuri tiek izmantoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, izņemot gadījumu, kad lidojums ir saskaņots ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic ne tuvāk par 500 m no karakuģiem ostas akvatorijā un jūrā un neveic gaisa telpas aizliegtajās zonās, īslaicīgi rezervētajās zonās un īslaicīgi norobežotajās zonās, kas izveidotas Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, to aktīvās darbības laikā.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

20. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 50 m no infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu (3. pielikums), kā arī virs minētajiem objektiem, izņemot gadījumu, kad lidojums ir saskaņots ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju.

21. Bezpilota gaisa kuģu lidojumus virs Latvijas Bankas objektiem (4. pielikums) saskaņo ar Latvijas Banku.

22. Šajos noteikumos noteiktie bezpilota gaisa kuģa lidojuma augstuma ierobežojumi neattiecas uz darbībām, kas ietver lidojumu fiksēta objekta (piemēram, sakaru tornis vai masts, bāka, ražotne) tuvumā pēc objekta īpašnieka vai valdītāja pieprasījuma, vai ja to veic šo noteikumu 3. punktā minētās valsts iestādes un citas institūcijas. Šādā gadījumā bezpilota gaisa kuģis lidojuma laikā ievēro attālumu, kas nepārsniedz 15 m horizontālajā plaknē no objekta, un lidojuma augstumu, kas nepārsniedz minētā objekta augstumu.

23. Par bezpilota gaisa kuģa drošu darbību atbild tā pilots. Pilots pirms lidojuma iepazīstas ar šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju, izvērtē iespējamos riskus, tostarp apkārtējās vides specifiku, ģeogrāfisko izvietojumu, apbūvi, infrastruktūru, kā arī meteoroloģiskos apstākļus.

24. Bezpilota gaisa kuģa pilots pieaicina novērotāju (fizisku personu, kas sniedz atbalstu pilotam vizuālā kontakta nodrošināšanai ar bezpilota gaisa kuģi un droša lidojuma veikšanai), ja lidojums tiek veikts šo noteikumu 46. un 49. punktā minētajā gaisa telpā, kā arī šo noteikumu 14. un 51. punktā minētajā gadījumā. Citos gadījumos, ja tas nepieciešams lidojumu drošumam, lēmumu par novērotāja piesaisti pieņem pilots. Bezpilota gaisa kuģa pilotam un lidojuma novērotājam jāspēj savstarpēji sazināties, izmantojot sakaru līdzekļus, ja tiešā balss saziņa nav iespējama.

25. Bezpilota gaisa kuģa pilota un lidojuma novērotāja pienākumus var pildīt persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot šo noteikumu 26. punktā minēto gadījumu.

26. Persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, var pildīt bezpilota gaisa kuģa pilota pienākumus bez 18 gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzības, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 0,5 kg un tā veiktspēja neļauj sasniegt augstumu, kas pārsniedz 50 m (164,04 pēdas) virs zemes vai ūdens virsmas. Pārējos gadījumos persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, var pildīt bezpilota gaisa kuģa pilota pienākumus tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzībā.

27. Aizliegts pildīt bezpilota gaisa kuģa pilota un lidojumu novērotāja pienākumus, kā arī uzraudzīt lidojumus, ko veic persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, atrodoties alkoholisko vielu ietekmē, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, kā arī atrodoties narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

28. Bezpilota gaisa kuģa pilots ir vizuāli identificējams un pēc uzraugošo un tiesībsargājošo institūciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un valsts drošības iestāžu pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu, atļauju vai saskaņojumu, kā arī citus dokumentus, ja to paredz šie noteikumi. Uzraugošās un tiesībsargājošās institūcijas, kā arī Nacionālie bruņotie spēki un valsts drošības iestādes ir tiesīgas pieprasīt pārtraukt lidojumu, ja netiek ievērotas šo noteikumu prasības.

III. Papildprasības lidojumu veikšanai ar atsevišķu veidu bezpilota gaisa kuģiem

29. Latvijas Republikas gaisa telpā var veikt lidojumus ar tādu radiovadāmu lidmodeli (bezpilota gaisa kuģis, kas tiek izmantots sportam):

29.1. kas kopā ar aprīkojumu (bez degvielas) sver ne vairāk par 20 kg;

29.2. kura dzinējs ir droši nostiprināts un kas nav aprīkots ar metāla propelleri vai propelleri, kas bijis remontēts;

29.3. kura konstrukcijas detaļām (spārniem, astei) nav asu priekšējo šķautņu;

29.4. kura radiouztvērējs atrodas vibrāciju absorbējošā iepakojumā (konteinerā);

29.5. kas konstruēts un būvēts tā, lai lidojuma laikā nebūtu iespējama nejauša smagu detaļu vai balasta atdalīšanās no tiem.

