Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ventspils brīvostas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu);

2) licencēta kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kas noslēgusi ar Ventspils brīvostas pārvaldi (turpmāk — Brīvostas pārvalde) līgumu par licencētu komercdarbību Ventspils brīvostas teritorijā un saņēmusi Brīvostas pārvaldes atļauju šādai darbībai;

3) licencētas kapitālsabiedrības teritorija — šā likuma izpratnē: teritorija, kurā zeme uz īpašuma tiesību, nomas līguma vai cita juridiska pamata atrodas licencētas kapitālsabiedrības lietošanā;

4) ostas klienti — šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto Brīvostas pārvaldes un Brīvostā esošo komersantu pakalpojumus, bet kuriem Brīvostā nav savas teritorijas;

5) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka Ventspils brīvostas (turpmāk — Brīvosta) darbības principus un pārvaldes kārtību, lai veicinātu Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu.

3.pants. Brīvostas teritorija, struktūra un darbības pamatnoteikumi

(1) Brīvosta ir Latvijas Republikas teritorijas daļa, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām Ventspils ostas robežām.

(2) Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī komersanti, kas nav saņēmuši atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Ventspils brīvostā, un ievērojot šā likuma 12.panta trešās daļas nosacījumus.

(3) (Izslēgta ar 27.07.2001. likumu)

(4) Ievest preces Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvest no tās drīkst tikai caur caurlaides punktiem saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto kārtību.

(5) (Izslēgta ar 27.07.2001. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

4.pants. Zemes tiesiskās attiecības Brīvostas teritorijā

(1) Valsts un pašvaldības zemi Brīvostas teritorijā nedrīkst pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt, izņemot Ostu likumā noteiktos gadījumus vai ieguldīšanu Brīvostas pārvaldīšanai izveidotās kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

(2) Brīvostas teritorijas ūdeņu daļa (akvatorija) ir valsts īpašums.

(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt Likumā par ostām noteiktajā kārtībā.

(4) Brīvostas pārvaldei saskaņā ar Likumu par ostām ir tiesības nodibināt personālservitūtu uz fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem Brīvosta. Brīvostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to komersantiem, kas darbojas Brīvostas teritorijā. Brīvostas pārvaldes iznomāto zemi nodot tālāk apakšnomā drīkst vienīgi ar Brīvostas pārvaldes atļauju.

(5) Servitūta lietotājs var būvēt uz tā teritorijā esošās zemes ostas darbībai nepieciešamās ēkas un būves, kā arī atļaut tās būvēt komersantiem, kuriem zeme nodota nomā, nosakot līgumā rīcību ar šīm ēkām un būvēm zemes nomas līguma izbeigšanas gadījumā.

(6) Izbeidzoties servitūta tiesībām, zemes īpašnieks nevar pieprasīt, lai viņam tiktu atdota zeme, iekams viņš nav samaksājis atlīdzību par ēkām un būvēm.

(7) Brīvostas pārvalde maksā nodokļus un sedz izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu, bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks. Ja Brīvostas pārvalde neizmanto šā panta ceturtajā daļā piešķirtās tiesības nodibināt personālservitūtu uz fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi, tādējādi neierobežojot zemes īpašnieka tiesības, attiecīgos nodokļus un izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu, maksā zemes īpašnieks.

(8) Zemes lietotājs tās īpašniekam par servitūtu maksā atlīdzību saskaņā ar vienošanos, tomēr ne augstāku par pieciem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības.

(9) Brīvostas pārvaldei ir tiesības vienpusēji ierakstīt zemesgrāmatā nodibinātās servitūta tiesības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2003., 14.10.2010. un 05.05.2022. likumu, kas stājas spēkā 10.05.2022.)

II nodaļa
Brīvostas pārvaldes organizācija

5.pants. Brīvostas pārvalde

(1) Brīvostas pārvaldīšanu veic Brīvostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām. Brīvostas pārvaldes kompetenci nosaka šis likums, Likums par ostām, Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums un Ventspils brīvostas noteikumi, kas reglamentē Brīvostas iekšējo režīmu.

(2) (Izslēgta ar 14.10.2010. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

6.pants. Brīvostas valde

(Izslēgts ar 18.12.2019. likumu, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

III nodaļa
Muitas režīms Brīvostā

7.pants. Muitas iestāžu darbība Brīvostā

Muitas iestādes Brīvostā veic savas funkcijas atbilstoši Muitas likumam un citiem likumiem, ievērojot šā likuma noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

8.pants. Preču izvešana no licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijas

Preču izvešana no licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču izvešanu no brīvo zonu teritorijām.

(14.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

9.pants. Preču ievešana licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā

Preču ievešana Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču ievešanu brīvo zonu teritorijās.

