Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Ventspilī 2016.gada 21.oktobrī (prot. Nr.15; 4.§)
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtība licencētām kapitālsabiedrībām Ventspils brīvostas teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
6.panta 2.1 daļu
I. Vispārīgi jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Dome) piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi licencētām kapitālsabiedrībām par to īpašumā, tiesiskā valdījumā esošu vai lietošanā piešķirtu nekustamo īpašumu Ventspils brīvostas teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos lietoti likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskās zonās", Ventspils brīvostas likumā un nodokļu lietas regulējošos normatīvajos aktos lietotie termini.

Saistošo noteikumu izpratnē:

2.1. Licencēta kapitālsabiedrība ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs normatīvo aktu un šo Noteikumu izpratnē.

2.2. Termināļa operators ir licencētā kapitālsabiedrība, kuras komercdarbība Ventspils brīvostas teritorijā, saskaņā ar līgumu par ieguldījumu veikšanu, ir saistīta ar termināļa darbību (kravu operācijas kuģos).

2.3. Ražotājs ir licencētā kapitālsabiedrība, kuras komercdarbība Ventspils brīvostas teritorijā saskaņā ar noslēgto līgumu par ieguldījumu veikšanu nav saistīta ar termināļa darbību.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas veic Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa, vadoties no Ventspils brīvostas pārvaldes sniegtās informācijas atbilstoši Likuma par ostām 14.panta otrajai daļai.

4. Dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi tādām licencētām kapitālsabiedrībām par to īpašumā, tiesiskā valdījumā esošu vai lietošanā piešķirtu nekustamo īpašumu Ventspils brīvostas teritorijā, kuras atbilst likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" minētajiem kritērijiem.

II. Kārtība, kādā aprēķina Termināļa operatoram piemērojamo nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

5. Termināļa operatoram piemērojamā nekustamā īpašuma nodokļa atlaides aprēķinam tiek piemērota sekojoša kārtība:

An =(NĪNn × LA × 0,6) – (KAxvidKAxn–1) × Kn–1 
NĪNn

kur:

5.1. An – kārtējam gada aprēķinātajam nekustamā īpašuma nodoklim piemērojamā atlaide procentos (%). Atlaides apmērs tiek noapaļots līdz veselam skaitlim atbilstoši vispārpieņemtajiem matemātikas principiem;

5.2. NĪNn – kārtējam gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis (EUR);

5.3. LA – likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 6.panta pirmajā daļā noteiktā maksimālā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide – 80%;

5.4. KAxvid – vidējais kravu apgrozījums kuģos licencētam Termināļa operatoram no pirmā noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu noslēgšanas gada līdz 2015.gada 31.decembrim, (tonnas);

5.5. KAxn–1 – Termināļa operatora kravu apgrozījums kuģos iepriekšējā gadā (tonnas)

5.6. Kn-1 – koeficients, ko aprēķina sekojoši:

Kn–1 =OMn–1 
KAn–1

OMn-1 – iepriekšējā gadā aprēķinātie ostu maksu maksājumi pašvaldības budžetā, saskaņā ar Likuma Par ostām 14.panta otro daļu (EUR);

KAn–1 – kopējais kravu apgrozījums kuģos Ventspils brīvostas termināļos iepriekšējā gadā (tonnas).

6. Aprēķinot vidējo kravu apgrozījumu kuģos (KAxvid) netiek ņemti vērā taksācijas periodi, kuros Termināļa operatoram nav pārkrauto kravu apgrozījuma terminālī, bet tiek ņemti vērā taksācijas periodi, kur terminālī pārkrauto kravu apgrozījums ir bijis nepilnu taksācijas periodu.

7. Ja Termināļa operatora terminālis saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumiem Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" ir atzīstams par augstāka riska līmeņa objektu vai zemāka riska līmeņa objektu, Termināļa operatoram ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, kas aprēķināta saskaņā ar Noteikumu 5.punktu, ja ir vides pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 14001 (turpmāk – ISO sertifikāts). Ja ISO sertifikāta nav, tad Termināļa operatoram tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 10% apmērā.

8. Ja Termināļa operatoram, kura terminālis saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumiem Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" nav atzīstams par augstāka riska līmeņa objektu vai zemāka riska līmeņa objektu, nav ISO sertifikāts, tad nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, kas aprēķināta saskaņā ar Noteikumu 5.punktu, ir samazināma par 50%, bet nosakāma ne mazāka par 10% atlaidi.

9. Noteikumu 7.punkts un 8.punkts ir piemērojami no 2019.gada 1.janvāra. Līdz 2019.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma nodokļa atlaide Termināļa operatoriem ir aprēķināma saskaņā ar Noteikumu 5.punktu. Ja Termināļa operators līdz 2018.gada 31.decembrim neiesniedz Domē ISO sertifikāta saņemšanu apliecinošus dokumentus, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides noteikšanai tiek pieņemts, ka Termināļa operatoram nav ISO sertifikāta. Ja Termināļa operators ISO sertifikāta saņemšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Domē pēc 2018.gada 31.decembra, ISO sertifikāta saņemšanas fakts tiek ņemts vērā, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc ISO sertifikāta iesniegšanas Domē.