30. Radiovadāma lidmodeļa lidojumi notiek pilota izvēlētā gaisa telpas zonā virs laukuma, kas ir vismaz 500 m garš un 200 m plats. Radiovadāma lidmodeļa pilots nodrošina, lai šajā laukumā un 50 m drošības zonā ap to neatrastos cilvēki, dzīvnieki, transportlīdzekļi, kā arī ugunsbīstami un sprādzienbīstami priekšmeti.

31. Radiovadāma lidmodeļa pilots pirms lidojuma veikšanas pārliecinās:

31.1. ka paredzēto vadības pults raidītāja radioviļņu frekvenci neizmanto cits pilots;

31.2. par vadības iekārtu pareizu darbību pirms un pēc dzinēja startēšanas.

32. Ja tuvāk par 200 m no radiovadāma lidmodeļa pilota vadības stacijas atrodas cilvēki, pacelšanās laikā pilots pirmajā manevrā to vada uz lidojuma zonas vidu.

33. Ja rodas radiosakaru traucējumi vai vadības kontroles traucējumi, radiovadāmā lidmodeļa lidojumu nekavējoties pārtrauc un lidmodeli nosēdina.

34. Ja radiovadāmais lidmodelis iepriekš lidojumos nav pārbaudīts, tā lidojumus veic ne tuvāk par 200 m no cilvēkiem.

35. Aizliegts vadīt radiovadāmo lidmodeli, ja:

35.1. tas veic lidojumu tuvāk par 200 m no Aizsargjoslu likumā noteiktajiem infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām, ja vien Aizsargjoslu likumā un šajos noteikumos nav noteikts lielāks attālums;

35.2. varētu tikt zaudēta pilota nepārtraukta vizuāla kontrole pār radiovadāmo lidmodeli;

35.3. tas lido pāri transportlīdzekļu stāvvietām un vietām, kur pulcējas cilvēki.

36. Latvijas Republikas gaisa telpā veic tādu raķešu modeļu lidojumus, kuri atbilst šādām prasībām:

36.1. to izgatavošanai izmantoti viegli un trausli materiāli;

36.2. to konstrukcijā nav būtisku metāla daļu (monolītas metāla daļas nav izmantotas nesošā korpusa, priekšgala aptecētāja, stabilizatoru vai stabilizējošo virsmu izgatavošanai);

36.3. dzinēji satur ne vairāk par 200 g cietās degvielas maisījuma;

36.4. pilna starta masa nepārsniedz 1500 g;

36.5. dzinējs nesatur vairāk par 125 g cietās degvielas maisījuma;

36.6. impulss nav lielāks par 100 Ns (Ņūtonsekundēm);

36.7. vilkmes laiks ir lielāks par 0,050 sekundēm.

37. Latvijas Republikas gaisa telpā veic tādu bezpilota raķešu lidojumus, kuras atbilst šādām prasībām:

37.1. tās izgatavotas no viegliem un trausliem materiāliem bez būtiskām metāla detaļām to konstrukcijā;

37.2. tās aprīkotas ar rūpnieciski ražotu dzinēju, kas ir aizsargāts pret spontānu pašaizdegšanos mehāniskas iedarbības vai temperatūras (līdz 80 °C) ietekmē un ir izgatavotāja hermetizēts ar nemetāliska materiāla viegli noņemamām plombām sprauslā un dzinēja priekšgalā (izņemot gadījumu, ja konkrētais dzinējs ir projektēts savas funkcijas veikšanai ar uzstādītām plombām);

37.3. tās aprīkotas ar aerodinamiskās bremzēšanas ierīci (izpletni, bremzēšanas lenti, aerodinamisku virsmu), kas nodrošina bezpilota raķetes drošu piezemēšanos;

37.4. tās aprīkotas ar elektroniski vadāmu palaišanas mehānismu, kurš starta brīdī to operatoram nodrošina atrašanos drošā attālumā, kas nav mazāks par 5 m no bezpilota raķetes starta vietas.

38. Pirms bezpilota raķetes lidojuma uzsākšanas tās pilots nodrošina, ka palaišanas zonā vismaz 500 m rādiusā neatrodas cilvēki, kas nav saistīti ar bezpilota raķetes palaišanu, dzīvnieki, transportlīdzekļi, personu manta, ugunsbīstami un sprādzienbīstami priekšmeti.

39. Bezpilota raķeti palaiž no starta iekārtas, kas atrodas uz stabila un ugunsdroša pamata un nepieļauj nejaušu bezpilota raķetes kursa maiņu.

40. Bezpilota raķešu lidojumus veic gaisa telpas struktūras elementā, kas konkrēto lidojumu veikšanai speciāli izveidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gaisa telpas pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību, ņemot vērā, ka mākoņi vai citas dabas parādības neaizēno vairāk par pusi (4/8 oktas) no raķešu palaišanas zonas un horizontālā redzamība jebkurā augstumā nav mazāka par 10 km.

41. Aizliegts veikt bezpilota raķešu lidojumus:

41.1. tuvāk par 10 km no lidlauka skrejceļa;

41.2. tuvāk par 500 m no Aizsargjoslu likumā noteiktajiem infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām, ja vien Aizsargjoslu likumā nav noteikts lielāks attālums.

42. Šo noteikumu 37., 38., 40. un 41. punktā minētās prasības neattiecas uz raķešu modeļiem.

43. Lidojumus ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, kura diametrs ir lielāks par 2 m vai kura apvalka tilpums ir lielāks par 3 m3 (turpmāk – atsaitē piestiprināts gaisa balons), vai gaisa pūķi, kas sver vairāk par 2,2 kg (turpmāk – gaisa pūķis), var veikt:

43.1. ja redzamība uz zemes ir ne mazāka par 5 km;

43.2. ne tuvāk par 500 m no mākoņu apakšējās robežas;

43.3. ne tuvāk par 10 km no lidlauka skrejceļa;

43.4. laikposmā starp saullēktu un saulrietu, ja tā atsaitēm, sākot no 50 m attāluma virs zemes, ir piestiprināti dažādu krāsu karodziņi (vimpeļi) 15 m attālumā viens no otra un tie ir saskatāmi vismaz no 2 km attāluma;

43.5. laikposmā starp saulrietu un saullēktu, ja gaisa balons vai gaisa pūķis un tā atsaites ik pēc 15 m ir aprīkotas ar apgaismojumu, kas redzams vismaz no 10 km attāluma un kura uzzibsnījuma biežums ir 40–100 cikli minūtē.

44. Ar atsaitē piestiprinātu bezpilota gaisa balonu vai gaisa pūķi lidojumus veic ne tālāk par 75 m no būves un ne augstāk par tās jumtu. Uz bezpilota gaisa baloniem un gaisa pūķiem nav attiecināmas šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.3. apakšpunktā minētās prasības.

45. Atsaitē piestiprinātu gaisa balonu aprīko ar automātisku straujas gaisa izsūknēšanas ierīci, kas sāk darboties, ja atsaite pārrauta vai atraisījusies. Ja ierīce nedarbojas, pilots nekavējoties informē Latvijas gaisa satiksmi, sazinoties atbilstoši Latvijas gaisa satiksmes tīmekļvietnē www.lgs.lv norādītajam, tostarp norādot atsaites atraisīšanās vai pārrāvuma laiku un paredzamo gaisa balona lidojuma maršrutu.

IV. Lidojumu veikšana Latvijas Republikas gaisa telpā

46. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi Latvijas Republikas kontrolējamā gaisa telpā ir atļauti ne tuvāk kā 5000 m (3,11 jūras jūdžu) attālumā no katra lidlauka skrejceļa sliekšņa vai helikoptera lidlauka kontrolpunkta un ne augstāk par 50 m (164,04 pēdas) virs zemes vai ūdens virsmas. Kopējā bezpilota gaisa kuģa pacelšanās masa nepārsniedz 1,5 kg.

47. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi šo noteikumu 46. un 49. punktā minētajā gaisa telpā tuvāk par 5000 m no lidlauka skrejceļa sliekšņa vai helikoptera lidlauka kontrolpunkta notiek tikai saskaņā ar Latvijas gaisa satiksmes kā aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja noteiktām procedūrām, kas pieejamas šo noteikumu 6. punktā minētajā Latvijas gaisa satiksmes tīmekļvietnē.

48. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi līdz 3000 m (1,61 jūras jūdzes) attālumam horizontālajā plaknē un līdz 120 m (393,7 pēdām) attālumam vertikālajā plaknē virs zemes vai ūdens virsmas no Latvijas Republikas nekontrolējamā gaisa telpā izvietota lidlauka skrejceļa sliekšņa vai helikoptera lidlauka kontrolpunkta, ja kopējā bezpilota gaisa kuģa pacelšanās masa nepārsniedz 25 kg, ir atļauti, ja:

48.1. ir saņemta attiecīgā lidlauka īpašnieka vai valdītāja atļauja;

48.2. atbilstoši normatīvajam aktam par aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtību lidlauka īpašnieks vai valdītājs ir sagatavojis un iesniedzis Latvijas gaisa satiksmei informāciju par šo noteikumu 48. punktā minētajiem bezpilota gaisa kuģa lidojumiem un Latvijas gaisa satiksme informāciju ir publicējusi Aeronavigācijas informācijas integrētajā blokā.