(14.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

10.pants. Preču uzskaite Brīvostā

Licencētas kapitālsabiedrības nodrošina to teritorijā ievesto un ražoto un no tās izvesto preču uzskaiti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

11.pants. Fizisko personu pakļautība muitai

Fiziskās personas, šķērsojot brīvās zonas teritorijas robežu, ir pakļautas muitas kontrolei.

(14.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

IV nodaļa
Komercdarbība Brīvostā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

12.pants. Komercdarbības noteikumi Brīvostā

(1) Lai darbotos Brīvostā licencētas kapitālsabiedrības statusā, licencētai kapitālsabiedrībai ir jābūt reģistrētai Latvijas Republikā ar juridisko adresi Ventspils pašvaldības administratīvajā teritorijā. Preču (kravu) kraušanas, glabāšanas, apstrādes un citus pakalpojumus un preču ražošanu brīvās zonas režīmā veic kapitālsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā un saņēmušas atļauju šādu darbību veikšanai.

(2) Brīvostas pārvalde izveido licencēto kapitālsabiedrību reģistru.

(3) Komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, Brīvostas teritorijā drīkst veikt komercdarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Brīvostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem un licencētajām kapitālsabiedrībām, kuras nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt komercdarbību brīvo zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās zonas režīmu, vai Brīvostas pārvaldei.

(4) (Izslēgta ar 22.05.2003. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001., 22.05.2003. un 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

13.pants. Brīvostas režīma piemērošanas priekšnosacījumi

(1) Brīvās zonas režīms piemērojams tikai tādām kapitālsabiedrībām, kuru teritorija Brīvostā ir norobežota ar attiecīgi iekārtotiem vienu vai vairākiem caurlaides punktiem un apsardzi, kas nodrošina preču un personu kustību uz licencētas kapitālsabiedrības teritoriju un no tās atbilstoši muitas prasībām. Katra licencēta kapitālsabiedrība nodrošina savas teritorijas apsardzību.

(2) Licencētas kapitālsabiedrības nedrīkst veikt komercdarbību ārpus tām nostiprinātās un atbilstoši norobežotās teritorijas, izņemot šā panta trešajā daļā norādītās darbības.

(3) Par komercdarbību ārpus licencētas kapitālsabiedrības teritorijas nav uzskatāma:

1) kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus norobežotās teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus norobežotās teritorijas;

3) citas darbības, kurām nav preču-naudas darījuma izpildes rakstura;

4) preču tranzīts caur norobežoto teritoriju.

(4) (Izslēgta ar 27.07.2001. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 14.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

14.pants. Kārtība, kādā noslēdzams līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā un izsniedzama atļauja

(1) Pretendēt uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kas Brīvostā jau nodibināta vai tiks nodibināta nākotnē (pretendents ir dibinātājs), ja:

1) kapitālsabiedrības darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības programmai, ko apstiprinājusi Brīvostas pārvalde;

2) kapitālsabiedrības dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) atbilst šādiem nosacījumiem:

a) laba reputācija,

b) stabils finansiālais stāvoklis,

c) pieredze komercdarbības jomā (šādu informāciju neprasa pašvaldībām un valstij kā dibinātājiem un dalībniekiem).

(2) Līgumus par licencētu komercdarbību Brīvostā noslēdz par konkrētiem darbības veidiem (piemēram, kraušana, preču ražošana, glabāšana). Līgumu var noslēgt par vairākiem darbības veidiem.

(3) Kapitālsabiedrība, kura pretendē uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu, iesniedz izskatīšanai Brīvostas pārvaldē šādus dokumentus:

1) iesniegumu;

2) (izslēgts ar 05.05.2022. likumu);

3) kapitālsabiedrības apliecinātu statūtu kopiju;

4) zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par pēdējiem diviem gadiem (vai — ar Brīvostas pārvaldes piekrišanu — saīsināta pārskata norakstu);

5) darbības programmu, ietverot investīciju programmu;

6) citu būtisku informāciju par kapitālsabiedrību un tās dibinātājiem pēc Brīvostas pārvaldes lēmuma;

7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par kapitālsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja kapitālsabiedrība vēlas noslēgt līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā.

(4) Lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu Brīvostas pārvalde pieņem triju mēnešu laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pretendenta iesniegumu noraida, ja pretendents neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem. Līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā noslēdz pēc tam, kad Brīvostas pārvaldei iesniegta šā panta trešās daļas 7.punktā minētā izziņa.

