Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 140

Rīgā 2016. gada 17. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 27 5. p.)
Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
61.2 panta septīto daļu

1. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta akciju sabiedrībai aizpildītu šo normatīvo noteikumu 1. pielikumā noteikto veidlapu.

2. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aizpildītu šo normatīvo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteikto veidlapu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
17.08.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 140
Standarta veidlapa paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību
PAZIŅOJUMS PAR NOZĪMĪGU LĪDZDALĪBU (nosūtāms attiecīgajam emitentam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai)
 
1. Akciju emitenta identitātei:

 

2. Paziņojuma iemesls (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus pēc vajadzības):

[ ] Balsstiesību iegūšana vai atsavināšana

[ ] Finanšu instrumentu iegūšana vai atsavināšana

[ ] Notikums, kura rezultātā mainījies balsstiesību sadalījums

[ ] Cits iemesls (lūdzu, norādīt)ii:

 

3. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņotiii:
Vārds, uzvārds/nosaukums: Juridiskā adrese – pilsēta un valsts (attiecas uz juridiskām personām):
4. Pilns akcionāra(-u) vārds, uzvārds/nosaukums (ja tas atšķiras no 3. punktā minētā)iv:

 

5. Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas slieksniv:
6. Personas(-u), kam ir pienākums ziņot, pozīcijas, kas veido līdzdalību (kopā):
 

Balsstiesību īpatsvars, kas izriet no akcijām (%)vi

(kopā 7.A)

Balsstiesību īpatsvars, ko veido finanšu instrumenti (%) (kopā: 7.B.1 + 7.B.2)

Abi iepriekšējie kopā (%) (7.A + 7.B)

Kopējais emitenta balsstiesību skaitsvii
Situācija, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto slieksni        
Situācija iepriekšējā ziņojumā (ja tāds ir bijis)        
7. Informācija, kas paziņojumā jāsniedz par situāciju, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto slieksniviii:
A: Balsstiesības, kas izriet no akcijāmvi
Akciju kategorija/ veids

ISIN kods (ja tāds piešķirts)

Balsstiesību skaitsix

Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)ix

Tiešā līdzdalība

Netiešā līdzdalība

(Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)

Tiešā līdzdalība

Netiešā līdzdalība

(Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)

         
         
         
STARPSUMMA A        
 
B.1: Finanšu instrumenti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktu un 60. panta ceturto daļu

Finanšu instrumenta veids

Tiesību izmantošanas beigu datumsx

Izpildes/
konvertēšanas periods
xi

Balsstiesību skaits, kuru var iegūt, izmantojot/konvertējot instrumentu

Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)

         
         
         
    STARPSUMMA B.1    
 
B.2: Finanšu instrumenti ar līdzīgu ekonomisko ietekmi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta piekto daļu

Finanšu instrumenta veids

Tiesību izmantošanas beigu datumsx

Izpildes/
konvertēšanas periods
xi

Norāde, vai norēķini paredzēti finanšu instrumentos vai tikai naudāxii

Balsstiesību skaitsxiii

Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)xiii

           
           
           
      STARPSUMMA B.2    


 

8. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņot (atzīmēt vajadzīgo):

[ ] Persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas citas fiziskas vai juridiskas personas kontrolē un nekontrolē citu(-us) uzņēmumu(-us), kam tiešā vai netiešā veidā ir līdzdalība akciju emitentāxiv.

[ ] Persona atrodas kontrolēto uzņēmumu ķēdē. Tabulā norāda informāciju par pilnu kontroles ķēdi, ar kuras palīdzību faktiski tiek turētas balsstiesības un/vai finanšu instrumenti, sākot ar galējo kontrolējošo fizisko vai juridisko personuxv:

Vārds, uzvārds/
nosaukums
xvi

Balsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz slieksni, par kuru jāziņo

Balsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ko veido finanšu instrumenti, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz slieksni, par kuru jāziņo

Abu iepriekšējo kopsumma, ja tā ir vienāda ar vai pārsniedz slieksni, par kuru jāziņo

       
       
       
       
       
 
9. Balsojot uz pilnvaras pamata: [pilnvarnieka vārds] zaudēs [% un skaits] balsstiesības [datums]xvii

 

