Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 558

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 22. §)
Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 34. panta sesto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka prasības pārvadātāja licences saņemšanai attiecībā uz pārvadājuma veidiem, labu reputāciju, finanšu pietiekamību, profesionālo kompetenci un civiltiesiskās atbildības segšanu, pārvadātāja licences izsniegšanas kārtību, kā arī darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijus un kārtību.

II. Prasības pārvadātāja licences saņemšanai

2. Lai saņemtu pārvadātāja licenci, komercsabiedrība izpilda prasības attiecībā uz labu reputāciju, finanšu pietiekamību, profesionālo kompetenci un savas civiltiesiskās atbildības segšanu.

3. Uzskata, ka komercsabiedrībai ir laba reputācija, ja ir izpildītas šādas prasības:

3.1. komercsabiedrībai nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process vai uzsākts likvidācijas process, kā arī minētās komercsabiedrības padomes vai valdes locekļiem nav bijis pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process;

3.2. komercsabiedrībai vai komercsabiedrības padomes vai valdes locekļiem nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, kā arī minētās komercsabiedrības padomes un valdes locekļi nav sodīti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

3.3. komercsabiedrības padomes vai valdes locekļi nav sodīti par dzelzceļa transporta kustības drošības un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu;

3.4. komercsabiedrība vai minētās komercsabiedrības padomes vai valdes locekļi nav vairākkārt sodīti par administratīvajiem pārkāpumiem dzelzceļa transporta, sociālajā, darba, darba aizsardzības vai veselības aizsardzības jomā, kā arī muitas jomā, ja komercsabiedrība vēlas veikt pārrobežu kravas pārvadājumus, kuriem piemērojamas muitas procedūras;

3.5. komercsabiedrība vai komercsabiedrības padomes vai valdes locekļi nav bijuši ar tiesas nolēmumu atzīti par vainojamiem smagos pārkāpumos, kas saskaņā ar tiesību aktiem attiecīgā gadījumā saistīti ar pienākumiem, kuri izriet no saistošiem darba koplīgumiem.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 423)

4. Prasība attiecībā uz finanšu pietiekamību ir izpildīta, ja komercsabiedrība var pierādīt, ka tā 12 mēnešus varēs izpildīt savus esošos un iespējamos pienākumus, kas noteikti, balstoties uz pamatotiem pieņēmumiem, vai atbilst Komisijas 2015. gada 4. februāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/171 par dažiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūras aspektiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2015. gada 5. februāris, Nr. 29) (turpmāk – īstenošanas regula (ES) 2015/171) 7. panta 3. punkta nosacījumiem. Pārbaudot finanšu pietiekamību, īpaši pārbauda pārvadātāja gada pārskatus vai pārvadātāja licences pieteikumu iesniegušās komercsabiedrības bilanci, ja tā nevar iesniegt gada pārskatu. Komercsabiedrības finanses neuzskata par pietiekamām, ja tās nodokļu vai sociālā nodrošinājuma maksājumu (no darba līguma, darba koplīguma vai citas rakstiskas vienošanās izrietošie komercsabiedrības sociālie maksājumi papildus darba samaksai) parādi katrs pārsniedz vienu Ministru kabineta noteikto minimālo mēnešalgu, kā arī ja komercsabiedrība 12 mēnešu periodā pirms licences pieteikuma iesniegšanas ir vairāk nekā divas reizes kavējusi nodokļu vai sociālā nodrošinājuma maksājumus tādā apmērā, kas pārsniedz vienu Ministru kabineta noteikto minimālo mēnešalgu.

5. Prasība par profesionālo kompetenci ir izpildīta, ja komercsabiedrība var pierādīt, ka tai ir vai būs tāda pārvaldes struktūra, kurai ir vajadzīgās zināšanas un pieredze, lai veiktu drošu un uzticamu pārvadātāja licencē noteikto darbības veidu kontroli un uzraudzību.

6. Prasība par civiltiesiskās atbildības segumu ir izpildīta, ja komercsabiedrībai ir pienācīga apdrošināšana vai tirgus nosacījumiem atbilstošas garantijas saistību izpildei, ja notiek dzelzceļa satiksmes negadījums, kā arī ja iestājas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz pasažieriem, bagāžu, kravu, pasta sūtījumiem un trešajām personām. Civiltiesiskās atbildības seguma apmērs ir pietiekams dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai, ja seguma summa ir vismaz 3 000 000 euro, dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai, ja seguma summa ir vismaz 2 000 000 euro, un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai šaursliežu (750 mm) dzelzceļa tīklā, ja seguma summa ir vismaz 150 000 euro.

III. Pārvadātāja licences izsniegšana

7. Lai saņemtu pārvadātāja licenci, komercsabiedrība iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pārvadātāja licences pieteikumu. Pieteikumam pievieno dokumentus, kas ietver šādu informāciju:

7.1. vispārīgas ziņas par komercsabiedrību:

7.1.1. komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;

7.1.2. komercsabiedrības plānotie dzelzceļa pārvadājumu veidi;

7.2. informācija par finanšu resursu un materiālā nodrošinājuma pietiekamību:

7.2.1. pieejamie finanšu līdzekļi, ietverot atlikumus kredītiestādē, aizņēmumus un aizdevumus;

7.2.2. līdzekļi un aktīvi, kas pieejami kā nodrošinājums;

7.2.3. apgrozāmais kapitāls;

7.2.4. būtiskās izmaksas, tostarp pirkuma izmaksas par transportlīdzekļiem, zemi, ēkām, objektiem un ritošo sastāvu;

7.2.5. maksājumi saistībā ar komercsabiedrības aktīviem;

7.2.6. apliecinājums, ka komercsabiedrībai nav tādu nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu parādu vai kavējumu, kuru dēļ netiek izpildīta prasība par finanšu pietiekamību atbilstoši šo noteikumu 4. punktam;

7.2.7. vilces līdzekļu nodrošinājums pārvadājumu veikšanai;

7.2.8. komercsabiedrības gada pārskati par iepriekšējiem diviem gadiem vai bilance, ja komercsabiedrība nevar iesniegt gada pārskatus;

7.3. profesionālo kompetenci apliecinoša informācija:

7.3.1. komercsabiedrības pārvaldes struktūras atbildīgo darbinieku kvalifikācija un līdzšinējā darbība (piemēram, izglītība, darba pieredze dzelzceļa sistēmā) drošas un uzticamas pārvadātāja licencē noteikto darbības veidu kontroles un uzraudzības veikšanai;

7.3.2. vilces līdzekļu vadītāju kvalifikācija vai norāde, ka paredzēts izmantot cita pārvadātāja vilces līdzekļu vadītājus;

7.3.3. dzelzceļa speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas celšana;

7.3.4. avāriju seku novēršanas iespējas;

7.3.5. plānotie vides aizsardzības pasākumi;

7.4. komercsabiedrības izsniegts apliecinājums, ka komercsabiedrība atbilst šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām prasībām par labu reputāciju un ka tās padomes un valdes locekļi nav sodīti par tādiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, kuru dēļ netiek izpildīta prasība par labu reputāciju atbilstoši šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktam;

7.5. izziņa par Sodu reģistra aktuālajā datubāzē pieejamām ziņām par komercsabiedrībai piemērotajiem administratīvajiem sodiem, piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, kā arī par komercsabiedrības padomes un valdes locekļu sodāmību un tiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem, lai Valsts dzelzceļa administrācija varētu pārbaudīt, vai komercsabiedrība atbilst šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām prasībām par labu reputāciju;

7.6. šo noteikumu 6. punktā minēto civiltiesiskās atbildības seguma apmēru apliecinoši dokumenti;

7.7. komercsabiedrības saimnieciskās darbības ekonomiskais pamatojums nākamajiem trijiem gadiem (biznesa plāns).

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 423)

8. Ja komercsabiedrība iepriekš saimniecisko darbību nav veikusi, tā pieteikumam nepievieno šo noteikumu 7.2.8. apakšpunktā minēto informāciju.