(5) Lēmumu par līguma slēgšanu ar kapitālsabiedrību, kura vēl nav nodibināta, Brīvostas pārvalde var pieņemt, pamatojoties uz dibināšanas līgumu un darbības programmas projektiem, vienlaikus izsniedzot pagaidu atļauju. Lēmums par līguma slēgšanu ir spēkā sešus mēnešus. Ja šajā laikā kapitālsabiedrība nav nodibināta, lēmums zaudē spēku.

(6) Līgums par licencētu komercdarbību ir pamats, lai Brīvostas pārvalde izsniegtu atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Brīvostā. Brīvostas pārvalde nodrošina atļauju uzskaiti.

(14.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2019. un 05.05.2022. likumu, kas stājas spēkā 10.05.2022.)

15.pants. Kārtība, kādā līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā izbeidzams pirms termiņa un atļauja anulējama

(1) Līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā var izbeigt pirms termiņa ar Brīvostas pārvaldes lēmumu, ja tiek konstatēts, ka licencēta kapitālsabiedrība pārkāpj likumus, citus normatīvos aktus vai noslēgto līgumu.

(2) Vienlaikus ar lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu Brīvostas pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu un nosaka datumu, ar kuru lēmums izpildāms. Brīvostas pārvaldes pieņemto lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu un atļaujas anulēšanu izpildes termiņš nedrīkst būt īsāks par 60 dienām. Brīvostas pārvalde piecu darbdienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par Brīvostas pārvaldes pieņemtajiem lēmumiem par atļaujas anulēšanu.

(3) Kapitālsabiedrība, kurai anulēta atļauja licencētai komercdarbībai Brīvostā, ir tiesīga veikt komercdarbību saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, ja vien pārkāpumu rakstura dēļ tai likumā noteiktajā kārtībā netiek aizliegta komercdarbība.

(4) Brīvostas pārvalde pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu pieņemšanas uzaicina kapitālsabiedrību sniegt rakstveida paskaidrojumu. Uzaicinājumā norāda paskaidrojuma iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

(14.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2019. likumu, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

16.pants. Kārtība, kādā pārsūdzami Brīvostas pārvaldes pieņemtie lēmumi par atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu

(1) Saskaņā ar šā likuma 14. un 15.pantu Brīvostas pārvaldes pieņemtos lēmumus par atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu kapitālsabiedrības darbībai brīvās zonas režīmā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Brīvostas pārvaldes pieņemto lēmumu pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu izpildi.

(14.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2019. likumu, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

17.pants. Beznodokļu veikali

(Izslēgts ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

18.pants. Preču izcelsmes sertifikāta izsniegšana

(Izslēgts ar 18.12.2019. likumu, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

19.pants. Nodokļu maksāšanas režīms

(Izslēgts ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

Pārejas noteikumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar 18.12.2019. likumu, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

1. Līdz Ventspils brīvostas noteikumu apstiprināšanai piemērojami Ventspils ostas noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2019. likumu, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

2. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums, ar kuru tiek mainīts Latvijas ostu pārvaldības modelis atbilstoši starptautiskajiem labas pārvaldības principiem, Brīvostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) šā likuma ietvaros darbojas, ievērojot šādus nosacījumus:

1) šā likuma 4. panta ceturtajā un devītajā daļā minētās tiesības īsteno Brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) valde, izņemot gadījumu, kad attiecīgā ostas zeme vai cits nekustamais īpašums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots Likuma par ostām 7. panta 1.2 daļas minētās kapitālsabiedrības valdījumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā;

2) Brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) valde lemj par to līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā pirmstermiņa izbeigšanu, kuri noslēgti līdz šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienai;

3) Brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) valde lemj par to atļauju par licencētu komercdarbību Brīvostā anulēšanu, kuras izsniegtas līdz šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienai.

(18.12.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.12.2019.)

3. Finanšu ministrs Latvijas Republikas vārdā laika posmā no 2020. gada līdz 2023. gadam izsniedz valsts aizdevumu Brīvostas pārvaldei kredītiestāžu izsniegto būvniecības kredītu pārkreditēšanai un uzsākto būvniecības projektu kreditēšanai. Aizdevumu minētajiem mērķiem atļauts izsniegt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu, kurā noteikti valsts aizdevuma izsniegšanas nosacījumi un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret aizdevuma izsniegšanu.

(21.07.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2020.)

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 3.janvārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ventspils brīvostas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.12.1996.Stājas spēkā: 01.01.1997.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 1/2, 03.01.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 13.02.1997.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
41737
{"selected":{"value":"10.05.2022","content":"<font class='s-1'>10.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2022","iso_value":"2022\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2020","iso_value":"2020\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2020.-09.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-23.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2003","iso_value":"2003\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2003.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-19.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1997","iso_value":"1997\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1997.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2022
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"