 
10. Papildu informācijaxviii:
 
Vieta, datums, laiks:
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
17.08.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 140
Paziņojuma par nozīmīgu līdzdalību pielikums

(iesniedz tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nevis attiecīgajam emitentam)

A: Personas, kurai ir pienākums ziņot, identitāte

Pilns vārds, uzvārds/nosaukums (tostarp juridisko personu juridiskā forma)

Kontaktadrese (juridisko personu juridiskā adrese)

E-pasta adrese

Tālrunis/fakss

Cita noderīga informācija (vismaz juridisko personu kontaktpersona)

B: Paziņojuma iesniedzēja identitāte, pēc vajadzības

Pilns vārds, uzvārds/nosaukums

Kontaktadrese

E-pasta adrese

Tālrunis/fakss

Cita noderīga informācija (piemēram, darba attiecības ar personu vai juridisko personu, kurai ir pienākums ziņot)

C: Papildu informācija

Piezīmes

i Juridiskās personas (akciju emitenta) pilns nosaukums un citi emitentu identificējošie dati, ja tie ir ticami un pareizi (piemēram, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, juridiskās personas identifikators (LEI kods)).

ii Cits iemesls varētu būt brīvprātīgs paziņojums vai izmaiņas attiecībā uz līdzdalības veidu (piemēram, tieša vai netieša līdzdalība) vai būtību (piemēram, no finanšu instrumenta izrietošo tiesību izmantošanas beigu datums) vai saskaņota rīcība.

iii Ir jānorāda pilns vārds, uzvārds/nosaukums attiecīgi: a) akcionāram, b) fiziskai personai vai juridiskai personai, kura iegūst, atsavina vai izmanto balsstiesības Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2.–8. punktā minētajos gadījumos, c) finanšu instrumentu īpašniekam, kas minēts Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā vai 60. panta ceturtajā un piektajā daļā.

Tā kā norādāmā informācija saskaņotas rīcības gadījumā var atšķirties specifisku apstākļu dēļ (piemēram, vienāds vai atšķirīgs līdzdalības apmērs vai veids iesaistītajām pusēm, konkrētai personai pievienojoties vai izbeidzot dalību saskaņotā rīcībā), paziņojuma veidlapa neparedz noteiktu metodi saskaņotas līdzdalības paziņošanai.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2.–8. punktā noteiktajos gadījumos norāda:

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2. punktā minētajā gadījumā – trešo personu, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības saskaņā ar vienošanos, un fizisko vai juridisko personu, kura balsstiesības nodod;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 3. punktā minētajā gadījumā – fizisko vai juridisko personu, kura var izmantot balsstiesības, kas izriet no akcijām un ko konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja persona ir paudusi savu nodomu tās izmantot, un fizisko vai juridisko personu, kura devusi nodrošinājumu ar minētajiem nosacījumiem;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 4. punktā minētajā gadījumā – fizisko vai juridisko personu, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības, kas izriet no akcijām, neierobežotā laikposmā, un fizisko vai juridisko personu, kura atsakās no savu balsstiesību izmantošanas, nododot tās izmantošanai citai personai neierobežotā laikposmā;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 5. punktā minētajā gadījumā – fizisko vai juridisko personu, kuras kontrolētā komercsabiedrība ir tiesīga izmantot balsstiesības vai kura balsstiesības var izmantot saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 1., 2., 3. un 4. punkta noteikumiem;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 6. punktā minētajā gadījumā – personu, kuras turējumā nodotas balsstiesības, kas izriet no akcijām un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, jo tai netiek doti īpaši norādījumi, un personu, kura balsstiesības ir nodevusi turējumā citai personai, kura tās var izmantot pēc saviem ieskatiem;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 7. punktā minētajā gadījumā – fizisko vai juridisko personu, kura tur un ir tiesīga izmantot balsstiesības, kas izriet no trešās personas vārdā, bet balsstiesību turētāja labā turētām akcijām;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 8. punktā minētajā gadījumā – pilnvarnieku, kurš balsstiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, un akcionāru, kurš pilnvaru izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem ir nodevis pilnvarniekam.