49. Lidlaukā, kurš atrodas nekontrolējamā gaisa telpā un kurā tiek lietotas instrumentālo lidojumu procedūras, bezpilota gaisa kuģa lidojumi ir atļauti ne tuvāk kā 5000 m (3,11 jūras jūdžu) attālumā no lidlauka skrejceļa sliekšņa vai helikoptera lidlauka kontrolpunkta.

50. Pārējos gadījumos bezpilota gaisa kuģa lidojumus Latvijas Republikas nekontrolējamā gaisa telpā var veikt augstumā, kas nepārsniedz 120 m (393,7 pēdas) virs zemes vai ūdens virsmas, ja kopējā bezpilota gaisa kuģa pacelšanās masa nepārsniedz 25 kg, izņemot šo noteikumu 51. punktā minēto gadījumu.

51. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus virs apdzīvotām vietām (pilsētas un ciemi) nekontrolējamā gaisa telpā var veikt, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 1,5 kg.

52. Ja pilots ir zaudējis kontroli pār bezpilota gaisa kuģa vadību un pastāv risks, ka tādējādi varētu tikt radīti draudi citu Latvijas Republikas gaisa telpas lietotāju lidojumu drošumam un drošībai (piemēram, bezpilota gaisa kuģis pārsniedz pieļaujamo lidojuma augstumu, lidojums turpinās ārpus tiešās redzamības, bezpilota gaisa kuģis ielido kontrolējamā gaisa telpā), pilots nekavējoties informē Latvijas gaisa satiksmi, sazinoties atbilstoši Latvijas gaisa satiksmes tīmekļvietnē www.lgs.lv norādītajam. Ja pastāv risks, ka bezpilota gaisa kuģis var radīt draudus cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai, kā arī nodarīt kaitējumu videi, pilots nekavējoties zvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.

53. Ierobežojumi bezpilota gaisa kuģu lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā ir shematiski ietverti šo noteikumu 5. pielikumā.

V. Bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšana

54. Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumu kontrolējamā un nekontrolējamā gaisa telpā šajos noteikumos neminētos gadījumos, Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai (6. pielikums). Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju Civilās aviācijas aģentūra pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju un pievienotos dokumentus. Ja iesniegumā norādītajā informācijā radušās kādas izmaiņas, par tām nekavējoties jāinformē Civilās aviācijas aģentūra.

55. Bezpilota gaisa kuģa lidojumiem gaisa telpā, kurā saskaņā ar šiem noteikumiem ir noteikti tās izmantošanas ierobežojumi, ir nepieciešama Civilās aviācijas aģentūras atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gaisa telpas pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību.

56. Šo noteikumu 54. un 55. punktā minētās atļaujas turētājs veic lidojumu uzskaiti, par katru lidojumu vai lidojumu sēriju norādot šādu informāciju:

56.1. lidojuma datums, sākuma un beigu laiks un vieta;

56.2. gaisa kuģa pilots un novērotājs (vārds, uzvārds);

56.3. vai lidojums tiek veikts tiešā vizuālā redzamībā vai ārpus tiešās vizuālās redzamības.

VI. Noslēguma jautājumi

57. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 15. augusta noteikumus Nr. 656 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 133. nr.).

58. Šo noteikumu 9. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

59. Šo noteikumu 47. punkts daļā par Latvijas gaisa satiksmes procedūrām stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietas un to jaunbūves, virs kurām un kuru tuvumā aizliegts veikt lidojumus

1. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 3, Rīga, nekustamo īpašumu kadastra Nr. 01000380092, 01000382028 un 01000382024.

2. Brasas cietums, Laktas iela 2/4, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000170070.

3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000632065.

4. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 7, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000632076.

5. Olaines cietums, Rīgas iela, Olaine, kadastra Nr. 80090031403.

6. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09000060098.

7. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 7, Jelgava, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09000060013.

8. Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 42010071004.

9. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 96900080173.

10. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 56010010836.

11. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14 B, Jēkabpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 56010010805.

12. Daugavgrīvas cietums (Grīvas nodaļa), Lielā iela 1, Daugavpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000500101.

13. Daugavgrīvas cietums (Daugavpils nodaļa), 18. novembra iela 66 A, Daugavpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000020405.

14. Liepājas cietums, Dārza iela 14/16, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000330224.

15. Liepājas cietums, Dārza iela 19/21, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000330028.

16. Jaunais Liepājas cietums, Alsungas iela 29, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000020183.

17. Liepājas cietums, Dārza iela 14 A, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17005330267.

Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Militārās infrastruktūras objekti, virs kuriem un kuru tuvumā aizliegts veikt lidojumus

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

1. Militārās infrastruktūras objekti, virs kuriem aizliegts veikt lidojumus tuvāk par 500 metriem:

1.1. Ādažu novads, Kadaga, "Ādažu nacionālais mācību centrs", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80440050053, 80440050054;

1.2. Ādažu novads, "Poligona mežs 8044", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80440060064;

1.3. Ādažu novads, "Plūdoņi", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80440050363;

1.4. Ādažu novads, Kadaga, "Smilšlauki", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80440050213;

1.5. Aizkraukles novads, Aizkraukle, Jaunceltnes iela 11, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 32010010355;

1.6. Aizkraukles novads, Aizkraukle, Spīdolas iela 20, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 32015020257;

1.7. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Lāčusils", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 36420080070;

1.8. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Meža Strautiņi", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 36420080016;

1.9. Alūksnes novads, Alūksne, Lāčplēša iela 1, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 36010375818;

1.10. Cēsu novads, Cēsis, Valmieras iela 8, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 42010020614;

1.11. Daugavpils novads, Vaboles pagasts, "Meža Mackeviči", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 44940060003;

1.12. Daugavpils, Lidotāju iela 1A, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000362001;

1.13. Dobeles novads, Dobele, Kazarmu iela 2, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 46015044446;

1.14. Dobeles novads, Dobele, Lauku iela 15, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 46015044448;

1.15. Dundagas novads, Kolkas pagasts, "Kapteiņi", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88620070261;

1.16. Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, "Jūras priede", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90665010003;

1.17. Gulbenes novads, Gulbene, Oskara Kalpaka iela 58, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 50010020011;

1.18. Jēkabpils, Pils rajons 38, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 56010013030;

1.19. Jelgava, Dambja iela 22, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09005030073;

1.20. Ķeguma novads, Rembates pagasts, "NBS Aviācijas bāze", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 74840050031;

1.21. Kuldīgas novads, Kuldīga, Ventspils iela 102, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62010070010;

1.22. Liepāja, Atmodas bulvāris 1, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000100200;

1.23. Liepāja, Atmodas bulvāris 9, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000020071;

1.24. Liepāja, Roņu iela 2, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000300014;

1.25. Liepāja, Roņu iela 9, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000310089;

1.26. Liepāja, Tobago iela 1, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000030001;

1.27. Liepāja, Vecā ostmala 49, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000300018;

1.28. Mārupes novads, "Ceri", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80765040004;

1.29. Mērsraga novads, Mērsrags, Bākas iela 62, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88780030061;

1.30. Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Signes", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 64780190245;

1.31. Ogres novads, Ogre, Mednieku iela 12, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 74010030267;

1.32. Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīši, "Rīti", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80800010093;

1.33. Pāvilostas novads, Pāvilosta, Ostmalas iela 2, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 64130060041;

1.34. Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, "Šķēdes novērošanas postenis", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 64960080034;

1.35. Preiļu novads, Preiļu pagasts, Litavnieki, "Azurgi", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 76580040246;

1.36. Rēzekne, Dzintaru iela 7, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 21000110119;

1.37. Rēzekne, Ezera iela 13, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 21000110502;

1.38. Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Kuciņi, "Lidlauks Rēzekne", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 78420050393;

1.39. Rīga, Birzes iela 1C, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01006030144;

1.40. Rīga, Birzes iela 4, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001030143;

1.41. Rīga, Dzintara iela 63, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01001090084;

1.42. Rīga, Ezermalas iela 6, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000850229;

1.43. Rīga, Ezermalas iela 8, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000850228;

1.44. Rīga, Ķīšezera iela 29, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000850233;

1.45. Rīga, Krustabaznīcas iela 11, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000910112;

1.46. Rīga, Krustabaznīcas iela 9, kadastra Nr. 01000910090;

1.47. Rīga, Maiznīcas iela 5, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000230092;

1.48. Rīga, Meldru iela 5a, Meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01006110070;

1.49. Rīga, Skanstes iela 8, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000240308;

1.50. Rīga, Vagonu iela 38, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000380133;

1.51. Rīga, Vienības gatve 56, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000530259;

1.52. Rojas novads, Roja, Mazupītes iela 6, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88825080097;

1.53. Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, "Aizvēji", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 66720070061;

1.54. Saldus novads, Saldus, Strīķu iela 36A, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 84015110022;

1.55. Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, "Poligons", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80330040794;

1.56. Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Upes iela 58, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80335010051;

1.57. Sējas novads, "Ādažu nacionālais mācību centrs", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80920030082;

1.58. Sējas novads, "Jūrnieki", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80920030104;

1.59. Sējas novads, "Kates", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80920030060;

1.60. Sējas novads, "Poligons", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80920030107;

1.61. Sējas novads, "Siliņi", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80920030031;

1.62. Sējas novads, "Zāles", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80920030043;

1.63. Stopiņu novads, Ulbroka, "Bataljons", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80960030457;

1.64. Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, "Poligons", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 64540030174;

1.65. Valmiera, Cēsu iela 54, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 96010140106;

1.66. Ventspils novads, Tārgales pagasts, Jaunupe, "Jaunupītes", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98660060062;

1.67. Ventspils novads, Tārgales pagasts, Miķeļtornis, "Seržanti", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98660030151;

1.68. Ventspils novads, Užavas pagasts, "Ielejas", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98780050112;

1.69. Ventspils novads, Vārves pagasts, "Čalas", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98840020055;

1.70. Ventspils novads, Vārves pagasts, "Medņi 1", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98840020052;

1.71. Ventspils novads, Vārves pagasts, "Medņi 2", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98840020051;

1.72. Ventspils novads, Vārves pagasts, "Medņi 3", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98840020050;

1.73. Ventspils novads, Vārves pagasts, "Vanagi", nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98840020045;

1.74. Ventspils, Ganību iela 103 B, būves kadastra apzīmējums 27000170108011.

2. Militārās infrastruktūras objekti, virs kuriem aizliegts veikt lidojumus tuvāk par 50 m:

2.1. Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000200130;

2.2. Rīga, Skolas iela 1, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000200131.

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu saistīti infrastruktūras objekti, virs kuriem un kuru tuvumā aizliegts veikt lidojumus

1. Akmeņu iela 5, Talsi, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 88010130154.

2. Andreja Pumpura iela 105 B, Daugavpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 004 7802.

3. Avotu iela 8, Madona, zemes vienības kadastra apzīmējums 70010011015.

4. Avotu iela 11, Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6086 004 0470.

5. "Bahareva", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 003 0178.

6. "Radons", Baldones pagasts, Baldones novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80250020164.

7. Bāriņu iela 3A, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000330117.

8. "Bērziņu RPP", Liepnas pagasts, Alūksnes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3668 005 00260.

9. Bērzu iela 3, Aizkraukle, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 32010020227.

10. Brīvības bulvāris 34, Rīga (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000050086).

11. Brīvības bulvāris 36, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000050001.

12. Brīvības iela 6, Ogre, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 74010010329.

13. Brīvības iela 122, Jēkabpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 56010022202.

14. Brīvības laukums 19, Tukums, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90010040674.

15. Bruņinieku iela 72b, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01005320006.

16. Cēsu iela 28, Limbaži, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 66010140058.

17. Čiekurkalna 1. līnija 1, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000870221.

18. Dobeles iela 16, Jelgava, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09000050179.

19. Dubultu prospekts 17, Jūrmala, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 13000102012.

20. Gaitnieku iela 2a, Gulbene, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 50010010101.

21. Garnizona iela 19, Viļaka, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3815 003 0026.

22. Ganību iela 63/67, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000370180.

23. Garā iela 4, Valmiera, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 96010010502.

24. Hanzas iela 5, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000180003.

25. Hospitāļu iela 3, Daugavpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000112015.

26. "Jaunceltnes-2", Mucenieki, Ropažu novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8084 006 0056.

27. Jelgavas iela 9, Saldus, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 84010080008.

28. Jēkaba iela 6/8, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000080077.

29. Jēkaba iela 11, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000080056.

30. Jēkaba iela 10/12, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000080086.

31. Jēkaba iela 16, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000080091.

32. Jūras iela 9/11, Jūrmala, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 13000091403.

33. Jūras iela 14, Jūrmala, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 13000092301.

34. Kalpaka bulvāris 6, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000090003.

35. "Kanovalova", Pasienes pagasts, Zilupes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6884 004 0129.

36. Krišjāņa Barona iela 99a, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000272009.

37. Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000100043.

38. Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rēzekne, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 21000050714.