9. Komercsabiedrība, ņemot vērā sniedzamo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu īpašo raksturu, var lūgt noteikt laikposmu darbības uzsākšanai, kas garāks par sešiem mēnešiem.

10. Licences pieteikumam pievienoto dokumentu tulkojumi ir notariāli apliecināti. Ja licences pieteikumam pievienoto dokumentu kopijas, izņemot dokumentu tulkojumus, nav notariāli apliecinātas, Valsts dzelzceļa administrācijai ir tiesības pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus.

11. Pēc pārvadātāja licences pieteikuma saņemšanas Valsts dzelzceļa administrācija izpilda īstenošanas regulas (ES) 2015/171 7. panta 1. un 2. punktā licencēšanas iestādei noteiktās procesuālās darbības.

12. Valsts dzelzceļa administrācija var pieprasīt, lai tiktu iesniegts revīzijas ziņojums un kredītiestādes, grāmatveža vai revidenta sagatavoti dokumenti, kuros ietverta šo noteikumu 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4, 7.2.5. un 7.2.6. apakšpunktā minētā informācija.

13. Ja ir pieņemts lēmums izsniegt pārvadātāja licenci, Valsts dzelzceļa administrācija par to paziņo komercsabiedrībai un lūdz samaksāt valsts nodevu. Pārvadātāja licenci, kurai izmanto vienotu veidlapu saskaņā ar īstenošanas regulu (ES) 2015/171, Valsts dzelzceļa administrācija izsniedz pēc valsts nodevas samaksas. Valsts dzelzceļa administrācija pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

14. Pārvadātāja licence ir derīga tikai tajā noteiktajiem dzelzceļa pārvadājumu veidiem.

15. Lēmumu par atteikumu izsniegt pārvadātāja licenci Valsts dzelzceļa administrācija pieņem šādos gadījumos:

15.1. pārvadātāja licences pieteikuma iesniedzējs neatbilst noteiktajām prasībām;

15.2. nav iesniegta visa attiecīgā informācija, kuru pievieno pārvadātāja licences pieteikumam, un ir beidzies Valsts dzelzceļa administrācijas noteiktais informācijas iesniegšanas termiņš.

16. Lēmumu par pārvadātāja licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt pārvadātāja licenci var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Ja saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu pārvadātāja licences darbība tiek apturēta, Valsts dzelzceļa administrācija var izsniegt pārvadātājam pagaidu licenci, ja nav apdraudēta sniedzamo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu drošība. Pagaidu licence ir derīga ne ilgāk kā sešus mēnešus no tās piešķiršanas dienas.

18. Ja komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci, maina juridisko statusu, jo īpaši, ja komercsabiedrība apvienojas vai tiek pārņemta, un nav apdraudēta sniedzamo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu drošība, Valsts dzelzceļa administrācija var nolemt, ka pārvadātāja licence iesniedzama atkārtotai pārskatīšanai.

18.1 Ja komercsabiedrībai, kas saņēmusi pārvadātāja licenci, šo noteikumu 7.1.1., 7.2.2., 7.2.6., 7.4., 7.5. vai 7.6. apakšpunktā minētajos dokumentos ir mainījusies informācija, komercsabiedrība 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās informē par to Valsts dzelzceļa administrāciju un iesniedz izmaiņas apliecinošus dokumentus.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 423 redakcijā)

19. Ja komercsabiedrība, kas saņēmusi pārvadātāja licenci, plāno būtiski mainīt vai paplašināt savu darbību, tā pārvadātāja licenci iesniedz atkārtotai pārskatīšanai Valsts dzelzceļa administrācijā. Pēc pārskatīšanas Valsts dzelzceļa administrācija var lemt par grozījumu izdarīšanu pārvadātāja licencē.

IV. Pārvadātāja licences darbības apturēšana un anulēšana

20. Ja pastāv nopietnas šaubas par to, vai komercsabiedrība, kura ir saņēmusi pārvadātāja licenci, atbilst licences saņemšanai noteiktajām prasībām, Valsts dzelzceļa administrācija var pārbaudīt, vai šī komercsabiedrība atbilst minētajām prasībām. Šajā nolūkā Valsts dzelzceļa administrācija var pieprasīt komercsabiedrībai iesniegt šo noteikumu 7. punktā minētos dokumentus.

21. Ja Valsts dzelzceļa administrācija ir konstatējusi, ka komercsabiedrība, kura ir saņēmusi pārvadātāja licenci, vairs neatbilst licences saņemšanai noteiktajām prasībām, tā pieņem lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

22. Lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem Valsts dzelzceļa administrācija pieņem arī tad, ja komercsabiedrībai, kas saņēmusi pārvadātāja licenci, tiek mainīts juridiskais statuss, jo īpaši, ja komercsabiedrība apvienojas vai tiek pārņemta, un ir apdraudēta sniedzamo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu drošība.

23. Ja Valsts dzelzceļa administrācija ir konstatējusi, ka ir pamats apšaubīt tās komercsabiedrības atbilstību licences saņemšanai noteiktajām prasībām, kurai pārvadātāja licenci ir izsniegusi citas Eiropas Savienības dalībvalsts licencēšanas iestāde, Valsts dzelzceļa administrācija par to informē šo licencēšanas iestādi.

24. Lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu uz laiku līdz 36 mēnešiem Valsts dzelzceļa administrācija var pieņemt šādos gadījumos:

24.1. pārvadātājs ir pārtraucis sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus un nav sniedzis tos sešus mēnešus;

24.2. pārvadātājs nav uzsācis sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus sešu mēnešu laikā no pārvadātāja licences izsniegšanas dienas vai lēmumā par pārvadātāja licences izsniegšanu noteiktajā laikā.

25. Lēmumu par pārvadātāja licences darbības apturēšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

26. Lai atjaunotu apturētās pārvadātāja licences darbību, komercsabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pirms lēmumā par pārvadātāja licences darbības apturēšanu norādītā termiņa beigām iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu pārvadātāja licences atjaunošanai. Pieteikumam pievieno informāciju, kas apliecina, ka pārkāpumi vai iemesli, kuru dēļ licences darbība apturēta, ir novērsti.

27. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 26. punktā minētās informācijas saņemšanas Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu par pārvadātāja licences atjaunošanu vai atteikumu atjaunot pārvadātāja licenci.

28. Lēmumu par pārvadātāja licences anulēšanu Valsts dzelzceļa administrācija pieņem šādos gadījumos:

28.1. komercsabiedrībai, kas saņēmusi pārvadātāja licenci, ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process vai uzsākts likvidācijas process un nav pamatotu pierādījumu par to, ka samērīgā laikposmā tā varētu veikt finanšu pārstrukturēšanu;

28.2. nav novērsti konstatētie pārkāpumi, kuru dēļ licences darbība apturēta;

28.3. netiek sniegti dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi arī pēc pārvadātāja licences darbības apturēšanas termiņa beigām un pārvadātāja licences darbība ir apturēta šā iemesla dēļ;

28.4. pārvadātājam izsniegta pagaidu licence, bet tās saņēmējs nepilda pagaidu licences nosacījumus.

29. Lēmumu par pārvadātāja licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

30. Komercsabiedrība, kurai anulēta licence, pieteikumu jaunas pārvadātāja licences saņemšanai var iesniegt atkārtoti ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad pieņemts lēmums par pārvadātāja licences anulēšanu, izņemot šo noteikumu 28.3. apakšpunktā minēto gadījumu.

V. Noslēguma jautājums

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 4 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 5./6. nr.; 2003, 108. nr.; 2010, 80. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 423 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 2005. gada 18. jūlija Direktīvas 2005/47/EK par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīvas (ES) 2016/2370, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 558Pieņemts: 16.08.2016.Stājas spēkā: 02.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 01.09.2016. OP numurs: 2016/169.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284470
{"selected":{"value":"03.07.2020","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.07.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"