10. Ja Termināļa operators, ar ko līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts līdz 2014.gada 31.decembrim, līdz pirms taksācijas gada beigām nav nodrošinājis kravu operācijas kuģos, kuru rezultātā termināļa klienti maksā ostas maksas, Termināļa operatoram tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 10% apmērā.

11. Ja Noteikumu 10.punktā minētais Termināļa operators uzsāk kravu pārkraušanas operācijas kuģos, kuru rezultātā termināļa klienti maksā ostas maksas, atlaides saņemšanai nākamajā taksācijas gadā tiek piemēroti Noteikumu 5.punkta nosacījumi, ar nosacījumu, ka atlaides apmērs nepārsniedz 50% (rādītājs "KAxvid" tiek aprēķināts sekojoši – izdalot kravu apgrozījumu ar mēnešu skaitu, kuros kravu apgrozījums ir reģistrēts, un reizinot ar 12). Turpmākajos taksācijas gados atlaides apmērs aprēķināms uz Noteikumu 5.–9.punktu pamata (rādītājs "KAxvid" tiek aprēķināts sekojoši – izdalot kravu apgrozījumu ar mēnešu skaitu, kuros kravu apgrozījums ir reģistrēts, un reizinot ar 12).

12. Termināļa operatoriem, kas līgumu par ieguldījumu veikšanu ir noslēguši pēc 2017.gada 1.janvāra, taksācijas periodā, kurā ir ticis noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu, un sekojošā taksācijas periodā, tiek piemērota 80% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide neatkarīgi no kravu apgrozījuma esamības un apjoma, vienlaikus ņemot vērā Noteikumu 7., 8.punktā noteikto par ISO sertifikāta esamību un ievērojot Noteikumu 9.punktā noteikto pārejas periodu.

13. Noteikumu 12.punktā minētajiem Termināļa operatoriem turpmākajos taksācijas periodos atlaides apmērs aprēķināms uz Noteikumu 5.–9.punktu pamata (rādītājs "KAxvid" tiek aprēķināts sekojoši – izdalot kravu apgrozījumu ar mēnešu skaitu, kuros kravu apgrozījums ir reģistrēts, un reizinot ar 12). Ja Termināļa operators sākot ar trešo taksācijas periodu pēc taksācijas perioda, kurā noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu, nav nodrošinājis kravu operācijas kuģos, kuras rezultātā termināļa klienti maksā ostas maksas, Termināļa operatoram tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 10% apmērā.

III. Kārtība, kādā aprēķina ražotājiem piemērojamo nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

14. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs ražotājiem tiek aprēķināts, ņemot vērā šādus kritērijus:

14.1. Ražotājiem, kuru komercdarbībai Ventspils brīvostas teritorijā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" nav nepieciešama A vai B kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai – 80% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide;

14.2. Ražotājiem, kuru komercdarbībai Ventspils brīvostas teritorijā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" ir nepieciešama B kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai – 60% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Ja Ražotājs, kura komercdarbībai Ventspils brīvostas teritorijā ir nepieciešama B kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai, ir saņēmis ISO sertifikātu, tad tiek piemērota 80% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide.

14.3. Līdz 2018.gada 31.decembrim Noteikumu 14.2.punktā minētajiem Ražotājiem tiek piemērota 80% atlaide neatkarīgi no ISO sertifikāta esamības. Sākot no 2019.gada 1.janvāra, 80% atlaide tiek piemērota tad, ja ISO sertifikāts ir iesniegts Domē līdz 2018.gada 31.decembrim. Ja Ražotājs ISO sertifikāta saņemšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Domē pēc 2018.gada 31.decembra, ISO sertifikāta saņemšanas fakts tiek ņemts vērā, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc ISO sertifikāta iesniegšanas Domē.

14.4. Ražotājiem, kuru komercdarbībai Ventspils brīvostas teritorijāir nepieciešama A kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai – 30% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Ja Ražotājs, kura komercdarbībai Ventspils brīvostas teritorijāir nepieciešama A kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai, ir saņēmis ISO sertifikātu, tad tiek piemērota 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide.

14.5. Līdz 2018.gada 31.decembrim Noteikumu 14.4.punktā minētajiem Ražotājiem tiek piemērota 50% atlaide neatkarīgi no ISO sertifikāta esamības. Sākot no 2019.gada 1.janvāra, 50% atlaide tiek piemērota tad, ja ISO sertifikāts ir iesniegts Domē līdz 2018.gada 31.decembrim. Ja Ražotājs ISO sertifikāta saņemšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Domē pēc 2018.gada 31.decembra, ISO sertifikāta saņemšanas fakts tiek ņemts vērā, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc ISO sertifikāta iesniegšanas Domē.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Par turpmākajiem periodiem ISO sertifikātu saņemšanu apliecinošie dokumenti iesniedzami Domē. Ja ISO sertifikāta derīguma termiņš beidzas pārskata gada laikā un mēneša laikā pēc ISO sertifikāta derīguma termiņa beigām licencētā kapitālsabiedrība neiesniedz dokumentus, kas apliecina ISO sertifikāta spēkā esamību, ar nākošo ceturksni pēc ceturkšņa, kad beidzas ISO sertifikāta derīguma termiņš, tiek piemērota nodokļa atlaide saskaņā ar Noteikumu 7., 8., 14.2, 14.5.punktu, pieņemot, ka licencētajai kapitālsabiedrībai ISO sertifikāta nav. Ja ISO sertifikāts tiek iegūts pārskata gada laikā un licencētā kapitālsabiedrība Domē iesniegusi dokumentus, kas apliecina ISO sertifikāta spēkā esamību, nodokļa atlaide tiek piemērota ar nākošo ceturksni pēc ceturkšņa, kad Domē saņemti iepriekš minētie ISO sertifikāta esamību apliecinošie dokumenti.

16. Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Ventspils pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

18. Šie noteikumi ir piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atlaides aprēķināšanai attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kuru samaksas pienākums iestājas pēc 2017.gada 1.jūlija.

19. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2016.gada 21.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtība licencētām kapitālsabiedrībām Ventspils brīvostas teritorijā"

Sadaļa

Informācija

1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (turpmāk – Likums) 6.panta 2.1 daļu noteikts, ka pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atlaidi no 10% līdz 80% apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas. Atlaides saņēmējs atbilstoši Likuma 6.panta pirmajai daļai ir zonas vai licencētas kapitālsabiedrības par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā.
1.2. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izstrādāti Saistošie noteikumi, saskaņā ar ko tiks piešķirtas NĪN atlaides licencētām kapitālsabiedrībām, kuras veic komercdarbību Ventspils brīvostas teritorijā un ir saņēmušas atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, tajā skaitā NĪN atvieglojumus, par to īpašumā, tiesiskā valdījumā esošu vai lietošanā piešķirtu nekustamo īpašumu Ventspils brīvostas teritorijā.
1.3. Saskaņā ar izstrādāto kārtību atlaides apmēra noteikšanā paredzēts vides aspekts – atlaides apmēru konkrētai licencētajai kapitālsabiedrībai sasaistot ar tai noteikto piesārņojošās darbības kategoriju, saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegto atļauju vai apliecinājumu. Mazāku NĪN atlaidi saņems tās licencētās kapitālsabiedrības, kuru komercdarbībai saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" ir nepieciešama A vai B kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai un kuras nebūs ieguvušas vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001.
1.4. Savukārt attiecībā uz licencētajām kapitālsabiedrībām, kuru darbība saistīta ar kravu operācijām kuģos, atlaides apmērs būs atkarīgs no vides pārvaldības sistēmas sertifikāta ISO 14001 esamības un pārkrauto kravu apjoma (kuģos);
1.5. Šie noteikumi tiks piemēroti NĪN atlaides aprēķināšanai attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kuru samaksas pienākums iestājas pēc 2017.gada 1.jūlija.
1.6. Lai nodrošinātu saistošajos noteikumos iekļauto prasību izpildi par vides pārvaldības sistēmas sertifikāta ISO 14001 nepieciešamību, noteikts pārejas periods līdz 2018.gada 31.decembrim. Šajā periodā minētā sertifikāta esamība atlaides noteikšanai netiks ņemta vērā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Pastāvošais tiesiskais regulējums pieļāva piemērot NĪN atlaidi tikai Likumā fiksētā visiem vienādā apmērā, savukārt saistošie noteikumi nosaka diferencētu pieeju atlaižu veidā, izpildoties saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.
2.2. Prognozējams, ka saistošie noteikumi uzlabos iedzīvotāju vides kvalitāti, veicinās pašvaldības teritorijas attīstību un Ventspils brīvostas teritorijā esošo īpašumu un infrastruktūras efektīvu izmantošanu.
2.3. Saistošie noteikumi harmonizēs NĪN atlaižu piemērošanas sistēmu pašvaldībā kopumā, atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu ieviešanai papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi veicinās uzņēmējdarbības vides attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (18.10.2016.), Likumības komisijā (19.10.2016.), Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā (21.10.2016.) un apstiprināti Ventspils pilsētas domes sēdē (21.10.2016.).
Noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (atzinuma saņemšanai) un tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa.
Papildus informāciju par noteikumiem var iegūt, vēršoties Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā (Jūras ielā 36, Ventspils, tālr.63601146, e-pasts: finanses@ventspils.lv).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes komisijās, kurās darbojas privātpersonas, kas pārstāv dažādas jomas un iedzīvotāju sociālās grupas.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtība licencētām kapitālsabiedrībām Ventspils .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 21.10.2016.Stājas spēkā: 27.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 26.10.2016. OP numurs: 2016/208.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
285727
27.10.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)