39. Krišjāņa Valdemāra iela 110, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000250206.

40. "Lavošnieku nodaļa", Vecumu pagasts, Viļakas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3892 001 0269.

41. Jaunsmilgas, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6858 001 01910.

42. "Lidlauks", Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6858 001 0152.

43. Liepājas iela 2B, Ludza, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6801 004 0472.

44. Liepājas iela 26, Kuldīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62010140017.

45. "Lugi", Vecumu pagasts, Viļakas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3892 006 0054.

46. "Maksi", Baltinavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3844 007 0107.

47. "Mācību poligons Janapole", Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7846 002 0045 un Nr. 78460 020 068.

48. "Muita", Grebņova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 002 010.

49. "Muita", Grebņova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 002 0101.

50. Muldavas iela 14, Dobele, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 46015032009.

51. "Novērošanas tornis", Putrovka, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3680 005 0096.

52. "Opoļu nodaļa", Černova, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6896 003 0150.

53. Ostas iela 33, Ventspils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2700 002 0418.

54. "Pasienes nodaļa", Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6884 001 0414.

55. "Pārdaugava", Dvorišči, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6070 003 0101.

56. "Pededzes nodaļa", Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3680 003 01040.

57. "Petručenki", Petručonki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6866 004 0273.

58. Pētera iela 5, Jelgava, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09000010040.

59. "Piedruja", Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6084 003 0433.

60. Piebalgas iela 89, Cēsis, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 42010040620.

61. Pils iela 17, Alūksne, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 36010062001.

62. Rīgas iela 1/3, Daugavpils, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000012101.

63. "RKP Patarnieki", Patarnieki, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6084 005 0062.

64. "RKP Torņi", Demenes pagasts, Daugavpils novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4466 003 0203.

65. "Robeža", Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6854 004 0375.

66. "Robežkontrole", Blaževiča iela 2B, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6062 004 1030.

67. "Robežsardze, Aleksandrova, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6084 003 0151.

68. "Robežsardze", Punduri, Baltinavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3844 002 0135.

69. "Robežsardze", Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6092 006 0321.

70. "Robežsargi", Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6854 005 0085.

71. "Robežsargi", Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6896 003 0167.

72. "Robežtorņi", Bērziņu pagasts, Dagdas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6050 007 0080.

73. "Robežtorņi", Bērziņu pagasts, Dagdas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6050 005 0042.

74. "Robežtorņi", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6070 010 0079.

75. Rūdolfa iela 5, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 036 2001.

76. "Silene-23", Skaista iela 22, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4486 005 0137.

77. "Silenes RKP", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4486 006 0072.

78. "Strēlnieki", Indras pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6062 008 0144.

79. Stacijas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6817 003 0314.

80. "Strēlnieki", Meļevščina, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6086 007 0072.

81. "Šķilbēnu nodaļa", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0210.

82. Tālavas iela 4, Valka, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 94010010109.

83. "Tālavieši", Tālavieši, Vecumu pagasts, Viļakas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3892 001 0223.

84. "Terehovas robežkontroles punkts", Terehova, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6896 006 0025.

85. Tērbatas iela 9, Valmiera, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 96010012304006.

86. "Timšāni", Baltinavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3844 012 0071.

87. Torņa iela 3/5, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000080097.

88. "Torņi", Malnavas pagasts, Kārsavas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 001 0062.

89. "Vientuļu RKP pievadceļš" un "Vientuļu RKP 2", "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3892 001 0223 un Nr. 3892 008 0012.

90. Zaļā iela 12, Bauska, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40010020203.

91. Zavoloko iela 8, Rēzekne, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 019 0142.

Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Latvijas Bankas objekti, virs kuriem veic lidojumus tikai ar Latvijas Bankas saskaņojumu

1. Bezdelīgu iela 3, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000610045.

2. K. Valdemāra iela 2A, Rīga, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000090052.

3. Teātra iela 3, Liepāja, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 17000330097.

Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Ierobežojumi bezpilota gaisa kuģa lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā

I. Gaisa telpa, kurā var veikt lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR)

– atļauts lidot
– tikai ar atļauju atbilstoši šo noteikumu 54. un (vai) 55. punktam un procedūrām atbilstoši šo noteikumu 47. punktam

II. Gaisa telpa, kurā var veikt lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR)

– atļauts lidot
– tikai ar atļauju atbilstoši šo noteikumu 54. un (vai) 55. punktam un procedūrām atbilstoši šo noteikumu 47. punktam
Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai

I. Informācija par īpašnieku/valdītāju/pilotu/novērotāju

1.Plānoto darbību aprakstsLidojuma mērķis un apraksts
 
 
 

Lidojuma vieta (WGS 84 koordinātas)

 

 

Lidojuma laiks 
2.Īpašnieka/valdītāja

vārds, uzvārds/ nosaukums

 
3.Personas kods/ reģistrācijas numurs 
4.Valstspiederība 
5.KontaktinformācijaAdrese (deklarētās dzīvesvietas vai juridiskā adrese)
 
 

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas/juridiskās adreses)

 

 

Tālruņa numurs 

 

E-pasta adrese 
6.Pilota pieredze darbā ar bezpilota gaisa kuģiem
Vārds, uzvārds  

 

Personas kods  

 

Bezpilota gaisa kuģa pilota kvalifikācija

 

 

Kopējā lidojumu pieredze lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi (stundas)

 

 

Lidojumu pieredze pēdējos 12 mēnešos lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi (stundas)

 

 

Ar bezpilota gaisa kuģi veiktie lidojumi (gaisa kuģa tips un lidojuma mērķis)

 
 
 
7.Novērotāja pieredze darbā ar bezpilota gaisa kuģiem
Vārds, uzvārds  

 

Personas kods  

 

Kopējā lidojumu pieredze lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi (stundas)

 

 

Lidojumu pieredze pēdējos 12 mēnešos lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi (stundas)

 

 

Ar bezpilota gaisa kuģi veiktie lidojumi (gaisa kuģa tips un lidojuma mērķis)

 
 
 

II. Tehniskā informācija par bezpilota gaisa kuģi

8.Tips Helikopters

Multirotoru gaisa kuģis

Lidmašīna

Cits_____________________________________

9.Nosaukums 
10.Ekspluatācijas nosacījumi un ierobežojumi 
11.Maksimālā pacelšanās masa (kg) 
12.Spārnu vēziens vai rotora diametrs (m) 
13.Tehniskie parametri (visai iekārtai, ieskaitot arī spārna/rotoru dimensijas)
Garums  
Augstums  
Platums  
14.Krāsainas fotogrāfijas (no priekšpuses un sāna) Pievienotas pielikumā

III. Bezpilota gaisa kuģa darbības rādītāji

15.Maksimālais lidojuma augstums (m) 
16.Maksimālais lidojuma ātrums (km/h) 
17.Nepieciešamā distance (m)Pacelšanās_______________________

Nosēšanās_______________________

IV. Bezpilota gaisa kuģa tālvadības sistēma (bezpilota gaisa kuģim un tā tālvadības vietai nepieciešamie vadības un kontroles savienojumi un jebkurš cits komponents, kā norādīts tipa izstrādē)

18.Raidītāja/uztvērēja ražotājs 
19.Raidītāja/uztvērēja tips 
20.Frekvence (Mhz) 

V. Drošuma novērtējumā iekļautā informācija un pievienojamie dokumenti

21.Drošuma novērtējuma apraksts (risku identifikācija, izvērtējums un mazināšanas pasākumi) Pievienots pielikumā
22.Dokumenti, kas apliecina īpašnieka/ valdītāja spēju droši ekspluatēt bezpilota gaisa kuģi, veikt ekspluatācijas kontroli un uzraudzību (ekspluatācijas procedūras, lidojuma noteikumi) Pievienots pielikumā
23.Pilota/novērotāja veselības stāvokļa atbilstība Atbilstība specializēto profesiju pārstāvjiem noteiktajām prasībām (piemēram, civilās aviācijas personālam, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem, jūrniekiem, vilciena vadītājiem). Attiecīgu apliecinošu dokumentu uzrāda pēc uzraugošo un tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma

Atbilstība prasībām, kas noteiktas transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju (informācija tiek pārbaudīta Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā)

24.Lidojuma veids Lidojumi tiešajā redzamībā (VLOS)

Palielināta tiešās redzamības attāluma lidojumi (EVLOS)

Lidojumi ārpus tiešās redzamības (BVLOS)

25.Darbības instrukcijas, kas ietver normālu un avārijas procedūru aprakstu Pievienots pielikumā
26.Bezpilota gaisa kuģa sistēmas "pamanīt un izvairīties" (detect and avoid) spējas Pievienots pielikumā
27.Informācija par aprīkojumu un kravu (piemēram, kamera, sensori) un tās nostiprināšanu Pievienots pielikumā
28.Cita informācija 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 737Pieņemts: 22.11.2016.Stājas spēkā: 29.11.2016.Zaudē spēku: 17.08.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231, 28.11.2016. OP numurs: 2016/231.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
286823
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2017","iso_value":"2017\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2016","iso_value":"2016\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2016.-06.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"