iv Piemērojams gadījumos, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2.–8. punktā. Sniedz informāciju par tā akcionāra pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu, kurš ir darījumu partneris fiziskai personai vai juridiskai personai, kura netiešo līdzdalību ir ieguvusi kādā no Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pantā minētajiem veidiem, izņemot, ja akcionāra balsstiesību īpatsvars ir mazāks par 5% (piemēram, fondu, kurus pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, identifikācija).

v Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto paziņošanas slieksni, ir datums, kurā notiek balsstiesību iegūšana vai atsavināšana vai paziņošanas pienākumu ir radījis cits iemesls, bet, ja slieksnis tiek pārsniegts pasīvi (piemēram, korporatīvais notikums – pamatkapitāla palielināšana), tad datums, kad notika korporatīvais notikums.

vi Ietver balsstiesīgās akcijas, ieskaitot par tām emitētos depozitāros sertifikātus, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta.

vii Kopējais emitenta balsstiesīgo akciju skaits, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta. Persona ņem vērā emitenta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu publicēto informāciju par emitenta kopējo balsstiesīgo akciju skaitu.

viii Ja balsstiesību skaits ir samazinājies zem 5%, var nenorādīt atlikušo balsstiesību apjomu, norāda tikai "zem 5%".

ix Ja balsstiesīgās akcijas ir gan tieši, gan netieši piederošas, atsevišķās kolonnās norāda tieši un netieši piederošo balsstiesīgo akciju skaitu un balsstiesību īpatsvaru balsstiesīgajā kapitālā. Ja balsstiesīgās akcijas ir tikai tieši vai netieši iegūtas, neatbilstošo kolonnu atstāj tukšu.

x No finanšu instrumenta izrietošo tiesību izmantošanas termiņa beigu datums, piemēram, datums, kurā beidzas tiesības iegādāties akcijas.

xi Ja finanšu instrumentam ir šāds periods, norāda šo periodu, piemēram, reizi trijos mēnešos, sākot no [datums].

xii Ja norēķini paredzēti finanšu instrumentos, norāda "finanšu instrumentos", bet, ja norēķini paredzēti tikai naudā, norāda "tikai naudā".

xiii Ja ar finanšu instrumentu paredz tikai norēķinus naudā, balsstiesību skaitu un balsstiesību īpatsvaru balsstiesīgajā kapitālā norāda ar delta korekciju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta sestā un septītā daļa).

xiv Attiecas uz situāciju, kad persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas cita uzņēmuma kontrolē vai nekontrolē citu uzņēmumu.

xv Pilna kontrolēto uzņēmumu ķēde, sākot ar fizisko vai juridisko personu, kas ir galvenā kontrolējošā persona (kuru nekontrolē citas personas). Atspoguļo arī gadījumos, kad slieksnis tiek pārsniegts vai sasniegts tikai meitas sabiedrību līmenī un meitas sabiedrība sniedz paziņojumu, jo tikai tādā veidā tiek sniegts pilnīgs priekšstats par grupas līdzdalību emitenta balsstiesīgajā kapitālā. Vairāku uzņēmumu ķēžu, ar kuru starpniecību balsstiesības un/vai finanšu instrumenti tiek turēti, gadījumā uzņēmumu ķēdes jāuzrāda atsevišķi pa vienai, starp atsevišķām uzņēmumu ķēdēm atstājot brīvu rindu (piemēram, A, B, C, brīva rinda, A, B, D, brīva rinda, A, E, F).

xvi Uzņēmumu ķēdē esošu personu, ar kuru palīdzību balsstiesības vai finanšu instrumenti tiek turēti, nosaukumi ir jānorāda neatkarīgi no tā, vai attiecīgās personas pārsniedz vai sasniedz 5% slieksni.

xvii Ja balsstiesības iegūtas uz pilnvaras pamata un ja zināms datums, kurā balsstiesības tiks zaudētas, norāda balsstiesību īpatsvaru procentos no balsstiesīgā kapitāla, balsstiesību skaitu, kas tiks zaudētas, un datumu, kurā tās tiks zaudētas.

xviii Piemēram, iepriekšējā paziņojuma labojums.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 140Pieņemts: 17.08.2016.Stājas spēkā: 24.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162 (5734), 23.08.2016. OP numurs: 2016/162.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
284284
24.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva